X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28956
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Wiesława Bączyk
Placówka: Przedszkole Miejskie Nr3 ‘Pod Żaglami” w Świnoujściu
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Wykształcenie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: Wioletta Lipa
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.


I. AUTOCHARAKTERYSTYKA

Jestem nauczycielem z 7 – letnim stażem pracy. Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w 2008 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Pod Żaglami”, pracując w pełnym wymiarze godzin. Wraz z podjęciem pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego wkroczyłam na ścieżkę awansu zawodowego, której realizacja doprowadziła mnie do obecnego momentu mojej kariery zawodowej.
Z dniem 1 września 2012 roku rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2012/2013 pracowałam z dziećmi 4 – letnimi, w roku 2013/2014 z grupą dzieci 5– letnich, w roku 2014/2015 z grupą dzieci 6 – letnich.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją celów i sprostaniem wymaganiom jakie zawarłam w Planie Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy uczestniczyłam w działaniach przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego. Poprzez realizację powyższych działań starałam się podnieść jakość pracy własnej i przedszkola oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.
Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności i wykorzystania jej w praktyce. Był to czas poznania siebie jako nauczyciela i człowieka, który w pełni oddziałuje na wychowanków przy współpracy innych ludzi – nauczycieli i rodziców.

II. WSTĘP

Po uzyskaniu przeze mnie stopnia nauczyciela kontraktowego zapoznałam się z wymaganiami i procedurą dalszego awansu poprzez analizę przepisów dotyczących systemu oświaty. Dokonałam analizy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nr 260, poz. 2593), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580). Złożyłam wniosek do Dyrektora Przedszkola o odbycie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym, specyfikę i potrzeby placówki, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Złożony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora i dopuszczony do realizacji. Z opiekunem stażu zawarłam wymagany prawem kontrakt. Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie stanowi zatem okazję do podsumowania podjętych działań i jest próbą udokumentowania tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczyciela.

III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż.

W okresie stażu zapoznałam się z podstawowymi przepisami regulującymi system oświaty:
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku o (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami),
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku – (Dz. U. z 2006 Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami),
Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę na temat prawa oświatowego w ramach:
- samodzielnego studiowania aktów prawnych na stronie internetowej MEN.
Analiza aktów prawnych w kontekście funkcjonowania przedszkola oraz realizowanych przeze mnie zadań.
Stosowałam w praktyce odpowiednie akty prawne podczas:
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego „Awans zawodowy nauczyciela”- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.Nr 260,poz.2593),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.(Dz. U. Nr 6 z 2003r poz.69)
- Wyboru programów do pracy z dziećmi:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Indywidualne studiowanie prawa oświatowego.
W ciągu całego stażu na bieżąco śledziłam informacje dotyczące awansu zawodowego umieszczane na stronach ministerialnych, portalach edukacyjnych, portalach wydawnictw pedagogicznych, serwerach wojewódzkich placówek doskonalenia zawodowego ( www.men.gov.pl, www.kuratorium.szczecin.pl, www.eduinfo.pl, www.literka.pl, www.zcdn.edu.pl, www.przed.webd.pl/, www.profesor.pl/, ).

Efekty działań:
• znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliło mi na zrozumienie procedury awansu zawodowego, a tym samym ułatwiło przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego realizację,
• informacje te pomogły mi właściwie prowadzić dokumentację w okresie stażu oraz odpowiednio przygotować dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego.

W celu dostosowania swoich działań do potrzeb placówki, zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania przedszkola:
• Statut Przedszkola,
• Roczny Plan Pracy przedszkola,
• Regulamin Rady Rodziców.
• Programy przedszkolne: adaptacyjny, wychowawczy, profilaktyczny, przyrodniczy,
• Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego,
• Zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu,
• Poznałam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów przedszkola jak: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Czynnie uczestniczyłam posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Efekty działań:
• analizując powyższe dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy;
• zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela;
• znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia, oraz sposób postępowania w tych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach;
• bliższa znajomość prawa oświatowego umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno –wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków;

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Decydując się na podjęcie działań związanych z uzyskaniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego , dnia 01.09.2012 r. złożyłam stosowny wniosek do dyrektora placówki.
W celu efektywnego zorganizowania własnego warsztatu pracy, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panią Wiolettą Lipą. Określiłyśmy czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy dotyczące kompetencji dydaktycznych, pedagogicznych, psychospołecznych oraz możliwości ich doskonalenia, uzgodniłyśmy również harmonogram spotkań. Omówiłyśmy procedurę awansu zawodowego, zadania do realizacji zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego i Planach Placówki.
Szczegółowo zapoznałam się z procedurą awansu, przeczytałam dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i na podstawie tych dokumentów, pod opieką opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia pani Dyrektor.
W okresie stażu, zgodnie z zadaniami wynikającymi z realizacji mojego planu rozwoju zawodowego, raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli:
Rok szkolny 2012/2013:
• Wrzesień 2012 – „Jak Zbysio ubierze się na spacer”,
• 12.11.2012r. – „Wiatr psotnik”,
• 19.12.2012r. – „W oczekiwaniu na święta”,
• 23.01.2013r. – uroczystość z okazji „Dnia babci i dziadka”
• 20. 02. 2013r. –„ Zabawy z Klaunem”,
• 25. 02. 2013r. - „Jak dzieci wiosnę przyspieszyły” – tworzenie własnego „ogródka” na oknie.
• 27.03.2013r. – „Wielkanocny koszyczek”,
• 08.04.2013r. – „Spacerkiem po ZOO”
• maj 2013r. - „Wiosenna łąka i jej mieszkańcy”,
• 10.06.2013r. – „Czym podróżujemy”,

Rok szkolny 2013/2014
• 27.09.2013r. – „Na straganie”,
• 11.10.2013r. –„ Zabawy w krainie jesiennych liści”,
• 18.11.203r. – „Deszczowe zabawy”,
• 13.12.2013r. – „Tupu, tup po śniegu”,
• 20.01.2014r. – „Baba Jaga i pierniki”,
• 24.02.2014r. - Warszawa, stolica Polski”,
• marzec 2014r. - „Dni tygodnia”- stwarzanie okazji do dostrzegania rytmicznej organizacji czasu, wprowadzenie nazw dni tygodnia
• 03.04.2014r. – Warsztaty dla rodziców – „Zdrowa żywność na przykładzie owoców i warzyw”,
• 14.05.2014r. – „Wiosenna łąka i jej mieszkańcy”,
• 20.06.2014r. – „Wakacje nad morzem”

Rok szkolny 2014/2015
• 15.09.2014r. – „Jesienne drzewa”,
• październik 2014r. – „Torby, torebki, torebeczki”,
• listopad 2014 - „Z rodzicami w krainie zdrowia” – spotkanie warsztatowe z rodzicami,
• grudzień 2014 – „Jasełka” – uroczystość bożenarodzeniowa dla rodziców,
• 28. 01. 2015r. - „W krainie Królowej Śniegu”,
• luty 2015r. – „Wesołe zabawy zimowe” – zajęcie otwarte z udziałem rodziców,
• 26. 03. 2015 r. – „Wiosna świąteczna i radosna”,
• 12.04.2015r. – „Sałatka jarzynowa”,
• maj 2015r. – „Ile kropek ma biedronka”? – edukacja matematyczno – przyrodnicza,

Uczestnicząc w zajęciach szczególną uwagę zwracałam na realizację założonych celów, wykorzystanie czasu, zastosowane środki dydaktyczne, metody i formy pracy z dziećmi, indywidualizację procesu nauczania.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora.
Realizując założone w Planie Rozwoju Zawodowego zadania prowadziłam zajęcia
w obecności opiekuna stażu Wioletty Lipy oraz dyrektora Marioli Babkinis zgodnie z ustalonym harmonogramem. Opracowywałam pełne scenariusze zajęć, konsultowałam oraz omawiałam je z hospitującymi. W trakcie tych zajęć mogłam podzielić się własną wiedzą i umiejętnościami, uzyskać ocenę własnej pracy, otrzymać wskazówki do dalszych działań pedagogicznych, zaprezentować wychowanków i ich umiejętności. W okresie stażu prowadziłam następujące zajęcia:
Rok szkolny 2012/2013
• październik 2012r.- „A w ogrodzie jeżyk śpi”,
• 11.01.2013r. – „Liczymy ptaki”,
• 19.02.2013r. - „Moje kanapki”
• 22.04.2013r. – Ślimak pokaż rogi”,

Rok szkolny 2013/2014
• 04.12.2013r. – „Mikołaj tuż, tuż”,
• 05.02.2014r. – „Zimowe ubrania”,
• 19.03.2014r. - Pomarańczowy Dzień”,
• 28.03.2014r. – Przyszła wiosna”,
• 26.06.2014r. – Bezpieczeństwo w czasie wakacji”.

Rok szkolny 2014/2015
• 20.11.2014r. – „Jedziemy do Warszawy” – edukacja matematyczna,
• 27.03.2015r. – „Zwierzęta na wiejskim podwórku” – edukacja przyrodnicza i matematyczna,

Efekty działań:
• wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną a opiekunem stażu miały charakter wspierający i motywujący mnie do dalszej pracy,
• poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciel poprzez omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu i Dyrektora,
• omawianie arkuszy pohospitacyjnych pozwoliło na korygowanie błędów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy i poprawiania jakości własnych działań pedagogicznych. Przeprowadzone zajęcia kończyłam samooceną i ewaluacją własnych działań.
• wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy,
• doskonaliłam umiejętności organizacyjne,

Samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności
Samokształcenie to element dostarczający nauczycielowi bogatej wiedzy ogólnej i pedagogicznej. W tym celu studiowałam wybrane pozycje literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej, korzystałam z publikacji i materiałów dostępnych na edukacyjnych i ogólnych portalach internetowych. Korzystałam z Biblioteki Pedagogicznej, czytałam i przeglądałam czasopisma fachowe poszukując ciekawych rozwiązań w codziennej pracy. Śledziłam na bieżąco zmiany przepisów prawnych dotyczących zagadnień pracy nauczyciela. Studiowana literatura pomogła mi w opracowaniu własnych materiałów do pracy z dziećmi.
Wykaz literatury:
• E. Gruszczyk – Kolczyńska, „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”.
• M. Bogdanowicz, „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”;
• Joanna Białobrzeska „Zostań nawiedzoną nauczycielką, czyli uczyć, żeby nauczyć”
• E. Gruszczyk – Kolczyńska, „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”;
• Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”;
• Bliżej przedszkola – miesięcznik,
• Nauczycielka przedszkola – miesięcznik.
Często korzystałam z informacji zamieszczanych na portalach poświęconych edukacji przedszkolnej:
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl
http://przedszkolanki.pl
http://www.przedszkolak.pl
http://blizejprzedszkola.pl
http://www.wychowanieprzedszkolne.pl
http://superprzedszkolanki.pl
http://www.domowyprzedszkolak.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Podczas realizacji planu rozwoju zawodowego regularnie podnosiłam swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego wewnątrz przedszkolnych jak i poza przedszkolnych.
Szkolenia wewnętrzne:
W ramach WDN uczestniczyłam w radach szkoleniowych zgodnie z harmonogramem spotkań ustalonych na początku roku szkolnego:
Rok szkolny 2012/2013
- 15.11.2012r. – Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków,
- 28.01.2013r. – Magia eksperymentów- jak poznawać świat przez doświadczenie,
- 20.03.2013r. – Dziecko doznające przemocy - Procedura Niebieskiej Karty,
Byłam też aktywnym jej członkiem, ponieważ wspólnie z koleżanką przygotowałam referat na temat „Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków”. Opracowałam broszurkę dla rodziców „Co robić, aby wspomagać rozwój mowy dziecka”, dotyczącą ćwiczeń logopedycznych, zachęcając rodziców do przeprowadzania zabaw usprawniających mowę.
Rok szkolny 2013/2014
- 20.09.2013 - propozycje przedstawione na VIII Forum Dla Nauczycieli Przedszkoli w Krakowie,
-23.10.2013 - Zabawa a kształtowanie gotowości do nauki czytania,
- 31.01.2014 – Zabawa a kształtowanie gotowości do nauki pisania,
Rok szkolny 2014/2015
- Stymulacja sensoryczna wg Pór Roku „Poranny krąg”,
- Zabawy matematyczne dla przedszkolaków,
- Zespół alkoholowy FAS,
- Jak rozmawiać z rodzicami. Komunikacja między rodzicami a nauczycielem,
- 03.06 i 11.06.2015r. – utrwalenie tańców i zabaw z warsztatów „Klanzy,
Ponadto uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej w ciągu całego stażu.
Uczestnictwo w warsztatach zewnętrznych dla nauczycieli.
Rok szkolny 2012/2013;
• 05.03.2013r. - Warsztaty umiejętności wychowawczych- prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w naszym przedszkolu,
• 24 – 25.05.2013r Warsztaty Klanzy „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy- wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu”,
Rok szkolny 2013/2014:
• 24.09.2013, 10.10.2013, 21.11.2013, 07.01.2014r. - „Warsztaty umiejętności wychowawczych” prowadzone przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Świnoujściu,
• 29.03.2014r. - Ogólnopolski Maraton Artystyczny „Muzylek Moni” w Dziwnowie,
• 15.05.2014r. – „Matematyka w działaniu” - ZCDN w bibliotece w Świnoujściu,
• 23-24.05.2014r. – „Maluchy rosną ...nie tylko wiosną” – wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu,
Rok szkolny 2014/2015:
• 22.11.2014r. – „Twory z natury, czyli coś z niczego na cztery pory roku”,
• 10.12.2014r. – Diagnoza przedszkolna w grupie dzieci pięcioletnich,
• 11.04.2015r. – warsztaty artystyczne „II Edycja Maratonu Artystycznego Muzylek Moni” w Szczecinie,
• 29 – 30.05.2015r. – warsztaty gościnne Klanzy „Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach”,
Szkolenie poza przedszkolem:
Korzystając z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 28.01.2013r. uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez ZCDN w Szczecinie na temat: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” w zakresie:
- Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
projektowanie planu rozwoju zawodowego,
- Realizacja wymagań na stopień nauczyciela mianowanego,
- Prezentacja dorobku zawodowego, postępowanie egzaminacyjne,
- 20.05.2013r. – uczestniczyłam w konferencji na temat „Diagnoza możliwości umysłowych i działalności matematycznej starszych przedszkolaków i małych uczniów. Koncepcja, metody, interpretacje”, prowadzonej przez prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską.
Efekty działań:
• wzbogaciłam swoją wiedzę i doświadczenie, rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyłam możliwości zawodowe;
• zdobytą wiedzę podczas szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów wykorzystałam podczas zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami;
• wszystkie opisane w tym punkcie przedsięwzięcia wzbogaciły mój warsztat pracy i wpłynęły na jakość pracy przedszkola;
Organizowanie i planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej.
W ramach tego zadania:
- Na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną:
- dziennik zajęć, w którym wpisywałam tematy kompleksowe i tematy dnia, frekwencję dzieci, ważne wydarzenia z życia grupy,
- systematycznie sporządzałam miesięczne plany pracy w oparciu o Podstawę Programową, sprawdzone przez dyrektora przedszkola,
- w grupie czterolatków opracowałam karty obserwacji dzieci, które umożliwiły mi określenie stopnia posiadanej przez dzieci wiedzy i umiejętności oraz pozwoliły śledzić rozwój podopiecznych,
- codziennie prowadziłam pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym oraz z trudnościami,
- dokonałam okresowego diagnozowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków - sprawozdanie półroczne i końcowe,
- wspólnie z koleżankami opracowywałam Roczny Plan Pracy Przedszkola,
- opracowywałam scenariusze zajęć obserwowanych przez dyrektora i opiekuna stażu (4 razy w roku) oraz scenariusze uroczystości przedszkolnych.

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- napisałam sprawozdania z realizacji zadań za okres stażu; 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015r.

Efekty działań:
• prowadzenie dokumentacji przedszkolnej dało mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
• napisanie sprawozdania z realizacji zadań za okres stażu;

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Prowadząc zajęciach, starałam się stosować jak najczęściej metody aktywizujące dzieci, elementy Metody Dobrego Startu z zakresu ukończonego pierwszego stopnia kursu, elementy ćwiczeń W. Sherborne oraz wiele innych ciekawych metod uatrakcyjniających zajęcia. Mogłam tego dokonać dzięki pomysłom zaczerpniętym ze wspomnianych powyżej konferencji i warsztatów metodycznych w których brałam udział, a także z obserwacji zajęć u opiekuna stażu i innych bardziej doświadczonych nauczycieli. Swój warsztat pracy wzbogacałam także poprzez zapoznawanie się literaturą metodyczną, śledzeniem stron internetowych skierowanych do nauczycieli przedszkola oraz prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu i Dyrektora. Zwłaszcza ten ostatni rodzaj działania wymagał ode mnie dokonania ewaluacji własnych działań, oceny ich skuteczności i wprowadzenia koniecznych zmian prowadzących do udoskonalenia mojego warsztatu pracy.
Starałam się wzbogacać warsztat o nowe pomoce dydaktyczne kupowane lub wykonywane samodzielnie. Były to m.in. plansze rysunkowe dla dzieci czteroletnich, obejmujące różnorodną tematykę zgodną z programem nauczania (np. zwierzęta, ubrania, produkty żywnościowe, kolory, itp.), płyty CD z nagraniami piosenek oraz samodzielnie wykonane dekoracje sali dostosowane do aktualnej pory roku. Ponadto zaprojektowałam i urządziłam w sali kąciki: plastyczny, przyrodniczy
i morski, które przez cały rok staram się ulepszać i modyfikować.

Prowadzenie zająć otwartych.
W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowałam dla rodziców następujące zajęcia otwarte:
• 15.11.2012r. „Koncert jesienny”. Podczas występu rodzice mieli możliwość obserwowania swoich dzieci na tle grupy.
• 28.05.2013r.- prezentacja programu artystycznego z okazji „Dnia Matki i Ojca”. Wspólne zabawy i tańce z rodzicami.
Rok szkolny 2013/2014
• 20.12.2013r. - przedstawienie jasełkowe. Podczas występu rodzice mieli możliwość obserwowania swoich dzieci na tle grupy.
• 28.05.2013r. prezentacja programu artystycznego z okazji „Dnia Matki i Ojca”. Wspólne zabawy i tańce z rodzicami
Rok szkolny 2014/2015
• 05.11.2014r. „Pasowanie na Pirata”- uroczystość z udziałem rodziców i gości ze Szkoły Morskiej,
• 03.02.2015r. – „Zimowe zabawy” – warsztaty dla rodziców i dzieci,
• 01.04.2015r – Wiosenno- świąteczne zabawy z Klanzą” – warsztaty plastyczno – taneczne dla dzieci i rodziców,
• 27.05.2015r. - prezentacja programu artystycznego z okazji „Dnia Matki i Ojca”. Wspólne zabawy i tańce z rodzicami.
Efekty działań:
• Organizowane zajęcia otwarte, imprezy przyczyniły się do lepszej współpracy z rodzicami,
• zacieśniły wzajemne więzi,
• były inspiracją do działań na rzecz przedszkola,
• dzieci miały możliwość zaprezentowania własnych zdolności i umiejętności rodzicom,
• podejmowane działania wpłynęły na rozwój zainteresowań dzieci, uczyły tolerancji, potrzeby pomocy innym i zgodnego współdziałania w zespole,

§ 7 ust. 2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Przez cały okres mojej pracy w przedszkolu staram się dobrze poznać moich wychowanków, ich środowisko i problemy, poprzez wnikliwą analizę dokumentacji (karty zgłoszeniowe do przedszkola), a także rozmowy indywidualne z wychowankami i ich rodzicami. W poznawaniu dzieci pomagają mi także regularnie przeprowadzane zajęcia integracyjne, uroczystości przedszkolne, wycieczki a także comiesięczne spotkania indywidualne z rodzicami w ramach „Drzwi otwartych” . Poprzez te działania ukazują się potrzeby moich podopiecznych i ich rodziców.

Współpraca z rodzicami - organizacja zebrań, konsultacje indywidualne.
Rodzice uczestniczą w zebraniach ogólnych oraz grupowych, na których zapoznawałam ich z informacjami dotyczącymi np. podstawy programowej, wyboru kart pracy, ramowego rozkładu dnia, zasad funkcjonowania placówki, uroczystości i imprez przedszkolnych itp.
W okresie stażu organizowałam zebrania z rodzicami:
Rok szkolny 2012/2013;
- 12.09.2012r. - dotyczyło zagadnień ogólnych i grupowych, wprowadzających rodziców w życie przedszkolne,
- 04.12.2012r., 05.12.2012r. oraz 23.05.2013r. odbyły się zebrania z rodzicami w formie konsultacji indywidualnych, dotyczące podsumowania obserwacji dzieci za I i II semestr. Podczas spotkań rodzice byli poinformowani o postępach dzieci i ewentualnych trudnościach.
Rok szkolny 2013/2014;
-12.09.2013r. - dotyczyło zagadnień ogólnych i grupowych, wprowadzających rodziców w życie przedszkolne,
- 24.09.2013r. - współorganizowałam spotkanie dla rodziców z psychologiem p. Danutą Rożej dotyczące „Dojrzałości szkolnej”,
- 19 – 20.10.2013r. odbyły się zebrania z rodzicami w formie konsultacji indywidualnych dotyczące podsumowania obserwacji dzieci za I semestr. Podczas spotkań rodzice zostali poinformowani o postępach dzieci i ewentualnych trudnościach. W czasie konsultacji ustalono z rodzicami jednolitą formę pomocy dzieciom mającym trudności w określonym obszarze.
- 20.02.2014r. – współorganizowałam spotkanie rodziców z psychologiem dotyczące realizacji obowiązki szkolnego,
- 08.04.2014r. zorganizowałam zebranie z rodzicami dotyczące zakończenia roku przedszkolnego,
- w maju 2014r. odbyły się zebrania z rodzicami w formie konsultacji indywidualnych, dotyczące podsumowania obserwacji dzieci za II semestr.
Rok szkolny 2014/2015
- 11.09.2014r. - współorganizowałam zebranie ogólne i grupowe wprowadzające rodziców w życie przedszkolne,
- 22.09.2014 r. - współorganizowałam zebranie dotyczące pikniku z okazji
„Święta Pieczonego Ziemniaka” w którym uczestniczyli rodzice i harcerze,
- 04.10.2014 r. odbyło się spotkanie z rodzicami - dekoracja sali na 50-urodziny przedszkola,
- 06.10.2014 r. – zaprosiłam rodziców na uroczystość z okazji 50 lecia przedszkola „Tortowisko” – przygotowanie oprawy pomoc techniczna,
- 07.11.2014 r. – organizowałam spotkanie rodziców z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczące „Gotowości szkolnej”,
Ponadto 1x w miesiącu, w okresie od listopada 2014 do czerwca 2015 odbyły się zebrania z rodzicami w formie konsultacji indywidualnych. Podczas spotkań informowałam rodziców o postępach i ewentualnych trudnościach dzieci. W czasie konsultacji omawiałam formę pomocy dzieciom mającym trudności w określonym obszarze. Ponadto zapoznałam rodziców z wynikami diagnozy, obserwacji pedagogicznej (wstępnej i końcowej). W kwietniu przekazałam rodzicom cenzurkę dotyczącą gotowości szkolnej dziecka. Dowodem moich działań jest dokumentacja potwierdzona przez rodziców własnoręcznym podpisem znajdująca się w placówce.
Efekty działań:
• bardzo dobra współpraca z rodzicami; aktywność rodziców w życiu grupy, przedszkola,
• w czasie konsultacji ustalono z rodzicami jednolitą formę pomocy dzieciom mającym trudności w określonym obszarze,
• częste spotkania wpłynęły na uzyskanie pozytywnych efektów w pracy wychowawczo – dydaktycznej,
• ujednoliciły oddziaływania wychowawcze przedszkola i domu rodzinnego,
• zdobyte informacje na temat dzieci wykorzystałam efektywnie w codziennej pracy.
Organizacja wycieczek, uroczystości i imprez przedszkolnych, akcji charytatywnych:
Zachęcam rodziców nie tylko do przychodzenia na spotkania i konsultacje, ale także do czynnego udziału w życiu przedszkola i grupy. Angażowałam rodziców do pomocy w organizowaniu wycieczek, uroczystości i imprez przedszkolnych, akcji charytatywnych:
Rok szkolny 2012/2013
- 21.11.2012r. Bal jesienny – wykonanie strojów,
- 30 11.2012r. – „Andrzejki” – dostarczenie wosku,
- Mikołajki – zorganizowanie poczęstunku dla dzieci,
- styczeń 2013r. - Bal Karnawałowy- organizacja strojów dla dzieci,
- Dzień Babci i Dziadka – pieczenie ciasta, dostarczanie słodyczy, napojów, owoców itp.
- 21.03.2013r. Powitanie Wiosny – wykonanie zielonych gaików,
- 26.03.2013r. – Bal Ekologiczny – wykonanie strojów z surowców wtórnych,
- 04..04.2013r. – Dzień Marchewki – organizacja strojów, sokowirówki,
- 06.2013r. Piknik rodzinny – pieczenie ciasta, pomoc w rozkładaniu sprzętu ogrodowego,
- 04.06.2013r. Dzień dziecka – pomoc w organizacji wycieczki statkiem po Kanale Piastowskim,

Rok szkolny 2013/2014
08.10.2013r. – Turniej Sportowy Pięciolatków” – przygotowanie strojów sportowych,
- 15.11.2013. - Olimpiada ekologiczna połączona z Balem Jesiennym – wykonanie strojów jesiennych, dostarczenie liści, kasztanów,
- 25.11.2013r. – „Dzień Pluszowego Misia” – przygotowanie poczęstunku dla dzieci,
29.11.2013r. – Andrzejki” – dostarczenie wosku, przygotowanie strojów dla dzieci,
- 06.12.2013r. – - Mikołajki – zorganizowanie poczęstunku dla dzieci,
„Tarapaty Świętego Mikołaja” - przedstawienie w wykonaniu rodziców z okazji „Mikołajek,
20.12.2013r. – „Jasełka” – szycie strojów, pomoc w organizacji całej imprezy,
16.01.2014r. - Bal Karnawałowy- organizacja strojów dla dzieci,
24.01.2014r. - Dzień Babci i Dziadka – pieczenie ciasta, dostarczanie słodyczy, napojów, owoców,
14.02.2014. – Walentynki – zorganizowanie słodkiego poczęstunku dla dzieci,
-21.03.2014r. Powitanie Wiosny – wykonanie kwiatów z bibuły,
29.05.2014r. – Dzień mamy i taty – wspólne zabawy i konkurencje sportowe zorganizowane wspólnie z rodzicami,
31.05.2014r. – Wycieczka autokarowa do Wioski Wikingów w Wolinie – pomoc w organizacji wycieczki,
- 18.06.2014r. Piknik rodzinny w ogrodzie przedszkolnym – pieczenie ciast, dekoracja przedszkola,

W roku szkolnym 2014/2015 nadal zachęcałam rodziców do współpracy na rzecz grupy i placówki. Angażowałam rodziców do pomocy w organizowaniu:
- wycieczek –organizacja, zapewnienie bezpieczeństwa,
- uroczystości wg kalendarza imprez – szycie strojów, pomoc w dekoracji sali,
- w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, zapraszałam rodziców do czytania literatury dziecięcej w grupie.
- dzięki pomocy rodziców, udało się wzbogacić kącik czytelniczy, morski, plastyczny.
Ponadto prowadzę „kącik informacyjny dla rodziców” w którym zamieszczam:
- gazetki informacyjne,
- plany pracy wychowawczo – dydaktycznej na każdy miesiąc,
- organizuję wystawę prac plastycznych dzieci,
- umieszczam bieżące informacje dotyczące wyjść, wycieczek, imprez przedszkolnych,

Udział w akcjach charytatywnych.
Realizując to zadanie skupiłam się również na organizowaniu i uczestnictwie w akcjach charytatywnych odbywających się w naszym przedszkolu oraz na zaangażowaniu jak największej ilości osób pomagających. Systematycznie w ciągu całego roku angażowałam rodziców i dzieci do przynoszenia zużytych baterii, nakrętek plastikowych, płyty CD. Z mojej inicjatywy, w okresie stażu rodzice każdego roku włączali się do pomocy dla zwierząt ze schroniska przynosząc karmę, koce, poduszki. Zachęcałam rodziców i dzieci do wspierania akcji charytatywnej „Góra Grosza”, „Paczka na Wschód”, pomoc dla Domu Dziecka (książki, słodycze, zabawki), udział dzieci i rodziców a koncercie WOŚP,
Efekty działań – korzyści dla dzieci:
- Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka.
- Wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym.
- Wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi.
- nauka tolerancji,
- wyrabianie wrażliwości i współczucia,
- kształtowanie życzliwej i serdecznej postawy wobec drugiego człowieka.
Korzyści dla przedszkola:
- promowanie placówki w środowisku lokalnym - integracja rodziców, dzieci i pracowników przedszkola,
- angażowanie się rodziców w życie placówki.

Diagnozowanie osiągnięć dzieci edukacyjnych dzieci
Pracując z dziećmi systematycznie prowadziłam obserwację pedagogiczną , której wyniki dokumentowałam w arkuszach obserwacyjnych. Przeprowadzone przeze mnie obserwacje, analizy wyników i kart pozwoliły mi na właściwe ukierunkowanie pracy stymulacyjno – wspomagającej oraz na właściwe dostosowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej do możliwości rozwojowych dzieci. Wnioski wyciągnięte na ich podstawie były pomocne w planowaniu pracy wychowawczo - dydaktycznej, były wskazówką w jaki sposób modyfikować swoje działania, aby wzrastała jakość pracy przedszkola.
Właściwe relacje nawiązuję nie tylko z dziećmi, ale także z rodzicami. Tradycją naszego przedszkola są comiesięczne spotkania z rodzicami w ramach „Drzwi otwartych”, codzienne kontakty podczas przyprowadzania o odbierania dzieci z przedszkola, w czasie których rodzice mogą zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania dziecka w grupie.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:
Rok szkolny 2012/2013;
- w grudni 2012 r. nawiązaliśmy współpracę z Ligą Ochrony Przyrody,
- 05.03.2013r Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną: uczestniczyłam w cyklu spotkań ”Warsztaty umiejętności wychowawczych” ,
- logopedą, terapeutą pracującym w naszym przedszkolu w zakresie udzielania pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia,
- Przedszkolem Miejskim Nr1 – wizyta w kuchni przedszkolnej, poznanie pracy kucharki,
- Miejskim Domem Kultury – oglądanie występów grupy tanecznej seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 25.02.2013r.,
- Szkołą Podstawową Nr 6- zwiedzanie biblioteki- 16.05.2013r.
- systematycznie 1x tygodniu angażowałam i zapraszałam dzieci ze szkoły do czytania literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
- Szkołą Muzyczną – oglądanie przedstawienia muzycznego, poznanie wybranych instrumentów muzycznych - 13.12.2012r.,
- Urzędem Pocztowym w Świnoujściu - podczas spotkania przedszkolaki miały okazję obejrzeć pomieszczenia na poczcie, poznać drogę listu, samodzielnie pieczętować swoje przesyłki datownikiem. Dzieci poznały też znaczenie poczty jako instytucji społecznej;
- Nadleśnictwem w Świnoujściu: spotkanie z leśniczym p. Czerwińskim – dzieci uczestniczyły w pogadance na temat zachowania się w lesie, poznały zwierzęta leśne oraz ich zwyczaje, wiedzą jak określać wiek drzewa
- ze Schroniskiem dla zwierząt- wspomagałam schronisko poprzez zorganizowanie zbiórki karmy, kocy i przekazanie ich tej instytucji,
Podjęta współpraca z placówkami wzbogaciła i uatrakcyjniła zajęcia, ponadto przedszkolaki uzyskały wiele cennych informacji na temat pracy każdej z tych instytucji.
Rok szkolny 2013/2014
- w roku szkolnym 2013/2014r. kontynuowałam współpracę z Ligą Ochrony Przyrody - udział w projekcie „Zachodniopomorskie w trosce o środowisko naturalne”- zajęcie III miejsca,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
24.09.2013r. -współorganizowałam spotkanie rodziców z psychologiem p. Danutą Rożej dotyczące „Dojrzałości szkolnej”,
- 20.02.2014r. – współorganizowałam spotkanie dla rodziców z psychologiem dotyczące realizacji obowiązku szkolnego pięciolatków,
- logopedą, terapeutą pracującym w naszym przedszkolu w zakresie udzielania pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia,
- Miejski Dom Kultury – zorganizowałam zwiedzanie sali teatralnej, garderoby, pracowni plastycznej; dzieci oglądały przedstawienia teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów,
- z Przedszkolem Nr 10 – przygotowałam dzieci do Turnieju Sportowego Pięciolatków,
- z Przedszkolem Nr1- przygotowałam dzieci do udziału w Rajdzie Przedszkolaka „Na tropie skarbu”,
- Szkołą Podstawową Nr 1- oglądanie wystawy zwierząt, zwiedzanie szkoły,
- Szkołą Podstawową NR6 - angażowałam i zapraszałam dzieci ze szkoły do czytania literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
- Gimnazjum Publicznym Nr1 – zorganizowałam koncert gitarowy w wykonaniu uczniów tej szkoły,
- Szkołą Muzyczną – oglądanie przedstawień muzycznych, poznanie wybranych instrumentów,
- ze Schroniskiem dla zwierząt- wspomagałam schronisko poprzez zorganizowanie zbiórki karmy, koców i przekazanie ich tej instytucji,
- współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom” –zorganizowałam w grupie akcję „Góra Grosza”,
- Straż Graniczna - współorganizowałam spotkanie w przedszkolu z przedstawicielami tej instytucji w ramach zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w placówce oraz nią.
Rok szkolny 2014/2015
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
• 22.09.2014r. – odbyło się zebranie z rodzicami i przedstawicielami ZHP dotyczące organizacji pikniku z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”,
• 04.10.2014r. – piknik rodzinny z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka z udziałem harcerzy,
• 07.11.2014r. - spotkanie z przedstawicielem ZHP – rozmowa na temat Święta Niepodległości, oglądanie bajek na projektorze „O śpiących rycerzach”,
• udział w akcji „Paczka na Wschód” zorganizowanej przez ZHP,
• 30.04.2015 r. - spotkanie z przedstawicielem ZHP – rozmowa na temat Święta Flagi,

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna:
• spotkania – pedagoga, psychologa logopedy z rodzicami dzieci 5,6-letnich „Przygotowanie dziecka do szkoły” . 07.11.2014 – spotkanie rodziców z psychologiem z Poradni dotyczące „Gotowości szkolnej”,

Zespół Szkół Morskich;
• uczniowie ZSM współpracowali z nami w organizacji i inauguracji obchodów 50 -lecia przedszkola „Tortowisko 4.10.2014r.
• uroczystość „Pasowania na Pirata” z udziałem gości ze Szkoły Morskiej i rodziców, 05.11.2014r.

WOPR Świnoujście.
• 13.11.2014r. zrealizowano w grupie spotkanie warsztatowe z ratownikami WOPR, dotyczące bezpieczeństwa dzieci nad wodą, w ramach realizacji programu „Już Wiem”.

• Liga Ochrony Przyrody:
• kontynuuję współpracę z LOP. Dzieci biorą udział w projektach organizowanych przez Oddział Miejski w Świnoujściu;
Przedszkole NR 11;
• przygotowałam dzieci do konkursu plastycznego „Moje ulubione miejsce w mieście”’,
Przedszkole NR5;
• Udział w konkursie plastycznym „Lubię bajki”,

Ośrodek Zdrowia
• zorganizowałam spotkanie z lekarzem internistą – 30.11.2014r.,
• zwiedzanie apteki, poznanie pracy farmaceuty – 10.12.2014r.,
Biblioteka Miejska W Świnoujściu;
• udział w warsztatach, oglądanie księgozbiorów, poznanie zasad wypożyczania książek – 18.09.2014r.
• oglądanie teatrzyku „Wróbelek Elemelek”,
Bibliotek Miejska w Międzyzdrojach;
• rozstrzygnięcie plastycznego konkursu regionalnego „Wiosna zaczyna się w lesie”- zajęcie I i II miejsca przez dzieci – 14.05.2015r.,
Szkoła Podstawowa NR 6;
- oglądanie makiety układu słonecznego – 02.10.2014r.,
- czytanie literatury dziecięcej przez absolwentki przedszkola w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” – 14.11.2014r.,
- spotkanie z kl. I w przedszkolu- „Zimowe zabawy”,
- spotkanie z uczniami kl. IV- oglądanie doświadczeń i eksperymentów fizycznych,
Gimnazjum Publiczne Nr1;
- realizacja programu „10 kroków zdrowego żywienia” przez uczennice – 4 spotkania – 18.12.2014r., 24.02.2015r., 06.03.2015r., 08.05.2015r.
- Zwiedzanie szkoły, spotkanie z absolwentami przedszkola, wspólne zabawy integracyjne – 18.02.2015r.,
- oglądanie wystawy „Ciało człowieka, układy wewnętrzne” – 13.03.2015r.,
- zwiedzanie świetlicy szkolnej – 23.04.2015r.,
- oglądanie doświadczeń i eksperymentów – spotkanie z uczniami w przedszkolu – 02.06.2015r.
Gimnazjum Publiczne Nr2;
- spotkanie z nauczycielem WF w szkole – poznanie zasad gry w „Dwa ognie”,
Nadleśnictwo Międzyzdroje;
• 29.09.2014r. – współorganizowałam wycieczkę do Wolińskiego Parku Narodowego - rezerwatu żubrów, muzeum przyrodniczego,
• 02.12.2014r i 25.03.2015r. –zorganizowałam spotkanie z panią Agatą Drabarek. W czasie spotkań z Panią Leśnik dzieci systematyzowały swoją wiedzę przyrodniczą, poznawały ekosystem lasu w czasie pogadanek i turniejów. W czasie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie dzieciom legitymacji LOP.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego
• oglądanie wystawy – 24.02.2015.,

Komenda Policji;
• spotkanie z policjantką – pogadanka na temat bezpieczeństwa na ulicy, kontaktów z nieznajomymi – 17.04.2015r.
Fundacja „ABCXXI – „Cała Polska Czyta dzieciom”. Celem akcji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne(...) - kontynuacja akcji - od IX.2014r.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, od X.2014r. kontynuowałam ogólnopolski program organizowany przez markę „Kubuś”. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.

Fundacja WOŚP
• przygotowałam dzieci do udziału w XXIII koncercie finałowym WOŚP (11.01.2015r.) – prezentacja tańca, śpiewanie piosenek o tematyce morskiej,
Towarzystwo Nasz Dom; zachęcałam dzieci i rodziców do wspierania akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną 04-18.12.2014 r.
Efekty działań:
Podjęta współpraca z placówkami i instytucjami wzbogaciła i uatrakcyjniła zajęcia, ponadto przedszkolaki uzyskały wiele cennych informacji na temat pracy każdej z tych instytucji. – poznanie działalności różnych instytucji lokalnych, ciekawych ludzi, miejsc użyteczności publicznej i wybranych zawodów.
Promowanie zdrowego stylu życia – rok szkolny 2012/2013;
Zgodnie z planem rozwoju zawodowego, podjęłam następujące działania w celu promowania zdrowego stylu życia wśród przedszkolaków:
- realizacja programu profilaktycznego i wychowawczego naszego przedszkola – cały rok szkolny,
- 09.11.2012 – zorganizowałam spotkanie z lekarzem pediatrą w ośrodku zdrowia,
- 12 – 16.11.2012r. – Realizowałam Program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, który polegał na zwróceniu uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej i zapewnienie profilaktyki przed próchnicą.
- 20.11.2012r. – zorganizowałam spotkanie ze stomatologiem w gabinecie dentystycznym,
- 11.2012 – przygotowałam dzieci do konkursu plastycznego „Akademia Aquafresh”,
- 18.02.2013 – zorganizowałam spotkanie z kucharką w Przedszkolu Nr 1,
- cały rok szkolny 2012/2013 – Realizowałam program ekologiczno – przyrodniczy „Kubusiowi przyjaciele Natury”, którego byłam koordynatorem.
Rok szkolny 2013/2014;
- realizacja programu profilaktycznego i wychowawczego naszego przedszkola – cały rok szkolny,
- 13.09.2013r. zorganizowałam wycieczkę na skrzyżowanie gdzie dzieci usystematyzowały i utrwaliły wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy.
- 08.10.2013r. – wzięliśmy udział w międzyprzedszkolnym Turnieju Sportowym na hali sportowej OSIR,
07.10.2013r. – zorganizowałam spotkanie z ratownikami medycznymi na Pogotowiu Ratunkowym,
19.03.2014 - zorganizowałyśmy w grupie „Dzień Marchewki”- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez spożywanie warzyw i owoców
- 03.04.2014 – współorganizowałam spotkanie z przedstawicielami Straży granicznej, poznanie zasad bezpieczeństwa podczas ataku psa, oglądanie tresury psa ratownika,
04.04.2014r. zorganizowałam wycieczkę do cukierni „Wyspa słodyczy”,
- cały rok szkolny 2013/2014 – Realizowałam program ekologiczno –przyrodniczy „Kubusiowi przyjaciele Natury”, którego byłam koordynatorem,
Rok szkolny 2014/2015;
- realizowałam program profilaktyczny i wychowawczy naszego przedszkola – cały okres stażu,
- 24.09.2014r. - zorganizowałam wycieczkę na skrzyżowanie gdzie dzieci usystematyzowały i utrwaliły wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy,
-13.11.2014r. zrealizowano w grupie spotkanie warsztatowe z ratownikami WOPR, dotyczące bezpieczeństwa dzieci nad wodą, w ramach realizacji programu „Już Wiem”.
- 10.12.2014r. - zorganizowałam wycieczkę do apteki w Ośrodku Zdrowia,
- współorganizowałam cykl spotkań w celu promowania zdrowego stylu życia - realizacja programu „10 kroków zdrowego żywienia” przez uczennice GP – 4 spotkania – 18.12.2014r., 24.02.2015r., 06.03.2015r., 08.05.2015r.
- 26 – 30.01.2015r. - realizowałam program Czyste powietrze wokół nas”,
- 30.01.2015r. – zorganizowałam spotkanie z lekarzem internistą w grupie,
- cały rok szkolny 2014/2015 – Realizowałam program ekologiczno – przyrodniczy „Kubusiowi przyjaciele Natury”, którego byłam koordynatorem.
Efekty działań:
• zwróceniu uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej i zapewnienie profilaktyki przed próchnicą.
• Zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego żywienia, szkodliwością znanych i popularnych produktów żywnościowych, zawierających związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia, oraz z konsekwencjami stosowania złej i dobrej diety .

Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych w grupie oraz włączanie się w organizowanie konkursów przedszkolnych - rok szkolny 2012/2013 – grupa dzieci czteroletnich:
Ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej było organizowanie, współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości i imprez przedszkolnych prezentowanych w środowisku lokalnym, do których opracowywałam scenariusze, a także przygotowywałam dekoracje.
W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowałam i przeprowadziłam następujące uroczystości i imprezy grupowe:
- 15.11.2012 – Koncert jesienny z udziałem rodziców, wspólne zabawy, konkurencje sportowe,
21.11.2012 – Bal jesienny – zabawy przy muzyce, konkursy, zagadki jesienne, konkurencje sportowe,
- 30.11.2012 – zorganizowałam w grupie „Dzień Chłopca”’,
- 23.11.2012 – Dzień Pluszowego Misia,
30.11.2012r. – Andrzejki grupowe – podczas zajęć zapoznałam dzieci tradycjami ludowymi,
06.12.2012r., - spotkanie z Mikołajem,
- 09.01.2013 – zorganizowałam Bal Karnawałowy w grupie,
- 21.01.2013 – Dzień Babci i Dziadka – spotkanie z seniorami rodów, prezentacja programu artystycznego, wspólne tańce z babcią i dziadkiem,
- 14.02.2013 – Walentynki,
- 08.03.2013 – Dzień Kobiet,
21.03.2013 – Powitanie Wiosny – parada wiosenna ulicami miasta,
26.03.2013- Bal ekologiczny w grupie,
04.04.2013 - Dzień Marchewki,
28.05.2013 – Uroczystość z okazji Dnia Matki,
- 06.2013 – Dzień Dziecka – zorganizowałam wycieczkę statkiem po Kanale Piastowskim.
Rok szkolny 2013/2014;
- 08.10.2013r. – przygotowałam dzieci do Turnieju Sportowego Pięciolatków,
- 15.11.2013. współorganizowałam międzygrupową Olimpiadę Ekologiczna połączoną z Balem Jesiennym, na którą zaprosiłam grupę „Bursztynków”,
- 30.11.2013 – zorganizowałam w grupie „Dzień Chłopca”’,
- 25.11.2013 – Dzień Pluszowego Misia,
29.11.2013r. – Andrzejki grupowe – podczas zajęć zapoznałam dzieci tradycjami ludowymi,
06.12.2013r., - spotkanie z Mikołajem,
20.12.203r. – zorganizowałam i przygotowałam „Jasełka” dla rodziców,
12.01.2014 – udział dzieci w koncercie charytatywnym WOŚ,
- 16.01.2014 – zorganizowałam Bal Karnawałowy w grupie,
- 24.01.2014 – Dzień Babci i Dziadka – spotkanie z seniorami rodów, prezentacja programu artystycznego, wspólne tańce z babcią i dziadkiem,
- 14.02.2014 – Walentynki,
- 08.03.2014 – Dzień Kobiet,
- 19.03.2014 – Dzień Marchewki,
21.03.2014 – Powitanie Wiosny – parada wiosenna ulicami miasta,
29.05.2014 - Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca,
- 3006.2014 – Dzień Dziecka – zorganizowałam wycieczkę do Wioski Wikingów w Wolinie,
18.06.2014r.- zorganizowałam zakończenie roku przedszkolnego; współorganizowałam piknik w ogrodzie przedszkolnym.
Rok szkolny 2014/2015
- 30.09.2014 – zorganizowałam w grupie „Dzień Chłopca”’,
- 05.11.2014 –„Pasowanie na Pirata” – nadanie imienia grupie – uroczystość z udziałem rodziców i przedstawicieli Szkoły Morskiej,
- 20.11.2014 – występy artystyczne dla młodszych grup przedszkolnych pt: „ Straszna opowieść o Piratach”,
- 25.11.2014 – urodziny Pluszowego Misia,
- 28.11.2014 – Andrzejki grupowe zorganizowane przez rodziców i nauczycielki,
- 05.12.2014r. - spotkanie z Mikołajem,
- 11.01.2015 – udział dzieci w koncercie charytatywnym WOŚ,
- 24.01.2015 – Dzień Babci i Dziadka – spotkanie z seniorami rodów, prezentacja programu artystycznego, wspólne tańce z babcią i dziadkiem,
- 16.01.2015 – zorganizowałam Bal Karnawałowy w grupie,
- 14.02.2015 – Walentynki,
- 08.03.2015 – Dzień Kobiet – Dzień Dziewczynek,
- 21.03.2015 – Powitanie Wiosny – Zielony Dzień - parada wiosenna ulicami miasta,
- 24.03.2015 – udział w koncercie wiosennym w sali MDK „Witamy wiosnę szantami” – prezentacja piosenek o tematyce wiosennej i morskiej oraz tańca „pirackiego”,
- 09.04.2015 – prezentacja wokalno – taneczna, wspólne zabawy integracyjne z młodszymi grupami,
- 22.04.2015 – Dzień Ziemi – sadzenie drzewa w ogrodzie przedszkolnym, współorganizowałam przedstawienie dla dzieci o treściach ekologicznych z okazji Dnia Ziemi-
- 24.04.2015 –Bal Ekologiczny z wykorzystaniem surowców wtórnych,
- 06.05.2015 – wiosenne zabawy integracyjne dla dzieci 3 letnich,
- 27.05.2015- uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca,
- 01.06.2015 – wycieczka na Wyspę Skarbów w Karsiborzu,
- 16.06.2015r. - uroczystość zakończenia roku przedszkolnego.
Współorganizowanie imprez przedszkolnych i międzygrypowych:
Rok szkolny 2012/2013
- 13.05.2013r. – międzygrupowa Olimpiada Ekologiczna dla dzieci czteroletnich,
- 28.05.2013 - Piknik Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym,
Rok szkolny 2013/2014
- 15.11.2013. - międzygrupowa Olimpiada Ekologiczna dla dzieci pięcioletnich połączona z Balem Jesiennym,
- 28.05.2014r. - Piknik Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym,
Rok szkolny 2014/2015
- Pasowanie na Przedszkolaka w grupie „Muszelki”,
- Dzień Babci i Dziadka w gr. „Muszelki”,
- Bal Karnawałowy w gr. „Muszelki”,
- uroczystość z okazji 50 - lecia przedszkola „Tortowisko” – oprawa artystyczna,
- piknik z okazji 50 - lecia przedszkola – oprawa artystyczna,
Efekty działań:
• uwzględniałam potrzeby rozwojowe moich wychowanków a także oczekiwaniom rodziców.
• do każdej uroczystości przedszkolnej opracowywałam scenariusze, przygotowywałam dekoracje sali, stroje dla dzieci,
• organizując uroczystości wdrożyłam do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu przedszkola
i grupy,
• nabyłam umiejętność organizowania i przeprowadzania uroczystości w przedszkolu.

Udział w międzyprzedszkolnych konkursach, turniejach i rajdach:
Rok szkolny 2012/2013;
- listopad 2012r., - „Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe” - konkurs plastyczny zorganizowany w ramach II Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aguafresh,
- marzec 2013r. – wojewódzki konkurs ekologiczny „Ekosystem parku w oczach dziecka”,
- marzec 2013r. – międzyprzedszkolny konkurs na najciekawszy strój ekologiczny,
- 13.05.203r. – udział w Olimpiadzie Ekologicznej w naszym przedszkolu,
Rok szkolny 2013/2014
- wojewódzki konkurs plastycznym pt. „Tajemnice mórz i oceanów”,
- międzyprzedszkolny konkurs plastycznym pt. „Ulubieni bohaterowie wiersze Brzechwy i Tuwima”,
- międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt. „Ekosystem jeziora w oczach dziecka”,
- Olimpiada Ekologiczna z grupą „Bursztynków’,
- międzyprzedszkolny „Turniej Sportowy Pięciolatków”,
- międzyprzedszkolny VIII Rajd Przedszkolaków ‘Na tropie skarbu”,
Rok szkolny 2014/2015
- międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Ulubione miejsce w moim mieście”,
- międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Moja ulubiona bajka”,
- międzyprzedszkolny turniej wiedzy o bajkach i legendach „Bajka, kraina marzeń”,
- międzygrupowy konkurs „Mistrz wiązania kokardek i supełków,
- rodzinny konkurs recytatorski „Przebojowe wierszyki czyli wiersze znane i lubiane”,
- międzyprzedszkolny turniej „Dwa Ognie”,
- regionalny konkurs plastyczny „Wiosna zaczyna się w lesie” – biblioteka w Międzyzdrojach,
- udział w Festiwalu Piosenki Morskiej w Przytorze „Szanteczka, wiersz i zabawa, to super sprawa” -
Udział w konkursach ogólnopolskich – rok szkolny 2014/2015;
- „Zwierzęta i rośliny chronione – wyróżnienie,
- „Herb mojej miejscowości”- II miejsce,
-„ Polska moja ojczyzna” – wyróżnienie,
- regionalny konkurs plastyczny – I i II miejsce,
- Tanecznym krokiem budzimy wiosnę” – I miejsce,

Poznawanie środowiska lokalnego.
Spacery i wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych w ciągu całego roku szkolnego. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, przybliżają dzieciom środowisko lokalne, a przez to rozwijają różne formy aktywności ruchowej i działań na rzecz zdrowia. Realizując powyższe zadanie zorganizowałam w roku szkolnym 2012/2013 następujące wycieczki:
- 05.10.2012 – wycieczka na pobliski stragan,
- 12.10.2012 – Wycieczka do Parku Miejskiego na ul. Szopena,
- 16.10.2012 – Wycieczka do Urzędu Pocztowego,
- 09.11.2012 – wycieczka do Ośrodka Zdrowia – spotkanie z lekarzem pediatrą,
- 20.11.2012 – wycieczka do gabinetu stomatologicznego,
18.02.203 – Wycieczka do kuchni przedszkolnej Przedszkola Miejskiego Nr 1,
- 25.02.2013 – Wycieczka do Miejskiego Domu Kultury – oglądanie Sali teatralnej, występów tanecznych grupy seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 18.03.2013 – Wycieczka Do MDK – oglądanie przedstawienia teatralnego „Jaś i Małgosia”,
- 17.04.2013 – Wycieczka ulicami miasta – oglądanie ogródków przydomowych, obserwacja przyrody,
- 23.04.2013 – Wycieczka do zakładu krawieckiego – poznanie pracy krawcowej,
- 16.05.2013 – Wycieczka do biblioteki w szkole Podstawowej Nr 6 - oglądanie księgozbiorów, poznanie zasad wypożyczania książek, udział w lekcji bibliotecznej,
- 01.06.2013 – Wycieczka statkiem po Kanale Piastowskim,
Rok szkolny 2013/2014;
-13.09.2013r. – Wycieczka na skrzyżowanie,
- 07.10.2013r. – na Pogotowie Ratunkowe,
- 05.11.2013r. – do zakładu fotograficznego,
- 22.11.2013r. – do pracowni plastycznej w Miejskim Domu Kultury,
- 06.12.2013r. - do Klubu Garnizonowego,
- 12.01.2014r. - wyjście do sali teatralnej- udział w koncercie WOŚP,
- 26.02.2014r. – wycieczka do parku Chopina,
- 13.03.2014r. – do kwiaciarni,
- 21 i 23.03.2014r.- na plac zabaw „Platan”,
- 28.03.2014r. – do sklepu ogrodniczego,
- 04.04.2014r. - do cukierni „Wyspa słodyczy”,
- 08.05.2014r. – do księgarni,
- 13.05.2014r. – do Szkoły Podstawowej Nr1,
31.05.2014r. – wycieczka autokarowa do Wioski Wikingów w Wolinie,
Rok szkolny 2014/2015;
- 17.09.2014 – do Biblioteki Miejskiej,
- 23.09.2014 – wycieczka autokarowa do Wolińskiego Parku Narodowego – zwiedzanie Rezerwatu Żubrów, Muzeum Przyrodniczego,
- 24.09.2014 – Wycieczka na skrzyżowanie,
- 02.10.2014 – Wycieczka do Szkoły Podstawowej Nr 6 – oglądanie makiety Układu Słonecznego,
- 07.10.2014 – wycieczka na Targowisko Miejskie,
- 08.10.2014 – wyjście do MDK – oglądanie teatrzyku „Księżniczka na ziarnku grochu”,
- 21.10.2014 – do Parku Chopina ,
- 28.10.2014 – wycieczka nad morze do wędzarni ryb,
- 05.12.2014 – do Biblioteki Miejskiej.
- 10.12.2014 – do Ośrodka Zdrowia- zwiedzanie apteki,
- do Szkoły Podstawowej Nr 6 –
- 18.02.2015- spotkanie z absolwentami przedszkola, zwiedzanie szkoły,
- 13.03.2015 – oglądanie wystawy „Ciało człowieka, układy wewnętrzne”,
- 24.04.2015 – oglądanie wystawy zwierząt,
- 26.02.2015 – na plac zabaw „Platan’, poszukiwanie wiosny,
- 24.02.2015 – do Muzeum Rybołówstwa Morskiego- oglądanie wystawy,
- 17.03.2015 – do sklepu ogrodniczego,
- 07.05.2015 – do Parku Chopina,
- 12.05.2015 – do Sali teatralnej MDK na koncert muzyczny,
- 20.05.2015 – do Biblioteki Miejskiej – podsumowanie projektu „Czyste powietrze wokół nas”,
- 01.06.2015 – wycieczka do Karsiborza na „Wyspę Skarbów”.

W planowaniu i realizacji zajęć edukacyjnych starałam się uwzględniać problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne, które w bezpośredni sposób dotyczą małych dzieci, takie jak ochrona środowiska i zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. Potwierdzeniem powyższych działań są zdjęcia na stronie internetowej placówki oraz wpisy w dzienniku zajęć.

§ 7 ust.2. pkt. 4
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Będąc nauczycielem, który chce sprostać wymaganiom współczesności, w swojej codziennej pracy korzystam z zalet komputeryzacji i traktuje komputer jako jedno z podstawowych narzędzi.
Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
- dokumentacja nauczyciela – sporządzałam miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej, scenariusze zajęć i uroczystości,
- pomoce do zajęć – karty pracy, ilustracje, podpisy do ilustracji, imiona dzieci
- dekoracje sali,
- zgłosiłam przedszkole do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego jestem koordynatorem,
- pisałam sprawozdania z realizacji Planu Rocznego za I i II semestr oraz sprawozdania z programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
- sporządzałam podziękowania dla rodziców za szczególne działania na rzecz przedszkola i grupy,
- wykonywałam zaproszenia na uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym,
- pisałam ogłoszenia i informacje dla rodziców,
- prowadziłam dokumentacji fotograficzną z życia grupy,
- nawiązałam współpracę z nauczycielką prowadzącą stronę internetową przedszkola, dostarczałam pocztą elektroniczną bieżące informacje z działań grupy do umieszczenia na stronie www.przedszkole3uznam.net.pl
- poprzez stronę intrnetową www.colorladn.pl zaprojektowałam wraz z koleżanką fotograficzny album grupy na zakończenie roku przedszkolnego,
- wykonałam dyplomy dla dzieci, podziękowania dla rodziców oraz pamiątkowe wkładki do albumów na zakończenie roku przedszkolnego,
- systematycznie opracowywałam i gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację Planu Rozwoju Zawodowego ( Plan Rozwoju Zawodowego, konspekty, scenariusze),
- sporządziłam sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego,
Korzystałam z portali edukacyjnych dla nauczycieli, gdzie pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, miałam stały dostęp do aktów prawnych związanych z prawem oświatowym. Na bieżąco korzystałam z poczty elektronicznej, która pozwalała mi na szybki kontakt z innymi nauczycielami, korespondencję i wymianę materiałów. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to: www.menis.pl, www.zeszyt.pl, www.edu.com, www.literka.pl, www.edukator.org.pl, www.awans.net.pl.
Na podstawie autorefleksji, autoanalizy pisałam sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za każdy rok stażu i przedłożyłam je Dyrektorowi przedszkola.
Efekty działań:
• wykorzystanie Internetu jako źródła informacji w pracy wychowawczo –
dydaktycznej,
• wykorzystanie zasobów Internetu do doskonalenia własnego warsztatu
pracy,
• weryfikacja informacji z zakresu prawa oświatowego,
• komunikowanie się poprzez pocztę elektroniczną,
• promocja przedszkola w środowisku lokalnym,

§ 7 ust.2. pkt. 5
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświat, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad
i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam korzystając z doświadczenia opiekuna stażu i innych nauczycieli. Ponadto śledziłam publikacje nauczycieli w internecie, korzystałam z czasopism:
- „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” – miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo- wychowawczej w Polsce jak i na świecie,
- „Wychowanie w przedszkolu” – miesięcznik,
- „Bliżej przedszkola”– miesięcznik,
- „Twórczy nauczyciel” – kwartalnik,
- „Nauczycielka przedszkola” – miesięcznik,
W swojej pracy starałam się zgłębić wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej.
Zdobytą wiedzę wykorzystałam w praktyce:
- w ramach Podstawy Programowej systematycznie realizowałam Program Wychowawczy , który przyczynił się do kształtowania pożądanych postaw; wdrażania dzieciom zasad społecznych, moralnych i etycznych,
- prowadziłam zajęcia indywidualne z dziećmi zdolnymi oraz dziećmi z trudnościami potrzebującymi szczególnego wsparcia,
- regularnie prowadziłam zajęcia relaksacyjne wyciszające agresję np. aktywne słuchanie muzyki, masażyki w parach,
- brałam udział w modyfikacji i ewaluacji programu adaptacyjnego dla dzieci 3 letnich,
- uczestniczyłam w pracach zespołu powołanego do badania „Losów Absolwentów Przedszkola”.
W związku z tym brałam udział w opracowania ankiet dla nauczycieli wszystkich szkół podstawowych, dostarczałam je nauczycielom a następnie wraz z innymi nauczycielkami opracowałam wyniki badań, które zostały przedstawione na śródrocznej radzie pedagogicznej. Wnioski z przeprowadzonych badań wykorzystałam do planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej a tym samym do podniesienia jakości pracy przedszkola.
Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wykorzystałam organizując zebrania grupowe z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych w ramach „Drzwi otwartych” w naszym przedszkolu.
Współorganizowałam i prowadziłam zajęcia dla dzieci i rodziców: „Zimowe zabawy
wg W. Sherborne, Wiosenno - świąteczne zabawy z Klanzą” – warsztaty plastyczno – taneczne.

Podsumowanie
Okres stażu trwający 2 lata i 9 miesięcy zachęcił mnie do głębszej analizy własnych działań i do wyznaczania kierunków aktywności w zawodzie, a jednocześnie nauczył planowania własnej kariery.
Czas stażu pozwolił mi utwierdzić się w przekonaniu, że potrafię planować swoje działania i konsekwentnie je realizować. Opracowany Plan Rozwoju Zawodowego okazał się adekwatny do potrzeb placówki, w której pracuję. Chciałabym podkreślić, że zdobyłam nowe doświadczenia, jeśli chodzi o dokumentowanie swoich działań. Doświadczenie te w przyszłości pomoże mi lepiej planować czynności organizacyjne i lepsze dokumentowanie każdej uroczystości, imprezy, sytuacji edukacyjnej i wychowawczej.
W działaniach związanych ze wzbogaceniem wiedzy i własnym rozwojem ukończyłam kursy i szkolenia, które dały mi pewność, że dobrze wykonuję powierzone mi obowiązki.
Ponieważ dyrektor i opiekun mają bezpośredni wpływ na prawidłowy przebieg stażu, dlatego składam podziękowania Pani Dyrektor mgr Marioli Babkinis oraz Pani Wioletcie Lipie, które zawsze wspierały mnie i moje działania. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, ponosić jakość pracy, wykorzystywać doświadczenia innych nauczycieli i dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania placówki.


Opracowała:
nauczyciel kontraktowy mgr Wiesława Bączyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.