X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28861
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

N A U C Z Y C I E L A M I A N O W A N E G O

1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr HANNA PASZKOWSKA
2. MIEJSCE PRACY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 301 w Warszawie
3. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA ŚWIETLICY, NAUCZYCIEL ETYKI
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2012 r.
5. DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2015 r.
6. OPIEKUN STAŻU: mgr Joanna Kokosińska
7. POSIADANE KWALIFIKACJE: STUDIA MAGISTERSKIE: PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z NAUCZANIEM ETYKI,
STUDIA PODYPLOMOWE: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA.

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Wstęp
Czas przygotowań do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego był dla mnie okresem wzmożonej pracy nad sobą, doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych oraz ich skuteczności. Starałam się jak najefektywniej wykorzystać dany mi czas na analizowanie i kompletowanie nowych doświadczeń, zarówno w sferze poznawczej jak również formie dokumentacji cyfrowej i papierowej.
Systematycznie podnosiłam swoje kompetencje zawodowe. Rozmawiałam i wymieniałam informacje na temat jakości i skuteczności moich działań, aktywnie uczestniczyłam z spotkaniach Rady Pedagogicznej, brałam udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych.
Posiadaną wiedzę uzupełniałam o informacje dotyczące oświaty, wychowania i rozwoju poznawczego dziecka poprzez czytanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i popularnonaukowej.
Wykazywałam się inicjatywą i zaangażowaniem w sprawach ważnych dla szkoły, uczniów, lokalnego środowiska. Podejmowałam się zadań związanych z promowaniem szkoły, angażowałam uczniów do aktywności podczas zajęć tematycznych, udziału w konkursach, uroczystościach szkolnych i świetlicowych.
Byłam czujna w stosunku do nastrojów jakie panowały w grupie. Starałam się adekwatnie reagować na potrzeby uczniów, rozpoznawać je na wstępnym etapie ich powstawania. Na bieżąco starałam się odpowiadać na oczekiwania uczniów w stosunku do mnie pod względem organizowanych zajęć, atmosfery jaka panuje w grupie, wychwytywać konflikty i spięcia pojawiające się między poszczególnymi osobami.
Poświęciłam dużo czasu i uwagi na rozwiązywanie sporów, wyjaśnianie trudności, niwelowanie skutków niepowodzeń dzieci w trakcie odrabiania pracy domowej, zabawy, w kontaktach towarzyskich.
Wszystkie sytuacje istotne z punktu widzenia rozwoju dziecka omawiałam z rodzicami, informując ich o zaistniałej sytuacji, a także o rodzaju podjętych działań. Swoje decyzje opierałam na wnioskach wynikających z konsultacji z wychowawcą klasy, kierownikiem świetlicy, pedagogiem lub psychologiem szkoły.
Chętnie współpracowałam z opiekunem stażu, kierownictwem i dyrekcją szkoły, widząc w tym znaczną korzyść dla poszerzenia swoich doświadczeń zawodowych. Brałam udział w pracach zespołów zadaniowych- świetlicy, katechezy, ds. ewaluacji. Przyglądałam się funkcjonowaniu i organizacji pracy w szkole. Stosowałam się do rozporządzeń dyrekcji, uwzględniałam w swej pracy priorytety placówki. Doskonaliłam umiejętności dokonywania wpisów w dokumentach szkolnych, ze swych obowiązków wywiązywałam się terminowo i w miarę możliwości jak najrzetelniej.
Poświęciłam swój czas na przestudiowanie dokumentacji szkoły, zapoznałam się m. in. ze Statutem, Program Profilaktyczno- Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Regulaminem Szkoły i Świetlicy, Kodeksem Praw i Obowiązków Ucznia. W swojej pracy nawiązywałam do danych dokumentów .
Uczyłam się na podstawie własnych doświadczeń jak również obserwacji poczynań opiekuna stażu i innych nauczycieli jak postępować i reagować w sytuacjach trudnych czy niespodziewanych. Był to dla mnie czas bardzo cenny i korzystny, doceniam to ile czasu i uwagi mi poświęcono by wyjaśnić każdą jedną niejasną dla mnie sytuację.
Czuję się obecnie bardziej doświadczonym nauczycielem, zauważam skuteczność swoich oddziaływań na poszczególne dzieci jak również na całą powierzoną mi grupę. Chciałabym teraz przybliżyć co udało mi się uzyskać przez ten okres.

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego.

Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karty Nauczyciela.
- Ustawy o Systemie Oświaty.
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Swoje przygotowania do uzyskania stopnia awansu zawodowego rozpoczęłam od skontaktowania się z moim opiekunem stażu- panią Katarzyną Błażejczyk- Łompieś. Ustaliłyśmy wstępne warunki nawiązania kontaktu, sformułowałyśmy harmonogram spotkań. W dalszym etapie zgodnie z zaleceniami opiekuna stażu zaczęłam zapoznawać się z ministerialną dokumentacją niezbędną do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Przeczytałam Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 i w oparciu o niego przystąpiłam do pisania Planu Rozwoju Zawodowego. Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Na dalszym etapie pracy przyswoiłam sobie odpowiednie fragmenty Karty Nauczyciela, zwłaszcza te, dotyczące awansu zawodowego. Zapoznałam się z zapisami zawartymi w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku, zwłaszcza z tymi, które dotyczą wymagań obowiązujących nauczycieli szkół podstawowych.

Efekty:

- Przedłożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Opracowałam plan rozwoju zawodowego.
- Poznałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
2. Współpracowałam z opiekunem stażu.

- Rozmawiałam z opiekunem stażu, zawarłam kontrakt określającego przejrzyste warunki współpracy.
- Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
- Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i kierownika świetlicy oraz dyrektora szkoły.

Wysoko cenię sobie dobre relacje i współpracę z opiekunem stażu. Początkowo moim opiekunem była pani Katarzyna Błażejczyk -Łompieś, później na skutek problemów zdrowotnych i przejścia na urlop zdrowotny pierwszego opiekuna nastąpiła zmiana. Moim opiekunem została pani Joanna Kokosińska, która prowadziła mnie już do końca okresu uzyskiwania stopnia awansu zawodowego.
Odbyłyśmy rozmowę określającą zasady współpracy. Wyznaczyłyśmy terminy następnych spotkań oraz tematykę obserwowanych zajęć.
Systematycznie umawiałyśmy się na obserwację własnych zajęć. Omawiałyśmy efekty podjętych działań i wnioski z wynikające z zastosowanych metod pracy. Bardzo korzystna dla mnie była możliwość obserwowania zajęć opiekuna stażu jak również nauczycieli będących w trakcie awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Mogłam porównać sposoby oraz metody prowadzenia zajęć, przeanalizować skuteczność proponowanych technik, wymienić informację na temat prezentowanych zajęć. Uważam, że pomoc merytoryczna udzielona mi przez opiekuna stażu była bardzo istotna dla uzyskania przeze mnie obecnych efektów pracy.

Efekty:

- Umiejętność omawiania przeprowadzonych i obserwowanych zajęć.
- Uzyskałam zdolności dokonywania ewaluacji własnych działań wychowawczych i edukacyjnych.
- Zyskałam zdolność dokonywania autorefleksji podjętych działań.
- Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu.
- Ustaliłam harmonogram terminów i tematyki zajęć.

3. Poszerzyłam swoją wiedzę i zdobyłam nowe umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

- Brałam udział w szkoleniach doskonalenia zawodowego.
- Uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego- szkoleniowych radach pedagogicznych.
- Obserwowałam zajęcia otwarte, uczestniczyłam przy ich omawianiu.
- Uczestniczyłam w pracach zespołu ds. ewaluacji.

Warsztat swej pracy doskonaliłem samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych Poniżej przedstawiam czynności, jakie podejmowałem:
- "Kontrola zarządcza w placówce oświatowej-praktyczne aspekty".
- "Profesjonalna opieka i bezpieczeństwo uczniów w świetle aktualnych przepisów prawa".
- "Emisja i higiena głosu".
- "Bajka terapeutyczna na zajęciach grupowych- formy i metody pracy".
- "Szkoła dla rodziców i wychowawców-Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".
- "Origami jako twórcza i inspirująca technika w rozwoju aktywności uczniów".
- "Ontogeneza motoryczna a trudności grafomotoryczne- jak pracować z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".
- "Praca z uczniem z zespołem aspergera w placówce edukacyjnej".
- "Praca z uczniem trudnym metodami W. Sherborne".
- "Seminarium Billa Rogersa na temat budowania strategii wychowawczej szkoły".
- "Praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami".
- "Dla kogo i dlaczego? Integracja sensoryczna w praktyce szkolnej".
- "Etyka w szkole w świetle zmian obowiązujących od nowego roku szkolnego 2014/2015".
-

Uzyskaną wiedzę bezpośrednio stosowałam w trakcie pracy. Odnosiłam się do zaleceń i wskazówek szkoleniowców. Zwiększyłam ilość ćwiczeń aktywizujących uczniów, przygotowywałam materiały dla uczniów o różnych potrzebach i możliwościach poznawczych. Wzbogaciłam zajęcia o techniki wyciszające, wzmacniające koncentrację dziecka, integrujące grupę.
Zdobyłam wiedzę jak interpretować i we właściwy sposób reagować w sytuacji gwałtownego pobudzenia dzieci, rozdrażnienia występującego u dzieci z zespołem aspergera, stymulowania dzieci wycofujących się z interakcji grupowych. Są to umiejętności dla mnie bardzo cenne, gdyż pracując w grupie świetlicowej muszę oddziaływać wychowawczo zarówno na poszczególne jednostki jak również na całą grupę. Dbać o zgodę i dobre samopoczucie wszystkich dzieci. Dlatego chętnie wykorzystuję metody oddziaływujące na całą grupę i jej wewnętrzne zespolenie. Uzyskałam wiedzę na temat procedur i wymogów prawnych oraz jak należy postępować przy różnych zdarzeniach losowych (kontuzja, wypadek, choroba dziecka). Udział w wymienionych przeze mnie formach doskonalenia zawodowego i dokształcania się pozwolił mi na wydajniejszą pracę pedagogiczną. Uzyskane kwalifikacje pozwalają mi wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce szkolnej. Poprzez stosowanie metod aktywizujących, umiejętność modyfikacji wymagań w stosunku do uczniów w zależności od ich możliwości rozwojowych, zainteresowań czy potrzeb, zyskałam zainteresowanie dzieci i ich chęć do współpracy.
Doskonaliłam zdolności opracowania ankiety ewaluacyjnej. Uczestniczyłam w posiedzeniach zespołu ds. ewaluacji oraz zespołu przedmiotowego.

Efekty:

- Sporządziłam notatki tematyczne.
- Poszerzyłam biblioteczkę domową.
- Zgromadziłam zaświadczenia.
- Rozszerzyłam zakres moich oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.

4. Rozbudowałam własny warsztat pracy.

- Studiowałam literaturę i czasopisma o charakterze pedagogicznym, psychologicznym i dydaktycznym.
- Zgromadziłam i korzystałem z publikacji i materiałów z tych dziedzin dostępnych na portalach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
- Poszerzyłam i zaktualizowałam osobistą biblioteczkę przedmiotową.
- Własnoręcznie przygotowałam materiały dydaktyczne na potrzeby zajęć (gry planszowe, quizy, rebusy itp.).

Możliwość sięgnięcia do wcześniej opracowanych już materiałów (zgromadzonych wśród moich materiałów dydaktycznych) usprawnia jakość mojej pracy. Umożliwia skrupulatniejsze przygotowanie się do zajęć, daje czas na zastanowienie się nad celami i zastosowanymi sposobami osiągania założonych celów.

Efekty:
- Podniosłam efektywność własnej pracy poprzez modyfikację działań, doskonaliłem umiejętności współpracy z uczniem zdolnym a także potrafię udzielić kompetentnej pomocy uczniom mającym trudności natury wychowawczej czy dydaktycznej.
- Zrobiłam notatki bibliograficzne.
- Zebrałam zbiór scenariuszy zajęć.
- Przygotowałam pomoce dydaktyczne, gazetki, dekoracje sali.

F. Doskonalenie warsztatu polega również na wzbogacaniu go poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod. Dlatego też postanowiłem poznać i wdrażać obok stosowanych przeze mnie tradycyjnych metod pracy metody aktywizujące. Dokonałem tego poprzez samodzielne przestudiowanie wybranych pozycji książkowych, artykułów z czasopism i publikacji internetowych na ten temat takich jak na przykład artykuł Bernadety Kuklińskiej opublikowany w czasopiśmie "Języki obce w szkole" nr 1/2003 p.t. "Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego", zgromadzenie swoich własnych materiałów i notatek na ten temat, a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu języka niemieckiego. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałem podczas lekcji prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację uczniów, czego potwierdzeniem dla mnie, oprócz chętniejszego udziału w lekcji, były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sposób.
G. Doskonalenie warsztatu polega również na zmienianiu i modyfikowaniu go, co ma służyć dostosowaniu go do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia. W swej pracy starałem się rozpoznawać indywidualne potrzeby ucznia poprzez własną obserwację lub analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a następnie wdrażać rozwiązania adekwatne do danego problemu edukacyjnego.
Aby zaspokoić potrzeby edukacyjne uczniów, jakie diagnozowałem w swojej pracy, indywidualizowałem swój warsztat pracy poprzez podejmowanie następujących czynności:
H.
I. Aby wzbogacać swój warsztat pracy nauczyciela podejmowałem dodatkowe działania wewnątrzszkolne przy współpracy z innymi nauczycielami takie jak organizacja wewnątrzszkolnych konkursów, projektów i przedstawień np. współpracowałem przy organizacji przedstawienia pt. „Inny” Szkolnego Koła Teatralnego, do którego przygotowywałem zaplecze techniczne, współtworzyłem program artystyczny „Ku pamięci Jana Pawła II”, zorganizowałem przedstawienie z okazji Dnia Kobiet „Kwiatek dla Ewy”, współorganizowałem „Szkolny konkurs KARAOKE”. Wzbogacałem również zaplecze dydaktyczne pracowni poprzez wyposażenie klasy w niezbędne pomoce dydaktyczne takie jak: mapy Niemiec, tablice gramatyczne, leksykalne, alfabet niemiecki. Wszystko to wspomaga proces uczenia a jednocześnie motywuje uczniów do współpracy przy wykonywaniu pomocy naukowych i wystroju klasy.
J. warsztatu pracy dzieliłem się swoją wiedzą z innymi nauczycielami publikując na szkolnej stronie internetowej swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.
Spełnianie niniejszego wymagania kwalifikacyjnego stanowiło trzon wszelkich mych poczynań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Inne podejmowane przeze mnie czynności omawiane w ramach pozostałych wymagań będą wynikały z tego pierwszego wymagania i w dalszym ciągu potwierdzały jego realizację
UZYSKANE EFEKTY:
o Wymienione powyżej podejmowane przeze mnie działania i czynności oraz formy ich realizacji w wystarczającym stopniu potwierdzają moją umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, oraz oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach.
o Technika komputerowa pozwala mi urozmaicać zajęcia lekcyjne i sprawniej sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów.

5. Planowanie i organizowanie pracy w świetlicy szkolnej oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.

- Opracowywałam roczne plany pracy świetlicy szkolnej.
- Dokonywałam wpisów w dziennikach zajęć świetlicowych.
- Opracowałam WSO na potrzeby oceniania umiejętności uczniów etyki.
- Dokonywałam wpisów w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen.

Opierając się na planie pracy oraz programie nauczania realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze w swojej grupie. Na ich podstawie planowałam zajęcia. Przygotowywałam plany miesięcznej pracy dydaktyczno – wychowawczej, biorąc pod uwagę specyfikę grupy, z którą pracowałam. Szukałam najlepszych rozwiązań i sposobów do wspierania dzieci w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego. Dokumentując pracę dydaktyczną i wychowawczą starannie i rzetelnie dokonywałam wpisów w dzienniku, prowadziłam zeszyt obserwacji dzieci, tworzyłam i systematycznie realizowałam plan współpracy z rodzicami.

Efekty:
- Realizowałam zadania edukacyjne i wychowawcze wynikających ze statutu szkoły, uwzględniałam priorytety placówki.
- Rzetelnie planowałam pracę dydaktyczną i wychowawczą w grupie
- Plany pracy świetlicy szkolnej.
- Dzienniki zajęć świetlicowych.
Dzienniki lekcyjne, arkusze ocen.

6. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

- Organizowałam i współorganizowałam imprezy świetlicowe i szkolne oraz aktywowałam uczniów do udziału w konkursach wewnętrznych i gminnych.
Prowadziłam zajęcia wychowawcze, czytelnicze i poznawcze w świetlicy oraz na lekcjach etyki.

Potwierdzenie dyrektora szkoły oraz kierownika świetlicy

- 7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

- Zgromadziłam dokumentację (świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć ).
- Napisałam sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożyłam wniosek o postępowaniu egzaminacyjnym.

- Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu.
- Treść sprawozdania.
Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

1. Poznawanie środowiska uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną oraz lekcje etyki.

- Kontaktowałam się z rodzicami uczniów w sytuacjach wymagających współpracy.
- Rozmawiałam z pedagogiem szkolnym na temat rozwiązywania konfliktów.
- Konsultowałam się z innymi nauczycielami, wychowawcami w sprawach wychowawczych.
- Prowadziłam indywidualne rozmowy z uczniami.
- Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych.
- Zapoznałam się z dokumentami zgromadzonymi
w szkole: opiniami, orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej itp.

- Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki.

2. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy świetlicy szkolnej oraz nauczyciela etyki.
- Prowadziłam zajęcia świetlicowych zgodnie
z planem pracy.
- Prowadziłam dziennik lekcji zgodnie z Podstawą Programową.
- Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne.
(pomoc uczniom mającym trudności w nauce)
- Podejmowałam działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej, kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zajęcia wychowawcze- Przygotowanie projektów
- „Bajek wychowawczych” dr Anny Piekarskiej, Jadwigi Radwańskiej i Wiesławy Mądrowskiej.
- Przygotowanie projektu- „Dobry Samarytanin”, "Jestem dobrym Człowiekiem" 2012 r. i 2014 r.
- Dzień Osób Niepełnosprawnych- prowadzenie zajęć wychowawczych promujących tematykę tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych; 2014 r.
- Uczestniczenie w akcji-Dzień Zdrowej Żywności- 2013r. i 2014 r.
zapisy w dzienniku.
Korczak przyjacielem dziecka”- program zajęć wychowawczo- poznawczych, którego celem jest zapoznanie uczniów z poglądami Janusza Korczaka, a także z jego założeniami wychowawczymi, twórczością oraz rysem historycznym czasów , w których żył.
2015r.
- Zapis w dzienniku.
Scenariusze zajęć
3. Działania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.
- Udzielałam pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
- Przygotowałam i zrealizowałam projekt „Ludzie co ja czuję” na podstawie scenariusza Jovanki Tomaszewskiej i Tomasza Kołyszki. 2012/2013 r
- Prowadziłam zajęcia profilaktyczno – wychowawcze na podstawie bajek Grzegorza Kasdepke 2013/2014r.
- Zrealizowałam projekt "Zabawy ruchowe i integrujące grupę".2014/2015 r

- Potwierdzenie kierownika i dyrektora szkoły.
Wpis do dziennika, scenariusze zajęć.

- 1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.

Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Korzystałam ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl.
Strony internetowe (wydruki).

2. Publikacje w Internecie.
Zamieszczałam w Internecie publikacje dotyczące pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć, uroczystości świetlicowych, scenariusza plan rozwoju zawodowego. Strona internetowa.

3. Wykorzystywałam komputer w swojej pracy.
- Przygotowywałam zaproszenie, dyplomy, podziękowania i scenariusze zajęć.
- Opracowywałam materiały i pomocy dydaktyczne –scenariusze zajęć, kart pracy, plan pracy, sprawozdania
- Dokumentowałam przebieg stażu.
- Korzystając ze stron internetowych zdobywam materiały do ciągłego wzbogacania warsztatu pracy.
- Systematycznie obserwowałam zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu zawodowego i nowej podstawy programowej.
- Utrzymuję stały kontakt mailowy z nauczycielami, instytucjami wspierającymi działania rozwój dzieci- 'Phronesis', 'Eureka', 'Korczakianum' itp.

Efekty:
- Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
- Materiały i pomoce dydaktyczne.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

- 1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- Zaktualizowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu świetlicowego, przeciwdziałaniu agresji.
Potwierdzenie opiekuna.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci, wykorzystanie tej wiedzy
w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

- Stosowałam aktywne metod pracy
(m.in.: zajęcia ruchowe, artystyczne – plastyczne, muzyczne, z zakresu żywego słowa).
- Organizowałam zajęcia wyzwalające spontaniczną aktywność wychowanków.
- Prowadziłam zajęcia integracyjne.

Dostarczałam wychowankom pozytywne wzorce postępowania.

- Notatki
- Wpisy w dzienniku
- Konspekty zajęć, zdjęcia
Potwierdzenie opiekuna.

3. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną oraz lekcje etyki.

- Rozmawiałam i konsultowałam z opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkoły sprawy wychowawcze.
Obserwowałam dzieci podczas zajęć.
Notatki

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Analizowałam podstawowe przepisy prawa oświatowego i posługiwałam się nimi w trakcie awansu (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Znajomość przepisów.

2. Analiza dokumentacji szkolnej.
Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia.
Znajomość przepisów.

Podsumowanie

Przeanalizowałam moje założenia w i stosunku do zadań wychowawczych i rozwojowych dzieci, które mam pod swoją opieką.
W tym celu konsultowałam się z wychowawcami klas, które są w mojej grupie. Rozmawiałam z psychologiem i pedagogiem szkoły w sprawie potrzep konkretnych dzieci. Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami poradni pedagogiczno- psychologicznej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.