X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28962
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - nauczyciel matematyki i informatyki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Pilsak
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel matematyki i informatyki
Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania matematyki i informatyki
Okres stażu: 01.09.2008 - 31.05.2011
Opiekunowie stażu:

Cel podstawowy: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego .


Wstęp
Opracowując swój plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę, iż nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powinien w okresie stażu realizować w szczególności zadania wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 14.11.2007r. Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego: Ustawą o Systemie Oświaty, Kartą Nauczyciela, z Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r. z późniejszą zmianą z 14.11.2007r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Pomocne okazały się również materiały zamieszczone w czasopismach pedagogicznych „Głos Nauczycieli” i stronach internetowych.
We wrześniu 2008 roku przygotowałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Małomicach, gdzie od roku 2005 pracowałam jako nauczyciel matematyki. Przedstawiłam dyrektorowi plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.
Z powodu zmiany miejsca zamieszkania podjęłam pracę w Szkole Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie, jako nauczyciel matematyki i informatyki, gdzie we wrześniu 2009 złożyłam wniosek o kontynuacje stażu oraz przedstawiłam aneks do planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony decyzją dyrektora. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły. Tworząc własny plan opierałam się na założeniach Statutu Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania i Szkolnego Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na wychowanków.
Po przeprowadzeniu autorefleksji oraz analizy własnej pracy przygotowałam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Przyjęłam następujące kierunki rozwoju zgodne z Rozporządzeniem MENiS z dnia 01.12.2004r . w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
• Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
• Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
• Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywałam staż.
W trakcie stażu podjęłam wiele zadań, które wpłynęły bezpośrednio na bardziej efektywne funkcjonowanie placówek, w których pracowałam.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań, które złożyłam dyrektorowi szkoły 14.06.2011 r.


Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W momencie rozpoczęcia stażu zapoznałam się z procedurą dotyczącą awansu zawodowego, a w szczególności z treścią wiążącą się z awansem nauczyciela kontraktowego na mianowanego. Na bieżąco zapoznawałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i dokonywałam ich analizy.

2. Diagnoza własnych umiejętności.
Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego dokonałam autorefleksji własnej pracy, a także swoich umiejętności i kompetencji zawodowych jako nauczyciela i wychowawcy. Pozwoliło mi to na doskonalenie swojego warsztatu pracy, a w kwestiach, które uważałam za obszary słabsze na ich weryfikację oraz skuteczną pracę na rzecz ich poprawy.
Moim zdaniem dokonywanie samooceny przez nauczycieli pomaga w pracy zawodowej i nie pozwala stanąć w miejscu w czasach gdy młodzież i ich wymagania dotyczące edukacji tak szybko się zmieniają, dlatego dokonywałam jej przez cały okres stażu. Wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzam anonimowe ankiety wśród uczniów, by dowiedzieć się, o co stale wzbogacać swój warsztat pracy jako nauczyciel i jako wychowawca. Pomogło mi to w ustaleniu zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

3. Współpraca z opiekunem stażu.
• We wrześniu 2008 roku rozpoczęłam systematyczną i aktywną współpracę ze swoim opiekunem stażu panią mgr nauczycielką matematyki i informatyki w Zespole Szkół w Małomicach, a po zmianie miejsca pracy we wrześniu 2009 roku z panią mgr inż. dyrektorem i nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie.
Pierwszym naszym posunięciem było opracowanie planu rozwoju zawodowego, który został dostosowany do potrzeb szkoły, potrzeb ucznia i środowiska. Po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły, między mną a opiekunem stażu został opracowany i podpisany kontrakt, który ustalał wzajemne zadania, metody i formy pracy podczas trwania stażu.
Zgodnie z jego założeniami uczestniczyłam w lekcjach matematyki prowadzonych przez opiekunów i prowadziłam zajęcia hospitowane przez p.
Na bieżąco prowadziłyśmy spotkania informacyjne, które dotyczyły: sposobu doskonalenia warsztatu pracy, podnoszenia jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej, współpracy z rodzicami, podstawowych aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego i działania szkoły, analizowania prawa oświatowego oraz regulaminów wewnątrzszkolnych.
Spotkania diagnostyczne poświęcone były analizie moich potrzeb, oczekiwań i problemów.
Spotkania instruktażowo – diagnostyczne dotyczyły tematyki: form i metod pracy, doboru pomocy dydaktycznych, omawianiu literatury metodycznej, sposobu ewaluacji lekcji, sposobu indywidualizacji procesu nauczania oraz wniosków pohospitacyjnych.
• W roku szkolnym 2008/2009 prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora Zespołu Szkół w Małomicach przeprowadziłam również lekcję otwartą w klasie II gimnazjum w Małomicach „Zdarzenia losowe” dla pozostałych nauczycieli z Zespołu Matematyczno - Przyrodniczego.
• W roku szkolnym 2009/2010 wspólnie z nauczycielami przyrody i techniki przeprowadziłam zajęcia koleżeńskie ”Recykling odpadów stałych” w klasach V , a roku szkolnym 2010/2011 z nauczycielem przyrody w klasach IV „Wykorzystanie gruntów. Obliczanie pola powierzchni prostokąta” obserwowane przez dyrektora i nauczycieli z Zespołu Humanistycznego Szkoły Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie.

4. Udział w różnego rodzaju warsztatach metodycznych, konferencjach i seminariach z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania.
Sprostaniu rosnącym wymogom uczniów wobec nauczycieli, ich warsztatu pracy i wiedzy, my pedagodzy musimy na bieżąco uaktualniać swoją wiedzę jak również doskonalić swój warsztat pracy. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspomagane jest przez wiele instytucji zewnętrznych organizujących różne formy kształcenia nauczycieli.
Udział w różnych kursach umożliwia mi ciągłe doskonalenie warsztatu pracy zawodowej i podnoszenie jakości pracy dydaktycznej.
• Uczestniczyłam we wszystkich szkoleniowych radach pedagogicznych:
• „Priorytet Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009 - realizacja podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka” CEN w Głogowie,
• „Podnoszenie kompetencji nauczycieli w wyniku analizy wyników egzaminów zewnętrznych” CEN w Głogowie,
• „Reforma programowa i nowa podstawa programowa” ODN w Zielonej Górze,
• „Budowanie poczucia własnej wartości uczniów o niskich osiągnięciach edukacyjnych jako element pracy wychowawczej nauczyciela” WOM w Gorzowie Wlkp.,
• „Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez budowanie szkolnego systemu wspierania zdolności i talentów” WOM w Gorzowie Wlkp.,
• „Dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole” WOM w Gorzowie Wlkp.,
• „Finansowanie przedsięwzięć szkolnych w oparciu o programy edukacyjne UE i fundusze strukturalne” WOM w Gorzowie Wlkp.,
• „Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej zgodnie z zasadami techniki prawodawczej” ODN w Zielonej Górze,
• „ Wszyscy tak samo poprawiamy zeszyty uczniowskie” mgr Małgorzata Maczyńska,
• „Jak prowadzić wywiadówkę” mgr Agnieszka Ciesielska,
• „ Ewaluacja jako strategia nadzoru” mgr inż. Jolanta Mularczyk – Niekrasz,
• Przeprowadziłam szkolenia w ramach WDN:
• „ Ćwiczenia i zabawy rozwijające twórcze myślenie”,
• „Wykorzystanie programów komputerowych przez nauczycieli przy tworzeniu dokumentacji szkolnej oraz prowadzeniu zajęć z uczniami”.
• Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
• Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.
• Konferencja informacyjna dla nauczycieli szkół i placówek województwa lubuskiego na temat nowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego „Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym” Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,
• Warsztaty: „Jak budować plan działań służący podnoszenia efektywności kształcenia?” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
• Kurs „Przygotowanie nauczycieli gimnazjum do prowadzenia zajęć w ramach projektu KPRM „Komputer dla ucznia” Akredytowana Placówka Doskonalenia Nauczycieli Combidata Poland Sp.z.o.o. w Wrocławiu
• Kurs „Konstruowanie testów na etap szkolny konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej” Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp
• Kurs „Opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi” Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli CREATIVE w Strzelcach Krajeńskich .
• W grudniu 2008 roku brałam udział w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, zakres – egzamin przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum. W dniu 30 grudnia decyzją nr 15220/E/2008 Dyrektora OKE w Poznaniu zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów pod numerem 622010757.
• W latach 2009, 2010 i 2011 pełniłam funkcję egzaminatora podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych z egzaminów gimnazjalnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Zielonej Górze.

5. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu prowadziłam dokumentację i analizę następujących zadań:
• organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy,
• wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej,
• podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych,
• realizowanie zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Szczególną uwagę zwracałam na systematyczne gromadzenie dokumentów świadectw, zaświadczeń, zdjęć, prac uczniowskich.

6. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej, wprowadzanie modyfikacji i korekt.
• Na początku każdego roku szkolnego opracowałam plany o charakterze wynikowym dla poszczególnych przedmiotów biorąc pod uwagę w szczególności podstawę programową, program nauczania oraz standardy egzaminacyjne, uwzględniających w nich specyfikę danej klasy a zwłaszcza stopień posiadanych wiadomości i umiejętności uczniów, następnie je realizowałam, monitorowałam i ewaluowałam, co owocowało wprowadzaniem w nich zmian służących lepszemu wykorzystaniu czasu.
• Sporządzałam również plan wychowawczy klasy oparty na Szkolnym Planie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki oraz opracowywałam tematykę godzin wychowawczych z uwzględnieniem priorytetów na dany rok szkolny.

7.Tworzenie własnej biblioteczki metodyczno - przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych.
• Przez cały okres stażu tworzyłam własny warsztat pracy poprzez odpowiedni dobór programu nauczania, podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz lekturę materiałów metodycznych. Tworzyłam i modyfikowałam testy, sprawdziany, ćwiczenia oraz pomoce naukowe w postaci stron internetowych, prezentacji multimedialnych pomocnych w nauczaniu matematyki i informatyki, starałam się, aby były one ciekawe oraz związane z codziennym życiem uczniów, aby przeprowadzone przeze mnie zajęcia dobrze przygotowywały ich do życia w obecnym świecie, który w znacznym stopniu został opanowany przez nowoczesne technologie informatyczne.
• Współpracowałam z biblioteką szkolną – korzystałam z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• W roku szkolnym 2008/2009 powierzono mi opiekę nad pracownią matematyczną. Starałam się na bieżąco sprawować nadzór nad jej estetyką. Staram się dbać o wszystkie pomoce naukowe, które się tam znajdują. We współpracy z uczniami aranżowałam wygląd pracowni wzbogacając ją o tablice ścienne, plansze dydaktyczne, gazetki.
• Od września 2009 roku jako nauczyciel informatyki współuczestniczę w opiece nad salą komputerową w Szkole Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie. Dbałam o przestrzeganie regulaminów, które znacznie ułatwiły mi pracę, a ich przestrzeganie przez uczniów wpłynęło na sprawne funkcjonowanie pracowni, w której znajduje się sprzęt komputerowy. Dokładam wszelkich starań, aby dostęp do Internetu, także dla innych pracowników szkoły, był stale możliwy. Podczas zajęć informatyki i godzin wychowawczych uczniowie pod moim kierunkiem przygotowywali pomoce naukowe wykorzystywane podczas lekcji matematyki i służące do dekoracji gabinetu.

8. Uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych.
Przez cały okres stażu kierowałam pracą zespołu przedmiotowego. W roku szkolnym 2008/2009 kierowałam praca Zespołu Matematyczno - Przyrodniczego w gimnazjum w Małomicach, a następnie Zespołu Matematyczno – Techniczno - Przyrodniczego w Szkole Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie. Na początku każdego roku szkolnego przygotowywałam plan pracy w/w zespołów i realizowałam zadania z niego wynikające. Dzięki temu wpływałam na doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły. Organizowałam spotkania, na których omawiane były wyniki diagnoz przeprowadzonych na początku i końcu każdego roku szkolnego, próbnych sprawdzianów i testów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz testów zewnętrznych (ogólnopolskie sprawdziany próbne, Sprawdzian Szóstoklasisty, egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych). Następnie opracowałam wyniki i sporządzałam raporty zawierające wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy, które w formie prezentacji multimedialnej przedstawiałam na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Na ich podstawie tworzone i modyfikowane były Programy Podnoszenia Efektywności Kształcenia.
Na koniec roku szkolnego sporządzałam sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny.

9. Publikowanie własnych prac.
W ramach doskonalenia swojego warsztatu pracy dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami publikując na edukacyjnych portalach internetowych: swój plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, plan pracy zespołu przedmiotowego, scenariusze lekcji, sprawdziany, testy.

10. Prowadzenie księgi protokołów.
W roku szkolnym 2008/2009 kierując Zespołem Matematyczno – Przyrodniczym w Małomicach prowadziłam księgę protokółów posiedzeń w/w zespołu.
Przez cały okres stażu w Szkole Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie, według harmonogramu, protokołowałam obrady Rady Pedagogicznej.

Myślę, że wymienione powyżej podejmowane przeze mnie działania i czynności oraz formy ich realizacji w wystarczającym stopniu potwierdzają moją umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, oraz oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach, a także są dowodem, iż spełnianie niniejszego wymagania kwalifikacyjnego stanowiło trzon wszelkich mych poczynań zmierzających do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Inne podejmowane przeze mnie czynności omawiane w ramach pozostałych wymagań będą wynikały z tego pierwszego wymagania i w dalszym ciągu potwierdzały jego realizację.


§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów, tworzenie planu wychowawczego klasy zgodnie z jej potrzebami, współpraca z pedagogiem szkolnym.
• W roku szkolnym 2008/2009 zostało mi powierzone stanowisko wychowawcy klasy II gimnazjum w Małomicach, w 2009/2010 klasy VI i 2010/2011 klasy IV w Szkole Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie. Jako nauczyciel wychowawca poznawałam sytuację rodzinną swoich uczniów, zapoznawałam się z dokumentacją moich wychowanków i uczniów (opinie i orzeczenia z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej), przeprowadzałam wywiady na temat środowiska rodzinnego uczniów, stale monitorowałam potrzeby i rozwój wychowanków. Organizowałam i prowadziłam zebrania rodziców, indywidualnie spotykałam się i rozmawiałam z rodzicami dzieci mających problemy z nauką. Prowadziłam pedagogizację rodziców. Omawiałam problemy wychowawcze i dydaktyczne uczniów z innymi wychowawcami i pedagogiem szkolnym, przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami.
• Wspólnie z uczniami i rodzicami planowałam i organizowałam zajęcia wychowawcze, zmierzające do integracji zespołu klasowego: dyskoteki klasowe, ogniska, Mikołajki, Andrzejki, Wigilię Klasową, Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka oraz wycieczki klasowe. Podczas wspomnianych zajęć i spotkań zacieśniła się wieź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej.
• Na lekcjach wychowawczych realizowałam tematy, które związane są ze współczesnymi problemami cywilizacyjnymi. Wykorzystując pomoce dydaktyczne takie jak: plansze, broszurki, publikacje. Omówiłam tematy wynikające z realizacji Szkolnego Programy Profilaktyki: palenie tytoniu, picie alkoholu, narkomania, anoreksji, bulimia, agresja, dorastanie.
• Zorganizowałam lekcję wychowawczą z udziałem pedagoga szkolnego pani Małgorzaty Leśniewskiej, której tematem było „Dbam o zdrowie – nie biorę” oraz pogadankę z pielęgniarką szkolną na temat higiena osobistej ciała.
• Przeprowadzałam na lekcjach informatyki pogadanki dotyczące poszanowania praw autorskich i bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu, często zwracałam uwagę na negatywny wpływ deprawujących treści dostępnych w sieci Internet.
• W drugim semestrze 2008/2009 pracowałam indywidualnie z uczniem klasy czwartej szkoły podstawowej w Małomicach. Przed rozpoczęciem zajęć zapoznałam się z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przeprowadziłam rozmowę z matką ucznia i wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym w celu zwrócenia uwagi na jego braki czy też sposób pracy. Między uczniem a nauczycielem panowała atmosfera wzajemnego zaufania i spokoju, ponieważ wykazywał bardzo dużo chęci oraz uwidaczniał pozytywne emocje, uczeń nadrobił wszystkie braki w wiedzy matematycznej na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej.

2. Organizacja i przygotowanie uroczystości szkolnych.
• W roku szkolnym 2009/2010 jako wychowawca klas szóstych byłam odpowiedzialna za organizacje balu szóstoklasisty oraz uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.
• W roku szkolnym 2010/2011 byłam odpowiedzialna za przygotowanie uroczystego apelu z okazji drugiej rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Boczowie imienia Leśników Lubuskich i Dnia Dziecka.
Zadaniem moim było zaplanowanie wyżej wymienionych uroczystości oraz organizacja i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprez.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
• Wspólnie z moi wychowankami co rocznie zaangażowałam się w akcję „Góra grosza” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin. Czynnie brałam udział w organizowaniu i czuwaniu nad imprezami szkolnymi, Rada Samorządu Klasowego, którego byłam wychowawcą uczestniczyła w pracach Samorządu Szkolnego przygotowując ścienne gazetki tematyczne, biorąc udział w apelach okolicznościowych oraz prezentacjach w środowisku lokalnym.

4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych (opieka nad uczniem zdolnym, pomoc dzieciom z trudnościami w nauce).
• Na początku roku szkolnego zapoznałam się z opiniami z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej uczniów z trudnościami w nauce, w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej starałam się dostosować do zaleceń w nich umieszczonych.
• Po przeprowadzeniu na początku roku szkolnego diagnoz z matematyki w klasach, w których nauczałam tego przedmiotu kierowałam uczniów na zajęcia wyrównawcze, które prowadziłam przez cały okres stażu. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów, którzy mają trudnościami w uczeniu się matematyki, bądź chcieli poprawić swoje wyniki nauczania. Celem zajęć było przypomnienie, powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z matematyki, zgodnie z obowiązującym programem nauczania. W ich trakcie starałam się pomóc uczniom opanować umiejętności, które sprawiały im największą trudność i stosowanie ich w rozwiązywaniu typowych zadań.
Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali zadania o niewielkim stopniu trudności, rebusy, krzyżówki i łamigłówki matematyczne, wykorzystywali również programy edukacyjne i korzystali ze stron internetowych poświęconych matematyce. Uczniowie na zajęciach pracowali z nauczycielem według indywidualnego planu ustalonego na początku roku szkolnego.
• Prowadziłam również koło matematyczne. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów uzdolnionych, ale również dla tych którzy są po prostu zainteresowani przedmiotem i chcą poszerzyć swoją wiedzę poza obowiązujący program nauczania. Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, logicznego myślenia i posługiwania się językiem matematycznym, oraz kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali wiele interesujących zadań różnymi metodami, rozwiązywali rebusy, łamigłówki intelektualne oraz testy interaktywne umieszczone na stronach portali matematycznych, przygotowywali się do udziału w konkursach matematycznych: „Kangur Matematyczny”, konkursów przedmiotowych, Konkursu Matematyczno-Fizycznego „Kleperiada” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Żaganiu. Przygotowywani przeze mnie uczniowie gimnazjum w Małomicach zajęli III i VII miejsce.
• Podczas zajęć wyrównawczych i kółka matematycznego uczniowie klas szóstych przygotowywali się również do Sprawdzianu Szóstoklasisty: rozwiązywali wiele testów egzaminacyjnych.

5. Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów matematycznych.
• Organizowałam i przeprowadzałam etapy szkolne konkursu matematycznego w gimnazjum oraz konkursu matematyczno-przyrodniczego w szkole podstawowej, moim zadaniem było skonstruowanie testów na w/w konkursy, a następnie sprawdzenie prac uczniowskich.
• Przez cały okres stażu pełniłam funkcje szkolnego koordynatora Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” i Konkursu Matematycznego „Kangurek”.

6. Współpraca z dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania, imprez, wycieczek.
Planowałam oraz realizowałam program, jako kierownik wycieczek. Zorganizowałam w ten sposób pięć wyjazdów swoich klas :
• Wyjazd na lodowisko i kręgle do Żar rok szkolny 2008/2009
• Wyjazd do stadniny koni rok szkolny 2008/2009
• Wyjazd na basen do Świebodzina rok szkolny 2009/2010
• Wyjazd na spektakl „Pinokio” do Zielonej Góry rok szkolny 2010/2011
• Wyjazd na koncert muzyczny Policyjnej Orkiestry Dętej z Brandenburgii do Sulęcina rok szkolny 2010/2011
Brałam czynny udział w przygotowaniach imprez szkolnych: Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, Andrzejki Szkolne, Bal Karnawałowy, Wspólne Kolędowanie, Dzień Papieski, Dzień Dobroczyńcy Szkoły oraz akcji „Sprzątanie Świata”.


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Istotną rolę we współczesnym systemie szkolnictwa odgrywa umiejętność wykorzystania w swej pracy zawodowej technologii komputerowej i informacyjnej. Dzięki niej mam lepszy, łatwiejszy, a przede wszystkim znacznie szybszy dostęp do najświeższych informacji. Ponadto sprawne posługiwanie się komputerem znacznie ułatwia prace, pozwala na wykorzystanie zasobów Internetu do realizacji procesu dydaktycznego. W realizacji poniższych zadań pomogły mi umiejętności i wiedza, która zdobyłam w czasie studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
• Przygotowałam dokumentację stażu.
• Przygotowałam dokumentacje szkolną: rozkłady treści nauczania, kryteria nauczania, sprawozdania, ankiety.
• Opracowałam i przygotowałam scenariusze i konspekty lekcji, sprawdziany, pomoce dydaktyczne typu karty pracy do zajęć, prezentacje multimedialne.
• Tworzyłam raportów na posiedzenia zespołu przedmiotowego, statystyki wyników nauczania.
• Przygotowywałam zaproszenia na uroczystości szkolne oraz plakaty, bilety wstępu na imprezy organizowane przez Radę Rodziców.
• Komputerowo wypełniałam świadectwa szkolne.
• Przygotowywałam gazetki ścienne do gabinetu matematycznego i informatycznego.
Na bieżąco (w miarę możliwości) wykorzystywałam na lekcjach matematyki, informatyki i godzinach wychowawczych urządzenia multimedialne takie jak: projektor multimedialny, rzutnik pisma, programy edukacyjne oraz Internet.

2. Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach WWW i wykorzystywanie ich na lekcjach.
• Wyszukiwałam scenariusze zajęć i inne materiały pomocne w prowadzeniu zajęć dostępne w Internecie.
• Poszukiwałam dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
• Stworzyłam dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych.

3. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
• W grudniu 2008 r ukończyłam kurs doskonalący „Przygotowanie nauczycieli gimnazjum do prowadzenia zajęć w ramach projektu KPRM „Komputer dla ucznia”, przeprowadzony przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Combidata Poland Sp.z.o.o. Kurs był bardzo dobrym przygotowaniem do pracy z komputerem przenośnymi i sprzętem multimedialnym w klasie oraz dostarczył wiedzy na temat wykorzystania oprogramowania edukacyjnego, zasobów internetowych i portali edukacyjnych w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
• Swoimi umiejętnościami wykorzystania technologii informacyjnej, programów komputerowych dzieliłam się również z innymi nauczycielami. Pomagałam im w opracowywaniu różnych publikacji, tworzeniu prezentacji czy dyplomów, a także przygotowywałam sprzęt multimedialny na różnego rodzaju spotkania, konferencje, prezentacje.
• W kwietniu 2011 roku przeprowadziłam szkolenie w ramach WDN „Wykorzystanie programów komputerowych przez nauczycieli przy tworzeniu dokumentacji szkolnej oraz prowadzeniu zajęć z uczniami”.
• W razie potrzeby na bieżąco konsultowałam się z panem mgr P. Pochrząszczem, nauczycielem informatyki i techniki w Szkole Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie.

4. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej
z przedstawicielami wydawnictw matematycznych oraz nauczycielami.
• Posługiwałam się pocztą elektroniczną korespondując z innymi nauczycielami, instytucjami, wydawnictwami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli. W ten sposób otrzymywałam również wyniki uczniów w konkursie „Kangur Matematyczny” oraz wysyłałam zgłoszenia na różne formy dokształcania.
• W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 nawiązałam współpracę z wydawnictwem GWO - uczestniczyłam w programie „Sesje z Plusem”, założyłam konto internetowe na stronie tego wydawnictwa dzięki czemu otrzymywałam specjalistyczne narzędzia pomiaru dydaktycznego. Następnie wprowadzałam do systemu wyniki uzyskane przez moich uczniów i przesyłałam je do GWO. Dało mi to możliwość analizy osiągnięć moich uczniów poprzez porównanie ich z wynikami pozostałych uczestników programu.

5. Publikowanie własnych prac.
Opublikowałam na portalu edukacyjnym www.edux.pl :
• swój plan rozwoju zawodowego pod adresem www.edukacja.edux.pl/p-2553-plan-rozwoju-nauczyciela-kontraktowego.php
• plan pracy Zespołu Matematyczno - Przyrodniczo – Technicznego pod adresem:
www.edukacja.edux.pl/p-11529-plan-pracy-zespolu-matematyczno-przyrodniczo.php
• sprawdzian z matematyki dla klasy IV „System zapisywania liczb” pod adresem:
www.edukacja.edux.pl/p-11531-system-zapisywania-liczb-sprawdzian-klasa.php
• scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV „Bezpieczny marsz do szkoły” pod adresem:
www.edukacja.edux.pl/p-11527-bezpieczny-marsz-do-szkoly-konspekt-godziny.php
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za I rok stażu pod adresem:
www.edukacja.edux.pl/p-11208-sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.php
• scenariusz lekcji informatyki w klasie VI „Ozdabianie tekstu elementami graficznymi. Kartka świąteczna" pod adresem:
edukacja.edux.pl/p-11682-konspekt-lekcji-informatyki-klasa-vi-ozdabianie.php

6. Obsługa programu Hermes.
• Przez okres stażu w Szkole Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie jako nauczyciel informatyki byłam odpowiedzialna za wprowadzenie bazy danych uczniów klas szóstych do sprawdzianu przy pomocy programu Hermes. Przekazywałam do serwisu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu dane uczniów przystępujących do egzaminu.
• W roku szkolnym 2010/2011 moja placówka przystąpiła do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów - OBUT 2011. Pani dyrektor Jolanta Mularczyk - Niekrasz upoważniłam mnie do wprowadzenia w Serwisie danych uczniów klas III. Po przeprowadzonym badaniu wprowadzałam do programu WPP dane z testowania i przesłałam je do CKE.
• W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 czuwałam również nad prawidłowym przebiegiem wprowadzania danych do systemu z Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty i Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem.


§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
W celu przygotowywania się do zajęć na bieżąco sięgałam po podręczniki przedmiotowe wydawnictw GWO, Nowa Era, WSiP, Operon. Pozycje te oraz gromadzone przeze mnie czasopismo „Matematyka w Szkole” udostępniałam także uczniom przygotowującym się do konkursów matematycznych.
Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej.
Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.
W ramach poszerzania swojej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej brałam udział w szkoleniach i warsztatach zorganizowanych na radach szkoleniowych oraz przez organizatorów zewnętrznych. Na szkoleniach tych nauczyłam się między innymi jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniem zdolnym – szkolenia te pomogły mi napisać plan koła matematycznego oraz zaplanować zajęcia wyrównujące dla uczniów, z trudnościami w nauce. Dowiedziałam się również jak radzić sobie z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – poznałam szereg metod postępowania w trudnych sytuacjach, co ułatwia mi obecnie pracę z uczniami sprawiającymi trudności. Zajęcia ukazały mi jak istotne są metody aktywne i jakie korzyści przynosi ich stosowanie między innymi w celu lepszego poznania uczniów. Mogłam również porównać efektywność metod aktywnych w stosunku do metod tradycyjnych. Poznałam także szereg metod aktywnych, co pozwoliło mi uatrakcyjnić zajęcia z uczniami oraz rozpoznać pewne problemy pojawiające się w grupie i dążyć do ich wyeliminowania.
Poza tym niewątpliwie jedną z ważniejszych metod pogłębiania wiedzy pedagogicznej oraz poszukiwania rozwiązań dydaktycznych była dla mnie wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Poprzez rozmowę z innymi nauczycielami, a także z pedagogiem starałam się uzyskiwać podpowiedzi w nurtujących mnie sprawach.

2. Wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów.
W okresie stażu pełniłam funkcję nauczyciela wychowawcy, dzięki czemu prowadziłam obserwację oraz analizę możliwości uczniów.
Organizowałam zebrania oraz konsultacje indywidualne z rodzicami, by jak najlepiej poznać sytuację swoich uczniów oraz na bieżąco informować ich o postępach w nauce.
Podejmowałam próby pomocy uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od pedagoga szkolnego, opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami uczniów. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych znajduję zawsze czas na krótką pogadankę z rodzicami. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic - dziecko - nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach jakie czyhają na ich dzieci. Rodzice chętnie włączają się do dyskusji. Przeprowadziłam pedagogizację rodziców na temat ”Przyczyny agresji i sposoby radzenia sobie z nią”.
Aby uzyskać informację zwrotną na temat pełnionej przeze mnie funkcji wychowawcy jak również nauczyciela matematyki przeprowadzałam wśród uczniów klasy IV anonimową ankietę ewaluacyjną na zakończenie I półrocza 2011 r. Dotyczyła ona mojej pracy na lekcji, sposobu oceniania, mojego zachowania w stosunku do uczniów oraz atmosfery panującej w czasie trwania zajęć. Wyniki i wnioski z ankiety zostały przedstawione na zebraniu rodziców zaś dla mnie stanowiły cenną informację na temat tego, jak postrzegają mnie dzieci, jako nauczyciela matematyki oraz wychowawcę. Dzięki ankiecie mogłam przeanalizować, które aspekty mojej pracy wychowawczej uważają za w pełni realizowane i zastanowić się, co powinnam zmienić w mojej pracy by była ona jeszcze bardziej efektywna. Aby poznać sytuację rodzinną swoich wychowanków, na początku roku szkolnego 2010/2011 przeprowadziłam wśród uczniów klasy IV, ankietę „Poznaj sytuację rodzinną swoich uczniów”.
Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie analizowaliśmy wyniki w nauce, ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty między nimi. Kilkakrotnie zdarzało mi się napotykać problemy o charakterze wychowawczym: agresja, nietolerancja, łamanie regulaminu szkolnego. W rozwiązywaniu ich pomogły mi spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym, dyrektorem, Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa oraz czytanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki. Dzięki nim pogłębiłam wiedzę i umiejętności w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto z racji indywidualnego kontaktu z uczniem miałam większą możliwość zaobserwowania niepokojących sygnałów dotyczących sytuacji życiowej, w której znajdowało się dziecko. Wszelkie spostrzeżenia zgłaszałam pani pedagog szkolnej, dyrektorowi, a także Koordynatorowi do spraw bezpieczeństwa i Rzecznikowi Praw Ucznia.
Jako wychowawca klasy pisałam opinie o uczniach do sądu, kontaktowałam się z kuratorami moich uczniów. Organizowałam pomoc rzeczową dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej poprzez zbiórkę odzieży, żywności, przyborów szkolnych (we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas). Typowałam uczniów do bezpłatnych wyjazdów na imprezy okolicznościowe, wycieczki np. Diecezjalny Dzień Papieża, wycieczka do kina, kolonie organizowane przez OPS. Konsultowałam się z pedagogiem szkolnym w sprawie stypendiów dla uczniów z rodzin ubogich.


§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Dogłębna analiza dokumentacji szkolnej.
• Przez cały okres stażu korzystałam ze szkolnych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Poprawy Efektywności Kształcenia, Szkolnego Programu Wychowawczego, Planu Rozwoju Szkoły.
• W czasie stażu prowadziłam dokumentację szkolną zgodną z obowiązującymi przepisami m.in.: dzienniki lekcyjne, dzienniki nauczania indywidualnego, dzienniki dodatkowych zajęć, arkusze ocen.
• Zapoznałam się z zakresem kompetencji Rady Pedagogicznej, brałam udział w jej zebraniach modyfikując różne dokumenty wewnątrzszkolne, a także na bieżąco wdrażając jej postanowienia.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu.
• W swojej pracy korzystałam z Rozporządzeń MEN dotyczących m.in.: warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
• Nabyłam umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego, wykorzystując je do sformułowania wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenia planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji oraz poprawnego przygotowania dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych wymagań.

3. Wykazanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach.
• Znajomość przepisów dotyczących przepisów oświaty ułatwia mi codzienną prace dydaktyczną i wychowawczą. Śledziłam na bieżąco zmiany w rozporządzeniach MEN. We współpracy z pedagogiem szkolnym śledziłam zmiany w przepisach dotyczących pomocy społecznej i postępowaniach w sprawach nieletnich. Poznałam procedury postępowania w przypadkach przestępstw i demoralizacji uczniów na terenie szkoły oraz trybu kierowania uczniów do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Systematycznie przekazywałam te informacje rodzicom na zebraniach.
• Organizowane przeze mnie wycieczki, imprezy szkolne przeprowadzone były zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
• Korzystając z przepisów zawartych w Statucie Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Planu Dydaktyczno-Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki opracowałam kryteria oceniania uczniów, plan wychowawczy klasy, plany wynikowe.
• Po ukończeniu szkoleń organizowanych przez Dyrektora szkoły dla członków Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty uzyskałam uprawnienia i byłam powołana do tych zespołów. Zostałam również powołana przez dyrektora szkoły do komisji konkursowych, takich jak „Kangur Matematyczny”, przedmiotowy konkurs matematyczny oraz komisji egzaminów poprawkowych.
• W bieżącym roku szkolnym zostałam powołana do Zespołu Pomocy Pedagogicznej na rok szkolny 2011/2012. Wspólnie z panią pedagog i nauczycielem języka polskiego panią Małgorzatą M dla każdego ucznia z opinią PPP opracowałyśmy Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia i ustaliłyśmy Plan Działań Wspierających uwzględniając w nim wszystkie zalecenia zamieszczone w opiniach.
• Podczas stażu brałam czynny udział w tworzeniu, modyfikacji oraz realizacji Planu Poprawy Efektywności Kształcenia Szkoły Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie.
• Brałam czynny udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji WSO Szkoły Podstawowej w Boczowie, w grupie pracującej nad modyfikacją Systemu Oceniania Zachowania. Zespół wspólnie wypracowywał i wprowadził Punktowy Systemu Oceniania Zachowania, który został pozytywnie przyjęty przez dyrektora, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną oraz samych uczniów.
• W bieżącym roku szkolnym zostałam powołana do zespołu ewaluacyjnego Szkoły Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie. Kieruję pracą zespołu ewaluacji wewnętrznej, której przedmiotem jest wymaganie 1.1 - analizuje się wyniki sprawdzianu po klasie 6. Wspólnie z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu ustaliłam plan ewaluacji, kryteria ewaluacji, pytania kluczowe, harmonogram badań. Wspólnie skonstruowaliśmy narzędzia badawcze: arkusze ankiet, badań dokumentacji i wywiadu. Obecnie czuwam nad sprawnym przeprowadzaniem badań i zbieraniem wyników.


Podsumowanie i wnioski z realizacji zadań

Okres stażu to dla mnie czas wielkich zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym, co wiązało się ze zmianą miejsca pracy. Cieszę się, że mogę pracować w Szkole Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie. Znalazłam tu akceptację i zrozumienie dla moich działań. Dlatego jestem wdzięczna wszystkim, którzy pomogli mi w pracy nad realizacją planu rozwoju zawodowego: dyrektorowi, współpracownikom, uczniom i ich rodzicom.
Podsumowując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Realizacja powyżej wymienionych zadań przyniosła wymierne korzyści zarówno dla mnie, jaki i dla placówek, w których pracowałam. Dlatego odbyty przeze mnie staż uważam za owocny.
W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że zakończenie stażu nie będzie wiązać się z ograniczeniem aktywności zawodowej, wręcz przeciwnie – zdobyta wiedza i doświadczenie będzie pozytywnym bodźcem do dalszej aktywnej pracy w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.