X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29038
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
N A U C Z Y C I E L A M I A N O W A N E G O


1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: JOANNA MAJDANIUK
2. MIEJSCE PRACY: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM
3. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2013 R.
5. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2016 R.
6. OPIEKUN STAŻU: ANNA WALCZAK- MOCZKODAN
7. POSIADANE KWALIFIKACJE:
• STUDIA LICENCJACKIE: NAUCZANIE ZINTEGROWANE Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM
• STUDIA MAGISTERSIE: PEDAGOGIKA OGÓLNA

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy przedszkola.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

I. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA
ICH SKUTECZNOŚCI
I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH*
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).


1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karty Nauczyciela.
- Ustawy o systemie oświaty.
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Okres stażu  Przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.  Zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
- Analiza i weryfikacja przygotowanego planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu

Okres stażu  Kontrakt

- Konsultacje, notatki z rozmów z opiekunem stażu
3.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności poprzez udział
w szkoleniach.
- Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, zwłaszcza dotyczących pracy z dzieckiem przedszkolnym
- Udział w zajęciach warsztatowych – WDN
- Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
Wg oferty przez okres stażu

Okres stażu  Zaświadczenia

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.  Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących zwłaszcza przedszkola
- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
- Gromadzenie scenariuszy zajęć
- Projektowanie i tworzenie dekoracji, materiałów i pomocy dydaktycznych
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej  Opracowywanie miesięcznych planów pracy w grupie zgodnie z programem.
- Systematyczne prowadzenie zapisów w
Dzienniku zajęć grupy
- Sprawozdania z przebiegu pracy w grupie
6. Uczestniczenie
w realizacji zadań edukacyjnych  Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości przedszkolnych, kiermaszów oraz konkursów.
- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
- Dokumentowanie fotograficzne wydarzeń w przedszkolu
- Gromadzenie materiału fotograficznego w formie płyt CD.
- Włączanie się w przygotowanie uroczystości w przedszkolu takich jak: Dzień Adaptacyjny, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Wiosenny Przegląd Wiersza, Dzień Dni Otwarte, Kiermasz Wielkanocny,
Dzień Rodziny, Festyn Przedszkolny
- Koordynowanie i organizacja oraz dokumentowanie w kronice projektu „ Zdrowie”
- Pomoc w prowadzeniu kroniki przedszkolnej oraz prowadzenie kroniki grupowej

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.  Gromadzenie dokumentacji
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Okres stażu

VI 2016 r.

VI/VII 2016 r.  Zgromadzona dokumentacja
- Wniosek wraz
z dokumentacją formalną

II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH*
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

1 Poznawanie środowiska dzieci uczęszczających do przedszkola  Organizowanie zebrań z rodzicami
- Spotkania indywidualne z rodzicami
- Opracowanie i przeprowadzenie ankiety nt. środowiska rodzinnego dzieci Na bieżąco

Okres stażu

2. Działania uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci.  Współpraca z psychologiem przedszkolnym oraz z logopedą.
- Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami..
- Obserwacja dzieci w sytuacjach przedszkolnych
- Uczestnictwo w pracach Zespołu Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej na terenie przedszkola
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. Na bieżąco
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.  Udział w programie „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- Udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
- Udział w programie „Mamo, Tato wolę wodę”
- Udział w szwajcarskim programie profilaktyki zdrowotnej „Dzieciństwo bez próchnicy”
- Koordynacja i organizacja „Gminnego przeglądu wiersza dla przedszkolaków”
- Współpraca z biblioteką w Św. Katarzynie i Tyńcu Małym
- Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
- Organizowanie i udział w akcjach na rzecz przedszkola Okres stażu

III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ*
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

1. Wykorzystanie Internetu
i komputera do poszukiwania informacji.  Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
- Korzystanie ze stron MENiS
- Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
- Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej) Okres stażu - Strony internetowe (wydruki)
2. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami- Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości Okres stażu - zaświadczenie
3. Wykorzystanie komputera
w pracy. - Publikowanie zdjęć w galerii fotograficznej zamieszczonej na stronie przedszkola
- Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych –scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
- Dokumentowanie przebiegu stażu
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową Na bieżąco - Strona internetowa szkoły

- Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
- Materiały i pomoce dydaktyczne

- Potwierdzenie dyrektora szkoły

4. Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji (środków audiowizualnych) - E-mail, telefon komórkowy, faks, dvd, video
- korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edux.pl, www.edux.pl, www.blizejprzedszkola.pl Na bieżąco

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ*
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. - Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
- Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania grupy, Na bieżąco  Potwierdzenie opiekuna
- Notatki- Zapis w dzienniku
2. Stosowanie aktywnych metod pracy  Realizowanie zajęć dydaktycznych
Metodą Projektów, Metodą Weroniki Scherborne, Metodą Dobrego Startu.
- Poszerzenie oferty przedszkole poprzez realizację własnego projektu „Tańczyć każdy może” Na bieżąco - Zapis w dzienniku
- Scenariusze zajęć
- Sprawozdanie z uroczystości przedszkolnych oraz zdjęcia

V. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ*
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.  Analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Okres stażu - Znajomość przepisów
- Stosowanie poznanych przepisów w praktyce
2. Zapoznanie się podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu. - Analiza dokumentacji przedszkolnej, zwłaszcza: Statutu Przedszkola, Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp. Okres stażu - Znajomość przepisów
- Notatki
3. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego • udział w radach pedagogicznych oraz zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzprzedszkolne
• dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa)
• pomoc w organizacji imprez szkolnych. Okres stażu - Listy obecności
- Sprawozdania

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.