X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28818
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
rok szkolny 2014/2015
Imię i nazwisko: mgr Ewelina Wyrwas
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi
Dyrektor: Iwona Zygmunciak
Opiekun stażu: Olga Pietrzak

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola § 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MENiS z dnia 01-12-2004 r. ze zmianami)

- Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego zawartych w Karcie Nauczyciela, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.12.2014r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez Nauczycieli
- Zapoznałam się z procedurą dotyczącą awansu zawodowego na terenie przedszkola
- Zapoznałam się z różnymi publikacjami dotyczącymi awansu zawodowego
- Napisałam plan rozwoju zawodowego
W ten sposób mogłam właściwie zaplanować i realizować swój rozwój zawodowy w roku szkolnym 2014/2015.
Zawarłam pisemny kontrakt z opiekunem stażu zawierający zasady współpracy pomiędzy nauczycielem stażystą, a opiekunem stażu. Prowadziłam rozmowy oraz konsultacje z opiekunem dotyczące sposobu realizacji stażu.
- Przeanalizowałam następujące dokumenty regulujące pracę przedszkola:
- Statut Przedszkola,
-Program Wychowawczy,
-Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej,
-Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego,
-Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
- Regulamin wycieczek,
-Zasady Naboru Uczniów do klas I
- Dokonywałam samodzielnych wpisów w dzienniku zajęć.
- Przygotowywałam scenariusze zajęć
- Przygotowywałam plany miesięczne
- Przeprowadziłam obserwacje dzieci oraz przebadałam dzieci z grupy przy pomocy arkusza gotowości szkolnej
- Zapoznałam się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu
Zapoznałam się z zasadami współpracy dyrektora z pracownikami przedszkola
Odbyłam szkolenie BHP. Znam zasady bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola. Stosowanie w pracy tych zasad dało rodzicom poczucie, że ich dzieci są bezpieczne podczas pobytu w placówce.
Gromadziłam zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, a także materiały zdobyte podczas tych form doskonalenia. Dodatkowo przez cały rok gromadziłam scenariusze zajęć dokumentujące moją pracę z dziećmi.
- Sporządziłam półroczne sprawozdanie opisujące przebieg mojego awansu zawodowego
- Sporządziłam roczne sprawozdanie opisujące przebieg mojego awansu zawodowego
Warsztaty „Jak napisać sprawozdanie z okresu stażu?”- nie uczestniczyłam, ponieważ podobne zagadnienia były omawiane na kursie „Akademia Młodego Nauczyciela”
Wypełniłam wniosek oraz przygotowałam dokumentację nauczyciela stażysty

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt. 2)
- Zapoznałam się z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz dokonałam analizy Programu Wychowania Przedszkolnego
- Przygotowywałam plany miesięczne w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

Zapoznałam się ze sposobem tworzenia zapisów w dzienniku zajęć. Systematycznie uzupełniałam dziennik.
- Uczestniczyłam w radach pedagogicznych
- Uczestniczyłam w kursach wynikających z Planu Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli:
- „Umiejętności osiągane przez dziecko w 3,4,5,,6 roku życia- kompendium wiedzy”
- „Socjoterapia-: cele, tematyka oraz propozycje zabaw”
- „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna- dziecko ze spektrum FASD”
- „Rozwijanie myślenia twórczego w oparciu o publikację: Sukces w nauce czytania. Zwierzaki 2”
- „Odpowiedzialność prawna nauczycieli”

- Uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych poza placówką:
- „Zadania nauczyciela, wychowawcy w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole/placówce”
- „Kurs Wychowawców wycieczek szkolnych oraz obozów wędrownych”
- „Akademia Młodego Nauczyciela”
- „Indywidualizacja pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami uwagi”
- „Skrzynka z narzędziami – techniki pracy z dzieckiem sprawiającym trudności w zachowaniu”

- Przygotowywałam pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć
- Przygotowywałam dekoracje okolicznościowe do sali
- Przygotowywałam dekoracje okolicznościowe na korytarz przedszkolny oraz dekoracje do uroczystości przedszkolne
- Korzystałam z literatury o tematyce związanej z rozwojem i wychowaniem dziecka w wieku przedszkolnym

- Wykorzystywałam strony internetowe w celu zdobywania potrzebnych informacji

Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez przeczytanie wybranych pozycji pedagogicznych i psychologicznych adekwatnych do moich potrzeb. Przestudiowana literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne oraz pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych.
Dotychczasowo przestudiowane pozycje nauczyły mnie jak słuchać dziecko, a także wzbogaciły mój warsztat pracy.
Odbyte kursy i szkolenia pozwoliły mi poszerzyć posiadane umiejętności i pogłębić wiedzę, a zdobyte podczas nich doświadczenie pomogło mi wzbogacić mój warsztat pracy z dziećmi. Poznane w trakcie kursów formy i metody mogłam wykorzystywać podczas działań dydaktycznych i wychowawczych w grupie.
- Przygotowywałam odpowiednie scenariusze do zajęć hospitacyjnych
- Przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola:
- Andrzejkowe wróżby- zajęcia otwarte dla rodziców 28. 11. 2014r.
- W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia- zajęcia otwarte dla rodziców z warsztatów plastycznych 23.12. 2014r.
- Dzień Babci i Dziadka- uroczystość z okazji święta dziadków 21.01.2015r.
- Pory dnia – 4.02.2015r.
- Rok ma dwanaście miesięcy- 20.02.2015r.
- Wiosenne zabawy – 26.03.2015r.
- Pisanki, pisanki jajka malowane – 31.03.2015r.
- Zabawy z gazetami – 18.05.2015r.

- Omawiałam zajęcia z osobą obserwującą zajęcia

Po każdych zajęciach dokonywałam analizy przeprowadzonych zajęć, omawiałam mocne i słabe strony. Uczestniczyłam w rozmowach pohospitacyjnych. Wyciągałam wnioski na przyszłość, co sprawiało, że przygotowywane przeze mnie zajęcia były ulepszane i udoskonalane. Doskonaliłam dzięki temu warsztat pracy, a także umiejętność doboru celów, metod i form pracy. Zajęcia hospitowane pomogły mi zdobywać wiedzę, którą stosowałam później w pracy z dziećmi. Dzieci chętnie uczestniczyły w wymienionych wyżej zajęciach. Najważniejsze było dla mnie to, że dzieci z mojej grupy chętnie i z uśmiechem angażują się w proponowane przeze mnie zajęcia i zabawy.
- Uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli z przedszkola, a także w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli z przedszkola, a także przez opiekuna stażu pozwoliło mi na refleksję nad własnym sposobem prowadzenia zajęć, a także wzbogaciło mój własny warsztat pracy.
- Wykorzystywałam Internet w celu studiowania literatury przedmiotu
- Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy publikowanych w Internecie i na portalach edukacyjnych
Spis stron internetowych wykorzystywanych przeze mnie:
http://www.profesor.pl/
http://www.edux.pl/
www.men.gov.pl
http://nauczycieleprzedszkola.pl/forum/index.php
http://www.eduinfo.pl/

- Wykorzystywałam Internet w celu komunikowania się z opiekunem stażu
- Opublikowałam na stronie internetowej Plan Rozwoju Zawodowego:
- http://www.profesor.pl/publikacja,28996,Plany-rozwoju-zawodowego,Plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stazysty
- http://www.edukacja.edux.pl/p-26526-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-stazysty.php

- Wykorzystywałam prezentacje multimedialne podczas zajęć z dziećmi
- Korzystałam również z czasopism pedagogiczno –psychologicznych:
„Nauczycielka przedszkola”
„Wychowanie w przedszkolu”

- Na bieżąco korzystałam również z fachowej literatury psychologiczno- pedagogicznej:
- „Metoda dobrego startu” Bogdanowicz M.
- ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik
- „W co się bawić z dziećmi’ M. Bogdanowicz
- „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” Żebrowska M.
- „Wychowanie bez porażek” Gordon T.
- „Domino metod. Zeszyt nauczyciela” Nawrot M., Trela A.
-„ Raz, dwa, trzy spróbuj i Ty. Zabawy matematyczne dla przedszkolaków” Brown S.
-„Bawimy się głoskami i literami” Białobrzeska J.
-„Ruch i piosenka dla najmłodszych” Bogdanowicz M.

- Warsztaty „Projektowanie pomocy dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną”- nie uczestniczyłam, ponieważ podobne szkolenie przeprowadzali w przedszkolu pracownicy firmy montującej tablice interaktywną w mojej grupie

W codziennej pracy korzystałam z laptopa, tablicy interaktywnej i stałego dostępu do Internetu (przygotowywanie scenariuszy, dokumentacji oraz pomocy dydaktycznych na zajęcia, a także komunikacja pomiędzy nauczycielami). Na zajęciach dydaktycznych często wykorzystywałam DVD prezentując dzieciom zdjęcia przyrodnicze, filmy i programy edukacyjne. Przygotowałam również dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Realizując zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego i planu pracy przedszkola, często korzystałam także z doświadczenia pani dyrektor, opiekuna stażu oraz pozostałych nauczycielek, co dodatkowo wzbogaciło mój warsztat pracy z dziećmi. W miarę swoich umiejętności i doświadczenia służyłam wsparciem i radą koleżankom z rady pedagogicznej.
Prezentacje multimedialne stosowane na zajęciach przygotowywałam samodzielnie. W ten sposób starałam się uatrakcyjnić dzieciom zajęcia dydaktyczne. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem tego rodzaju pomocy. Najważniejsze było dla mnie, że dzieci z mojej grupy radośnie angażowały się w proponowane przeze mnie zajęcia, dobrze się bawiły i były uśmiechnięte. To dawało mi poczucie, że czas spędzony ze mną w przedszkolu jest dla nich czasem spędzonym w miłej i przyjaznej atmosferze i, że czują się ze mną bezpieczne, a przez to są szczęśliwe.
- Zorganizowałam i prowadziłam dla chętnych dzieci z mojej grupy dodatkowe kółko „Francja piękny kraj”, na którym miały możliwość zapoznania się z kulturą Francji
- Opracowałam programu zajęć dodatkowych „Francja piękny kraj”

Na kółku dzieci poznały kulturę oraz zabytki francuskie, a także najpopularniejsze potrawy kuchni francuskiej. Dodatkową atrakcją jest dla dzieci możliwość samodzielnego przygotowania oraz degustowania wybranych potraw kuchni francuskiej. Dzieci chętnie słuchają podczas zabaw ruchowych rymowanek oraz wierszyków w języku francuskim. Kółko „Francja piękny kraj” daje dzieciom możliwość zapoznania się z kulturą innego państwa i poznania innych niż polskie tradycji i obyczajów. Dzieci bardzo angażują się zabawy na kółku, aktywnie uczestniczą w zabawach i chętnie prezentują wypracowane na zajęciach prace plastyczne innym.
- Zorganizowałam i prowadziłam dodatkowe zajęcia plastyczne dla dzieci uzdolnionych
- Opracowałam program zajęć dodatkowych z zakresu rozwijania aktywności plastycznej
- Zapoznawałam dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi oraz różnymi materiałami plastycznymi
- Brałam udział z dziećmi w konkursach pozaprzedszkolnych: Bezpieczny świat dziecka, w którym trzy dziewczynki (Karolina, Lena i Martynka) oraz Wiosenne kwiaty (Maja i Milenka) miały możliwość zaprezentowania swoich prac przed szerokim gronem. Uczestniczyłam z dziećmi w uroczystości wręczenia nagród i dyplomów za udział w konkursie.

Celem tych zajęć było promowanie dzieci zdolnych, prezentowanie ich prac w szerszym gronie. Organizowałam wystawy prac plastycznych na terenie przedszkola. Dzieci na zajęciach z kółka plastycznego poznawały różne techniki plastyczne, miały okazje pracować na różnorodnych materiałach. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, ich prace były ciekawe i twórcze. Dzięki prowadzeniu zajęć kółka plastycznego miałam okazję pracować w niewielkim zespole dzieci, dzięki temu dodatkowo wzbogacałam swój warsztat pracy. Bardzo cieszyło mnie to, że dzieci w zajęciach uczestniczyły chętnie, a po efektach ich pracy mogłam zauważyć, że stymuluje to ich wszechstronny rozwój. Dodatkowym efektem mojej pracy na kółku był uśmiech i zadowolenie dzieci.
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
(§6 ust.2 pkt. 3)

- Dokonałam analizy projektu oraz realizowałam jego założenia w pracy z dziećmi
- Przeprowadziłam konkurs „Dary Ziemi”
„Dary Ziemi” to rodzinny konkurs plastyczny, w którym brały udział wszystkie grupy przedszkolne. Dzieci wraz z rodzicami przygotowywały przestrzenną pracę plastyczną z wykorzystaniem darów ziemi. Po konkursie zorganizowałam wystawę pokonkursową oraz nagrodziłam najciekawsze prace.
- Uczestniczyłam z dziećmi w wycieczkach do:
- Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
- Parku Edukacyjno- Rozrywkowego w Ujeździe
- Fikołkowa- Strefy Zabaw i Edukacji Dziecka
- Przedborza
Wszystkie zaplanowane wycieczki miały na celu przybliżenie dzieciom świata przyrody, a także zapoznanie ich z czterema żywiołami: ogniem, powietrzem, ziemią i wodą.
Dzieci we wszystkich wycieczkach uczestniczyły chętnie, a potwierdzeniem tego był uśmiech na ich twarzach i zadowolenie.
- Zorganizowałam we współpracy z Biblioteką cykliczne spotkania w celu promowania czytelnictwa wśród dzieci:
-Jesienne spotkanie z książką
-Przedszkolak poznaje Łódź
-Dzień Pluszowego Misia
-Święta w bibliotece
-Babcia i Dziadek
-Karnawałowe czytanie
- Wiosna w bibliotece
-Wielkanocne czytanie
- Polska moja ojczyzna

- Zorganizowałam wycieczkę na ulicę Piotrkowską w celu zapoznania z zabytkami Łodzi na zakończenie warsztatu „Przedszkolak poznaje Łódź”
- Zorganizowałam wycieczkę do Muzeum Przyrodniczego w celu przybliżenia dzieciom świata zwierząt

Wspólnie z Biblioteką organizowałam dla dzieci warsztaty czytelnicze, na których miały możliwość wysłuchania wielu pozycji z literatury dziecięcej. Dzieci uczestnicząc w wycieczkach do biblioteki miały okazję obserwowania pracy bibliotekarek, obcowania z książkami, samodzielnego ich przeglądania. Jest to ważne by zachęcać dzieci do czytania, ponieważ wspomaga to ich wszechstronny rozwój. Uczestniczyłam z dziećmi w warsztatach czytelniczych, które zawsze kończyły się ewaluacją. Podsumowaniem cyklu „Przedszkolak poznaje Łódź” była wycieczka na ulicę Piotrkowską, na której zapoznałam dzieci z wybranymi zabytkami najpopularniejszej ulicy w mieście. Moim celem było uświadomienie dzieciom, że czytanie, biblioteka i książki nie są przymusem, a mogą być ciekawą alternatywą dla zabawy. Myślę, że udało mi się to osiągnąć, ponieważ wycieczki do biblioteki wywołują u dzieci uśmiech i zadowolenie, a dzieci często podczas zabawy swobodnej wybierają jako formę zabawy oglądanie książeczek w kąciku czytelniczym. Wspólnie z dziećmi wzbogacamy również nasz klasowy kącik czytelniczy.
- Współprowadziłam zebrania z rodzicami wraz z opiekunem stażu
- W każdy piątek, a także w zależności od potrzeb rodziców w inne dni prowadziłam konsultacje indywidualne z rodzicami
- Przygotowywałam oraz prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców:
- Andrzejkowe wróżby,
- W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia- zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z kółka plastycznego
- Wiosenne zabawy
- Pisanki, pisanki jajka malowane- zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z kółka plastycznego

- Współorganizowałam wraz z rodzicami oraz opiekunem stażu uroczystości grupowe:
- Rodzinne kolędowanie
- Dzień Babci i Dziadka
- Spotkanie Wielkanocne w grupie
- Dzień Matki i Dzień Ojca

W ten sposób mogłam bliżej poznać środowisko w jakim żyją dzieci z mojej grupy, a także zaobserwować relacje między dziećmi, a bliskimi. Dodatkowo stwarzałam dzieciom możliwość obcowania z rodzicami i bliskimi w swojej grupie rówieśniczej, a rodzice mogli w ten sposób zaobserwować jak na co dzień zachowują się ich dzieci. Takie spotkania zbliżają do siebie rodziców i dzieci, a mi jako nauczycielowi pozwalają nie tylko bliżej poznać bliskich dzieci, ale także w naturalny sposób nauczyć je szacunku oraz okazywania pozytywnych uczuć bliskim. Dodatkowo podczas takich uroczystości miałam okazję zaprezentować przed rodzicami i dziadkami umiejętności jakie dzieci nabyły podczas pracy ze mną.
- Prowadziłam obserwacje październiku i styczniu/ lutym
- Prowadziłam obserwacje potrzebne do uzupełnienia arkuszy gotowości szkolnych dzieci
- Prowadziłam rozmowy indywidualne z dziećmi
- Pogłębiałam wiedzę na podstawie literatury psychologiczno-pedagogicznej
- Nawiązałam współpracę z logopedą w celu zdobycia umiejętności wspierania rozwoju mowy u dzieci w grupie

Dzięki nawiązaniu współpracy z logopedom mogłam wspierać rozwój mowy u dzieci z trudnościami. Opracowałam Indywidualny Program Wspomagania i Korygowania Rozwoju Dziecka, dla dzieci wymagających wspierania rozwoju mowy.
Takie same programy po obserwacji zostały opracowane dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju percepcji wzrokowej oraz wymagającymi wsparcia w aspekcie myślenia i edukacji matematycznej. Na podstawie programów prowadziłam zajęcia indywidualne i zespołowe dla wszystkich dzieci, które wymagały wsparcia i pomocy.
- Nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu pogłębienia wiedzy na temat pracy z dzieckiem sprawiającym trudności, a także wspierania dzieci z trudnościami
- Brałam z dziećmi udział w akcji „Sprzątanie świata”
- Przygotowywałam dekoracje na korytarz przedszkolny
- Uczestniczyłam z dziećmi w konkursach organizowanych poza placówką przedszkola:
-Bezpieczny świat dziecka
- Łodzianin Europejczykiem
-Wiosenne kwiaty

- Zorganizowałam festyn rodzinny w ogrodzie przedszkolnym Święto Pieczonego Ziemniaka
- Zorganizowałam Święto Pluszowego Misia dla dzieci z przedszkola
- Zorganizowałam Pasowanie na przedszkolaka
- Zorganizowałam bal karnawałowy dla dzieci z przedszkola
- Nawiązałam współpracę ze Szkołą Podstawową nr 10, dzięki czemu dzieci mogą poznać środowisko szkolne z bliska. Uczestniczyłam z dziećmi w warsztatach na terenie szkoły:
-Warsztaty komputerowe
-Warsztaty andrzejkowe
-Warsztaty o zimie
-Jasełka bożonarodzeniowe
-Bal karnawałowy
-Występ dzieci na Dniach Otwartych szkoły
- Przedstawienie „Przygody misia Zdzisia”

Każda z wymienionych powyżej form aktywności przyczyniła się do mojego doskonalenia zawodowego, a także pokazała mi, że tylko dzięki systematycznej i rzetelnej pracy można osiągnąć sukces.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)
Podczas stażu prowadziłam zajęcia w grupie dzieci 5-6 letnich. Hospitacje moich zajęć prowadził opiekun mojego stażu lub pani dyrektor. Zajęcia prowadziłam zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Przed rozpoczęciem zajęć przedstawiałam konspekt osobie hospitującej. Po zajęciu omawiałyśmy faktyczny przebieg, działania podejmowane w czasie trwania, wykorzystane metody i formy pracy z dziećmi. Rozmawiałyśmy na temat zastosowanych podczas zajęć metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych.
Następnie starałam się wyciągnąć wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w dalszej pracy z dziećmi.
Dzięki zajęciom hospitowanym poznałam swoje mocne i słabe strony, poszerzyłam zakres wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć, a także wzbogaciłam swój warsztat pracy.
Podczas stażu obserwowałam również zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Zajęcia były różnorodne, wszystkie przeprowadzone sprawnie, sensownie i w sposób ciekawy. Angażowały dzieci, były perfekcyjnie zaplanowane w czasie, jak również dokładnie przeprowadzone. Starałam się skrupulatnie sporządzać notatki z tych zajęć i wyciągać wnioski do swojej przyszłej pracy. Podczas tych obserwacji szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje zastosowanych metod i form pracy, na dobór środków dydaktycznych oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem dzieci słabszych, jak i zdolniejszych.
AUTOREFLEKSJA
Powyższe sprawozdanie podsumowuje okres ostatnich dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. Uważam, że cele, które postawiłam sobie konstruując plan rozwoju zawodowego udało mi się zrealizować.
Przez cały ten czas starałam się swoją pracą sprostać wymaganiom i potrzebom placówki, ale przede wszystkim zależało mi na tym, by sprostać potrzebom i wymaganiom dzieci z mojej grupy i ich rodziców. Cały okres stażu był sprawdzianem posiadanych przeze mnie wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim był to okres wytężonej pracy pedagogicznej. Skorzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, warsztaty, szkolenia, by w ten sposób wzbogacić swój warsztat pracy, a zdobyte wiedzę i umiejętności wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi. Starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola, i wywiązywać się ze stawianych mi zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Ostatnie dziewięć miesięcy pracy pozwoliło mi przeanalizować i określić mocne i słabe strony mojej pracy zawodowej.
Sądzę, że za mocną stronę mojej aktywności zawodowej mogę uznać wytrwałą troskę o wychowanków, zaangażowanie w pracę przedszkola, nauczanie i wychowanie dzieci. Myślę, że moją mocną stroną jest także ogromna cierpliwość w stosunku do dzieci, umiejętność szybkiego nawiązywania z nimi kontaktu, a także zdobycia ich szacunku i zaufania, co znacznie ułatwia mi realizowanie się w pracy nauczyciela i daje poczucie spełnienia i zadowolenia z siebie. Kolejną mocną stroną jest umiejętność skupienia uwagi dzieci na prowadzonych przeze mnie zajęciach, zainteresowania ich zagadnieniem i utrzymanie na nich odpowiedniego poziomu dyscypliny. Myślę, że za mocną stronę mogę uznać umiejętność nawiązania kontaktu z rodzicami moich wychowanków oraz zdobycie ich zaufania, co pozwoliło na podjęcie współpracy w celu wszechstronnego wspierania rozwoju ich dzieci.
Uważam, że słabą stroną mojej aktywności zawodowej jest pominięcie podczas planowania kierunku rozwijania własnego warsztatu pracy istotnego elementu jakim jest twórcze podejście do edukacji i nauczania. Sądzę, że jest to bardzo ważny aspekt pracy z dzieckiem dlatego na pewno będę się starała wzbogacić swoje umiejętności o zagadnienia z tego tematu podczas dalszej pracy zawodowej.
Podsumowując dziewięć miesięcy mojego stażu muszę stwierdzić, iż mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków. Działania, które podejmowałam spotkały się z akceptacją dzieci, rodziców oraz rady pedagogicznej i przyniosły pozytywne efekty mojej pracy zawodowej. Potwierdzeniem tego jest ufność i zadowolenie moich wychowanków, a także pozytywne opinie ich rodziców.

SPRAWOZDANIE PRZYGOTOWAŁA EWELINA WYRWAS

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.