X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28653
Przesłano:

Teczka nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2012 do 31.05.2015 r.

OPIS I ANALIZA
DOROBKU ZAWODOWEGO

Doskonalenie warsztatu pracy jest niezwykle ważne w zawodzie nauczyciela, który mając do czynienia z nowym pokoleniem, musi dostosowywać formy i metody przekazywania wiedzy do wymogów czasu i technologii. Tematykę szkoleń i warsztatów starannie dobierałam do swoich potrzeb zawodowych, mając
na uwadze zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły, potrzeby uczniów i zadania nauczyciela – wychowawcy we współczesnej szkole. W trakcie odbywania stażu wdrażałam liczne działania ukierunkowane na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły. Poprzez autorefleksję i dokonywanie dogłębnej analizy wykonywanych zadań uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez cały staż, starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami, a jednocześnie rozwijała siły twórcze i zdolności innowacyjne uczniów. Wykonywanie tych zadań wymagało współpracy z innymi nauczycielami, wymiany poglądów i wspólnego rozwiązywania problemów. Zaangażowanie koleżanek i kolegów, ich uwagi i opinie często były bodźcem do wprowadzenia zmian i doskonalenia samej siebie. Koniec stażu jest okazją do podsumowania moich dokonań. Włożony wysiłek w realizację zadań wytyczonych w Planie Rozwoju Zawodowego przyniósł mi satysfakcję, zmienił moje spojrzenie na własną pracę i na ucznia, któremu należy poświęcić maksimum uwagi i czasu.
W wychowaniu młodych ludzi zawsze zwracam uwagę na prawidłowe relacje między nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, rozumienie osób o odmiennych poglądach, wyznaniach itp.; ćwiczę w nich asertywność oraz wiarę we własne siły. Zawsze cieszę się z osiągnięć indywidualnych moich wychowanków i zachęcam ich do dalszej pracy.
Działania szkoły, w której pracuję, koncentrują się na wprowadzaniu zmian związanych z reformą systemu edukacji, na pracy wychowawczej, współpracy z rodzicami oraz nauczaniu aktywnym. Ważnym elementem programu wychowawczego szkoły jest działalność pozalekcyjna oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY
DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ
NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI
PRACY SZKOŁY
(§ 8 ust.2 pkt.1)

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego, prawem oświatowym regulującym wymogi awansu oraz sposobem dokumentowania działalności nauczyciela.
Zapoznałam się z aktami prawnymi, które regulują zasady awansu zawodowego. Dokonałam analizy Karty Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393) oraz strony internetowej MEN.

Efekty:
Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego, poznałam niezbędne wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
Na początku stażu zapoznałam się z dokumentami szkolnymi takimi jak: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. Ponadto brałam udział w nowelizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz współtworzyłam Przedmiotowy System Oceniania. Dodatkowo, zostałam powołana przez dyrektora szkoły do Zespołu Zadaniowego ds. dostosowania Statutu do zmian przepisów Prawa Oświatowego. Współtworzyłam również Program Profilaktyki I Liceum Ogólnokształcącego, który obejmuje profilaktykę pierwszorzędową skoordynowaną z działaniami wychowawczymi, których obiektem działań jest całe środowisko szkolne.
Efekty:
Rezultatem podjętych przeze mnie działań jest znajomość zapisów zawartych w Statucie Szkoły, na bazie którego powstały dokumenty regulujące jej funkcjonowanie i organizację. Udział w tworzeniu dokumentów szkolnych wpłynął na podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki, aktywizowania rodziców i podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i metodycznych.

Zapoznałam się z procedurami i wymaganiami kwalifikacyjnymi niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Efekty:
Opracowałam plan własnego rozwoju zawodowego zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi, z priorytetami szkoły oraz własnymi potrzebami edukacyjnymi
Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu i złożyłam u dyrektora szkoły. Przez cały okres stażu systematycznie opisywałam moje działania. Przygotowałam teczkę „awans zawodowy”
Gromadziłam i upowszechniałam informacje oraz materiały na ww. temat
Korzystałam, tworzyłam i upowszechniałam wykazy stron www dotyczące awansu
Korzystałam z materiałów i publikacji dotyczących stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

3. Na bieżąco studiowałam literaturę pedagogiczną poszukując nowości na rynku wychowawczym, materiałów metodycznych i szkoleniowych, a także analizując oferty wydawnictw edukacyjnych.
Efekty:
Zapoznałam się z ofertą edukacyjną Pazdro, Operon i Nowa Era, z którymi od lat współpracuję realizując program z chemii i edukacji dla bezpieczeństwa. Systematycznie korzystałam z pomocy dydaktycznych tych wydawnictw
Uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo Operon i Nowa Era dotyczących nowej matury z chemii w 2015 r.
Uczestniczyłam w konferencjach metodycznych dla nauczycieli chemii zorganizowanych przez wydawnictwo Nowa Era. Zapoznałam się z ofertą wydawniczą ww. wydawnictwa, a wykłady, otrzymane podręczniki, płyty i książki pozwoliły mi na skuteczne i ciekawe omawianie na lekcjach chemii trudnych tematów
Uczestniczyłam w konferencji metodycznej dla nauczycieli chemii zorganizowanej przez CDN w Radomiu, dotyczącej efektywności nauczania chemii i przygotowania młodzieży do nowej matury 2015.
Stosowałam nowoczesne metody pracy na lekcjach, m.in.:
Metoda projektu
Debata „za i przeciw”
Burza mózgów
Praca w grupach
Drzewko decyzyjne
Wykorzystałam w swojej pracy materiały szkoleniowe dotyczące realizacji standardów edukacyjnych kształcących umiejętności lepszego uczenia się i pisania przez uczniów egzaminu maturalnego
W trakcie trwania stażu brałam również udział w szkoleniu, pokazującym w jaki sposób współpracować z rodzicami, tak aby ta współpraca była zadowalająca dla wszystkich zainteresowanych – dla mnie, jako nauczyciela i wychowawcy, dla rodziców i uczniów. Były to między innymi:
„Planowanie pracy przez nauczyciela”. Szkolenie zorganizowane przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli miało na celu uświadomienie jak ważnym elementem w pracy nauczyciela jest właściwe gospodarowanie czasem, sumienne przygotowanie planu pracy na dany rok szkolny i jego przestrzeganie.

4. Brałam udział w warsztatach oraz szkoleniach w ramach WDN. Dzięki temu efektywniej wykorzystuję wyniki sprawdzianu zewnętrznego (egzamin maturalny) do planowania pracy dydaktycznej. Pogłębiam swoją wiedzę na temat wykorzystywania inteligencji emocjonalnej ucznia w procesie kształcenia i wychowania. Zapoznałam się również z zasadami tworzenia szkolnego programu profilaktyki i programu wychowawczego.

5. Aktywnie uczestniczyłam w procesach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Efekty:
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach i szkoleniach zorganizowanych w trakcie trwania mojego stażu
Brałam udział w procesach zespołów zadaniowych:
W latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 brałam udział w pracy komisji obecnej podczas egzaminu maturalnego
Od roku 2011 wchodzę w skład Zespołu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych, którego jestem przewodniczącą
Wchodząc w skład Rady Pedagogicznej (na bieżąco) współpracuję z Radą Rodziców
Dbam o zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, pełnię dyżury przed rozpoczęciem lekcji i dyżury śródlekcyjne
Przez cały okres stażu, jak zawsze zresztą, prowadziłam dokumentacje szkolną i organizowałam warsztat pracy

6. Opracowałam plany wynikowe z chemii i edukacji dla bezpieczeństwa dla klas ponadgimnazjalnych od I do III, plany wychowawcze, szczegółowe kryteria oceniania.
Efekty:
Pozwoliło mi to na efektywniejsze nauczanie i dostosowanie materiału podręcznikowego do możliwości uczniów

7. Efektywnie włączałam się w tworzenie dokumentacji szkoły biorąc udział w:
Opracowaniu zmian w statucie szkoły, w tym w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i programie wychowawczym szkoły,
Opracowaniu Przedmiotowego Systemu Oceniania z chemii i edukacji dla bezpieczeństwa,
Opracowaniu harmonogramu pracy wychowawcy klasowego,

8. Będąc wychowawcą systematycznie współpracowałam z rodzicami poprzez:
Regularne spotkania z rodzicami i uczniami,
Organizowanie wspólnych imprez środowiskowych (Wigilia, Dzień Otwarty Szkoły, Festyn Ekologiczny, SanLOremo),
Przygotowywałam pogadanki i referaty, które wzbogacałam listą lektur pomocnych rodzicom. Każdy z referatów był przyczynkiem do dyskusji na poruszony temat. Oto lista referatów wygłoszona na spotkaniach z rodzicami:
„Uzależnienia od  środków odurzających prowadzących do narkomanii”,
„Zagrożenia społeczne: nikotyna, alkohol i narkotyki – ich rozpoznawanie u dzieci i młodzieży, oraz sposoby radzenia sobie z nimi”,
„Przyczyny niepowodzeń szkolnych i ich źródła”,
„Wpływ stresu na wyniki w nauce, sposoby niwelowania nadmiernego stresu” – we współpracy z psychologiem szkolnym,
Prowadzenie spotkań z rodzicami z uwzględnieniem metody „Wywiadówka inaczej” (wywiadówki z udziałem: uczniów, rodziców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
Rozmowy indywidualne,

Efekty:
Dzięki temu wzrosła efektywność moich oddziaływań wychowawczych. Nastąpiła większa integracja zespołu klasowego, a ja mogłam lepiej poznać sytuację rodzinną wychowanków. Przyczyniło się to do podniesienia jakości pracy szkoły.

9. Efektywnie przygotowywałam uczniów do konkursów pozaszkolnych:
Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego Stylu Życia (2012, 2013, 2014)
Regionalny Konkurs Chemiczny zorganizowany przez UTH w Radomiu (2013, 2014, 2015)
Olimpiada Chemiczna (2014)
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej (2014, 2015)
Konkurs Chemiczny Alchemik (2013)
Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża (od 2006 r. do teraz)
Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża (od 2006 r. do teraz)

10. Sprawowałam opiekę nad pracownią chemiczną. Dbałam o jej wystrój i estetykę. Jako wychowawca koordynowałam wykonywanie przez uczniów gazetek ściennych i dekoracji. Samodzielnie przygotowałam również wiele pomocy dydaktycznych, m.in.:
Tablice rozpuszczalności
Plansze wskaźników kwasowo-zasadowych
Zdjęcia zasłużonych chemików
Efekty:
W znaczący sposób udoskonaliło to mój warsztat pracy, dzięki czemu zajęcia stały się bardziej interesujące
Zwiększyła się aktywność uczniów w trakcie lekcji
Pogłębiło się ich zainteresowanie przedmiotem

11. Aby podnieść jakość pracy szkoły przez cały okres stażu podwyższałam swoje kwalifikacje:
Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa, dzięki czemu posiadam kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu (2013 r.)
Ukończyłam 30-godzinne szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (2013 r.)
Efekty:
Wiadomości nabyte w czasie studiów i podczas szkolenia wykorzystuje na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa, a także w przygotowaniu Drużyny Medycznej do Mistrzostw Pierwszej Pomocy, apeli, uroczystości szkolnych oraz konkursów.

WYKORZYSTANIE W PRACY
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 8 ust.2 pkt 2)

Systematycznie i stale wykorzystuje w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną. Aby efekty mojej pracy były lepsze, podczas odbywania stażu:
Prowadziłam zajęcia koła chemicznego i szkolnego PCK w pracowni komputerowej
Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, portali edukacyjnych
Opracowałam testy, sporządziłam raporty i inną dokumentacje, przygotowałam dyplomy, wkładki do książek
Korzystałam z publikacji w Internecie
Wdrażałam uczniów do korzystania z Internetu, darmowych programów oraz wykorzystania programów multimedialnych na zajęciach koła chemicznego
Tworzyłam prezentacje multimedialne do wykorzystania podczas lekcji chemii i edukacji dla bezpieczeństwa, by móc przekazać obrazowo wiedzę w sposób atrakcyjny dla ucznia
Prowadziłam w obecności dyrektora lekcje z wykorzystaniem przygotowanej wcześniej prezentacji komputerowej na temat: „Kosmetyki w naszym życiu” i „Pożary i ich zapobieganie”
Wykorzystałam pocztę elektroniczną do wymiany informacji, doświadczeń, materiałów metodycznych innym nauczycielom oraz składania zgłoszeń na konkursy i warsztaty
Uczestniczyłam w kursach internetowych
Wykorzystuję w swojej pracy następujące technologie komunikacyjne:
W kontaktach z uczniami są to: materiały pisane na komputerze i drukowane (zagadnienie z wiedzy ogólnej, zadania z treścią, sprawdziany, testy konkursowe, scenariusze uroczystości itp.)
W kontaktach z rodzicami są to: referaty, kartki z ocenami, karty informacji zwrotnej.
Prowadziłam dokumentacje pedagogiczną, co ułatwia pracę nauczyciela
Opracowywałam wyniki z egzaminu maturalnego oraz próbnego egzaminu maturalnego, poprawiłam efektywność kształcenia
Przeprowadziłam analizę wyników egzaminu ze szczególnym uwzględnieniem zadań z chemii. Przygotowałam zestaw zadań na próbny egzamin maturalny.
Wykorzystywałam tablicę multimedialną.
Psycholodzy twierdzą, że w procesie nauczania najlepsze efekty przynosi angażowanie wszystkich zmysłów. Należy zatem odejść od lekcji, które oddziałują tylko na sam słuch. Na rynku pojawia się coraz więcej pomocy dydaktycznych wpływających na wizualizację przedmiotu lekcji, wśród nich jest również tablica interaktywna. Jest to urządzenie, które coraz częściej znajduje zastosowanie w szkole.
Taka tablica znajduje się w pracowni matematycznej. Postanowiłam poszerzyć swoja wiedzę z tego tematu poprzez uczestnictwo w szkoleniu „Obsługa i użytkowanie tablicy multimedialnej”. Ze spotkania wyniosłam wiele cennych informacji, które wykorzystałam na swoich lekcjach.
Tablica umożliwia mi oraz uczniom lepsze wykorzystanie programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych oraz Internetu. Prowadzenie zajęć z tablicą sprawiło, że uczniowie stali się bardziej aktywni, skupieni i zaangażowani w lekcje, chętniej podchodzili do tablicy, z większą przyjemnością rozwiązywali zadania. Ułatwiło mi to pracę, a dzieciom sprawiło wiele przyjemności. Wydawnictwo, z którego podręczników korzystam, ma bardzo bogatą oprawę multimedialną. Na co dzień korzystam razem z uczniami z multipodręczników oraz programów interaktywnych, co w znacznym stopniu wzmaga aktywność i zaangażowanie uczniów w pracę podczas lekcji.

Techniki informacyjne i multimedialne są dla mnie bardzo pomocnym narzędziem i źródłem informacji oraz atrakcyjnym środkiem ich przekazu. Łączą w sobie najlepsze cechy wszystkich obecnie funkcjonujących mediów. Dotychczas ludzie nie mieli tak łatwego dostępu do tak wielu danych i takich możliwości porozumiewania się, dzięki e-mail Outlook Express mogę wymienić się z koleżankami i kolegami wiedzą i materiałami. Pozwala mi on również na kontakt z wydawnictwami oraz z innymi osobami w trakcie organizacji wycieczek. Systemy komputerowe wzbogacają tradycyjne metody i formy kształcenia o nowe technologie informacyjne, które ze względu na swoją atrakcyjność sprzyjają aktywnemu nauczaniu.

Poniżej przedstawiam adresy internetowych portali edukacyjnych, z których korzystam:

www.portaloswiatowy.pl, www.45minut.pl, www.eduseek.pl,
www.edu.com.pl, www.szkola.net.pl, www.profesor.pl

Efekty:
Podejmowane przeze mnie działania w zakresie wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej wpłynęły na podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Wykonane przeze mnie materiały dydaktyczne są cenną pomocą „naukową” pozwalającą na przedstawienie uczniom w sposób atrakcyjny i rzeczywisty treści, które realizuję na lekcjach. Wzbogaciłam tym samym szkołę w środki dydaktyczne, co przyczyniło się również po trosze do oszczędności w budżecie szkolnym. Włączanie uczniów w prace dotyczące przygotowania pracowni skutkuje rozwijaniu w ich umiejętności posługiwania się komputerem i wykorzystywania różnych jego możliwości, oraz pogłębienia wiedzy matematycznej, bowiem pracują oni z dużym i różnorodnym materiałem. Wykorzystanie Internetu znacznie urozmaica proces dydaktyczny wzmacniając zainteresowanie uczniów proponowanymi tematami. Chętnie uczestniczą oni w projektach, zmotywowani dodatkowymi możliwościami wykonania zadania oraz dużym wyborem materiału źródłowego. Zdecydowanie wpływa to na zwiększenie motywacji do uczenia się przedmiotu, a tym samym do podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności chemicznych u indywidualnych uczniów co sumując się wpływa na podwyższenie jakości nauczania szkoły.
Środki elektroniczne usprawniają moją pracę wychowawcy, pomagają przygotować sprawozdania oraz wyliczenia w sposób czytelny i estetyczny, co wpływa na podwyższenie poziomu wykonywanej pracy własnej, co ma przełożenie w usprawnieniu pracy szkoły, jako że jest to częścią dokumentacji szkoły.
Wnioski do dalszej pracy
Wykorzystanie multimediów w pracy z młodzieżą wnosi na pewno wiele nowego, bo urozmaica i wzbogaca warsztat pracy nauczyciela oraz otwiera szerokie horyzonty dla uczniów. Należy jednak pamiętać, że tak naprawdę to od nauczyciela zależy jak pokieruje procesem dydaktycznym, a multimedia są tylko elementem wspomagającym ten proces.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ
WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM
Z INNYMI NAUCZYCIELAMI
(§ 8 ust.2 pkt 3)

Podczas stażu często wymieniałam się wiedzą, spostrzeżeniami, doświadczeniem nabytym w okresie pracy oraz materiałami z innymi nauczycielami w ramach spotkań osobistych i konferencji. Jako przewodnicząca Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego ustalam harmonogram spotkań i wspólnie z nauczycielami przygotowywałam plan pracy zespołu.
Byłam współorganizatorem Dni Otwartych Szkoły, przygotowywałam pracownię chemiczną oraz młodzież do prezentacji dorobku szkoły. Pomagałam innym nauczycielom w organizacji uroczystości szkolnych i świątecznych. Na bieżąco konsultowałam z pedagogiem szkolnym swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące uczniów i niejednokrotnie korzystałam z pomocy dyrektora do spraw opiekuńczo-wychowawczych. Współpracowałam z nauczycielami z innych szkół.
Stała współpraca, ciągły kontakt z nauczycielami innych przedmiotów zaowocowały m.in. organizacją wycieczek szkolnych do Radomia, Warszawy, Bułgarii, Chorwacji czy Czarnogóry.
Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak www.edux.pl i www.literka.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego).
W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić trendy w metodyce wykładanego przeze mnie przedmiotu. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna.
W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym obserwowałam lekcję otwartą koleżanki z mojej szkoły. Sama również przeprowadzałam taką lekcję, w której udział wzięli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. Mogłam w ten sposób podzielić się swoją wiedza i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące a także korzystałam z projektora multimedialnego, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.

Efekty:
Poprzez stały kontakt z nauczycielami poprawiły się moje kontakty interpersonalne i relacje uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel oraz rodzic-nauczyciel. Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy, pogłębiłam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższyłam jakość funkcjonowania szkoły. Możliwość skorzystania z przekazanych materiałów wspiera korzystających z nich nauczycieli, umożliwia wymianę doświadczeń, a mi daje możliwość zaprezentowania własnego dorobku. Dzięki wymianie doświadczeń i stałej współpracy z nauczycielami uczniowie nauczyli się współpracować oraz rozmawiać z innymi o swoich pomysłach, tolerancji wobec odmiennego zdania. Nabyli umiejętność zadawania pytań i potrafili zaprezentować pracę swojej grupy. Uczyli się podejmować decyzję i w twórczy sposób zdobywali wiedzę.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
(§ 8 ust.2 pkt 4a)

Współpracowałam w opracowaniu i realizowałam:
Program wychowawczy szkoły,
Zajęcia dodatkowe dla maturzystów,
Plan pracy z uczniem uzdolnionym chemicznie,
Harmonogram pracy z uczniem słabym,
Zajęcia pozalekcyjne z uczniami,
Zajęcia z edukacji medycznej – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.
Podczas realizacji programu prowadziłam następujące działania:
Utworzona została Grupa Medyczna, której byłam opiekunem,
Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla grupy medycznej,
Przygotowanie uroczystości szkolnych:
Pokaz ratownictwa medycznego podczas Festynu Ekologicznego i podczas Dni Otwartych Szkoł,
Warsztaty i szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
Pokaz Grupy Medycznej podczas obchodów „Dni Wody” i Polskiego Czerwonego Krzyża,
Pomoc przedmedyczna podczas uroczystości organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Kozienicach m.in. Wigilia Miejska, obchody 70 rocznicy Bitwy pod Studziankami Pancernymi.

W czasie realizacji prowadziłam analizę wykonywanych działań zgodnie
z formami jakie opracowałam. Do efektów jakie zauważyłam u uczniów należą:
Wzrost zainteresowania pierwszą pomocą i uczestnictwem w grupie medycznej,
Zaangażowanie i aktywność uczniów podczas zajęć,
Wzrost pewności siebie i poznanie swoich mocnych stron,
Szybsze przyswajanie wiedzy dzięki nauce i zajęciom praktycznym,
Większa integracja i lepsza praca w grupie,
Uwrażliwienie uczniów na krzywdę ludzką, potrzebę niesienia pomocy innym.

Poza tym, dzięki realizacji programu wzrosła jakość pracy szkoły, poprzez:
Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,
Reprezentowanie szkoły podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy,
Współpraca z rodzicami i instytucjami państwowymi m.in. Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Komendą Główną Policji.
W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęłam pracę z klasą pierwszą liceum. Była to grupa uczniów, w której od razu dało się zauważyć, że nauka chemii dostarcza uczniom nie lada trudności.
Mimo zajęć lekcyjnych tempo pracy było tam bardzo wolne. Uczniowie posiadali bardzo duże zaległości ze szkoły gimnazjalnej. Byli oni zniechęceni do chemii, a spowodowane było to piętrzącymi się zaległościami. W związku z tym postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe dla tej grupy, na których uczniowie mieliby możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i poćwiczenia niezbędnych umiejętności do zaliczenia semestru.
Aby zajęcia były zorganizowane rzetelnie, opracowałam plan pracy z uczniem słabym, którego celem miało być wyrównanie zaległości. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości. W końcu roku szkolnego 2014/2015 dokonałam częściowej analizy programu, opierając się na wynikach semestralnych i końcowych uczniów oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku szkolnego.
Efekty:
Dało się zauważyć, że możliwości dodatkowego przećwiczenia pewnych zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane w testach i sprawdzianach. Ponadto, uczniowie sami zauważyli, iż systematyczna praca przynosi dobre efekty. Oprócz tego, sami podkreślali fakt, że zajęcia dodatkowe są okazją do dopytania o nurtujące ich zagadnienia i problemy. Przełamali barierę strachu przed nauczycielem, nie wstydzili się zadawać często oczywistych pytań.
W roku 2013/2014 opracowałam i wdrożyłam program zajęć dodatkowych z chemii dla maturzystów. Miał on na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Zapoznałam ich z formułą typowych zadań, powtarzałam materiał, rozwiązywaliśmy arkusze maturalne. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, po trzy godziny. Program został przygotowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.

Efekty:
Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie zdali egzamin maturalny i dostali się na wymarzone studia. Ponadto mniejsza liczebność grupy pozwoliła na dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów, ich tempa pracy oraz sposobów przyswajania wiedzy, jak również wiary we własne możliwości.
Zaobserwowałam również większe oswojenie z formą arkusza egzaminacyjnego i wzrost motywacji do rozwiązywania zadań na egzaminie.
Zamierzone cele zostały osiągnięte.

POSZERZANIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH
ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
(§ 8 ust.2 pkt 4c)

Realizując wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia wykonałam szereg zadań związanych z opieką i wychowaniem, które stanowiły poszerzenie zakresu działań szkoły.

Aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły podejmując działania, jako opiekun Szkolnego Koła PCK i Grupy Medycznej, poszerzając zakres oddziaływań szkoły. Należały do nich:
Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka pieniędzy w marketach, zbiórka zabawek i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka oraz dzieci z ubogich rodzin
Udział Grupy Medycznej w warsztatach i szkoleniach młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, opieka przedmedyczna podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy i Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia
Udział we wszystkich działaniach zarządu rejonowego PCK
Efekty:
Uwrażliwianie uczniów na krzywdę ludzką, potrzebę niesienia pomocy innym
Rozwijanie współpracy w grupie
Realizowanie i rozwijanie swoich zainteresowań
Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności

2. Prowadziłam nieodpłatnie zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce. Dzięki tym zajęciom uczniowie uzupełnili braki w nauce z chemii. Mieli również okazję poprawić oceny.

Byłam opiekunem Pocztu Sztandarowego Szkoły.
Efekty:
Godne reprezentowanie szkoły na apelach i uroczystościach
Przestrzeganie zasad ceremoniału szkolnego

4. Organizowałam zagraniczne wycieczki szkolne
Wycieczka jest to zawsze impreza bardzo lubiana przez uczniów i oczekiwana przez nich, a ja, jako nauczyciel i wychowawca, widzę wiele pozytywnych stron wynikających z jej przeprowadzenia. Przede wszystkim jest to okoliczność bardzo sprzyjająca integracji grupy. Uczniowie poznają się wzajemnie i dają się
poznać także mnie i innym nauczycielom z różnych stron.
Ci postrzegani w klasie jako mało popularni dla kolegów, wykazują się często cechami, które powodują, że ich notowania rosną, a u nich samych widać wzrost samooceny. Mogą wykazać się np. znajomością okolicy czy tematu wycieczki. Obserwacje uczniów pozawalają mi wychwycić ich mocne strony, a wycieczka jest często dobrą sytuacją do ich „wydobycia”. W związku z tym od 2012 roku jestem organizatorem wycieczek zagranicznych, w których młodzież z mojej szkoły chętnie bierze udział.

Cele turystyki szkolnej to:
Poznawanie kraju, jego środowiska naturalnego, zabytków, tradycji, kultury i historii
Poznawanie kultury i języka innych państw
Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego
Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowawczym
Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku
Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
Podnoszenie sprawności fizycznej

Efekty wynikające z organizacji wycieczek edukacyjnych:

Dla ucznia:
Poznaje cenne obszary przyrodnicze i ciekawe zakątki krajów, poszerza i zdobywa nowe wiadomości i umiejętności w sposób atrakcyjny
Rozwija swoje zainteresowania
Staje się aktywny i bardziej samodzielny
Uczy się odpowiedzialności i właściwego zachowania w miejscach publicznych
Zacieśnia więzi koleżeńskie, zyskuje nowe przyjaźnie.
Dla szkoły:
Wspomaga uczniów w kształceniu, zapewniając im rozwój zainteresowań i zdobywania wiedzy podczas wycieczek
Pozyskuje zintegrowane zespoły klasowe
Przygotowuje dzieci do samodzielności
Zaangażowanie rodziców w podejmowanie działania wychowawcze
Dla nauczyciela:
Doskonali swoje umiejętności organizacyjne i wychowawcze
Zyskuje okazję do bliższego poznania swoich uczniów
Zyskuje szacunek i sympatie dzieci
Jest stale aktywny i twórczy
Wpaja dzieciom konieczność ochrony środowiska naturalnego, troskę o zabytki

5. Organizacja Festynu Ekologicznego szkoły, który stał się tradycją szkoły trwającą już 10 lat.

Efekty:
Edukacja młodzieży w zakresie ekologii
Rozwijanie współpracy w zespole
Integracja i zaangażowanie zespołu klasowego

6. Praca z uczniem zdolnym.
W trosce o rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych chemicznie, opracowałam własny plan pracy z uczniem zdolnym. Miał on na celu stworzenie warunków do pielęgnowania talentów oraz umożliwienie uczniom osiągnięcia sukcesów we wszelkiego rodzaju konkursach, olimpiadach oraz egzaminach państwowych.
Efektem podjętych działań jest sukces mojego podopiecznego w konkursie chemicznym w roku szkolnym 2014/2015. Uczeń Artur Marszałek został finalistą w Regionalnym Konkursie Chemicznym. Każdego roku moi uczniowie otrzymują wysokie miejsca i wyróżnienia w konkursie Zdrowego Stylu Życia oraz innych konkursach.

Efekty:
Wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym
Działania motywujące uczniów i podnoszące ich samoocenę.
7. Praca w ramach Zespołu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
W roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 byłam przewodniczącą Zespołu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych. Wspólnie z nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych opracowałam harmonogram pracy zespołu i jego aktualizację.
Współuczestniczyłam w opracowaniu następujących narzędzi diagnostycznych:
Kryteria oceniania PSO,
Opracowanie, analiza i omawianie wyników egzaminów zewnętrznych (maturalnych),
Wyboru podręczników do nauczania przedmiotu,
Opracowanie i omawianie wyników testów diagnostycznych klas pierwszych,
Wspólne podejmowanie decyzji np. zmiany dotyczące kryteriów oceniania,
Efekty:
Każde spotkanie zespołu pomagało mi poszerzyć mój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego.
Koordynowanie zespołu rozwinęło moje umiejętności kierowania zespołem i kształtowania właściwych relacji ze współpracownikami.
Wymiana doświadczeń, zapoznanie się z opinią innych nauczycieli, przyczynia się do wzrostu poziomu nauczania w mojej szkole.
8. Współorganizowałam Dni Otwarte Szkoły.
Rokrocznie nasze liceum organizuje dni otwarte szkoły dla uczniów trzecich klas okolicznych gimnazjów. Wraz z koleżankami i kolegami aktywnie bierzmy udział w tym przedsięwzięciu. Ja zajmuję się prezentacją pracowni chemicznej. Rozmawiam z młodzieżą gimnazjalną, odpowiadam na pytania związane z chemią oraz nauką w naszym liceum, przedstawiam również ciekawe doświadczenia chemiczne.
Młodzież gimnazjalna wraz z wychowawcami odwiedzając nasze liceum, ma okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły, nauczycielami oraz wziąć udział w przygotowanych pokazach czy prezentacjach.

Efekty:
Dni otwarte to dobra okazja do promocji szkoły. Rozmowy, prezentacje i rożne konkursy, mam nadzieję, przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności naszej oferty skierowanej do przyszłych uczniów.
Dzięki takim akcjom poznają oni szkołę i mogą bardziej świadomie dokonać wyboru.

9. Organizowałam imprezy klasowe w celu pełnej integracji zespołu klasowego oraz wdrażania uczniów do właściwego spędzania wolnego od nauki czasu.

Uroczysta Wigilia
W grudniu 2012 roku wspólnie z klasą IIb, której byłam drugi rok wychowawcą, postanowiliśmy zorganizować uroczystą Wigilię klasową. Udział w przygotowaniach do Wigilii miał na celu zintegrowanie wszystkich uczniów klasy oraz przekazanie im wartości, jakie niesie ze sobą wspólne przeżywanie świąt.
Poprzez to działanie chciałam również zwrócić uczniom uwagę na tradycje związane z tym świętem, na jego rodzinny charakter oraz na to, że oni, jako klasa stanowią w szkole rodzinę, która powinna, tak jak prawdziwa rodzina, pomagać sobie i wspólnie się wspierać.
Przygotowania do Wigilii polegały na dokładnym zaplanowaniu wszystkich działań i powołaniu grup uczniów odpowiedzialnych za ich wykonanie. Aby nadać prawdziwie uroczysty charakter Wigilii, udekorowaliśmy salę wykonanym
i własnoręcznie ozdobami świątecznymi oraz ułożyliśmy na ścianie choinkę z sosnowych gałęzi. Postanowiliśmy również zaprosić na Wigilię gości, a mianowicie tych nauczycieli, którzy nie są wychowawcami klas oraz panią dyrektor szkoły. W tym celu uczniowie wykonali zaproszenia świąteczne i wręczyli je wcześniej wymienionym osobom. Skromne potrawy wigilijne przygotowali uczniowie w domach z pomocą rodziców, a stoły w dniu Wigilii przystroiliśmy bardzo świątecznie. Uroczyste spędzenie Wigilii było klasowa tradycją.

Efekty:
Dzięki wspólnym przygotowaniom uczniowie nauczyli się współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Młodzież mogła również lepiej się poznać, zawiązały się głębsze przyjaźnie klasowe. Natomiast ja mogłam lepiej przyjrzeć się ich zachowaniom w rożnych sytuacjach, ocenić ich zdolności plastyczne, aktorskie, organizacyjne oraz zaangażowanie w trakcie wykonywania powierzonych zadań.

Wycieczki Klasowe
Wraz z młodzieżą zorganizowaliśmy wycieczki klasowe do kina, muzeum, teatru, na pokazy chemiczne oraz wycieczkę zagraniczną do Chorwacji i Bułgarii. Przygotowanie cechowała współpraca, ponieważ wspólnie wybieraliśmy repertuar i trasę wycieczek.
Starałam się przynajmniej raz do roku być z młodzieżą w teatrze lub kinie. Zwiedzaliśmy również wystawy w Muzeum Regionalnym w Kozienicach i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Wyjazd na pokazy chemiczne do Lublina także cieszył się dużym uznaniem i zawsze był odbierany bardzo pozytywnie, gdyż młodzież mogła zobaczyć „teorię w akcji”, dla wielu z nich był to tez pierwszy kontakt z uczelnią wyższą, bowiem pokazy organizowane były przez Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
W czerwcu 2013 byłam z młodzieżą na wycieczce w Chorwacji celem której było poznanie kultury, zwyczajów i najpiękniejszych zakątków tego kraju, także skorzystanie z ciepłych morskich kąpieli.
Efekty:
Efektem tych działań była integracja zespołu klasowego, jego rozwój intelektualny i emocjonalny, co stanowi realizację programu wychowawczego szkoły. Młodzież rozwija swoje zainteresowania kulturalne i naukowe, przenosząc to na różne aspekty materiału, nad którym pracuje w szkole. Wycieczki stanowią rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, co jest również zachętą dla nowo wstępujących uczniów.
10. W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 współtworzyłam Zespół do Współpracy z Politechniką Warszawską.

W 2013 r. nasza placówka podpisała porozumienie o sprawowaniu patronatu z Politechniką Warszawską. W związku z porozumieniem został utworzony zespół w skład którego wchodzili nauczyciele matematyki, fizyki i chemii. Nasza współpraca polegała na wymianie doświadczeń z wykładowcami a także na wyjazdach naszej młodzieży na wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, odbywające się na Politechnice Warszawskiej. Chętnie również gościliśmy wykładowców i studentów w naszej placówce. Pozwoliło to na przedstawienie ciekawych wykładów i doświadczeń szerszej grupie licealistów.

Efekty:
Pogłębienie wiedzy
Przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni
Lepsze wyniki na maturze i łatwiejsze start w uczelnianych murach po zdanej maturze

11. Wspólnie z nauczycielem biologii panią dr Anną Przerwą-Bieniek zorganizowałyśmy konkurs biologiczno-chemiczny dla młodzieży gimnazjalnej z powiatu kozienickiego (maj-czerwiec 2015 r.)
Efekty:
Motywacja uczniów do poszerzenia wiedzy z biologii i chemii
Lepsze wyniki na sprawdzianach i testach gimnazjalnych
Pogłębienie wiedzy z zakresu rozszerzonej chemii i biologii
Własna satysfakcja z wysoko osiągniętych wyników
Sprawdzenie własnej wiedzy

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY
SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH
NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI,
INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI
PODMIOTAMI
(§ 8 ust.2 pkt 4e)

Realizując zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze systematycznie, współdziałam z innymi osobami wykonując zadania na rzecz oświaty. W tym celu współpracuję z wieloma organizacjami i instytucjami:

1. Pedagog Szkolny
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Wspólnie kierowaliśmy uczniów z trudnościami w prawidłowym przyswajaniu materiału dydaktycznego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Korzystałam z porad dotyczących: uzależnień oraz agresji wśród młodzieży, pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, pomocy uczniom z biednych rodzin, gromadzenia danych o warunkach bytowych uczniów oraz informacji z wybranych zagadnień pedagogiki i psychologii.

2. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
Utrzymuję stały kontakt z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
w Kozienicach. Mam możliwość fachowego przebadania uczniów przez specjalistów z różnych dziedzin i otrzymania rzetelnej diagnozy oraz wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem.
Efekty:
Poprzez realizację tego zadania uzyskałam fachowe diagnozy na temat możliwości intelektualnych badanych uczniów, a także zalecenia do pracy
z nimi, a wreszcie wzbogaciłam swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii. Ponadto poznałam współczesne problemy wychowawcze i zagrożenia, które mogą stanąć na drodze moim uczniom oraz sposoby zapobiegania im.

3. Ogród Jordanowski i Dom Kultury w Kozienicach
Z mojej inicjatywy moi wychowankowie w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęli działalność w wolontariacie, odwiedzając dzieci z rodzin ubogich lub zaniedbanych i pomagając im w odrabianiu prac domowych oraz wykorzystaniu wolnego czasu.

Efekty:
Lepsze wyniki w nauce, poczucie integracji i wzmocnienie poczucia własnej wartości u dzieci. Natomiast moi wychowankowie i ja, jako ich wychowawca, odczuwamy z tego powodu ogromną satysfakcję, która mobilizuje do dalszych pro-społecznych działań.
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kozienicach
Do Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozienicach im Ks. Franciszka Siarczyńskiego organizuję wycieczki na godzinie wychowawczej, aby zapoznać uczniów z pracą biblioteki, z księgozbiorem podręcznym i tym, który można wypożyczyć do domu. Wraz z młodzieżą bierzemy często udział w różnych wystawach organizowanych przez bibliotekę. Młodzież bierze udział w wieczorkach poetyckich, zarówno jako publiczność, jak i uczestnicy. Poprzez takie działania chciałabym krzewić wśród uczniów idee pomocy innym, patriotyzm i chęć sięgania po książki.
Efekty:
Działania takie mają wielowymiarowe efekty. Nie tylko integrują klasę, ale również budzą w młodzieży poczucie lokalnego patriotyzmu. Są to akcje wpływające na całą miejscową społeczność, która staje się odbiorcą działań kulturalnych inicjowanych przez młodych ludzi.
5. Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach.
Wspólnie z uczniami liceum, zaangażowanymi w wolontariat, współdziałamy na rzecz osób potrzebujących pomocy. Organizujemy spotkania z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach, które stanowią doskonałą lekcję tolerancji i wrażliwości dla młodzieży, natomiast dla pensjonariuszy są ulgą i pociechą w ich codziennym życiu. Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej przedstawiamy spektakle teatralne, zanosimy karty i stroiki świąteczne, wykonywane przez uczniów naszej szkoły. Moi wychowankowie mieli okazję poznać specyfikę pracy z ludźmi starszymi, często niedołężnymi czy też niepełnosprawnymi, zostali wdrożeni do właściwych zachowań pozbawionych niepotrzebnej nadopiekuńczości, a nacechowanych zainteresowaniem i umiejętnością wspierania innych.
Efekty:
Współpraca z Zakładami umożliwiła mi rzeczywistą i pełną realizację zagadnień dotyczących integracji ze środowiskiem ludzi potrzebujących pomocy. Dzięki niej we mnie oraz moich podopiecznych rozwinęło się uczucie empatii oraz otwartość na drugiego człowieka. Wszystko to wpływa na poprawę relacji międzyludzkich również w codziennym życiu uczniów naszego liceum.
6. Komenda Powiatowa Policji
Na lekcjach wychowawczych i zebraniach rodzicielskich, przeprowadzane były, przez specjalistę do spraw nieletnich i prewencji kryminalnej, liczne prelekcje na temat zapobiegania patologiom społecznym, zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach oraz bezpieczeństwa na drogach.
Efekty:
Myślę, że tak szeroka współpraca z placówkami działającymi na rzecz oświaty, pomocy społecznej oraz instytucjami samorządowymi przynosi wiele korzystnych efektów. Wpływa ona między innymi na:
podniesienie świadomości o zagrożeniach czyhających na młodych ludzi
pogłębienie wiedzy o sposobach radzenia sobie z problemami
wzrost jakości pracy szkoły, która przecież w tym zakresie ma wiele do zrobienia, a ja swoimi działaniami realizuję część z tych zadań
Uważam, że współpraca z policją sprzyja systematycznemu podnoszeniu jakości pracy szkoły na omawianej płaszczyźnie, co wyraża się rosnącym poziomem bezpieczeństwa dzieci.

UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ
W PRACY ZAWODOWEJ
(§ ust. 2 pkt 4f)

W ciągu 10 lat pracy zawodowej stale dbałam o ulepszanie warsztatu i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zdobyłam nowe wartości i umiejętności, które wpływały na podnoszenie jakości mojej pracy. Uczniowie przygotowywani przeze mnie do konkursów byli laureatami rozgrywek na etapie szkolnym, prezentowali także swoje umiejętności w konkursach powiatowych i okręgowych. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymałam w roku 2012 i 2014 nagrodę Dyrektora Szkoły, a w 2011 nagrodę Starosty Powiatu. Na uwagę dyrektora zasłużyła moja działalność społeczna:
Organizacja czasu wolnego ucznia – wychowankowie uczestnicząc w różnych formach zajęć pozalekcyjnych zostali wdrożeni do pożytecznego spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, co służy ich wszechstronnemu rozwojowi i bezpośrednio wpływa na poziom ich bezpieczeństwa po zajęciach lekcyjnych
Owocna współpraca z rodzicami – rodzice włączani przeze mnie do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych są związani emocjonalnie ze szkołą, do której uczęszczają ich dzieci, stale uczestniczą w realizacji zadań zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły
Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce – uczniowie uczestniczyli w konkursach szkolnych i zewnętrznych, mistrzostwach i olimpiadach, wielokrotnie zajmując czołowe miejsca
Od kilku lat jestem zaangażowana w ścisłą współpracę i organizację Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy, organizując wspólnie z Rejonowym Związkiem Polskiego Czerwonego Krzyża etap rejonowy tych mistrzostw
Dbanie o wygląd estetyczny szkoły – wiele pracy i wysiłku włożyłam w wykończenie plansz, gazetek w pracowni chemicznej, jak i wielu pomocy chemicznych
Od kilku lat jestem zaangażowana w ścisłą współpracę i organizację Regionalnego Konkursu Chemicznego, organizując etap szkolny konkursu.
W czasie trwania stażu ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z wynikiem bardzo dobrym. Kierunek studiów: edukacja dla bezpieczeństwa
W czasie trwania stażu ukończyłam 30-godzinne szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
W czasie trwania stażu ukończyłam seminaria prowadzone przez Instytut Szkolenia GOWRK.PL o tematyce:
Kreowanie wizerunku szkoły w trakcie niżu demograficznego
Ocenianie wspierające
Techniki motywacji uczniów – jak sprawić, by chciało im się uczyć?
W czasie trwania stażu ukończyłam szkolenie pt. „Zarządzanie wizerunkiem placówki – rekrutacja na 5!”

Przedsięwzięciem, które zaplanowałam i nie zrealizowałam jest kurs na egzaminatora. Zakończenie stażu nie oznacza końca moich działań i mojego rozwoju zawodowego. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się zrealizować i to zadanie. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH
LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI,
TYPU I RODZAJU SZKOŁY
(§ 8 ust.2 pkt 5)

Nauczyciel ogrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia. Powinien on stwarzać warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. Szczególnie ważnym zadaniem jest podejmowanie przez niego działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów lub między uczniami a innymi członkami środowiska społecznego. Nie mniej istotnym jest umiejętność udzielania pomocy z przypadkach występowania trudności w nauce, które mają różne i często bardzo złożone podłoże.
Trudności edukacyjne i wychowawcze są codziennością naszej pracy,
 pracy, osobowości i profesjonalizmu.
Nie mniej ważnym elementem jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w społeczeństwie i pełnienia ważnych ról społecznych.
Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem szkoły w celu rozpoznaniai rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych.
Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów z pozostałych klas. W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, z czego uczniowie chętnie korzystali poprawiając tym samym swoje wyniki.
W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązywać sytuacje konfliktowe, służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem.
Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w problemy moich wychowanków i w możliwie największym stopniu zaangażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły.
Moim priorytetem było uświadamianie im, że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ.
Aby osiągnąć zamierzony cel, skłaniałam uczniów do rozmowy na wszelkie interesujące tematy. Mieli oni również możliwość wybierania zagadnień poruszanych podczas godzin wychowawczych, co generowało poczucie współdecydowania o ważnych dla nas sprawach.

Dodatkowo, dokonałam analizy dwóch przypadków wychowawczych.
Opis i analiza przypadku uczennicy sprawiającej problemy wychowawcze.
Opis i analiza przypadku uczniów mających trudności w nauce.
Ustaliłam metody pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemów, współpracując z rodzicami i innymi nauczycielami, następnie wyciągnęłam stosowne wnioski. Pomogło mi to lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie często napotykamy w naszej pracy, a które zdarza się nam ignorować. Wnioski, do których doszłam analizując wspomniane zachowania, stały się dla mnie cennym źródłem w mojej przyszłej pracy w szkole.

Opis i analiza przypadku rozpoznawania
i rozwiązywania problemu wychowawczego

Przypadek I
Identyfikacja problemu
Opisany przeze mnie przypadek dotyczy 18-letniej Ani G., uczennicy klasy drugiej liceum w roku szkolnym 2012/2013, której byłam wychowawczynią. W drugiej klasie w trakcie trwania roku szkolnego przeniosła się do mojej klasy z liceum o profilu humanistycznym z Pionek. Już w czasie pierwszego miesiąca nauki nauczyciele, uczniowie, jak i ja sama zaczęłam zwracać uwagę na niepokojące zachowanie Ani – sprawiała ona duże kłopoty natury edukacyjnej, lecz głównie wychowawczej. Zasięgnęłam opinii od poprzedniego wychowawcy z liceum z Pionek na temat jej trudności wychowawczych i edukacyjnych, a także kontaktów z rodzicami. Pierwotnie miała ona uformować także i moją opinię, jednak zdecydowałam by tylko była podpowiedzią do dalszej pracy. Dowiedziałam się, że Ania w gimnazjum sprawiała ogromne trudności wychowawcze. Miała obniżone zachowanie ze względu na wulgaryzmy, kłamstwa, kłótliwość, wagary itp. Uczennica wychowywana jest przez ojca i matkę, jednak co jakiś czas jeden z rodziców wyjeżdża za granicę do pracy (głównie ojciec). Ania ma młodsze rodzeństwo.

Geneza i dynamika zjawiska
Ania od samego początku przestawała regularnie uczęszczać do szkoły, miała bardzo dużo godzin nieusprawiedliwionych. Były to pojedyncze godziny (najczęściej z wychowania fizycznego), jak i całe dni. Na koniec całego semestru miała 120 godzin nieusprawiedliwionych, cztery oceny niedostateczne i nieklasyfikowanie z zajęć wychowania fizycznego.
W czasie rozmów z innymi nauczycielami uzyskałam informacje na temat zachowania uczennicy na lekcjach. Ania była nieprzygotowana, nie odrabiała prac domowych, nie nosiła zeszytów przedmiotowych, nie wykazywała zainteresowania nauką i nie uczęszczała systematycznie na zajęcia. Była także bardzo żywiołowa, energiczna i krzykliwa, co wykorzystywała w sposób negatywny na lekcjach. Głośno komentowała, opiniowała jeżeli coś było nie po jej myśli. W obecności jak i w stosunku do nauczycieli była bardzo wulgarna i opryskliwa. Nie znosiła sprzeciwu, musiało być tak jak ona chce, Zakłócała spokój na lekcji, próbowała zwrócić na siebie uwagę rozmowami, śmiechem, bujaniem się na krześle,
odwracaniem się do kolegów czy żuciem gumy.
Przejawiała lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, nauczycieli, pracowników obsługi. Nie respektowała regulaminu obowiązującego w szkole.
Notorycznie przeszkadzała w prowadzeniu zajęć, co odbijało się na całej klasie i w rezultacie doprowadziło do nieprzyjemnych sytuacji dla klasy jak i jej samej. Rozmowy z Ania przynosiły rezultat jedynie chwilowy. Uczniowie w końcu zaczęli unikać Ani, bo zachowania jej były coraz bardziej naganne i źle wpływały na ogólny wizerunek klasy.
Jeżeli chodzi o zdolności intelektualne Ani, to uważam, że miała ona duży potencjał, bardzo szybko przyswajała materiał. Jednak jej zachowanie, ucieczki z lekcji powodowały ogromne zaległości i przedkładały się na sytuację dydaktyczną. Nagromadzone braki w konsekwencji doprowadziły do uzyskania ocen niedostatecznych.
Problem ten zgłosiłam do pedagoga szkolnego. Rodzice informowani byli każdorazowo o zachowaniu córki. Matka zjawiała się na każdy telefon. Jednak w rozmowie z rodzicami wyczuwałam bezradność i niemoc. Mama sama przyznała, że córka przestała jej słuchać i nie ma na nią żadnego wpływu. Początkowo jednak osobą, której Ania się bała, był ojciec (w większości przebywał jednak za granicą), więc jego „praca” nad córką odbywała się doraźnie. Mimo wszelkich starań uczennica zachowywała się coraz gorzej w szkole, jak i w domu. Rodzice podejmowali walkę z córką, która potrafiła uciekać z domu i spać u koleżanek i kolegów. Ojciec po rozmowach ze mną i pedagogiem wrócił do Polski na dłuższy czas, aby pomóc matce w wychowaniu Ani i jej rodzeństwa.
Mimo działań i starań podjętych przez sztab ludzi uczennica w żadne sposób nie chciała skorzystać z pomocy, jaką jej ofiarowano. Wszelki egzekwowanie regulaminu szkoły, czy tez zasad w domu, Ania odbierała jako karę i atak na nią.
Uważam, że w dużej mierze nieodpowiednie zachowania były wynikiem rozwoju psychofizycznego w tym okresie, kiedy typowa dla niego jest przekora, nieposłuszeństwo wobec starszych, ucieczka od problemów, szukanie winy w innych. Kiedy dodamy do tego labilną emocjonalność uczennicy i „przysłowiową” wolność od domu – możemy spodziewać się najgorszego.
Znaczenie problemu.
Problem stał się poważny. Postępowanie i zachowanie uczennicy miało znaczenie dla funkcjonowania klasy. Podczas zajęć lekcyjnych panowała niemiła atmosfera a zachowanie wobec nauczycieli i rówieśników dezorganizowało lekcję. Ania nadal opuszczała zajęcia. Przychodziła do szkoły nieprzygotowana. Jej braki narastały.
Prognoza
Prognoza negatywna:
Brak interwencji szkoły, pozostawienie dziecka samemu sobie, mogłoby doprowadzić do eskalacji zachowań agresywnych. To oczywiście miałoby zły wpływ na pozostałe dzieci oraz mogłoby doprowadzić do odrzucenia Ani przez zespół klasowy. To z kolei pociągnie za sobą nową falę agresji i niewłaściwych zachowań. W przypadku zaniechania działań, wystąpiłaby całkowita dezorganizacja zajęć i uczennica nadal opuszczałaby lekcje. Nie zdobyłaby umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na wyższym etapie edukacji i nie ukończyłaby szkoły. Mógłby nastąpić niewłaściwy proces socjalizacji uczennicy oraz wejście do grup nieformalnych. Mogłoby dojść do nadużycia alkoholu, narkotyków, papierosów i nawet konfliktów z prawe
Prognoza pozytywna:
Wskazane są tu działania, które zmienią relacje interpersonalne rodziny, poprawią komunikację między jej członkami, a także utwierdzą uczennicę w przekonaniu, że jest akceptowana, kochana i dobra. Mam nadzieję, że odpowiednie działania wychowawcze, moja współpraca z nauczycielami, rodzicami, pedagogiem przyniosą oczekiwane efekty: stopniowe wyeliminowanie zaburzeń zachowania Ani. Przede wszystkim trzeba pozwolić uczennicy pozytywnie zaistnieć w klasie i szkole. Ania będzie systematycznie uczęszczała na zajęcia lekcyjne. Nadrobi zaległości sama, bądź przy pomocy kolegów, nauczycieli i ukończy szkołę. Nawiąże właściwe kontakty społeczne i koleżeńskie, wyrobi sobie właściwy system wartości oparty na zasadach tolerancji i życzliwości od innych ludzi.

Propozycje rozwiązania
Cele:
Zmiana postawy dziewczynki (aby poważnie traktowała swoje obowiązki, wyrażała szacunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów/koleżanek)
Eliminowanie zachowań agresywnych
Uświadamianie jej mechanizmów konfliktu, ukazywanie i wdrażanie alternatywnych sposobów ich rozwiązywania
Uaktywnienie pozytywnego myślenia o bliskich
Uwrażliwianie uczennicy na uczucia innych osób
Uświadamianie celowości zmiany i korzyści z tego płynących
Zadania:
Rozmowy z rodzicami uczennicy na temat jej kłopotów
Rozmowy z uczennicą – uświadamianie jej problemu i wynikających z niego zagrożeń, wyjaśnienie konieczności zmiany jej zachowania
Włączenie uczennicy w zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w szkole
Organizowanie pomocy koleżeńskiej
Ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym
Powierzenie zadań do wykonania na rzecz klasy i szkoły
Rozmowy z uczniami klasy (uczulenie, by nie krytykowali, nie wyśmiewali uczennicy)
Rozmowy z nauczycielami w celu umożliwienia jej zaliczenia materiału z poszczególnych przedmiotów

Wdrażanie oddziaływań
Pierwszym krokiem mającym pomóc uczennicy było nawiązanie kontaktu z rodzicami. Odbywały się systematyczne spotkania wyłącznie ze mną, jak i w obecności Ani. Rodzice przy początkowych spotkaniach byli bardzo nerwowi, wybuchowi i podnosili głos w stosunku do córki. W miarę kolejnych spotkań, robili wrażenie osób zrezygnowanych i bezradnych wobec swoich kłopotów z córką. Byli jednak otwarci na moje propozycje i sugestie. W czasie rozmów Ania przyznawała się, że przedstawione fakty rzeczywiście nie miały miejsca, lecz osobiście nie uważa takiego zachowania za naganne - według niej były to zachowania całkiem normalne.
Podane przeze mnie, pozytywne zachowania zbywała ironicznym uśmiechem. Działania te nie przyniosły pozytywnego skutku, jeśli już to na krótki czas, więc postanowiłam odwołać się do pedagoga szkolnego. Przy rodzicach i samej uczennicy pedagog uświadomił dziewczynkę, że jej dotychczasowe zachowanie, kłamanie, arogancja i absencja mogą doprowadzić do wytworzenia nagannego zachowania, a nawet nieukończenia liceum.
Uczennica miała świadomość konsekwencji swojego zachowania, mimo to odwróciła się od pomocy, lekceważąco obiecując jego zmianę. Za swoje aspołeczne zachowanie obwiniała czynniki zewnętrzne, takie jak klasa, rodzice, którzy jak twierdziła „denerwują ją” i „ciągle się czepiają”. Swoich wybryków nie potrafiła wytłumaczyć żadnymi słowami. Bardzo ciężko dotrzeć było do Ani, która przyjmowała postawę zamkniętą i odizolowaną w późniejszym czasie.
Po rozmowie z pedagogiem wykazała krótkotrwałą zmianę zachowania, po czym wracała do dawnych nawyków.

Efekty oddziaływań
Wdrożone przeze mnie, rodziców i pedagoga szkolnego działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ania nie ukończyła klasy drugiej, ze względu na duża absencję i oceny niedostateczne. Po rozmowie uczennica postanowiła powtarzać klasę w szkole zasadniczej.
Pomimo dużych starań i zaangażowania rezultat był nikły, bo jak to w życiu bywa – nie zawsze udaje się nam pokonać przeszkody, które pojawiają się niezależnie od naszych starań.

Przypadek II
Identyfikacja problemu
Rozpoznanie i podjęcie próby rozwiązania trudności z nauką chemii klasy 1C poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych z ułożonym programem nauczania dla tej klasy.
2. Geneza i dynamika zjawiska
Od początku mojej pracy zawodowej obserwuję ogólną niechęć uczniów do nauki chemii. Większość uważała, że przedmiot ten jest trudny, więc
i tak się go nie nauczą. Obserwując systematycznie uczniów na zajęciach lekcyjnych, często z nimi rozmawiałam na temat trudności w uczeniu się chemii, oraz przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami. Wielu uczniów miało poważne braki w opanowaniu materiału programowego gimnazjum. Nieliczni aktywnie uczestniczyli w lekcji i byli zainteresowani aktualnie realizowanym tematem. Byli to uczniowie osiągający dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.
Z moich ustaleń wynikało, że spośród wielu przyczyn zniechęcenia do nauki chemii, były m.in.: brak czasu na wykonanie odpowiedniej ilości ćwiczeń utrwalających, niezauważanie przez uczniów potrzeby stosowania chemii w życiu codziennym, brak nawyku systematycznego uczenia się i utrwalania wiadomości - co jest szczególnie ważne w nauce chemii - słabo opanowana sprawność rachunkowa, trudności w zrozumieniu przeczytanego tekstu, negatywne nastawienie do przedmiotu.

3. Znaczenie problemu

Na podstawie analizy i obserwacji twierdzę, że edukacja chemiczna została zaburzona u uczniów mających trudności w uczeniu się chemii. Problemy te nie pojawiają się nagle. Jest to długotrwały proces i najczęściej długo pozostaje w ukryciu. Zdałam sobie sprawę, że brak opanowania przez uczniów podstawowych treści programowych nie tylko nie pozwoli im przyswoić sobie podstaw wiedzy chemicznej, ale również utrudni zrozumienie i opanowanie materiału programowego z pozostałych przedmiotów: takich jak: fizyka, matematyka, geografia. Braki wiedzy z chemii, połączone z bardzo niską motywacją do nauki, brakiem nawyku systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, słaba zdolność koncentracji i skupienia się na zadaniu, brak logicznego, myślenia mogą przyczynić się do zniechęcenia do nauki i szkoły.

4. Prognoza

Prognoza negatywna:
Nie podjęcie żadnych działań spowoduje nasilenie się problemu. Uczniowie będą mieli coraz większe trudności w nauce. Zniechęcą się również do szkoły. Zaczną wagarować. Znacznie wzrośnie drugoroczność. Dużym problemem stanie się wybór zawodu i dalszego kierunku kształcenia.
Prognoza pozytywna:
Podjęcie oddziaływań spowoduje, że uczniowie uzupełnią braki w wiadomościach, zaczną aktywnie uczestniczyć w zajęciach, wzrośnie motywacja do nauki. Odzyskają lub zdobędą wiarę we własne siły i możliwości, nauczą się przezwyciężać trudności, polubią naukę i szkołę. Wzrośnie zainteresowanie uczniów chemią. Będą chętnie uczestniczyć w konkursach i zawodach chemicznych.

5. Propozycje rozwiązania

Aby mój plan pomocy powiódł się, założyłam sobie następujące
cele i zadania do wykonania:
Wzbudzić zainteresowanie chemią poprzez ukazanie jej zastosowania do rozwiązywania najbliższych uczniom problemów życia codziennego;
W procesie dydaktycznym w szerokim stopniu wykorzystywać gry, zabawy
i zagadki chemiczne;
Dostosować tempo pracy do indywidualnych możliwości uczniów;
Urozmaicać lekcje różnorodnymi anegdotami związanymi z aktualnie omawianym zagadnieniem;
Często stosować podział klasy na grupy, dbając jednocześnie o to, aby
w każdej grupie znaleźli się uczniowie prezentujący różny poziom wiedzy chemicznej;
Dostrzegać i nagradzać nawet drobne sukcesy uczniów;
Zachęcić uczniów do wspólnego odrabiania prac domowych;
Organizować klasowe i ogólnoszkolne konkursy zadaniowe;
Prowadzić dodatkowe konsultacje dla uczniów mających trudności
w nauce;
Ściśle współpracować z wychowawcami klas;
Systematycznie informować rodziców o postępach ich dzieci;
Zapraszać rodziców na lekcje otwarte.

6. Wdrażanie oddziaływań
Od samego początku starałam się uświadomić uczniom, że chemia będzie im potrzebna nie tylko do zrozumienia innych przedmiotów nauczania, ale przede wszystkim w życiu codziennym. Na lekcjach rozwiązywaliśmy szereg zadań praktycznych i podobne zadawałam do domu. Wiele nowych zagadnień uczniowie poznawali poprzez prezentacje multimedialne oraz gry i programy dydaktyczne. Lekcje starłam się urozmaicić różnymi anegdotami z życia wybitnych chemików, zagadkami chemicznymi i logicznymi oraz krzyżówkami.
Wiele dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych przygotowałam samodzielnie. Często starałam się stosować podział klasy na grupy.
Bardzo uważnie obserwowałam uczniów na lekcjach. Starałam się dostrzegać ich wysiłek i zaangażowanie, chwalić nie tylko za sukcesy,
ale przede wszystkim za systematyczną pracę. Zachęcałam ich do wspólnej nauki, współpracując jednocześnie z wychowawcami klas w zakresie organizowania i funkcjonowania pomocy koleżeńskiej. Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami, informując ich na bieżąco o postępach ich dzieci w nauce oraz zapraszając na niektóre lekcje. Dla uczniów organizowałam dodatkowe konsultacje, na których mogli uzyskać pomoc w opanowaniu trudniejszych treści programowych oraz wskazówki do samodzielnej pracy. Z konsultacji tych mogli również korzystać rodzice.
Stopniowo przyzwyczajałam uczniów do samodzielnego rozwiązywania dodatkowych zadań, zgodnie z zasadą „trening czyni mistrza”. Początkowo były to nieobowiązkowe zadania dla całej klasy, a potem klasowe i ogólnoszkolne konkursy zadaniowe.
Aby zachęcić uczniów do udziału w konkursach chemicznych, organizowałam dla nich dodatkowe zajęcia oraz słodki poczęstunek. Wraz z kolegami i koleżankami organizujemy też różnego rodzaju konkursy i zawody chemiczno-przyrodnicze, turnieje o tytuł Mistrza Chemii lub współzawodnictwo między reprezentantami poszczególnych klas. Wszystko urozmaicone występami artystycznymi (oczywiście o tematyce chemiczno-przyrodniczej), odpowiednimi dekoracjami i prezentacjami prac uczniów oraz konkursami i zagadkami dla publiczności. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrody.

Staram się, aby za każdy konkurs odbywał się nieco odmiennie, zawsze jednak ma on na celu:
Rozbudzanie zainteresowań chemicznych uczniów;
Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;
Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, prezentowania swojej wiedzy publicznie oraz stosowania zasad zgodnej rywalizacji.

Od roku 2005 w naszej szkole działa koło chemiczne, którego celem jest:
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych jak również pogłębianie i pozszerzanie wiedzy chemicznej
wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej oraz zespołowej
rozwijanie i kształcenie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów
poznawanie możliwości zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu chemii w życiu codziennym
wytwarzanie i naprawa pomocy naukowych do pracowni chemicznej
wyrabianie dokładności, wytrwałości i odpowiedzialności
zapoznanie uczniów z pracą chemika
Staram się motywować uczniów do uczestnictwa w różnych konkursach chemicznych. Zachęcam do udziału w nich nie tylko uczniów najlepszych, ale przede wszystkim tych przeciętnych. Dodatkowa praca nad przygotowaniem się do udziału w konkursie jest dla nich doskonałą okazją do utrwalenia i poszerzenia swojej wiedzy chemicznej. Uczniom tym dostarczam testy z poprzednich edycji konkursów oraz inne zadania zaczerpnięte z posiadanych przeze mnie różnych zbiorów zadań oraz Internetu. Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła chemicznego mają możliwość omówienia rozwiązań tych zadań na zajęciach. Pozostali mogą również w tych zajęciach uczestniczyć, konsultować się z kolegami albo zwracać bezpośrednio do mnie. Dobre wyniki w konkursie nagradzam również oceną celującą lub bardzo dobrą. Laureaci tych konkursów oraz uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki otrzymują wręczane uroczyście na ogólnoszkolnym apelu dyplomy i wyróżnienia.

7. Efekty oddziaływań
Wszystkie działania, które podjęłam spowodowały inne spojrzenie uczniów
i rodziców na chemię.
Uczniowie:
Pozbyli się „chemicznego stresu”;
Chętnie i coraz aktywniej zaczęli uczestniczyć w lekcjach;
Uwierzyli we własne możliwości;
Zaczęli uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce i to nie tylko z chemii;
Z egzaminu maturalnego uzyskują wyniki porównywalne ze średnią w naszym województwie, a czasami nawet wyższe;
Wzrosło zainteresowanie udziałem w klasowych i szkolnych konkursach
i zawodach chemicznych;
Stopniowo, coraz większa liczba uczniów deklaruje chęć uczestnictwa w Konkursie Chemicznym organizowanym przez Politechnikę Warszawską i Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu;
Przystąpili do udziału i od kilku lat systematycznie uczestniczą również
w konkursach chemicznych (Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny);
Wielu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach koła chemicznego oraz w dodatkowych spotkaniach poświęconych grom i zabawom chemicznym organizowanym w czasie ferii zimowych;
Absolwenci naszej szkoły nie maja problemów z chemią, często wybierają studia chemiczne, medyczne lub techniczne.

Rodzice:
W kontaktach ze mną stali się bardziej otwarci;
Zrozumieli, że pomóc dziecku w nauce można nawet wtedy, gdy samemu niewiele się pamięta lub nie zna danego zagadnienia;
Uświadomili sobie, że znacznie ważniejsze od doraźnej pomocy jest zmotywowanie dziecka do wysiłku, zainteresowanie jego sukcesami
i porażkami, stworzenie mu odpowiednich warunków i dopilnowanie, aby pracowało systematycznie;
Docenili znaczenie udziału uczniów w pozaszkolnych konkursach chemicznych;
Coraz bardziej interesują się tym, co dzieje się na zajęciach koła chemicznego i wspólnie z dziećmi rozwiązują zagadki i łamigłówki chemiczne.

PODSUMOWANIE
Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych. Cenię uwagi i dobre rady. Pokazałam na zewnątrz to co robię. Przysporzył mi wielu osobistych i zawodowych sukcesów. Relację między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za bardzo dobre. Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły. Dzięki posiadanym umiejętnościom stosowania technologii komputerowej i informacyjnej przyczyniłam się w dużej mierze do podniesienia poziomu pracy szkoły w tym zakresie. W swoich działaniach zwracałam również uwagę na promowanie szkoły na terenie gminy i powiatu, jej integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację imprez, uroczystości.
Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się realizować na bieżąco. W trakcie stażu, niespodziewanie pojawiły się nowe pomysły, którym także postanowiłam dać szansę. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Z większą odwagą wychodzę na zewnątrz. Uznanie i akceptacja ze strony uczniów i rodziców, dodaję mi sił i sprawia, iż ciągle planuję nowe zadania. Dążę do nauczania i wychowania z wyobraźnią i sercem.
Zrozumiałam, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się. Na każdym kroku staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania się nawzajem i prowadzenia dyskusji. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Motywuję i rozbudzam ciekawość uczniów. Stosuję na lekcjach metody aktywizujące.
Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych.
Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy.
Przeglądając czasopisma, podręczniki różnych wydawnictw, zasoby internetowe – gromadzę materiały z metodyki nauczania, pedagogiki, psychologii. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem.
Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z pomocami naukowymi, komputerem, rozbudzają zainteresowania.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. W przyszłości zamierzam również podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby jak najlepiej realizować zadania szkoły. Wiele zadań podjętych na początku stażu na nauczyciela dyplomowanego będę realizować dalej. Mimo dużej pracy, jaką wkładam w wykonywanie zawodu, zaangażowania, wkładu finansowego i czasowego, z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór jest właściwy. Staż miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy. Staż dopinguje i motywuje do dalszej pracy. Niektórych rzeczy nie zrobiłabym, gdyby nie staż. Przede wszystkim wiele godzin przy studiowaniu i analizowaniu aktów prawnych regulujących zasady awansu zawodowego oraz przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły i nauczyciela. W tym zakresie moja wiedza poszerzyła się i może być z pożytkiem wykorzystana w szkole. Nadal zamierzam korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego by stawać się coraz lepszym nauczycielem – przewodnikiem po trudnych ścieżkach wiedzy.

Wnioski do dalszej pracy:
Nadal doskonalić i poszerzać własne umiejętności w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej
Stale podnosić swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i informatyki
Śledzić na bieżąco informacje z zakresu prawa oświatowego
Kontynuować udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
Wypracować nowe, skuteczne, atrakcyjne metody pracy z młodzieżą
Dbać o rozwój talentów uczniów poprzez zachęcanie do udziału w konkursach i imprezach środowiskowych
Podnosić kwalifikacje i jakość mojej pracy
Wprowadzać nowe, atrakcyjne i skutecznie aktywizujące metody pracy z uczniem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.