X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29056
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Marta Kosela
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole
ul. Saperska 10
66-235 Torzym
Kwalifikacje: magister filologii polskiej, studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Czas trwania stażu: 01. 09. 2014 r . - 30. 05. 2017 r. (2 lata i 9 miesięcy)
Opiekun stażu: Maria Goszczurna
Dyrektor : mgr Bożena Iwaśków
Cel podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7 UST. 2 PKT 1.)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji o awansie zawodowym nauczyciela
• Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi zawodowemu nauczyciela Wrzesień 2014

W trakcie stażu • Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2.
Współpraca
z opiekunem stażu • Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.
• Zawarcie pisemnego kontraktu pomiędzy opiekunem a stażystą
• Opracowanie sprawozdania z realizacji PRZ•

Wrzesień 2014

W trakcie stażu • Kontrakt

• Sprawozdanie z realizacji PRZ (raz w semestrze)
3. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności poprzez aktywny udział
w wewnątrz-
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samokształcenie • Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli,
• Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej

W trakcie stażu • Potwierdzenia obecności
• Notatki–
• Uczestnictwo w wybranych szkoleniach, kursach
i konferencjach organizowanych przez WOM w Gorzowie, ODN w Zielonej Górze lub różne wydawnictwa

W trakcie stażu • Zaświadczenia dotyczące ukończenia kursów, warsztatów, szkoleń

• Lektura najnowszych publikacji, czasopism
z dziedziny psychologii i pedagogiki,
• Sporządzenie notatek oraz recenzji z przeczytanych pozycji
• Praktyczne wykorzystywanie propozycji działań proponowanych w literaturze przedmiotu W trakcie stażu

• Wykaz lektur

• Notatki i recenzje z lektur
4. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy • Gromadzenie gotowych pomocy dydaktycznych (Internet, czasopisma)
• Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych
• Gromadzenie scenariuszy zajęć, propozycji zabaw, gier, ankiet – w formie elektronicznej
W trakcie stażu • Przykładowe materiały
• Kwestionariusze ankiet, opracowania, wnioski
5. Dokumentowanie przebiegu realizacji PRZ • Systematyczne gromadzenie dokumentacji
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji PRZ
• Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
Co semestr w trakcie stażu
• Sprawozdanie z PRZ
• Wniosek
6. Dbałość o estetykę
i wystrój przedszkola • Wykonywanie dekoracji do sali, szatni, korytarza, sali gimnastycznej z okazji świąt-uroczystości przedszkolnych
• Włączanie dzieci do czynnego udziału w dekorowaniu sal
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci
• Uczestniczenie i organizowanie konkursów przedszkolnych
• Prowadzenie Kroniki przedszkolnej
W trakcie stażu
• Fotografie
• Prace plastyczne dzieci
• Zaświadczenia, dyplomy
• Konspekty-scenariusze z konkursów
• Kronika w formie elektronicznej

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7 UST. 2 PKT 2)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.

Współpraca z rodzicami

• Obserwacja dzieci i analiza ich możliwości- troska o ich prawidłowy rozwój
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych
• Przeprowadzenie ankiet dla rodziców dotyczącej poznania ich dzieci oraz ich propozycji oczekiwań w stosunku do przedszkola
• Opracowanie grupowego oraz przedszkolnego Kalendarza wydarzeń i uroczystości, a także Rocznego planu współpracy z rodzicami
• Uwzględnianie w planach pracy propozycji rodziców
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami
• Konsultacje indywidualne z rodzicami
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń
• Prowadzenie zajęć otwartych, włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, w konkursach, wycieczkach

Cały okres stażu

• Karty obserwacji dziecka
• Kwestionariusze ankiet
• Opracowanie ankiety
• Włączenie wniosków do pracy
• Notatki, lista obecności

• Notatki z rozmów z rodzicami i dziećmi –zeszyt kontaktów, ankiety

• Sprawozdania – protokoły z zebrań

• Plan współpracy z rodzicami

• Ogłoszenia na tablicy

• Scenariusze, zdjęcia
2. Nawiązanie współpracy
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCPR • Pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych, rozbitych,
• Poznanie problematyki środowiska lokalnego
• Konsultacje ze specjalistami w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych
• Wystawianie opinii o dziecku kierowanym do PPP
• Współpraca z pedagogiem i logopedą przedszkolnym

W trakcie stażu • Potwierdzenia
• Kserokopie
• Opinie
• Notatki z rozmów z pedagogiem przedszkolnym, logopedą
3. Integracja przedszkola ze środowiskiem rodzinnym oraz lokalnym • Współorganizowanie na terenie placówki Rodzinnego Festynu,
• Organizowanie i prowadzenie uroczystości zgodnie
z ustalonym kalendarzem
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami - (Policja, Straż Pożarna, Nadleśnictwo).
• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych służb
i instytucji, władz lokalnych - pogadanki o bezpieczeństwie
• Odwiedzanie lokalnych instytucji i służb publicznych
• Włączanie rodziców do opieki i pomocy podczas organizacji uroczystości, wycieczek
• Współpraca z Radą Rodziców
• Uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych, koncertach, oglądanie wystaw, filmów

W trakcie stażu
• Wykaz uroczystości
• Scenariusze uroczystości
• Notatki ze spotkań
• Zapisy w kronice
• Potwierdzenia
• Zapisy w dzienniku
• Karty wycieczek
• Fotografie
• Potwierdzenia
• Zapisy w kronice
• Potwierdzenia
• Dyplomy, podziękowania
4. Współpraca z innymi nauczycielami • Nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych placówek
• Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
• Praca w zespołach zadaniowych wspierających dzieci
W trakcie stażu • Notatki
• Plany pracy zespołów, sprawozdania z podjętych działań

5. Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych • Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
• Pogłębianie wiedzy dot. współczesnych problemów (np. agresji słownej, fizycznej)
• Uwzględnianie w pracy aktualnych wydarzeń, problemów dzieci i przedszkola
• Dostosowanie form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego dzieci
• Propagowanie zachowań prozdrowotnych, proekologicznych (spotkania – pogadanki z pielęgniarką, leśniczym; współorganizowanie Przedszkolnego Festyny Rodzinnego pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”)
• Kształtowanie postaw sprzyjających bezpieczeństwu (spotkanie-pogadanka z policjantem)
• Edukacja regionalna – udział w lokalnych imprezach i uroczystościach

W trakcie stażu

• Sprawozdania
• Zapisy w dzienniku
• Plany pracy
• Scenariusze zajęć
• Gazetki tematyczne
• Fotografie

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7 UST. 2 PKT 3.)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Usprawnianie
i podnoszenie jakości pracy poprzez wykorzystywanie
w praktyce umiejętności posługiwania się komputerem
i korzystania z Internetu • Opracowywanie dokumentów przy pomocy komputera (plany pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz sprawozdania z ich realizacji, terminarz uroczystości przedszkolnych i środowiskowych, ankiety, ewaluacje, referaty, scenariusze zajęć i uroczystości)
• Korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
• Komunikowanie się z wydawnictwami, organizatorami konkursów i innymi nauczycielami
• Uczestnictwo w kursach e-learningowych

W trakcie stażu • Sprawozdanie z PRZ
• Przykładowe plany pracy oraz sprawozdania.
• Scenariusze zajęć
• Programy autorskie
• Przykładowe ankiety
i ich opracowania
• Adresy stron internetowych
• Zaświadczenia
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych oraz materiałów do zajęć (karty pracy, ilustracje, wiersze, teksty piosenek)
• Opracowywanie zaproszeń, podziękowań, kartek okolicznościowych, dyplomów
• Przygotowywanie referatów, ogłoszeń i informacji dla rodziców

W trakcie stażu
• Przykładowe karty pracy
• Teksty piosenek i wierszy
• Przykładowe zaproszenia, dyplom, podziękowanie
• Przykładowe ogłoszenie
i informacje dla rodziców

• Wykorzystanie Internetu do przygotowania się na zajęcia
• Wykorzystywanie podczas zajęć różnych środków audiowizualnych (odtwarzacz CD, DVD, laptop, projektor, aparat cyfrowy)
W trakcie stażu • Scenariusze zajęć
2. Promowanie swojej wiedzy
i doświadczenia, efektów pracy • Prowadzenie kącika dla rodziców
• Dzielenie się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi nauczycielami (wymiana doświadczeń podczas zebrań Rady Pedagogicznej)
• Publikacja scenariuszy zajęć, uroczystości na ogólnopolskich portalach edukacyjnych
• Opublikowanie własnego PRZ na stronie www
• Pomoc przy prowadzeniu strony internetowej przedszkola oraz systematyczne jej aktualizowanie
W trakcie stażu • Przykładowe ogłoszenia i informacje dla rodziców
• Artykuły, referaty
• Protokoły Rady Pedagogicznej
• Potwierdzenia portali internetowych
• Fotografie na stronie przedszkola

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH,
W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.
(§ 7 UST. 2 PKT 4.)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych poprzez uczestnictwo
w zorganizowanych formach doskonalenia • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego mających na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz umiejętności wychowawczych

W trakcie stażu

• Zaświadczenia-potwierdzenia udziału
• Sprawozdania
z uczestnictwa
2.

Wykorzystanie wiedzy
i umiejętności podczas pracy z dzieckiem
o różnych potrzebach i umiejetnościach

• Obserwacja oraz analiza możliwości dziecka
w oparciu o wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
W trakcie stażu • Arkusze obserwacji
• Notatki

• Opracowywanie planu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi W trakcie stażu • Plany pracy
• Dzienniki zajęć
• Notatki
• Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju uzdolnień
• Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi
• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zainteresowań dzieci
• Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
W trakcie stażu • Plany pracy
• Notatki zajęć
• Potwierdzenia
• Dyplomy, podziękowania
3. Realizowanie zadań
opiekuńczo - wychowawczych
• Promowanie prozdrowotnych form zachowań wśród dzieci poprzez realizację programów promujących zdrowie,
• Realizowanie programów z zakresu bezpieczeństwa

W trakcie stażu • Program
• Sprawozdanie z realizacji programu
• Zdjęcia
• Notatki
• Konspekty zajęć
4. Pedagogizacja rodziców
• Zamieszczanie artykułów, porad, wskazówek na gazetce dla rodziców
• Przygotowanie referatów na spotkania z rodzicami
W trakcie stażu
• Artykuły, informacje
• Referaty
• Listy obecności
• Kontaktowanie się z rodzicami w czasie spotkań grupowych oraz konsultacji indywidualnych
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych
W trakcie stażu • Listy obecności
• Sprawozdania z zebrań
• Zeszyt kontaktów
z rodzicami
5. Ewaluacja własnych działań • Przeprowadzenie ankiety dotyczącej oceny podejmowanych działań opiekuńczo - wychowawczych
• Wdrażanie wniosków do dalszej pracy W trakcie stażu • Kwestionariusz ankiety
• Opracowanie ankiety
i wnioski
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
(§ 7 UST. 2 PKT 5.)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego • Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących systemu oświaty
• Sporządzenie wykazu oraz gromadzenie aktów prawnych dotyczących oświaty (w formie multimedialnej i pisemnej)
• Lektura i analiza przepisów prawa oświatowego
• Śledzenie zmian prawnych na stronach internetowych

W trakcie stażu • Zaświadczenia
• Wykaz aktów prawnych

• Notatki i uwagi własne
• Umiejętność korzystania
z prawa oświatowego
2. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji przedszkola oraz analiza dokumentów • Lektura i analiza dokumentacji przedszkolnej
• Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych
• Udział w tworzeniu i modyfikowaniu podstawowych dokumentów przedszkolnych w ramach prac rady pedagogicznej

W trakcie stażu • Wykaz aktów prawnych obowiązujących
w przedszkolu
• Protokół z rady
3. Uwzględnianie
i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego • Lektura i analiza dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

• Udział w szkoleniach, warsztatach poświęconych awansowi zawodowemu

Wrzesień 2014

W trakcie stażu • Notatki
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• PRZ
• Zaświadczenia
• Sprawozdania z uczestnictwa
w ukończonych formach doskonalenia
• Właściwe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dzienniki, karty wycieczek, arkusze obserwacji, gromadzenie informacji o dziecku, diagnoza dziecka, informacja o gotowości szkolnej
W trakcie stażu • Dzienniki zajęć
• Karty wycieczek
• Arkusze obserwacji
• Notatki

Marta Kosela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.