X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28846
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciele mianowanego

Szkoła Podstawowa
Im. Bohaterów Westerplatte
W Rozkochowie

Anna Wikar

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
za okres 01.09.2012 r.- 31.05.2015 r.

Rozkochów 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Wikar

Opiekun stażu: mgr Ewelina Kaszuba

Stanowisko i miejsce zatrudnienia:
-nauczyciel przyrody i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej ,w Rozkochowie (od września 2009)
-nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Okleśnej ( od lutego 2010)
-od 1 marca 2014 nauczyciel przyrody w w Zespole Szkół w Jankowicach (od marca 2014)
-od 1 marca 2015 nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Jankowicach ( od marca 2015)

Posiadane kwalifikacje:
- studia wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym- kierunek biologia
- kurs kwalifikacyjny pedagogiczny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”
- kurs doskonalący „ Kurs kierowników wycieczek Szkolnych”

Czas trwania stażu: 01.09.2012 r.- 31.05.2015 r.

Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn. zm. z dnia 1 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 20003 r . Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).

Wstęp

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Jestem nauczycielką przyrody i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Rozkochowie, wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Okleśnej, przyrody i biologii w Zespole Szkół w Jankowicach ( umowa na zastępstwo).
Z dniem 01.09.2012r., rozpoczęłam staż na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią dyrektor Dorotę Dindorf. Poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę specyfikę nauczanych przeze mnie przedmiotów oraz potrzebę mojego dalszego rozwoju zawodowego w celu podniesienia własnych kompetencji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. Opiekunem stażu zarówno na stopień nauczyciela kontraktowego jak i mianowanego była pani mgr Ewelina Kaszuba, która jest nauczycielem dyplomowanym z kilkuletnim stażem. We wrześniu 2012r ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu. Opiekun uświadomił mi obowiązki jakie będą na mnie spoczywać i pomógł mi zaplanować dalszą pracę związaną z moim awansem zawodowym. W okresie stażu starałam się zrealizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Postępowałam zgodnie z wymaganymi, określonymi w §7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – dydaktyczne oraz doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań szkoły.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ

§ 7 ust. 2 pkt. 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH.
Na początku roku szkolnego 2012 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli m.in.:
-Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r wraz z nowelizacjami;
-Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym w Internecie na stronach i portalach: www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.oswiata, abc.com.pl. Dokonywałam analizy edukacyjnych stron internetowych w celu zbierania informacji nt. przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek Dyrektora Szkoły i koleżanek - nauczycielek nie tylko z miejsca pracy. Zgodnie z przepisami we wrześniu 2012 r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią mgr Eweliną Kaszubą. We wrześniu 2012 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć. Podstawą prawidłowo przeprowadzonych jednostek lekcyjnych były dla mnie scenariusze zajęć, które przygotowywałam biorąc pod uwagę możliwości uczniów. Bardzo często stosowałam metody aktywizujące uczniów, dzięki temu uczniowie czynnie uczestniczyli w zajęciach i byli ich współtwórcami.
Swoją wiedzę i praktykę pogłębiałam poprzez cykliczne obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz pani Dyrektor Doroty Dindorf Szkoły Podstawowej w Rozkochowie, oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowicach Remigiusza Paliwodę. Pod czas rozmów pohospitacyjnych dowiadywałam się o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania
Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam dyskusje z moimi uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi lekcjami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać uczniom o kryteriach oceniania z danego przedmiotu.
Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych lekcji.

W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela i wychowawcy klasy. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wypełniałam arkusze ocen, wypisywałam świadectwa. Przygotowywałam rozkłady materiałów do poszczególnych klas. Dwa razy w roku przeprowadzałam diagnozę z przyrody, analizowałam wyniki i wdrażałam wnioski z przeprowadzonego badania w celu podniesienie efektywności nauczanych treści. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie wpisów do zeszytu rozmów indywidualnych, wpisów do dziennika..

Efekty realizacji:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

Podczas stażu kilkakrotnie prowadziłam zajęcia dla praktykantów Zajęcia te umożliwiły i stworzyły im okazje do:
-wypróbowania swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych zdobytych w toku studiów;
-pogłębiania znajomości pracy dydaktyczno – wychowawczej ;
-ukształtowania właściwej postawy zawodowej przyszłego nauczyciela w naturalnych warunkach pracy -poznania planów pracy, programów edukacyjnych przedszkola;
-poznania różnych rodzajów trudności w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Osobom odbywającym praktyki zawsze służyłam swoją wiedzą i doświadczeniem. Zawsze starałam się aby moje kontakty z praktykantami były przyjazne i rzeczowe.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- szkolenie koordynatorów VII-IX edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej „ Trzymaj formę”
- kurs doskonalący „Kurs kierowników wycieczek szkolnych”
- szkolenie „Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju”
- e - learningowe szkolenie” Współpraca z rodzicami”
- szkolenie w zakresie wdrażania programu „Interblok” w szkołach
- szkolenie teoretyczno-warsztatowe „ Współczesna szkoła i zachodzące w niej zmiany: prawne, organizacyjne i edukacyjno-wychowawcze”
- warsztaty logopedyczne w różnych grupach wiekowych”
-szkolenie koordynatorów programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”
-szkolenie koordynatorów do realizacji projektu „Misja Przyroda –Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”
- szkolenie „Procedura awansu zawodowego”
-prelekcja pedagoga szkolnego na temat rzetelnej pracy i profesjonalnego prowadzenia dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej
- warsztaty „Komunikacja Interpersonalna”
-zapoznanie się z regulaminem określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego i in.
-- szkolenie „Rodzice i Szkoła jako partnerzy w działaniach edukacyjnych”
- szkolenie „Profilaktyka uzależnień lub innych zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży”
- szkolenie „ Ochrona danych osobowych w szkole”
- szkolenie „ Od wniosków do planowania pracy szkoły”
- szkolenie „ Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli”
-szkolenie „Jak motywować uczniów do nauki
-szkolenie „Pierwsza pomoc przed medyczna” .
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiłam procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy, procedury „Niebieskiej Karty”.
Efekty realizacji:
Uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej miałam możliwość w odpowiedni sposób wykonywać podstawowe obowiązki nauczyciela. Posiadałam aktualną wiedzę
o zarządzeniach dyrektora szkoły i mogłam je realizować, podnosząc jakość pracy szkoły oraz w sprawny sposób kierować pracą uczniów.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły
warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania. Uczestnicząc w szkoleniach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji.

§ 7. ust.2 pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Jako nauczyciel od samego początku pracy starałam się poznać sytuację rodzinną i środowisko wychowawcze uczniów. Wnikliwie i dokładnie przeprowadzałam wywiad z wychowawcami klas, rodzicami, pedagogiem, chcąc dokładnie poznać sytuacje rodzinną moich uczniów..
W roku szkolnym 2013/2014 zostałam wychowawcą klasy IV, aktualnie klasy V,
obserwowałem moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych, pozwoliło mi to poznać potrzeby i możliwości moich uczniów. Poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Jako nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, mogę głębiej poznać relacje panujące w domu rodzinnym wychowanków, są to specyficznie zajęcia prowadzone częściowo w grupach jednopłciowych, na których uczniowie mogą się otworzyć przed nauczycielem powiedzieć o swoich problemach, marzeniach. Uczniowie na tego rodzaju zajęciach często pytają, pytania te dotyczą różnych obszarów życia człowieka.
,
Jako wychowawca współpracowałem z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, analizowałam opinie i orzeczenia w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do poszczególnych uczniów.
Jako wychowawca klasy organizowałam i współorganizowałam następujące imprezy mające na celu integrację uczniów i obniżenie wśród nich poziomu agresji:
- dyskoteki szkolne
- wigilie klasowe
- mikołajki klasowe
- dzień chłopaka
- wycieczki klasowe.
Moi uczniowie brali czynny udział w życiu szkoły i miejscowości angażując się w pracę wielu organizacji, kół szkolnych i pozaszkolnych. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze w swojej grupie, by akceptowali siebie nawzajem. W miarę możliwości i potrzeb organizowałam wycieczki klasowe wyjazd do kina, na lodowisko w czasie ferii zimowych.
Sprawowałam opiekę podczas wycieczek organizowanych przez innych nauczycieli :
- wycieczka do kopalni soli w Bochni
-wycieczka do Warszawy.
Opieka nad uczniami w czasie wyjazdu czy wydarzania szkolnego wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję.

Efekt y realizacji:
Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałem się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Prowadziłam koło ekologiczno-przyrodnicze dla uczniów chętnych z klas IV- Vl ,uczniowie mieli możliwość rozwoju swoich wiadomości i umiejętności. Zajęcia realizowane były w ramach art.42, ust.2, pkt 2 Karty Nauczyciela. Na bieżąco dokumentowałem pracę tych zajęć przygotowując roczny plan pracy, a także semestralne i roczne sprawozdania. Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach kuratoryjnych z przedmiotu przyroda i akademiach szkolnych.
Przygotowywałem informację o uczniach, którzy wyjechali do sanatorium, komunikowałam się z wychowawcą sanatoryjnym o postępach edukacyjnych moich wychowanków oraz dowiadywałam się jak sobie radzą w nowej sytuacji. Przygotowałam informację o uczniu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chrzanowie, w sprawie trudności ucznia z pisaniem. Uczeń jest w trakcie badań .Dzięki badaniu i wspólnej pracy uczniowi łatwiej będzie przyswoić trudną do tej pory wiedzę.
Efekty realizacji:
Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do nauki, a mnie daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu przyrody.

Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze. Zawsze starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji rodziców – rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny, e- mailowy. Podczas spotkań z rodzicami omawiałam osiągnięcia uczniów w nauce i rozwiązywałam bieżące problemy.
Efekty realizacji:
Współpraca z rodzicami układa się pomyślnie. Traktowałam rodziców jako równorzędnych partnerów w rozmowie.Starałam się aby na zebraniach czuli się swobodnie, a nie jak uczniowie. Angażując rodziców w życie szkoły kształciłam pozytywne postawy wśród uczniów.
Spotykając się z rodzicami otrzymywałem ważne informacje
o sytuacji rodzinnej ucznia i o jego indywidualnych potrzebach.
Podczas rozmów z rodzicami korzystałem z ich doświadczenia rodzicielskiego,a wskazówki chętnie wykorzystywałem w pracy.

Podczas odbywania stażu byłam koordynatorem projektów: „Trzymaj Formę” , „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Odblaskowa Szkoła”, oraz aktualnie jestem koordynatorem programu „Misja przyrody”, który jest dla mnie wielkim wyzwaniem.

Efekty realizacji:
Praca koordynatora to głównie odpowiedzialność za realizację danego projektu. Dzięki temu nauczyłam się planować pracę, współpracować z ludźmi, praca w różnych projektach dała mi możliwość wykazania się umiejętnościami organizacyjnymi oraz przedstawienia zrealizowanego projektu szerszym odbiorcom.

Organizacja i udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych:
Organizowałam w szkole akademię z okazji:
1. Święta Drzewa
2. Światowego Dnia Ziemi
3. Światowego Dnia Zdrowia
4. Rozpoczęcia roku szkolnego
Co roku pomagam w organizacji Dnia Strażaka.
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadziłam w Zespole Szkół w Jankowicach akcję „Góra Grosza’ która polegała na zebraniu funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
Aktywnie uczestniczę w organizacji pikników rodzinnych w Rozkochowie, i Jankowicach
Uczestniczyłam z Pocztem Sztandarowym Szkoły w uroczystej mszy świętej z okazji Dnia 11 Listopada w Zagórzu.
Byłem członkiem Pocztu Sztandarowego Szkoły podczas uroczystości poświęcenia kamienia w Rozkochowie, upamiętniającego kanonizację Jana Pawła II.

Efekty realizacji:
Organizacja i udział w różnych formach życia szkolnego to ważne doświadczenie, bo ciągle się uczę, by przygotować imprezy szkolne na najwyższym poziomie. Przygotowując się z uczniami do występów daje mi możliwość poznania ich możliwość, staram się by pokonywali swoje słabości. Organizacja różnych imprez stwarza warunki do pracy w zespole, by jak najlepiej funkcjonował.

Byłam członkiem komisji nadzorującej sprawdzian klasy szóstej w Szkole Podstawowej w Rozkochowie, w roku 2014 byłam członkiem komisji nadzorującej egzamin gimnazjalny w Zespole Szkół w Mętkowie, w roku obecnym sprawowałam funkcje przewodniczącego szkolnej komisji nadzorującej sprawdzian szóstoklasisty. W trakcie stażu tworzyłam przedmiotowe systemy oceniania z przyrody w oparciu o obowiązujące przepisy.
Pracowałam wspólnie z panią mgr Marzeną Tomaszewską-Warzechą w zespole statutowym szkoły ,uaktualniłyśmy statut szkoły podstawowej w Rozkochowie, przygotowałyśmy dokumenty szkoły:
-procedury postępowania w ramach cyberprzemocy
-procedury postępowania w sytuacjach szczególnych np. ucieczka ze szkoły itp .
-procedury usprawiedliwiania nieobecności
-uaktualniłyśmy program wychowawczy szkoły
- opracowałyśmy regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych
Efekty realizacji:
Rola członka komisji to odpowiedzialność, uczy dyscypliny i wymaga przygotowania się do powierzonej funkcji.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie wyżej wymienionych dokumentów, planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt. 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLIGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, pomocy dydaktycznych , scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podziękowań itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałem w następujący sposób:
• Uzyskiwałem wiedzę na temat awansu zawodowego ( portale internetowe);
• Poznawałem przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
• Korzystałem z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałem się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Opublikowałam na stronie internetowej własne konspekty, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego itp. ;
• Odwiedzałem strony np. www.literka.pl, www.profesor.pl,www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami. Zachęcałem uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przez mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.

Efekty realizacji:
Wykorzystanie Internetu na lekcjach przyrody lub biologii zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji uczniów. Internet daje mi jednak jeszcze inne możliwości. Dzięki niemu mój kontakt z uczniami jest ułatwiony. Korzystanie z poczty elektronicznej i portali społecznościowych sprawia, że mogę bez przeszkód skontaktować się z moimi uczniami i przekazać im informacje.

§ 7 ust. 2 pkt. 4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

W kwestii poszerzenia wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, których podstawy zdobyłam w trakcie studiów, nie tylko uczestniczyłem w szkoleniach metodycznych (ale także studiowałam literaturę fachową.
Do przydatnych pozycji zaliczyłabym następujące:
„Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole” A. Faber i E. Mazlish
„Wychowanie bez krzyku, jak wychować dziecko zachowując spokój” H.E. Runkiel
„ Jak kochać dziecko” J. Korczak

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałem problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Motywowałam ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji. Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie realizowaliśmy wyniki w nauce, ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty między nimi. Realizowałam na lekcjach wychowawczych tematykę profilaktyki uzależnień oraz zasady zdrowego żywienia..Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec drugiego człowieka i środowiska, oraz dbałość o powierzone mienie.
Będąc wychowawcą klasy na co dzień spotykałam się z problemami dorastającej młodzieży. Rodzice uczniów również nierzadko pytali o moją opinię w czasie zebrań i rozmów indywidualnych. Problemy uczniów to w główniej mierze nieradzenie sobie z nauką. W takich sytuacjach proponowałam znane mi sposoby uczenia się i zapamiętywania, polecałam poradniki dla rodziców. Inne problemy dotyczyły nieakceptowania niektórych uczniów i różnych przejawów agresji w szkole. Starałam się zawsze pochylić nad każdym problemem i wspomóc ucznia, bądź jego rodzica. W sprawach wykraczających poza moją wiedzę kontaktowałam się z pedagogiem szkolnym. Wraz z nim przeprowadzałam rozmowy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
Efekty realizacji:
Doświadczenia takie przyczyniły się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu psychologii. Nauczyłam się, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze, czego od nich oczekiwać i jakie warunki im stawiać w nadziei, że ich zachowanie ulegnie poprawie.

W swojej pracy na bieżąco uwzględniałam zalecenia zawarte w opiniach wystawionych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Chrzanowie dostosowując wymagania do możliwości psychofizycznych i zdrowotnych ucznia.
Efekty realizacji:
Dostosowując wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych i zdrowotnych ucznia daje mi możliwość na indywidualizację procesu nauczania, uczeń jest zmotywowany do pracy i może osiągnąć wytyczony cel, co sprawia mi satysfakcję,
(§7 ust. 2 pkt 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał sta
Poznałam procedury awansu zawodowego - z początkiem rozpoczęcia stażu, systematycznie poznawałem prawo oświatowe analizując akty prawne dotyczące uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego – Rozporządzenia MENiS (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), Karta Nauczyciela (Rozdział IIIa Awans zawodowy nauczycieli)
Przez cały okres stażu poznawałam zasady organizacji, i zadania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z jej funkcjonowaniem, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego oraz dokumentacji szkolnej. Obecnie jestem nauczycielem zatrudnionym w trzech placówkach co pozwala mi na praktyczne poznanie zasad, obserwację i analizę funkcjonujących szkół. Brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej poświęconych tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów oraz w pracach Zespołu Statutowego. Współtworzyłam wskaźniki do mierzenia jakości pracy szkoły. Gromadziłam też własne zasoby tekstów poświęconych prawu oświatowemu. Aktualizowałam swoją wiedzę przez odwiedzanie portali poświęconych zagadnieniom oświatowym. Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w tworzeniu planu rozwoju:
W czasie pracy stosowałem procedury zawarte w aktach prawa oświatowego.
W sposób jasny i rzetelny udzielałam rodzicom potrzebnych informacji.
Uczniowie byli informowani o obowiązujących procedurach.
Znali swoje prawa i obowiązki, zostali poinformowani o sposobie oceniania.
Efekty realizacji:
Znajomość przepisów prawa oświatowego sprawiła, że stałam się osobą pewniejszą siebie i w sposób zdecydowany podejmowałam różnego
rodzaju działania.

Podsumowanie
Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Satysfakcję sprawiła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły.
Nadal będę prezentował postawę otwartość i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starłam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w 2013 roku.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.