X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28981
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego-dyplomowanie

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Ważnym zadaniem nauczyciela jest planowanie pracy dydaktycznej. Zapewnia ono zwiększenie skuteczności nauczania i wychowania. Dbając o to, by uczniowie jak najwięcej się nauczyli na moich lekcjach, opracowałam dla poszczególnych klas szczegółowe plany metodyczno – wynikowe do nauki matematyki, tworzyłam interesujące konspekty lekcji i wdrażałam nowe metody nauczania, a także oceniałam ich skuteczność. Opracowałam również program pracy dydaktyczno – wychowawczej realizowanej na kółku matematycznym. W planach tych uwzględniłam podstawę programową, przyjęty program nauczania, cele kształcenia oraz przewidywane osiągnięcia uczniów.
Dało mi to pogląd na możliwości moich uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy. Sposobem ewaluacji działań w zakresie stosowania metod nauczania oraz form pracy stały się dla mnie ankiety ewaluacyjne, rozmowy z uczniami oraz sprawdziany i testy. Na ich podstawie mogłam stwierdzić czego nauczyłam, ustalić co było łatwe, a co sprawiało trudności, czy lekcje były ciekawe, czy uczniowie chcieliby coś zmienić. Zauważyłam, że lekcje, których celem jest nauka przez zabawę, przełamują niechęć uczniów do tak trudnego przedmiotu, jakim jest matematyka. Uczniowie pod moją opieką wykonywali różne pomoce dydaktyczne, które służą nam na lekcjach powtórzeniowych i utrwalających.

Aby stać się dobrym nauczycielem, starałam się poznać opinię uczniów na temat mojej pracy. W tym celu poddałam się ocenie uczniów. Przeprowadziłam ankietę dotyczącą mojej osoby. Wyniki ankiety były dla mnie zadowalające. Informacje, jakie uzyskałam od uczniów pozwoliły mi na poznanie moich mocnych i słabych stron.

W celu poszerzenia i aktualizacji wiedzy z psychologii, pedagogiki i dydaktyki samodzielnie studiowałam liczne pozycje z literatury fachowej, z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki matematyki, m.in.:

- Chomczyńska – Miliszkiewicz M., Pankowska D., Polubić szkołę,
- Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna;
- Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki;
- Niemierko B., Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teorie i zastosowanie;
- Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej;
- Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie;
- Serwa Z., Konstrukcje testów dydaktycznych. Poradnik;
- Smith A., Przyspieszone uczenie się w klasie;
- Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego;
- Edyta Gruszczyk – Kolczyńska „Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?”;
- Krystyna Sułkowska „Jak pomóc dziecku w nauce matematyki?”;
- Lidia Ryczan „Ślepota” matematyczna - czyli kilka słów o dyskalkulii .

Analiza poszczególnych pozycji pozwoliła mi na efektywniejszą pracę z uczniami. Miałam okazję poznać powody, dla których uczniowie nie chcą, nie potrafią, nie próbują uczyć się matematyki. Dowiedziałam się również, w jaki sposób pomóc takim dzieciom, jak zachęcić je do nauki.

Osobą wspierającą mnie była pani pedagog szkolna, z którą nawiązałam współpracę. Podczas spotkań konsultacyjno – instruktażowych otrzymywałam wskazówki, jak postępować z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.

Samokształcenie w tej dziedzinie pozwoliło mi opanować umiejętności, które wykorzystuję w rozpoznawaniu potrzeb uczniów oraz a także w opracowywaniu scenariuszy zajęć.

Kształcenie u uczniów umiejętności planowania i organizowania własnego uczenia się, skutecznego komunikowania się oraz współdziałania w zespole jest jednym z podstawowych zadań szkoły. Można je realizować za pomocą aktywizujących metod nauczania. Dzięki tym metodom wzrosła atrakcyjność moich lekcji a także zainteresowanie i aktywność uczniów, którzy lepiej zapamiętywali, rozumieli przekazywane treści oraz nabywali potrzebne umiejętności.
Sposobem ewaluacji działań w zakresie stosowania metod aktywizujących stały się dla mnie rozmowy z uczniami, ankiety i karty samooceny.

W pracy nauczyciela ważna jest znajomość i stosowanie obowiązującego prawa. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, które nabyłam przez okres stażu, ułatwiły mi moją pracę zawodową. Plany dydaktyczne, wychowawcze, przedmiotowe systemy oceniania skonstruowałam zgodnie z obowiązującą dokumentacją szkolną. Dokumenty, które sporządzam z początkiem każdego roku szkolnego, są dostosowane do obowiązujących uregulowań prawnych.

Ponadto posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania i przygotowywania prezentacji dorobku zawodowego.

2. Organizacja przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych.

Dbając o rozwój uzdolnień i umiejętności matematycznych przygotowywałam uczniów do corocznych konkursów kuratoryjnych, konkursu Pangea, Międzyszkolnego Konkursu "Liczba Pi" ZS Ostrów oraz Interdyscyplinarnego Konkursu "Cogito" w naszej szkole. Moja praca z uczniami zdolnymi miała najczęściej charakter zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych raz w tygodniu i przyczyniła się do rozwoju zainteresowań uczniów oraz osiągania przez nich lepszych wyników w nauce. Udział w konkursach stworzył okazję do zaprezentowania umiejętności uczniów na terenie szkoły, mobilizował do wysiłku, wpłynął na rozwijanie zainteresowań matematyką, zachęcał do podejmowania przez uczniów trudu samokształcenia. Udział uczniów i słuchaczy w konkursach szkolnych wpłynął zatem na podwyższenie jakości pracy szkoły, a w międzyszkolnych na wzrost rozpoznawalności w środowisku lokalnym.

Proces nauczania nierozerwalnie jest związany z procesem wychowania młodzieży szkolnej, na który mają wpływ nie tylko rodzice, środowisko, ale również nauczyciele i wychowawcy w szkole. Aby skutecznie organizować nauczanie i wychowanie, poznałam swoich uczniów poprzez rozmowę, obserwację, analizę opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Oprócz ich cech charakteru, starałam się jak najwięcej dowiedzieć o ich warunkach życia, sytuacji rodzinnej i środowisku. Moje działania rozpoznawcze potrzebne były do zrozumienia niepowodzeń i trudności ucznia w szkole oraz jego zachowań. Chciałam poznać poglądy, opinie na temat szkoły i nauczycieli, nastawienie i oczekiwania w stosunku do nich, a także stosunek do matematyki.

Przez 1,5 roku pełniłam funkcję wychowawcy klasy. W celu poznania moich wychowanków, ich rodziców, opiekunów oraz środowisk, z których pochodzą, przeprowadzałam liczne rozmowy i wywiady. Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami mieszkającymi w środowisku moich uczniów. Wspólnie z wychowankami zorganizowaliśmy również kilka imprez klasowych, takich jak: dzień chłopaka, otrzęsiny, dzień kobiet, mikołajki klasowe oraz wigilię klasową, co pozwoliło nam na lepszą integrację i wzajemne poznanie się. Jako wychowawca klasy starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie wśród nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom.

Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów i wywiadów starałam się poznać warunki, w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje posłużyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, że współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.
W ramach pedagogizacji rodziców na spotkaniach poruszyłam następujące tematy:
-„Uzależnienia wśród młodzieży – alkohol, nikotyna, narkotyki”
-„Co to są dopalacze?”.
-„Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i Internetu”.
- "Jak zmotywować nastolatka do nauki".

Podczas tych spotkań udało mi się przynajmniej częściowo, uświadomić rodzicom ogromne znaczenie ich rozmów z dziećmi, poznanie ich możliwości intelektualnych, marzeń i oczekiwań. Dobra obustronna współpraca doprowadziła do tego, iż rodzice systematycznie byli informowani o stopniach z poszczególnych przedmiotów, mieli zaufanie do mnie, a ja do nich. Przełożyło się to na osiągnięcia uczniów, którzy mając świadomość stałej kontroli, poprawiali swoje wyniki w nauce.

3. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki.

W czasie stażu wielokrotnie byłam przewodniczącą lub członkiem szkolnych zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu po klasie 6 SP oraz egzaminów gimnazjalnych. Każdego roku byłam odpowiedzialna za sprawdzenie próbnych egzaminów z matematyki. Próbny egzamin jest niezwykle istotnym wydarzeniem nie tylko dla uczniów, ale też i dla nauczyciela prowadzącego, ponieważ niesie ze sobą informację o efektach pracy obu stron. Z każdego egzaminu próbnego przygotowywałam szczegółowe analizy wyników, które przedstawiane były podczas posiedzeń rady pedagogicznej, a także spotkań z rodzicami klas trzecich.

4. Dokumentowanie własnego działania w zakresie prowadzonej pracy.

W czasie stażu starałam się wzbogacić warsztat pracy nauczyciela matematyki poprzez opracowywanie i gromadzenie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych. Wykorzystując technologię komputerową opracowywałam, różne pomoce naukowe, karty pracy oraz testy i sprawdziany. Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – testy, sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia.

5. Kształcenie i doskonalenie zawodowe.

Dbając o swój rozwój zawodowy i potrzeby szkoły aktywnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia nauczycieli.
Istotny wpływ na poszerzenie mojej wiedzy i umiejętności miał udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas których poruszano tematykę z zakresu:
• Zasady przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty w szkole – szkolenie prowadzone przez dyrektora szkoły, pozwalało mi się zapoznać ze zmianami w organizacji i procedurach przeprowadzania sprawdzianu.
• Zasady przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych w szkole – szkolenie prowadzone przez dyrektora szkoły, pozwalało mi na zapoznanie się ze zmianami w organizacji i procedurach przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych.
Kursy kwalifikacyjne i doskonalące pozwoliły mi modyfikować i udoskonalać mój warsztat pracy. Wybierając określony kurs, kierowałam się przede wszystkim możliwością wykorzystania nabytych umiejętności na lekcjach i w kontaktach z uczniami oraz poszerzania umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.
Do tej pory uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
• Warsztaty „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego” w wymiarze 4 godzin, zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu. Na spotkaniu dowiedziałam się, jak pisać sprawozdanie z realizacji zadań za okres stażu (opis i analiza spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem MEN)oraz jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne – kwiecień 2015 r.;
• Kurs Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla nauczycieli zorganizowany przez Urząd Gminy w Radymnie - styczeń 2012;
• Warsztaty „Udowodnij, że NIE!, Udowodnij, że TAK” prowadzony przez konsultanta Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, podczas których dowiedziałam się, co warto zmienić w pracy na lekcji, żeby uczniowie mogli sprostać nowym wymaganiom dotyczącym dowodów matematycznych. Poznałam różne sytuacje dydaktyczne oraz przykłady zadań, które wykorzystałam później na lekcjach – marzec 2012 r.;
• Warsztaty „Myślę, więc gram. Gram, więc myślę” zorganizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, podczas których prezentowano gry logiczne i strategiczne, które można wykorzystać na lekcjach matematyki – grudzień 2012r.;
• Warsztaty „Popchnąć do myślenia!” Jak pracować z uczniami o różnych uzdolnieniach matematycznych? - zorganizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Podczas spotkania dowiedziałam się, jak w przemyślany sposób stopniować trudności zadań oraz poznałam pożyteczne i atrakcyjne rozwiązania metodyczne dotyczące pracy z uczniami o różnych uzdolnieniach i umiejętnościach matematycznych – marzec 2013 r.
• Konferencja „Sprawdzian 2015?. Jesteś na najlepszej drodze”- zorganizowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, podczas której omówiono nową formułę sprawdzianu od 2015 roku (zakres treści, typy zadań, sposób oceniania). Dzięki niej dowiedziałam się, na co zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania uczniów do sprawdzianu – kwiecień 2014 r.
• Spotkanie "Najwyższa jakość nauczania w ramach dofinansowania MEN", w trakcie którego omówiono zmiany w znowelizowanej ustawie oświatowej oraz kiedy i jak zamawiać książki z dotacji MEN– marzec 2015 r.
• Warsztaty "Motywujące metody nauczania" - zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, oddział w Przemyślu, podczas których poznałam różne rodzaje motywujących metod nauczania i ich zastosowanie na lekcjach – kwiecień 2015r.
• Warsztaty „EWD gimnazjalne w praktyce. Analizy wewnątrzszkolne z wykorzystaniem kalkulatora EWD100” -zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, oddział w Przemyślu. Podczas spotkania omówiono wyniki i wskaźniki w polskim systemie egzaminów zewnętrznych oraz przybliżono ideę i metodologię EWD w gimnazjach. Dowiedziałam się również, jak korzystać z kalkulatora EWD100 i jak formułować wnioski oraz rekomendacje do dalszej pracy dydaktycznej w oparciu o wyniki analiz. – luty 2015 r.
• Warsztaty "Cyfrowa demencja wśród dzieci i młodzieży"- zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Szkolenie dotyczyło tematyki poruszonej w książce prof. Manfreda Spitzera "Cyfrowa demencja, czyli w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci". Przedstawione w niej wnikliwe badania zmian w naszych mózgach wywołanych nieustannym wykorzystywaniem różnych multimediów, wywołały wielkie poruszenie w świecie. Podczas spotkania próbowano odnieść to do naszych polskich warunków- nie tylko szkolnych i podać sposoby przeciwdziałania temu niebezpiecznemu zjawisku. – marzec 2015r.;
• Warsztaty "Mam zdolnego ucznia w klasie" - zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Spotkanie dotyczyło diagnozowania potrzeb ucznia zdolnego; ustalania planu współpracy, techniki pracy umysłowej; dobór metod pracy z uczniem zdolnym. – marzec 2015r.;
• E-konferencja dla nauczycieli matematyki „Liczy sie nie tylko sprawdzian” -propozycje do pracy po sprawdzianie - marzec 2015r.;
• E-konferencja gimnazjalna dla nauczycieli matematyki „Liczy się matematyka” – wszystkie typy zadań występujące na egzaminie gimnazjalnym - kwiecień 2015r.;
• Warsztaty szkoleniowe Comenius - Program ”Uczenie się przez całe życie” –– Partnerskie Projekty Szkół dla beneficjentów rozpoczynających realizację projektu – wrzesień 2011r.;
• Warsztaty "Metody aktywizujące na lekcjach matematyki" zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – marzec 2015r.;
• Warsztaty "Powtórki nie muszą być nudne" zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Podczas spotkania dowiedziałam się, jak ciekawie i skutecznie powtarzać, utrwalać i porządkować wiedzę z wykorzystaniem gier dydaktycznych (np. ruletka, bingo, gra w ciemno, alfabetyczne lotto). – kwiecień 2015r.;
Przedstawione powyżej formy doskonalenia zawodowego wpłynęły znacząco na poszerzenie mojej wiedzy i umiejętności, przyczyniły się także do podniesienia jakości mojej pracy oraz pracy szkoły. Uczestnicząc w różnych formach doskonalenia miałam możliwość integracji z innymi nauczycielami, a tym samym wymiany doświadczeń. Dzięki nim uzyskałam odpowiedzi na wiele nurtujących mnie zagadnień związanych z pracą z uczniami. Szkolenia, które odbyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy.

6. Praca z uczniem słabym.

W pracy z uczniem słabym stosowałam w każdym przypadku indywidualne podejście, w zależności od potrzeb dziecka. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia, bądź to przez samodzielną obserwację, bądź analizowanie opinii z Poradni Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami i innymi nauczycielami.
W trakcie stażu prowadziłam konsultacje dla uczniów słabszych i potrzebujących takiej pomocy, a wiedza o tym, co im sprawia trudności pozwoliła mi modyfikować swoje plany nauczania.
Dodatkowo na lekcjach wprowadzałam różne formy i elementy aktywizujące proces nauczania. Ewaluacja pracy własnej i osiągnięć uczniów pozwoliła mi na autorefleksję i stała się pomocna w planowaniu kolejnych zajęć.
Zauważyłam, że możliwość dodatkowego przećwiczenia pewnych zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane w testach i sprawdzianach. Ponadto, uczniowie sami zauważyli, iż systematyczna praca przynosi dobre efekty. Oprócz tego podkreślali fakt, że zajęcia dodatkowe są okazją do dopytania o nurtujące ich zagadnienia i problemy. Przełamali barierę strachu przed nauczycielem, nie wstydzili się zadawać pytań.

7.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W latach 2011/2015 prowadziłam zajęcia indywidualne z matematyki z chłopcem mającym poważne problemy ze zdrowiem, a w latach 2011-2014 nauczanie indywidualne z dziewczynką upośledzoną umysłowo i fizycznie. Było to dla mnie cenne doświadczenie, ponieważ upośledzenie zarówno umysłowe, jak i fizyczne wymaga specjalnej opieki i pomocy oraz specjalnych metod kształcenia.

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.


Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję do:
• przygotowywania planów wynikowych, konspektów lekcji, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych;
• dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu;
• wykonywania materiałów na gazetki ścienne;
• przygotowywania dokumentacji szkolnej;
• przygotowywania konkursów, dyplomów dla uczniów;
• przeprowadzania zajęć kółka matematycznego czy lekcji w pracowni informatycznej;
• wprowadzania na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki matematyki dostępnych w Internecie (portale edukacyjne);
• propagowania wśród uczniów portali poświęconych nauce matematyki i zachęcania do pogłębianie swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób;
• prezentowania dostępnych w edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.

TIK wykorzystuję również jako źródło informacji. Dzięki Internetowi mam dostęp do najnowszych wiadomości dotyczących prawa oświatowego i nauczanych przedmiotów.
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego wykorzystywałam Internet, aby:
• pozyskiwać wiedzę na temat awansu zawodowego (portale poświęcone awansowi);
• poznawać przepisy i akty prawa oświatowego i ich aktualizacje;
• korzystać z publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
• korzystać z rad ekspertów do spraw awansu odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
• konsultować się z innymi nauczycielami poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych;
• uzyskiwać wiedzę o szkoleniach z różnych portali edukacyjnych lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).

Sporządziłam wykaz ciekawych stron internetowych, przydatnych w nauczaniu matematyki. Z wykazu tego mogą skorzystać zainteresowani uczniowie, co wpływa na zwiększenie efektywności zdobywania wiedzy.

Ważne jest dla mnie to, żeby uczniowie potrafili wykorzystywać Internet, nie tylko w celach rozrywki, ale przede wszystkim jako źródło materiałów i wiadomości na każdy temat.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej szczególnie zachęcało moich uczniów do aktywnego brania udziału w lekcji matematyki, a przede wszystkim motywowało do nauki poprzez korzystanie z komputera czy Internetu. W ten sposób uczniowie łączyli dwie umiejętności: uczenia się matematyki z jednoczesnym wykorzystaniem wiedzy komputerowej.

Przeglądając serwisy edukacyjne znajdowałam wiele informacji, ciekawych rozwiązań do wykorzystania we własnej pracy oraz mogłam porównywać swoje doświadczenia z pomysłami innych nauczycieli. Najczęściej korzystałam z portali:
- www.literka.pl,
- www.publikacje.edu.pl,
- www.interklasa.pl,
- www.szkola.net/awans.
- www.matematyka.pl/
- www.pitagoras.pl
- www.matematyka.org
- www.matma.pl
- www.snm.org.pl
- www.matematyka.prx.pl

Podczas stażu starałam się na bieżąco gromadzić dokumentację dotyczącą realizowania planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze uroczystości, podziękowania, dyplomy, zdjęcia. Jednocześnie jestem świadoma, że znaczna część pracy nauczyciela pozostaje trudna do udokumentowania, a gromadzenie „dowodów" za wszelką cenę stwarza niezręczne sytuacje. Dokumentowanie przebiegu stażu ułatwiły mi nabyte umiejętności wykorzystania technologii komunikacyjnej.

2.Doskonalenie stosowania technologii komputerowej.

W celu włączenia technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) do procesu kształcenia, jak i stałego jej stosowania w szkole, wzięłam udział w szkoleniu pt. „Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych”. Podczas tego szkolenia uzyskałam wiele cennych informacji na temat platformy e-learningowej: m.in. o jej budowie i zastosowaniu, zarządzaniu i tworzeniu kursu. Poznałam również przykłady wykorzystania edukacyjnych portali internetowych oraz dostępnych tam multimediów. Nauczyłam się tworzyć scenariusze lekcji z wykorzystaniem środków i narzędzi ICT, które później wykorzystywałam w pracy dydaktycznej.

3. Inne

Za jeden z moich większych sukcesów należy uznać stworzenie sprawnie działającej i funkcjonalnej witryny internetowej /www.zsnienowice.pl/, którą podczas stażu stale administrowałam. Aktualizując witrynę współpracuję z innymi nauczycielami, jak również angażuję uczniów.
Korzystają z niej uczniowie, rodzice i nauczyciele. Celem tego działania jest promocja szkoły. Główny jej cel dotyczy budowania wizerunku szkoły, kształtowania dobrej opinii o niej w środowisku oraz zyskania zaufania, sympatii i przychylności środowiska lokalnego. Strona internetowa jest „kopalnią” wiedzy o szkole, ponieważ zawiera m.in. aktualności, plan lekcji, ogłoszenia dla rodziców, obowiązujące podręczniki. Znajdują się na niej również informacje o kadrze nauczycielskiej, samorządzie uczniowskim i o życiu szkoły (akademie, konkursy, imprezy, sukcesy uczniów, sprawozdania z wycieczek i zawodów sportowych). Dużą atrakcją na stronie jest galeria zdjęć.

Pełniłam rolę fotografa w czasie wielu uroczystości i imprez szkolnych. Robiłam również zdjęcia do strony internetowej naszej szkoły.
W czasie stażu byłam odpowiedzialna za protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej. Od roku szklonego 2012/2013 protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej w naszej szkole są sporządzane w formie elektronicznej. Protokołowanie polegało na sporządzeniu notatek z przebiegu posiedzenia Rady Pedagogicznej, opisaniu przebiegu rady w formie elektronicznej, dołączenie do zapisu treści podjętych uchwał oraz wydrukowanie i udostępnienie treści protokołu do wglądu członkom Rady Pedagogicznej w sekretariacie szkoły.
Brałam udział w życiu portali edukacyjnych, przesyłając drogą internetową swoje prace oraz publikując je na stronach internetowych, a także zabierając głos na forum dyskusyjnym z nauczycielami z różnych stron Polski.
Z każdego egzaminu próbnego oraz egzaminów CKE przygotowywałam szczegółowe analizy wyników, które przedstawiane były podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, a także spotkań z rodzicami klas szóstych i trzecich.
Umiejętność posługiwania się komputerem ułatwiła mi moją pracę, wzbogaciła jej warsztat, a także pozwoliła promować szkołę w szerszym środowisku. Śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali internetowych przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy dydaktycznej, a tym samym podniosło jakość pracy szkoły.

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Prace na rzecz Rady Pedagogicznej i Zespołu Samokształceniowego

W dniu 17 maja 2014 roku przeprowadziłam szkolenie członków Rady Pedagogicznej pt. "Obsługa programu Librus - świadectwa".
Podstawowymi zagadnieniami szkolenia były:
- wymagania sprzętowe
- warianty programu
- wersje programu
- instalacja programu
- podstawowe ustawienia
- podstawowe funkcje:
- drukowanie na specjalnym czystym świadectwie końcoworocznym
- możliwość druku na zwykłych świadectwach
- przyspieszenie wprowadzania ocen dzięki zastosowaniu skrótów klawiaturowych
- sporządzanie statystyk ocen uczniów;
- wydruk wykazu ocen na spotkania z rodzicami;
- opracowywanie arkusza ocen;
- wysłanie plików dotyczących klasy e-mailem;
- import i eksport plików z danymi uczniów.

2. Aktywna praca w zespołach nauczycielskich.

Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Staram się aktywnie i systematycznie współpracować z nauczycielami z zespołu przedmiotów ścisłych. Dzielę się z nimi wiedzą i doświadczeniem, ale także dzięki tej współpracy sama zdobywam nowe doświadczenia. Podczas spotkań zespołu przedmiotowego, wraz z koleżankami przygotowywałam wyniki próbnych egzaminów, a także egzaminów końcowych w latach 2012, 2013 i 2014, co pozwoliło nam ocenić mocne i słabe strony naszych uczniów oraz skłoniło nas do podjęcia działań w celu podniesienia wyników na właściwym egzaminie. Aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Wychowawczego współpracując z wychowawcami i innymi nauczycielami. Omawialiśmy problemy wychowawcze, prowadziliśmy dyskusje, które kończyły się wspólnie wyciągniętymi wnioskami. Staram się doskonalić swoją pracę uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Zdobyte nowe wiadomości i doświadczenia przekazuję członkom zespołu przedmiotowego na zebraniach zespołu.

3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez szkolnych, dyskotek, konkursów, wycieczek. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej.

Opracowywanie i wygłaszanie referatów jest również formą dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Staram się każdego roku przygotować i wygłosić referat dotyczący pracy dydaktycznej lub wychowawczej. Zawsze biorę pod uwagę dobro ucznia i poszukuję nowych rozwiązań, aby motywować uczniów do uczenia się matematyki.
W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia na zebraniach zespołu przedmiotowego wygłosiłam referaty:
-„EWD gimnazjalne w praktyce. Analizy wewnątrzszkolne z wykorzystaniem kalkulatora EWD100”
-"Motywujące metody nauczania"
-"Cyfrowa demencja wśród dzieci i młodzieży".
Na spotkania z rodzicami przygotowałam referaty:
-„Uzależnienia wśród młodzieży – alkohol, nikotyna, narkotyki”
-„Co to są dopalacze?”.
-„Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i Internetu”.

Efektem mojego udziału w szkoleniu „Myślę, więc gram. Gram, więc myślę” było przeprowadzenie w klasie I gimnazjum otwartej lekcji matematyki dla nauczycieli Zespołu Matematyczno – Przyrodniczego. Były to zajęcia z wykorzystaniem gier, przeprowadzone ze szczególnym naciskiem na pracę z uczniem słabym i zdolnym, kształcące takie umiejętności jak: planowanie własnego uczenia się, skuteczne komunikowanie się w zespole, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. Jestem zwolenniczką kreatywnych lekcji, które systematycznie powinny zmieniać naszą tradycyjną strukturę zajęć. Taki typ zajęć pobudza uczniów do aktywności.

§8 ust.2 pkt. 4a)
Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu profilaktycznego dotyczącego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Niezbędność Internetu, ewidentne korzyści, jakie przynosi i fakt jego codziennej obecności w wielu aspektach życia usypiają czujność, tworząc iluzję całkowitego bezpieczeństwa. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń wynikających z niekontrolowanego używania Internetu i komputera. Wszystko to sprzyja rozwojowi uzależnienia, a każde uzależnienie jest równie niebezpieczne i prowadzi do utraty relacji, osamotnienia, smutku.
Wspólnie z panią E.B. opracowałyśmy program profilaktyczny dotyczący uzależnień od komputera i internetu pt. "Wyloguj się do życia, zanim życie cię ominie" oparty na ogólnopolskiej kampanii społecznej.
Cele programu to m.in. uświadomienie rosnącego zagrożenia uzależnieniem od komputera i Internetu oraz nabycie umiejętności dostrzeżenia korzyści i strat związanych z korzystania z komputera.

Należę do zespołu odpowiedzialnego za ewaluację programu profilaktycznego szkoły. Aby uzyskać informacje na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowałam ankiety ewaluacyjne dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

2. Opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem zdolnym w ramach zajęć koła matematycznego.

Na początku roku szkolnego 2012/2013 opracowałam i wdrożyłam własny program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie. Program realizowany był na lekcjach matematyki oraz zajęciach pozalekcyjnych. Służył do rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów, wspierania ich działań w poszerzaniu wiadomości i umiejętności oraz przygotowywania do udziału w konkursach. Program został przekazany do biblioteki szkolnej.

3. Opracowanie regulaminu konkursu

Wśród uczniów uzdolnionych matematycznie znajdują się tacy , którzy nie przestrzegają zasad polskiej gramatyki i ortografii. Zdarza się też odwrotnie. Ci uczniowie, którzy odnoszą sukcesy w konkursach ortograficznych i innych sprawdzających wiedzę i umiejętności z języka polskiego, znacznie gorzej radzą sobie z matematyką. We współpracy z panią M. J. opracowałam regulamin międzyszkolnego konkursu interdyscyplinarnego "Cogito", którego celem było wyłonienie tych uczniów, którzy posiadają bardziej wszechstronne uzdolnienia, tzn. takich, u których będziemy mogli, poza uzdolnieniami matematycznymi, zauważyć również opanowane w wysokim stopniu umiejętności ortograficzne i gramatyczne. W dobie komputerów pogarsza się stan czytelnictwa, dlatego chciałyśmy zachęcić uczniów do poznawania literatury. Ustaliłyśmy, że konkurs będzie organizowany w oparciu o umiejętności i wiedzę uczniów z zakresu podstawy programowej matematyki i języka polskiego oraz jednego dodatkowego przedmiotu. Motywem przewodnim konkursu będzie rokrocznie inna lektura szkolna.
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie czterech gimnazjów pierwszy raz zmierzyli się z zadaniami z zakresu matematyki, języka polskiego i geografii. Młodzi geniusze rozwiązywali zadania logiczne, krzyżówki, łamigłówki oraz zagadki, których treści w większości związane były z lekturą "Małego Księcia" A. de Saint - Exuperego. Gimnazja w Duńkowicach, Ostrowie, Łazach i Nienowicach reprezentowały trzyosobowe drużyny, którym towarzyszył przybyły z planety B 612 Mały Książę i przyjazny wszystkim lis. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez dyrekcję ZS w Nienowicach, a wspólnie spędzony czas umilił słodki poczęstunek.
Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie, przekonali sie jak ważna jest praca zespołowa, mogli zdobyć cenne nagrody i poznać swoich rówieśników. Natomiast dla nauczycieli spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń z pracy dydaktycznej oraz nawiązania bliższych kontaktów i przyjaźni.

4.Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem o specjalnych problemach edukacyjnych w ramach nauczania indywidualnego.

W latach 2011-2014 prowadziłam nauczanie indywidualne z zakresu edukacji matematycznej dziewczynki upośledzonej umysłowo i fizycznie. Było to dla mnie cenne doświadczenie, ponieważ upośledzenie, zarówno umysłowe jak i fizyczne wymaga specjalnej opieki i pomocy oraz specjalnych metod kształcenia. W tym celu wspólnie z pozostałymi nauczycielami prowadzącymi nauczanie, opracowaliśmy program nauczania oparty na podstawie programowej dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, który później realizowałam.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Współtworzenie imprez szkolnych

Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych należy do tradycji naszej szkoły. Chcąc aktywnie włączyć się w tę tradycję współorganizowałam następujące uroczystości szkolne:

• Święto Niepodległości - przedstawienie pt. ”Ja to mam szczęście” z pokazem multimedialnym, dzięki któremu wszyscy mogli się włączyć w wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – 2012r..
• Tradycyjne w naszej szkole przedstawienie „Halloween”, podczas którego udało się stworzyć mroczną scenerię, obfitą w świece, kadzidła przy poważnej muzyce – 2011 i 2012r.;
• Jasełka - impreza pozwalająca na kultywowanie polskich tradycji, podczas której cała szkoła mogła włączyć się we wspólne kolędowanie oraz podzielić się opłatkiem - 2013 r.
• Przedstawienie jasełkowe zaprezentowaliśmy powtórnie na Dzień Babci i Dziadka w 2014 r.
• Walentynki - montaż poetycko-muzyczny w romantycznej scenerii „Miłość nie jedno ma imię” obfity w wiersze i piosenki miłosne - 2014 r.
• Dzień Babci i Dziadka - Dla zaproszonych dziadków przygotowaliśmy przedstawienie jasełkowe oraz montaż słowno -muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Goście spędzili mile czas przy poczęstunku. Otrzymali również prezenty od Samorządu Uczniowskiego. Na uroczystości swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Radymno – 2015 r.;
• Święto Patrona Szkoły - impreza, w którą zaangażowana jest cała społeczność szkolna z konkursami, recytacjami, piosenkami i bajkami,- 2011, 2012, 2013r. Od 2014 roku impreza połączona jest z Piknikiem Rodzinnym, podczas którego uczniowie bawią się ze swoimi rodzicami podczas konkursów i zawodów sportowych.

Organizacja imprez szkolnych była działaniem promującym szkołę i wdrażającym uczniów do aktywności w szkole i poza nią. Ponadto udział w uroczystościach szkolnych wyzwala aktywność twórczą dzieci, rozwija fantazję i wyobraźnię, inspiruje do działalności teatralnej. Przygotowując programy artystyczne starałam się dobierać scenariusze o odpowiednich treściach edukacyjnych i wychowawczych, a także zadbać o właściwą scenografię.

W czasie stażu aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły podejmując różne dodatkowe zadania. Pełniłam rolę fotografa w czasie wielu uroczystości i imprez szkolnych. Robiłam również zdjęcia do strony internetowej naszej szkoły.

2. Opieka nad samorządem szkolnym.

W czasie odbywania stażu pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego. Cieszy mnie to, iż uczniowie obdarzyli mnie zaufaniem i przez trzy lata wybierali mnie w demokratycznych wyborach na swojego opiekuna.
Zgodnie z regulaminem opracowywałam coroczny plan pracy SU, integrowałam społeczność szkolną i podnosiłam kulturę współpracy nauczycieli z uczniami, wspomagałam także pracę nauczycieli i Dyrektora w realizowaniu statutowych zadań szkoły, kierowałam pracami SU. Praca w SU wzmacnia u uczniów wiele pozytywnych wartości tj.: pracowitość, rzetelność, wytrwałość, odpowiedzialność, aktywność.
Wybory i organizacja samorządu szkolnego były okazją do wspierania samorządności uczniowskiej, zaprezentowania praktycznych zastosowań zasad i procedur demokratycznych w społeczności szkolnej.
Pełnienie tej funkcji umożliwiło mi poznanie różnych problemów uczniów, którzy bardzo często zwracali się z nimi właśnie do mnie, prosząc o pomoc. Będąc opiekunem SU pomagałam przygotowywać uczniom scenariusze imprez okolicznościowych zawartych w planie pracy SU. Do najbardziej interesujących zaliczyć można: „Otrzęsiny pierwszoklasistów”, Dzień chłopaka, święto Halloween, Andrzejki, Zabawa Choinkowa, Walentynki, Dzień Kobiet, Święto Patrona Szkoły.
Jako opiekun Samorządu Szkolnego starałam się sumiennie i efektywnie wypełniać powierzoną mi rolę. Dzięki mojej zapobiegliwości uczniowie byli cały czas aktywni. Samorząd Szkolny współorganizuje życie szkoły, a praca tych uczniów jest widoczna i doceniana. Uczniowie chętnie się angażują w różnego rodzaju akcje charytatywne. Kierowałam przebiegiem tych akcji i byłam ich bezpośrednim koordynatorem w szkole, zachęcałam uczniów do udziału w nich. Udało mi się zorganizować między innymi:
• Akcję „Góra grosza”- pod patronatem towarzystwa „Nasz Dom”(zbiórka drobnych monet) – 2011, 2012, 2013 i 2014 r.;
• Zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach akcji „Serce w nakrętce”, która pomogła uzyskać pieniądze dla wielu potrzebujących dzieci z najbliższej okolicy – 2011, 2012, 2013 i 2014 r.;
• Akcję zbiórki makulatury wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody- 2011, 2012, 2013 i 2014 r.;
Przeprowadzone akcje przyniosły efekt nie tylko w postaci zebranych darów. Udział dzieci w poszczególnych akcjach miał dla nich szeroki aspekt wychowawczy. Uczniowie zdobyli umiejętność altruistycznego traktowania potrzebujących.
W okresie stażu byłam głównym organizatorem dyskotek szkolnych, podczas których sprawowałam opiekę nad młodzieżą. Jako opiekun SU byłam inicjatorem i organizatorem wszystkich konkursów. Były to konkursy świąteczne, okolicznościowe i coroczne konkursy na najładniejsze gazetki klasowe i najczystszą klasę.

Wszystkie organizowane przeze mnie konkursy urozmaicają życie naszej szkoły, odrywają uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiają im, że możemy się uczyć także poprzez zabawę. Konkursy te rozwijają cele dydaktyczne, wychowawcze i etyczne zgodnie z założeniami zadań naszej szkoły.

3. Organizacja wycieczek klasowych.

Turystyka stanowi nieodzowny element w procesie kształcenia i wychowania młodych ludzi. Wycieczki szkolne są ważnym założeniem współczesnej pedagogiki, doskonałą formą integracji grupy, poznania wychowanków w innych sytuacjach niż codzienne zajęcia lekcyjne.
Przez cały okres swojej pracy organizowałam wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
Ponieważ nasi uczniowie pochodzą głównie z niezamożnych rodzin, starałam się planować raczej niedrogie wycieczki. Udało mi się zorganizować:

• jednodniową wycieczkę Kraków - Zator - Inwałd (Park Dinozaurów w Zatorze, Park Miniatur w Inwałdzie, Rynek w Krakowie) – 2011r.
• dwudniową wycieczkę na Roztocze (Susiec, Józefów, Górecko Kościelne, Zwierzyniec) – 2013r.
• jednodniową wycieczkę do Rzeszowa – Muzeum Techniki i Militariów 2014r.

Chcąc przygotować uczniów do świadomego korzystania z dorobku kultury organizowałam następujące wyjazdy do kina i teatru:

• wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie na balet wg W. Szekspira pt. „Romeo i Julia” - 2013r.;
• wycieczka do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl „Zemsta” -2014 r.;
• wycieczki do Rzeszowa do kina „Helios” na filmy: „Saga Zmierzch-Przed świtem” - 2012 r., „Wałęsa. Człowiek z nadziei” - 2013r., „Kamienie na szaniec” - 2014r., "Miasto 44" i "Pinokio" - 2014 r.;
• wizyta w Radio Rzeszów - zapoznanie z pracą dziennikarza radiowego - 2013 r.

Tego typu wyjazdy mają bardzo korzystny wpływ na rozwój uczniów, tym bardziej, że prywatnie rzadko mają okazję na wyjście do kina, do muzeum czy do teatru. Dzięki szkolnym wyjazdom uczą się, jak należy zachować się w tego typu instytucjach, uczą się odbioru różnych form kultury. Wycieczki pozwoliły poznać bliżej uczniów i nawiązać z nimi bardziej bezpośredni kontakt.

Efektem było poznanie środowiska, zapewnienie uczestnikom możliwie najkorzystniejszych warunków aktywnego i radosnego wypoczynku oraz wzbogacenie działalności dydaktyczno-wychowawczej. Wszelkiego rodzaju imprezy i wycieczki wdrażają uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
W ramach organizowanych wycieczek szkolnych uczeń mógł zdobywać nowe informacje lub utrwalać informacje zdobyte wcześniej, działać na rzecz umiłowania piękna natury i rozwijać wrażliwość na piękno przyrody, a także sprzyjać tworzeniu atmosfery zainteresowania własnym krajem. Wycieczki szkolne były okazją do wspólnej współpracy, uczynności, radzenia sobie z trudnościami, stały się okazją do utrwalania umiejętności kulturalnego zachowania w miejscach publicznych, środkach komunikacji, obiektach zabytkowych.

4. Praca z uczniem słabym.

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęłam pracę z klasą pierwszą gimnazjum. Była to grupa uczniów, w której od razu dało się zauważyć, że nauka matematyki dostarcza uczniom nie lada trudności. Mimo częstych zajęć (4 razy w tygodniu) tempo pracy było bardzo wolne. Uczniowie posiadali bardzo duże zaległości ze szkoły podstawowej – tabliczka mnożenia, dodawanie i odejmowanie liczb, działania na ułamkach. Byli zniechęceni do matematyki, a było to spowodowane piętrzącymi się zaległościami. W związku z tym postanowiłam zorganizować dla tej grupy zajęcia dodatkowe, na których uczniowie mieliby możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i przećwiczenia niezbędnych umiejętności do zaliczenia semestru. Aby zajęcia były zorganizowane rzetelnie, opracowałam program pracy z uczniem słabym, którego celem miało być wyrównywanie zaległości. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości. W końcu roku szkolnego 2013/2014 dokonałam częściowej analizy programu, opierając się na wynikach semestralnych i końcowo-rocznych uczniów oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku szkolnego. Dało się zauważyć, że możliwość dodatkowego przećwiczenia pewnych zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane w testach i sprawdzianach. Ponadto, uczniowie sami zauważyli, iż systematyczna praca przynosi dobre efekty. Oprócz tego podkreślali fakt, że zajęcia dodatkowe są okazją do dopytania o nurtujące ich zagadnienia i problemy. Przełamali barierę strachu przed nauczycielem, nie wstydzili się zadawać pytań.

Przez cały okres trwania stażu prowadziłam nieodpłatne, dodatkowe zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Głównym celem zajęć było powtórzenie oraz utrwalenie podstawowych wiadomości i umiejętności przed egzaminami zewnętrznymi. Oprócz tego chciałam wzbudzić u uczniów ciekawość, zachęcić ich do aktywności i nauki matematyki poprzez zabawę. Plan zajęć ułożyłam w ten sposób, aby uczniowie zdolni mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a uczeń słaby miał szansę wykazać się w grach i zabawach, a dzięki nim umacniać wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.

5. Prowadzenie projektu w programie Comenius

W latach 2011- 2013 wspólnie z panią E. B. i panią E.S. "Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Szkół "Twórczość motywacją w międzynarodowej komunikacji". Akronim projektu to COMIC (Creativity oriented motivating International Communication). Kraje partnerskie uczestniczące w projekcie to: Dania, Grecja, Hiszpania, Litwa i Niemcy.
Głównym celem projektu było ukazanie różnic kulturowych i językowych pomiędzy krajami partnerskimi. Obejmował 4 obszary tematyczne: zajęcia artystyczne, nauki ścisłe, językowe oraz sportowe. Dzięki współpracy i wyjazdom, nauczyciele mogli wypróbować nowe metody i sposoby nauczania, przez co uczenie stanie się innowacyjne (zastosowanie technologii informacyjnej) i twórcze. Rezultaty pracy uczniów ukazywały się na blogach internetowych. Uczniowie porozumiewali się w języku angielskim i niemieckim przez e-maile, Skype'a oraz pisanie komentarzy na blogach. Dzięki współpracy wszyscy uczestnicy mogli doskonalić umiejętności językowe. Dla wszystkich partnerów angielski był językiem obcym, a poszczególne zadania były zintegrowane z programem nauczania każdej szkoły.
Wszyscy partnerzy przeprowadzili m.in. konkurs na najlepsze LOGO projektu (finał konkursu odbył się w Danii), musical z okazji Świąt Bożego Narodzenia (zwycięzca został wyłoniony w czasie pobytu w Niemczech), igrzyska sportowe (finał igrzysk odbył się w Hiszpanii) oraz blogowe potyczki matematyczne przez cały okres trwania projektu. Dodatkowym zadaniem było przygotowanie wyjazdów do krajów partnerskich. Miałam okazję odwiedzić szkoły w Danii i Hiszpanii.
Zadaniem tego projektu było ukazanie możliwości i korzyści, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o edukację i karierę zawodową. Uczniowie poznali różne tradycje i kultury europejskie, sporty regionalne i narodowe oraz codzienne życie uczniów z krajów partnerskich. Ponadto projekt to także źródło wiedzy i nowych umiejętności dla nauczycieli. Umożliwił uczniom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół umiejętne wykorzystanie obsługi komputera, a także zapewnił skuteczną komunikację i wymianę informacji. Każda szkoła partnerska boryka się z problemem migracji, bezrobocia i ryzykiem szybkiego opuszczania szkoły przez uczniów. Dużo ludzi opuszcza swój ojczysty kraj i w rezultacie liczba dzieci w szkołach maleje. Szkolne porażki uczniów i brak motywacji do nauki to problemy, z jakimi nauczyciele szkół partnerskich często się zmagają.
Poprzez współpracę nauczyciele mieli szansę zapoznać się z systemami edukacyjnymi innych państw europejskich. Nauczyciele uświadomili uczniom, jak ważną rolę w życiu odgrywa szkoła i wykształcenie oraz co należy zrobić, aby móc w pełni korzystać z przywilejów, jakie daje nam bycie obywatelami Europy.
Miałam możliwość włączenia się w pomoc realizacji drugiego projektu "GPS.com" (Geocaching Position Search Comenius) prowadzonego w latach 2013-2015 w naszej szkole. Kraje partnerskie uczestniczące w projekcie to: Węgry, Rumunia, Niemcy i Hiszpania. Geocaching to zabawa w poszukiwanie „skarbów” za pomocą odbiornika GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego „geocache”) oraz schowanie „skarbu” i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej (podanie np. współrzędnych, publikacja zdjęć itp).
Uczniowie projektowali „trasę”, która połączyła wszystkie kraje partnerskie i odkrywali ukryte „skarby” na obszarach, w których zlokalizowane są szkoły partnerskie. Te działania pozwoliły im na poznanie Europy w twórczy i dynamiczny sposób, zachęcając tym samym do nauki. Ponadto stworzyli regionalną i międzynarodową trasę internetową. Pierwsza pozwoliła poznać kulturę regionalną, druga zaś - kraje partnerskie. Każdy etap trasy (przy pomocy wskazówek i współrzędnych) prowadził do następnego miejsca, gdzie ukryty był „skarb”. Uczniowie i nauczyciele komunikowali się za pośrednictwem poczty e-mail oraz Skype w języku angielskim.

§8 ust.2 pkt 4e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z wydawnictwami.

Na bieżąco zapoznawałam się z nowościami wydawniczymi, uczestniczyłam w spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli różnych wydawnictw. Od początku mojej pracy dydaktycznej współpracuję z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Ucząc matematyki w Zespole Szkół w Nienowicach korzystam z programu nauczania matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum. Biorę również aktywny udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez to wydawnictwo. Zapoznaję się z najnowszymi podręcznikami do nauki matematyki. Regularnie odwiedzam stronę internetową wydawnictwa, na której znajdują się aktualne informacje dla nauczycieli matematyki.
W latach 2011-2015 moi uczniowie biorą udział w programie „Lepsza szkoła" (Sesje z plusem, Powtórki z plusem) organizowanym przez GWO. Udział w tym przedsięwzięciu jest bardzo korzystny nie tylko dla uczniów, ponieważ mają możliwość sprawdzić i porównać swoją wiedzę z uczniami z innych szkół, ale także dla mnie, ponieważ mogę stale monitorować ich postępy w nauce i podejmować odpowiednie działania zaradcze.

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W okresie stażu nawiązałam współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pomagałam organizować pomoc dla uczniów w postaci dożywiania i stypendiów socjalnych. Udzielałam informacji rodzicom o możliwości pomocy materialnej w przypadkach trudnych sytuacji.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu.

Podczas stażu współpracowałam z panią pedagog Anną Michalską. W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły:
• organizacji zajęć integracyjnych dla klasy pierwszej;
• ustalania metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze;
• rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
• rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym;
• pomocy w kontaktach z rodzicami.
Podczas stażu kilkakrotnie pisałam opinie o uczniach, którzy mieli kłopoty w nauce. Uczniowie ci byli kierowani na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i otrzymywali opinie PPP w Jarosławiu o specyficznych trudnościach w nauce.

4. Nawiązanie współpracy z Komendą Policji.

W czasie stażu z uczniami brałam udział w warsztatach o uzależnieniach prowadzonych przez panią policjant M. M. zorganizowanych przez Urząd Gminy Radymno - 2013 r.
Moja współpraca z policją polegała również na zorganizowaniu spotkania profilaktycznego "Zagrożenia współczesnej młodzieży", podczas którego pan policjant przedstawił prezentację multimedialną oraz zapoznał uczniów z pracą w policji – 2014 r. Pomogłam również w zorganizowaniu egzaminu na kartę motorowerową, który poprzedzał pokaz multimedialny i pogadanka z policjantem na temat zasad poruszania się po drodze – maj 2015 r.

5. Współpraca z Przedszkolem Parafialnym w Radymnie
Przez cały okres stażu wspólnie z Przedszkolem Parafialnym w Radymnie organizowałam zbiórkę nakrętek pt. "Serce w zakrętce". Kierowałam przebiegiem tej akcji i byłam jej bezpośrednim koordynatorem w szkole, zachęcałam młodzież do zbierania plastikowych nakrętek, które oddane do odpowiednich instytucji dają możliwość bezinteresownej pomocy innemu człowiekowi będącemu w potrzebie. Udział dzieci w tej akcji miał dla nich szeroki aspekt wychowawczy. Uczniowie zdobyli umiejętność altruistycznego traktowania potrzebujących.

Powyższe formy współpracy wskazały nowe drogi rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych, których podmiotem jest dziecko. Uatrakcyjniły proces nauczania, poszerzały ofertę edukacyjną szkoły. Pokazały również moje zdolności organizacyjne.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Podłoże problemów szkolnych ucznia i próby ich rozwiązywania.
Nauczyciel odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia. Powinien on stwarzać warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. Szczególnie ważnym zadaniem jest podejmowanie przez niego działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów lub między uczniami a innymi członkami środowiska społecznego. Nie mniej istotnym jest umiejętność udzielania pomocy w przypadkach występowania trudności w nauce, które mają różne i często bardzo złożone podłoże. Trudności edukacyjne i wychowawcze są codziennością naszej pracy, a umiejętność radzenia sobie z nimi jest wyznacznikiem wartości naszego warsztatu pracy, osobowości i profesjonalizmu. Nie mniej ważnym elementem jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w społeczeństwie i pełnienia ważnych ról społecznych.

Opis i analiza przypadku - alienacja uczennicy w środowisku rówieśniczym
Analiza przypadku - Niski stopień opanowania rozwiązywania zadań tekstowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.