X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29036
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZCJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Justyna Góralczyk
NAUCZYCIELKA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
W LACHOWIE

Imię i nazwisko: Justyna Góralczyk
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne (mgr z przygotowaniem pedagogicznym)
Posiadane kwalifikacje: Dyplom ukończenia jednolitych studiów mgr:
kierunek: pedagogika, specjalność: wczesna edukacja zintegrowana
Stanowisko: nauczycielka punktu przedszkolnego
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Lachowie
Dyrektor: ............
Opiekun stażu: ............
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Czas trwanie stażu: 01.09.2012r. – 31.05.2015r. (2 lata 9 miesięcy)

Lachowo, 22.06.2015r.

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
za okres 01.09.2012r. – 31.05.2015r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Staż trwający 2 lata i 9 miesięcy realizowałam w dwóch placówkach edukacyjnych: Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu (1.09.2012r. – 31.08.2013r.) oraz Szkole Podstawowej w Lachowie (1.09.2013r. – 31.05.2015r.).
Pierwszego września 2012 roku, zgodnie z wymaganiami w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, którym wyznaczyłam sobie następujące cele:
CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Doskonalenie znajomości oraz umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
2. Aktualizacja wiedzy dotyczącej organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, jego organizacji oraz umiejętności dokonywania ewaluacji własnych działań.
4. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnego,
- pozaszkolnego
- samokształcenia.
6. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
7. Doskonalenie umiejętności zastosowania w codziennej pracy wiedzy z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień dotyczących oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Przystępując do realizacji zaakceptowanego przez dyrekcję planu rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje kompetencje pedagogiczne, udoskonali efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości pracy zarówno mojej, jak i szkoły. W czasie trwania stażu realizowałam więc założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 1

A. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego było zasadnicza kwestią, od której rozpoczęłam realizację stażu. W związku z tym dokonałam wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz stronach Kuratorium Oświaty. Zapoznałam się zatem z następującymi dokumentami: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela wraz z późniejszymi zmianami (w szczególności rozdział 3a); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007r.
Na ich podstawie opracowałam Plan rozwoju zawodowego, przy tworzeniu którego starałam się uwzględnić specyfikę szkoły, potrzeby uczniów, rodziców, środowiska lokalnego oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela. Plan, zgodnie z przepisami, przekazałam wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu ... . Wniosek został przyjęty, a plan bez poprawek zaakceptowany do realizacji.
Po roku odbywania stażu, z uwagi na fakt zmiany miejsca pracy, ponownie przeanalizowałam przepisy prawne dotyczące warunków i możliwości kontynuacji stażu. We wrześniu 2013r. po uzyskaniu pozytywnej oceny dotychczasowego dorobku zawodowego, przedłożyłam wniosek o kontynuację stażu do Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie ... . Ponownej analizie poddany został wówczas również sporządzony przeze mnie wcześniej Plan rozwoju zawodowego. Ponieważ nie zaistniały istotne zmiany w zajmowanym przeze mnie stanowisku, ani w specyfice i typie placówki, w której kontynuowałam staż, bez wprowadzania zmian został on zaakceptowany do dalszej realizacji.
W okresie odbywania stażu dwa razy uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego”; pierwszy raz rozpoczynając staż, drugi raz kończąc go. Celem ponownego uczestnictwa była ewaluacja zdobytej wiedzy i podjętych przeze mnie działań oraz zapoznanie z ewentualnymi zmianami i aktualizacjami w przepisach prawnych, do których doszło na przełomie ponad dwóch lat.
Analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli, odbyte szkolenia z tego zakresu i bieżące konsultacje z opiekunem stażu pozwoliły mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego, pewniej poruszać się w obrębie tych zagadnień oraz stały się istotną pomocą przy pisaniu sprawozdania z okresu stażu i przygotowywaniu do egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy i pełniejszego sprostania postawionym sobie celom, było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – w pierwszej placówce z panią ... , w drugiej z panią ... . Na początku naszej współpracy, z obiema paniami, zawarłam pisemne kontrakty, które określały w sposób jasny i przejrzysty zasady naszego współdziałania.
Zarówno z panią ... , jak i z panią ... współpracowałyśmy w sposób systematyczny i efektywny. Umożliwiło mi to doskonalenie własnego warsztatu pracy, rozwijanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz ciągłą ewaluację podejmowanych działań. Dzięki ścisłej współpracy możliwe było wypracowanie spójnego i ujednoliconego systemu oddziaływań opiekuńczych i dydaktyczno – wychowawczych w ramach Zespołu Wychowania Przedszkolnego, w szczególności:
- opracowanie spójnych z dokumentami szkoły planów i programów pracy profilaktyczno – wychowawczej do realizacji z dziećmi w przedszkolu;
- omawianie i wybór najefektywniejszych narzędzi przeprowadzania diagnozy przedszkolnej, wspólne analizy jej wyników – ewaluację podejmowanych działań,
- opracowanie jednolitych form dokumentacji wychowawcy przedszkola (diagnoza, sprawozdania, ankiety do rodziców)
- konsultacje podejmowanych na bieżąco działań i zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych;
- dokonywanie obserwacji i analizy prowadzonych zajęć, ustalanie mocnych i słabych stron oraz wniosków do dalszej pracy;
- wymianę pomocy dydaktycznych, wskazówek, dobrych praktyk w ramach współpracy koleżeńskiej;
- wspólne dokonywanie analizy i wyboru najbardziej adekwatnych form doskonalenia zawodowego;
- omawianie odbytych szkoleń, systematyzację zdobytej podczas nich wiedzy i umiejętności;
- przeprowadzenie rad samokształceniowych w ramach WDN;
- wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych i szkolnych oraz wycieczek i wyjazdów.
Praca z zawodzie nauczyciela to ustawiczne dokształcanie się i ciągłe poszukiwanie, chcąc więc doskonalić własne umiejętności i poszerzać posiadane wiadomości aktywnie uczestniczyłam w doskonaleniu zawodowym o następującej tematyce:
- „Plastyczne kreacje trzylatków, czterolatków i pięciolatków” – szkolenie zorganizowane przez ODN w Łomży;
- „Integracja treści podstawy programowej podczas zajęć muzyczno – ruchowych” – szkolenie zorganizowane przez ODN w Łomży;
- „W świecie muzyki. Aktywne obcowanie z muzyką według systemu Carla Orffa” - szkolenie zorganizowane przez ODN w Łomży;
- „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły” – cykl pięciu sesji naukowych wychowania przedszkolnego w formie e – konferencji zorganizowany przez WSiP:
- wychowanie przez sztukę
- wychowanie przez muzykę
- przygotowanie do nauki matematyki
- wyjątkowy program wychowawczy
- przygotowanie do nauki czytania i pisania
- „Tańce i zabawy ze śpiewem” - szkolenie zorganizowane przez ODN w Łomży;
- „Efektywna praca zespołów nauczycielskich” - szkolenie zorganizowane przez ODN w Łomży w ramach szkolenia Rady Pedagogicznej;
- „Jak uczyć uczniów uczenie się” - szkolenie zorganizowane przez ODN w Łomży w ramach szkolenia Rady Pedagogicznej.
- „Symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania” - szkolenie zorganizowane przez ODN w Łomży.
Wszystkie te spotkania dały mi wiele satysfakcji, poszerzyły moją wiedzę metodyczną i merytoryczną, wzbogaciły mnie o nowe doświadczenia zawodowe, pozwoliły uatrakcyjnić zajęcia prowadzone z dziećmi, jak również zrozumieć trudności wynikające ze specyfiki wykonywanego przeze mnie zawodu – także przez wymianę poglądów i dyskusje z innymi nauczycielami. Ustawiczne doskonaleni pozwala mi także mieć wpływ na ciągłe podnoszenie jakości pracy szkoły, która odpowiada na oczekiwania zmieniającej się rzeczywistości.
Na bieżąco podejmowałam również samokształcenie zapoznając się z artykułami publikowanymi na portalach edukacyjnych oraz stronach MENiS i Kuratorium, poprzez studiowanie czasopism pedagogicznych - Wychowanie przedszkolne, Nauczycielka przedszkola, oraz konsultacje i wymianę doświadczeń z opiekunem stażu i kadrą pedagogiczną.
Wszystkie formy doskonalenia zawodowego i samokształcenia, ich analiza, wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wskazówek i pomysłów, pozwoliły mi na doskonalenie własnego warsztatu pracy, jak również kreatywne wzbogacanie bazy dydaktycznej i otoczenia dzieci.
Wprowadzałam zatem do swojej pracy z dziećmi nowe atrakcyjne metody (m.in. elementy pedagogiki zabawy – chusta i tunele animacyjne, zabawy integracyjne; elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne; burza mózgów, rundki wypowiedzi, aktywny odbiór muzyki według Carla Orffa), jak również wracałam do starszych, nieco zapomnianych ale również bardzo lubianych przez dzieci zabaw tradycyjnych (pląsy, zabawy naśladowcze, inscenizacyjne i ilustracyjne, kołowe). Dokonując obserwacji wybierałam te, które były efektywniejsze i atrakcyjniejsze, starając się jednocześnie łączyć nowoczesność z tradycją.
Dokładałam też wszelkich starań, by sala, w której na co dzień przebywają moi podopieczni była dla nich miejscem atrakcyjnym, pobudzającym wyobraźnię, zachęcającym do twórczego działania i do samego pobytu w przedszkolu. W związku z tym na bieżąco tworzyłam samodzielnie i razem z dziećmi dekoracje sali (stałe i tematyczne), przygotowywałam pomoce dydaktyczne, dodatkowe karty pracy, tworzyłam gazetki ścienne oraz wygospodarowałam w sali miejsce na eksponowanie prac dzieci. Dzięki tego typu działaniom tworzyliśmy wspólnie z podopiecznymi w przedszkolu klimat przyjazny do nauki i zabawy, sala zachęcała swoim wystrojem do przebywania w niej ale również pełniła funkcje edukacyjne. Rodzice natomiast już po wystroju sali i tematyce wystawianych prac mogli na bieżąco orientować się zarówno w podejmowanych w przedszkolu zagadnieniach, jak również śledzić postępy swoich pociech.
Przygotowywałam także dzieci na bieżąco według kalendarza do świąt i uroczystości – zarówno pod względem merytorycznym jak też artystycznym. Aktywnie uczestniczyłam w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, co pozwalało mi dodatkowo sprawdzić własne umiejętności jako koordynatora przedsięwzięcia.
W czasie odbywania stażu przeprowadziłam również zajęcia otwarte dla rodziców, nauczycieli (w tym obu opiekunów) oraz prowadziłam zajęcia w obecności dyrekcji obu placówek. Po każdych z nich dokonywałam wspólnie z obserwatorami analizy mocnych i słabych stron swojej pracy i wyciągałam wnioski ukierunkowujące swoje dalsze działania.
Szczególnie cennym doświadczeniem wydają się być dla mnie zajęcia otwarte dla rodziców. Praktyki tego typu dają nie tylko możliwość dzielenia się doświadczeniem i doskonalenia własnego warsztatu pracy, ale pozwalają też, w jeszcze pełniejszy sposób włączyć rodziców w proces edukacji dziecka. Pokazują im metody i formy pracy z dzieckiem w przedszkolu, które stosuje wychowawca, wprowadzają w omawianą aktualnie tematykę, pozwalają zaobserwować, jak dziecko pracuje i funkcjonuje w grupie przedszkolnej. Dają także możliwość wyrażania własnej opinii i tym samym pełniejszej współpracy z wychowawcą. Placówka staje się dla rodzica miejscem otwartym i przystępnym, a on sam współtwórcą procesu edukacyjnego swojego dziecka.
Uczestniczyłam również w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli. Ukierunkowywało to moją uwagę i skłaniało do wnikliwej obserwacji i analizy. Doskonaliłam umiejętność wyciągania trafnych wniosków. Mogłam również obserwować i przyswajać dobre praktyki pedagogiczne, a następnie wykorzystywać je we własnej pracy pedagogicznej.

§ 7 ust. 2 pkt 2

B. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Praca opiekuńcza i dydaktyczno – wychowawcza nauczyciela to wychodzenie naprzeciw potrzebom wychowanków i ich środowiska oraz współczesnym, aktualnym problemom społecznym i cywilizacyjnym. Dbając zatem o właściwe ukierunkowanie i zaplanowanie pracy oraz o jej efektywność należy oprzeć ją na trafnej i rzetelnej diagnozie.
Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzam obserwację dzieci pod kątem adaptacji do przedszkola. Dzięki temu mogę odpowiednio dostosować i ukierunkować podejmowane działania wychowawczo – opiekuńcze, tak, by każde dziecko jak najpełniej i w miarę łagodnie zaadoptowało się do nowego dla niego środowiska, gdyż poczucie bezpieczeństwa i dobre samopoczucie w przedszkolu jest podstawą dalszego rozwoju dziecka.
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym jest dla mnie jednym z istotnych czynników ułatwiających diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb moich wychowanków. To dzięki niej, jak również dzięki moim codziennym kontaktom i rozmowom z dziećmi, byłam w stanie rzetelnie przeprowadzić podczas pracy z dziećmi 3-4 – letnimi obserwacje wstępne i końcowe, a w przypadku dzieci 5-6 - letnich diagnozę gotowości szkolnej.
Na przełomie października i listopada zgodnie ze sposobami i warunkami realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeprowadzałam odpowiednio obserwację lub diagnozę wstępną. Analiza jej wyników pozwalała mi na wyodrębnienie mocnych stron i trudności dzieci, a przez to, w miarę możliwości, na indywidualizację codziennej pracy dydaktyczno wychowawczej z nimi. Wyniki obserwacji zawsze konsultowałam i omawiałam z rodzicami. Przekazywałam im także materiały i wskazówki do ćwiczeń z dziećmi w domu.
Z dziećmi wykazującymi trudności starałam się w miarę możliwości pracować indywidualnie oraz dostosowywać stopień trudności zadania do możliwości dziecka. Praca indywidualna nie zawsze jest możliwa podczas zajęć z całą grupą, jednak gdy zauważałam, że dziecko ma z czymś problem lub trudności w wykonaniu zadania, starałam się wygospodarować dla niego chociaż chwilę czasu. Czasem, w tego typu sytuacjach angażowałam również do pomocy dzieci zdolne, które pod moją opieką pomagały koledze lub koleżance. Było to wówczas doświadczenie rozwijające dla obu stron.
Dbając o rozwój zainteresowań i zdolności dzieci, urozmaicałam i wzbogacałam codzienne zajęcia w przedszkolu o różnorodne formy aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej. We współpracy z dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, panią ... , zorganizowałam również „Kącik czytelnika” – cykliczne, cotygodniowe spotkania z literaturą dziecięcą – głośne czytanie różnorodnych utworów, rozmowy w oparciu o ich treść oraz wypożyczanie przez dzieci książek. Działanie to daje możliwość wczesnej inicjacji czytelniczej dziecka, rozwija jego zamiłowanie do książek, a także przygotowuje do nauki pisania i czytania. Pośrednio wpływa również na zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne głośne czytanie w domu wypożyczanych książek.
W trosce o rozwój zdolności i zainteresowań dzieci dbałam także o to, by uczestniczyły one w organizowanych w szkole i środowisku lokalnym konkursach: plastycznych, muzycznych, recytatorskich. Poza rozwijaniem talentów, doświadczenia te pozwalały dzieciom sprawdzić się w nowej sytuacji, podczas wystąpienia publicznego, ćwiczyły ich odwagę i pewność siebie.
W kwietniu – zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych – przeprowadzam diagnozę końcową i opracowuję Informację na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I, a tym samym dokonuję oceny skuteczności podejmowanych działań wspomagających.
Rodziców dzieci, które nie osiągnęły gotowości szkolnej informuję o możliwości odroczenia spełniania obowiązku szkolnego oraz kieruję na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na początku każdego roku szkolnego zapoznaję się wnikliwie z dostarczonymi przez rodziców opiniami i według wskazówek w nich zawartych planuję codzienną pracę z dzieckiem oraz w miarę potrzeb wspomagam w tym zakresie również rodziców, ukierunkowując ich działania, proponując konkretne ćwiczenia.
Systematycznie prowadzę również pedagogizację rodziców. Podczas spotkań wywiadówkowych szerzej podejmowałam zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb, które diagnozowałam w toku obserwacji dzieci i podczas rozmów z rodzicami, tj. tematy: prawidłowy rozwój mowy dziecka – zaobserwowane nieprawidłowości, konieczność konsultacji logopedycznych; gotowość szkolna i metody jej diagnozowania (arkusz Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka GE-5, Skala Gotowości Edukacyjnej) oraz bieżące wymogi i przepisy prawne dotyczące obowiązku podjęcia przez dzieci sześcioletnie nauki w klasie I – odroczenie obowiązku szkolnego.
Przez cały okres odbywania stażu starałam się też aktywizować i wspomagać rodziców w organizowaniu i przeprowadzaniu uroczystości oraz imprez okolicznościowych dla dzieci. Często konsultowałam się z nimi, służyłam radą i pomocą, pomagałam zbierać pieniądze na ustalone składki, przygotowywać salę oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci.
Bardzo dbam także o integrację oraz zacieśnianie więzi rodzinnych, gdyż w obecnych czasach często media i pośpiech odbierają rodzicom i dzieciom możliwość wspólnego spędzania czasu. Starałam się zatem aby rodzice jak najpełniej uczestniczyli we wszystkich płaszczyznach działań podejmowanych w przedszkolu.
Organizowałam wycieczki i wyjazdy o charakterze integracyjnym dla dzieci i rodziców. Dzięki nawiązaniu współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, kilkakrotnie udało się otrzymać dofinansowanie wycieczek, co pozwoliło na udział w nich dzieciom i rodzicom znajdującym się w mniej korzystnej sytuacji materialnej.
Wspólnie z podopiecznymi organizowaliśmy obchody świąt rodzinnych, na które zapraszani byli rodzice. We współpracy z rodzicami organizowałam również imprezy taneczne o charakterze okolicznościowym: dyskoteki, Halloween, Andrzejki, bale karnawałowe, Dyskoteki Choinkowe itp. Często odbywały się one w godzinach popołudniowych, po to, by mogli wziąć w nich udział także rodzice i rodzeństwo moich wychowanków.
W roku szkolnym 2012/2013 wspólnie z panią ... zorganizowałyśmy Dzień Rodziny w harcówce w Koźle oraz zapoczątkowałyśmy integracyjna imprezę międzyszkolną „Święto pieczonego ziemniaka” (ZSS Zabiele oraz SP Lachowo), którą organizujemy co roku na jesieni. Impreza ta staje się okazją nie tylko do zacieśniania więzi rodzinnych ale także integracji i współpracy środowisk szkolnych.
Dużym sukcesem było dla mnie także zaktywizowanie rodziców do wspólnego przygotowania przedstawienia dla swoich pociech z okazji Dnia Dziecka. Rodzice wcielili się wówczas w rolę aktorów, przygotowując przedstawienie na bazie wiersza „Rzepka” Juliana Tuwima. Wspólnie przygotowaliśmy wówczas scenografię, kostiumy i oprawę muzyczną. Samo przedstawienie było ogromną radością dla dzieci i ciekawą formą prezentu – niespodzianki oraz kolejną możliwością wspólnego spędzenia czasu.
W okresie odbywania stażu trzy razy zorganizowałam zajęcia otwarte dla rodziców. Dwa z nich odbywały się w okresie wielkanocnym oraz połączone były z warsztatami robienia palm wielkanocnych. W roku szkolnym 2012/2013 warsztaty te poprowadził zaproszony gość – pani ... – Kurpianka w stroju regionalnym, która dodatkowo opowiedziała nam o zwyczajach kurpiowskich. W roku szkolnym 2013/2014 warsztaty zorganizowane były dzięki współpracy z pracownikiem Centrum Kultury Gminy Kolno – panią ... .
Wraz ze swoimi wychowankami starałam się też jak najpełniej uczestniczyć w życiu szkoły – przez co pracowałam nad tym, by najmłodsi jej uczniowie poczuli się w pełni jej członkami. W miarę możliwości braliśmy zatem udział we wszystkich akademiach i uroczystościach szkolnych, niejednokrotnie także w nich występując. Dzieci oswajały się w ten sposób ze środowiskiem szkolnym i przygotowywały do roli uczniów.
Czynnie uczestniczyliśmy także w dwukrotnie organizowanej w naszej szkole akcji społecznej „Szlachetna paczka”. Poprzez udział w tego typu przedsięwzięciu dzieci uczą się pomagać innym, znajdującym się w trudniejszej od nich sytuacji materialnej i bytowej. Wiedzą, że nawet mały gest, który dla nas wydaje się nieznaczący, może pomóc drugiej osobie.
Dobrze znając, nie zawsze korzystną, sytuację społeczną swoich wychowanków starałam się umożliwić im jak najpełniejszy udział także w życiu kulturalnym. W miarę możliwości zatem uczestniczyliśmy jak najczęściej w seansach kinowych i spektaklach teatralnych. Dokładałam również wszelkich starań aby w przedsięwzięciach tych mogły uczestniczyć wszystkie dzieci – za zgodą organizatorów dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zwolnione były z opłat za bilety.
We współpracy z instytucjami środowiska lokalnego organizuję również dla dzieci co roku wycieczkę do gabinetu stomatologicznego oraz spotkania z przedstawicielami straży pożarnej (OSP). Uczestniczyliśmy również kilkakrotnie w spotkaniach i prelekcjach z przedstawicielami policji i służby zdrowia.
W trosce o ekologię i ochronę środowiska co roku uczestniczymy z wychowankami w akcji „Sprzątanie Świata” oraz obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Ziemi” dbając o porządek i czystość w najbliższej okolicy. Tematykę tę poruszam też podczas zajęć dydaktycznych z dziećmi kilka razy w ciągu roku, a nawyki ekologiczne staram się kształtować także podczas codziennych zajęć i czynności w przedszkolu. W roku szkolnym 2012/2013 wspólnie z panią ... zorganizowałyśmy dla dzieci spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Nowogród; w roku szkolnym 2014/2015 natomiast wspólnie z panią ... ukończyłyśmy szkolenie i uczestniczyłyśmy w projekcie „Pola tętniące życiem”, w ramach którego koordynator projektu przeprowadziła z naszymi podopiecznymi lekcję przyrodniczą. Oba przedsięwzięcia miały charakter proekologiczny i promowały ochronę środowiska.
Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom społecznym, w roku szkolnym 2013/2014 ukończyłam szkolenie na temat „Szkoła wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty”. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas szkolenia i usystematyzowane podczas przeprowadzania rady szkoleniowej w ramach WDN przydały mi się podczas opracowywania opinii o wychowanku dla zespołu interdyscyplinarnego, do sporządzenia której zostałam zobligowana w roku szkolnym 2013/2014 w ramach wszczętej procedury Niebieskiej Karty.
Ponieważ obecnie komputer bardzo często pełni w życiu dziecka rolę „opiekuna” i jest jedyną formą spędzania wolnego czasu, w ramach dokształcania w zakresie omawianej tematyki współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych ukończyłam również szkolenie „Bezpieczeństwo w Internecie a prawa autorskie” organizowane przez ODN w Łomży.
Usystematyzowało ono moją wiedzę na temat istniejących w Internecie zagrożeń oraz objawów cyberprzemocy, a także procedury postępowania w przypadku jej ujawnienia. Zdaję sobie sprawę, iż moi wychowankowie są jeszcze bardzo mali i być może na chwilę obecna problem ten dotyczy ich w znacznie mniejszym stopniu, jednak w dobie dzisiejszego postępu technologii informacyjnej i komunikacyjnej, może to być niestety kwestią niedługiego czasu.
Wszystkie wyżej omawiane doświadczenia, pozwoliły mi nie tylko sprawdzić się w nowych rolach, ale także w znacznym stopniu przyczyniły się do bliższego poznania moich podopiecznych, ich zainteresowań, upodobań, poglądów, budowania miedzy nami głębszej więzi i zaufania. Dla moich wychowanków natomiast stały się z całą pewnością źródłem nowych, bogatych przeżyć oraz wiedzy i rozwoju.

§ 7 ust. 2 pkt 3

C. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Systematyczne wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej jest prostym sposobem wspierania i wzbogacania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam ww. technologię do:
- tworzenia pomocy dydaktycznych;
- wyszukiwania materiałów do zajęć;
- przygotowywania prezentacji multimedialnych na zajęcia z dziećmi oraz wyświetlania ich przy pomocy rzutnika;
- wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych programów i filmów edukacyjnych (np. Bezpieczna droga z radami SpongeBoba, Mądry Maluch)
- tworzenia dokumentów przedszkolnych i szkolnych, w tym: planów pracy dydaktyczno – wychowawczej, sprawozdań, diagnozy przedszkolnej, Informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w klasie I, programów i planów wychowawczych i profilaktycznych;
- przeprowadzania diagnozy przedszkolnej i Informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w klasie I;
- prowadzenia komputerowej ewidencji podstawowych danych o wychowankach;
- tworzenia scenariuszy zajęć;
- tworzenia scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych i szkolnych;
- projektowania dyplomów i zaproszeń;
- przygotowywania elementów dekoracji i gazetek ściennych w przedszkolu i szkole;
- prowadzenia zakładki przedszkola na stronie internetowej szkoły;
- uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach internetowych;
- komunikacji z innymi nauczycielami oraz z rodzicami drogą e-mailową;
- dokonywania zgłoszeń dzieci na konkursy drogą e-mailową;
- redagowania oraz przesyłania drogą e-mailową artykułów z życia punktu przedszkolnego i szkoły do Gazety Gminnej;
- zapoznawania się z ofertą dostępnych form doskonalenia zawodowego oraz dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w wybranych formach;
- uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego;
- poznawania przepisów prawa oświatowego i ich aktualizacji;
- samokształcenia i doskonalenia warsztatu pracy poprzez zapoznawanie się z publikacjami oraz materiałami zamieszczanymi przez innych nauczycieli.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu. Systematyczne gromadzenie informacji w formie elektronicznej o jego przebiegu, podjętych przeze mnie działaniach i odbytych w tym czasie szkoleniach, znacznie ułatwiło mi dokonanie podsumowania niespełna trzech lat stażu, które były okresem intensywnej pracy, bogatej w różnorodne przedsięwzięcia i doświadczenia zawodowe.
W dobie tak intensywnego rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej Internet staje się moim zdaniem głównym źródłem informacji i narzędziem samokształcenia. Osobiście również niejednokrotnie korzystałam z tego źródła rozwijając własną wiedzę i umiejętności zawodowe. Szczególnie przydatne w tym zakresie okazały się następujące strony internetowe: www.men.gov.pl, www.oswiata.org.pl, www.prawo.vulcan.edu.pl, www.ore.edu.pl, www.profesor.pl, www.edukacja.edux.pl, www.interklasa.pl.
Interesujące materiały i pomysły zaczerpnięte z Internetu wykorzystywałam w pracy z dziećmi, a także dzieliłam się nimi z rodzicami oraz innymi nauczycielami – w szczególności w ramach współpracy Zespołu Wychowania Przedszkolnego. Opublikowałam również własny plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji w serwisie internetowym dla nauczycieli na stronie www.edux.pl.
Technologia informacyjna i komunikacyjna okazały się niezwykle pomocne w zdobywaniu wiedzy i były niezastąpionym narzędziem komunikacji w mojej codziennej pracy, podnosząc jej jakość i wzbogacając ją.

§ 7 ust. 2 pkt 4

D. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zawód nauczyciela wymaga stosowania w praktyce wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, oświaty i pomocy społecznej. Aktualizacja tej wiedzy i doskonalenie posiadanych umiejętności jest niezbędne, a staje się szczególnie ważne w przypadku napotykania w codziennej pracy różnorakich trudności i problemów.
Wychodząc temu naprzeciw, aby moja wiedza była aktualna i w celu rozwijania swoich umiejętności oraz nabywania nowych podejmowałam samokształcenie poprzez czytanie bieżących aktów prawnych, publikacji nauczycieli, artykułów i literatury. Uczestniczyłam też w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym:
- „Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju w przedszkolu” – szkolenie organizowane przez ODN w Łomży;
- „Zmiany w systemie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej” – szkolenie organizowane przez ODN w Łomży;
- „Szkoła wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej karty” - szkolenie dla nauczycieli zorganizowane przez ODN w Łomży;
- „Techniki arteterapii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” - szkolenie dla nauczycieli zorganizowane przez ODN w Łomży;
- „Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej – zadania nauczyciela” - szkolenie dla nauczycieli zorganizowane przez ODN w Łomży;
- „Przedszkole bez dyskryminacji – jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w przedszkolu” - szkolenie dla nauczycieli zorganizowane przez ODN w Łomży.
- „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Uwarunkowania formalno – prawne. Analiza treści opinii i orzeczeń” - szkolenie dla nauczycieli zorganizowane przez ODN w Łomży.
Bardzo przydatna okazała się wiedza zdobyta podczas warsztatów „Zrozumieć rodziców i współpracować z nimi”. Udział w nich uzmysłowił mi bowiem wielość form kontaktu, oczekiwania i obawy obu stron, pogłębił moje spojrzenie na proces komunikacji oraz zagadnienie wspierania rodziców w wychowaniu.
Rodzina i szkoła stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze mające decydujący wpływ na wszechstronny rozwój młodego pokolenia. Przystępując do realizacji stażu zdawałam sobie sprawę z tego, iż nie odniosę pełni sukcesu w pracy z dziećmi, jeśli nie nawiążę właściwych kontaktów z ich rodzicami. Od początku dbałam zatem o to, by moje relacje z nimi były pozytywne i efektywne.
Przez cały okres odbywania stażu przeprowadzałam systematycznie spotkania wywiadówkowe z rodzicami oraz wiele rozmów i spotkań indywidualnych. Podczas każdego z nich starałam się oddziaływać na ich świadomość wychowawczą i wiedzę, służyć pomocą i wsparciem, a także pomagać w rozwiązywaniu bieżących trudności i problemów. Dbałam również o to, by spotkania te przebiegały zawsze w atmosferze życzliwości i wzajemnego zaufania. Dostosowywałam również ich godziny tak, by nie kolidowały one z obowiązkami i czasem pracy w środowisku wiejskim i gospodarstwie.
O skuteczności podejmowanych przeze mnie działań świadczy fakt, iż przez okres odbywania stażu frekwencja rodziców na spotkaniach grupowych w większości wynosiła 100%. W pojedynczych przypadkach rodzice, którzy nie mogli być na spotkaniach grupowych umawiali się indywidualnie w innym terminie.
Aby lepiej poznać oczekiwania rodziców oraz w miarę możliwości dostosować i ujednolicić oddziaływania wychowawcze w przedszkolu i rodzinie, na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam opracowaną przez siebie ankietę. Do przygotowania i wyboru takiego narzędzia skłonił mnie fakt, iż forma ta umożliwia rodzicom przemyślenie i usystematyzowanie swoich odpowiedzi (oczekiwań, wniosków, pomysłów) przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia anonimowości. Nie zmusza również do publicznego poruszania i omawiania na forum kwestii drażliwych lub wstydliwych dla rodzica. Wychowawcy daje natomiast pewien fragment wiedzy na temat środowiska rodzinnego i pozwala określić priorytetowe kierunki oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych do pracy z daną grupą podopiecznych.
Dodatkowo, m.in. dzięki informacjom pozyskanym z ankiet, wiedziałam jakie kwestie i zagadnienia warto poruszyć podczas spotkań grupowych z rodzicami (pedagogizacja rodziców). Szerzej podejmowałam zatem zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb, które diagnozowałam także w toku obserwacji dzieci i podczas rozmów z rodzicami, tj. tematy: prawidłowy rozwój mowy dziecka – zaobserwowane nieprawidłowości, konieczność konsultacji logopedycznych; gotowość szkolna i metody jej diagnozowania (arkusz Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka GE-5, Skala Gotowości Edukacyjnej) oraz bieżące wymogi i przepisy prawne dotyczące obowiązku podjęcia przez dzieci sześcioletnie nauki w klasie I – odroczenie obowiązku szkolnego.
Wszystkie wyżej wymienione podjęte przeze mnie działania sprawiły, iż w swojej pracy w dużej mierze mogłam liczyć na wsparcie rodziców, nasza współpraca układała się pozytywnie, a pojawiające się problemy natury wychowawczej i nie tylko, były na bieżącą omawiane i rozwiązywane.
Gdy wymagała tego sytuacja kierowałam również rodziców wraz z dzieckiem do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie, by mogli tam zasięgnąć opinii i rady specjalisty (psycholog, pedagog, logopeda). Sugerowane przeze mnie konsultacje w poradni dotyczyły również kwestii odroczenia obowiązku szkolnego niektórych dzieci. Bardzo przydatne w tym zakresie okazały się szkolenia: „Zmiany w systemie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej” oraz „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Uwarunkowania formalno – prawne. Analiza treści opinii i orzeczeń” oraz samodzielne studiowanie bieżących przepisów prawa oświatowego regulującego omawiane kwestie.
Dzięki dobremu przygotowaniu, w każdej chwili mogę udzielić rodzicom rzetelnej informacji i trafnych wskazówek – zarówno w kwestii terminów zgłoszeń, rodzaju przeprowadzanych badań, form pomocy, jak również realizacji zaleceń zawartych w opiniach i pracy z dzieckiem w domu. Wiem też, jak analizować otrzymane z poradni opinie i jak na ich podstawie planować i w miarę możliwości indywidualizować pracę z dziećmi.
Z uwagi na fakt, iż w okresie odbywania stażu miałam wśród swoich podopiecznych dwoje dzieci z epilepsją, bardzo istotną kwestią była dla mnie aktualizacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym studiowałam artykuły i publikacje na ten temat, oglądałam filmy instruktażowe dotyczące procedury postępowania w przypadku ataku epileptycznego oraz ukończyłam szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie wyżej wymienione działania wyposażyły mnie zarówno w aktualną wiedzę, jak również umiejętności praktyczne, dzięki którym jestem dobrze przygotowana do tego, by udzielić w razie konieczności swoim podopiecznym fachowej pomocy. Mi, jako opiekunowi i wychowawcy zapewnia to komfort psychiczny, natomiast moim podopiecznym i ich rodzicom daje poczucie bezpieczeństwa i pewność, że znajdują się pod właściwą opieką.
Dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami przeprowadziłam też radę szkoleniową w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na temat „Pierwsza pomoc w palcówce edukacyjnej - zadania nauczyciela”. Doświadczenie to pozwoliło mi usystematyzować posiadaną wiedzę oraz przećwiczyć raz jeszcze w praktycznym działaniu omawiane procedury postępowania.

§ 7 ust. 2 pkt 5

E. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Rozpoczynając każdy rok szkolny, w drodze samokształcenia, uaktualniałam swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy w placówce oraz procedur i zasad udzielania pierwszej pomocy. Pozwalało mi to prawidłowo i bezpiecznie planować, organizować i realizować codzienną pracę opiekuńczą i dydaktyczno – wychowawczą, być właściwie przygotowaną na ewentualną sytuację zagrożenia, zaś dzieciom znajdującym się pod moją opieką zapewniało fachową i skuteczną pomoc oraz bezpieczeństwo.
Z każdym rokiem szkolnym zapoznawałam się również na nowo z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły takimi jak: Statut, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Koncepcja Pracy Szkoły, po to, by ich założenia móc jak najpełniej przedstawić rodzicom, a także odpowiednio dostosować do nich własne oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze w przedszkolu.
W pierwszym roku odbywania stażu wspólnie z panią ... opracowałyśmy Program Wychowawczy Zespołu Wychowania Przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego przy ZSS w Zabielu. Program został przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i zatwierdzony do realizacji. Dzięki temu w obu grupach przedszkolnych uaktualnione i ujednolicone zostały oddziaływania wychowawcze.
W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 pełnię funkcję lidera Zespołu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Lachowie. W związku z tym na początku roku szkolnego wspólnie z Radą Rodziców uaktualniliśmy Program Wychowawczy szkoły uwzględniając w nim priorytetowe kierunki polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny, a w szczególności: wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacji w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego oraz profilaktyka przemocy i agresji. W maju celem ewaluacji podejmowanych działań, wspólnie z członkami Zespołu Wychowawczego opracowaliśmy i przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą poczucia bezpieczeństwa w szkole. Ankieta skierowana była do uczniów i do rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci uczęszczających do klas I. Jako lider Zespołu, na podstawie zebranego materiału badawczego, opracowałam raport z badań oraz sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczego, w których zawarte zostały wnioski i rekomendacje do pracy wychowawczej na kolejny rok szkolny.
Chcąc dobrze orientować się w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania różnych form wychowania przedszkolnego, na bieżąco śledziłam zmiany w nich zachodzące poprzez studiowanie informacji zawartych na stronach MENiS i Kuratorium, zakładki prawnej w czasopiśmie Wychowanie Przedszkolne oraz poprzez udział w szkoleniach:
- „Obowiązkowe zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego w kontekście nowych wymagań wobec przedszkoli” – szkolenie zorganizowane przez ODN w Łomży;
- „Monitorowanie nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” – zorganizowane przez ODN w Łomży.
Zdobyte w ten sposób wiadomości i umiejętności pozwoliły mi rzetelnie i fachowo wykonywać obowiązki nauczyciela wychowania przedszkolnego, prawidłowo prowadzić dokumentacje przedszkolną, właściwie monitorować realizację Podstawy programowej wychowania przedszkolnego przy pomocy zaadaptowanych i opracowanych dzięki ukończonemu szkoleniu narzędzi. Podniosło to nie tylko jakość mojej pracy jako nauczyciela – wychowawcy, ale również wpłynęło na efektywność i jakość pracy placówki, której jestem częścią.
Zgodnie z warunkami i sposobami realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dwa razy w roku szkolnym dokonuję diagnozy przedszkolnej, natomiast do końca kwietnia zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, przekazuję rodzicom Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I. Rodziców dzieci, które nie osiągnęły gotowości szkolnej informuję o możliwości odroczenia spełniania obowiązku szkolnego oraz kieruję na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Informuję ich także o konieczności dostarczenia do dyrekcji szkoły uzyskanej w poradni opinii, jako podstawy odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), o odroczeniu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Na początku każdego roku szkolnego na nowo, wnikliwie analizuję Podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapoznaję z nią, oraz z wybranym przez siebie programem wychowania przedszkolnego, rodziców podczas pierwszego spotkania wywiadówkowego we wrześniu. Celem tego jest nie tylko realizacja wymogów prawnych, ale także podniesienie świadomości rodziców w zakresie podejmowanych w przedszkolu oddziaływań i wspólne wypracowanie Planu profilaktyczno - wychowawczego Punktu Przedszkolnego na dany rok szkolny. W związku z tym, aby mieć pełniejszy obraz oczekiwań i sugestii rodziców, tak jak już wcześniej wspomniałam, przeprowadzam również opracowaną przez siebie ankietę. Dzięki tego typu działaniom włączam rodziców w proces tworzenia dokumentacji przedszkolnej i szkolnej, uświadamiając im tym samym, że są pełnoprawnymi partnerami szkoły także w tym zakresie.
Z uwagi na fakt, iż częścią pracy nauczyciela – wychowawcy jest także organizowanie wyjazdów i wycieczek dla podopiecznych, ukończyłam w roku szkolnym 2012/2013 Kurs kierowników wycieczek szkolnych. Dzięki tej formie doskonalenia poznałam wymogi i uwarunkowania formalno – prawne dotyczące zarówno fazy przygotowania, jak i realizacji wycieczki. Usystematyzowało to moją wiedzę dotyczącą dokumentacji wycieczki i jej prawidłowego przygotowania, jak również kwestii opiekunów, ich odpowiedzialności i obowiązków podczas wycieczek.
Dzięki posiadanym umiejętnościom i wiedzy z tego zakresu mogę zatem umożliwić swoim podopiecznym udział w różnorodnych wyjazdach i wycieczkach, a przez to rozwijać ich zainteresowania, ciekawość świata oraz poszerzać i uatrakcyjniać procesy dydaktyczno – wychowawcze. W okresie odbywania stażu udało mi się zatem skutecznie i bezpiecznie zorganizować i przeprowadzić szereg bliższych i dalszych wycieczek oraz wyjazdów, m.in.: wycieczka do Białowieży, wycieczka do warszawskiego ogrodu zoologicznego, wycieczka na Farmę Iluzji oraz do Szkoły Magii i Czarodziejstwa, wycieczki do gabinetu stomatologicznego, wyjazdy na plac zabaw, wyjazdowe imprezy integracyjne: Dzień rodziny w harcówce w Koźle, Święto Pieczonego Ziemniaka, wyjazdy do kina i do teatru itp.
W związku z tym, iż każdy nauczyciel ma w swojej pracy na co dzień do czynienia różnego rodzaju danymi osobowymi ukończyłam również szkolenie „Ochrona danych osobowych”, aby móc w pełni świadomie i zgodnie z prawem z nimi postępować. Analizując materiały szkoleniowe uświadomiłam sobie jakie są konsekwencje nieprawidłowego przechowywania danych osobowych, ich wykorzystania, komu i w jakiej sytuacji można je udostępniać. Zdałam sobie sprawę także, w jeszcze większym stopniu, z rangi i powagi informacji, z którymi na codziennie mam do czynienia oraz z konieczności ich skutecznego zabezpieczenia.
Podczas odbywania stażu raz zobligowana zostałam również do sporządzenia opinii o wychowanku dla zespołu interdyscyplinarnego w związku z wszczętą w danej rodzinie procedurą Niebieskiej Karty. Opracowanie wyżej wymienionej opinii znacznie ułatwił mi fakt, iż ukończyłam szkolenie na temat „Szkoła wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty”, jak również, wspólnie z panią ... , przeprowadziłam na ten temat radę szkoleniową w ramach WDN.
Przez cały okres odbywania stażu wnikliwie analizowałam też prawo oświatowe, z dużym ukierunkowaniem na przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. To, wraz z odbytym szkoleniem z tego zakresu i bieżącymi konsultacjami z opiekunem stażu, pozwoliło mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego, pewniej poruszać się w obrębie tych zagadnień oraz stało się istotną pomocą przy pisaniu planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z okresu stażu, sporządzeniu wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i przygotowywaniu do egzaminu na nauczyciela mianowanego.

PODSUMOWANIE

Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego rozwoju i pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, jak też aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Był to dla mnie sprawdzian wiedzy i umiejętności, wielkie wyzwaniem i okres wytężonej pracy oraz nieustannej refleksji nad nią.
Przez cały okres stażu, starałam się, aby moja praca przynosiła korzyści nie tylko mi samej, ale przede wszystkim służyła wszechstronnemu rozwojowi uczniów oraz wychodziła naprzeciw wymaganiom i potrzebom placówki. Poszerzyłam zatem swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć, a swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców oraz dobrych kontaktów z nimi, natomiast zaufanie i uśmiech, jakimi obdarzają mnie na co dzień moi podopieczni, pozwalają mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna, i przynosi wymierne efekty. W słuszności tej opinii utwierdzają mnie codzienne rozmowy z rodzicami moich aktualnych i byłych wychowanków, jak również fakt, iż dwa razy w ciągu odbywania stażu moja praca została doceniona Nagrodą Dyrektora.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, umiejętność nawiązywania pozytywnych i serdecznych kontaktów zarówno z dziećmi jak też z ich rodzicami a także ustawiczne dokształcanie się, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Niewielkich trudności nadal przysparza mi interpretacja przepisów prawnych, jednak staram się na bieżąco aktualizować swoją wiedzę z tego zakresu oraz omawiać zagadnienia z tym związane podczas spotkań zespołów nauczycielskich.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne i efektywne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Systematycznie będę też wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informatyczną. W przyszłości chciałabym również, wychodząc naprzeciw potrzebom placówki, podjąć studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być coraz lepszym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.

.................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.