X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28910
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wprowadzenie
Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku. W placówce pracuję od 1 września 2012 r. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego. We wrześniu 2012 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, a następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który wyznaczył kierunek moich dalszych działań. Opiekunem stażu została pani– nauczycielka z wieloletnim stażem .
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzeniu MENiS z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Pisząc plan opierałam się głównie na potrzebach i oczekiwaniach placówki, dzieci, rodziców oraz diagnozie własnych umiejętności i wiedzy. Brałam również pod uwagę założenia Statutu Przedszkola, Planu Pracy Przedszkola, wytycznych Planu Wychowawczego.
Przez pierwszy rok stażu byłam wychowawcą dzieci 4 –letnich w Przedszkolu Samorządowym nr 83, w drugim zaś roku prowadziłam grupę najstarszą – dzieci 5- letnie. Z częścią mojej grupy przedszkolnej „Tygryski” przeszłam w ostatnim roku odbywania stażu do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 16, w którym to pełniłam funkcje wychowawcy klasy w tzw. „zerówce” w SP nr 16.
Kontynuowałam rozpoczęte doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy placówki. Doskonalenie warsztatu pracy, tak, aby coraz efektywniej i skuteczniej uczyć to jeden z priorytetowych celów, jakie sobie postawiłam od początku mojej drogi zawodowej. Uważam, że celem każdego nauczyciela, który mocno identyfikuje się z tym zawodem powinno być stałe dążenie do poprawy jego funkcjonowania w szkole, a więc doskonalenie się na wielu płaszczyznach, prowadzące do podwyższenia jakości swojej pracy.
Przez cały okres trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy- starałam się , aby jego realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem i złożonymi wcześniej terminami. Dążyłam także do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci oraz dobro szkoły/ przedszkola. Odbyty przeze mnie staż, był również okresem pogłębiania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poszerzałam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w życiu placówki .
Postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi
w §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości pracy szkoły. Za najważniejsze priorytety w swojej pracy zawodowej uznałam:
- udział w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Przedszkola Samorządowego Nr 83 w Białymstoku oraz potrzeb środowiska lokalnego.
- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej
- realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki,
- samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowej jako nauczyciela
i wychowawcy grupy przedszkolnej.
- zapoznanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Przedstawiam w załączeniu szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Sprawozdanie ujmuje realizację zadań ujętych w obszary poszczególnych wymagań, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W trakcie odbywanego stażu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności podjętych działań.
Dotychczasowe doświadczenia w pracy z dziećmi, zadowolenie i entuzjazm, jakie towarzyszą mi każdego dnia, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość
i planować następne lata mojej pracy, mimo trudności, problemów, błędów, które są nieodłączną częścią pracy nauczyciela.

Opis i analiza realizacji wymagania:
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt 1

Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który miał mi pomóc w skutecznym i efektownym odbyciu stażu. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły do realizacji.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr i dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z dziećmi, jak również określenia potrzeb w zakresie pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego, które następnie zostały zawarte w kontrakcie. Opiekun stażu pomagał mi w prawidłowej obserwacji zajęć i późniejszym ich omawianiu. Działania te okazały się dla mnie przydatne, a mianowicie dostarczyły mi wskazówek dotyczących lepszej organizacji pracy.
Prowadziłam również zajęcia w obecności dyrektora i vice dyrektora szkoły.
Po przeprowadzeniu zajęć chętnie wysłuchiwałam opinii na ich temat i korzystałam z rad dotyczących sposobu prowadzenia zajęć, opracowania scenariusz, osiągania założonych celów. Oprócz zajęć prowadzonych przez opiekuna obserwowałam również zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli szkoły. Obserwowałam je pod kątem różnych aspektów również takich jak, aktywizowanie dzieci w czasie zajęć, stosowanie ciekawych form i metod pracy z dzieckiem, utrzymanie właściwego tempa pracy oraz dyscypliny. Z opiekunem stażu odbywałyśmy spotkania konsultacyjno – instruktażowe, w czasie których rozwiązywałyśmy wszelkie problemy związane z awansem czy realizowaniem zadań zawartych w planie, jak również problemy dotyczące codziennej pracy z dziećmi. Efekty współpracy z opiekunem wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy, udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Za priorytetowe zadanie, które byłoby punktem wyjścia do odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej uznałam doskonalenie warsztatu i metod pracy. Szukałam, więc takich form doskonalenia, które stałyby się największą pomocą w wykonywaniu codziennych obowiązków i równocześnie doskonaliłyby moją pracę, jak również podwyższałyby jakość pracy oddziału przedszkolnego, w którym pracuję.
Tematyka podejmowanego przeze mnie dokształcania była zgodna z moimi zainteresowaniami i potrzebami a także z potrzebami przedszkola. Kursy pozwoliły mi zdobyć wiedzę i przede wszystkim nabyć umiejętności, które wykorzystałam w swojej pracy.
Tematami szkoleń, warsztatów i konferencji metodycznych były:
- Warsztaty metodyczne : „Projekt ewaluacji wewnętrznej” - zorganizowane przez MODM w Białymstoku prowadząca Katarzyna Fliszkiewicz;
- Zajęcia otwarte: „ Jak wykorzystać zabawki przyniesione z domu do zabaw edukacyjnych”- zorganizowany przez MODM w Białymstoku;
- Zajęcia otwarte : „ Tajemnice wody - różne stany skupienia” – zorganizowany przez MODM w Białymstoku;
- Warsztaty : „ Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej – sposoby na ciekawe lekcje z komputerem”- zorganizowane przez NOE ;
- Warsztaty: „ Kwiatki na Dzień Matki – propozycje działań twórczych”- zorganizowany przez MODM w Białymstoku;
- Warsztaty plastyczne: „ Wiosna kwieciem umajona” – zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta w Białymstoku;
- Kurs: „ Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka 6- letniego w szkole z wykorzystaniem gier i zabaw.”- zorganizowany przez MODM w Białymstoku;
- Seminarium: „ Metoda Glenna Domana w nauczaniu początkowym – czytanie globalne”- zorganizowane przez instytut szkoleniowy GOWORK.PL;
-Szkolenie: „ Pierwsza pomoc przedlekarska”- zorganizowane przez ratownika medycznego;
- Kurs: „ Instrumentacje muzyczne na uroczystości przedszkolne” - zorganizowany przez MODM w Białymstoku;
- Kurs: „ Pory roku w muzyce”- zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 11 w Białymstoku;
- Projekt : „ Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca” – zorganizowany przez centrum szkoleniowe KLANZA w Białymstoku;
- Kurs: „ Zabawy muzyczno – ruchowe na uroczystości przedszkolne”- zorganizowany przez MODM w Białymstoku;
- Szkolenie : „ Przyjaciele Zippiego”- zorganizowane przez CPE;
- Zajęcia otwarte: „ Realizacja treści promujących wartość rodziny”, „ Przyswajanie treści z zastosowaniem piktogramów”, „ Tematyka rodziny realizowana z dziećmi 3-letnimi” , „ Jak uczyć dzieci radzenia w sytuacji trudnej emocjonalnie z wykorzystaniem bajki terapeutycznej”, „ Treści o tematyce wielkanocnej wyrażone w Metodzie Dobrego Startu”, „ Wyprawa w poszukiwaniu skarbów- czyli odkrywanie wartości rodziny poprzez opowiadanie”, „ Zabawy i ćwiczenia ruchowe z el. gimnastyki korekcyjnej”- zorganizowane przez MODM w Białymstoku;
- Warsztaty: „ Zabawy fundamentalne w przedszkolu- założenia, przykładowe zabawy”, „ Jak sporządzić informację dla rodziców o gotowości szkolnej dziecka”- zorganizowane przez MODM w Białymstoku.
Wspólnie z nauczycielka klasy 0 c w roku szkolnym 2014/2015 zorganizowałam i przeprowadziłam szkolenie dla zespołu samokształceniowego nauczycieli klas 0-3 pt.: „ Gry i zabawy przeciwdziałające agresji”.
Uczestnictwo w tych formach doskonalenia umożliwiło mi wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, pozyskanie praktycznej wiedzy, poznanie różnych rozwiązań metodycznych, a także podzielenie się moją wiedzą z innymi nauczycielami.
Efekty:
Stałe dokształcanie pozwoliło mi poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, umożliwiło mi systematyczne konsultowanie podejmowanych działań, tak, aby przynosiły jak najlepsze efekty, służyły rozwojowi mojemu i moich wychowanków oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola. Analiza stosownych przepisów pozwoliły mi poprawnie zgromadzić i udokumentować osiągnięcia związane z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia awansu zawodowego, wyznaczyć cele i zadania, napisać Plan Rozwoju Zawodowego.
Poszerzenie własnej wiedzy wpłynęło także na :
- podniesienie jakości mojej pracy z dziećmi (między innymi wprowadziłam więcej zajęć pobudzających ciekawość oraz aktywność dzieci, pomagałam im częściej wykorzystywać sytuacje rozwijające zdolność obserwacji oraz poczucie przestrzeni – wykształciłam w dzieciach inteligencję wzrokowo –przestrzenną, poczucie estetyki)
- w pracy z dzieckiem oczekującym pomocy (uczyłam dzieci, jak własnym wysiłkiem - oczywiście przy mojej pomocy- mogą osiągnąć coś dla siebie nowego i bardzo cennego, jak mogą tworzyć i odkrywać pożyteczne dla siebie nowości)
- ułatwiło mi współpracę z rodzicami (wiadomości zaczerpnięte z literatury, szczególnie te związane z problemem kryzysu społecznego i wychowawczego w rodzinie, przejawiające się przedkładaniem roszczeń nad aspiracjami, zmiany mentalności ludzkiej, dominację orientacji „mieć” ).
Samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb. Zapoznałam się też z pozycjami podsuwającymi pomysły na zabawy rozwijające dla małych dzieci np. „Świetne zabawy dla małych dzieci” Rea Pica oraz „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” M. Bogdanowicz. Oprócz tego w korzystałam z książek, z których czerpałam pomysły na ciekawe prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, które wykorzystywałam na zajęciach edukacyjnych oraz do dekoracji sali przedszkolnej.
W czasie stażu samodzielnie opracowywałam i wykonywałam środki dydaktyczne, które posłużyły mi do uatrakcyjnienia zajęć, dzięki temu wzrosła aktywność i zainteresowanie dzieci, a co za tym idzie skuteczne osiąganie celów dydaktyczno-wychowawczych. Były to zestawy obrazków, sylwet, układanek oraz karty pracy.
Systematycznie wykonywałam dekorację sali zajęć nawiązując tematycznie do pory roku i tradycji świątecznych. Wystrój miał bardzo duże znaczenie, gdyż wprowadzał dzieci w tematykę pór roku, świąt i tradycji, również wpływał na dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu.
Samodzielnie lub współpracując z innymi nauczycielami z oddziału przedszkolnego organizowałam wiele imprez i uroczystości przedszkolnych. Do uroczystości cyklicznie powtarzających się należą:
Święto Marchewki ,Dzień Pluszowego Misia , Andrzejki – dzieci zostają zapoznane z tradycjami andrzejkowymi oraz wprowadzone w tajemniczy świat magii i wróżb w formie wesołych konkursów i zabaw, Spotkanie z Mikołajem ,Jasełka, Dzień Babci i Dziadka – w celu umacniania więzi ze starszymi pokoleniami rokrocznie planuję wśród uroczystości przedszkolnych spotkanie z babciami i dziadkami. Dzieci poprzez przedstawienia teatralne, wiersze, piosenki i własnoręcznie wykonane prezenty chcą podkreślić swoją miłość i szacunek dla osób starszych, Bal karnawałowy ,Walentynki, Dzień Wiosny, Dzień Rodziny - Jest to najwspanialsza i najefektowniejsza integracja całego środowiska klasowego. W tak zorganizowanym Dniu Rodzica dzieci i rodzice bawią się fantastycznie i dzień ten na długo zostanie w ich pamięci.
Dodatkowo organizowałam takie imprezy jak:
Bal Gałganiarza- Dzieci w tym dniu miały być ubrane w strój jak najbardziej fantazyjny i pomysłowy- wykonany własnoręcznie wspólnie z rodzicami. Dzieci uczestniczyły w różnych grach i konkursach, a potem była zabawa przy muzyce.
Festyn Rodzinny przy współpracy z działającym w naszej placówce zastępem harcerzy.
Pokaz umiejętności tanecznych podczas uroczystego rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu plastycznego „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”.
Montaż słowno-wokalny z okazji uroczystego zakończenia roku.
Inscenizacja pt. „Biedronka i żuk” z okazji rozstrzygnięcia miejskiego konkursu plastycznego „ Najpiękniejszy Amorek”.
Występ wokalno – taneczny podczas festynu miejskiego będący jednocześnijednocześnie podsumowaniem międzynarodowego konkursu plastycznego „ Moja rodzina żyje zdrowo”
Opracowywałam scenariusze tych uroczystości dopasowując ich poziom stosownie do wieku dzieci. Przygotowywałam swoich wychowanków do udziału w tych uroczystościach, poprzez prowadzenie prób. Praca moja polegała też na ośmielaniu dzieci do brania udziału w występach, gdyż dla wielu z nich była to pierwsza prezentacja swoich umiejętności przed większą publicznością, które stanowiły przede wszystkim rodziny dzieci zaproszone do przedszkola. Każda ta uroczystość wymagała też ode mnie wkładu w staranne przygotowanie dekoracji i oprawy muzycznej.
W roku szkolnym 2014/2015 wspólnie z pozostałymi nauczycielkami klas 0 realizowałam projekt „ Ciekawe zawody”, w trakcie którego dzieci miały możliwość poznania lub pogłębienia swojej wiedzy na temat różnych zawodów. W trakcie realizacji współorganizowałam spotkania z przedstawicielami takich zawodów jak : trener personalny , fizjoterapeutka, leśnik, stomatolog, inżynier informatyk, bibliotekarka , pielęgniarka, ogrodnik. Podsumowaniem projektu był konkurs plastyczny pt.: „ Kim będę kiedy dorosnę?”.
Wspólnie z wychowankami brałam udział w programach profilaktycznych ( spotkanie z pielęgniarką, Strażą Miejską, Policją ) , realizacji programu Cała Polska Czyta Dzieciom, II Białostocki tydzień Czytania, Rodzinne czytanie w przedszkolu oraz akcjach charytatywnych na rzecz fundacji i stowarzyszeń : Jasny Cel , Choinka Nadziei, Pola Nadziei, Akcja taka – w schronisku zimno jest dla psiaka, Góra grosza, I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem, zbiórka artykułów piśmienniczych na rzecz Szkoły Specjalnej w Białymstoku.
Przez cały okres stażu prowadziłam koła rozwijające zainteresowania dziecięce były to : koło matematyczne, koło plastyczne oraz logicznego myślenia. Czynnie uczestniczyłam również w działaniu zespołów samokształceniowych na terenie naszej placówki m.in.: zespół samokształceniowy nauczycieli klas 0-3, jak również ds. ewaluacji wewnętrznej placówki ( członek), ds. .promocji placówki ( koordynator).
Efekty:
Przygotowywanie i przedstawianie inscenizacji było źródłem radości dla dzieci i odczuwania satysfakcji z własnych dokonań. Dzięki występom dzieci nabierają pewności siebie, rozwijają pamięć i umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny, rozwijają inwencję twórczą. Rodzice dzięki tym działaniom wykazują większe zainteresowanie współpracą z przedszkolem.

Opis i analiza realizacji wymagania :
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2

W sferze wychowawczej bardzo istotnym elementem pracy nauczyciela jest poznanie podległej mu grupy dzieci. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły.
W czasie trwania stażu jako podstawę realizacji programu wychowawczego planując pracę z dziećmi opierałam się na programie „Program edukacji przedszkolnej- Nasze Przedszkole” (MAC). Dodatkowo jako wyznaczniki jego realizacji służyły mi wnioski z „Ewaluacji wewnętrznej” prowadzonej co roku w przedszkolu. Pomocna w doborze tematyki działań wychowawczych była również współpraca z rodzicami dzieci zwracającymi uwagę na istnienie potencjalnych zagrożeń i konieczność podejmowania działań profilaktycznych. Nie bez znaczenia okazała się także wymiana doświadczeń i konsultacje z innymi nauczycielami.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców. Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z większością rodziców, w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu poprzez konsultacje, rozmowy indywidualne, a w razie potrzeby również kontakt telefoniczny, kiedy to informowałam rodziców o osiągnięciach ich dzieci czy też problemach wychowawczych. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, prowadziłam z nimi rozmowy indywidualne, składałam podziękowania za wzniesioną pomoc dla przedszkola oraz dostarczałam jak najwięcej informacji, co zaowocowało tym, iż rodzice chętnie włączali się w życie przedszkola czy szkoły. Rodzice zaoferowali swoją pomoc przy organizacji uroczystości przedszkolnych np. organizowali poczęstunek w czasie imprez dla dzieci w przedszkolu, jak i też gości np. babć i dziadków zaproszonych do przedszkola z okazji ich święta.
Rodziny wychowanków były częstymi gośćmi w naszym przedszkolu z okazji różnych imprez przedszkolnych, zajęć otwartych z ich udziałem czy też podczas trwania Ogólnopolskiej Akcji „Czytające przedszkola”, kiedy to czytali dzieciom utwory literatury dziecięcej, aby od najmłodszych lat rozwijać w nich zainteresowania czytelnicze i zamiłowanie do słowa pisanego.
Jednym z aspektów mojej pracy jako nauczyciela przedszkola było motywowanie i wspieranie wychowanków w rozwoju. Starałam się poznać każde dziecko, jego zainteresowania, zdolności i potrzeby aby wyznaczyć właściwy kierunek pracy z danym dzieckiem. Kształtowałam w dzieciach właściwe postawy społeczne, poprzez wpajanie im poprawnych zasad zachowania. Prowadziłam zabawy mające na celu integrację grupy, szybką adaptację dziecka do warunków życia przedszkolnego. Rozwijałam w dzieciach umiejętności komunikacyjne i poczucie własnej wartości. Byłam w pełni świadoma tego, że jestem osobą , która kieruje, wspiera, motywuje do działania, rozwija aktywność, pomaga pomagać trudności rozwojowe swoich wychowanków. Sytuację rodzinną dzieci poznawałam na bieżąco poprzez rozmowy z nimi oraz baczną obserwację.
Zainteresowania i zdolności dzieci rozwijałam poprzez organizowanie i współorganizowanie konkursów. Były to:
„Mój ukochany miś”- wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny ;
„ Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”- międzynarodowy konkurs plastyczny;
„Najpiękniejszy Amorek”- miejski konkurs plastyczny;
„Kartka wielkanocna”- wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny;
„Moja rodzina żyje zdrowo” – międzynarodowy konkurs plastyczny;
„ Kim będę w przyszłości”- wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny.
Zachęcałam również dzieci do uczestnictwa w konkursach między przedszkolnych i ogólnopolskich, w których zdobywały nagrody i wyróżnienia. Były to:
„Dary jesieni” – konkurs plastyczny : I nagroda, a także wyróżnienie.
„Mój ukochany miś” – konkurs plastyczny: I nagroda oraz 2 wyróżnienia.
„Legendy polskie w oczach dzieci” - konkurs plastyczny zewnętrzny organizowany przez Niepubliczne Przedszkole nr 5 „Pod Kasztanem” – I i III nagroda oraz wyróżnienie.
„Bohaterowie ulubionych bajek”- miejski konkurs plastyczny :wyróżnienie.
„W krainie wierszy Juliana Tuwima” – wojewódzki konkurs plastyczny: wyróżnienie.
„Mapy myśli” – miejski konkurs językowo-plastyczny: wyróżnienie.
„Aniołowie się radują pokój ziemi zwiastują” – miejski konkurs plastyczny :wyróżnienie.
„XIV Jesienny Festiwal Piosenki Przedszkolnej” – festiwal piosenki przedszkolnej: wyróżnienie.
„Przy wigilijnym stole” – miejski konkurs muzyczny: II nagroda
„ Przyjaciel zwierząt”- miejski konkurs plastyczny: II nagroda
„Baje, bajki, bajeczki” – miejski konkurs plastyczny: wyróżnienie
„ Najciekawsza książeczka lub komiks” – wewnątrzszkolny konkurs plastyczno- literacki : nagroda oraz wyróżnienie)
„ Bezcenny uśmiech – budujmy razem świat bez barier”- wojewódzki konkurs plastyczny : nagroda
„ Zerówka sprawne ciało i mądra główka!” – międzyszkolne rozgrywki sportowe : I miejsce

Efekty:
Bardzo dobra współpraca z rodzicami dzieci, którzy chętnie uczestniczyli w spotkaniach grupowych, konsultacjach indywidualnych, imprezach i uroczystościach na terenie przedszkola, byli aktywni w życiu przedszkola Za cenne uważam także uświadomienie rodzicom, że sposób, w jaki postrzegają swoje dzieci, wpływa nie tylko na ich zdanie o sobie, ale narzuca im pewne zachowania. Zdobyte od rodziców informacje na temat dzieci wykorzystałam efektywnie w codziennej pracy.
Udział dzieci w konkursach zawsze spotyka się z dużym oddźwiękiem. Służą nie tylko rozwijaniu zdolności plastycznych czy recytatorskich, ale przede wszystkim aktywizacji dzieci, realizację ich zainteresowań i umożliwienia zdrowej rywalizacji z rówieśnikami. Biorąc udział w licznych konkursach dzieci poszerzały swą wiedzę na różne tematy. Swoimi pracami plastycznymi promowały przedszkole w środowisku.

Opis i analiza realizacji wymagania :
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3

W swojej pracy nauczyciela wykorzystuję i systematycznie doskonalę umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, która pomaga mi w podniesieniu jakości swojej pracy jak i w podwyższaniu jakości pracy przedszkola.
Samodzielnie przygotowałam i napisałam dokumentację do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Organizowałam mój warsztat pracy przy użyciu technik komputerowych. Znajomość obsługi programów komputerowych (pakietu Office- Word, Excel, PowerPoint i innych np. Prezi) pozwala mi na wykonywanie szeregu prac na rzecz przedszkola oraz dokumentowanie własnych działań.
Wykonywałam systematycznie pomoce do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, przygotowywałam scenariusze zajęć, karty pracy dla dzieci, teksty, redagowałam regulaminy konkursów, projektowałam dyplomy dla dzieci itp. oraz dokumentowałam swoją pracę np.: wynikowe plany pracy, program wychowawczy grupy przedszkolnej, referaty i ankiety dla rodziców. Ponadto wykonywałam przy pomocy komputera ulotki informacyjne dla rodziców, ogłoszenia, zaproszenia, broszurę promującą placówkę czy też gazetkę przedszkolną.
Korzystałam z Internetu jako źródła cennych informacji. Zamieszczone na stronach internetowych publikacje z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki pomagały mi rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze, dostarczały nowych pomysłów metodycznych. W swojej pracy wykorzystywałam materiały, opracowania i scenariusze dostępne na portalach edukacyjnych takich, jak:
-www.literka.pl,
-www.profesor.pl,
-www.publikacje.edux.pl,
-www.przedszkolak.pl,
-www.edusek.pl,
-www.blizejprzedszkola.pl,
-www.wsip.pl,
-www.mac.pl.
Poza tym wykorzystywałam komputer i Internet do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali nauczycielskich wymienionych wyżej lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom z nim związanym takich, jak:
-www.awans.net,
-www.menis.pl,
-www.szkolnictwo.pl,
Dzięki możliwościom stwarzanym przez Internet gromadziłam własną multimedialną biblioteczkę wybranych aktów prawa oświatowego. Korzystałam również z rad ekspertów dotyczących awansu odpowiadających online na pytania użytkowników portali. Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe dostępne na wymienionych portalach oraz pocztę elektroniczną. W celu dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami publikowałam swoje własne prace na portalach edukacyjnych, mając nadzieję, że pomogą one innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogli mnie. Na www.publikacje.edux.pl opublikowałam swój plan rozwoju, sprawozdanie z realizacji stażu, scenariusze zajęć: „Święto Marchewki”, „Bal Gałganiarza”, „W świecie figur geometrycznych”, „Cyrkowe sztuczki”
W swojej pracy wykorzystuję także technikę video. Film i bajka jest także jednym ze źródeł kontaktu z literaturą dziecięcą. Oglądanie fragmentów wersji filmowych znanych dzieciom bajek np.: „Piotruś Pan” czy „Wilk i zając” pozwoliło na dostrzeżenie różnic pomiędzy wersją książkową i animowaną.
Wykorzystałam technikę video krótkiej prezentacji multimedialnej pt.: „Zwiastuny wiosny” w celu przekazania dzieciom podstawowych wiadomości na temat wiosny i jej pierwszych oznak. „ Posumowanie planu rozwoju zawodowego”- druga prezentacja, która to dokumentowała działania podjęte przeze mnie w roku szkolnym 2014/2015 – została ona zaprezentowana i omówiona podczas spotkania stażystów w czerwcu 2015 r.
Wykorzystywałam także nagrania magnetofonowe odgłosów ruchu ulicznego, odgłosów wydawanych przez pracujące urządzenia elektryczne czy też zwierząt domowych i egzotycznych.
Korzystanie ze stron internetowych pozwoliło mi na śledzenie na bieżąco wiadomości na temat awansu, zmian w przepisach jak również miałam możliwość zapoznawania się i porównywania ze sobą ofert kursów lub szkoleń odbywających się na terenie Białegostoku . Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej było bardzo pomocne i stanowiło nieodłączny element mojej pracy.
Efekty:
Wykorzystałam i udoskonaliłam swoje umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, szeroko stosuję je w swojej pracy, co pozwala mi lepiej organizować własny czas i uatrakcyjnić prace dydaktyczno – wychowawczą.
Potrafię zastosować techniki komputerowe do wykonywania powierzonych mi zadań.
Pomoce dydaktyczne opracowane na komputerze były estetyczniejsze, budziły ciekawość dzieci, podnosiły atrakcyjność procesu edukacyjnego. Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych miały wpływ na uatrakcyjnienie zajęć, trwalsze zapamiętanie przekazywanych treści, wpływało na podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Wykorzystuję umiejętność obsługi komputera do działań na rzecz przedszkola i szkoły, co podnosi jakość pracy placówki.

Opis i analiza realizacji wymagania :
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4

Podczas pracy z dziećmi spotkałam się z wieloma trudnościami z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z nimi. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była obserwacja uczniów w czasie zajęć. Mogłam bliżej poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowaniu na prośby i polecenia wychowawcy; zachowaniu wobec kolegów, przestrzeganiu zasad gier, reagowaniu na przegraną, stosunku do zabawek i sprzętu oraz utrzymywania porządku, jak również przez stwarzanie okazji do rozmów indywidualnych lub zajęć grupowych .

W codziennej praktyce stawałam, więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, ekspansywnymi lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa. Wszystkie te problemy starałam się rozwiązywać w sposób jak najbardziej właściwy i pozytywny .
Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć ze strony opiekuna stażu, pedagoga szkolnego czy dyrektora szkoły. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami, podejmując wspólne działania względem uczniów sprawiających trudności. Organizowałam spotkania z rodzicami w ramach szkolnych zajęć otwartych, zebrań czy tez konsultacji indywidualnych oraz wymieniałam spostrzeżenia na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów.
Brałam również udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli nabywałam nowych umiejętności w tym zakresie.
Podejmowałam działania mające na celu identyfikację problemu dziecka, aby właściwie ustalić kierunek pracy z nim, a więc indywidualnie dobrać metody, formy i środki dydaktyczne. Podejmowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej miało na celu wyrównywanie szans rozwojowych wychowanków.
Pracowałam indywidualnie z dzieckiem nieśmiałym, a także z dziećmi wymagającymi pracy wyrównawczej . Prowadziłam z nimi ćwiczenia usprawniające motorykę dłoni i palców, uczyłam prawidłowego ustawienia ręki w czasie ćwiczeń przygotowujących do pisania, .
Analiza literatury i wyniki badań psychologicznych wskazują na wzrost agresywności wśród dzieci. Aby zapobiegać temu niekorzystnemu zjawisku prowadziłam zajęcia w formie zabaw, które uczyły dzieci: lepszego rozumienia siebie i innych, budowały poczucie własnej wartości i silnej tożsamości, uczyły jak nawiązywać pozytywne relacje, jak pokojowo rozwiązywać konflikty, jak opanowywać i przezwyciężać zachowania agresywne.
Aby praca z dziećmi przyniosła zamierzone efekty konieczna jest współpraca z rodzicami. Oddziaływanie przedszkola i rodziców na dziecko powinno być ze sobą sprzężone. Dlatego też konieczne staje się włączenie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy. Starałam się zachęcać rodziców do współpracy i zaangażować w pomoc dziecku. Na spotkaniach z rodzicami omawiałam problemy wychowawcze i rozwojowe dziecka, informowałam o osiągnięciach i zachowaniu. Wspólnie z rodzicami zastanawialiśmy się nad jak najbardziej optymalnymi rozwiązaniami danego problemu. Ze swojej strony dostarczałam rodzicom wskazówek i rad jakie leżały w moich kompetencjach, podsuwałam rodzicom fachową literaturę, w której mogli korzystać w pracy z dzieckiem. Oprócz spotkań grupowych spotykałam się również z rodzicami na indywidualnych rozmowach podczas konsultacji.
Sposobem zacieśnienia współpracy z rodzicami, pogłębiania więzi uczuciowej między rodzicem a dzieckiem, oraz wyrobienia poczucia współodpowiedzialności za pracę wychowawczą prowadzoną z dzieckiem było także angażowanie rodziców do przygotowywania uroczystości przedszkolnych oraz udział w tych imprezach. Efektem tych działań były np.: pomoc w dekoracji sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla gości ( Jasełka, Dzień Babci, Dziadka, Dni Rodziny).
Brałam również udział w omawianiu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nabywałam nowych umiejętności w tym zakresie.
W rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów przedszkolnych zawsze mogłam liczyć na pomoc pedagogów i psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania opierały się na dobrej i systematycznej współpracy z rodzicami.
Efekty:
Prowadzenie pogadanek z Rodzicami powoduje, że zyskują oni większą świadomość konieczności stymulowania rozwoju swoich dzieci, zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz dowiadują się jakie są możliwości jego wspomagania.

Opis i analiza realizacji wymagania :
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5

Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego:
Analizowałam przepisy dotyczące prawa oświatowego- zapoznałam się z aktami prawnymi,
Zapoznałam się z Kartą nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z Późniejszymi zmianami (z dnia 15 listopada 2004r.),
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego,
Na bieżąco śledziłam informacje z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron Internetowych MENiS, Kuratorium Oświaty,
Dokładnie przeanalizowałam dokumenty znajdujące się w przedszkolu:
Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola : Statut , plan rozwoju przedszkola, regulaminy i program wychowawczy,
Uczestniczyłam w konferencjach, Radach Pedagogicznych podejmujących temat o systemie oświaty,
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku:
Studiowałam literaturę rozwojową dzieci w wieku 3-6 lat: „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” Maria Żebrowska, „Psychologia rozwojowa człowieka” Barbara Harwas Napierała
Podsumowanie:
W czasie trwania stażu udało mi się zrealizować postawione w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy przedszkola. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie oraz unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Potrafiłam planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizowałam i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodziła potrzeba modyfikowałam je.
Uwzględniałam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe, kierując się głównie możliwościami wykorzystania nabytych umiejętności na zajęciach i w kontaktach z dziećmi czy rodzicami bądź poszerzaniem umiejętności dydaktyczno- wychowawczych.
Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, czy pedagogiki. Analizuję i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki nauczania. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki.
Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań wynikających ze statutu naszego przedszkola, włączając w nie również rodziców.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną.
Realizacja w/w założeń nauczyła mnie przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu i dała dużo satysfakcji. Podejmowane wyzwania stały się dla mnie inspiracją, wyzwalały nowe pomysły, które mam nadzieję w przyszłości kontynuować. Starałam się sprostać wymaganiom i potrzebom placówki, a przede wszystkim dzieci. Zrozumiałam, że by zostać dobrym pedagogiem, często musimy zauważać rzeczy niewidoczne dla innych, pochylać nad najmniejszym nawet osiągnięciem dzieci, każdym odniesionym sukcesem wychowawczym, gdyż może być on jednym z kamyków na drodze do osiągnięcia doskonałości. Myślę, że inicjowałam sytuacje, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich dzieci do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców.
Obowiązki nauczyciela zawsze staram się wypełniać sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Pracę tę lubię i sprawia mi ona ogromną satysfakcję. Przebywanie z dziećmi stanowi dla mnie wyzwanie i jest moją pasją.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych przedsięwzięć. Ten okres utrwalił potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, by być dobrym nauczycielem, wychowawcą. Mam nadzieje, że kolejne lata również będą efektywne, przyczynią się do wzrostu jakości pracy placówki.
.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.