X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28934
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: Ewa Rzymkiewicz
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku
z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie G. i Smardach G.

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05. 2015 r.

CELEM MOJEGO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU JEST:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
3. Podniesienie, jakości pracy przedszkola.
( § 8 ust.2 pkt. 1)
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (Rozporządzenie MENiS
z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 r.). -Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (ustawy, rozporządzenia).

-Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

-Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym, publikowanych na stronach internetowych: MEN, Kuratorium Oświaty, itp. VIII/IX 2012

VIII/IX 2012

Na bieżąco

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego.

Ksero ustaw i rozporządzeń dot. awansu na nauczyciela dyplomowanego.

2. Systematyczne poszerzanie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości
pracy przedszkola.

- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne) zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola.
-Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism i książek dot. pracy dydaktyczno-wychowawczej, poszukiwanie nowości wydawniczych. Cały okres stażu.

Na bieżąco.
Zaświadczenia, materiały metodyczne.

Wykaz bibliografii, notatki.

3. Aktywny udział
w podnoszeniu efektywności pracy przedszkola. -Udział w pracach powoływanych do tego celu zespołów zadaniowych.
• Praca w zespole ds. wspierania rodziców w wychowaniu dzieci. W trakcie trwania stażu.
Sprawozdania, ankiety, potwierdzenie dyrektora.
4. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych funkcji przedszkola.
-Współtworzenie rocznych planów pracy przedszkola.
-Udział w organizowaniu
i przygotowaniu dzieci do konkursów wewnątrz- przedszkolnych i między- przedszkolnych.
W trakcie trwania stażu.

Potwierdzenie dyrektora.

Regulamin konkursu, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora, zdobyte dyplomy i wyróżnienia.
5. Obserwacja i analiza możliwości dzieci. -Badanie opanowanych przez dzieci umiejętności
i wiadomości. Opracowanie arkuszy obserwacji dzieci, kart pracy. Cały okres stażu. Arkusz obserwacji, karty pracy.
6. Stosowanie różnorodnych metod pracy- uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć. Stosowanie aktywizujących form pracy z dziećmi (pedagogika zabawy KLANZA, metoda Batti Straus,itp.) W trakcie trwania stażu. Potwierdzenie dyrektora.

7. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych.
-Udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych:
- „Akademia Aquafresh”.
-„Kubusiowi przyjaciele natury”
W trakcie trwania stażu.

Potwierdzenie dyrektora.

8. Projekt z przedszkolem partnerskim za granicą
(e-twinning).
-Nawiązanie kontaktu i podjęcie wspólnego projektu z przedszkolem w Wielkiej Brytanii.

-Realizacja zaplanowanych działań.
2012

2013-2014 Listy, plan działania, scenariusze, projekt.

Listy, zdjęcia, CD,

9. Kształtowanie postawy ekologicznej. -Udział w akcji
„ Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”.
Cały okres stażu. Potwierdzenie, zdjęcia.

10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego- końcowa ewaluacja.
-Kompletowanie teczki.

-Sprawozdanie ze stażu. Na bieżąco.

V. 2015. Dokumenty, potwierdzenie.

( § 8 ust.2 pkt. 2)

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy nauczyciela.

-Opracowanie materiałów dydaktycznych
z wykorzystaniem komputera.

-Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

-Działanie na rzecz upowszechniania wśród dzieci technologii komputerowej (prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera). Cały okres stażu

Karty pracy, quizy oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane do pracy z dziećmi.

Konspekty, sprawozdania

Potwierdzenie dyrektora.
Przykłady prac dzieci. Programy multimedialne i edukacyjne, strony internetowe.

2. Wykorzystanie Internetu, jako dodatkowego źródła informacji. -Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
i encyklopedii multimedialnych.

-Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

-Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym.

-Elektroniczny kontakt
z przedszkolem i szkołą podstawową w Wielkiej Brytanii. Cały okres stażu

W okresie stażu.
Opis i analiza wykorzystania

Wydruki z korespondencji email, CD-ROM z prezentacjami, zdjęcia przesłane drogą mailową.
3. Publikacje internetowe. -Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych.

-Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej. W okresie stażu.

Potwierdzenie publikacji.

(§ 8 ust.2 pkt. 3)

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Aktywny udział w radach szkoleniowych WDN, przygotowanie materiałów i referatów. -Przygotowanie i przedstawienie referatów na radach pedagogicznych, zgodnie
z harmonogramem WDN.
W okresie stażu. Wyciąg z protokołu rady pedagogicznej.
2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli. -Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Cały okres stażu Scenariusze zajęć.
3. Opracowywanie
i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
-Opracowywanie scenariuszy
i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń
z nauczycielami.
Cały okres stażu Opracowane materiały.
4. Dzielenie się wiedzą
w formie elektronicznej. -Opublikowanie w portalu internetowym własnego artykułu.
W okresie stażu. Wydruk publikacji, zaświadczenie.

( § 8 ust.2 pkt. 4a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji innowacji: -"Podróż do krainy bajek i baśni".
-Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.

-Wdrożenie programu do realizacji.
Opracowanie programu 2012/2013.

2013-2014.

Program innowacyjny;
“ Podróż do krainy bajek i baśni”.

Program działań edukacyjnych, opinia, ewaluacja.

2. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu: -"Żyję zdrowo i bezpiecznie".
-Wdrożenie programu do realizacji.
2014-2015.

Program “ Żyję zdrowo i bezpiecznie”.

Program działań edukacyjnych, ewaluacja.

( § 8 ust.2 pkt. 4c)

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych, przedsięwzięcia, konkursy, zajęcia dodatkowe, organizowanie pomocy dla uczniów lub rodzin.
-Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci
i rodziców.
Wg. kalendarza imprez Zdjęcia, scenariusze.
2. Organizacja wycieczek przedszkolnych. -Organizowanie wyjazdów
i lokalnych wycieczek przedszkolnych.
Wg. potrzeb Karty wycieczek, zapisy
w dzienniku.

3. Prowadzenie koła zainteresowań dla dzieci. -Opracowanie i wdrożenie programu plastycznego pt.
„W świecie orgiami”
i realizowanie go w ramach zajęć dodatkowych z dziećmi.
2012/2013. Program, zdjęcia.
4. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu. -Dbanie o sezonowy wystrój przedszkola.

-Współredagowanie gazetki przedszkolnej: „Ósemeczka”.
W trakcie trwania stażu.

Potwierdzenie dyrektora placówki.

Gazetki przedszkolne.
( § 8 ust.2 pkt. 4e)

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z rodzicami.
Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. -Współudział rodziców
w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, wg. harmonogramu współpracy.

-Pedagogizacja rodziców.

- Prowadzenie zebrań i zajęć otwartych.
Cały okres stażu.

W okresie stażu.

Cały okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora, harmonogram współpracy
z rodzicami, zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

Referat, lista obecności.

Lista obecności, scenariusze zajęć.
2. Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem. Współpraca ze środowiskiem. -Organizowanie wycieczek
i spacerów;
-Kontakt z ludźmi różnych zawodów;
• Współpraca z Komendą Powiatowej Policji
w Kluczborku, Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku., Szkołą Podstawową i Domem Kultury.
Cały okres stażu. Potwierdzenia, zdjęcia.
3. Rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych. Włączenie się w akcję: „Cała Polska czyta dzieciom”. -Współpraca z Miejską
i Gminną Biblioteką Publiczną
w Kluczborku.

-Organizowanie spotkań
z ciekawymi ludźmi
w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

-Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy
i przedszkola - głośne czytanie dzieciom.
W okresie stażu.
Potwierdzenia, zapisy w dzienniku, zdjęcia.
4. Współpraca z logopedą przedszkolnym. Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy.
Na bieżąco. Potwierdzenia.
5. Współpraca
ze stomatologiem. Zorganizowanie spotkania i rozmowa na temat zasad higieny jamy ustnej.
W okresie stażu. Potwierdzenia, zdjęcia.
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Kluczborku.
Kierowanie dzieci na badania. Na bieżąco. Potwierdzenie.

( § 8 ust.2 pkt. 5)

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opisywanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych. Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
W okresie stażu. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.