X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28868
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Nauczyciel stażysta – mgr Mariola Pawlicka
Miejsce odbywania stażu – Niepubliczne Przedszkole „ U Boba” w Żninie
Czas trwania stażu – 01.09.2014r. – 31.05.2015r.
Posiadane kwalifikacje –
Opiekun stażu – mgr Dorota Kurowska
Dyrektor placówki-mgr Dorota Kurowska

Sprawozdanie to jest zakończeniem moich przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi posumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Pracę jako nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu „ U Boba” w Żninie rozpoczęłam w sierpniu 2013 roku, jako drugi nauczyciel w najstarszej grupie. Od 1.09.2014 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9-u miesięcy ubiegając się o stopień nauczyciela kontraktowego, będąc wychowawcą grupy 4- latków. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor. Plan rozwoju napisałam zgodnie z wytycznymi znajdującymi się Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, Dz. U. nr 260, poz. 2593 ( zmiany Dz. U. z 2007r., nr 214,poz. 1580) . Ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 118, poz.1112 ze zmianami).
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.
1. Zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 01.12.2004roku
§6 ust. 2 pkt. 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Swój staż rozpoczęłam od określenia zasad współpracy z opiekunem stażu mgr Dorotą Kurowską. Następnie wraz z opiekunem uzgodniłyśmy zakres obowiązków opiekuna stażu i nauczyciela stażysty, terminy wzajemnych obserwacji oraz zasady omawiania zajęć. We wrześniu zapoznałam się z aktami regulującymi uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela tj.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
- zawodowego przez nauczycieli, Ustawa o systemie oświaty.
- Karta Nauczyciela.

Zapoznałam się również z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej jak:

- Statut Przedszkola
- Program wychowawczy
- Podstawa programowa
- Program rozwoju placówki na rok 2014/2015
- Roczny plan przedszkola
- Podstawowe zasady BHP
- Dokumentacje związane z zajęciami dydaktycznymi ( dziennik zajęć, rozkład zajęć)
- Plan pracy Rady Pedagogicznej na rok 2014/2015
- Konwencja Praw Dziecka
Poprzez zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami poznałam działanie placówki oraz jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. W trakcie trwania stażu zapoznawałam się z rozporządzeniami wydawanymi przez Panią Dyrektor. Zapoznałam się z kompetencjami poszczególnych organów regulujących życie przedszkola oraz jakie są moje prawa i obowiązki. Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć oraz z poprawnym sposobem prowadzenia dziennika.
W trakcie trwania stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania. Opracowałam samodzielnie wiele scenariuszy imprez, uroczystości przedszkolnych, sukcesywnie wdrażając je w życie przedszkola.

§ 6 ust. 2 pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywała staż.
*Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Podczas stażu uczestniczyłam w 9 zajęciach prowadzonych przez mojego opiekuna stażu , a także miałam okazję obserwować innych nauczycieli podczas uroczystości przedszkolnych, takich jak: dzień pieczonego ziemniaka, jasełka i bal karnawałowy. Przez cały okres stażu prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć a także notatki z rozmów przed i po hospitacyjnych.
Poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli poznałam różnorodne metody i techniki wspomagające rozwój dziecka, dzięki którym wzbogaciłam swój warsztat pracy i zyskałam większe zainteresowanie wśród dzieci podczas prowadzenia własnych zajęć.
* Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Realizując ten punkt planu rozwoju zawodowego przeprowadziłam 9 razu zajęcia dydaktyczne w obecności mojego opiekuna stażu, opracowywałam samodzielnie konspekty i scenariusze zajęć. Po zajęciach opiekun stażu zawsze rozmawiał ze mną o przebiegu zajęć, mocnych i słabych stronach a także o eliminacji popełnianych przeze mnie błędów. Spis tematów przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu:

1. Skarby zamknięte w kłosie- 23.09.2014
2. W zaczarowanej krainie figur- 30.10.2014
3. Ciepło, gorąco, parzy- 27.11.2014
4. Pieczemy pierniki- 15.12.2014
5. Dzień babci i dziadka- 23.01.2015
6.Jak dbać o kwiaty- 11.03.2015
7. Wiosenne przemiany- 19.03.2015
8.Posprzątajmy świat- 24.04.2015
9. „ Kochamy Was”- Dzień mamy i taty- 29.05.2015

* Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli.
W bieżącym roku szkolnym podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w warsztatach, kursach oraz szkoleniach.
„ Planowanie dziennego i miesięcznego pracy nauczyciela przedszkola w oparciu o pełną dokumentację.”
„ Szkolenie pierwszej pomocy medycznej”
„ Balonowe cuda”
„ Współczesne tendencje w edukacji”
„ System edukacji przez ruch wg D. Dziamskiej”
Poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności .

* Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Przez cały rok szkolny uzupełniałam swoją wiedzę czytając:
czasopisma pedagogiczne takie jak:
- Nauczycielka przedszkola
- Bliżej przedszkola
oraz literaturę pedagogiczną :
- „ Pedagogika przedszkolna”- A. Klim- Klimaszewska
- „ Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku” - E. Bielicki, M. Ciosek
- „ Metoda Dobrego Startu”- M. Bogdanowicz
* Wykorzystanie pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.
Korzystanie z komputera ułatwia i przyspiesza przygotowywanie się do zajęć. Praca z komputerem umożliwia studiowanie pedagogicznych artykułów czy telekonferencji. W internecie jest bardzo dużo grup dyskusyjnych złożonych z nauczycielek pracujących w przedszkolach, dzięki temu można wymieniać się doświadczeniem czy ciekawymi pomysłami.
Poprzez różnego rodzaju programy multimedialne można w bardzo przystępny sposób przygotować ciekawe pomoce dydaktyczne, scenariusze, konspekty zajęć czy ankiety. W swojej pracy korzystałam z takich stron internetowych jak:
www.bliżejprzedszkola.pl
www.przedszkolanki.com
www. Z życia nauczycielki przedszkola. Pl
* Wymiana doświadczeń.
Dzielenie się swoją wiedzą z nauczycielami wytwarza miłą przyjazną atmosferę między pracownikami przedszkola. Swoją wiedzą i umiejętnościami podzieliłam się z koleżankami przekazując im materiały szkoleniowe a także dzieląc się własnymi przemyśleniami i spostrzeżeniami.

§6 ust. 2 pkt 3- znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
* Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie- diagnoza.
Na przełomie września i października 2014 roku prowadziłam obserwację początkową w grupie Żabek, a w maju 2015 roku obserwację końcową. Korzystałam z arkusza obserwacyjnego rozwoju dziecka 4-letniego, opracowanego przez Małgorzatę Koc- doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego. Arkusz ten podzielony jest na 3 części. Pierwsza z nich dotyczy rozwoju fizycznego i motorycznego, druga rozwojem procesów poznawczych i intelektualnych takich jak mowa, myślenie, pamięć, spostrzeżenia i uwaga. Trzecia część dotyczy rozwoju emocjonalno- społecznego. Obserwacje prowadziłam podczas zabaw spontanicznych, zabaw zorganizowanych a także podczas zajęć dydaktycznych. Wszystkie spostrzeżenia nanosiłam na arkusz obserwacji. Prowadzenie obserwacji wśród dzieci pozwoliło poznać mi ich umiejętności i słabe strony, dzięki temu wiedziałam jak pracować z grupą.
* Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
Zapoznanie się z sytuacją rodzinną moich podopiecznych rozpoczęłam od skrupulatnego przeanalizowania karty informacyjnej dziecka ( karta zgłoszenia), umieszczone tam informacje pozwoliły mi poznać sytuację rodzinną dzieci w grupie. Gdy sytuacja tego wymagała rozmawiałam również indywidualnie z rodzicami. Ewentualne problemu i niejasności omawiałam z dyrekcją oraz zespołem wychowawczym przedszkola.
* Współpraca z rodzicami.
Jestem bardzo zadowolona z mojej współpracy z rodzicami w przedszkolu. Na bieżąco przekazujemy sobie informacje o dzieciach. Rodzice chętnie uczestniczą we współorganizowaniu uroczystości przedszkolnych pomagając w przygotowaniu strojów na przedstawienia, cista na poczęstunek. Rodzice wzięli udział w takich uroczystościach jak: Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty a także Dzień Rodziny. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami łatwiej było mi poznać potrzeby dzieci, przyczyny różnych zachowań, ich zainteresowania, zadowolenia i niezadowolenia.
- Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Poszerzyłam swoją wiedzę poprzez studiowanie czasopism i literatury pedagogicznej a także zaznajamianie się z artykułami internetowymi dotyczącymi danej tematyki. Odświeżyłam również informacje zdobyte na szkoleniu o tematyce „ Wspieranie rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym”. Informacje te pozwoliły mi poznać potrzeby podopiecznych a także zrozumieć przyczyny ich negatywnych zachowań.
§ 6 ust. 2 pkt 4 – umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
*Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Z pomocą opiekuna staż poznałam zasady omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Arkusz do przeprowadzenia rozmów przed i pohospitacyjnych zawierał m.in.: cele, metody środki dydaktyczne, realizację zamierzonych celów.
Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu były dokumentowane przez luźne notatki.
*Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych słabych stron własnej działalności.
Podczas trwania mojego stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W przedszkolu poszerzałam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać pozytywny kontakt z moimi podopiecznymi, zrozumieć ich świat. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków. Moją słaba strona, nad którą będę się starała pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć i zabaw. Uważam, że znacznie poprawiłam jakość pracy z dziećmi. Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI *Zadania związane z planem rocznym przedszkola
Podczas minionego roku szkolnego organizowałam sama takie uroczystości jak:
- Dzień Pieczonego ziemniaka
- Andrzejki
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień dla rodziny
- Zakończenie roku szkolnego
Współorganizowałam :
- Wspólne kolędowanie
- bal karnawałowy
- wizytę burmistrza w przedszkolu prowadząc zajęcia o potriotyzmie
*Wspomaganie aktywności twórczej.
Podczas trwania mojego stażu wspólnie z dziećmi z mojej grupy wzięliśmy udział w dwóch konkursach. Pierwszy dotyczył stworzenia eko-zabawki. Drugi konkurs miał na celu ukazanie piękna otaczającego świata.
- Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno- wychowawczych.
W trakcie trwania mojego stażu uczestniczyłam w takich szkoleniach jak:
„ Planowanie dziennego i miesięcznego pracy nauczyciela przedszkola w oparciu o pełną dokumentację.”
„ Szkolenie pierwszej pomocy medycznej”
„ Balonowe cuda”
„ Współczesne tendencje w edukacji”
„ System edukacji przez ruch wg D. Dziamskiej”
Do ważnych pozycji książkowych, które wzbogaciły zasób mojej wiedzy należą:
- Bulera M., Żuchelkowska K.- Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.
- Przetacznik- Gierowska M.- Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego.
- Żuchelkowska K. - Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych. .
* Zadania niezrealizowane:
W ciągu bieżącego roku szkolnego nie udało mi się zrealizować jednego punktu z planu rozwoju zawodowego, mianowicie nie zorganizowałam zajęć otwartych dla rodziców.

Podsumowanie

Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje.
Chciałabym, aby moje zajęcia stawały się coraz bardziej przydatne dla dzieci i atrakcyjne dla placówki w której pracuję. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać pomoce dydaktyczne. Chciałabym również zwiększyć swoją aktywność w życiu przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.