X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28939
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego na awans na nauczyciela mianowanego

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W MORAWICY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Stępień- Dziewięcka
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Nauczany przedmiot: analiza leków, pracownia analizy leków, chemia kosmetyczna, propedeutyka
zdrowia, język migowy
Miejsce pracy: Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna Piasta

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 
Jestem nauczycielem analizy leków, chemii kosmetycznej, propedeutyki zdrowia i języka migowego z pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej. W chwili rozpoczęcia stażu miałam ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku chemia w zakresie chemia z ochroną środowiska.
Obecnie jestem nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionym  na czas nieokreślony w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy. Tutaj we wrześniu  2012 roku złożyłam na ręce pani Dyrektor
mgr Renaty Antos, wniosek o rozpoczęcie stażu, a następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który wyznaczył kierunek moich dalszych działań.
W minionym okresie stażu starałam się pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności dydaktyczno- wychowawcze oraz opiekuńcze, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, pogłębiać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poszerzałam znajomość prawa oświatowego oraz uczestniczyłam w życiu szkoły.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji dotychczasowych zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego na lata 2012-2015 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( ze zmianami Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007r.).

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy
z opiekunem stażu mgr Katarzyną Piastą. W zawartym przez nas kontrakcie określone zostały zasady współpracy.
Po zapoznaniu się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego opracowałam plan rozwoju zawodowego. Plan ten został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń i rad pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc innych kolegów i koleżanek pracujących ze mną w tej placówce.
W obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły przeprowadziłam szereg zajęć dydaktycznych. Zorganizowałam również lekcje otwarte:
14.11.2012- „Wykonanie mleczka i śmietanki kosmetycznej” w klasie II Technika usług kosmetycznych w ramach zajęć Chemia Kosmetyczna.
27.04.2015- „Ideografia: zdrowie, szpital” w klasie II Technika Farmaceutycznego
w ramach zajęć Język Migowy.
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym
i uzyskały pozytywna opinię. Przed zajęciami wspólnie z opiekunem stażu analizowałyśmy
i omawiałyśmy scenariusze, natomiast po zajęciach omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony:
mocne strony: pewność siebie, wyrozumiałość, pomysłowość, dobra organizacja pracy, pogodne usposobienie, obiektywizm w ocenianiu, poczucie humoru, systematyczność, komunikatywność, zachowany dystans do samego siebie, osobowość pozwalająca na dobry kontakt z uczniami, umiejętność stosowania atrakcyjnych aktywizujących metod pracy, zaangażowanie w życie szkoły, świadomość nauczyciela o potrzebie nieustannego samokształcenia się
słabe: nadmierna uległość, brak konsekwencji, brak asertywności, niezdecydowanie.
W trakcie stażu:
przygotowywałam scenariusze zajęć i uroczystości,
opracowywałam różne pomoce naukowe, testy i sprawdziany,
napisałam i wprowadziłam Przedmiotowy System Oceniania z analizy leków, pracowni analizy leków, propedeutyki zdrowia, chemii kosmetycznej i języka migowego.
Współpracując z innymi nauczycielami organizowałam imprezy i uroczystości szkolne: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Patrona, Święto Niepodległości, zakończenie roku szkolnego itp. Zorganizowałam również kiermasz kosmetyków wykonanych przez uczennice na zajęciach
z chemii kosmetycznej.
Dużą uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami. Obserwowałam również zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli:
06.10.2014r. „Definicje: postać leku, preparat i surowiec farmaceutyczny, substancje lecznicze i pomocnicze”, I Technik farmaceutyczny- mgr M. Kozubek
16.01.2015r. „ Sporządzanie biznesplanu”, II Technik usług kosmetycznych
- mgr A. Kunicka
28.10.2014r. „Wrastające paznokcie. Zapobieganie i metody usuwania dolegliwości”,
II Technik usług kosmetycznych - mgr E. Durlik
Obserwacja lekcji pozwoliła mi zapoznać się z warsztatem pracy innych nauczycieli. Zwracałam uwagę na ich formy i metody pracy, na stosunek nauczyciela do uczniów i uczniów do nauczyciela. Dzięki tym doświadczeniom mogłam wzbogacić swój warsztat pracy, udoskonalić motywacje uczniów do pracy, jak również zyskałam nowe pomysły na realizacje zajęć.
Warsztat swojej pracy doskonaliłam samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
14.12.2012r. ukończyłam „I poziom kursu języka migowego dla służb społecznych” zorganizowany przez Polski Związek Głuchych
25.06.2013r. ukończyłam „II poziom kursu języka migowego dla służb społecznych” zorganizowany przez Polski Związek Głuchych
10.04.2013r. ukończyłam szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z chemii-, organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjna w Łodzi
13.11.2012r. uczestniczyłam w wykładzie ,, O leku od kuchni, czyli jak projektuje się leki od pomysłu do komercjalizacji oraz czy leki odtwórcze to gorsze podróbki?”
12.10.2013r. ukończyłam kurs „Praca z uczniem niewidomym, niedowidzącym, głuchym” zorganizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
16.04.2013r. brałam udział w spotkaniu pt: “ Praktycznie i organicznie, czyli jak ciekawie nauczać chemii organicznej w szkole ponadgimnazjalnej”
20.09.2014r. rozpoczęłam studia podyplomowe: “Polski Język Migowy”
01.04.2015r. Rozpoczęłam „Kurs Polskiego Języka Migowego” organizowanego przez Stowarzyszenie rozwoju „PITAGORAS”
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam również w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli- rady szkoleniowe na temat: Szkolenie z podstaw języka migowego oraz ze sposobów komunikacji z uczniami niesłyszącymi, Zmiany w procedurach przeprowadzania egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i w zawodzie, Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prawidłowo prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej jak: dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen.
Na bieżąco gromadziłam również materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Pracowałam
w zespole przedmiotowym, technika farmaceutycznego gdzie:
- na bieżąco analizowałam osiągnięcia uczniów,
- analizowałam i wyciągałam wnioski z egzaminów.
Moim zadaniem była również stała opieka nad salą technologii postaci leków (zgromadziłam szkło i odczynniki laboratoryjne).
Stałe dokształcanie pozwoliło mi poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, umożliwiło mi systematyczne konsultowanie podejmowanych działań, tak, aby przyniosły jak najlepsze efekty, służyły podniesieniu jakości mojej pracy. Systematyczne gromadzenie dokumentów pozwoliło mi udokumentować osiągnięcia związane z wymogami niezbędnymi do uzyskania stopnia awansu zawodowego, wyznaczyć cele i zadania, przygotować Plan Rozwoju Zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W ramach realizacji powyższego wymagania kwalifikacyjnego uwzględniałam w swej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego i uczniowskiego.
Przeprowadziłam indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami.
Podczas trwania stażu współpracowałam z dyżurującym w szkole psychologiem, z nauczycielami
i wychowawcami internatu. Psycholog doradzał mi metody postępowania wobec uczniów
z problemami.
W celu podniesienia osiągnięć wiadomości i umiejętności uczniów realizowałam w ramach art. 42, ust.2, pkt 2 KN w wymiarze 45 min tygodniowo zajęcia chemiczne.
Uczestniczyłam w życiu szkoły, w uroczystościach szkolnych, które kształtują w młodzieży poszanowanie tradycji i symboli narodowych. Współpracowałam z innymi nauczycielami
w tworzeniu uroczystości szkolnych:
Święto Odzyskania Niepodległości
Dzień Patrona Szkoły
Współtworzyłam gazetki ścienne:
Katyń
Światowy Dzień Serca
Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja
Ogólnoświatowy Dzień bez Papierosa
Zorganizowałam wraz z uczennicami kierunku Technik Usług Kosmetycznych kiermasz kosmetyków wykonanych w ramach zajęć.
Brałam czynny udział w promowaniu naszej szkoły, uczestniczyłam w Targach Edukacyjnych, Targach Edukacja i praca, Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jak również w promocji szkoły
w środowisku lokalnym (dożynki gminne, Noc Świętojańska, festyny okolicznościowe).

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologie informacyjną i komunikacyjną wykorzystywałam systematycznie w swojej pracy jako bogaty sposób wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie doskonalić umiejętność stosowania powyższych technologii. Wiedza ta pomogła mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także
w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły. Technologię komputerową i informacyjną wykorzystywałam do:
przygotowywania scenariuszy i konspektów lekcji, sprawdzianów, testów, kartkówek, pomocy dydaktycznych;
przygotowywania prezentacji multimedialnych;
przygotowywania gazetek ściennych;
dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu;
korzystania z portali nauczycielskich i serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom z nim związanych tj. www.awans.net, www.menis.pl, www.szkolnictwo.pl
przesyłania prac i dokumentów drogą internetową
publikowania własnych prac: planu rozwoju, sprawozdania ze stażu, scenariuszy zajęć (www.awans.edux.pl)
konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe dostępne na wymienionych wyżej portalach.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Przez cały okres stażu dążyłam do systematycznego uzupełnienia i aktualizowania swojej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie.
Prowadziłam rozmowy z bardziej doświadczonymi koleżankami z mojej szkoły.
Korzystałam z zasobów Internetu:
www.ore.edu.pl
www.nadzor-pedagogiczny.pl
www.nadzor-pedagogiczny.pl
www.pedagogia.pl
ww.oswiataiprawo.pl
www.scholaris.pl
www.interklasa.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
Zapoznawałam się z fachową literaturą i czasopismami:
„ Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie”- przewodnik po metodach aktywizujących, Oczarowska B., Moszyńska A., Brudnik E.
„Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, Faber A., Mazlish E.
„Nauczyciel wychowawca”, Hornby G., Hall C.
Głos Nauczycielski- czasopismo
Głos- czasopismo
Chemia w szkole- czasopismo
Charaktery- czasopismo

Zdobyta wiedzę wykorzystałam do opracowania planu wychowawczego klasy.
Uzyskane informacje stosowałam także w celu lepszej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż .

Znajomość prawa wykorzystywałam praktycznie w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej jak również w pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły i w pracy zespołu przedmiotowego Technika Farmaceutycznego.
W swojej codziennej pracy wykorzystywałam znajomość przepisów związanych
z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnętrznego i dokumentacji szkolnej tj.: Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Rozwoju Szkoły, Program Rozwoju Internatu.
Na bieżąco korzystałam z przepisów prawa oświatowego, szczególnie:
Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 roku z późn. zm
Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 roku z późn. zm
rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. Oraz 14 listopada 2007r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
rozporządzenie MENiS z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzenie MEN z dnia
22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Konwencja O Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.