X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28907
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO STARAJĄCEGO SIĘ
O UZYSKANIE STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015r.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

SPIS TREŚCI:

Wstęp str. 3
Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 1 str. 4
Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 2 str. 21
Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 3 str. 26
Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 4a str. 31
Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 4b str. 33
Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 4c str. 35
Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 4e str. 46
Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 4f str. 49
Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 5 str. 50
Podsumowanie str. 65

Efekty realizacji wymagań wyróżniono tłustą czcionką

Zgodnie z brzmieniem § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w okresie odbywania stażu realizowałam następujące zadania:

Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zgodnie z powyższym wymaganiem moje działania obejmowały różnorodne, opisane poniżej zagadnienia.

1. Analiza pracy własnej
Wstępnej oceny własnych umiejętności dydaktycznych i wychowawczych, dokonałam po zapoznaniu się z procedurami i wymaganiami koniecznymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Dokonując samooceny, brałam pod uwagę opinię Dyrektora szkoły, doświadczonych koleżanek i kolegów, potrzeby szkoły oraz potrzeby uczniów.
Analizę własnej pracy dokonywałam także wypełniając raz w semestrze arkusz zatytułowany „Praca dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńcza nauczyciela”. Wypełniony arkusz poddawany był ocenie Dyrektora szkoły.
Prowadzone przeze mnie zajęcia edukacyjne i wychowawcze były hospitowane przez Dyrektora szkoły oraz omawiane pod kątem metodycznym. Przed każdą taką lekcją przygotowywałam arkusz hospitacyjny oraz scenariusz lekcji będący podstawą do omówienia przebiegu lekcji. Efektem oceny lekcji hospitowanej była merytoryczna rozmowa z Dyrektorem szkoły wzbogacająca moją dotychczasową wiedzę metodyczną.
W lutym 2014r. opracowałam własną ankietę ewaluacyjną dotyczącą mojej osoby i poprosiłam o jej wypełnienie uczniów klasy, której byłam wychowawcą. Ankieta została umieszczona na bezpłatnym portalu do tworzenia ankiet www.surveymonkey.com . Udostępniłam uczniom link do ankiety, dzięki czemu jej wypełnienie odbywało się anonimowo drogą elektroniczną. Opracowane wyniki ankiety zostały przedstawione uczniom na godzinie wychowawczej, natomiast rodzicom uczniów na kwietniowym spotkaniu w 2014r.
Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety, dowiedziałam się, że jestem nauczycielem życzliwym, umiejącym dobrze tłumaczyć, sprawiedliwym, z poczuciem humoru.
W sporządzonej ankiecie uczniowie mogli się również wypowiedzieć na temat jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Dzięki wynikom ankiety dowiedziałam się, że lekcje prowadzone przeze mnie są interesujące, tempo pracy na lekcji jest odpowiednie, uczniowie nie czują się zestresowani w trakcie zajęć, natomiast najbardziej lubią pracę w grupach.

Przez cały okres stażu organizowałam i udoskonalałam swój warsztat pracy. Samodzielnie opracowywałam materiały dydaktyczne do nauczania języka angielskiego i niemieckiego, są to scenariusze lekcji, tematyczne karty pracy, ćwiczenia, quizy, stacje językowe. Jako opiekun klasopracowni językowej byłam odpowiedzialna za jej wygląd i wyposażenie, pozyskałam od wydawnictw takie materiały jak plansze, mapę ścienną krajów niemieckojęzycznych, plakaty do przeprowadzenia lekcji kulturoznawczych, zestawy darmowych podręczników. Pracownia językowa wzbogacona została również w foldery gramatyczne i kalendarz językowy. Ze środków Rady Rodziców zostało zakupionych 10 słowniczków polsko – angielskich. Pracownia wzbogaciła się również o jeden słownik polsko – angielski , będący nagrodą w jednym z konkursów powiatowych.
Zgromadzone materiały podlegają ciągłej analizie i udoskonalaniu pod względem merytorycznym. Na bieżąco współpracuję z przedstawicielami wydawnictw szkolnych takich jak: Macmillan, Pearson, WSiP, Oxford, Operon, Nowa Era. Główny cel współpracy to wzbogacenie oferty edukacyjnej.
Brałam udział w szeregu konferencji metodycznych organizowanych przez wydawnictwa.
Na bieżąco starałam się śledzić nowości wydawnicze i wzbogacać, w miarę możliwości, własną biblioteczkę np. najnowsza publikacja Jeremiego Harmera „Essential Teacher Knowledge”.
Aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu. Korzystałam z pozycji prasowych takich jak miesięcznik „Wychowawca”, kwartalnik „Język niemiecki” - wydawany pod patronatem Goethe - Institut w Polsce.
Wykorzystywałam publikacji internetowe w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów. Była to elektroniczna forma dwumiesięcznika „Języki obce w szkole” wydawanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
Zawsze starałam się rozpoznawać indywidualne potrzeby ucznia poprzez własną obserwację lub analizę opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Po dogłębnej analizie wdrażałam rozwiązania adekwatne do danego problemu edukacyjnego (praca z uczniem słabym i dyslektycznym).

Efekty realizacji:
Udoskonalałam własną pracy zarówno pod katem dydaktycznym jak i metodycznym. Celem mojej pracy jest jak najlepiej służyć potrzebom uczniów a tym samym wpływać na podwyższenie jakości ich kształcenia.
Dzięki stworzonemu warsztatowi pracy zajęcia przeze mnie prowadzone były urozmaicone i ciekawe, całkowicie udało mi się uniknąć rutyny i nudy na lekcji.

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Udział w kursach i warsztatach edukacyjnych pomógł mi podnieść poziom mojej pracy, jak również podwyższył jakość pracy szkoły. Ukończone przeze mnie formy doskonalenia wynikały z bieżących potrzeb szkoły, potrzeb własnych i były nastawione na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Informacje o możliwościach doskonalenia uzyskiwałam od Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie lub podczas przeglądania ofert na stronach internetowych wydawnictw.
W czasie odbywania stażu w ramach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:

Tematyka form doskonalenia zawoodowego.

1. Konsultacje metodyczne prowadzone podczas Językowych Dni Pearsona „LEBEN IST LERNEN” (j.niemiecki)
Konsultacje metodyczne prowadzone podczas Językowych Dni Pearsona „ ALWAYS LEARNING” (j.angielski)

2. Konferencja problemowo – metodyczna, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w ramach XIX Konińskich Spotkań Edukacyjnych pt.: Rozwijanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia czyli edukacyjne klucze do przyszłości ucznia
3. Pięciomodułowe szkolenie on-line: Dokumentacja szkolna 2012/2013
4. Pięciomodułowe szkolenie on-line: Dysleksja
5. Czteromodułowe szkolenie on-line: Edukacja XXI wieku
6. Szkolenie metodyczne: The lexical plan for the gimnazjum exam preparation

7. Szkolenie metodyczne: The fashion for a tailor-made exam focused lesson

8. Szkolenie metodyczne: Mind the Map! How to organize, consolidate and better remember key vocabulary – for exam purposes and beyond

9. Szkolenie on - line: Blended learner: a Digital step towards learner autonomy.
Autor szkolenia: Judy Copage


10. Seminarium na temat: Ochrona danych osobowych

11. Konferencja metodyczna: Twenty first Century Teens need Twenty First Century Teaching.
Wykład: Mądra cyfryzacja.

12. Webinarium on – line: TOEIC Listening &Reading, TOEIC Bridge oraz TOEIC Speaking & Writing.
13. Trójmodułowe szkolenie on – line: Diagnoza szkolna
14. Webinarium on – line: Academic Vocabulary
15. Szkolenie metodyczne: Controlled production: a key to making unmotivated students speak

16. Czteromodułowe szkolenie psychologiczne on – line: Rozwój emocjonalny ucznia

17. Konferencja metodyczna: DIAGNOSTYKA I EWALUACJA – KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

18. Konsultacje metodyczne z zakresu metodologii nauczania języka angielskiego poprzez nowoczesne materiały dydaktyczne.


19.
Szkolenie w ramach WDN: Jak pracować z dzieckiem upośledzonym?

20. Szkolenie metodyczne:
More ups than downs or how to teach a good lesson to teenagers...
Autor szkolenia: dr Grzegorz Śpiewak - Naczelny Doradca Metodyczny Wydawnictwa Macmillan Polska

21. Trójmodułowe szkolenie on - line: Diagnoza szkolna w praktyce.
Pod nadzorem merytorycznym prof. dr hab. Hanny Komorowskiej

22. Szkolenie warsztatowe z zakresu rozpoznawania i reagowania na zachowania narkotykowe młodzieży oraz wzmacniania kompetencji wychowawczych.

23. Szkolenie internetowe: Tydzień z Audacity
24. Szkolenie internetowe: Tydzień z mapą mentalną
25. Szkolenie internetowe: Tydzień na projekt
26. Szkolenie internetowe: Tydzień z Power Point
27. Szkolenie internetowe: Tydzień z WEB 2.0

28. Szkolenie metodyczne on – line: Language study outside the classroom

29. e – konferencja: Deutsch? Nein, danke! Kilka trików i pomysłów, jak zachęcić uczniów do nauki języka niemieckiego.

30. Konferencja metodyczna on- line: From Little Things , Big Things grow
Prowadzący: Grant Kempton

31. Szkolenie metodyczne: Jak uczy się mózg i co z tego wynika?

Prowadzący: dr Marzena Żylińska

32. Konferencja metodyczna: Moving On Up
Prowadzący: Philip Warwick

33. Konferencja metodyczna on - line: Diagnoza szkolna. Klucz do sukcesu.

34.
Konferencja metodyczna on - line: „Taktyka na dyslektyka”
35.
e –konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego: A mixed bag: managing materials for mixed ability classes
Prowadząca: Judy Copage [1h]

36. e-konferencja dla nauczycieli języka niemieckiego: Uczeń aktywny na lekcji języka niemieckiego ... Łatwo powiedzieć?

37.
Warsztat, szkolenie i wykład: TIK na lekcjach – jak zacząć?

38.
Szkolenie w ramach projektu: Energie odnawialne – energia dla zuchwałych.

39.
Warsztat, szkolenie i wykład: TIK – sprawdzone metody na urozmaicenie lekcji.

40.
Szkolenie on – line: Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach
zmian w prawie oświatowym

41.
Szkolenie metodyczne: Speaking in the new Cambridge English: First Exam

42.
Szkolenie: Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, prawa i obowiązki nauczyciela.

43.
Cykl e-konferencji: Using multimedia in the classroom

44.
Szkolenie on – line: Getting Inside the Examiner’s Head – The Key to Exam Success.

45.
Konferencja on – line: Jak wkręcić uczniów w uczenie się przy wsparciu TIK i nie tylko...
46. e – konferencja: W oczekiwaniu na motyla. Jak pomóc dziecku przetrwać czas dojrzewania.

47. Konferencja on – line: Mit Aktion
zur (Sprach)Perfektion – „reforma podręcznikowa” i nowe sposoby na lekcje pełne energii.

48. Szkolenie WDN: Przepisy dotyczące wycieczek szkolnych.
49. Konferencja metodyczna: Is that all there is? Boosting effectiveness in the gimnazjum English classroom

50. Szkolenie metodyczne on – line: Sesja o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

51. Szkolenie WDN: Możliwości wykorzystania Internetu, prawa autorskie, rzetelność informacji, modyfikowanie zasobów.


52. Konferencja dla nauczycieli języków obcych: Trudności w nauce języków obcych i ich różnorakie przyczyny.

53. Szkolenie metodyczne on – line: Eat, Sleep, Create, Repeat: The power of repetition in language learning.

54. Spotkanie metodyczne: Aktion Deutsch. Niemiecki w akcji. To działa! Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Efekty realizacji:
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach pozwoliły mi osiągać lepsze efekty w nauczaniu. Udział w spotkaniach był okazją do dyskusji, konsultacji i dzielenia się wiedzą.
Podjęte formy doskonalenia zawodowego podniosły moje kwalifikacje zawodowe i udoskonaliły wiedzę teoretyczną i praktyczną.
Wiele narzędzi, procedur, scenariuszy i innych pomocy dydaktycznych opracowałam dzięki wiedzy zdobytej w ramach doskonalenia. Tym samym mój warsztat pracy stał się bogatszy a przez to zajęcia z uczniami ciekawsze.
Wymienione formy doskonalenia pozwoliły mi ukształtować pozytywne relacje z wychowankami i rodzicami, nauczyły pracować z uczniem słabym zmagającym się z problemami w nauce, czy mającym negatywne relacje z rówieśnikami.
Udział we wszystkich formach doskonalenia dał mi wiele informacji praktycznych, ale przede wszystkim był inspiracją do samodzielnego poszukiwania i uzupełniania wiedzy. Szczególnie przydatne było szkolenie z 24 lutego 2015r. podczas którego poruszone zostały praktyczne, ale również psychologiczne zagadnienia pracy z uczniem w oparciu o podręczniki wieloletnie.
Dzięki ciągłemu pogłębianiu wiedzy uczniowie, nauczyciele i rodzice otrzymują ode mnie właściwą pomoc i wsparcie, a szkoła kompetentnego pracownika. Wpłynęło to również na podniesienie prestiżu szkoły posiadającej nauczyciela rozwijającego się zawodowo, a tym samym na promocję szkoły w środowisku lokalnym.

3. Udział posiedzeniach i zespołach.
W celu podniesienia jakości i poziomu pracy w szkole regularnie brałam udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Słodkowie.
Systematycznie współpracowałam także z Radą Rodziców. Wielokrotnie udało mi się pozyskać dofinansowanie z funduszy Rady Rodziców, na przeprowadzenie i organizację takich przedsięwzięć jak: Konkurs Wiedzowy o Europie, Wieczór Amerykański (American Evening), konkursy tematyczne związane z Halloween, Wieczór Niemiecki (Der deutsche Abend), Powiatowy Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych, Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Zdecydowana większość pozyskanych środków, przeznaczana była na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach.
W czasie trwania stażu byłam wychowawcą klasy, co zobowiązywało mnie do brania udziału w pracach Zespołu Wychowawczego. Wraz z innymi nauczycielami pracującymi w Gimnazjum w Słodkowie uczestniczyłam w pracach nad Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki. Współtworzyłam Plan Rozwoju Szkoły na lata 2012 – 2014. Byłam członkiem zespołu zajmującego się modyfikacją i uaktualnieniem Koncepcji Pracy Szkoły w roku szkolnym 2014 -2015. Jako członek Zespołu Języków Obcych uczestniczyłam w jego pracach. Opracowywałam plany pracy i harmonogramy spotkań zespołu językowego. Sporządzałam comiesięczne protokoły ze spotkań zespołu językowego, na ich podstawie sporządzałam sprawozdanie z pracy całego zespołu. W roku szkolnym 2014/2015, objęłam funkcję przewodniczącej Zespołu Języków Obcych.
W trakcie trwania stażu współpracowałam lokalnymi mediami prasą (tygodnik „Echo Turku”) i telewizją „TV Wielkopolska” (link http://tvwielkopolska.pl/index.php/konin-aktualosci/turek).
Media otrzymywały ode mnie informacje o ważnych wydarzeniach z życia szkoły, odbywających się uroczystościach, osiągnięciach uczniów na niwie szkolnej, powiatowej i ogólnopolskiej.
Corocznie przygotowywałam klasopracownię językową na „Drzwi otwarte szkoły”. W tym celu przygotowałam i uaktualniałam prezentację multimedialną przedstawiającą kolejne edycje Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej i Powiatowego Konkursu Wiedzy o USA.
Podczas „Drzwi Otwartych” 17 marca 2014r. przygotowałam prezentację multimedialną, przedstawiająca historię św. Patryka patrona Irlandii. Prezentacja okazała się być na tyle ciekawa, że każdy odwiedzający w tym dniu szkołę rodzic i uczeń zatrzymywał się na chwilę, aby obejrzeć ją w całości.
Jako nauczyciel języka obcego i wychowawca byłam członkiem Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, poznałam procedury udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej, zanalizowałam przepisy prawne dotyczące postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych zaistniałych w rodzinie, a w szczególności dotyczących przemocy, jak i procedury dotyczącej tzw. „ Niebieskiej Karty”.
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stosowałam wytyczne zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Tarapeutycznym ( IPET): dostosowanie wymagań edukacyjnych do obniżonych możliwości ucznia, różnicowanie ilości i poziomu
trudności zadań oraz limitów czasowych, zachęcanie do nauki częstą pochwałą, podkreślaniem mocnych stron.

Efekty realizacji:
Moje uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołach wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły poprzez monitorowanie jej funkcjonowania zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami. Efekty pracy nad Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki przyczyniły się do ulepszenia mojej pracy wychowawczej.
Duża liczba gimnazjalistów podejmujących naukę w naszej placówce jest wymiernym świadectwem skuteczności podejmowanych przeze mnie działań.
Informacje o sukcesach uczniów na łamach prasy i w telewizji były dla samych zainteresowanych bardzo nobilitujące i motywowały ich do dalszych działań.
Podnosiłam jakość pracy szkoły poprzez rozpoznawanie bieżących problemów i potrzeb
uczniów oraz pomoc w tym zakresie. Dostosowałam formy i metody pracy z uczniem do indywidualnych zaleceń opracowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
Tym samym wypracowywaliśmy z uczniem efektywniejszą formę pracy, skuteczniejsze działanie. Dzięki temu czuł się on bardziej zmobilizowany do pokonywania trudności, wzrosła jego samoocena.

Uwrażliwiałam rodziców (podczas indywidualnych spotkań) na konieczność pomocy dzieciom z problemami w nauce i zachowaniu, współpracowałam z nimi w tym zakresie.

4. Opracowanie lub współtworzenie dokumentów, narzędzi i procedur
W trakcie trwania stażu, wespół z pozostałymi członkami zespołu językowego dokonałam ewaluacji Przedmiotowego Systemu Oceniania z języków obcych. Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. Wdrażanie PSO z języków obcych miało na celu zapoznanie uczniów i ich rodziców z ujednoliconymi kryteriami oceniania, wymaganiami edukacyjnymi oraz wymaganiami na poszczególne oceny.
PSO po dokonanej modyfikacji uszczegółowiło uczniom, jakie wymagania są przez nimi stawiane odnośnie ich wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego i niemieckiego.
W celu zachęcenia młodego człowieka do pracy zawsze sumiennie i rzetelnie oceniałam jego wiedzę. Ocena była obiektywna i pełniła rolę przede wszystkim motywującą.
Uczeń jest traktowany przeze mnie podmiotowo. Zawsze staram się pokazać mu jego postępy, wskazać braki oraz dać wskazówki do dalszej pracy.
Pracę w danym roku szkolnym rozpoczynałam od analizy i modyfikacji planów dydaktyczno – wychowawczych z języka angielskiego i niemieckiego na danym etapie edukacyjnym.
Zawarte w planach treści zebrane zostały pod katem wymagań na egzaminie gimnazjalnym, w celu kształcenia wiadomości i umiejętności najczęściej sprawdzanych na tym egzaminie.
Tworząc dokumentację przede wszystkim skupiłam się na opracowaniu planu pracy wychowawcy klasowego na okres trzech lat. Plan ten realizowany był na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
Opierając się na literaturze metodycznej, korzystając ze stron internetowych, zgodnie
z wymaganiami edukacyjnymi i aktualna podstawą programową opracowałam narzędzia
do pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów z nauczanych przeze mnie przedmiotów.
Testy, sprawdziany, karty pracy itp. przygotowałam wykorzystując znajomość obsługi komputera i technik komputerowych. Zastosowanie dobrze skonstruowanych narzędzi pozwoliło mi prawidłowo oszacować osiągnięcia ucznia i sprawdzić przyrost jego wiedzy. Każdego roku, w ramach wypełniania obowiązków, współorganizowałam przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego dla klas trzecich z wydawnictwem " Operon".
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadziłam w klasach trzecich „Diagnozę Szkolną Pearsona”, która jest innowacyjnym systemem oceniania wiedzy i postępów ucznia, na który składają się testy diagnostyczne, program naprawczy z kartami pracy do testów oraz kartami pracy dla uczniów a także generowane systemowo raporty wyników. „Diagnoza Szkolna Pearsona” skupia się na badaniu dwóch istotnych obszarów, a mianowicie stopnia opanowania umiejętności wymienionych w nowej podstawie programowej oraz stopnia przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z języka.
Główne cele podjętych działań to możliwość oswojenia się uczniów z arkuszami egzaminacyjnymi, uświadomienie rodzicom stopnia przygotowania ich dziecka do egzaminu gimnazjalnego oraz wskazanie ewentualnych braków i zaległości podczas indywidualnych spotkań z rodzicami.
Corocznie dokonywałam wnikliwej analizy wyników właściwego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych nowożytnych. Sporządzane przeze mnie raporty uwzględniały stopnie trudności poszczególnych zadań, osiągnięte punkty, średnie wyniki egzaminu z części podstawowej i rozszerzonej. Na podstawie zestawienia całościowego zdefiniowałam wnioski, które uwzględniałam podczas modyfikacji planów dydaktycznych dla przyszłych klas trzecich. Szczegółowy raport z właściwego egzaminu gimnazjalnego omawiany był na specjalnym spotkaniu Zespołu Języków Obcych. Wnioski z raportu posłużyły do opracowania planu naprawczego, mającego zniwelować największe trudności uczniów w poszczególnych typach zadań egzaminacyjnych.
Corocznie, pod koniec semestru letniego przeprowadzałam próbny egzamin gimnazjalny w klasach drugich oraz badanie osiągnięć edukacyjnych po pierwszym roku nauki. Dokonywałam analizy i interpretacji uzyskanych wyników oraz wyciągnęłam wnioski. Całość ujęta w formie raportów została przedstawiona i omówiona na spotkaniu Zespołu Języków Obcych.
Dwukrotnie byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie anonimowej ankiety badającej zagrożenie uzależnieniami wśród młodzieży gimnazjalnej. Na podstawie wyników z ankiet dokonałam analizy oraz interpretacji uzyskanych wyników. Raport zbiorczy miał postać zestawienia tabelarycznego z podziałem na poszczególne lata kształcenia.
Wnioski z raportu były omawiane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz na listopadowych spotkaniach z rodzicami.

Efekty realizacji:
Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych nakreślił zasady współpracy między uczniami, rodzicami a mną. Uczniowie korzystają z jasnych, precyzyjnie sformułowanych wymagań przedmiotowych na poszczególne oceny, są świadomi tego, jakie wymagania są przed nimi stawiane. Dokonują właściwej selekcji materiału w trakcie uczenia się.
Poprawnie skonstruowane plany dydaktyczno – wychowawcze ułatwiły mi precyzyjne planowanie zajęć i ocenę skuteczność własnej pracy. Przekazując określona wiedzę nauczyciel powinien dysponować możliwie jak najlepszymi sposobami sprawdzenia osiągnięć uczniów. Układane przeze mnie testy i sprawdziany pozwoliły uczniom rzetelnie sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności w praktyce, a tym samym nakreślić ich postępy w nauce.
Podjęte działania przyczyniły się do wzrostu efektywności i jakości pracy własnej
i szkoły.
Celem dokonywanych przeze mnie analiz wyników egzaminów zewnętrznych
i wewnętrznych była poprawa jakości kształcenia, przygotowanie uczniów do egzaminów oraz utrwalenie, a także uzupełnienie przez nich niezbędnej wiedzy i umiejętności.
Wnioski z przeprowadzonej analizy egzaminów wykorzystałam w planowaniu i organizowaniu pracy z uczniami tak, aby uczniowie nadrobili zaległości i w zadowalającym stopniu przyswoili wiedzę.
Zauważyłam jednak, że wypracowane podczas analizy wyników egzaminów wnioski z poprzednich lat, nie mogą być jedynym wyznacznikiem mojej pracy z kolejnym rocznikiem uczniów, ponieważ każdy rocznik ma inne możliwości i potrzeby w zakresie kształcenia.
Wskazują one jednak na obszary, które są potencjalnie najtrudniejsze do opanowania przez uczniów, dając mi wskazówkę do zwrócenia szczególnej uwagi na dane zagadnienie lub typ zadań już od pierwszych lekcji.


5. Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych
Przez okres stażu organizowałam dodatkowe zajęcia dla uczniów mających kłopoty z przyswojeniem materiału. Podczas pracy z uczniem mającym trudności w nauce zawsze starałam się najpierw wskazać jego mocne strony a dopiero później koncentrować się na brakach, żeby w ten sposób podnieść samoocenę ucznia i zmotywować go do poprawy istniejących słabych stron. Treści realizowane na zajęciach zazwyczaj proponowali sami uczniowie. Zwracałam szczególną uwagę na dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych, opracowałam indywidualne karty pracy.
Corocznie przygotowuję uczniów do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego . W tym celu prowadzę zajęcia dodatkowe dla uczniów klas trzecich. W związku z tym opracowałam własny plan zajęć, dodatkowych. Lekcje te były zajęciami dla osób chętnych, co umożliwiło nam lepszą i skuteczniejszą pracę.
W ramach zajęć przypominałam uczniom standardy wymagań egzaminacyjnych, zasady egzaminu gimnazjalnego, zapoznawałam z arkuszami i „ kluczami odpowiedzi ”. Zajęcia bazowały także na rozwiązywaniu przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

Efekty realizacji:
Uczestnicy zajęć uzupełniali braki i doskonalili swoje umiejętności. Mieli również możliwość nadrobienia zaległości, czy poprawienia ocen z niedostatecznych prac.
Dzięki podjętym przeze mnie działaniom uczniowie mający trudności w nauce czuli się pewniej na lekcjach, odpowiednia motywacja, chwalenie za najmniejsze sukcesy sprzyjało osiąganiu dobrych wyników nauczania na miarę ich możliwości.
Uczniowie klas trzecich, korzystający z zajęć dodatkowych powtórzyli, uzupełnili wiadomości niezbędne do egzaminu gimnazjalnego.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów naszej szkoły.

Opis i analiza realizacji wymagań zawartychw § 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Uwzględniając wymagania zawarte w tym punkcie moje działania obejmowały niżej opisane
zagadnienia.

1. Samodzielne doskonalenie warsztatu pracy w zakresie technologii informacyjnej

Umiejętność korzystania z technologii informacyjnej jest niezbędnym elementem
w pracy nauczyciela. Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo duża rolę,
co związane jest z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy.
Regularnie monitorowałam informacje dotyczące spraw oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, śledziłam w Internecie zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego.
Poszukując informacji potrzebnych do pracy własnej korzystałam z internetowych portali:
• www.gimslodkow.strefa.pl - internetowa strona Gimnazjum w Słodkowie
• www.profesor.pl - serwis oferujący aktualności oświatowe, materiały dydaktyczne, forum
dyskusyjne
• www.ko.poznan.pl - strona kuratorium
• www.men.gov.pl , www.menis.gov.pl - strony ministerialne
• www.oke.poznan.pl - strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
• www.cke.edu.pl - strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
• www.jezykiobce.pl – elektroniczna forma dwumiesięcznika „Języki obce w szkole”
• www.edukacja.edux.pl – portal edukacyjny z możliwością publikowania
• www.najezykach.pl – portal i księgarnia językowa
• www.dzienik.librus.pl – dziennik w elektronicznej formie
• www.testportal.pl – internetowa aplikacja do tworzenia testów
• www.surveymonkey.com – internetowa aplikacja do tworzenia ankiet
• www.etwinning.pl – platforma europejskiej społeczności szkolnej
• www.angielski.co.uk - bezpłatne ćwiczenia do nauki języka angielskiego oraz testy
Wykorzystałam komputer do samodzielnego przygotowania i sporządzenia dokumentacji awansu zawodowego.
Umiejętność obsługi komputera pozwoliła mi na efektywne przygotowanie:
• sprawozdań i raportów
• planów pracy
• planów dydaktyczno – wychowawczych z języka angielskiego i niemieckiego
• scenariuszy uroczystości, imprez szkolnych
• konspektów lekcji
• zestawień ocen, frekwencji na spotkania z rodzicami
• dyplomów (konkursy Halloween)
• zaproszeń dla gości (konkursy powiatowe)
• artykułów ( na stronę szkoły oraz do lokalnej prasy)
W czasie stażu korzystałam także z programu Microsoft Office Excel do opracowywania niezbędnych zestawień , tabel służących określeniu wyników uczniów z przeprowadzonych badan osiągnięć edukacyjnych lub badań ankietowych.
Na stronie internetowej szkoły umieszczałam artykuły z życia szkoły ( np. Europejski Dzień Języków) i informacje o organizowanych przeze mnie konkursach i ich wynikach
(np. Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA czy Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej).
Dzięki Internetowi na bieżąco śledziłam aktualności szkolne umieszczane na szkolnej stronie internetowej. Dodatkowo poczta elektroniczna znacznie ułatwiła kontakt z innymi nauczycielami. Komunikowanie się z rodzicami moich uczniów za pomocą telefonu komórkowego oraz dziennika elektronicznego usprawniło wymianę informacji.
Internet oraz poczta mailowa stanowią podstawowy element w kontaktach z przedstawicielami wydawnictw, dzięki czemu jestem informowana na bieżąco o konferencjach metodycznych, szkoleniach on-line, nowinkach wydawniczych oraz zmianach w systemie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych.

Efekty realizacji:
Wykorzystanie zasobów Internetu i możliwości komputera wpłynęło na moje ustawiczne samokształcenie w tej materii.

Technologia komputerowa znacznie ułatwiła i uporządkowała moją pracę. Dokumenty i inne teksty napisane przeze mnie przy pomocy komputera są estetyczne i czytelne.
Za sprawą korespondencji elektronicznej wymieniałam z nauczycielami doświadczenia oraz otrzymywałam cenne rady w sprawie awansu zawodowego, dzięki czemu wzrosła organizacja mojej pracy.
Internet jest ciekawym sposobem przekazu informacji uczniom. Zdjęcia z konkursów, uroczystości , imprez szkolnych w szybki sposób propagują działania uczniów i docierają do szerokiego grona odbiorców (szkolna strona internetowa, profil szkoły na Facebook’u)

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych, pomocy dydaktycznych

W swojej pracy bardzo często wykorzystywałam komputer do przygotowania materiałów:
• sprawdzianów
• testów
• kart pracy
• prac pisemnych
• pomocy dydaktycznych
• prezentacji multimedialnych
Na bieżąco gromadzę szereg niezbędnych i aktualnych informacji a ciekawe pomysły dydaktyczne i wychowawcze wykorzystuję w pracy pedagogicznej.
Najczęściej odwiedzane strony to:
• www.wsip.pl
• www.wsipnet.pl
• www.pearson.pl
• www.pearsonelt.com
• www.macmillan.pl
• www.nowaera.pl
Motywowałam uczniów do samodzielnego pozyskiwania materiałów do wykonywania prac dodatkowych o charakterze prezentacji multimedialnych. Zachęcałam uczniów do czynnego śledzenia informacji przekazywanych za pomocą dziennika elektronicznego.
Internet pomagał mi w śledzeniu plagiatów w pracach moich uczniów.

Efekty realizacji :
Technologię informacyjną wykorzystuję w celu ulepszenia i uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych oraz do pozyskania interesujących materiałów źródłowych. Korzystanie
z Internetu w codziennej pracy to dla mnie przede wszystkim możliwość poznania wielu stron internetowych oraz portali edukacyjnych.

3. Korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych, filmów i platform edukacyjnych

Na lekcjach wykorzystywałam takie urządzenia multimedialne jak: projektor, odtwarzacz płyt CD, cyfrowy aparat fotograficzny, przenośne urządzenia magazynujące.
Wykorzystując bezpłatny portal edukacyjny do tworzenia testów (www.testportal.pl), przeprowadziłam metodą e-learning Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, organizowany w związku z przedsięwzięciem o nazwie „Dzień Niemiecki” („Der deutsche Tag”). Zapoznałam się z regulaminem portalu i zasadami bezpłatnego korzystania. Szybko i sprawnie opanowałam sztukę konstruowania pytań konkursowych bezbłędnie wykorzystując możliwości portalu. Sporządziłam listę osób deklarujących chęć udziału w konkursie, uzyskałam od uczestników konkursu zgody na wykorzystanie ich adresów e-mailowych, wprowadziłam dane do systemu, wygenerowałam hasła i loginy i przekazałam je uczestnikom. Zdecydowana większość uczniów bez problemu poradziła sobie z udziałem w konkursie organizowanym on – line.
Wspólnie z moimi wychowankami dwukrotnie wzięłam udział w ogólnopolskim projekcie „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie - e- learning”. Przeprowadziłam zajęcia metodą e-learning na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia miały na celu zapoznanie młodzieży z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Internecie a także internetowymi zasadami dobrego wychowania. Poza tym 10 uczniów mojej klasy, ukończyło inne kursy proponowane przez fundację „Dzieci Niczyje” na stronie www.fdn.pl/kursy. Za powyższe przedsięwzięcie uzyskałam certyfikat wydany przez Fundację „Dzieci Niczyje”.

Zgłosiłam szkołę i wzięłam udział w II Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół jako innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa z języka angielskiego. Program opiera się na metodzie e- learning nauki słownictwa dzięki portalowi www.instaling.pl. Ta innowacyjna metoda nauki słownictwa cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, co sprawiło, że przystąpiłam również do trzeciej i czwartej edycji tego programu. Za udział w każdej edycji otrzymałam certyfikat jakości Kształcenia Języka Angielskiego dla mnie i mojej szkoły.
Po zapoznaniu się z portalem www.etwinning.pl wykonałam szereg przygotowań, mających na celu możliwość realizacji projektu na platformie TwinSpace. Ukończyłam szkolenie internetowe Tydzień na projekt, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program e – Twinning. Samodzielnie sporządziłam plan projektu partnerstwa eTwinning Gimnazjum w Słodkowie i znalazłam szkołę partnerską w Hiszpanii (IES Las Encinas, Valencina de la Concepción). Projekt nosił tytuł: „Important school ceremonies and assemblies” [Apele i ważne uroczystości szkolne]. Współpraca partnerska nad projektem trwała od marca do czerwca 2014r. Projekt otrzymał odznakę eTwinning Label wydaną przez Narodowe Biuro Akcji eTwinning Polska. Po zakończeniu projektu dokonałam szczegółowego opisu zrealizowanych działań przeprowadzonych w ramach projektu.
Przeprowadziłam wiele zajęć na bazie materiałów zawartych w Internecie. Starałam się uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne także poprzez wykorzystanie płyt z interaktywnymi ćwiczeniami.

Efekty realizacji:
Multimedia stworzyły niepowtarzalną szansę zmiany tradycyjnych metod nauczania
na nowoczesne, bardziej atrakcyjne i intensywne.
Ich zastosowanie na lekcjach języka angielskiego i godzinach wychowawczych sprawiło,
że młodzież uczyła się wykorzystywać je w sposób twórczy w różnych dziedzinach- były tematem analizy, dyskusji, porównania.
Po raz kolejny przekonałam się, że multimedia i Internet umożliwiają
w edukacji nie tylko wykonywanie pewnych czynności i zadań inaczej, ale wraz z nimi pojawiły się również nowe możliwości w zakresie i sposobach kształcenia.
Wykorzystywałam komputer w pracy z młodzieżą jednocześnie kształtując u niej umiejętność eliminacji niepotrzebnych treści. Starałam się uświadomić uczniom, aby traktowali Internet jako narzędzie pracy, a nie tylko rozrywki.
Na lekcjach wychowawczych dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń płynących
ze strony komputera i Internetu, z czego najwięcej czasu poświęciłam cyberprzemocy.

Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Realizując wymagania zawarte w tym punkcie podjęłam następujące działania:

1.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

Swój warsztat pracy wzbogacałam poprzez nowe doświadczenia, zdobytą wiedzę, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Jak każdy nauczyciel odczuwałam również potrzebę dzielenia się własną wiedzą, doświadczeniem z innymi.
Działania edukacyjno - wychowawcze przynoszą zadowalające efekty, jeśli odbywają się w atmosferze wzajemnej pomocy i współpracy. W trakcie trwania stażu współpracowałam z nauczycielami innych przedmiotów podczas organizowania następujących przedsięwzięć:
• Narodowe Święto Niepodległości - przygotowanie scenariusza, organizowanie prób, oprawa sceniczna uroczystości
• akcja charytatywna – „Góra Grosza”- współpraca z wychowawcami
• Ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – współpraca przy organizacji festynu, działania profilaktyczne, przygotowanie do konkursów w ramach kampanii.
Aktywnie współpracowałam z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami, dzieląc się z nimi swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Zainteresowanym nauczycielom udostępniłam scenariusze zajęć. Udostępniałam innym nauczycielom (nie tylko języka angielskiego czy niemieckiego) wszelkie posiadane materiały w celu przygotowania uroczystości czy rozwiązania problemu wychowawczego. Konsultowałam się z innymi nauczycielami języka angielskiego i niemieckiego, wymiana poglądów i doświadczeń następowała w ramach spotkań zespołu językowego, oraz na nauczycielskim forum internetowym pod adresem www.anglisci.pl/forum. Podejmowane tematy były ściśle związane ze specyfiką i warunkami pracy szkoły.
W ramach wymiany doświadczeń opublikowałam zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji na portalu www.literka.pl.

2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

Jedną z form dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami są lekcje otwarte, które rozwijają horyzonty i warsztat pracy nauczyciela oraz integrują grono pedagogiczne. Zorganizowałam lekcje otwarte z języka angielskiego i niemieckiego. Prowadzone przeze mnie lekcje miały formę warsztatów ściśle powiązanych z cyklicznymi przedsięwzięciami o nazwie „Wieczór Amerykański” i „Wieczór Niemiecki”.
Opracowałam scenariusze zajęć lekcji otwartych, przygotowałam materiały i pomoce dydaktyczne, zadbałam o sprawne działanie sprzętu multimedialnego. Zajęcia przeprowadzone zostały w obecności zainteresowanych nauczycieli. Po zakończeniu zajęć odbywała się dyskusja zakończona sformułowaniem wniosków do dalszej pracy.
Utrzymywałam także stałe kontakty z nauczycielami języka angielskiego i niemieckiego pracującymi w innych szkołach, co umożliwiło mi wymianę doświadczeń i podniosło jakość pracy szkoły.

3. Przeprowadzenie szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

W maju 2013 roku wspólnie z koleżanką z zespołu matematyczno – przyrodniczego przygotowałam prezentację multimedialną zatytułowaną „Aktywizujące metody nauczania”.
Zawarte w prezentacji materiały, oparte były na fachowej literaturze m.in. Małgorzaty Taraszkiewicz (edukator, psycholog edukacyjny) całość posłużyła do przeprowadzenia szkolenia Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Słodkowie. Po zakończeniu szkolenia odbyła się dyskusja uczestników z której wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy.

4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

We wrześniu 2012r. postanowiłam włączyć się w ogólnopolską kampanię społeczną „Język to podstawa. Ucz się Języków”. Celem kampanii było:
• tworzenie w Polsce klimatu sprzyjającego nauce języków obcych
• promowanie różnorodności językowej
• wykreowanie wizerunki Polaka jako obywatela Europy, swobodnie posługującego się językami obcymi.
W ramach kampanii przeprowadziłam lekcje kulturoznawczą, podczas której przedstawiłam argumenty przemawiające za potrzebą znajomości języków obcych we współczesnych realiach. Udział w akcji został potwierdzony imiennym certyfikatem.
Po szczegółowym zapoznaniu się z regulaminem, wzięłam udział w ogólnopolskiej kampanii TERAZ NIEMIECKI promującej naukę języka niemieckiego w Polsce. Organizatorem kampanii było wydawnictwo Nowa Era. Warunkiem udziału w kampanii było przeprowadzenie szkolnej sondy, w trakcie której zadawane było pytanie „Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?”. Uczniowie gimnazjum odpowiadali na to pytanie w mądry i przemyślany sposób.
W ramach kampanii zorganizowane zostało również przedsięwzięcie „Der Deutsche Tag” – „Dzień Niemiecki”, podczas którego uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału różnorodnych konkursach związanych z językiem niemieckim. Po zakończeniu kampanii organizator przyznał mnie i mojej szkole Certyfikat Ambasadora Języka Niemieckiego (czerwiec 2014).
W ramach kontynuacji w maju 2015 roku ponownie przystąpiłam do ogólnopolskiej kampanii TERAZ NIEMIECKI. Tym razem wspólnie z grupą uczniów przygotowałam plakat promujący naukę języka niemieckiego. Plakat w formie zdjęcia został umieszczony na stronie www.terazniemiekci.pl w zakładce „Konkurs”.
Dzięki udziałowi w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli gimnazjum na najlepszy projekt edukacyjny z języka niemieckiego pt.: „PROJEKT MARZEŃ”, jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnienia mojej pracy konkursowej pt. „Der deutsche Abend” – „Wieczór Niemiecki”. Zdaniem jury na szczególne uznanie w mojej pracy konkursowej zasługuje pomysłowość i pokazanie, że lekcje języka niemieckiego mogą zachęcać uczniów do wspólnej pracy i być jednocześnie atrakcyjne i skuteczne. Organizatorem konkursu było Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.
Ponadto wzięłam udział w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli gimnazjum pt.: „PROJEKT Z KLASĄ”, projekt napisany został w oparciu o cykliczne przedsięwzięcie o nazwie „Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej”. Adresatami projektu konkursowego byli uczniowie biorący udział w „VI Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej”. Tytuł projektu: „Śpiewamy w języku obcym”. Głównym celem projektu było inspirowanie uczniów do podejmowania ambitnych wyzwań edukacyjnych. Za przygotowanie tego projektu edukacyjnego organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era, uzyskałam Certyfikat „PROJEKTant edukacji 2014”.
Udział w XIII edycji indywidualnego konkursu dla nauczycieli, mającego na celu przyznanie Europejskiego Znaku Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia się Języków Obcych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pozwolił mi zauważyć drobne nieścisłości w napisanym przeze mnie projekcie pt. „Kurs języka angielskiego dla dorosłych”. Udział w tym konkursie był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem, ponieważ wskazał mi słabe punkty w sposobie pisania projektów.


Zorganizowałam i koordynowałam projekt pod nazwą Europejskie Portfolio Językowe. Prace nad własnym portfolio językowym podjęło dwóch uczniów naszego gimnazjum. Głównym celem projektu było stymulowanie do nauki języków obcych oraz umożliwienie uczniom w jasny i zrozumiały sposób samooceny przy użyciu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Efekty realizacji:
Jestem osobą otwartą na współpracę i chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem – zdobytym przez udział w licznych formach doskonalenia czy studiowanie literatury fachowej.
Zamieszczenie dokumentów na ogólnopolskiej stronie internetowej dało możliwość konfrontacji moich działań działaniami innych nauczycieli oraz możliwość wymiany doświadczeń. Współdziałanie z innymi nauczycielami uważam za jeden z lepszych sposobów uczenia się, doskonalenia swojego warsztatu i metod pracy.
Umożliwiło mi ono wymianę spostrzeżeń i pomysłów dotyczących pracy własnej, mobilizowało do wspierania innych w poszukiwaniu rozwiązań problemów, uczyło planowania przedsięwzięć (np. konkursów) i współpracy w ich realizacji.
Pozytywne opinie i komentarze nauczycieli uczestniczących w moich lekcjach otwartych, utwierdziły mnie w przekonaniu, że moja praca idzie w dobrym kierunku, że umiem stosować metody aktywizujące oraz wykorzystuje bogaty wachlarz pomocy i środków dydaktycznych.
Ta wymiana doświadczeń umocniła pozytywne relacje interpersonalne w gronie nauczycielskim. Część kadry pedagogicznej miała okazję poznać i zaobserwować metody nauczania języków obcych z możliwością wykorzystania ich na innych przedmiotach. Podwyższył się tym samym poziom nauczania i wychowania w naszej szkole.
Rozbudowany warsztat pracy - pomoce dydaktyczne, scenariusze, konspekty, prezentacje- usprawnił i wzbogacił moją pracę jako nauczyciela i wychowawcy. Zgromadzone materiały i narzędzia udostępniłam innym nauczycielom, ułatwiając tym samym organizację ich działalności dydaktycznej i wychowawczej.

Opis i analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Realizując powyższe wymagania opracowałam, wdrożyłam i zrealizowałam
Szkolny Program Języka Angielskiego „Easy Exam”
We wrześniu 2014r. wdrożyłam Szkolny Program Języka Angielskiego Easy Exam. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2014r. program został zatwierdzony i przyjęty do realizacji. Easy Exam jest to program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego.
Program określa cele szczegółowe kształcenia, charakteryzuje materiał nauczania z podziałem na poszczególne działy, tematykę do realizacji oraz określa podstawowe środki dydaktyczne w tym podręcznik przeznaczony do realizacji oraz materiały pomocnicze.
Program ten kierowany jest do wszystkich uczniów klas trzecich Gimnazjum w Słodkowie, którzy chcą poszerzyć i udoskonalić swoje umiejętności językowe. Udział w zajęciach był dobrowolny. Zajęcia realizowane były w wymiarze jednej lub dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu.
Priorytetowym założeniem programu było ćwiczenie wszystkich sprawności językowych, jak również powtórzenie wybranych zagadnień gramatyczno – leksykalnych pod kątem egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
Program Easy Exam opierał się na podstawie programowej przedmiotu język obcy nowożytny dla trzeciego etapu edukacyjnego poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego oraz ściśle korelował z programem nauczania języka angielskiego autorstwa Barbary Tittenbrum i Ewy Piotrowskiej, obowiązującego w Gimnazjum w Słodkowie.
Realizacja programu odbywała się w oparciu o repetytorium gimnazjalne autorstwa Marty Rosińskiej oraz Grzegorza Śpiewaka. Podręcznik ten jest dopuszczony do użytku szkolnego
i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania języka angielskiego - numer dopuszczenia MEN 348/2011.

Uczestnicy programu Easy Exam oceniani byli zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania z języka angielskiego jaki obowiązuje w Gimnazjum w Słodkowie.
Ocenianie uczniów odbywało się na bieżąco w formie ustnych pochwał za aktywność oraz zaangażowanie na lekcji. Nauczyciel prowadzący uważnie obserwował zachowanie poszczególnych uczniów oraz ich umiejętność współpracy. Ocenie podlegały również widoczne dokonania edukacyjne np. przedterminowe oddawanie wykonanych kart pracy.
W efekcie końcowym każdy uczestnik programu Easy Exam miał 3 oceny. Pierwsza ocena za test diagnostyczny (test na wejście), druga ocena za wykonane i oddane karty pracy (średnia) i trzecia ocena za test końcowy (test na wyjście).
Pomiar przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów zmierzony został poprzez dokonanie analizy porównawczej wyników testu diagnostycznego czyli tzw. testu na wejście z wynikami testu końcowego tzw. testu na wyjście.
Szczegółowy raport zawierający analizę oraz interpretację uzyskanych wyników, został przedłożony Dyrektorowi i znajduje się w dokumentacji szkoły.

Efekt realizacji:

Umiejętność opracowania i wdrażania własnego programu nauczania. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez możliwość podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Osiąganie zadowalających wyników w nauce. Podnoszenie własnych umiejętności dydaktycznych. Zmotywowanie uczniów do odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań, pasji i uzdolnień. Budowanie poczucia własnej wartości. Integracja uczniów i kształtowanie postaw prospołecznych. Podniesienie wyników kształcenia oraz wyników z zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych a co za tym idzie promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Polepszenie relacji nauczyciel-uczeń, uczeń-nauczyciel.

Analiza i opis działań dotyczących spełnienia wymagań zawartych
w § 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

Rozdział zawiera informacje o pełnieniu funkcji przewodniczącego lub członka szkolnej komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu gimnazjalnego
W październiku 2009r. ukończyłam z wynikiem pozytywnym 20-godzinne szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu uzyskując kwalifikacje do oceniania z zakresu egzaminu z języka niemieckiego w gimnazjum. W listopadzie 2009r. zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego . W kwietniu 2011r. wzięłam udział w szkoleniu uzupełniającym dla egzaminatorów w związku ze zmianami dotyczącymi egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego od 2012r.
Jako egzaminator znający zasady i wymogi egzaminowania zewnętrznego mogę już
od pierwszej klasy stosować odpowiednie metody nauczania, właściwie dobierać program i kłaść większy nacisk na wybrane treści kształcenia. W praktyce stosuję takie same kryteria oceniania, by lepiej przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego a tym samym bezpośrednio wpływam na jakość pracy szkoły, w której uczę.

Moi uczniowie znają zasady oceniania zewnętrznego, poznają typowe błędy uczniowskie występujące w arkuszach egzaminacyjnych. Przygotowuję ich do egzaminu gimnazjalnego poprzez zdobycie umiejętności trafnego odpowiadania na pytania. Szeroko komentuję wyniki próbnego egzaminu, wskazując na braki i niedociągnięcia. Egzamin próbny jest bardzo ważny, ponieważ pokazuje stopień opanowania wiadomości i umiejętności uczniów danej klasy, zmniejsza stres uczniów oraz przyczynia się do sprawniejszego przeprowadzenia właściwego egzaminu w kwietniu.
W czasie trwania egzaminów gimnazjalnych w kwietniu 2013r. pełniłam funkcję przewodniczącej Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej w części matematyczno - przyrodniczej. W roku 2014 i 2015 byłam członkiem tej samej komisji. Corocznie pełniłam funkcję członka Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej na próbnym egzaminie gimnazjalnym z języka obcego nowożytnego.
W kwietniu 2013. zostałam powołana do pełnienia funkcji członka zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie.

Efekty realizacji
Posiadanie kwalifikacji egzaminatora otworzyło przede mną szereg nowych zadań, zmotywowało mnie do dalszej pracy, zorganizowało ją, pokazało sposób oceniania i nauki języka obcego - mam większą świadomość, na jakie elementy wiedzy położyć nacisk, co utrwalić bardziej szczegółowo.
Corocznie współuczestniczę w zorganizowaniu i przeprowadzeniu próbnego egzaminu gimnazjalnego.
Potrafię analizować standardy wymagań egzaminacyjnych z języka obcego, oceniać kryterialnie odpowiedzi uczniów, dzięki czemu mogę rzetelnie przygotować moich podopiecznych do egzaminu. Moi uczniowie mają świadomość i przekonanie, że jestem nauczycielem kompetentnym i dobrze przygotowanym do pracy. Działania, które podejmuję podwyższają wyniki uzyskane przez nich na egzaminie.
Praca w komisjach egzaminacyjnych jest doskonałą sytuacją na wymianę doświadczeń pedagogicznych. Wykorzystując wiedzę i umiejętności egzaminatora wpływam na podnoszenie jakości i efektywność pracy szkoły.

Analiza i opis działań dotyczących spełnienia wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Realizując wymagania zawarte w tym punkcie wykonałam następujące działania:
1. Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach i olimpiadach językowych.

Moja praca w szkole nie ograniczała się wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych
z języka angielskiego czy niemieckiego , lecz obejmowała także różne sfery aktywności pozalekcyjnej. W czasie stażu byłam organizatorką i współorganizatorką szeregu konkursów, których celem było:
• popularyzacja języka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy na temat kultury, historii, geografii, życia codziennego mieszkańców Stanów Zjednoczonych
• popularyzacja piosenki obcojęzycznej
• rozbudzanie zainteresowań muzycznych wśród młodzieży,
• oraz prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców
• wskazywanie, że gramatyka nie musi być nudna ani trudna
• zapoznanie uczniów z najciekawszymi informacjami o krajach niemieckojęzycznych
• doskonalenie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu
• kształtowanie umiejętności pracy w grupach
Wszystkie organizowane konkursy cieszyły się i cieszą niesłabnącym zainteresowaniem
i są dużym wyzwaniem dla nas organizatorów.
Są to następujące konkursy:

• W ramach przedsięwzięcia o nazwie Wieczór Amerykański (American Evening), zorganizowane zostały następujące konkursy: Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – eliminacje do etapu powiatowego, Konkurs na mistrza słówek z języka angielskiego - nadanie tytułu mistrza słówek, Konkurs na mistrza angielskiego łamańca językowego - nadanie tytułu mistrza angielskiego łamańca językowego, Konkurs plakatowy pt.: „Moje skojarzenia USA”.
• Konkursy tematyczne dotyczące Halloween: Konkurs na najstraszniejszą dynię Halloween, Konkurs na najstraszniejszy plakat Halloween, Konkurs na najstraszniejsze przebranie Halloween, Konkurs na najstraszniejsze opowiadanie o tematyce Halloween – najlepsza wypowiedź pisemna.
• Kuratoryjny Konkurs z języka angielskiego - eliminacje do etapu rejonowego.
• W ramach przedsięwzięcia o nazwie Wieczór Niemiecki (Der Deutsche Abend), zorganizowane ostały następujące konkursy: Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, Konkurs na Mistrza Słówek Niemieckich, Konkurs na Mistrza Niemieckiego Łamańca Językowego, Konkurs Plakatowy pt. „Moje skojarzenia z państwem o nazwie Niemcy”.
• Konkurs Wiedzy o Europie „THE SCHOOL COMPETITION ABOUT EUROPE” organizowany z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych (wrzesień 2014r.).

• VII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Szkół Gimnazjalnych. Jako pomysłodawczyni i inicjatorka konkursu byłam odpowiedzialna za pełną organizację kolejnych edycji tego przedsięwzięcia, opracowanie zasad uczestnictwa i regulaminu konkursu, rozpropagowanie konkursu w powiecie tureckim poprzez rozesłanie zaproszeń, pozyskanie sponsorów nagród dla zwycięzców, zorganizowanie sprzętu nagłaśniającego oraz sprawny przebieg imprezy.
• IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA – przygotowywany przeze mnie uczeń zdobył drugie miejsce (marzec 2015r).
Wyżej wymienione konkursy odbywają się cyklicznie w naszym gimnazjum. Za każdym razem zapoznawałam uczniów z regulaminem i celami konkursu. Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy otrzymywali dyplomy i drobne nagrody rzeczowe, a ich nazwiska zamieszczane były na szkolnej stronie internetowej oraz na profilu Facebook Gimnazjum w Słodkowie.
Każdego roku przeglądałam oferty konkursów z języków obcych proponowanych przez inne szkoły, instytucje czy wydawnictwa i mobilizowałam uczniów do uczestnictwa. W związku z powyższym zaangażowałam się następujące działania:
• Ogólnopolski konkurs na prezentację PowerPoint oraz film do projektu „The Solar System” (Układ Słoneczny) – nadzorowanie postępów w pracy grupy konkursowej, sprawdzenie i wysłanie pracy konkursowej, zdobycie wyróżnienia dla grupy konkursowej – maj 2013r.
• Ortograficzny Konkurs z Języka Angielskiego „How do you spell it?” - eliminacje do etapu powiatowego, wyłonienie reprezentantów, przygotowanie bazy słownictwa, praca z uczniami nad poprawną wymową i tłumaczeniem – październik 2013r.
• I Powiatowy Konkurs Ortograficzny Języka Angielskiego „How do you spell it?” oraz Niemieckiego „Wie buchstabierst du das?” – eliminacje do etapu powiatowego, Przygotowywałam, nadzorowałam i wspierałam udział uczniów klas drugich oraz trzecich w konkursie. Udział w pierwszej edycji – listopad 2013r.
• VI Ogólnopolski Konkurs Językowy na kartkę z pamiętnika o nazwie „Day by Day” – systematyczne sprawdzanie postępów w pisaniu pamiętnika przez uczniów - semestr zimowy 2013r.
• Konkurs z Języka Angielskiego „Creative Writing” i „Angielski w obrazach” – graficzne przedstawienie wybranego idiomu, nadzorowanie etapów pracy ucznia, dostarczenie plakatu do organizatora konkursu, opieka nad uczniem podczas ogłoszenia wyników oraz po zakończeniu konkursu – kwiecień 2014r. Przygotowywany przeze mnie uczeń
zajął I miejsce za graficzne przedstawienie idiomu „Burza w szklance wody”.
• Powiatowy Konkurs z języka angielskiego „ Bee.... Good at English” – przeprowadzenie eliminacji do etapu powiatowego, wyłonienie reprezentantów, przygotowanie materiałów do etapu drużynowego, rozwiązywanie przykładowych ćwiczeń konkursowych z uczniami. Udział coroczny.
• XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej – wybranie utworu do recytacji, wyłonienie reprezentantów szkoły, przygotowanie uczniów, organizowanie spotkań, opieka nad uczniami w trakcie trwania konkursu i po jego zakończeniu. Udział coroczny.
• X Powiatowe Prezentacje Sceniczne Szkół Gimnazjalnych „The School Stage” – wybranie prezentacji scenicznej, opracowanie terminów spotkań z grupą teatralną „Happy Angels”, przygotowanie choreografii, zorganizowanie dowozu uczniów na konkurs, opieka nad uczniami w trakcie trwania konkursu i po jego zakończeniu. Coroczny udział grupy teatralnej „Happy Angels”.
• „Train the Brain Global Competition” - konkurs na najciekawszą metodę nauki słownictwa, wybranie grupy konkursowej oraz technicznej, przygotowanie scenariusza do nagrania filmiku, nagranie filmiku, przesłanie pracy na konkurs – maj 2014r.
• Konkurs z języka niemieckiego „Gramatyka na Warsztacie” - opracowanie scenariusza do jednominutowego filmiku wyjaśniającego wybrane zagadnienie gramatyczne, przesłanie pracy na konkurs (październik 2014r.).
• „Operacja Dehejtyzacja” - to konkurs, którego celem jest zaangażowanie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego przeciwdziałania obrażaniu w sieci. Fundacja Dzieci Niczyje zachęca młodych ludzi do inicjowania w Internecie działań, które w krytyczny sposób poruszają temat tzw. hejterstwa. Uczennica mojej klasy wspierana przez koleżanki postanowiła wziąć udział w tym przedsięwzięciu i napisała wiersz, który został opublikowany na stronie internetowej szkoły i na profilu Facebook gimnazjum ( luty 2015r.)
• IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego „Mistrz Słówek – Word Master”. Konkurs organizowany był w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Przygotowywana przeze mnie uczennica zajęła III miejsce (kwiecień 2015r.).
• VIII edycja imprezy dydaktycznej „English Non – Stop” organizowana przez I LO w Turku. Celem tej imprezy było przede wszystkim popularyzowanie zdrowej rywalizacji w celu osiągnięcia lepszych rezultatów a także rozwijanie autonomii ucznia, umiejętności samooceny o i dążenia do samodzielnego zdobywania wiedzy (kwiecień 2015r.).

Na szczególną uwagę zasługuje utworzone przeze mnie koło teatralne o nazwie „Happy Angels”. Celem działalności koła jest:
• rozwój osobowości uczniów oraz ich zdolności
• czerpanie radości z własnej, twórczej pracy
• kształcenie umiejętności poprawnej mowy, recytacji, gestykulacji
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole
• udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska pozaszkolnego
Na zajęcia koła teatralnego uczęszczają chętni uczniowie. Koło cieszy się sporą popularnością, każdego nowego roku szkolnego zasilają jego szeregi nowi ochotnicy z nieprzeciętnymi zdolnościami aktorskimi, którzy chcą „ bawić się” w aktorów i występować na „wielkiej’ scenie.
Obecnie koło liczy 7osób , którzy prezentując swój talent uwrażliwiają innych na szeroko pojętą kulturę. Koło teatralne bierze udział w corocznych Powiatowych Prezentacjach Scenicznych Szkół Gimnazjalnych „The School Stage” i ma na swoim koncie sukcesy:
• II miejsce za prezentację „The check in desk” – marzec 2013r.
• III miejsce za prezentację „ Mr Universe” - maj 2014r.
• I miejsce za prezentację „The new James Bond film” – marzec 2015r.

Efekty realizacji:
Uczestnicząc z uczniami w różnego rodzaju formach aktywności pozalekcyjnej miałam możliwość poznania ich zainteresowań obserwowania ich w warunkach szkolnych i pozaszkolnych. Udział uczniów w konkursach nigdy nie był narzucony, zawsze był zachętą do sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności i aktywizował nie tylko uczniów zdolnych, ale dodawał wiary w siebie uczniom słabszym. Uczestnicy konkursów zdobywali nowe wiadomości, uczyli się docierać do różnych źródeł wiedzy.
Przygotowując i koordynując działania zawsze doceniałam wysiłek uczniów, ich zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania.
Organizacja konkursów jest dla mnie mobilizacją do poszukiwania ciekawych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych oraz motorem do podejmowania kolejnych działań.

Organizowanie konkursów na terenie szkoły i uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych bardzo pozytywnie wpłynęło na rozwój szkoły i uatrakcyjniło jej ofertę dydaktyczną. Praca w kole teatralnym dała mnóstwo radości i satysfakcji zarówno uczniom, jak i mnie, opiekunowi. Przygotowywanie przedstawień zbliżyło wszystkich, pozwoliło na lepsze poznanie się, zbudowanie autorytetu opartego nie tylko na rzetelnej wiedzy ale wspólnej pracy i przeżyciach. Razem spędzony czas był doskonała nauką tolerancji i otwarcia się na inność drugiego człowieka.
Dzięki udziałowi w przedstawieniach wzrosła u młodzieży pewność siebie, poznali swoje mocne strony, rozwijali swoje możliwości twórcze, poznali smak sukcesu. Koło teatralne stało się filarem wielu uroczystości szkolnych.

2. Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych szkole

We wrześniu 2012 r. zostałam wybrana przez młodzież na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W skład Rad Samorządu wchodzi przewodniczący/a, zastępca i sekretarz. Ponadto radę wspiera sekcja kulturalno – multimedialna i sekcja plastyczna. Rada Samorządu funkcjonuje w oparciu o opracowany roczny plan pracy. We wrześniu każdego roku szkolnego odbywały się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wchodzący w skład samorządu intensywnie pracują na rzecz szkoły, środowiska, współorganizują imprezy i uroczystości szkolne.
Wraz z podopiecznymi wchodzącymi w skład samorządu, ale nie tylko, podejmowaliśmy następujące inicjatywy:
• corocznie wespół z wychowawcami i przedstawicielami samorządu koordynowałam akcją „Sprzątanie Świata - Clean up the World”. Dokonałam zgłoszenia szkoły jako lokalnego koordynatora. W ramach działań szkolnych w Gimnazjum w Słodkowie przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie fundacji „Nasza Ziemia”, konkurs na najciekawszy opis, relację, wiersz lub list z wakacyjnych wojaży, konkurs plakatowy nawiązujący do corocznie zmieniającego się hasła przewodniego. Po zakończeniu akcji sporządziłam sprawozdanie z przebiegu akcji wysłałam je drogą elektroniczną do organizatorów akcji, dzięki czemu szkoła otrzymała podziękowanie od Prezesa Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.
• corocznie wespół z wychowawcami i przedstawicielami samorządu koordynowałam akcją „Góra grosza”, śledziłam zaangażowanie przedstawicieli poszczególnych klas w przebieg akcji. Wspólnie z przewodniczącą samorządu wypełniłam protokół zbiorczy, byłam odpowiedzialna za dostarczenie paczki z monetami do punktu odbioru.
• przygotowanie części artystycznej na uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych, opracowanie scenariusza, organizowanie prób, nadzorowanie przebiegu uroczystości – październik 2012r.
• przeprowadzenie akcji humanitarnej pod hasłem: „WIELKOPOLSKA – DZIECIOM AFGAŃSKIM”, organizowaną przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, akcja polegała na zbiórce maskotek, dołączeniu do nich życzeń w języku angielskim i dostarczenie tych maskotek do organizatora – luty 2013r.
• apel z okazji „Dnia Chłopca” oraz dyskoteka z tej samej okazji, przedsięwzięcie coroczne.
• Andrzejki- wróżby andrzejkowe oraz dyskoteka „Andrzejkowa”, przedsięwzięcie coroczne.
• Walentynki- poczta „Walentynkowa”, gazetka okolicznościowa, dyskoteka „Walentynkowa”.
• Dzień Kobiet – apel z częścią artystyczną na forum szkoły. Przygotowanie uczniów do występów artystycznych z okazji obchodów Gminnego Dnia Kobiet.
• Pierwszy Dzień Wiosny- dzień samorządności, przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie konkursów klasowych na forum szkoły.
• Drzwi Otwarte Szkoły- przygotowanie krótkiej części artystycznej, oprowadzanie przez przedstawicieli samorządu młodszych koleżanek i kolegów po szkole.
• włączenie się w akcję „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – coroczny udział grupy uczniów w ogólnoświatowej akcji, zgłoszenie kandydatów na wolontariuszy, opieka nad nimi, koordynowanie przebiegu akcji.
• współorganizowanie biwaków szkolnych z noclegiem, przygotowanie kart wycieczki, uzyskanie zgody od rodziców na uczestnictwo w biwaku, przygotowywanie posiłków dla biwakowiczów, całodobowa opieka nad uczestnikami biwaku. Biwaki odbywały się co najmniej raz w semestrze do końca roku szkolnego 2013/14.
• z ramienia Samorządu Uczniowskiego koordynowałam przebieg akcji „Belfer Roku 2014” – maj 2014r.
• współuczestniczyłam w projekcie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowanym corocznie w naszej szkole w ramach obchodów „Dnia Dziecka”.
• w związku z obchodami „Dnia Św. Patryka” – patrona Irlandii, Rada Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem zorganizowałam „Dzień bez pytania”. Osoby, które w tym dniu miały co najmniej 2 części garderoby w kolorze zielonym, były zwolnione z odpowiedzi ustnych ze wszystkich przedmiotów wynikających z planu lekcji - marzec 2015r. Dnia 26 maja 2015r. ponownie został zorganizowany „Dzień bez pytania”, tym razem dotyczył on tych uczniów, którzy w tym dniu podczas pobytu w szkole chodzili w bamboszach lub kapciach.
• „Deutsch – Wagen Tour” – dzięki zgłoszeniu szkoły do tego ogólnopolskiego projektu, dotarł do naszego gimnazjum kolorowy niemiecki samochód Deutsch – Wagen Tour. Wizyta miała na celu przeprowadzenie z młodzieżą warsztatów z języka niemieckiego. Warsztaty prowadziła Pani Patricia Krolik - absolwentka kulturoznawstwa i nauczyciel DaF.
Celem projektu było zmotywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego poprzez
śmiech i zabawę. W ramach projektu uczniowie mojej klasy przygotowali niemieckojęzyczną scenkę i przedstawili ją na powitalnym apelu.
Wszystkie działania znajdują swe udokumentowanie w formie opisowej na stronie internetowej szkoły, oraz na profilu Facebook naszego gimnazjum.

Efekty realizacji:
Działalność Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa opiekuna
i części społeczności uczniowskiej, która nie boi się podejmować konkretnych działań. Działalność Samorządu Uczniowskiego ma ogromne znaczenie i przynosi widoczne efekty. Młodzi ludzie bardziej uwrażliwili się na potrzeby innych, nauczyli się większej
odpowiedzialności, zaradności, świadomie uczestniczyli w życiu publicznym. Zbiorowa, dobrowolna praca przyniosła im wiele radości i satysfakcji. Samorząd w naszej szkole inicjował i organizował wiele akcji, imprez szkolnych, które wynikały z przygotowanego planu pracy, większość z nich jest już stałym elementem działalności.
Jako opiekun, pilnie strzegłam zasad dobrego wychowania, kultury słowa oraz szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
Osobiście bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi, zarażają mnie oni swoim entuzjazmem i mobilizują do podejmowania kolejnych działań.
Przygotowanie cyklicznych imprez szkolnych oprócz czasu i pomysłu zawsze wymaga współpracy z uczniami. Organizowanie tych wydarzeń było dla mnie wielkim
wyzwaniem w poszukiwaniu jak najlepszych dla nich rozwiązań oraz w budowaniu ścisłej współpracy. Zawsze dawałam uczniom możliwość osobistego zaangażowania w imprezę, współtworzenia programu i prowadzenia uroczystości. Podopieczni mieli możliwość wykazania się kreatywnością, odpowiedzialnością i zaradnością. Stale przypominałam młodym ludziom o kulturze słowa, dobrym wychowaniu, przestrzeganiu zasad współżycia społecznego. Uświadamiam młodzież, że przez zabawę można się wiele nauczyć.

3. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych poprzez sprawowanie roli wychowawcy klasowego.

Podejmując współpracę z rodzicami moich uczniów postawiłam sobie następujące cele: likwidacja bariery nauczyciel-rodzic, integracja rodziców ze szkołą, uzyskanie informacji o dziecku i jego rodzinie, doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz dążenie do jednolitości w podejmowaniu działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły i rodziców. Systematyczne organizowałam spotkania z rodzicami i opiekunami prawnymi, były to zarówno spotkania indywidualne jak też rozmowy telefoniczne. Przed każdą wywiadówką sporządzałam harmonogram spotkania z rodzicami i opiekunami, zawierający wykaz spraw do omówienia, dzięki czemu, żadna informacja nigdy nie została pominięta. Podczas spotkań zawsze uświadamiałam rodzicom, że są współodpowiedzialni za edukację i rozwój własnych dzieci i dlatego powinni ściśle współpracować ze szkołą. Rodzice przez cały rok szkolny mieli prawo wyrażać własne opinie, sugestie i pomysły. Dzięki takim działaniom zyskiwałam w rodzicach partnerów w procesie nauczania i wychowania, wypracowałam otwarte i szczere relacje z nimi. Rodzice chętnie zwracali się do mnie o pomoc, mając zaufanie do moich metod pracy i wiarę w ich skuteczność. W sytuacjach trudnych podejmowaliśmy działania wspólnie z pedagogiem i Dyrektorem szkoły.
Zabiegałam o zaangażowanie rodziców uczniów w życie szkoły i klasy, rodzice chętnie pomagali przy organizacji ogniska integracyjnego organizowanego corocznie we wrześniu, podczas uroczystości ślubowania w październiku 2012, czy podczas organizacji balu gimnazjalnego w lutym 2015.
Przeprowadziłam szkolenia psychologiczno - pedagogiczne rodziców na temat:
• „Moc rodzicielskiej obecności” – pogadanka – styczeń 2013
• „Rozmowa jest dobra na wszystko – relacje z moim dorastającym dzieckiem” – pogadanka z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej – styczeń 2014.
• „Dopalacze – wiedza rodzica” - pogadanka z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej – listopad 2014.
• Quiz o egzaminie gimnazjalnym – rodzice samodzielnie odpowiadali na pytania quizu, w przypadku odpowiedzi błędnych, nauczyciel udzielał szczegółowych wyjaśnień - listopad 2014.
• „ Budowanie relacji współpracy między szkołą a rodzicami” - pogadanka połączona z dyskusją – styczeń 2015
Spotkania z rodzicami miały miejsce nie tylko na wywiadówkach, ale także w czasie cotygodniowych dyżurów dla rodziców, podczas których odbywały się rozmowy indywidualne, dotyczące konkretnego dziecka i jego problemów w nauce lub zachowaniu. Wykorzystując możliwości dziennika elektronicznego, w szczególnych i ważnych sprawach kontaktowałam się z rodzicami, poprzez wysyłanie wiadomości na skrzynkę kontaktową.
Podejmowałam szereg działań na rzecz integracji zespołu klasowego, zgodnie z Planem Wychowawcy Klasowego. Organizowałam wewnątrzklasowe uroczystości takie jak: „Dzień Chłopca”, „Ognisko z pieczoną kiełbaską”, „Mikołajki”, „Dzień Kobiet”. Współorganizowałam wyjazd do kina w Koninie, na kolejną część sagi „Zmierzch”, przygotowałam zgody na wyjazd, zajmowałam się zbiórką pieniędzy. Byłam opiekunem wyjazdu uczniów naszego gimnazjum na basen do Turku. Pomagałam w organizacji wycieczki rowerowej ze Słodkowa z noclegiem w Jeziorsku, byłam odpowiedzialna za dostarczenie bagaży uczniom. Sprawowałam opiekę podczas dowozu nad uczniami biorącymi udział w „Biegach Niepodległości” oraz w trakcie trwania imprezy. Byłam jednym z opiekunów nad uczniami podczas wyjazdu na spektakl „Szukając Graala” do MDK w Turku. Wspólnie z moimi wychowankami, uczniami klasy trzeciej, uczestniczyłam w „Powiatowych Targach Edukacyjnych”, podczas których swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu tureckiego.
Udział w tych targach z pewnością ułatwił niektórym uczniom podjęcie decyzji, co do wyboru szkoły średniej. Z tą samą grupą uczniów brałam udział w „Drzwiach Otwartych” i pikniku naukowym „Wiosna z Techniką”, organizowanym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez Zespół Szkół Technicznych w Turku. Głównym celem tej imprezy była popularyzacja wyboru ścieżki kształcenia technicznego, jako kolejnego etapu edukacji gimnazjalistów.
Za każdym razem sprawowałam czynną opiekę nad uczniami i dbałam o ich bezpieczeństwo w trakcie trwania imprez i spotkań.
Wystosowywałam do wydawnictw pisma z prośbami o przekazanie darmowych egzemplarzy podręczników dla uczniów w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W związku z powyższym pozyskałam od wydawnictwa Macmillan komplet podręczników „Voices 3” do nauki języka angielskiego w klasie drugiej. Od wydawnictwa WSiP otrzymałam darmowy podręcznik z ćwiczeniami „Aha 3a” do nauki języka niemieckiego w klasie trzeciej. Zestawy podręcznikowe zostały przekazane uczniom, po wcześniejszej wnikliwej analizie ich sytuacji materialnej i konsultacji z wychowawcą.
Sprawnie i szybko starałam się rozwiązać bieżące problemy dydaktyczno – wychowawcze, w tym celu ściśle współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz pielęgniarką.

Efekty realizacji:
Potrafię zrozumieć i zaakceptować młodego człowieka, staram się rozwiązywać nurtujące go problemy i konflikty, a tym samym wyrabiać w nim przekonanie o tym, że wraz
z rodzicami jesteśmy godnymi zaufania partnerami, do których może zwrócić się
z każdą nurtującą go sprawą.
Wysoka frekwencja na spotkaniach z rodzicami świadczyła o pozytywnej współpracy a także o ich zaangażowaniu w życie klasy i szkoły, co
z pewnością przyczyniło się do kreowania dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Analiza i opis działań dotyczących spełnienia wymagań zawartych w § ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Uwzględniając wymagania zawarte w tym punkcie moje działanie obejmowały następującą treść:

1. Współpraca z lokalnymi służbami, instytucjami samorządowymi

Moim podstawowym i najważniejszym zadaniem nauczyciela –wychowawcy jest
rozpoznawanie problemów i podejmowanie działań zaradczych.
Poprzez obserwacje własne, rozmowy z innymi nauczycielami, starałam się poznać problemy
i potrzeby swoich uczniów, aby zapobiegać negatywnym zjawiskom – problemom nikotynowym, wagarom, brakowi akceptacji, uzależnieniu od komputera i innym „pułapkom”,
w które mogą wpaść niedoświadczeni młodzi ludzie.
Dzięki szeroko zakrojonym działaniom profilaktycznym i skutecznym oddziaływaniom wychowawczym szkoły, w której pracuję, udaje nam się wyeliminować działania niepożądane. Na godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, bezustannie przypominam uczniom o zasadach bezpieczeństwa, wyznacznikach zdrowego stylu życia .
W celu zapobieżenia ewentualnym patologiom prowadziłam pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu, czy zażywania substancji uzależniających- narkotyków, dopalaczy (wsparcie ze strony pedagoga, policji).
Praca nauczyciela wymaga od niego umiejętności współpracy z ludźmi i różnego typu instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę, edukację i wychowanie, bo tylko wtedy przynosi ona zamierzone efekty. W czasie pracy podejmowałam działania w trakcie których niezbędne było współdziałanie z różnymi instytucjami i osobami:
• Gminą Turek – organem prowadzącym szkołę, obejmującym patronatem konkursy powiatowe, sponsorem nagród.
• Starostwem Powiatowym w Turku - obejmującym patronatem konkursy powiatowe, sponsorem nagród.
• Radą Rodziców przy Gimnazjum w Słodkowie.
• Pedagogiem szkolnym -rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym (najczęściej dotyczące dysfunkcji). Zawsze mogłam liczyć na fachową i sprawdzoną pomoc.
• Pielęgniarką szkolną - w celu stałego monitorowania stanu zdrowia moich wychowanków.
• Samorządem Uczniowskim- przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych
i środowiskowych np. „ Dni Otwartych Szkoły”.
• Administratorem szkolnej strony internetowej- zamieszczanie informacji na stronie szkoły np. o wydarzeniach z życia szkoły, przeprowadzonych konkursach.
• Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną - w ramach diagnozowania dysfunkcji (dysleksja) u uczniów. Prowadząc lekcje w ramach zajęć wyrównawczych oraz organizując proces dydaktyczno – wychowawczy w klasie, zawsze opierałam się na zaleceniach specjalisty , zawartych w opinii opracowanej przez poradnię.
• Nauczycielami pracującymi w różnych typach szkół na terenie gminy- wymiana cennych doświadczeń, poznanie różnych punktów widzenia, udział w konkursach międzyszkolnych.
• Szkołami średnimi na terenie Miasta i Gminy Turek – uzyskiwanie informacji o zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, zasady naboru na poszczególne kierunki oferowane przez szkoły średnie, udział w konkursach organizowanych przez nauczycieli języków obcych.
• Biblioteką Publiczną - korzystanie z zasobów bibliotecznych.
• Miejskim Domem Kultury- współpraca w ramach akcji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
• Lokalna prasą i telewizją - promowałam szkołę w środowisku, przybliżałam pracę i osiągnięcia uczniów naszej szkoły oraz informowałam lokalne społeczeństwo o najważniejszych szkolnych wydarzeniach.
• Wydawnictwami Macmillan, Pearson, WSiP, Operon, Nowa Era- możliwość wybór podręczników, pomocy dydaktycznych, poznanie oferty szkoleń, konsultacje metodyczno- dydaktyczne.
• Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE – patronat nad VII Powiatowym Konkursem Piosenki Obcojęzycznej Szkół Gimnazjalnych.
• ORE – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – wsparcie konkursowe, uzyskanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu powiatowego.
• Europa Direct Poznań – punktem informacyjnym o Unii Europejskiej – wsparcie konkursowe imprezy o zasięgu powiatowym.
• Policją - działania prewencyjne, pogadanki z uczniami.
• Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowniczej przy Sądzie Rejonowym w Turku – udzielanie pisemnych i słownych opinii na temat zachowania i postępów w nauce uczniów objętych nadzorem kuratora.

Współpraca z osobami reprezentującymi powyższe instytucje, umożliwiła mi między innymi pozyskanie funduszy na nagrody oraz samych nagród w związku z organizowanymi na różnych szczeblach konkursami językowymi. Wszystkie podejmowane przeze mnie przedsięwzięcia opisywane w punktach § 8 ust. 2 pkt 2 – 4, przyczyniły się do promowania mojej szkoły nie tylko w środowisku lokalnym czy powiatowym, ale również na szczeblu ogólnopolskim (udział w kampaniach społecznych, akcjach i konkursach ogólnopolskich) oraz europejskim (projekt eTwinning z Hiszpanią).
Efekty realizacji:
Aktywna i systematyczna współpraca z wieloma instytucjami i osobami była dla mnie
cennym doświadczeniem, wzbogaciła mój warsztat pracy, przyniosła wiele satysfakcji, stała się doskonałym dopełnieniem i urozmaiceniem zajęć dydaktyczno –wychowawczych. Pozwoliła na nawiązanie kontaktów społecznych, promowanie szkoły w środowisku oraz wpłynęła na podnoszenie jakości edukacji i wychowania w mojej szkole.

Analiza i opis działań dotyczących spełnienia wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Praca w zawodzie nauczyciela daje mi mnóstwo satysfakcji, dlatego było mi ogromnie miło, gdy moje starania i osiągnięcia zostały dostrzeżone. W uznaniu dla twórczego wkładu w doskonalenie pracy zawodowej i przyczynianie się w ten sposób do osiągania coraz wyższych efektów w procesie nauczania i wychowania otrzymałam Nagrody Dyrektora Szkoły.
Nagrody te otrzymałam:
• 14 października 2011r.
• 14 października 2013r.
• 15 października 2014r.
Nagrody Dyrektora Szkoły są dla mnie niezwykłym osiągnięciem, utwierdzają mnie w przekonaniu, że wszystkie moje działania mają sens i cel, jednocześnie mobilizują mnie do dalszej jeszcze bardziej wytężonej pracy.
Efekty realizacji:
Nagrody Dyrektora szkoły inspirują mnie do nowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. W związku z czym planuje nowe wyzwania oraz przedsięwzięcia oraz podejmuję się ich realizacji, angażując społeczność uczniowską a także grono pedagogiczne.

Analiza i opis działań dotyczących spełnienia wymagań zawartych
w § 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Każde działanie w pracy nauczyciela musi być zaplanowane indywidualnie i musi uwzględniać specyficzną sytuację ucznia. Praca nauczyciela i wychowawcy to praca z dynamiczną i żywą grupą, podczas której należy młodzież traktować życzliwie i podmiotowo.
Kluczem do sukcesu jest docenianie zaangażowania i postępu każdego ucznia.
W czasie trwania stażu dokonałam analizy sytuacji dwóch uczniów z klasy wychowawczej i podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, ale z pełnym wyczuciem i empatią mając na uwadze, że dotyczyły one delikatnej materii jaką jest psychika ludzka.
Dwa przypadki, które wybrałam do analizy to jedynie znikoma część tak złożonej problematyki, jaką jest edukacja i wychowanie ucznia w szkole:
przypadek I - „Przypadek ucznia charakteryzującego się nieśmiałością i trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami”
przypadek II - „Przypadek ucznia agresywnego z problemami w nauce”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.