X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29047
Przesłano:

Umieszczanie grafiki wektorowej w stronach Internetowych HTML - scenariusz zajęć

Temat Lekcji: Umieszczanie grafiki wektorowej w stronach Internetowych HTML.

Cele Kształcenia
I. Poziom wiadomości
A. Zapamiętanie:
- Wymienić podstawowe polecenia używane w tworzeniu animacji oraz umieszczaniu jej w stronach html,
B. Zrozumienie:
- Wyjaśnić w jaki sposób tworzy się animacje wektorową oraz jak umieszcza się ją na stronach html,

II. Poziom umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
- Zastosować podstawowe polecenia w praktyce,
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
- Zaproponować inne możliwości wykorzystania poznanych poleceń.

III. Postawy: Automatyzacja wykonywania danych czynności, ogólny zarys umieszczania grafiki wektorowej w stronach internetowych.
Strategia: A, O
Metody Nauczania: pokaz, ćwiczenia
Środki Dydaktyczne: komputery ćwiczeniowe, rzutnik multimedialny, program do animacji grafiki komputerowej Macromedia Flash 8, notatka.

TOK LEKCJI
Ogniwo Czas trwania Czynności nauczyciela i uczniów Uwagi
1.
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.

2.
Sprawdzenie pracy domowej.

3.
Uświadomienie uczniom celu lekcji – podanie nazwy i znaczenie danego działania.

4.
Ustalenie zasad i reguł, które w danym działaniu mają znaleźć zastosowanie.

5.
Wzorowy pokaz danej czynności.

6.
Wykonanie zadania przez uczniów pod kontrolą nauczyciela.

7.
Systematyczne i samodzielne ćwiczenie odpowiednio urozmaicone.

8.
Usystematyzo-
wanie i utrwalanie zdobytej wiedzy.

9.
Wbudowanie nowych treści w system dotychczasowej wiedzy.

10.
Zastosowanie nowej wiedzy w nowych sytuacjach dla ucznia.

11.
Zadanie pracy domowej w celu utrwalenia umiejętności. 3min

7min

10min

10min

8min

2min

2min

2min

1min
N: wprowadza uczniów do klasy, wycisza ich, prosi o zajęcie miejsc, sprawdza listę obecności.

N: sprawdza pracę domową (jeżeli była zadana).

N: „Celem naszej dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie się
z podstawowymi poleceniami umieszczania grafiki wektorowej
w stronach Internetowych.”

N: przedstawia na rzutniku sposób wykonania animacji wektorowej za pomocą polecenia Motion Tween (animacji kluczowej). Omawia czynności które będą wykonywane przez uczniów. Omawia sposób wyeksportowania animacji do pliku (File > Export > Export Movie) oraz umieszczania jej w stronie internetowej.
Notatka

U: słuchają oraz przypatrują się. Zapisują w zeszycie ważniejsze informacje.

N: wykonanie pierwszych zadań pokazuje na rzutniku multimedialnym.
U: przypatrują się oraz zapisują w zeszycie ważniejsze informacje.
N: prosi uczniów o samodzielne wykonanie kolejnych poleceń pokazanych na rzutniku. Nauczyciel kontroluje przebieg ćwiczeń oraz ewentualnie udziela pomocy.
U: ćwiczą tworzenie animacji wektorowej oraz umieszczania jej na stronach internetowych html.

N: prosi uczniów o wykonanie poleceń w dalszej części pokazu (pokazuje je na rzutniku) które są odpowiednio urozmaicone.

U: ćwiczą tworzenie animacji wektorowej oraz umieszczania jej na stronach internetowych html.

N: Podsumowuje dotychczasowe działania, przypomina na co należy zwracać uwagę przy poszczególnych czynnościach i poleceniach oraz omawia błędy z ćwiczeń jeżeli takowe zaistniały.
U: słuchają.

N: podaje przykłady możliwego wykorzystania poznanych metod
w szerszym zastosowaniu, do czego będą przydatne uczniom poznane funkcje. (bannery internetowe na stronach internetowych)
U: słuchają.

N: informuje że animacja grafiki wektorowej w większym stopniu opanowania pozwala na Tworzenie całych stron internetowych tzw. Stron prezentacyjnych bogatych w animację. Animacja wykorzystywana jest także do Tworzenia rozmaitych gier flash dostępnych w Internecie. Podstawy tworzenia takich animacji oraz umieszczanie jej w stronach html poznaliśmy na dzisiejszej lekcji.
U: słuchają.

Przećwiczenie poznanych umiejętności programu w domu (program można ściągnąć z Internetu do darmowego wykorzystania).

Literatura dla ucznia: Macromedia Flash 8 Professional. Księga eksperta.
Literatura dla nauczyciela: Program nauczania

Podpis Hospitującego:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.