X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28845
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu

.........................miejscowość 17 czerwca 2015r.................
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu

Imię i nazwisko nauczyciela - ...............................
Nazwa szkoły - ..............................
Zajmowane stanowisko - nauczyciel języka niemieckiego i informatyki
Data rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego - 1 września 2012 r.
Data zakończenia stażu - 31 maja 2015 r.

Proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Uzasadnienie proponowanej oceny dorobku zawodowego:
Pan ................... odbywał staż na stopień nauczyciela mianowanego w Gimnazjum ................. Rozpoczynając staż opracował plan rozwoju zawodowego i systematycznie go realizował. Zagadnienia zawarte w planie gwarantowały prawidłowe działania prowadzące do rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb szkoły. Zaplanowane formy oraz sposoby realizacji zadania zostały zaakceptowane i zatwierdzone przez Panią dyrektor ... .... Opracowany plan rozwoju zawodowego uwzględniał kolejne wzmagania:
I - umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
II - umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
III - uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły,
IV - umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
V - umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
VI - umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
W trakcie realizacji planu zadania ulegały modyfikacji w zależności od założeń planu pracy szkoły na dany rok oraz pojawiających się bieżących problemów wychowawczych.
Przyjęte do realizacji zadania były systematycznie wdrażane do wykonania. Wymagały one od pana ... ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów. Gwarantowały zarówno rozwój zawodowy nauczyciela dydaktyka jak i wychowawcy. Realizacja planu przebiegała bez zakłóceń.
Pan ... wykazał się profesjonalnością w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych. Jest nauczycielem dbającym o poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych lekcji, a przygotowując się do zajęć korzysta ze wszystkich dostępnych metod tak, aby uczniowie uzyskali jak najszerszą wiedzę. Chętnie konsultuje się z innymi nauczycielami oraz opiekunem stażu. Podczas pracy dydaktycznej zwraca uwagę na uczniów ze specyficznymi trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi. Potrafi zainteresować ich przedmiotem oraz tak prowadzić zajęcia aby uczniowie osiągali sukcesy dydaktyczne, angażowali się na lekcjach jak i w indywidualnych projektach. Dzięki stosowanym metodom i formom pracy uczniowie świetnie rozwijają się intelektualnie i społecznie. Zajęcia są różnorodne, ciekawe. Pan ... ..... często korzysta z metod aktywizujących. Stosuje przeróżne formy pracy, dopasowując je do możliwości i umiejętności danego ucznia. Dba również o odpowiednią kulturę osobistą i poprawność językową swoich wychowanków. Szczególną uwagę przykłada do zintegrowania dzieci w grupie rówieśniczej. W okresie stażu pan .... sprawował opiekę wychowawczą kolejno w klasie IV, V i VI. Dzięki stosowanym metodom, wypracowanym relacjom oraz realizowanemu planowi dydaktyczno - wychowawczemu, wspierał uczniów w codziennych problemach. Wskazywał słuszne rozwiązania oraz uczył samodzielności i odpowiedzialności. Prowadzone przez pana ... klasy są: zdyscyplinowane, empatyczne, tolerancyjne i komunikatywne.
Przygotowując się do pracy korzysta z wielu ciekawych pomocy dydaktycznych zawartych w publikacjach pedagogicznych. Wiele z nich przygotowuje sam. Często sięga do zasobów informatycznych na stronach WWW. W razie potrzeby współpracuje z: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, logopedą, psychologiem szkolnym, oraz z koleżankami „po fachu”. Bardzo dobrze układa się jego współpraca z rodzicami, którzy chętnie włączają się w życie klasy i szkoły. Podczas spotkań indywidualnych z rodzicami prowadzi pedagogizację oraz omawia problemy, które sygnalizują sami rodzice i te, które pojawiają się w klasie. Chętnie włącza się w organizowanie ciekawych imprez szkolnych, akcji i konkursów.
Jest otwarty na wszelkie uwagi i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzysta z ich pomocy i doświadczenia, sam też udziela cennych wskazówek innym nauczycielom. Zawsze chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami, doświadczeniami i wiedzą.
Dba o każdego podopiecznego. Diagnozuje uczniów, pomaga w rozwiązywaniu problemów, wspiera i przygotowuje do egzaminów oraz konkursów, by każde dziecko miało szansę wykazać się sukcesem.
Pan ... zna organizację i specyfikę szkoły oraz wybrane przepisy dotyczące systemu oświaty. Na bieżąco śledzi aktualizację przepisów prawa oświatowego. Jest rzetelnym, sumiennym pracownikiem zaangażowanym w życie szkoły.

Pan .... ... spełnił wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, gdyż:
 -właściwie organizował i doskonalił własny warsztat pracy - dokonywał ewaluacji własnych działań, a także oceniał ich skuteczność i dokonywał zmiany w tych działaniach – (§ 7 ust. 2 pkt 1).

W tym celu
1) Systematycznie śledził analizował i wdrażał procedury awansu zawodowego;
2) Zawarł kontrakt z opiekunem stażu;
3) Podnosił na bieżąco swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Formy szkoleń wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb, a zdobyta wiedza wpłynęła na podniesienie jakości pracy nauczyciela i rozwój ucznia. Wśród odbytych szkoleń pojawiły się: posiedzenia Rad Pedagogicznych oraz zespołów przedmiotowych, w tym zespołu wychowawczego, Rady Szkoleniowe organizowanych przez (organ prowadzący) oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe organizowane przez WODN.
4)Przygotowywał zajęcia dodatkowe i próbne egzaminy, przeprowadzał je, oceniał i analizował wyniki.
5) Wspólnie z innymi nauczycielami opracował plan działań naprawczych oraz wnioski do dalszej pracy.
6) Opracował plany pracy pedagogiczno – opiekuńcze oraz plany wynikowe, rozkłady materiału i kryteria oceniania
7) Analizował i wdrażał Program Wychowawczy obowiązujący w szkole
8) W całym okresie stażu owocnie kontynuował współpracę z opiekunką stażu uczestnicząc w spotkaniach dotyczących form realizacji zadań i sposobów ich dokumentowania.
- na początku stażu nawiązał współpracę z opiekunem stażu i dokonał wstępnej oceny własnych umiejętności.
- doskonalił umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań,
- zgromadził własne zasoby tekstów w formie pisemnej i elektronicznej,
- uczestniczył w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, analizowała obserwowane zajęcia, z prowadzącym, pod względem merytorycznym i metodycznym.
-prowadził zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu oraz je analizował.
- doskonalił swój warsztat pracy, stosował różne formy pracy z uczniami.
- tworzył i aktualizował strony internetowe szkół podstawowych i gimnazjum.

 Wykazał się umiejętnościami uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych – (§ 7 ust.2 pkt 2).

W tym celu:
1) Zapoznał się z sytuacją wychowanków;
2) Prowadził bieżące pedagogizacje rodziców;
3) Prowadziła zajęcia z uczniami mającymi problemy w nauce
4) Współpracował z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami
5) Sprawował opiekę nad uczniami podczas dyskotek, wycieczek;
6) Organizował zajęcia zmierzające do integracji zespołu klasowego, wykorzystując gry i zabawy integracyjno – psychologiczne
7) Prowadził rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami;
8) Dbał o zachowanie właściwych relacji uczniów w klasie z chorym uczniem Jasiem. Organizował spotkania, upominki i troszczył się o modlitwę za powrót do zdrowia.
9) Realizował zadania wynikające z Programu Wychowawczego i Planu Pracy Szkoły;
10) Wspierał dociekliwość na dodatkowych zajęciach (Koło zainteresowań j. niemieckiego); zaangażowanie uczniów do współtworzenia strony internetowej szkoły;
11) Uczestniczył w imprezach szkolnych i lokalnych organizowanych na terenie wsi – Ognisko Patriotyzmu;
12) Zapoznał się z problemami środowiska uczniów analizując dokumentację, samodzielnie zbierając informacje o problemach wychowawczych i edukacyjnych wychowanków.
13) Podejmował działania służące:
- diagnozowaniu potrzeb wychowawczych uczniów
- pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wiek i potrzeby rozwojowe swoich uczniów,
- rozwijaniu aktywności twórczej, inicjatywy, poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy
- kształtowaniu moralnej postawy uczniów,
- rozwijania u uczniów umiejętności samodzielnego rozwiązywania wewnętrznych konfliktów emocjonalnych, konfliktów w środowisku szkolnym i rówieśniczym
- stwarzanie klimatu sprzyjającego powstawaniu emocjonalnych więzi wśród uczniów
- prawidłowej komunikacji interpersonalnej
- wdrażaniu zasad kulturalnego zachowania i bezpieczeństwa.
14) Opracował plan pracy wychowawczej klasy
15) Poznawał zainteresowania uczniów i wychowanków oraz ich potrzeby rozwojowe. Jako wychowawca nawiązał współpracę z rodzicami uczniów, włączając ich w życie klasy i szkoły. Dbał o to, aby współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej i aby rodzice byli parterami w pracy wychowawczej.
16) aktywizuje uczniów do czynnego uczestniczenia w życiu szkoły i środowiska (modlitwy, apele i uroczystości szkolne i klasowe)

 Uczestniczyła w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły.

W trakcie stażu mgr ... .. aktywnie uczestniczył w życiu placówki, wykazując się dużą inicjatywą w organizacji różnych imprez i uroczystości oraz realizując zadania ogólnoszkolne, edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze:
• aktywnie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i radach szkoleniowych
• systematycznie i prawidłowo prowadził dokumentację wychowawczą
• realizował program opiekuńczo-wychowawczy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju własnej osobowości pod względem duchowym, ale także umysłowym oraz wszechstronny rozwój ucznia,
• realizował własny plan wychowawczy oparty na tematyce wynikającej z Planu Pracy Szkoły na dany rok.
• jako wychowawca klasy poznawał uwarunkowania szkolne i prywatne uczniów w celu lepszego ich poznania, wyjaśnienia i ewentualnej pomocy w koniecznych i nabrzmiałych problemach i sytuacjach; współpracował w tym względzie z rodzicami poprzez rozmowy telefoniczne, a także osobiste
• pracował nad uzyskaniem jak najwyższej frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych oraz wyrobieniem u nich motywacji i pozytywnej postawy wobec nauki, obowiązków szkolnych i pozaszkolnych
• starał się o przyjazną i życzliwą atmosferę, dobre wzajemne stosunki relacji uczniowie-nauczyciele, oraz nauczyciele-uczniowie
• aktywizował uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły
• zapewniał uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez współorganizowanie, zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć
• brał udział w pracach zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawców
• współpracował z opiekunem stażu, prowadził lekcje otwarte dla opiekuna stażu, prezentując własne osiągnięcia i doświadczenie zawodowe, uczestnicząc aktywnie w spotkaniach instruktażowych i diagnozujących, prawidłowo realizując uwagi i zalecenia, inicjując dodatkowe działania
• dzielił się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi nauczycielami

 -Umiejętnie wykorzystywał w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną – (§ 7 ust.2 pkt. 3).

W tym celu:
1) Wykorzystywał w przygotowywaniu pomocy do swojej pracy przede wszystkim: komputer, Internet, kserokopiarkę, drukarkę;
2) Przy pomocy komputera przygotowywał dokumenty pedagogiczne, materiały dydaktyczne, testy, prace klasowe, karty pracy, plany pracy, scenariusze zajęć, ankiety;
3) Pozyskiwał bieżące informacje z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki w celu zastosowania tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i natury opiekuńczo-wychowawczej;
4) Wykorzystywał pocztę elektroniczną do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami;
5) Wyszukiwał nowości wydawnicze oraz recenzje na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych
6) Śledził zmiany w prawie oświatowym
7) Korzystał z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy
8) Korzystał ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli
9) Tworzył strony internetowe szkół

 -Stosował w pracy wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień oświatowych, postępowania w sprawach nieletnich w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela – (§ 7 ust.2 pkt.4)

W tym celu:
1) W swojej pracy wykorzystywał wiedzę z zakresu studiów i samokształcenia
w praktyce, z pozytywnym skutkiem rozwiązując problemy edukacyjne, dydaktyczne
i wychowawcze;
2) Pogłębiał swoją wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną, studiując fachowe czasopisma i literaturę specjalistyczną;
3) Pogłębiał swoją wiedzę podczas szkoleniowych rad pedagogicznych, Szkoleń (organu prowadzącego), zebrań zespołu nauczycieli wychowawców;
4) Ściśle współpracował z wychowawcami, innymi nauczycielami oraz rodzicami;
5) Prowadził systematyczny monitoring zachowania i postępów poszczególnych uczniów, dzięki czemu na bieżąco rozwiązywał problemy;
6); Diagnozował trudności wychowawcze w trakcie obserwacji uczniów w czasie zajęć
7) Wspomagał uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiała problemy edukacyjne i wychowawcze;
8) Przeprowadzał indywidualne rozmowy z rodzicami, które miały na celu podnoszenie ich świadomości pedagogicznej
9) przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych korzystał z pomocy opiekuna stażu i dyrekcji
10) Brał również udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli nabywał nowych umiejętności w tym zakresie
11) Prowadził rozmowy z pedagogiem szkolnym dotyczące zachowań uczniów.
12) Nawiązywał kontakty interpersonalne z uczniem

 Umiejętnie posługiwał się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcji szkoły, w której odbywała staż – (§ 7 ust. 2 pkt 5).

W tym celu:
1) Opracował Plan Rozwoju Zawodowego na okres odbywania stażu, wcześniej zapoznając się z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela MEN z 03.08.2000 Art. 9gust.10., Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniem MEN dotyczącym podstawy programowej, Rozporządzeniem MEN dotyczącym oceniania i promowania uczniów;
2) Zapoznał się z : Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktycznym, WSO, Podstawą Programową, Planem Pracy Szkoły, przepisami bhp;
3) Przeanalizował dokumentację gromadzoną w szkole: opinie i orzeczenia PPP aby zorganizować pracę dla uczniów z dysfunkcjami według wskazówek specjalistów, protokolarze, dzienniki, arkusze ocen;
4) Systematycznie śledził zmiany w wyżej wymienionych rozporządzeniach.
5) Prowadził zajęcia wyrównawcze dla najsłabszych uczniów

Opieka nad nauczycielem kontraktowym opierała się na wzajemnej współpracy i podejmowaniu działań na rzecz własnego rozwoju zawodowego oraz na rzecz rozwoju placówki.
Podsumowując Pan .. ... cieszy się autorytetem wśród rodziców i uczniów. Postrzegany jest jako nauczyciel kompetentny, odpowiedzialny, obowiązkowy, sprawiedliwy, dbający o porządek i dyscyplinę w klasie. Chętnie podejmuje inicjatywy służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Jest otwarty na nowości, wciąż gotowy do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobowego. Swoją postawą i umiejętnościami współpracy łatwo nawiązywał kontakty z pracownikami szkoły, uczniami, rodzicami i przedstawicielami instytucji pozaszkolnych. Jest otwarty na potrzeby uczniów, oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.
Stwierdzam, że w pełni zrealizował wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego.

Podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.