X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28313
Przesłano:

Projekt oceny nauczyciela kontraktowego

Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu
Dnia 08.06.2015 r.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
mgr Danuty Malinowskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

Opiekun stażu: mgr Wioleta Lenkiewicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2015r.

Pani Danuta Malinowska jest nauczycielką religii, rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu. W okresie stażu zrealizowała większość zadań zawartych w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły Planie Rozwoju Zawodowego. Wykonała ponadto inne zadania, które wcześniej nie były zaplanowane, a wynikły z bieżących zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu.
Przyjęte przez Panią Danutę Malinowską zadania były realne do wykonania oraz gwarantowały rozwój zawodowy we wszystkich sferach pracy nauczycielskiej.

Opieka nad stażystką opierała się na wzajemnej współpracy z opiekunem. Pani mgr Danuta Malinowska posiada dużą wiedzę merytoryczną oraz metodyczną. Potrafi organizować oraz doskonalić własny warsztat pracy, dobierając formy i metody prowadzonych zajęć, adekwatnie do tematu lekcji, możliwości percepcyjnych uczniów.

Pani Danuta jest osobą otwartą, komunikatywną, chętną do współpracy z innymi nauczycielami, do której można się zwrócić z każdym problemem i uzyskać bezinteresowną pomoc. Przedstawiona przez Panią Malinowską dokumentacja jest kompletna, prawidłowa, prowadzona systematycznie.

Stażystka pogłębiała swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, wiedzy katechetycznej, przepisów oraz problemów oświatowych, doskonaląc także umiejętności w zakresie technologii komputerowej poprzez udział w szkoleniach, warsztatach:
- Wychowywać, ale jak?
- Organizacja i wdrażanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych celem podniesienia efektywności działań
- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – planowanie pracy nauczyciela
- Katechetyczne wskazania Soboru Watykańskiego II
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Bunt nastolatka – jak sobie z nim radzić – nie tylko na lekcjach religii
- Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie dzieci i młodzieży
- Ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej
- Wychowanie chrześcijańskie . Dlaczego wychowanie? Dlaczego chrześcijańskie?
- Katecheza dzieci i młodzieży – szkolna i parafialna w kontekście programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce
- Kurs „Nowe formy nauczania – eduk@cja ku przyszłości”
- Ideologia gender, a współczesny model nauczania i wychowania”
- Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”
- Metoda projektu jako forma aktywnej edukacji pozalekcyjnej
- Akademia Duchowości. Strategia zrównoważonego rozwoju nauczyciela religii
- Rola katechezy w budzeniu świadomości misyjnej
- Nowe ujecie katechezy kerygmatycznej
- Udział w regularnych spotkaniach zespołu katechetycznego z ks. Proboszczem przy parafii św. Jana Chrzciciela.

Pani Danuta Malinowska jako nauczyciel religii dokonywała analizy podręczników, sporządzała plany nauczania oraz Przedmiotowe Systemy Oceniania z religii. Na bieżąco dokonywała oceny skuteczności własnych działań, w razie konieczności dokonywała zmian w tych działaniach poprzez gromadzenie i analizowanie przydatnych w procesie edukacyjnym materiałów oraz sporządzanie notatek.

Stażystka była organizatorem i współorganizatorem uroczystości szkolnych:
- przygotowanie wraz z innymi pracownikami szkoły przedstawienia z okazji Dnia Dziecka „Rzepka” – dorośli dla dzieci
- przygotowanie z opiekunem stażu inscenizacji „Jasełka” dla uczniów szkoły i dla rodziców
- przygotowanie z innymi nauczycielami wigilii dla pracowników szkoły
- członek komisji w konkursie szkolnym „Mam Talent”
- przygotowanie inscenizacji pt.: „Pamiętamy – Jan Paweł II” na przywitanie księdza biskupa w szkole
- opracowanie i przygotowanie z koleżanką inscenizacji „Jasełka” dla uczniów szkoły, rodziców uczniów grupy O „a”
- pomoc w przygotowaniu dekoracji do jasełek oraz Ślubowania klas I
- przygotowanie z koleżanką wieczoru kolęd dla rodziców uczniów grupy O „a”

Pani Danuta Malinowska jako członek zespołu humanistycznego brała systematyczny udział w spotkaniach zespołów, wymieniała się doświadczeniami oraz refleksjami, analizowała ankiety nauczycieli, wspólnie z koleżankami uzgadniała plan pracy przedmiotów humanistycznych, analizowała wyniki sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasisty, analizowała PSO.

Pani Danuta Malinowska prowadziła lekcje hospitowane przez dyrektora szkoły, opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, następnie je omawiając, analizując ich mocne i słabsze strony. Lekcje prowadzone były różnymi metodami oraz formami, a nauczycielka korzystała z dostępnych i samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych. Wykorzystywała także Internet do korespondencji z innymi nauczycielami na tematy zawodowe oraz w celu odnalezienia potrzebnych informacji.

Pani Danuta zapoznała się z obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 2 dokumentami, dotyczącymi spraw wychowawczo-opiekuńczych: Programem Wychowawczym , Planem Pracy, Programem Profilaktycznym, WSO.
Stażystka nawiązała współpracę z wychowawcami klas, w których uczyła, rodzicami uczniów przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Zapoznała się z orzeczeniami PPP uczniów mających trudności w nauce. Współpracowała z pedagogiem szkolnym, prowadziła rozmowy indywidualne z rodzicami.
Pani Danuta zorganizowała następujące konkursy:
- Jan Paweł II w mojej rodzinie
- Ewangelia według św. Marka
- Konkurs wiedzy religijnej w klasach I
- Konkurs wiedzy religijnej w klasach IV
- Pamiętamy – Jan Paweł II
- Najpiękniejszy album – Modlitwa Pańska w klasach III
-Ewangelia według św. Jana
- Jan Paweł II w oczach dziecka

Na uwagę zasługuje fakt, że pani Danuta Malinowska ściśle współpracuje z kościołem, a oto niektóre działania:
- przygotowanie uczniów klas trzecich do Pierwszej Komunii Świętej
- przygotowanie uczniów klas czwartych do rocznicy Pierwszej Komunii Świętej
- przygotowanie i prowadzenie z uczniami nabożeństw różańcowych
- przygotowanie i prowadzenie z uczniami nabożeństw Drogi Krzyżowej
- opieka nad Scholą Dziecięcą „Śpiewające Serca”
Warto podkreślić, iż Schola zdobyła II miejsce w konkursie piosenki religijnej Cecyliada.
- przygotowanie uczniów do obstawy liturgii podczas Mszy św.
- przygotowanie z członkami Scholi inscenizacji słowno-muzycznej o Janie Pawle II
- przygotowanie w kościele wystawy prac „Droga do nieba”

Oprócz działań katechetycznych stażystka podejmowała również działania proekologiczne na rzecz środowiska.
- coroczna akcja Sprzątanie Świata
- prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej
- opiekun podczas wycieczek i imprez szkolnych

Pani Danuta Malinowska wdrażała uczniów do bezinteresownej pomocy potrzebującym poprzez:
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole, kiermasze, zbiórki
- udział w akcji sprzątania grobów z uczniami szkoły na piskim cmentarzu
- udział w koncercie charytatywnym – dla Kingi
- wysłanie pieniędzy na misje – zdobytych podczas kolędowania

Stażystka wykorzystywała technologię komputerową w swojej pracy pedagogicznej do:
- tworzenia scenariuszy zajęć
- tworzenia kart pracy dla uczniów
- sporządzania dokumentów w trakcie stażu
- wykonywania pomocy dydaktycznych
- wykorzystywała na lekcjach tablicę interaktywną
- prowadziła dziennik elektroniczny
- publikowała swoje scenariusze w internetowej bibliotece Natan
- brała udział w programie : Szkoła z klasą w roku szkolnym 2012/2013.

Pani Danuta Malinowska w okresie stażu gromadziła i czytała fachową literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty poprzez:
- korzystanie z literatury pedagogicznej
- udział w konferencjach oraz innych formach szkolenia
- wykonywała zalecenia PPP
- dostosowywała poziom wymagań do możliwości ucznia

Stażystka brała udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Przygotowała i prowadziła szkolenie Rady na temat „Specyfika pracy z uczniem zdolnym”. Pani Danuta przeanalizowała:
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
- Kartę Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Stażystka zapoznała się również z obowiązującą w szkole dokumentacją.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji lekcji, pracy społecznej- stwierdzam, iż nauczycielka rzetelnie zrealizowała Plan Rozwoju Zawodowego, właściwie wypełnia powierzone jej obowiązki, jest życzliwa i koleżeńska, otwarta w kontaktach interpersonalnych. Posiada umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami.
W związku z powyższym proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Pisz, 08. 06. 2015 r.
Opiekun stażu: mgr Wioleta Lenkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.