X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28862
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu n. dyplomowany

Wstęp

Jestem nauczycielem biologii, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego z niemal 14-letnim stażem pracy. W Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej pracuję od 1 września 2005r.
Staż na wyższy stopień awansu zawodowego rozpoczęłam we wrześniu 2012r. i zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi trwał on 2 lata i 9 miesięcy.
Rozpoczynając pracę w zawodzie nauczyciela, wiedziałam, że muszę na bieżąco doskonalić swój warsztat pracy. Od początku mojej pracy zawodowej celem wszystkich podjętych przeze mnie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych było dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania ich wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków, umiejętności i sprawności oraz stwarzanie warunków do ich samodzielnej działalności. Podejmując zatem decyzję o awansie zawodowym, myślałam przede wszystkim o podniesieniu efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych, wzbogaceniu kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych. Chciałam również wykorzystać swoją dotychczasową wiedzę i doświadczenie, aby podnieść jakość pracy szkoły.
Stworzony plan rozwoju zawodowego był przemyślany i miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno – wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Zapisałam w nim działania, które wynikają nie tylko z potrzeb szkoły i uczniów ale również moich własnych potrzeb. Realizacja tych działań spowodowała wzrost moich umiejętności i doświadczeń, „odświeżyła” i wzbogaciła o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał specyfikę placówki, jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i skuteczniejszego oddziaływania na rzecz uczniów.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować. Sądzę, że realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przyczyniła się do osobistego rozwoju, a w konsekwencji do poniesienia jakości pracy szkoły.

Podejmowałam się też przedsięwzięć nie ujętych w planie rozwoju zawodowego, a wynikających ze specyfiki nauczanych przedmiotów oraz z przedsięwzięciami inicjowanymi przez Dyrektora szkoły lub grono pedagogiczne.
Poniżej przedstawiam szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w obszarach poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 8 ust.2. pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1. Organizacja własnego doskonalenia zawodowego
Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu po to, aby właściwie zaplanować swoją pracę.
Przestudiowałam akty prawne regulujące kolejne kroki awansu, sięgając głównie do:

• Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112),

• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),

• strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty poświęconej awansowi nauczycieli.

Śledziłam fachową prasę oraz branżową literaturę, wyszukując artykuły lub pozycje literackie traktujące o awansie.
Podnoszenie umiejętności planowania własnej pracy realizowałam również poprzez coroczne opracowywanie planów pracy: dydaktycznej i wychowawczej oraz przedmiotowych systemów oceniania z nauczanych przeze mnie przedmiotów dla wszystkich klas, w których prowadzę zajęcia.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Pozwoliło mi to na prowadzenie bieżącej analizy własnych działań, a w konsekwencji określenie etapu prac, w którym się znajduję. Wszelkie komentarze, uwagi, spostrzeżenia oraz nasuwające się refleksje pomogły mi odnieść się do własnych poczynań tak, aby w możliwie jak najszerszym wymiarze uzyskać realizację zaplanowanych wcześniej celów.

- Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego wraz z późniejszym sprawozdaniem z jego realizacji, w połączeniu z systematycznie nanoszonymi korektami, poprawkami oraz komentarzami, pomogły mi na prowadzenie stałego monitoringu zadań, realizacji których podjęłam się w czasie trwania stażu oraz prezentację finalnego ich kształtu.

- Po każdym semestrze roku szkolnego, dokonywałam podsumowania treści, które zostały przeze mnie zrealizowane informując tym samymDyrekcję o swoich działaniach w dokumentacji przesyłanej droga elektroniczną.

2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnych
i zewnętrznych formach doskonalenia

Ważnym zadaniem, które stoi przed każdym nauczycielem (niezależnie od stopnia awansu zawodowego) jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji. Do udziału w różnych formach szkolenia skłoniła mnie chęć wzbogacenia wiedzy i umiejętności, które wykorzystuję w planowaniu i realizacji zadań związanych z nauczaniem i wychowaniem.
Były to między innymi:
Rok 2012
Praca z dziennikiem elektronicznym i platformą e-learningową – szkolenie wewnątrzszkolne
Jak stworzyć mapę ucznia i zespołu klasowego? – szkolenie wewnątrzszkolne

Rok 2013
Ewaluacja pracy szkoły – szkolenie wewnątrzszkolne
Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną? - szkolenie on-line
Z nowym pokoleniem na stadiony – konferencja w Lubinie dla nauczycieli wychowania fizycznego
Spójrz inaczej– szkolenie przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych w gimnazjum
Motywacja ucznia – szkolenie w ramach programu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego
Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych – kurs doskonalący w Legnicy przygotowujący do pracy z platformą Fronter oraz pracownią przyrodniczą

Rok 2014

Z nowym pokoleniem na stadiony – konferencja w Głogowie dla nauczycieli wychowania fizycznego (kontynuacja)
Orientacja i poradnictwo zawodowe w gimnazjum
Zasady pomiaru dydaktycznego - szkolenie w ramach programu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego
Wykorzystanie EWD do wewnątrzszkolnych analiz wyników egzaminów zewnętrznych - szkolenie w ramach programu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego
Zmiany w prawie oświatowym – szkolenie on-line
Monitorowanie realizacji podstawy programowej
Komunikacja szkoły z rodzicami- szkolenie w ramach programu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego
Ocenianie kształtujące – szkolenie wewnątrzszkolne

Rok 2015

Prowadzenie spotkań z rodzicami
Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejski Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno – przyrodniczych – konferencja w Legnicy podsumowująca realizację projektu
Doradztwo zawodowe - szkolenie w ramach programu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego

Swoje wiadomości poszerzałam również poprzez konsultacje i wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, a także samodzielne studiowanie fachowej literatury pedagogicznej i metodycznej. Na liście lektur znalazły się publikacje związane nie tylko z nauczaniem biologii, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa czy wychowania fizycznego ale również sprawami wychowawczymi ( „Biologia w szkole”, „Ekonatura”, „Geografia w szkole”, „Wychowanie fizyczne i zdrowotne”, „Głos pedagogiczny”,„Głos nauczycielski”), śledziłam również strony OKE, CKE, Nowa Era, WIKING, WSiP, portale: Profesor, Eduseek -Interklasa, Literka, które są cennym źródłem inspiracji i pozwalają uatrakcyjniać pracę na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy zmusza mnie do ciągłego poszerzania wiedzy, dlatego też stale wzbogacałam swój warsztat pracy o publikacje i pomoce dydaktyczne z zakresu pedagogiki i psychologii. Zapoznałam się z wieloma pozycjami literatury (np. „Szkolne gry uczniów”, „Fenomen indygo”) i opracowałam notatki w celu dzielenia się wiadomościami z innymi nauczycielami. Śledziłam nowości wydawnicze w prasie, Internecie, księgarniach.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
Wiedza i umiejętności zdobyte i pogłębione w trakcie uczestniczenia w różnych formach doskonalenia pozwoliły mi na nieustanne podnoszenie jakości pracy szkoły.
- Dzięki warsztatom, szkoleniom i kursom z wykorzystaniem TI mogę m.in. w swojej pracy wykorzystywać różne formy nauczania; niezwykle ważna okazała się umiejętność korzystania z platformy Fronter, za pomocą której uczniowie rozwijali swoją wiedzę i umiejętności (rozwiązywali zadania konkursowe, sprawdziany, umieszczali własne prace).

- Nauczyciel gimnazjum zobowiązany jest do wykorzystywania w swojej pracy metody projektu. Dzięki ukończonym szkoleniom potrafię w prawidłowy sposób pokierować pracą grupy w taki sposób, aby wspólnie osiągnęli sukces. Wykonanie długoterminowej, wymagającej systematyczności pracy i zakończone pozytywnym rezultatem współdziałanie z innymi zwiększa u uczniów wiarę we własne możliwości i motywuje ich do dalszej pracy, co jest niezwykle ważne również w innych sferach życia.

- Zdobyte w czasie szkoleń wiadomości ułatwiły mi pracę z uczniami zdolnymi, ale również (a może przede wszystkim) z uczniem słabym, mającym trudności edukacyjne. Pozyskałam także większą umiejętność współpracy na płaszczyźnie rodzic - nauczyciel.

- Niemal każdy rok przynosi nauczycielom zmiany: wcześniej - nowa podstawa programowa, w ostatnim czasie procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego czy tzw. wielka reforma podręcznikowa. Wymaga to ode mnie nieustannego śledzenia zachodzących zmian, odpowiedniego doboru metod pracy, aby jak najlepiej przygotować uczniów do czekającego ich egzaminu. Ważne okazały się także szkolenia dotyczące opracowywania i wypełniania dokumentacji szkolnej. Dzięki nim praca w tym zakresie została bardzo usprawniona.

- Pełniąc rolę wychowawcy, poszerzałam swoją wiedzę pedagogiczną i psychologiczną. Na początku integracja zespołu klasowego, w późniejszym okresie np. umiejętność rozwiązania konfliktu czy ukierunkowanie na wybór przyszłego zawodu stanowią codzienność pracy nauczyciela gimnazjum. Dlatego niezwykle ważne okazały się szkolenia „Spójrz inaczej” i „Orientacja i poradnictwo zawodowe w gimnazjum”. Angażowałam uczniów mojej klasy w różnego rodzaju przedsięwzięcia klasowe i szkolne, co miało na celu wyrobienie w wychowankach samodzielności i wzmocnienie poczucia własnej wartości.

- Praca z młodzieżą przechodzącą trudny okres dojrzewania wymaga specyficznego podejścia zarówno w kontaktach z uczniami, jak i ich rodzicami, stąd udział w szkoleniach „Komunikacja szkoły z rodzicami” i „Prowadzenie spotkań z rodzicami”. Starałam się współpracować na zasadzie partnerstwa. Sądzę, że dowodem na to jest wysoka frekwencja rodziców na spotkaniach z wychowawcą.

3. Diagnozowanie osiągnięć uczniów

Od wielu lat na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych piszą tzw. „Diagnozę na starcie”. Pozwala mi to uzyskać informacje, z jakim materiałem uczniowie radzą sobie dobrze, a co należy powtórzyć i utrwalić, żeby nie piętrzyły się zaległości. Dokonywałam zestawień wyników, analiz całościowych dla danego oddziału, analiz indywidualnych, co pozwoliło mi na ukierunkowanie mojej pracy z uczniami na dany rok szkolny. W klasach drugichdokonywałam zestawień i analizy wyników testów i egzaminów sprawdzających. Sporządzałam wykresy łatwości dla poszczególnych oddziałów. Pisałam wnioski do dalszej pracy. Takie zestawienia pozwalają porównywać wyniki w poszczególnych latach, ćwiczyć umiejętności, które wypadły najsłabiej i to na każdym poziomie edukacji.
Po otrzymaniu wyników egzaminu gimnazjalnego klas trzecich, analizowaliśmy je w zespole nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (którego jestem przewodniczącą). Sprawdzaliśmy, jak nasi uczniowie wypadają na tle gminy i województwa. Po każdym egzaminie przyglądaliśmy się poszczególnym wskaźnikom, by rozpoznać potrzeby edukacyjne i zaplanować pracę na kolejne lata.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Analiza wyników egzaminów próbnych i egzaminów gimnazjalnych klas 3 pozwoliła mi na zaplanowanie pracy ukierunkowanej na wyćwiczenie umiejętności, z którymi uczniowie mieli największe problemy. Wyniki z biologii czy geografii utrzymujące się na poziomie powyżej średniej wojewódzkiej wskazują, że działania dotychczas wdrażane były właściwie dobrane.

- Monitorowanie ocen bieżących i semestralnych pozwala na szybkie reagowanie pomocą w sytuacji zagrożenia ocenami niedostatecznymi i niepowodzeniami szkolnymi.

- We właściwym czasie wyławiane są braki do uzupełnienia w dalszym przebiegu pracy.

- Podniesiony jest poziom nauczania w szkole, a co za tym idzie również jakość pracy szkoły.

4. Praca z uczniem zdolnym i o specyficznych trudnościach w nauce
W szkole mówi się o wyrównywaniu szans edukacyjnych, stwarzaniu uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju czy wspieraniu uzdolnień. Podczas typowych lekcji nauczyciel nie jest w stanie stworzyć warunków, które umożliwiłyby pełną realizację wspomnianych wymagań, ponieważ przede wszystkim realizuje się programu nauczania i treści podstawy programowej. Zajęcia pozalekcyjne dają nauczycielom pewną dowolność w doborze środków i metod pracy z uczniem i możliwość rozwijania jego zdolności i umiejętności.
Jak każdy nauczyciel zdaję sobie sprawę z potrzeby rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. Staram się realizować to zadanie prowadząc koło biologiczno - geograficzne.Zajęcia mają na celu nie tylko rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach, ale często wykraczają poza program realizowany w szkole. Staram się przygotowywać dla uczniów zadania, dzięki którym ćwiczą różne umiejętności. Zachęcam ich również do brania udziału w konkursach przedmiotowych.
Nadrzędnym celem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi szans na odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości. Praktyka pokazuje, że wielu uczniów napotyka na swojej drodze mniejsze lub większe trudności dydaktyczne. Zadaniem nauczyciela jest dostrzec te trudności i udzielić pomocy uczniom, którzy jej wymagają. Mając to na uwadze od kilku lat prowadzę dodatkowe zajęcia dla takich uczniów. Jednorazowo w tego typu zajęciach uczestniczy mała liczba osób, dzięki czemu mogę poświęcić cały czas i uwagę małej grupce uczniów i do każdego z nich podejść indywidualnie, starając się dobrać formy pracy do potrzeb i możliwości dziecka. Podczas takich zajęć przerabiam z uczniami materiał, który wcześniej omawialiśmy na lekcji, pomagam im przygotować się do zapowiedzianego testu bądź kartkówki. W trakcie zajęć ważna była indywidualizacja pracy, dostosowanie trudności i wymagań do możliwości dziecka. Uczniowie ćwiczą praktycznie, na prostych przykładach nabywają umiejętności i dzięki temu potrafią rozwiązać zagadnienia, które wcześniej sprawiały im ogromne trudności.
Zauważyłam pozytywne efekty takiej pracy po tym, gdy uczniowie zdobywają pozytywne oceny w klasyfikacji, angażują się w pracę na lekcji z całą klasą, czy też stają się bardziej otwarci, będąc przekonani o poczuciu własnej wartości. Odbiorcami tych zajęć są przede wszystkim uczniowie posiadający opinię PPP.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Prowadząc koło biologiczno - geograficzne, staram się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów uzdolnionych i umożliwić im opanowanie wiedzy i umiejętności na poziomie wyższym, niż przewiduje to podstawa programowa gimnazjum. Stwarzam im okazję do zaprezentowania wyników swojej pracy przygotowując ich do konkursów. Stale poszerzamswoje umiejętności, by jak najlepiej przekazać informacje i zarazić pasją poznawania przyrody .
- Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z problemami w nauce pomaga mi zminimalizować problem drugoroczności.

- Praca indywidualna z uczniem pozwala mi poznać jego możliwości i potrzeby.

5.Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nauczanych przedmiotów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego człowieka staramy się nadążać za zmianami w otaczającym nas świecie i stąd udział szkoły w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” w ramach „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. Udział w nim wiązał się z nabyciem umiejętności korzystania z platformy edukacyjnej Fronter, gdzie nauczyciel w dowolnym czasie komunikuje się z uczniem. To właśnie m.in. w ten sposób rozpowszechniałam wiedzęz nauczanych przez siebie przedmiotów. Zamieszczałam w sali każdej klasy ciekawe artykuły, filmy, doświadczenia i ich opisy, przykładowe testy . Ten punkt realizowany był również poprzez następujące działania: umieszczanie na gazetce ściennej ciekawostek wyszukanych w czasopismach czy Internecie, przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, praca z uczniem na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, realizacja projektów edukacyjnych: „Strefy krajobrazowe świata”, „Woda” czy „Mój region – moja mała ojczyzna”.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Przygotowując zajęcia a przede wszystkim materiały dodatkowe, chcę aby one zaciekawiły uczniów, ponieważ to inspiruje ich do dalszych działań.

- Korzystanie z informacji rozpowszechnianych przez nauczyciela pozwala uczniom zdolnym na udział w konkursach przedmiotowych, a uczniom z deficytami w nauce na uzupełnienie swojej wiedzy.

6. Doskonalenie umiejętności wychowawczych

W czasie trwania mojego stażu byłam wychowawcą, którego podopieczni - kończąc klasę trzecią -opuszczają mury szkoły, a następnie wychowawcą nowych członków społeczności szkolnej. Będąc świadoma tego, że każdy nauczyciel zostając wychowawcą klasy, troszczy się o wszechstronny rozwój swych uczniów, zarówno intelektualny, jak i emocjonalny, etyczny i społeczny starałam się jak najlepiej wywiązywać z tej roli.
Działalność na polu zadań wychowawczych i opiekuńczych rozpoczynam zawsze od dokładnego poznania swoich uczniów oraz analizy planu pracy dydaktyczno - wychowawczego szkoły. Uwzględniając specyfikę zespołu klasowego ( podopieczni posiadają opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej), indywidualne zainteresowania młodzieży, ułożyłam - współpracując z zespołem wychowawców - tematykę godzin wychowawczych.Ważne w rozpoznaniu nowego zespołu klasowego okazały się ubiegłoroczne wrześniowe zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 1, które odbyły się w ramach realizacji programu „Spójrz inaczej”. Podczas tych warsztatów uczniowie poznali nowych kolegów i nowe koleżanki oraz wychowawcę. Wypracowaliśmy również normy i zasady, które obowiązują w naszej klasie i do których odwołujemy się na co dzień.
W trakcie pracy staram się poznać psychikę i motywy postępowania uczniów, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje.Jako wychowawca młodzieży gimnazjalnej często stykałam się z różnego rodzaju niewłaściwymi zachowaniami ze strony uczniów lub z lekceważeniem obowiązków szkolnych. Starałam się wówczas we współpracy z rodzicami, a czasami także z pedagogiem szkolnym, podejmować próby przeciwdziałania powtarzaniu się niepokojących sytuacji. Czasami nie przynosiło to żadnych skutków, a czasem efekty przychodziły po długim okresie rozmów i pertraktacji zarówno z uczniem, jak i jego rodzicami.
Na bieżąco monitorowałam postępy uczniów w nauce i motywowałam ich do zwiększenia nakładu pracy. Przez cały okres wychowawstwa starałam się wyrobić u swoich podopiecznych dobre nawyki związane z przestrzeganiem przepisów szkolnych, wywiązywaniem się z obowiązków i systematyczną pracą. Ten aspekt mojego działania na polu wychowawcy był niezwykle istotny w przypadku klasy, która już ukończyła gimnazjum. Poprzedni oddział wychowanków składał się z bardzo dużej grupy uczniów posiadającej deficyty w nauce: 9 z 24 uczniów posiadało opinię PPP, 16 uczniów osiągnęło na koniec gimnazjum średnią ocen poniżej 3,00 , nie było osoby, która spełniałaby kryterium wzorowego ucznia. Uświadamiałam zatem podopiecznych, że każde działanie obarczone jest różnego rodzaju pozytywnymi lub negatywnymi konsekwencjami.
Bycie członkiem klasy wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale również z przyjemnościami, takimi jak wspólne organizowanie imprez klasowych, wycieczek czy branie udziału w szkolnych rozgrywkach przedmiotowych. Niepisaną tradycją wielu klas są pewne stałe imprezy klasowe, takie jak:Walentynki,Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka,Mikołajki,Wigilia,Andrzejki, Bal Gimnazjalisty a w naszej szkole także Tydzień z matematyką i Dzień Sportu.Również w mojej pracy wychowawczej chcę pielęgnować te tradycje, gdyż uważam, że mają bardzo pozytywny wpływ na zgranie klasy oraz ogólnoludzkie zachowania. W klasie pierwszej zorganizowałam z koleżanką, która jest wychowawczynią równoległej klasy, wspólną Wigilię. Na uznanie zasługuje fakt, że z inicjatywą tego przedsięwzięcia wyszli uczniowie naszych klas. Ważne dla integracji zespołu są wycieczki jedno – lub kilkudniowe. Odbyły się wyjazdy: do kina (raz w miesiącu), teatru (raz w roku), do Stacji Uzdatniania Wody i tuż po zakończeniu stażu (1-3 czerwca b.r.) wycieczka do Warszawy. Można podczas nich obserwować zachowania uczniów poza ławką i korytarzem szkolnym.
Moi wychowankowie angażowani byli przeze mnie również w organizację imprez szkolnych, za które byłam odpowiedzialna (apele na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Konstytucji 3 Maja). Dla wielu uczniów udział w tego typu przedsięwzięciach był jedyną okazją na osiągnięcie sukcesu. Stwarzanie takich możliwości pozwalało im bardziej uwierzyć w swoje możliwości i poczuć się częścią klasy.
Jednym z najważniejszych obowiązków wychowawcy jest rola pośrednika pomiędzy szkołą a rodzicami. Starałam się jak najlepiej wywiązywać z tej roli nie tylko w trakcie licznych spotkań z rodzicami, ale również podczas rozmów indywidualnych czy telefonicznych. W czasie spotkań z rodzicami starałam się zawsze podkreślić zalety klasy i przekazać pozytywne komentarze nauczycieli pod adresem moich uczniów. Dość często musiałam również przekazać niepochlebne uwagi o dzieciach. Wówczas starałam się dać rodzicom do zrozumienia, że jestem ich partnerem w wychowywaniu i opiece nad dziećmi, a nie przeciwnikiem.
Rola wychowawcy nakładała na mnie również obowiązek prowadzenia dokumentacji szkolnej, wypisywania świadectw, uzupełniania arkuszy ocen – są to bardzo odpowiedzialne i pracochłonne zajęcia, z których zawsze starałam się wywiązywać rzetelnie. Oprócz tego w ciągu trzech lat pisałamopinie na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, co wiązało się z wnikliwą analizą sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia.
Musiałam również wykazywać się dobrą znajomością przepisów obowiązujących w szkole, procedur wystawiania ocen czy przeprowadzania egzaminów, ponieważ to ja odpowiedzialna byłam za rzetelne przekazanie tych informacji rodzicom, często słabo zorientowanym w obecnie obowiązujących przepisach oświatowych, które na przestrzeni ostatnich lat ulegały wielu zmianom.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Organizowane imprezy klasowe integrują społeczność uczniowską.

- Zorganizowane wycieczki przyniosły wiele korzyści – uczniowie mieli możliwość poznania miejsc, których jeszcze nie widzieli. Dzięki nim lepiej poznałam swoją klasę, nastroje panujące w zespole, miałam okazję rozmawiać z uczniami o ich pasjach, problemach, planach na przyszłość. Obserwując moich uczniów mogłam ich lepiej poznać i zrozumieć, a zebrane doświadczenia wykorzystać w pracy pedagogicznej.

- Współpraca z rodzicami, pozwoliła mi na lepsze rozwiązywanie problemów młodzieży.

- Spotkania z pozostałymi wychowawcami w ramach zespołu wychowawczego i nauczycielami przedmiotowymi przyczyniły się do efektywnej współpracy i wymiany doświadczeń, umiejętności szybkiego rozpoznania trudności w nauce wśród uczniów i reagowania na potrzeby młodzieży oraz udzielania im wsparcia czy też pomocy innych instytucji.

- Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły – angażowanie się w różnego typu przedsięwzięcia dydaktyczne i wychowawcze.

- Świadome planowanie i organizowanie procesu wychowawczego, co wpływa na jakość wykonywanej przeze mnie pracy.

7. Aktywny udział w pracach związanych z tworzeniem i unowocześnianiem
dokumentacji szkoły

Podmiotem działań szkoły, a więc i nauczycieli w niej zatrudnionych, jest uczeń, któremu należy stworzyć korzystne warunki do rozwoju i zdobywania wiedzy. Aby nasze działania przyniosły oczekiwany skutek, wszystkie działania muszą być zaplanowane, udokumentowane i wnikliwie przeanalizowane.
Jako członek Rady Pedagogicznej aktywnie uczestniczyłam w pracach różnego rodzaju zespołów zadaniowych do opracowania dokumentów szkolnych: Plan pracy szkoły, Program wychowawczy, WSO, Kryteria ocen zachowania, Program edukacji ekologicznej (którego jestem autorem) i szereg innych. Konstruując i wdrażając w/w dokumenty braliśmy pod uwagę identyfikację problemów oraz wszechstronną diagnozę naszego środowiska lokalnego. Praca w zespołach przebiegała zwykle według schematu:
- przygotowanie narzędzi badawczych, mających na celu zebranie danych ( od uczniów rodziców i nauczycieli),
- analiza zebranych danych i wyciągnięcie wniosków,
- wytworzenie propozycji rozwiązań,
- weryfikowanie pomysłów,
- zaplanowanie działań w czasie.

Od czterech lat pełnię rolę przewodniczącej zespołu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Jako przewodnicząca jestem zobowiązana do zaplanowania pracy zespołu na dany rok szkoły. Robię to podsuwając własne pomysły jak również wsłuchując się w propozycje pozostałych członków zespołu. W ich porozumieniu dokonuję również półrocznego sprawozdania z pracy zespołu, które następnie drogą elektroniczną przesyłam Dyrektorowi szkoły. Jako zespół zobowiązani jesteśmy do opracowywania różnego rodzaju dokumentów. Jednym z najważniejszych jest analiza wyników egzaminów gimnazjalnych (właściwych) i egzaminów próbnych przeprowadzanych w szkole. Ze względu na specyfikę pracy w małej szkole dokonuję analizy wespół z koleżankami i na jej podstawie wyciągamy wnioski do dalszej pracy z uczniami.

Swoją wiedzę w tej gestii wykorzystałam, tworząc z pozostałymi nauczycielami wewnątrzszkolny system ewaluacji jakości pracy szkoły, pracując w zespole ds. Koncepcji pracy szkoły.
Od początku swojej pracy w szkole pełnię rolę wychowawcy klasy, co zobowiązuje mnie do tworzenia zestawień wyników klasyfikacji półrocznej i rocznej moich podopiecznych. Dokonuję porównania wyników edukacyjnych osiąganych przez moją klasę w poszczególnych latach, wskazuję uczniów, którzy potrzebują wsparcia lub szczególnej uwagi ze strony nauczycieli, typuję uczniów do nagród i wyróżnień.
Mój wkład w realizację zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły obejmował również prace w komisjach egzaminacyjnych podczas próbnych i zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych. Jako przewodnicząca lub członek komisji czuwałam nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem sprawdzianu.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Praca w zespołach opracowujących różnego rodzaju dokumenty szkolne umożliwiła mi: pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania szkoły, sprawniejsze planowanie zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, zaznajomienie się z odpowiednimi aktami prawnymi, zdobycie nowych kompetencji, podzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami.

- Udział w pracach zespołu do mierzenia jakości pracy szkoły i zespołu ds. Koncepcji pracy szkoły pozwolił mi na całościowe spojrzenie na najważniejsze obszary działalności mojej szkoły. Dzięki temu mam świadomość, za jaki obszar odpowiadam i w jaki sposób mogę wpłynąć na podwyższenie jakości pracy szkoły. Tworzenie i analiza dokumentacji zarówno własnych działań, jak i działań całego zespołu nauczycielskiego, wymaga refleksji i zastanowienia się na tym, jakie działania przyniosły oczekiwane skutki, z których należy zrezygnować, a nad jakimi należy jeszcze popracować w przyszłości.

- Podniesienie poziomu nauczania w szkole.

- Podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust.2. pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Korzystanie z technologii informatycznej i komunikacyjnej
w codziennej pracy nauczyciela

Wiedzę z zakresu technologii informacyjnej zdobywałam uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. W ostatnim czasie był to m.in. udział w projekcie: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. Technologia komputerowa i informacyjna jest powszechnie stosowana przeze mnie w życiu jak i w pracy. Codziennie korzystam z komputera i Internetu.
Przy użyciu komputera opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Systematycznie prowadziłam dokumentację mojego awansu zawodowego, dzięki czemu moja sprawność i zakres posługiwania się komputerem znacznie wzrosły.

Pracuję w klasie wyposażonej w jednostkę ze stałym łączem internetowym, sprzęt nagłaśniający i projektor. Staram się jak najczęściej wykorzystywać ten sprzęt na zajęciach.W związku z tym, że wydawnictwo, z którego materiałów korzystam, ma bogatą oprawę multimedialną, bardzo często korzystam z e-podręczników i innych materiałów przygotowanych w formie elektronicznej, np. foliogramów czy filmów instruktażowych (edukacja dla bezpieczeństwa).

W pracy nauczyciela i wychowawcy zobligowana jestem do opracowania wielu dokumentów przy użyciu techniki komputerowej. Są to sprawozdania z realizacji powierzonych mi działań, zestawienia klasyfikacji uczniów mojej klasy, opinie wychowawcy na temat uczniów, plany wynikowe, analizy, informacje dla rodziców itp., do tworzenia których wykorzystuję edytor tekstu Microsoft Word oraz arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Raz stworzone przeze mnie dokumenty stanowią bazę, którą wykorzystuję ponownie, modyfikuję i uzupełniam. Na co dzień korzystałam również z dziennika elektronicznego Vulcan, który umożliwiał mi:

- systematyczny i bieżący kontakt z rodzicami uczniów,
- śledzenie przez rodziców bieżących postępów w nauce swoich dzieci,
- przygotowanie wydruków z ocenami uczniów na zebrania z rodzicami,
- przygotowanie kart informacyjnych na posiedzenia rad pedagogicznych,
- przygotowanie i wydrukowanie świadectw szkolnych.

W swojej pracy często korzystałam z Internetu nie tylko w szkole, ale również w domu. Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej, wykorzystywałam strony internetowe. Dzięki nim studiowałam przepisy prawa oświatowego, są to: men.gov.pl, www.kuratorium.wroclaw.pl, www.oswiata.org.pl.
Przy pomocy poczty elektronicznej i Internetu utrzymywałam kontakt z nauczycielami w innych szkołach. Otrzymywałam od nich informacje dotyczące konkursów przedmiotowych oraz ciekawych kursów.
Internet jest dla mnie źródłem aktualnych informacji. Edukacyjne portale internetowe
jak : eduseek.interklasa.pl, www.literka.pl, eszkola.pl, naszaziemia.pl, biolog.pl i inne stanowią efektywne narzędzie odnajdywania materiałów przydatnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Ciekawe i przydatne informacje gromadzę i wykorzystuję na lekcjach, godzinach wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych.Korzystałam również z doświadczeń innych nauczycieli publikowanych na łamach różnych portali internetowych np. scholaris.pl, awans.net, profesor.pl, edukacja.edux.pl, interklasa.pl. Często zaglądałam do serwisów edukacyjnych: www.edu.com.pl, 45minut.pl. Jest tam wiele materiałów, którymi dzielą się nauczyciele (druki, regulaminy, artykuły, ankiety, projekty itp.).
W codziennej pracy korzystam też z projektora , drukarki, skanera, aparatu cyfrowego do rejestrowania ciekawych przedsięwzięć. Skorzystałam również z Testico.Edu do przeprowadzenia testów wiedzy.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Dzięki technologii komputerowej moja dokumentacja nauczyciela i wychowawcy prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie, warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.

- Korespondencja elektroniczna z nauczycielami pozwoliła mi na wymianę doświadczeń, materiałów metodycznych oraz otrzymanie cennych rad w sprawie awansu zawodowego,
co ułatwiło mi realizację zadań w czasie stażu na nauczyciela dyplomowanego.

- Korzystając z zasobów Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i udoskonalałam swój warsztat pracy.

- Unowocześniłam swój warsztat pracy.

2. Opracowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem środków multimedialnych


W dzisiejszych czasach komputer i jego możliwości to niezbędne narzędzie pracy nauczyciela.Ze wszystkich stron otoczeni jesteśmy przez różnego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne, coraz nowocześniejszy sprzęt komputerowy, z coraz szybciej przekazywanymi i łatwiej dostępnymi informacjami.Najczęściej korzystałam z aplikacji pakietu Microsoft Office (głównie Word, Power Point, Excel, Publisher i Outlook) oraz pakietu OpenOffice, które służyły mi do opracowywania m.in.:
- sprawdzianów i kartkówek,
- scenariuszy lekcji,
- ogłoszeń,
- regulaminów konkursów szkolnych,
- kart pracy, kart samooceny ucznia,
- zestawów zadań dodatkowych dla chętnych uczniów,
- prezentacji multimedialnych.

W ciągu wielu lat praktyki w zawodzie nauczyciela i wychowawcy zdołałam stworzyć dość pokaźną bazę materiałów dydaktycznych i testów, które przechowuję wydrukowane i posegregowane w skoroszytach lub w specjalnie opisanych folderach na dysku mojego komputera. Dzięki temu mam łatwy i szybki dostęp do nich, a to znacznie skraca i usprawnia proces przygotowania do lekcji.

Za pomocą komputera, korzystając z zasobów Internetu opracowywałam rebusy i krzyżówki tematyczne. Stanowiły one urozmaicenie zajęć oraz były atrakcyjną formą pracy. Stosowałam je jako wprowadzenie do tematu, oraz w celu utrwalenia i sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości. Tego rodzaju rozrywki umysłowe inspirują uczniów do samodzielnego opracowywania krzyżówek, rebusów, zagadek i gier dydaktycznych, a pośrednio stanowią element wdrażania młodzieży do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego od zająć lekcyjnych.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Korzystając z zasobów Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i udoskonalałam swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przeze mnie były urozmaicone i atrakcyjniejsze, proces dydaktyczny bogatszy.

- Samodzielne wyszukiwanie przez uczniów informacji, ciekawostek przyrodniczych w Internecie rozwinęło zainteresowania, wyzwoliło aktywność poznawczą i usprawniło posługiwanie się komputerem.

3.Wykonywanie zadań w ramach projektów
„Dolnośląska e - szkoła”
„ Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno – przyrodniczych”

Dzięki wspólnej pracy nauczycieli nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane kilka lat temu do udziału w projekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Dolnośląska e-szkoła Przedsięwzięcie to wymagało od nauczycieli wysokich kompetencji w zakresie praktycznego wykorzystania TI w szkole oraz umiejętności tworzenia zasobów edukacyjnych na potrzeby
e-learningu. Nasza szkoła otrzymała sprzęt komputerowy, za pomocą którego pracujemy obecnie na platformie Fronter. W bieżącym roku szkolnym za jej pośrednictwem zrealizowałam wiele zadań ujętych w programie ekologicznym. Uczniowie umieszczali w swoich salach prezentacje multimedialne na zadane tematy: Oszczędzanie energii elektrycznej, Ginące gatunki z Polskiej czerwonej księgi czy też prace na konkursy fotograficzne: Rozpoznam każdy liść, Osobliwości przyrodnicze mojego regionu i konkursy literackie: fraszka o ochronie środowiska, hasło promujące ochronę przyrody. Na platformie umieszczałam również materiały, dzięki którym rozpowszechniałam wiedzę z nauczanych przeze mnie przedmiotów.
W 2013r wzięłam udział w kursie doskonalącym w Legnicy, przygotowującym do pracy z pracownią przyrodniczą - Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych. Na kursie dodatkowo kształtowałam umiejętność korzystania z platformy Fronter.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Szkolenia, w których wzięłam udział, wyposażyły mnie w niezbędna wiedzę w zakresie tworzenia zasobów edukacyjnych i pokazały mi możliwość wykorzystania ich w pracy z uczniami. Wiedzę tę wykorzystam, wprowadzając najnowocześniejsze metody pracy na lekcjach z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

- Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pozyskanego z udziału w programie ułatwia mi pracę jako nauczyciela przedmiotów i wychowawcy.

- Uczestnicząc w kursie doskonalącym pozyskałam dla szkoły model korpusu człowieka i cząsteczki DNA.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli, stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

W czasie stażu miałam wiele możliwości dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i swoim warsztatem pracy z pracownikami naszej placówki. Jednocześnie inni nauczyciele dawali mi wielką szansę mojego pełniejszego rozwoju zawodowego. Moja współpraca z nauczycielami naszej szkoły przebiegała na różnych płaszczyznach. Zbiorowa realizacja wielu zadań, wspólnego opracowania programów, projektów, przygotowanie różnego rodzaju konkursów, imprez zbliżyły nauczycieli naszej szkoły. Tworzymy dzięki temu zgrany zespół ludzi, którzy zawsze mogą na siebie liczyć i chętnie dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i sprawdzonymi metodami pracy.

1. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu matematyczno - przyrodniczego
Aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego

Od czterech lat pełnię funkcję przewodniczącego zespołu przedmiotowego.Na początku każdego roku szkolnego moim zadaniem było przygotowanie planu pracy zespołu oraz harmonogramu na bieżący rok szkolny. Uwzględniał on różne zadania zlecone przez Dyrektora szkoły, a także własne propozycje działań nauczycieli w pracy dydaktycznej. Następnie czuwałam nad realizacją zaplanowanych działań, poprzez organizowanie spotkań Zespołu, w których aktywnie uczestniczyłam. Razem z koleżankami dokumentowałyśmy wykonanie zadań w postaci sprawozdań. Moim zadaniem było również przypominanie członkom Zespołu o wywiązaniu się z zaplanowanych przedsięwzięć.W trakcie roku szkolnego zbierałam informacje o nowych akcjach nauczycieli i uczniów, wynikach konkursów przedmiotowych, a następnie uwzględniałam wszystkie te informacje w przygotowaniu sprawozdania.Wspólnie, we współpracy z zespołem humanistycznym, podjęliśmy się oceny poziomu zaawansowania uczniów.W ramach tych działań przygotowywaliśmy i przeprowadzaliśmy testy sprawdzające wiedzę i umiejętności klas drugich.Moim zadaniem było sprawdzenie prac uczniów jak również przeprowadzenie analizy wyników i w porozumieniu z koleżankami napisanie wniosków do dalszej pracy. W ramach swoich obowiązków również prowadziłam dla członków zespołu szkolenia m.in.. z Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej gimnazjum.

Pełniąc rolę wychowawcy, jestem jednocześnie członkiem zespołu wychowawczego, który ze względu na wielkość szkoły liczy zaledwie 6 osób. W związku z tym każdy z nas ma okazję aktywnie włączyć się w pracę zespołu i mieć wpływ na tak ważne aspekty pracy szkoły, jak sprawy wychowawcze.
Podczas zebrań zespołu wychowawczego opracowywana jest tematyka godzin wychowawczych czy zasady oceniania zachowania. Dokonujemy zmian w przepisach szkolnych, biorąc pod uwagę bieżące potrzeby wychowawcze wynikające z rodzaju problemów, jakich przysparzają szkole obecnie uczęszczający do niej uczniowie. Bardzo ważne jest, aby nasze działania były spójne i konsekwentne, ponieważ od tego uzależniona jest ich skuteczność.
Zespół wychowawczy regularnie zwołuje zebrania, podczas których wspólnie analizujemy oceny zachowania, jakie planujemy wystawić swoim uczniom. Każdy wychowawca i nauczyciel ma wówczas okazję do wyrażenia swojego zdania na temat każdego z uczniów, co czasami skutkuje podniesieniem lub obniżeniem oceny zachowania i zapobiega podejmowaniu pochopnych decyzji.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Praca w zespole przedmiotowym była ijest niezwykle owocna. Przyczynia się do wymiany uwag, doświadczeń, a niejednokrotnie również materiałów dodatkowych, które są przydatne w pracy i często uatrakcyjniają lekcję. Współpraca z resztą grona to też okazja do wdrażania nowych, wspólnie wypracowanych pomysłów. Zaangażowanie członków zespołu, ich uwagi i opinie często były bodźcem do wprowadzenia zmian w mojej pracy z uczniami.

- Dzięki pełnieniu funkcji przewodniczącej zespołu miałam możliwość realizacji umiejętności organizacyjnych,kształtowania umiejętności interpersonalnych .

- Specyfika pracy w małej szkole stwarza wychowawcom możliwość szybkiego spostrzegania ewentualnych zagrożeń w sprawach wychowawczych, a częste spotkania i wymiana opinii sprzyjają podejmowaniu kroków mających na celu udoskonalanie działań pedagogicznych. Dzięki temu wszyscy uczestnicy procesu wychowawczego – nauczyciele, dzieci i ich rodzice – dokładnie wiedzą, jakie stoją przed nimi wymagania, a jasne reguły sprawiają, że osiągnięcie celów wychowawczych staje się łatwiejsze, co wpływa na podwyższenie jakości pracy szkoły.

2. Prowadzenie zajęć otwartych

Rozpoczynającwłasnystaż na nauczyciela dyplomowanego miałam możliwość pełnienia roli opiekuna praktyk studentki Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku – geografia.

Zadanie to polegało przede wszystkim na:
• zapoznaniu studentki z dokumentacją szkoły, w celu dokładnego poznania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki oraz z zasadami prowadzenia dokumentacji (np. dziennik lekcyjny, dziennik zajęć dodatkowych),
• prowadzeniu zajęć w obecności studentki,
• obserwowaniu zajęć prowadzonych przez studentkę,
• omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganiu konstruktywnych wniosków-korygowaniu błędów,
• dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących, tworzenia scenariuszy lekcji czy oceniania,
• rozwiązywaniu problemów wychowawczych tj. przeciwdziałanie opuszczaniu zajęć przez uczniów, zwalczanie nałogów itp.
• analizowaniu sposobów dokumentowania działań i osiągnięć.

Dla przyszłego nauczyciela szczególnie ważne jest nabycie umiejętności przekazania swojej wiedzy. Każdy z nas, stając pierwszy raz przed klasą, ma obawy, czy podoła zadaniu: czy tak zapanuje nad czasem, by przeprowadzić wszystko, co sobie zaplanował; czy będzie w stanie zaciekawić uczniów, by ci z uwagą i zainteresowaniem brali udział w lekcji i wreszcie jak zareaguje na niewłaściwe zachowania uczniów (gdy takie się pojawią). Stąd tak istotne jest samodzielne prowadzenie zajęć przez praktykanta i obserwowanie przez niego zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyki.
Pani Magdalena miała możliwość obserwacji lekcji prowadzonych przeze mnie, a ja obserwowałam lekcje prowadzone przez moją praktykantkę. Uczestniczącw zajęciach Pani Magdaleny zwracałam uwagę na pobudzanie aktywności uczniów na lekcji spowodowanych określonymi działaniami nauczyciela, sposób i rodzaj dobieranych metod aktywizujących, zasady i sposób oceniania. Po każdej obserwowanej lekcji omawiałyśmy stopień jej realizacji oraz osiągnięcie założonych celów. Z takich zajęć wyniosłam wiele cennych wskazówek i spostrzeżeń, które wykorzystuję w swojej pracy. Pani Magdalena w późniejszym okresie została zatrudniona jako nauczyciel przyrody w szkole podstawowej w sąsiedniej miejscowości.
W ramach wymiany doświadczeń uczestniczyłam w lekcjach pokazowych prowadzonych przez innych nauczycieli. Obserwując te zajęcia chciałam wzbogacić swój warsztat pracy, zmodyfikować swoje działania oraz zaczerpnąć ciekawych propozycji prowadzenia lekcji.
W bieżącym roku szkolnym miałam możliwość, jako opiekun grupyprojektowej uczniów klas II zrealizować to zadanie w formie apelu. Opracowałam propozycje scenariuszy, które następnie przekazałam uczniom. Podopieczni następnie stworzyli własną wersję akademii z okazji świąt majowych. Przeprowadzane próby apelu były obserwowane przez Panie: Justynę i Sylwię, które udzieliły mi również kilku cennych wskazówek. Zebrane bardzo dobre recenzje uroczystości są, moim zdaniem, dowodem na to, że dobrze wykonałam swoje zadanie.
Będąc wychowawcą uczniów klasy III przygotowywałam wraz z rodzicami wieczorek pożegnalny. Jako nauczyciel wychowania fizycznego mam w swoim programie zajęć naukę tańca. Stąd też już w marcu, razem z nauczycielem wychowania fizycznego klasy równoległej, prowadziłyśmy naukę kroków podstawowych poloneza a kolejno fragmentów i całego układu tanecznego. Dla wielu uczniów była to jedyna okazja do uczestniczenia w tego typu uroczystości (nie we wszystkich szkołach na dalszych etapach kształcenia odbywają się pożegnalne wieczorki, bale), a dla rodziców możliwość obserwowania i podziwiania swojego dziecka.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Informacja zwrotna, jaką uzyskałam od obserwatorów zajęć pomogła mi ocenić, co robię dobrze, a jakie działania należałoby jeszcze udoskonalić. Wpłynęło to pozytywnie za poziom wykonywanej przeze mnie pracy.

- Podniesienie poziomu kształcenia uczniów poprzez wzrost wiedzy kadry nauczycielskiej.

- Doskonalenie umiejętności komunikacji i wymiany doświadczeń.

- Obserwując zajęcia innych nauczycieli mogłam poszerzyć wiadomości na temat metod aktywizujących w procesie dydaktycznym.

3. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom materiałów dydaktycznych

Codzienna praca w szkole to wysiłek zbiorowy, szczególnie w tak małej placówce, jak gimnazjum w Jerzmanowej. Prawie każde wydarzenie szkolne wymaga włączenia się w realizację co najmniej dwóch nauczycieli.Zatem dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innym nauczycielami jest elementem nieodzownym naszej pracy . Bez względu na realizację ścieżki awansu zawodowego wymiana doświadczeń i wiedzy jest koniecznością, ponieważ pozwala na doskonalenie swojego warsztatu pracy, zdobywanie nowej wiedzy, korektę form i metod pracy oraz samoocenę i korektę podejmowanych działań. Miałam okazję współpracować z wychowawcą równoległej klasy przy przygotowaniu imprez na zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego. Wspólnie wyszukiwałyśmy materiały i opracowałyśmy scenariusze tych imprez.Przygotowującimprezy szkolne (również zajęcia lekcyjne), często wykorzystuję Internet w poszukiwaniu scenariuszy, a do lekcji - karty pracy lub gotowe ćwiczenia.

W swojej pracy od wielu lat opracowuję pomocne materiały dydaktyczne. Są to między innymi scenariusze, sprawdziany, testy. Jest to bardzo przydatne w pracy i służy wszystkim nauczycielom. Wyszukiwałam wszelkie próbne egzaminy i egzaminy gimnazjalne, następnie wybierałam z nich interesujące zadania . Powstał z tego spory materiał do powtórek w klasie trzeciej i nie tylko. Materiały te przekazałam innym nauczycielom. Co roku uzupełniam je o nowe zadania z bieżących egzaminów.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami umożliwia wzbogacenie warsztatu pracy wszystkim nauczycielom.

- Rozwijają się pozytywne relacje między nauczycielami.


- Współpraca nauczycieli jest podstawą działania każdej szkoły, a wymiana informacji i dzielenie się doświadczeniem warunkuje sukcesy na różnych płaszczyznach działalności szkolnej. Cieszę się, że służąc innym nauczycielom radą i pomocą, przyczyniam się do ich sukcesów, a tym samym do sukcesów szkoły.

4. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców

Będąc wychowawcą klasy moim obowiązkiem jest prowadzenie spotkań z rodzicami i informowanie ich o bieżącej sytuacji dziecka w szkole – jego powodzeniach i trudnościach. Podczas zebrań z rodzicami prowadzę pedagogizację rodziców w oparciu o otrzymane materiały od pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły lub instytucji, z którymi współpracujemy. Były to tematy związane z narkotykami, starałam się pokazać rodzicom, w jaki sposób można rozpoznać dziecko uzależnione od narkotyków, jakie są rodzaje narkotyków i przede wszystkim, jak zapobiegać temu nałogowi. Tematyka spotkań z rodzicami uczniów klas trzecich dotyczyła głównie wyboru dalszej drogi kształcenia moich wychowanków- jak pomóc dziecku w wyborze szkoły, na co należy zwrócić uwagę, terminarz rekrutacji do szkół, procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
Współpracuję z rodzicami rozwiązując ewentualne problemy, udzielam informacji o uczniach na zebraniach, konsultacjach, kontaktuję się według potrzeb indywidualnie. Współpraca ta przebiega dobrze, a dowodem na to jest bardzo wysoka frekwencja na spotkaniach.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Nawiązanie współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dzieci pozwala na dokładne zbadanie środowiska klasowego.

- Rodzic staje się świadomym partnerem dla szkoły.

- Rodzice stają się współodpowiedzialni za proces wychowawczy swoich dzieci, co ma wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.

5. Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli

Pośród moich działań świadczących o umiejętności dzielenia się wiedzą istotne miejsce zajmuje uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Systematycznie biorę udział w spotkaniach w ramach WDN w naszej szkole. Dzięki tym spotkaniom nie tylko uzyskiwałam nowe informacje, ale również sama mogłam podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły, doskonalę jednocześnie swój warsztat i metody pracy. Staram się czerpać jak najwięcej od innych (pomysły, innowacyjne podejście do przekazywanej wiedzy, nowe sposoby interpretowania wiedzy ucznia). Wymiana doświadczeń dotycząca ciekawych metod aktywizujących, przygotowywania uczniów do konkursów oraz oceniania uczniów, a także organizowania imprez szkolnych, czy innowacyjnych form prowadzenia zajęć, jest korzystna dla obu stron. Jest niezbędnym elementem pracy nauczyciela.
W ramach WDN uczestniczyłam m.in. w szkoleniach:
• Praca z dziennikiem elektronicznym
• Jak stworzyć mapę ucznia i zespołu klasowego?
• Ewaluacja pracy szkoły
• Monitorowanie realizacji podstawy programowej
• Ocenianie kształtujące
W ramach projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego (do którego przystąpiła nasza placówka), odbyły się szkolenia dotyczące m.in. pomiaru dydaktycznego, poradnictwa zawodowego w gimnazjum i współpracy z rodzicami.

W okresie przedstażowym ukończyłam – jako jeden z trzech nauczycieli naszej placówki - kurs doskonalący „Nauczyciel e-szkoły” a w okresie stażu kurs doskonalący „Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych”. Wiedza , jaką nabyłam na tych zewnętrznych kursach miała wpływ w późniejszym okresie (już w czasie trwania stażu) na nasze szkolenia wewnętrzne, ponieważ prowadziłam dla nauczycieli warsztaty z zakresu obsługi platformy e-learningowej Fronter. Moje zadanie polegało na tym, by przedstawić nauczycielom możliwości platformy - umieszczanie zadań dla uczniów: testów, materiałów dodatkowych jak również pokazanie tego, że może być to miejsce np. komunikowania się nauczycieli. W pierwszym etapie korzystaliśmy również z kompatybilnego z platformą dziennika elektronicznego.
Służyłam wówczas swoją pomocą nauczycielom, którzy chcieli poznać zasady jego funkcjonowania. Również obecnie pomagam zainteresowanym nauczycielom w obsłudze platformy e-learningowej Fronter.
Dzięki drugiemu kursowi doskonalącemu pozyskałam m.in. materiały do pracy z uczniami. Były to filmy instruktażowe, wykorzystujące pomoce dydaktyczne zgromadzone w pracowni przyrodniczej w Legnicy. Linki do filmów przekazałam koleżance – nauczycielce chemii i fizyki. Wiem, że niektóre z nich już zostały przedstawione uczniom na zajęciach.
W okresie przedstażowym ukończyłam ponadto „Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Dzięki nabytym uprawnieniom mogę prowadzić takie zajęcia dla uczniów w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. Ale także dzięki tym uprawnieniom i dzięki temu, że nasza placówka w lutym 2015r. wzbogaciła się o fantom, mogłam przeprowadzić dla nauczycieli szkolenie Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
We wrześniu 2013r. przeprowadziłam dla zainteresowanych nauczyciel warsztaty dotyczące wykonywania papierowych kwiatów metodą Quillingu. Umiejętności nabyte na warsztatach zostały wykorzystane przez koleżankę przygotowującą zaproszenia na gminne obchody Święta Niepodległości w 2013r.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?

- Dzięki szkoleniom WDN doskonaliłam swoje umiejętności pedagogiczne i wzbogaciłam swój warsztat pracy.

- Dzieląc się wiedzą i doświadczeniami wzbogaciłam warsztat pracy innych nauczycieli.

- Poprzez wymianę doświadczeń podwyższa się poziom nauczania i wychowania w szkole, przez co podnosi się jakość funkcjonowania szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań poprzez
opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej

W okresie stażu opracowałam Program edukacji ekologicznej w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej. Treści zawarte w programie wdrażałam w roku szkolnym 2014/2015. Opracowany przeze mnie program został zaopiniowany przez Dyrektora szkoły a następnie zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną. Program zaadresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły, a jego realizacja w dużym stopniu odbyła się z wykorzystaniem platformy Fronter.

Nadrzędnym celem tego programu było ukształtowanie u młodzieży właściwych postaw proekologicznych, uwrażliwienie na piękno przyrody, a także ukazanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z dóbr natury oraz wskazanie sposobów eliminowania i ograniczania niszczącej środowisko działalności człowieka.
Uczestnicy zadania, poprzez samodzielne dochodzenie do wiedzy, stosowanie różnorodnych form i metod kształcenia, mieli szansę stać się świadomymi użytkownikami zasobów przyrody, troszczącymi się o miejsce, w którym żyją – tak w zasięgu lokalnym, jak i globalnym (zgodnie z zasadą „Myśl lokalnie, działaj globalnie”).
Realizacja zadania opierała się na działaniach praktycznych ucznia, jego aktywności poznawczej i twórczej. Zaplanowana wycieczka uwrażliwiła na piękno przyrody, pozwoliła na doskonalenie umiejętności obserwacji obiektów przyrodniczych oraz dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko. Przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów przyczyniło się do lepszego rozumienia praw rządzących przyrodą.
Program obejmował następujące zagadnienia:
- wstęp,
- cele ogólne i szczegółowe,
- metody i techniki realizacji,
- spodziewane efekty,
- plan działania,
- ewaluacja programu.
Główne metody i techniki jakie wybrałam do realizacji programu to: konkursy, doświadczenia i eksperymenty, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne, wycieczka. Dlatego odbyły się konkursy fotograficzne: Rozpoznam każdy liść, Osobliwości przyrodnicze mojego regionu i literackie: fraszka o ochronie środowiska, hasło promujące ochronę przyrody. Postawiłam na samokształcenie uczniów, stąd umieszczanie wykonywanych przez nich prezentacji multimedialnych po platformie Fronter, np.: Oszczędzanie energii elektrycznej, Ginące gatunki z Polskiej czerwonej księgi. Uczniowie wykonywali także gazetki ścienne, a materiałów poszukiwali w czasopismach i Internecie.
W ramach programu odbyła się w kwietniu b.r. wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody „Serby”. Uczniowie mieli okazję zobaczyć miejsce poboru wody, prześledzili cały etap uzdatniania wody, a następnie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika laboratorium. Na zajęciach wykonywali doświadczenia, m.in. filtrację wody.
Proces ewaluacji programu zaczął się właściwie tuż po etapie jego tworzenia. W miarę rozwiązywania kolejnych zadań powstawały wytwory prac uczniów, które były oceniane zarówno przez nauczyciela jak i przez nich samych. Młodzież miała możliwość zaopiniowania poszczególnych propozycji zadań, wnosiła własne uwagi do realizacji zadań kolejnych.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Zdobyłam umiejętność opracowania i wdrożenia własnego programu edukacyjnego.

- Uczniowie, poprzez realizację poszczególnych zadań, podnieśli poziom swojej wiedzy i umiejętności.

- Realizacja programu w dalszych latach z uwzględnieniem nowych treści, pomysłów uczniów.


2. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego

Przez wszystkie lata trwania stażu sprawowałam funkcję wychowawcy klasy. Przyjmując nowych podopiecznych opracowuję dla nich program wychowawczy na każdy kolejny rok szkolny, oczywiście w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. Program wychowawczy dostosowuję do potrzeb i problemów klasy, z uwzględnieniem także interesujących ich tematów i zagadnień.
Celem mojego programu było stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego i moralnego wychowanków.Dlatego też w klasie pierwszej stawiałam na integrację zespołu, w klasie drugiej uczniowie lepiej poznawali siebie i własne reakcje na różne sytuacje, a w klasie trzeciej następuje ukierunkowanie uczniów na wybór przyszłego zawodu. W realizacji zadań wychowawcy niezwykle pomocne stało się przystąpienie szkoły do programu „Spójrz inaczej”. Otrzymane pomoce naukowe pomogły mi dobrze przygotować się do zajęć z wychowawcą, podsuwając pomysły na ciekawe ich prowadzenie, np. gry i zabawy integracyjne, teksty źródłowe do interpretacji i rozważeń.
Szkolenie „Orientacja i poradnictwo zawodowe w gimnazjum” i przeprowadzenie w szkole dnia zawodoznawczego pozwala na wcześniejszym etapie pomóc uczniowi w obraniu swojej drogi na przyszłość.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Realizując program wychowawczy kształtuję przyszłego absolwenta naszej szkoły: dobrze wykształconego, znającego i przestrzegającego normy społeczne, pielęgnującego wartości patriotyczne, potrafiącego umiejętnie korzystać z dóbr cywilizacji, świadomie planującego swoją przyszłość.

3. Opracowanie i wdrożenie planu pracy z uczniem zdolnym
i mającym problemy w nauce

Długoletnia praca z młodzieżą inspiruje mnie do poszukiwania najlepszych i najciekawszych rozwiązań w prowadzeniu zajęć w ramach koła biologiczo – geograficznego. Obserwując zainteresowanie młodzieży tego typu zajęciami, postanowiłam bliżej przyjrzeć się propozycjom wydawnictw w zakresie edukacji przyrodniczej. Wyszukałam wiele ciekawych materiałów, które uwzględniłam w swojej pracy dydaktycznej z uczniami. Zajęcia dodatkowe miały na celu rozwinięcie zainteresowań uczniów oraz poszerzenie ich wiedzy o zjawiskach zachodzących w otaczającym nas świecie, jak również o świecie organizmów żywych.Uczniowie w praktyce rozwijali swoje umiejętności. Najważniejszymi umiejętnościami okazały się wykonywanie i analizowanie przebiegu doświadczeń, zdolność obserwacji, ale też współpraca w grupie i samoakceptacja. Uczestnicy zajęć mieli okazję do prezentowania swojej wiedzy i umiejętności podczas konkursów szkolnych i pozaszkolnych.Praca z niewielką grupą zainteresowanej młodzieży przynosi dobre efekty, gdyż nauczyciel jest w stanie skupić się na każdym uczniu i poświęcić mu wystarczająco dużo uwagi. Poza tym zaangażowanie młodzieży motywuje do ciągłego ulepszania własnych metod pracy i polepszenia jakości kształcenia.

Od trzech lat w naszej placówce organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w ramach wyrównywania szans, a finansowane dodatkowo przez Urząd Gminy Jerzmanowa. Dlatego nauczyciele prowadzący takie zajęcia piszą programy pracy z uczniami posiadającymi problemy w nauce.
Każdy pojawiający się oddział uczniów jest rozpoznawany pod względem dydaktycznym, a tych z trudnościami edukacyjnymi kwalifikuje się do uczestnictwa w takich zajęciach. Na moje zajęcia trafili uczniowie nie potrafiący opanować wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i geografii. Uczniowie posiadali bardzo duże zaległości ze szkoły podstawowej – tabliczka mnożenia, dodawanie i odejmowanie liczb, czyli umiejętności matematycznych, które są bardzo ważne na lekcjach geografii już na początku klasy pierwszej. Byli to też uczniowie z ograniczoną wyobraźnią przestrzenną.Młodzież już na początku była zniechęcona do nauki, a spowodowane było to piętrzącymi się zaległościami.W związku z tym postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe dla takiej grupy, na których uczniowie mieliby możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i przećwiczenia niezbędnych umiejętności do zaliczenia semestru. Aby zajęcia były zorganizowane opracowałam program pracy z uczniem mającym problemy w nauce, którego celem miało być wyrównywanie zaległości. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości. W końcu każdego roku szkolnego dokonywałam częściowej analizy programu, opierając się na wynikach semestralnych i końcowo rocznych uczniów, oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku szkolnego.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Dzięki zajęciom poszerzyłam wiedzę i umiejętności uczniów.

- Uczniowie poznali nowe techniki uczenia się, nauczyli się kierować własnym procesem edukacyjnym.

- Chcąc rozwinąć zainteresowania uczniów zdolnych, stale poszerzam swoje umiejętności.

- Uczniowie biorący udział w konkursach promują szkołę w środowisku lokalnym.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów

Praca z uczniem nie rozpoczyna się po dzwonku na lekcję i nie kończy w piątek po południu ijak każdy nauczyciel zdaję sobie sprawę z potrzeby prowadzenia zajęć dodatkowych. Punkt ten realizowałam poprzez:
- prowadzenie zajęć koła biologiczno – geograficznego,
- prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
- prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

Potrzebę rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów realizuję poprzez prowadzenie koła biologiczno - geograficznego. Na udział w moich zajęciach zawsze decyduje się kilkuosobowa grupa uczniów szczególnie zainteresowana poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu tych przedmiotów. Zajęcia z nimi mają jednak na celu nie tylko rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach, ale często wykraczają poza program realizowany w szkole. W ramach zajęć koła przygotowuje uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Przez cały okres stażu organizowałam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii i geografii. W tym celu w pierwszej kolejności skonstruowałam programu pracy z uczniem mającym problemy w nauce i dostosowałam go do potrzeb i możliwości naszej szkoły. Moim głównym zamierzeniem było takie skonstruowanie programu, by wytyczał on drogę ucznia do osiągnięcia kolejnych umiejętności, by uświadamiał mu potrzebę korzystania z wiedzy przyrodniczej do rozwiązywania problemów w życiu codziennym. Kolejnym etapem było kwalifikowanie uczniów na zajęcia i zachęcanie tych, którzy byli najbardziej „oporni” do udziału w nich. Podczas takich zajęć zazwyczaj przerabiałam z uczniami materiał, który wcześniej omawialiśmy na lekcji, pomagałam im przygotować się do zapowiedzianego testu bądź kartkówki. Co jest bardzo ciekawe, w zajęciach chętnie uczestniczyliuczniowie, którzy nie byli do nich zakwalifikowani. W chwili, gdy pojawiały się u nich trudności z opanowaniem części materiału, mogli liczyć na moją pomoc.
Uczeń kończący gimnazjum przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. Po upływie dwóch lat nie zawsze pamięta to, jakie zagadnienia realizowane były na lekcjach w pierwszej, czy na początku drugiej klasy. Bywa czasem tak, że nauczyciel pomimo najszczerszych chęci nie jest w stanie przypomnieć całości realizowanego wcześniej materiału. Jest tak wówczas, gdy niemal wszystkie omawiane tematy wnoszą nowe treści, których przekazanie zajmuje większą lub całą godzinę lekcyjną. Dlatego postanowiłam prowadzić zajęcia dla uczniów klas trzecich przygotowujące ich do egzaminu gimnazjalnego. Na zajęciach poszczególnymi działami omawialiśmy zagadnienia realizowane wcześniej w toku lekcyjnym. Lekcje te były przeznaczone dla osób chętnych, co umożliwiło nam łatwiejszą pracę, a także dało możliwość wykonania jak największej ilości ćwiczeń pisemnych. Podczas spotkań z uczniami udzieliłam im także kilku wskazówek co do procedur przeprowadzenia egzaminu.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Rozwijam zainteresowania uczniów zdolnych, podnosząc jednocześnie swoje umiejętności, poprzez przygotowywanie się do zajęć.

- Kierowanie uczniów na konkursy daje im możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy.
- Uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych systematycznie uzupełniali braki wiedzy, uzyskując pozytywne oceny, wzmacniając w ten sposób poczucie własnej wartości.
- Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego na zajęciach dodatkowych, stwarza możliwość uzyskania przez nich jak najlepszego wyniku.

2. Organizowanie i prowadzenie konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych

W bieżącym roku szkolnym w ramach realizacji Programu ekologicznego przeprowadziłam następujące konkursy:

- Hasło promujące ochronę przyrody – konkurs literacki skierowany do uczniów klas I i II gimnazjum,
- Fraszka o ochronie środowiska –konkurs literacki skierowany do uczniów klas I i II gimnazjum,
- Rozpoznam każdy liść – konkurs fotograficzny skierowany do uczniów klas II i III gimnazjum,
- Osobliwości przyrodnicze mojego regionu – konkurs fotograficzny skierowany do uczniów klas II i III gimnazjum, zachęcający do poznania najbliżej okolicy.

Przez cały okres stażu pełniłam funkcję koordynatora konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista. Moim zadaniem było stworzenie listy uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie, pozyskanie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych ich dzieci, następnie pobranie i powielenie arkuszy konkursowych. Po zakończeniu etapu szkolnego sprawdzałam prace uczniów, a następnie wyniki umieszczałam na stronie DODN we Wrocławiu. Sprawdzałam również listę osób zakwalifikowanych do dalszego etapu konkursu. W ubiegły roku szkolnym uczeń naszej szkoły wziął udział w etapie powiatowym zDolnego Ślązak –a z zakresu matematyki i fizyki oraz przedmiotów przyrodniczy. Jest to spory sukces, zważywszy na to, że nikomu wcześniej to się nie udało.
Przygotowywałam uczniów do konkursu W pogoni za indeksem z geografii. Jest to konkurs powiatowy z różnych dziedzin nauki : geografia, język polski, matematyka. Laureat w każdej dziedzinie otrzymuje możliwość uczenia się w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej na terenie powiatu.
W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 zachęciłam uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie „Rosswijające wakacje Rossmanna” organizowanym przez Rossmann SDP sp. z o.o.z siedzibą w Łodzi. Uczniowie chętnie rozwiązywali zadania konkursowe : flashmob na zadany temat, makieta sklepiku ze zdrową żywnością i test wiedzy. Pomimo tego, że nie udało się wygrać nagrody głównej, uczniowie zadowoleni byli z udziału w konkursie; mogli zmierzyć się z drużynami z całej Polski, pozyskać cenne informacje o zdrowym trybie życia a przy tym świetnie się bawić i miło spędzić czas w gronie rówieśników.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Podczas konkursów uczniowie uczą się zdrowej rywalizacji, sprawdzają i porównują z innymi swoje wiadomości i umiejętności, zawierają nowe znajomości, mają okazję obserwować, jak toczy się życie w innych szkołach.
- Udział szkoły w różnego rodzaju konkursach na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim stanowi formę promocji szkoły w środowisku lokalnym.

3. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego

Jako wychowawca klasy mam świadomość, że moją rolą jest zadbanie o wszechstronny rozwój uczniów. Jedną z jego form jest uczestniczenie klasy w różnego rodzaju wyjazdach i wycieczkach. Rozpoczynając współpracę z uczniami i ich rodzicami, na początku pierwszej klasy pytam rodziców i uczniów, czy są zainteresowani zorganizowaniem wycieczek jedno- lub kilkudniowych.

W 2013r. moi wychowankowie kończyli gimnazjum. Z tej okazji odbył się nie tylko wieczorek pożegnalny. Zorganizowałam wycieczkę do Smardzowa, podczas której uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowali ognisko. Czas upłynął nie tylko na grach i zabawach na świeżym powietrzu, ale również na zdradzaniu swoich planów na przyszłość.

W maju 2014r. roku byłam opiekunem jednodniowej wycieczki do Wrocławia zorganizowanej z okazji udziału uczniów w konferencji podsumowującej akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

W kwietniu bieżącego roku przeprowadziłam wycieczkę jednodniową do Stacji Uzdatniania Wody „Serby”. Wzięli w niej udział obecni moi wychowankowie (uczniowie klasy II). Uczniowie odwiedzili miejsce, z którego pobierana jest woda, a w którą zaopatrywani są mieszkańcy Głogowa. Prześledzili kolejne etapy uzdatniania wody, wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych.
Tuż po zakończeniu stażu odbyła się trzydniowa wycieczka do Warszawy (1-3 czerwca). Jednak przygotowania do niej rozpoczęły się jeszcze w poprzednim roku szkolnym. Organizacja wycieczki wiązała się z zaplanowaniem i przeprowadzeniem szeregu zadań, począwszy od wyboru właściwego biura podróży, przez zbiórkę pieniędzy, ustalenie programu wycieczki i dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z wyjazdem tak dużej grupy (kontrakt, zgody na wyjazd, przygotowanie karty wycieczki, zebranie danych osobowych, zabranie apteczki itp.). Jako opiekun wycieczki musiałam również uzupełnić wiadomości związane z przepisami regulującymi organizację tego typu wyjazdów. Przed wyjazdem zawarłam z każdym z uczniów kontrakt dotyczący warunków uczestnictwa w wycieczce i, jak się później okazało, nikt nie miał problemów z jego przestrzeganiem. Uczniowie otrzymali również listę rzeczy, które mogą okazać się niezbędne podczas pobytu poza domem. Wycieczka przebiegła bez żadnych problemów, a uczniowie wrócili z niej zadowoleni.
Wielokrotnie pełniłam również funkcję opiekuna podczas wyjazdów do kina Helios w Lubinie oraz wyjazdów do teatru w Zielonej Górze – 2013r. na spektakl pt. „Sen nocy letniej” oraz w Legnicy – 2014r. spektakl pt. „Zabijanie Gomułki”, 2015r. spektakl pt. „Droga śliska od traw”.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Udział uczniów w wycieczkach klasowych sprzyja integracji zespołu klasowego i umożliwia opiekunom lepsze poznanie dziecka przebywającego z dala od rodziców oraz szkoły. Dzieci uczą się przebywania w grupie, współpracy, stają się bardziej wrażliwe na potrzeby innych ludzi, uczą się odpowiedzialności.
- Poznawanie nowych miejsc, często zabytkowych i historycznych, poszerza wiedzę uczniów, pozwala połączyć to, o czym często tylko czytają w podręcznikach do historii z rzeczywistością.

- Pełnienie funkcji kierownika wycieczki i opiekuna podczas trzydniowej wycieczki zmobilizowało mnie do pogłębienia swoich wiadomości dotyczących procedur organizacji tego typu wyjazdów oraz wzbogaciło w nowe doświadczenia w pracy z młodzieżą. Wpłynęło to na podwyższenie moich kompetencji jako wychowawcy i opiekuna, a co za tym idzie podwyższyło jakość pracy szkoły.

4. Organizowanie różnych form pomocy uczniom

Wiele czasu poświęciłam na pracę z uczniami mającymi trudności. W celu zapewnienia im warunków do maksymalnego rozwoju własnych możliwości prowadziłam dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Była to szansa na wyrównanie braków. Głównym celem tych zajęć był utrwalanie poznanych wiadomości i doskonalenie umiejętności, tak aby lepiej je wykorzystać odpowiednio na sprawdzianie, a w późniejszym okresie na egzaminie. Prowadziłam również inne zadanie. Jako wychowawca niejednokrotnie organizowałam pomoc koleżeńską dla swoich uczniów, oczywiście po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielem danego przedmiotu i rodzicami uczniów. Gratyfikacją dla ucznia, który pomaga koledze bądź koleżance jest dodatkowa ocena z danego przedmiotu, bądź dodatkowe punkty do oceny zachowania.

Od kilku lat razem z pedagogiem szkoły współpracujemy z instytucjami w zakresie pomocy materialnej i psychologiczno – pedagogicznej dla naszych uczniów, jeśli dostrzegamy taką potrzebę, bądź uczniowie zgłaszają się o pomoc.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Staram się nagradzać uczniów za systematyczność w uczestniczeniu w moich zajęciach poprzez pozytywne wzmocnienie, docenianie wysiłku, jaki włożyli w naukę.

- Indywidualna praca z uczniem pozwala mi lepiej poznać jego możliwości i potrzeby.

- Prowadzenie dodatkowych godzin lekcyjnych dla uczniów z problemami w nauce pomaga mi zapobiegać niepowodzeniom szkolnym w postaci ocen niedostatecznych.

- Organizacja pomocy koleżeńskiej uwrażliwia uczniów na potrzeby pozostałych ludzi.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Wychowawca posiadający wiedzę psychologiczno– pedagogiczną jest w głównej mierze dydaktykiem. Dobry wychowawca potrafi wychwycić problemy wśród uczniów, zapobiegać im, rozwiązywać je.Często próbowałam poradzić sobie z nimi samodzielnie, jednak w wielu przypadkach korzystałam z pomocy pedagoga szkolnego, który posiada szerszą wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki.Sygnalizacja i rozmowa z pedagogiem o problemach ucznia włącza szersze i bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom.
W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły:
• rozwiązywania konfliktow powstałych w zespole klasowym,
• profilaktyki uzależnień i trudności wychowawczych,
• problemu wagarów pojedynczych osób,
• pomocy w kontaktach z rodzicami.

Często dyskutowałam z pedagogiem szkolnym na temat zauważonych przez siebie lub zgłoszonych mi przez innych nauczycieli problemów stwarzanych przez uczniów. Wspólnie podjęłyśmy decyzję o konieczności skierowania uczennicy na badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W swojej pracy zawodowej spotykałam się z uczniami, którzy posiadali orzeczenia oraz opinię dotyczącą kierunków, form dalszej opieki i pomocy. Taki dokument wydany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną obligował mnie do zastosowania optymalnych form i metod pracy z danym uczniem w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Jako nauczyciel wychowawca podjęłam także współpracę z panią psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głogowie, z którą konsultowałam przypadki problemów wychowawczych w mojej klasie.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Takie współdziałanie usprawniło działalność wychowawczą i ułatwiło pracę nauczycielowi. Korzystnie wpłynęło również na młodzież potrzebującą wsparcia.
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym były okazją do wymiany opinii i doświadczeń, dzięki którym zdołałam rozwinąć swoje kompetencje wychowawcze.

- Współpraca z psychologiem pozwoliła mi lepiej zrozumieć mechanizmy pewnych zachowań uczniów.

2. Nawiązanie współpracy z dietetykiem

We współczesnym świecie coraz częściej ludzie postrzegani są przez innych poprzez pryzmat ciała. Socjologia nazywa to zjawiskiem wymytej tożsamości, charakterystycznym dla rozwiniętych społeczeństw.Młoda twarz, idealnie wymodelowane ciało i odpowiedni strój są ważnymi elementami wizerunku nie tylko w show-biznesie. Opakowanie jest ważniejsze niż towar. Możliwości intelektualne, talent, erudycja wydają się jedynie dodatkiem do atrakcyjnej powierzchowności. Odpowiedni wygląd – szczupła, wręcz chuda sylwetka - stał się warunkiem życiowego sukcesu. Obserwujemy to zjawisko również wśród młodzieży gimnazjalnej, szczególnie wśród dziewcząt. Zwykle zaczyna się niewinnie, np. od odchudzania. Właśnie to skłoniło mnie i wychowawczynię klasy równoległej do nawiązania współpracy z dietetykiem. W listopadzie ubiegłego roku zorganizowałyśmy spotkanie uczennic klas II z Panią Natalią. Dziewczęta uzyskały obszerne informacje na temat różnych produktów żywieniowych. Dietetyk przedstawiła im wiele pomysłów na komponowanie posiłków z zachowaniem ich pełnych wartości odżywczych. Pani Natalia wskazała także konsekwencje unikania grup produktów żywieniowych. Po zakończeniu spotkania uczennice otrzymały adres e-mail, na który mogły przesłać swoje uwagi i zapytania. Otrzymały również zaproszenie na osobiste konsultacje z panią dietetyk w jej gabinecie. Współpraca będzie kontynuowała w kolejnych latach.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Poznałam wiele istotnych informacji na temat produktów żywieniowych, racjonalnej diety oraz zaburzeń pokarmowych.

- Uczennice u których zaobserwowano zaburzenia w odżywianiu są pod kontrolą rodziców i lekarzy.

3. Nawiązanie współpracy z PWiK w Głogowie

Opracowując program edukacji ekologicznej założyłam, że jednym z zadań będzie wyjazd do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Chciałam także w ten sposób przedstawić uczniom zakład pracy, z którym (być może) ktoś z podopiecznych chciałby związać swoją przyszłość. Było to dla mnie ważne, ponieważ zaczęłam realizować zagadnienia związane z preorientacją zawodową. W tym celu nawiązałam współpracę z kierownikiem wydziału wody w tej placówce. Wycieczkę do Stacji Uzdatniania Wody zaplanowałam w porozumieniu z Panem kierownikiem. Na adres e-mail otrzymałam szereg dokumentów, które musiałam wypełnić, aby wycieczka doszła do skutku. Dzięki decyzji Dyrektora szkoły przejazd do Serbów odbył się autobusem szkolnym, dzięki czemu uczniowie zwolnieni zostali z opłaty za kurs. Uzgadniając plan wycieczki, postanowiliśmy wraz z kierownikiem wydziału wody, że uczniowie nie tylko zwiedzą zakład pracy, ale również będą mogli odbyć zajęcia dydaktyczne w laboratorium. Młodzież zobaczyła zatem punkt poboru wody, prześledziła proces uzdatniania wody, a na zajęciach w laboratorium mogła m.in. sama przefiltrować wodę, zbadać jej pH i twardość. Współpraca będzie kontynuowana w następnych latach.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Nawiązałam współpracę z kolejnym zakładem pracy, która będzie kontynuowana w następnych latach.

- Uczniowie mieli możliwość prześledzenia etapów uzdatniania wody i przekonania się, jak cennym jest ona źródłem dla życia na Ziemi.

- Młodzież mogła zaobserwować wiele osób zatrudnionych w Stacji Uzdatniania Wody przy ich stanowiskach pracy.

4. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami w celu pozyskania pomocy dydaktycznych

W pierwszych latach stażu i w okresie przed stażowym współpracowałam z wydawnictwem, z podręczników którego korzystali moi uczniowie. Telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej kontaktowałam się z konsultantami metodycznymi wydawnictwa, dzięki którym pozyskałam wiele materiałów dla klasy i szkoły. Były to m.in. atlasy geograficzne – udostępniane uczniom, których rodzice z powodów finansowych nie mogli ich zakupić, foliogramy multimedialne, e-booki, plansze i karty do dekoracji klasy. Obecnie korzystam z materiałów wydawnictwa zamieszczonych na stronie internetowej.

Co z tego wynika dla mnie i dla szkoły?
- Korzyści ze współpracy z wydawnictwem to wzbogacenie zaplecza dydaktycznego oraz pomoc uczniom w trudnej sytuacji finansowej.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych.
Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów z pozostałych klas.
W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów.
W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązać sytuacje konfliktowe. Służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem.
Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w potrzeby moich wychowanków i w możliwie największym stopniu angażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły. Moim priorytetem było uświadomienie im, że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ. Aby osiągnąć zamierzony cel, skłaniałam uczniów do rozmowy na wszelkie interesujące ich tematy. Mieli oni również możliwość wybierania zagadnień poruszanych podczas godzin wychowawczych, co generowało poczucie współdecydowania o ważnych dla nas sprawach.

Dodatkowo, dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej. Pomogło mi to lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie często napotykamy w naszej pracy, a które zdarza się nam ignorować. Wnioski, do których doszłam analizując wspomniane zachowania, stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy i z pewnością wykorzystam je
w mojej przyszłej pracy w szkole.

PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie stanowi obraz działań oraz inicjatyw, realizacji których podjęłam się w okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam prawie wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego, a także podjęłam się wielu działań dodatkowych (nie ujętych w planie rozwoju).
Sądzę, że efektem mojej aktywności w ostatnich latach są nowe umiejętności, jakie uzyskałam.
Szczególnie cenna jest dla mnie umiejętność świadomego planowania oraz organizowania własnej pracy, co moim zdaniem skutkuje wymiernymi korzyściami tak dla ucznia, jak i dla szkoły, w której pracuję.
Uważam również, że okres stażu przyczynił się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu funkcjonowania szkoły, a to z kolei okazało się przydatne, aby jeszcze lepiej zrozumieć problemy, które spotykam na swojej drodze zawodowej.
Szkolenia oraz warsztaty wzbogaciły mój warsztat pracy i wyposażyły mnie w pakiet doświadczeń, które już teraz procentują i z pewnością zaowocują również w przyszłości.
Mając na uwadze również niezrealizowane cele, jak i popełnione nieświadomie błędy, będę starała się w przyszłości stosować takie rozwiązania, aby pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody, po to, aby nieustannie doskonalić się jako wychowawca, nauczyciel oraz opiekun młodzieży.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i myślę, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły.
Jerzmanowa, 15 czerwca 2015 r.Opracowała:
Beata Jaworska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.