X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29041
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr...............
Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa Nr 15
....................
w .............

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

Zadania organizacyjne

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

Doskonalenie metod i warsztatu pracy
Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz artykuły z prasy oświatowej

Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych poza szkołą

Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej

Rozwijanie własnych
umiejętności, poszerzanie
wiedzy.

Organizowanie imprez świetlicowych oraz współorganizowanie imprez szkolnych
Zebranie materiałów
Opracowanie scenariuszy
Przeprowadzenie imprez
Wykonanie dekoracji
Współpraca z nauczycielami

Dbanie o wystrój sal świetlicowych oraz korytarza szkolnego
Dbanie o estetyczny wygląd sal Dekoracje okolicznościowe, wystawy prac dzieci

Różne formy promocji szkoły
w środowisku

Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
Udział w przygotowywaniu
uroczystości szkolnych
Udział w organizacji
Drzwi Otwartych Szkoły

Udział w badaniu jakości pracy świetlicy
Opracowanie ankiety skierowanej do rodziców
Przeprowadzenie badań
Analiza ankiet
Opracowanie wniosków do dalszej pracy

Udział w badaniu jakości pracy szkoły
Praca w zespole ewaluacyjnym
Praca z uczniem słabym i zdolnym
Podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych i zdolnych
Zorganizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym
Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera
Ukończenie kursu komputerowego

Administrowanie szkolnej strony
Udział w tworzeniu strony, wykonywanie zdjęć na stronę, opracowanie informacji, aktualizowanie treści
Przydzielenie loginów i haseł dla nauczycieli, pomoc nauczycielom w umieszczaniu tekstów i zdjęć

Opracowanie druków ozdobnych
Opracowanie dyplomów, zaproszeń, listów pochwalnych, medali technologią komputerową

Prezentacje multimedialne
Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas zajęć świetlicowych i innych

Wykorzystanie technologii komputerowej do realizacji filmów
Obsługa programu do montażu filmów Windows Movie Maker Wykorzystanie kamery i aparatu fotograficznego do nagrywania filmów Utworzenie grupy filmowej, poznanie różnych technik filmowania, realizacja krótkich filmików

Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia świetlicowe
Opracowanie kart pracy, rebusów, łamigłówek technologią komputerową

Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela świetlicy poprzez samodzielne studiowanie literatury z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki
Śledzenie nowych wydawnictw oraz witryn www adresowanych do nauczycieli – wychowawców w celu pogłębienia swojej wiedzy

Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów metodycznych

Opracowanie materiałów technologią komputerową

Korzystanie ze środków audiowizualnych
Słuchanie bajek , utworów muzycznych z płyt CD, oglądanie bajek i filmów (DVD)

Korzystanie ze środków multimedialnych
Wykorzystanie tablicy interaktywnej, komputerów podczas prowadzenia zajęć

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i praktykantów
Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja.

Opieka nad nauczycielem stażystą
Pełnienie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Opieka nad praktykantem
Pełnienie obowiązków opiekuna praktyk

Opublikowanie opracowanych przez siebie dokumentów i konspektów
Opublikowanie w portalu internetowym www.edukacja.edux.pl

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych
Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych: współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca z wychowawcami

Udostępnienie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom
Dzielenie się pomysłami, wymiana poglądów, gromadzenie i udostępnienie wzorów, szablonów, materiałów dydaktycznych innym nauczycielom

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej
Realizacja planu pracy
Ewaluacja przeprowadzonych działań

Opracowanie i wdrożenie programu świetlicowego koła zainteresowań: „Rękodzieło”
Prowadzenie zajęć dla uczniów utalentowanych plastycznie w oparciu o program własny

Opracowanie i wdrożenie programu „Starszy kolega”
Wdrożenie programu w pracy z dziećmi w świetlicy i przedszkolakami.

Opracowanie we współpracy z pedagogiem szkolnym Programu Profilaktyki
Opracowanie Programu Profilaktyki
Realizacja Programu w zakresie pracy w świetlicy
Opracowanie konspektów do zajęć w poszczególnych klasach i świetlicy

Wdrożenie do pracy w świetlicy programów edukacyjnych według potrzeb
Realizacja programów
Ewaluacja programów

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

Prowadzenie zajęć dodatkowych:

a) Zajęcia rękodzieła

b) Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnictwem
c) zajęcia integracyjne „Starszy kolega”

d) grupa filmowa

Opracowanie programu zajęć i jego realizacja
Organizowanie świetlicowych konkursów czytelniczych i recytatorskich
Prowadzenie zajęć integracyjnych, uwrażliwienie dzieci na potrzeby młodszych kolegów
Realizacja filmu animowanego, dokumentalnego i fabularnego

Promowanie działalności świetlicy
Przygotowanie wystaw prac uczniów w szkole i poza szkołą
Umieszczanie zdjęć i notatek na stronie internetowej
Udział w konkursach

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły
Opracowanie tematyki i regulaminu
Przeprowadzenie konkursu, przygotowanie nagród

Udział świetlicy w akcji „Świetlica czyta dzieciom” w ramach ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”
Prowadzenie zajęć czytelniczych
Opracowanie bibliografii i skompletowanie biblioteczki dla dzieci
Współpraca z biblioteką szkolną

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych:

a) Organizacja zbiórek na rzecz WOŚP

b) Współpraca z Domem Pomocy Społecznej

c) Prace w Szkolnym Klubie Sportowym

Zbiórka na rzecz Fundacji WOŚP, współpraca z zabrzańskim sztabem Wielka Flota Zjednoczonych Sił

Przygotowanie występów dla pensjonariuszy z okazji Dnia Babci i Dziadka, inne formy współpracy

Pełnienie funkcji skarbnika, pomoc przy organizacji zajęć i zawodów

Współpraca z pedagogiem szkolnym
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Zapoznanie się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Konsultacje wychowawcze
Opracowanie Programu Profilaktyki

Współpraca Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Caritasem
Współpraca w zakresie żywienia dzieci

Współpraca z
instytucjami kulturalno-oświatowymi

Udział w imprezach środowiskowych
Zajęcia w muzeum

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Podsumowanie i wnioski

Opis i analiza
przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.