X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29042
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy:
mgr inż. Grzegorz Romotowski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr inż. Grzegorz Romotowski ........................................
Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko Opiekuna

dr Marek Góryński Zespół Szkół Technicznych w Olecku
Dyrektor Szkoły Szkoła

01.09.2012 31.05.2015
Data rozpoczęcia stażu Przewidywana data zakończenia

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy


L.P. KIERUNKI ROZOJU ZADANIA DATA REALIZACJI DOKUMENTACJA
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(§7.ust. 1.pkt.1) 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z Radą Rodziców.

3. Współpraca z rodzicami poprzez:
- zebrania
- prelekcje
- rozmowy indywidualne
- konsultacje
- zajęcia otwarte

4. Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych:

5. Współpraca podczas organizowania różnorodnych imprez szklonych:

6. Zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu przedmiotowego pt. "Strona internetowa mojej szkoły". Cały okres stażu

2 rok stażu Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Protokoły z zebrań.

Plan współpracy z rodzicami, listy obecności z zebrań, referaty, protokoły z zebrań.

Potwierdzenia współpracy, zdjęcia.

Potwierdzenie współpracy, zdjęcia.

Opracowanie regulaminu, potwierdzenie przeprowadzenia konkursu, prace konkursowe.
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. (§7 ust.1 pkt. 2) 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu (WDN).
Udział w pracach zespołu samokształceniowego, wychowawczego szkoły.

2. Udział w kursach, warsztatach metodycznych, wykładach, konferencjach organizowanych przez ZST w Olecku, WMODN EŁK, CEN w Suwałkach.

3. Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez Wydawnictwa Szkolne.

4. Powiększanie materiałów biblioteki szkolnej poprzez samodzielne opracowywanie referatów, ankiet o tematyce związanej z pracą w szkole.

5. Opracowanie zestawu scenariuszy o tematyce "technologia informatyczna na zajęciach" i rozprowadzenie ich wśród nauczycieli szkoły.

6. Wsparcie techniczne oraz wdrożenie innowacji pedagogicznej - „Cyfrowi tubylcy w świecie słów i obrazów” w Gimnazjum Nr 2 w Olecku

9. Redagowanie gazetki szkolnej.

11. Korzystanie ze zbiorów Oleckiej Biblioteki Pedagogicznej.

12. Opracowanie 3 recenzji z książek o tematyce pedagogicznej.

13. Prezentowanie swojej wiedzy na zajęciach koleżeńskich.
Cały okres stażu

1 rok stażu

1 rok stażu

Cały okres stażu.

Cały okres stażu

2 i 3 rok stażu

3 razy w okresie stażu

Potwierdzenie
obecności, własne notatki.

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Opracowane referaty, ankiety.

Opracowane scenariusze.
Innowacja pedagogiczna
pt. " Cyfrowi tubylcy w świecie słów i obrazów ", recenzje nauczycieli, sprawozdania z realizacji.

Opracowane gazetki szkolne.

Prywatny spis wypożyczonych książek.

3 recenzje.

Scenariusze zajęć koleżeńskich.

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. (§7 ust.1 pkt.3) 1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( materiały kuratoryjne, materiały CODN, Internet, publikacje w prasie, książki).

3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.


4. Udział w Radach Pedagogicznych podejmujących ten temat. Okres stażu

Cały okres stażu Własne notatki

Własne notatki, zbiór przeanalizowanych dokumentów.

Zaświadczenia

Protokoły z Rad Pedagogicznych.
4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§7 ust.2 pkt.1) 1. Współpraca z opiekunem stażu:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- zawarcie kontraktu z przydzielonym opiekunem stażu,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.


Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – opracowanie konspektów zajęć i ich analiza z opiekunem. Określenie mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania
- opracowywanie pomocy dydaktycznych.

3. Analiza literatury fachowej

3. Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
- publikowanie scenariuszy, recenzji, w Internecie.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
- dzienniki lekcyjne
- karty obserwacji
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych

5. Prowadzenie
dokumentacji
realizacji planu
rozwoju zawodowego.

6. Ewaluacja metod
pracy.

7. Udział w konkursach wewnątrzszkolnych i miejskich.

8. Opracowanie Regulamin klasopracowni Wrzesień 2010

Wrzesień 2010

Wrzesień 2010

Wrzesień 2010

2 razy w roku szkolnym.

2 razy w roku szkolnym.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres
stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

wrzesień - październik 2012
Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

Kontrakt

Grafik spotkań ( raz w miesiącu).

Scenariusz zajęć.

Scenariusze zajęć.

Scenariusze zajęć przeprowadzonymi aktywnymi metodami pracy.

Wykonane pomoce dydaktyczne.

Gromadzenie, studiowanie czasopism i literatury związanej z nauczanym przedmiotem
Studiowanie literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opracowaniu materiałów szkoleniowych itp.

Publikacje w Internecie, zaświadczenia.

Dzienniki, karty obserwacji.

Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac
uczniowskich itp

Analiza wyników egzaminów zawodowych.
Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.

Przygotowanie uczniów do konkursów.

Analiza przepisów B.H.P
Opracowanie regulaminu.
Zastosowanie regulaminu i przestrzeganie jego zasad.
5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt.2) 1.
Współorganizowanie dla dzieci wycieczek po najbliższej okolicy np. biblioteka, policja, kino, straż pożarna.

2.
Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, festynów oraz imprez szkolnych.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym

4. Rozpoznawanie
potrzeb rozwojowych
i sytuacji rodzinnej
uczniów.

5. Organizacja zajęć
pozalekcyjnych
(kultura czasu
wolnego)
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres
stażu
Sprawozdania.

Potwierdzenie współpracy.

Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.
Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców).
Konsultacje z innymi nauczycielami.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
indywidualne rozmowy z uczniem.
Zapisy w dzienniku, notatki własne.

Zapisy w dzienniku
lekcyjnym, karta
wycieczki.
6. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt. 3) 1. Opracowywanie scenariuszy zajęć, dokumentów, ankiet korzystając z komputera.

2. Zgromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.

3. Korzystanie z zasobów Oleckiej Biblioteki Pedagogicznej poprzez stronę www.

4. Prowadzenie strony szkoły, umieszczanie na stronie artykułów nauczycieli, samorządu szkolnego, zarządzanie stroną szkoły:
www.zst.olecko.pl oraz www.gim2.olecko.edu.pl

5. Pełne wsparcie informatyczne dla grona nauczycielskiego

6. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej.

7. Korzystanie z komputera podczas zajęć dydaktycznych

7. Publikacje
w Internecie Cały okres stażu

Cały okres stażu Opracowane materiały.

Zgromadzone materiały.

Spis wszystkich wypożyczonych książek.

Prowadzone strony internetowe:
www.zst.olecko.pl www.gim2.olecko.edu

Redagowanie materiałów
Wsparcie techniczne pracowni klasowych

Zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas lekcji.
Opracowane prezentacje multimedialne.

Zajęcia z komputerem w ramach zajęć z przedmiotu:
Systemy operacyjne i sieci komputerowe, urządzenia techniki komputerowej, multimedia i grafika komputerowa, oprogramowanie biurowe.

Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
7. Umiejętność zastosowania wybranych zagadnień z psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela (§7 ust.2 pkt.4) 1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu:
- psychologii
- pedagogiki
- dydaktyki
Na różnych formach doskonalenia zawodowego.

2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z wyżej wymienionych dziedzin.

3. Pedagogizacja rodzin – współpraca z rodzicami oraz wymiana doświadczeń na nurtujące rodziców problemy.

4. Realizowanie zadań
wychowawczych
w pracy z uczniami
zgodnie ze szkolnym
programem
wychowawczym
tj. Analiza wyników w nauce, objęcie szczególną troską uczniów słabych,
przeciwdziałanie konfliktom w klasie, podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia, działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej, przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy – pogadanki,
aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych. Cały okres stażu

Cały okres stażu
Własne notatki

Własne notatki

Notatki ze współpracy z rodzicami.

Potwierdzenie opiekuna Stażu
Zapisy tematów w dzienniku
Zaświadczenie dyrektora
szkoły
8. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami (§7 ust.2 pkt. 5) 1. Udział w konferencjach dotyczących systemu oświaty.

2. Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących te tematy.

3. Zapoznanie się z
aktami prawnymi
dotyczącymi systemu
oświaty i działania
szkoły:
Systematyczne Przeanalizowanie aktów prawnych,
Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego,
Analiza dokumentacji szkolnej:
Statut szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyczny
Wewnątrzszkolny system oceniania
4. Praca w komisjach powoływanych w szkole

5. Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych. Cały okres stażu

Wg potrzeb

Wg potrzeb Zaświadczenia

Protokoły

Własne notatki
Dokumentacja dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.

Zaświadczenie dyrektora
Szkoły

Zaświadczenie dyrektora
szkoły

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.