X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28955
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Racibórz dn 11.06.2014 r.

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ZA OKRES STAŻU 01.09.2011 – 31.05.2014

Biorąc pod uwagę założenia przedstawione w planie rozwoju zawodowego oraz ich realizację opisaną w sprawozdaniu, a także własną obserwację pracy nauczyciela .........., proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Uzasadnienie
Nauczyciel przedstawił opiekunowi stażu dokumentację spełniania wymagań kwalifikacyjnych oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja ta jest kompletna, była prowadzona systematycznie. Osiągnięcia zawodowe są prawidłowo udokumentowane.

REALIZACJA WYMAGAŃ I ZADAŃ KWALIFIKACYJNYCH OKRESLONYCH W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ......... uwzględniał realizację zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach pracy w środowisku lokalnym. Nauczyciel realizował i modyfikował swój plan rozwoju zawodowego w zależności od zaistniałych potrzeb.

& 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Wiedzę dotyczącą organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy oraz prowadzenia zajęć lekcyjnych ....... doskonaliła uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, a także prowadząc zajęcia w obecności opiekuna stażu i Dyrektora szkoły. W celu uatrakcyjnienia swoich zajęć w pierwszej kolejności przyczyniła się do pozyskania sponsorów na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych do pracowni rewalidacji, a także zmieniła wystrój sali. Samodzielnie przygotowywała narzędzia pracy tj. karty pracy, książki do porozumiewania, dostosowując je do możliwości intelektualnych swoich uczniów.
W trakcie odbywania stażu prowadziła dokumentację szkolną, gromadziła dokumenty, zaświadczenia, scenariusze zajęć, zdjęcia potrzebne do opracowania prezentacji multimedialnej.
Pani ..... uczestniczyła w licznych spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz różnych formach doskonalenia zawodowego:
Szkolenia Rady Pedagogicznej:
- Udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej
- Komunikacja z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu
- Umiejętności psychologiczne nauczyciela wsparciem dla ucznia
- Alarm bombowy
- Jak rozpoznać kiedy dziecko bierze narkotyki
- Kompetencje nauczyciela a skuteczne strategie radzenia sobie z agresywnym zachowaniem ucznia
Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
- Samodzielność – priorytetem pracy terapeutycznej – Racibórz
- Zajączki, kurczaki i inne ozdoby wielkanocne – Rybnik
- Awans zawodowy nauczyciela – Rybnik
- Choinka nie tylko tradycyjna – Rybnik
- Aniołek ozdobą świąteczną – Racibórz
- Wykorzystanie gier i zabaw na lekcjach – Rybnik
- Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością – Racibórz
- Kinezjologia edukacyjna „gimnastyka mózgu” I stopień – Rybnik
- Decoupage dla początkujących – Racibórz
- Bajkoterapia, czyli terapeutyczna rola bajek – Łódź on – Line
- „Umiem uczyć” – ogólnopolskie spotkanie warsztatowe – Kraków
-Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy – Klanza – Racibórz
- Niepełnosprawni mają głos – konferencja Racibórz
Udział w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
- Czytanie w szkole
- Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych
- Wielkanocne ozdoby z tkanin
- Obsługa tablicy interaktywnej workspace
- Terapia metodą Tomatisa dla dzieci autystycznych
- Ozdoby wielkanocne z filcu
- Kwiaty z gliny i modeliny
-Realizacja planu pracy z uczniem autystycznym
- Speed stacks – szybkie kubki
- Awans zawodowy nauczyciela
- Piosenki i pląsy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Nauka szybkiego czytania
- Kinezjologia edukacyjna
- Kartoteka szkolna zagadnieniowa – szybki, tematyczny dostęp do zasobów biblioteki
Wybierając dane szkolenie p. ....... kierowała się możliwością wykorzystania nowych umiejętności na zajęciach rewalidacyjnych, dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych.
Jako nauczyciel pracujący z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną opracowała i realizowała Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dostosowując treści i wymagania do indywidualnych psychofizycznych możliwości uczniów.
Uczestniczyła w zebraniach Zespołu Samokształceniowego Nauczania Zintegrowanego, Zespołu Rewalidacji i Nauczania Indywidualnego.

& 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Podczas przygotowywania się do pracy z uczniami bardzo dużo czasu poświęciła na poznanie potrzeb i możliwości uczniów poprzez konsultacje z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą, rodzicami. Dzięki temu poznała problemy środowiska lokalnego i jego potrzeby.
W celu poszerzenia wiedzy w zakresie diagnozowania trudności i potrzeb uczniów studiowała literaturę, brała udział w szkoleniach i warsztatach. Dzięki temu potrafi diagnozować problemy psychologiczno-emocjonalne uczniów oraz znajdować sposoby pokonywania ich poprzez pobudzanie wszechstronnego rozwoju.
Pozyskała środki finansowe oraz zorganizowała wyjazd uczniów do Szymocic na zajęcia z hipoterapii.
We współpracy z innymi nauczycielami p. .... zorganizowała Dzień Nauczyciela, Dzień Ziemniaka, Dzień Dyni przygotowując uczniów do występów, promując zdrowy styl żywienia oraz dbając o estetykę i wizerunek prowadzonych imprez szkolnych.
Pomagała w organizacji Biesiady Śląskiej Szkół Specjalnych „ Bajtel Gala”, jasełek oraz olimpiad specjalnych województwa śląskiego w Raciborzu.
Była pomysłodawcą paczek mikołajkowych dla uczniów nauczania indywidualnego. W swojej pracy zawodowej na rzecz uczniów wykazała się ogromnym zaangażowaniem i pomysłem w organizację przedstawień artystycznych „Nauczyciele – Uczniom”, w których nie tylko była reżyserem, ale też aktorem i scenografem. Zorganizowała przedstawienia pt. „ Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka”, „Marzenia się spełniają” oraz „Calineczka”, które wywołały wiele pozytywnych emocji u uczniów podczas świąt i Dnia Dziecka.
Ogromnym zaangażowaniem wykazała się również w przygotowanie programów artystycznych z uczniami pt. „Szewczyk Dratewka” oraz „Florentynka się odchudza”, które na pewno przyczyniły się do wzrostu poczucia własnej wartości u uczniów oraz ich aktywizacji.
Ułatwiając uczniom rozumienie, poznawanie i przeżywanie otaczającego świata organizowała zajęcia w terenie, wyjeżdżała na wycieczki, uczestniczyła w zawodach integracyjnych.
Wykazała się również pomocą w organizacji kiermaszu świątecznego podczas „Gwiazdki Serc” promując szkołę w środowisku lokalnym.
Jest członkiem Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym. Aktywnie uczestniczyła w akcjach podjętych przez Towarzystwo, których celem było pozyskanie pieniędzy na potrzeby naszych uczniów oraz znalazła wielu sponsorów na zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy na Zieloną Szkołę oraz nagrody konkursowe, które organizowała:
- Moja kartka do Mikołaja
- Skrzydlate Anioły
- Jesienne fantazje
- Wykreślanka wyrazowa
Dzięki jej zaangażowaniu i motywacji, uczniowie zdobywali kluczowe miejsca w konkursach szkolnych i pozaszkolnych co przyczyniało się do wzrostu poczucia własnej wartości i większej chęci do dalszej pracy.
Dla uczniów z rodzin mniej zamożnych organizowała akcje odzieżowe zbierając i rozdając na bieżąco odzież, buty, zabawki, itp.

&7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Pani Justyna systematycznie wykorzystywała w pracy technologię komputerową i informacyjną do przygotowania dokumentacji szkolnej: planów pracy, programów szkolnych, sprawozdań z realizacji powierzonych zadań, scenariuszy, konspektów, pomocy dydaktycznych.
Przy pomocy programów komputerowych przygotowywała plakaty, zaproszenia, dyplomy dla uczniów, dokumenty z realizacji stażu a także opracowała prezentację multimedialną.
Ponadto w swojej pracy wykorzystywała komputerowe programy edukacyjne służące stymulacji intelektualnej:
- Edu – multimedia III – specjalny program dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
- Porusz umysł: ćwiczenia wzrokowo- ruchowo – językowe
- Literki i cyferki
- Sokrates 101, 102
- Multimedialny świat J.Tuwima
Bardzo często korzystała z zasobów Internetu w celu aktualizowania przepisów prawa oświatowego, czytała publikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii. Wyszukiwała materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji (www.chomikuj.pl; www.superkid.pl).
W czasie zajęć z uczniami korzystała z internetowych gier edukacyjnych zamieszczonych na stronach www.ciufcia.pl; www.buliba.pl; www.czasdzieci.pl; www.kiddoland.pl oraz przeglądała oferty wydawnictw książkowych, szkoleń i kursów.
Poprzez Internet wzięła udział w szkoleniu on – Line „Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajek”, a także zamieściła publikacje konspektu i programu do zajęć rewalidacyjnych z zakresu usprawniania zaburzonych funkcji. Ponadto do przygotowania prezentacji multimedialnej wykorzystała program Office Power Point 2007.

&7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Pani ...... poszerzała swoją wiedzę szukając wiadomości pomocnych w pracy z dziećmi w książkach, poradnikach, internecie, uczestnicząc w szkoleniach oraz konsultując się z innymi nauczycielami. Wiedzę tę wykorzystywała w pracy podczas zajęć otwartych – szkoleń dla nauczycieli oraz praktykantów z zakresu pedagogiki specjalnej i rewalidacji dzieląc się spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniem.
Brała udział w Radach Pedagogicznych, konferencjach szkoleniowych, radach klasyfikacyjnych i plenarnych, zebraniach zespołów samokształceniowych na których poruszane były zagadnienia związane z problemami wychowawczymi.

Korzystała również z wiedzy i wskazówek psychologa szkolnego, pedagoga, wychowawców i doświadczeń nauczycieli poszerzając swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów. Konsultowała z psychologiem i pedagogiem sytuacje związane z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze. W zespołach wychowawczych rozpatrywane były różne sytuacje i problemy pojawiające się w pracy z uczniami oraz szukano sposobów ich rozwiązywania.

W ramach wewnętrznego szkolenia nauczycieli przeprowadziła szkolenia z zakresu świątecznych ozdób z papieru.

W miarę możliwości starała się wspierać rodziców i uczniów podejmując współpracę z instytucjami na rzecz dziecka i rodziny. Pomagała w zbieraniu nakrętek podczas akcji charytatywnej wózek dla ucznia naszej szkoły.

& 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

P. ......... dokonała analizy przepisów prawa oświatowego, zapoznała się z procedurami awansu zawodowego. Uczestniczyła w pracach komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących , przestrzegając odpowiednich przepisów i procedur. Wypełniła swoje obowiązki jako nauczyciel i wychowawca prawidłowo, wykorzystując przy tym prawa wewnątrzszkolnego i prawa oświatowego.
Podsumowując Pani ...... cieszy się autorytetem wśród rodziców i uczniów. Postrzegana jest jako osoba kompetentna, odpowiedzialna, obowiązkowa, sprawiedliwa, dbająca o porządek i dyscyplinę w klasie. Jest otwarta na nowości, wciąż gotowa do współpracy z innymi nauczycielami oraz dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobowego.

Stwierdzam, że p. ......... w pełni zrealizowała wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego.

Opiekun stażu

mgr Iwona Opas

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.