X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28919
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Katarzyna Powirska
POSIADANE KWALIFIKACJE:
Studia magisterskie na kierunku: Filologia angielska
Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA:
Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Powstańców Śl. 2
48-340 Głuchołazy
STANOWISKO PRACY: Nauczyciel kontraktowy
TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2014 r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: mgr Renata Kuryło
DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Beata Widziszowska

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających za statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 
(§ 7 ust.1 pkt.1)

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. 
- obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, innych zespołów, realizacja przydzielonych obowiązków
- współpraca z gronem pedagogicznym
- cały okres stażu
- lista obecności
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych.
- udział w próbach
- przygotowanie dekoracji
- cały okres stażu

3. Współpraca z nauczycielami podczas organizowania różnorodnych imprez, wyjść i wyjazdów dzieci poza teren przedszkola.
- udział w wycieczkach autokarowych, wycieczkach w teren
- cały okres stażu
- karty wycieczek
- wpisy w dzienniku
4. Współpraca z rodzicami, Przedszkolem i środowiskiem.
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące postępów dzieci
- zbieranie, aktualizowanie i udzielanie informacji o dzieciach
- sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek, wyjść i imprez
- cały okres stażu
- wpisy w dzienniku
- własne notatki
5. Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno - wychowawczych wynikających z Rocznego Planu Pracy Przedszkola.
- organizowanie konkursów
- zachęcanie dzieci do nauki języka angielskiego

- cały okres stażu
-
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu w okresie stażu.

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
(§ 7 ust. 1 pkt. 2)


Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli:

udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych
podjęcie studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie przedszkolne
- cały okres stażu
- listy obecności
- zaświadczenia
- potwierdzenia uczestnictwa
- dyplom ukończenia studiów
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji itp.
stworzenie tablicy informacyjnej dla rodziców
pisanie artykułów do gazetki przedszkolnej
- cały okres stażu
- pomoce, materiały
- dekoracje
3. Czytelnictwo wydawnictw pedagogiczno – psychologicznych
- wyszukiwanie materiałów edukacyjnych dotyczących wzbogacenia pracy nauczyciela o ciekawe metody i formy pracy stosowane w nauczaniu języka angielskiego
- cały okres stażu
- wykaz lektur
- adresy stron internetowych
4. Zbieranie informacji o własnych osiągnięciach od dyrektora, opiekuna stażu, Rady pedagogicznej.
- prowadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrektora Przedszkola lub opiekuna stażu
- cały okres stażu
- scenariusze zajęć

III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. (§ 7 ust. 1 pkt. 3)

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty
Ustawa o systemie oświaty
Karta Nauczyciela- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2014r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- cały okres stażu
- własne notatki
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- stworzenie bazy artykułów na w/w temat w formie elektronicznej i pisemnej
- cały okres stażu
- notatki własne
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji przedszkola
- analiza i dobra znajomość dokumentacji wewnątrzprzedszkolnej : regulaminów (Rady Pedagogicznej, Regulaminu Pracy, BHP)
- cały okres stażu
- własne notatki

IV. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. 
(§ 7 ust. 2 pkt. 1)

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Zawarcie kontraktu
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – hospitacja

- 14.IX.2014 r.

- październik 2014 r.
- 30.IX.2014 r.

- październik 2014 r.
- cały okres stażu
- wniosek
- kontrakt
- plan rozwoju zawodowego
- karta hospitacji
2. Monitoring i ewaluacja własnej pracy
- opracowywanie miesięcznych planów dydaktyczno – wychowawczych
- prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pedagogicznej: dziennik zajęć
- okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków
- wypełnienie Arkusza samooceny nauczyciela
- kolejne miesiące IX. 2014 – VI.2017
- cały okres stażu
- plany pracy dydaktycznej
- dzienniki
- sprawozdania
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- Opracowanie pomocy dydaktycznych
- cały okres stażu
- materiały i pomoce dydaktyczne
4. Publikowanie własnych prac
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
Publikacja scenariuszy zajęć
- cały okres stażu
- zaświadczenia

V. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2.)

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Poznanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci
- stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem zainteresowań i różnic rozwojowych dzieci
- eksponowanie prac dzieci
- udział dzieci w konkursach organizowanych przez różne instytucje i przedszkola
- udział dzieci w przedstawieniach
- cały okres stażu

- gazetka przedszkolna
- zaświadczenia
- tablica informacyjna
2. Współorganizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych.
- przygotowanie dzieci do występów na uroczystościach przedszkolnych
- wykonanie dekoracji
- cały okres stażu

3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
- obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi
- spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców
- cały okres stażu
- notatki własne

4. Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców
- zawieszanie informacji dotyczących ogólnego rozwoju dziecka, ciekawostek, treści programowych;

- cały okres stażu
- tablica informacyjna
5. Wspieranie rozwoju uczniów
- opieka nad uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce
- cały okres stażu
- protokoły z przebiegu konkursów
- notatki własne

VI. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7 ust. 2 pkt. 3)

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy
- opracowanie pomocy, dokumentów, scenariuszy, planów miesięcznych
- cały okres stażu
- na bieżąco
- wszelkie potrzebne materiały sporządzone przy pomocy komputera
- spis stron www, portali edukacyjnych
- pisemna dokumentacja nauczyciela związana z przebiegiem stażu oraz inne dokumenty szkolne
- scenariusze zajęć
2. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych
- wykorzystanie na zajęciach komputera, programów edukacyjnych, DVD
- cały okres stażu
- dzienniki zajęć lekcyjnych
- scenariusze zajęć
3. Udział w internetowych kursach dla nauczycieli
- udział w internetowych kursach dla nauczycieli
- cały okres stażu
- zaświadczenia
VII. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .
(§ 7 ust. 2 pkt. 4)

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
- udział w szkoleniach, konferencjach podejmujących w/w temat
- studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego
- cały okres stażu

- zaświadczenia
2. Samokształcenie
- zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin
- cały okres stażu
- bibliografia

VIII. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust. 2 pkt. 5)

Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Aktywne uczestnictwo w pracach organów przedszkola
- udział w radach pedagogicznych
- udział w pracach zespołów
- prawidłowa organizacja wycieczek przedszkolnych
- cały okres stażu
- zapisy w protokołach
- dokumentacja z przebiegu prac
- karty wycieczek
2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
- wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach
- gromadzenie własnych zasobów tekstów w formie pisemnej i elektronicznej
- cały okres stażu
- notatki własne
- spis aktów prawnych

*Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan sporządziła: mgr Katarzyna Powirska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.