X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28926
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MARZENY KUBUJ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 8 W WOŁOMINIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

TERMIN ODBYWANIA STAŻU 1.09.2012- 31.05. 2015

Plan rozwoju zawodowego

Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji Dokumentacja pracy
nauczyciela

Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust. 2 pkt 1)

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących awansu zawodowego
nauczyciela kontraktowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2012 Plan rozwoju
zawodowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Nawiązanie współpracy z opiekunem
stażu
• Ustalenie zasad współpracy
• Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
• Opracowanie harmonogramu spotkań
• Obserwowanie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Omawianie i analizowanie obserwowanych i prowadzonych samodzielnie zajęć
• Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności

IX 2012

okres stażu
Kontrakt zawarty z opiekunem stażu
Harmonogram spotkań
Scenariusze zajęć
Notatki

Aktywne uczestnictwo w pracach organów
placówki związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki • Udział w pracach rady pedagogicznej
• Współpraca z gronem pedagogicznym
• Współpraca i aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych
• Realizacja programów zatwierdzonych
przez Radę Pedagogiczną
• Udział w pracach zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zespołu do spraw ewaluacji przedszkola
• Przygotowanie i przedstawienie na radzie pedagogicznej referatu na temat
wynikający z aktualnych potrzeb rady pedagogicznej

Okres stażu

Materiały
i opracowania, raporty,
protokoły

Prowadzenie
dokumentacji
przedszkolnej • Prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć, kart wycieczek i wyjść poza teren placówki
• Opracowywanie miesięcznych planów
pracy
• Opracowywanie kart pracy dla dzieci
• Prowadzenie kart obserwacji dzieci pod
kątem diagnozy gotowości szkolnej
• Przygotowywanie sprawozdań na
posiedzenia rady pedagogicznej
• Pisanie sprawozdania z zebrań z Rodzicami
• Opracowywanie planu współpracy
z Rodzicami i planu wycieczek

Okres stażu

Dzienniki , miesięczne plany pracy, sprawozdania, raporty, karty wycieczek, plany współpracy z rodzicami, karty do diagnozy gotowości szkolnej

Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego • Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach według własnych potrzeb i placówki
• Aktywny udział w szkoleniach rady pedagogicznej
• Czytanie fachowej literatury i przeglądanie stron internetowych

poświęconych nauczycielom i ich pracy
• Korzystanie z doświadczenia i wskazówek innych nauczycieli


Okres stażu
wg potrzeb
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach i warsztatach, spis literatury i stron internetowych

Sprawowanie opieki nad studentką odbywającą praktykę w przedszkolu • Przedstawienie i omówienie praktykantce dokumentacji przedszkolnej
• Udzielanie pomocy i wskazówek praktykantce
• Prowadzenie zajęć w obecności praktykantki
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez praktykantkę
• Wydanie opinii o działaniach praktykantki

W ciągu stażu

opinia o działaniach praktykantki

Tworzenie własnego warsztatu pracy • Tworzenie kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami , scenariuszy imprez okolicznościowych, pomocy dydaktycznych
• budowanie bazy materiałów dydaktycznych, książek, płyt CD, kart pracy, czasopism :Hobby, Hobby extra, Mały Artysta

Okres stażu
Karty pracy scenariusze zajęć i imprez, spis książek, płyt Cd

Przygotowanie
sprawozdania z realizacji
planu rozwoju
zawodowego. • Uporządkowanie zgromadzonych materiałów i dokumentów, pomocy dydaktycznych
• Opracowanie pisemnego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Dokonanie własnej samooceny
• Przygotowanie prezentacji z realizacji panu rozwoju zawodowego

IV-V 2015
Sprawozdanie, prezentacja, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust. 2 pkt 2)

Poznanie środowiska
dzieci i ich rodziców • Zapoznanie się z sytuacją rodzinną
wychowanków poprzez obserwacje oraz rozmowy z dziećmi i ich rodzicami
• Organizowanie zebrań informacyjnych dla rodziców oraz spotkań indywidualnych dla rodziców
• Prowadzenie obserwacji dzieci 5 i 6 letnich pod kątem diagnozy gotowości szkolnej i opracowanie jej wyników w formie pisemnej informacji dla rodziców
• Prowadzenie zeszytu kontaktów z rodzicami

Okres stażu
Karty obserwacji, karty do diagnozy gotowości szkolnej, informacje o gotowości szkolnej dzieci, zeszyt kontaktów z rodzicami, protokoły z zebrań
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami • Nawiązanie współpracy z psychologiem i logopedą przedszkolnym
• Korzystanie z ich doświadczenia- konsultacje
• Ścisła współpraca w zespołach do spraw pomocy psychologiczno –pedagogicznej
• Zorganizowanie spotkania dla rodziców z psychologiem na temat gotowości szkolnej dzieci

Okres stażu
Protokoły z zebrań,
protokoły ze spotkań z rodzicami w ramach PPP
Promowanie placówki poprzez udział w zewnętrznych konkursach i przeglądach • Przygotowywanie dzieci do konkursów i przeglądów zewnętrznych
• Udział w imprezach sportowych : Spartakiada i turniej piłki nożnej
• Udział w konkursach piosenki
• Udział w konkursach plastycznych
• Udział w przeglądach teatralnych: „Gwiazdozbiór”, „ Gwiazdeczki”
• Udział w akcji Góra Grosza

Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia, artykuły w gazetach, dyplomy, podziękowania
Promocja zdrowia i bezpiecznego stylu życia • Przeprowadzenie cyklu zajęć zachęcających dzieci do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
• Zaproszenie do przedszkola Policji i Straży pożarnej
• Udział w konkursach promujących zdrowie
Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia, dyplomy
Działania propagujące ochronę środowiska • Udział w Akcji „Czysty Wołomin” i realizacja programu opracowanego w ramach tej akcji
• Udział w konkursach o tematyce ekologicznej
• Przeprowadzenie cyklu zajęć o tematyce ochrony przyrody
• Udział w zbiórce makulatury i zużytych baterii
Okres stażu
Scenariusze zajęć, zdjęcia, podziękowania i dyplomy
Przygotowywanie imprez wewnątrz przedszkolnych dla dzieci i rodziców • Przygotowywanie imprez grupowych z udziałem rodziców
• Zorganizowanie „Wieczorku literackiego” z udziałem Rodziców
• Angażowanie się w przygotowania i prowadzenie imprez dla całego przedszkola (scenariusze, dekoracja)
Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7 ust. 2 pkt 3)
Korzystanie z Internetu jako dodatkowego źródła informacji i wiadomości w pracy dydaktyczno-wychowawczej • Wyszukiwanie informacji i artykułów na temat pracy dydaktyczno- wychowawczej i przepisów prawa oświatowego
• Wyszukiwanie ciekawych pomysłów na prace plastyczne, scenariusze zajęć czy zabaw na portalach dla nauczycieli
• Wyszukiwanie ciekawych konkursów i akcji dla dzieci
• Pozyskiwanie informacji na temat kursów i szkoleń dla nauczycieli

Okres stażu Spis stron internetowych i portali dla nauczycieli
Wykorzystywanie komputera w pracy • Przygotowywanie dokumentacji przedszkolnej w formie elektronicznej
• Przygotowywanie kart pracy i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
• Wykorzystywanie tablicy multimedialnej na zajęciach dydaktycznych i zebraniach z rodzicami
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego w wersji elektronicznej
• Przygotowanie dokumentacji z przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego w wersji elektronicznej i prezentacji
• Współtworzenie strony internetowej przedszkola

Okres stażu

Dokumentacja przedszkolna, prezentacje,
Karty pracy, pomoce dydaktyczne , plan rozwoju zawodowego
Zamieszczanie
publikacji w portalach edukacyjnych • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym oraz scenariuszy zajęć czy uroczystości przedszkolnych
Okres stażu

publikacje

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust. 2 pkt 4)
Rozwijanie własnych kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie • Studiowanie literatury
• Wyszukiwanie i gromadzenie ciekawych artykułów
• Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych i wychowawczych
Okres stażu
Artykuły, spis literatury, notatki
Wykorzystanie własnej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki we współpracy z rodzicami • Wspieranie rodziców poprzez spotkania grupowe i indywidualne rozmowy wynikające z potrzeb rodziców
• Prowadzenie Kącika informacyjnego dla rodziców : zamieszczanie informacji z życia grupy i przedszkola, ciekawostek dla rodziców, pozycji literatury psychologiczno- pedagogicznej, propozycji zabaw i ćwiczeń dla dzieci

Okres stażu
Zeszyt kontaktów z rodzicami, materiały zamieszczane w kąciku dla rodziców

Stosowanie posiadanej wiedzy w pracy dydaktyczno- wychowawczej • Prowadzenie zajęć i zabaw integracyjnych oraz stosowanie aktywizujących metod w pracy w celu eliminowania konfliktów i rozwiązywaniu problemów
• Wspomaganie dzieci słabszych poprzez prace indywidualną
• Promowanie dzieci zdolnych poprzez angażowanie ich do udziału w konkursach zewnątrz przedszkolnych


Systematycznie przez okres stażu
Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania przedszkola. (§7 ust. 2 pkt 5)

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r, Ustawa o systemie oświaty
• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN i portali edukacyjnych
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.
• Systematyczne aktualizowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego
• Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

IX 2012

Okres stażu

V 2015
Plan rozwoju zawodowego, notatki
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola • Analiza dokumentacji przedszkola: plany, programy realizowane w p-lu, statut
• Współtworzenie dokumentacji przedszkolnej np. roczny plan pracy
• Stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy
IX/X 2012


Okres stażu
Notatki, wpisy w dzienniku


Opracowała: Marzena Kubuj

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.