X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28789
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CZĘŚĆ I – PODSTAWOWE INFORMACJE
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – Małgorzata Rudnicka
NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA – Przedszkole nr 3 „Pszczółka Maja” w Łowiczu
NAUCZANY PRZEDMIOT – wychowanie przedszkolne
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska w zakresie specjalizacji nauczycielskiej – Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno – Pedagogiczna w Łowiczu oraz studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne z kształceniem zintegrowanym – Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie.
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – Małgorzata Panek
OKRES SPRAWOZDAWCZY – 01.09.2013 – 31.05.2015.

DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE - prowadzenie zajęć plastycznych, zwanych „kołem plastycznym”; dokumentowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych: prowadzenie kroniki przedszkolnej, robienie zdjęć. Od XI 2012 roku pełnienie rocznej funkcji zastępcy dyrektora, a od 10.02.2014 r. pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). W roku szkolnym 2014/2015 lider zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej.

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE -
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku: wychowanie przedszkolne z kształceniem zintegrowanym – Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola.

CZĘŚĆ II – ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to czas zmian zarówno dla nauczyciela, jak i człowieka.
Przez trzy lata pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania przedszkola, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań przedszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Chcąc udoskonalić warsztat pracy nauczyciela trzeba wiedzieć, jak poprawnie zrealizować swój staż. Dlatego też punktem wyjścia do sprostania temu wymaganiu było dla mnie poznanie zasad rządzących awansem zawodowym.
Przez cały okres stażu zapoznawałam się z aktami prawnymi dotyczącymi oświaty, zmianami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Zaznajomiłam się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu poprzez analizę takich aktów jak: Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela, a także Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ustawy o Systemie Oświaty. Zgodnie z przepisami we wrześniu 2012 r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora przedszkola.
Wzięłam udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego” zorganizowanego przez WODN w Skierniewicach.
Na bieżąco śledziłam strony internetowe MEN i KO. Dodatkowo zaczęłam tworzyć swoją własną biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu (w formie tradycyjnej i multimedialnej). Zapoznałam się też z dokumentami wewnątrz przedszkolnymi. Wszystkie dokumenty prawa oświatowego i przedszkolne wymieniłam w dalszej części sprawozdania. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam na bieżąco w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, notatek, protokołów, referatów, wytworów dzieci, wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych, dekoracji sal, zdjęć.
Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami dzieci.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem – panią mgr Małgorzatą Panek. We wrześniu 2012 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Systematycznie współpracowałam z opiekunem stażu . Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności . Możliwość poprowadzenia zajęć pod okiem opiekuna w wielu przypadkach utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności swoich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć czy doboru ćwiczeń. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Zawsze mogłam podzielić się własną wiedzą i umiejętnościami, uzyskać ocenę własnej pracy, otrzymać wskazówki do dalszych działań pedagogicznych, zaprezentować wychowanków i ich umiejętności. Posiadanie swojego opiekuna podczas stażu dało mi poczucie większego komfortu podczas pełnienia swoich obowiązków, bowiem miałam świadomość, iż wszelkie mogące się pojawić trudności zostaną wspólnie rozwiązane.
Efekty realizacji:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom i zadaniom.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dokładnie zapoznawałam się
z dostępnymi na rynku programami nauczania w przedszkolu, aby wybrać najbardziej właściwy dla danej grupy. Po dopuszczeniu programu do użytku układałam plany miesięczne, ustalając cele i tematykę zajęć w ujęciu tygodniowym. W planach uwzględniałam podstawę programową, ramowy rozkład dnia, programy przyjęte do realizacji, plan pracy przedszkola, możliwości dzieci i potrzeby rodziców, a także warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola.
W trakcie stażu:
a) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych;
b) przygotowywałam scenariusze zajęć;
c) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne i edukacyjne, między innymi: karty pracy, plansze, gazetki tematyczne.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola zajęcia: „Nasze bezpieczeństwo”, „Jesień w sadzie”, „Jesienne liście”, „Szaruga jesienna”, „Mikołajkowe dary”, „Wilk i siedem koźlątek – czyli nie otwieraj drzwi obcym”, „Tajemniczy list od jesiennego wiatru”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Przedszkolne muzykowanie – z zakresu edukacji muzycznej”, „Kosmiczne przygody – wyprawa w kosmos”, „Nie ma życia bez wody – zabawy z wodą”, „Dzień Matki”, „Żyj w zgodzie z naturą” (2012/2013 r.). „Bezpieczna droga do przedszkola”, „Czemu pada deszcz?”, „Dzień Edukacji Narodowej”, „Andrzejki”, „Spotkanie z Mikołajem”, „Eksperymenty i doświadczenia z wodą – mali badacze”, „Każdy lubi bajki”, „Z wizytą w gospodarstwie domowym”, „Pisanki, kraszanki...”, „Moje ulubione zwierzątko”, „Jesteśmy dziećmi – mamy swoje prawa” (2013/2014 r.). „Jesień daje nam owoce: jabłka, gruszki, śliwki”, „Jesień w parku: jesienne wróżki”, „Wieje i pada: burza jest groźna”, „Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki”, „Mamy swój bal”, „Co nam daje ciepło?”, „Mamy ciepłą wiosnę”, „Na wiejskim podwórku”, „Jezdnię przechodzimy po pasach: na ulicy” (2014/2015 r.).
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i relacje z dziećmi. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez panią Małgorzatę Panek.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z dziećmi oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem dzieci słabszych i tych zdolniejszych.
Efekty realizacji:
Obserwacja zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę, a także na stosunek nauczyciela do dzieci. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka. Dzięki nabytej umiejętności w swojej pracy dydaktycznej stosuję nowatorskie metody aktywizujące dzieci. Podczas zajęć wykorzystuję elementy twórczego działania np. :
- elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- elementy ćwiczeń Metodą Dennisona (Kinezjologia edukacyjna),
- elementy Metody Pedagogiki Zabawy,
- elementy dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
- elementy Metody Relaksacji wg Jacobsona,
- elementy pedagogiki alternatywnej M. Montessori,
- elementy Metody Gimnastyki Twórczej - improwizacji ruchowej R. Labana,
- zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Po dokonaniu analizy własnej doszłam do następujących wniosków:
- praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji,
- w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z dzieckiem,
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
- poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania,
- mam dobry kontakt z dziećmi,
- potrafię współpracować z dziećmi,
- powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb dzieci.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Samodzielnie tworzyłam i gromadziłam materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć zarówno dydaktycznych, jak i plastycznych. Przygotowując uroczystości przedszkolne pisałam scenariusze przedstawień oraz tworzyłam dekoracje, będące nieodłącznym elementem wystroju sal.
W okresie stażu na bieżąco śledziłam portale internetowe zawierające materiały dydaktyczne i edukacyjne dla uczniów i nauczycieli m.in.:
www.men.gov.pl
www.kuratorium.waw.pl
www.literka.pl
www.profesor.pl
www.edux.pl
www.eduseek.pl
www.portaloswiatowy.pl
www.wychowanieprzdszkolne.pl
Realizowałam program własny
Samodzielnie opracowałam i realizowałam plan zajęć koła plastycznego dla dzieci wykazujących zdolności plastyczne. Celem jego było uwrażliwianie dzieci na sztukę oraz umożliwienie im rozwijania zainteresowań. Dokonywałam ewaluacji poprzez rozmowy i obserwacje dzieci podczas zajęć, jak również ocenę ze strony rodziców.
Przy współpracy innych nauczycielek stworzyłyśmy program innowacji pedagogicznej pt.: „Bezpieczne dziecko – pierwsza pomoc od przedszkola”.
Efekty realizacji:
Internet zawiera ogromną liczbę portali internetowych przeznaczonych dla uczniów oraz nauczycieli każdego przedmiotu. Śledzenie w/w portali edukacyjnych pozwoliło na zgromadzenie w czasie stażu pokaźnej liczby materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, tekstów, itp.
Gromadząc materiały, pisząc plany pracy i tworząc pomoce dydaktyczne wykorzystywałam różnego rodzaju techniki, wzbogacając swój warsztat pracy nauczyciela.

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Prawidłowo prowadziłam dokumentację nauczyciela:
- dzienniki zajęć przedszkola – zapis zajęć, odnotowywanie obecności;
- pisanie planów miesięcznych oraz scenariuszy zajęć;
- uzupełnianie kart obserwacji dzieci, wyciąganie wniosków wypływających
z obserwacji,
- diagnozę przedszkolaków,
- arkusz monitoringu potrzeb dzieci,
- arkusz badania mowy,
- dokumentacja pracy wychowawcy grupy przedszkolnej, teczka wychowawcy.
Efekty realizacji:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć dodatkowych, arkuszy obserwacji, jak również arkuszy diagnozy dojrzałości szkolnej pięcio- i sześciolatka. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana przeze mnie w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania rocznego oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

Dokonywałam ewaluacji
Dokonywałam ewaluacji programów wychowawczo- dydaktycznych, monitorowałam podstawę programową oraz wypełniałam arkusz samooceny. Analizując własne działania realizowane w ciągu roku szkolnego określałam swoje mocne i słabe strony oraz wysuwałam wnioski do dalszej pracy. Każda samoocena wpływała na doskonalenie
w sobie tego, co jeszcze w pełni mnie nie satysfakcjonowało.
Opracowałam narzędzia diagnostyczne do ewaluacji wewnętrznej. Wyciągnięte wnioski z ewaluacji oraz raport posłużyły do oceny programu, ukierunkowały do dalszej pracy. Były miernikiem jakości pracy przedszkola.
Efekty realizacji:
Zespołowo analizuje się problemy, doskonali metody i formy współpracy.
Nauczyciele współpracują ze sobą, integruje się grupa. Wyniki pracy zespołów są oceniane w procesie bieżącego zarządzania przedszkolem.

6. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, konferencjach, szkoleniach i Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Rok szkolny 2012/2013
- Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Komputer jako narzędzie edukacji i pracy w przedszkolu” ,
- Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Bezpieczne dziecko na drodze”,
- Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „ Aktualizacja pierwszej pomocy PCK”,
- Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Bezpieczne dziecko na drodze”,
- Szkolenie: „Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego”,
- Konferencja (narada): „Wspomaganie rozwoju dziecka 6 – letniego, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w placówkach, prowadzenie dokumentacji przedszkolnej z uwzględnieniem placówek niepublicznych”,
- Warsztaty plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej i wielkanocnej,
- „Zabawy, ćwiczenia i tańce z wykorzystaniem muzyki ludowej”,
- Szkolenie: „Jak nauczyć matematyki małe dzieci. Strategia: Konkret – Model – Abstrakcja”,
- Konferencja: „ Na dobry start w przygotowaniach do szkoły. Tropiciele – roczne przygotowanie przedszkolne. Wydawnictwo WSiP”,
- Kursy online: Akademia umiejętności: „Arteterapia w praktyce przedszkolnej” oraz „Public Relations szkoły a wizerunek placówki w środowisku lokalnym”.
Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku: logopedia i zarządzanie oświatą (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie).
Rok szkolny 2013/2014
- Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka”,
- Warsztaty szkoleniowe na temat: „Dekoracje i laurki okolicznościowe”,
- Warsztaty plastyczne na temat: „Obrzędy i tradycje w przedszkolu i szkole: Boże Narodzenie w przedszkolu”,
- Konferencja na temat: „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – przygotowanie do nauki matematyki”,
- Konferencja na temat: „Na dobry start w przedszkolu – wyjątkowy program wychowawczy”,
- Warsztaty metodyczne na temat: „Rozwijaj zainteresowania czytelnicze i kreatywność uczniów poprzez orgiami płaskie z koła”,
- Konferencja na temat: „Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – przygotowanie do nauki czytania i pisania”,
- Szkolenie na temat: „Pierwsza klasa to nie czas na eksperymenty, czyli jak uczyć w nowej rzeczywistości”,
- Warsztaty plastyczne na temat: „Obrzędy i tradycje w przedszkolu i szkole: Techniki malarskie”.
Rok szkolny 2014/2015
- Szkolenie na temat : „Jak zachować właściwe relacje we współpracy z roszczeniowymi rodzicami?”.
- Warsztaty plastyczne na temat: „Wkrótce Boże Narodzenie – dekoracje świąteczne”.
- „Język obcy w edukacji przedszkolnej – e – warsztaty metodyczne. Przygotowanie do nauki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej”.
- „Język obcy w edukacji przedszkolnej – e – warsztaty metodyczne. Rytuały i gesty w pracy z dziećmi”.
- „Język obcy w edukacji przedszkolnej – e – warsztaty metodyczne. Zabawy ruchowe w przygotowaniu do nauki języka angielskiego”.
- „Język obcy w edukacji przedszkolnej – e – warsztaty metodyczne. Wykorzystywanie wierszyków i piosenek”.
- „Język obcy w edukacji przedszkolnej – e – warsztaty metodyczne. Praca z ilustracją i książką – angielski dla starszaków”.
- „Język obcy w edukacji przedszkolnej – e – warsztaty metodyczne. Praca z cyklem Angielski dla starszaków.
- „Wychowanie przez sztukę z Przygodą z uśmiechem – e - warsztaty metodyczne”.
- „W tej zabawie jest metoda! Mali Tropiciele poznają świat – e – warsztaty metodyczne wychowania przedszkolnego”.
- Szkolenie na temat: „Wspomaganie rozwoju przedszkolaków. Cykl Kraina przedszkola.”
- „Aktualizacja pierwszej pomocy przedmedycznej PCK”.
- Warsztaty plastyczne: „Papieroplastyka okolicznościowa. Dzień Ojca i Matki”.
- Seminarium „Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego”.
- Konferencja na temat: „Mój warsztat pracy: Zabawy matematyczne dla 3 – latków”.
Byłam opiekunem praktyki nauczycielskiej odbywanej przez kilku studentów studiów II stopnia. Prowadziłam zajęcia dydaktyczne w ich obecności, jak również obserwowałam zajęcia prowadzone przez praktykantki i praktykanta.
Służyłam pomocą i radą studentom przy pisaniu prac, m. in. wypełniałam ankiety, które miały być miernikiem poziomu pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Efekty realizacji:
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola.
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

7. Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych
i wychowawczych wynikających ze statutu placówki. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w posiedzeniach zespołów samokształceniowych przedszkola. Ponadto czynnie uczestniczyłam we wszystkich, uwzględnionych w harmonogramie pracy przedszkola, posiedzeniach szkoleniowych. Realizacja zadań zawartych w tym obszarze polegała na współpracy ze wszystkimi organami przedszkola, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Jako członek Rady Pedagogicznej starałam się rzetelnie i czynnie współuczestniczyć w przygotowaniach dokumentów organizujących pracę. Zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi zgodnie ze specyfiką przedszkola określić zadania jakie ma do wypełnienia nauczyciel –wychowawca. Protokołowałam posiedzenia Rady Pedagogicznej.
Byłam protokolantem podczas komisji kwalifikacyjnej nauczycieli stażystów.
Efekty realizacji:
Dobre relacje z pracownikami przedszkola wpływają korzystnie na proces edukacji dzieci. Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i szkoleniowych wpłynęło na lepszą organizację i przebieg codziennej pracy.


8.Powiększanie przedszkolnej biblioteczki metodyczno - przedmiotowej.
W trakcie mojej pracy nauczyciela zawsze korzystałam i nadal korzystam z różnych środków multimedialnych. Preferuję podręczniki, do których dołączone są CD, CD-ROM lub/i DVD-ROM. Dzięki temu dzieci na zajęciach mają możliwość „osłuchania” się z autentycznym nagraniem piosenki, rytmu, odgłosu czy konkretnego dźwięku. Ponadto sama opracowuję szereg autorskich materiałów dydaktycznych na bazie materiałów autentycznych, wykorzystując zbiory internetowe czy prasowe. Pozyskane dodatkowo materiały szkoleniowe, wizualne (plakaty) oraz audiowizualne (materiały audio zgromadzone na nośnikach cyfrowych), a także liczne multimedialne prezentacje są stałym elementem moich zajęć dydaktycznych.
Efekty realizacji:
Wprowadzenie kart pracy oraz prezentacji multimedialnych sprawia, iż materiał jest przedstawiony bardziej obrazowo, a dzieciom jest łatwiej zapamiętać nowe wiadomości.

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
W okresie stażu systematycznie prowadzę dokumentację przebiegu całego okresu stażu, gromadząc dokumenty:
- zaświadczenia o przebytych kursach i szkoleniach,
- scenariusze przeprowadzanych zajęć, referaty,
- dyplomy za uzyskane osiągnięcia w konkursach plastycznych,
- wytwory prac dzieci (prace plastyczne), pomoce dydaktyczne, zdjęcia.
Efekty realizacji:
Zgromadzone scenariusze zajęć pozwalają mi na wykorzystanie zdobytej wiedzy w dalszym toku realizacji stażu, jak również do dzielenia się z innymi nauczycielami na portalach internetowych. Dyplomy za osiągnięte sukcesy plastyczne pozwalają na porównanie wyników osiągnięć w poszczególnych latach, wpływają mobilizująco i zachęcają dzieci do osiągania podobnych sukcesów lub zajmowania jeszcze lepszych miejsc.

10. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przez cały rok odbywania stażu na bieżąco prowadziłam arkusz monitoringu do gromadzenia informacji w sprawie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Zgromadzone informacje uporządkowałam i opracowałam w formie pisemnej.
Efekty realizacji:
Bieżące gromadzenie materiałów, dokumentów i zapiski z realizacji zadań wynikających z harmonogramu pracy ułatwiły mi napisanie sprawozdania rocznego z odbywanego stażu.


§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Współorganizowanie wycieczek dla dzieci. 2. Podjęcie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola.
W miarę możliwości i potrzeb integracji organizowałam wycieczki po najbliższej okolicy:
• spacery po miejscowości, wyjścia do parku, na skrzyżowanie,
• wyjście na pobliski grób Jana Pawła II (w listopadzie),
• wyjście do Urzędu Miasta, na pocztę, do biblioteki, do Szkoły Podstawowej nr 1 na „Jasełka”, Szkoły Pijarskiej czy do innych przedszkoli na konkursy czy zwody sportowe.
Sprawowałam opiekę podczas wycieczki organizowanej przez Panią dyrektor:
• wyjazd do Maurzyc (2013 r.),
• wyjazd do Bolimowa – warsztaty garncarskie (2014 r.).
• wyjazd do Nieborowa – lekcja muzealna (2015 r.)
Wspólnie z dziećmi uczestniczyliśmy w pogadance z przedstawicielem policji, jak również w pokazie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przygotowanej na początku roku przez straż próbnej ewakuacji.
Efekty realizacji:
Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wszystkie wyjścia odnotowywane były w dzienniku zajęć, jak również w księdze wyjść.
Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom w bezpieczny i ciekawy dla nich sposób poznanie działalności różnych instytucji lokalnych, ciekawych ludzi, miejsc użyteczności publicznej i wybranych zawodów.

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.
W swojej pracy podejmowałam szereg działań wychowawczych, których celem było ukazanie dzieciom ogólnoludzkich zasad postępowania, uczenie prawidłowego reagowania na różne sytuacje. Przygotowując i przeprowadzając działania wychowawcze zawsze konsultowałam się z psychologiem i logopedą.
Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych
i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców.
W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:

Psycholog
Zgłaszałam zaobserwowane w funkcjonowaniu dziecka niepokojące symptomy przejawiające się w sferze wychowawczej, funkcjonowania ruchowego, emocjonalnego, społecznego, intelektualnego, komunikacji językowej (w mowie), w relacji w rodzinie,
w zachowaniach agresywnych w celu prowadzenia działań diagnostycznych. Otrzymywałam pisemną informację na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka z wyszczególnionymi zaleceniami.
Logopeda:
Współpraca z logopedą będącym stałym pracownikiem naszej placówki przebiegała następująco:
- wspólnie z logopedą przeprowadziłam badanie wśród dzieci celem stwierdzenia występowania wad wymowy oraz ryzyka dysleksji rozwojowej w danej grupie przedszkolnej,
-wprowadzałam zabawy i ćwiczenia oddechowe oraz artykulacyjne.
Współpraca ze specjalistami pomogła w badaniu efektów w odniesieniu do dzieci
objętych wspomaganiem i korygowaniem rozwoju wad wymowy.
Efekty realizacji:
Współdziałanie nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych dzieci wpływa korzystnie na monitorowanie przebiegu procesu wspomagania rozwoju i ich edukacji, jak również na zniwelowanie trudności i braków rozwojowych. Zwiększa i wyrównuje szanse edukacyjne dzieci.

4. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.
W ciągu stażu, jako wychowawca grupy, starałam się poznać środowisko lokalne dzieci. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach, spacerach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach czy też uroczystościach przedszkolnych. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych grup oraz innymi nauczycielami.
W sferze wychowawczej bardzo istotnym elementem pracy nauczyciela jest poznanie podległej mu grupy dzieci. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, postępów w rozwoju i stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły.
W czasie trwania stażu jako podstawę realizacji programu wychowawczego planując pracę z dziećmi opierałam się na programie „Ku dziecku”, opartego na teorii inteligencji wielorakich. Dodatkowo jako wyznaczniki jego realizacji służyły mi roczne plany pracy przedszkola oraz wnioski z rad pedagogicznych. Pomocna w doborze tematyki działań wychowawczych była również współpraca z rodzicami dzieci zwracającymi uwagę na istnienie potencjalnych zagrożeń i konieczność podejmowania działań profilaktycznych. Nie bez znaczenia okazała się także wymiana doświadczeń i konsultacje z innymi nauczycielami.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola
z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców. Zapoznawałam rodziców z wynikami diagnozy przedszkolnej, dzięki której dostrzegali postępy i rozwój własnego dziecka widziany oczami nauczyciela.
Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami
w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Przez cały okres stażu byłam w stałym kontakcie z większością rodziców i także w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu. Starałam się poznać jak najlepiej środowisko dzieci, rodziców.
Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli wątpliwości wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi na spotkaniach indywidualnych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać grupowe nieporozumienia. Wielokrotnie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji, indywidualności, integracji, agresji, przemocy i bezpieczeństwa. Przygotowywałam wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym, prezentacje multimedialne, aby wizualnie odzwierciedlić treści pogadanki.
Przez cały rok stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela i wychowawcy. Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy zaobserwowałam, że dzieci mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału szukałam nowych rozwiązań, stosując często na zajęciach metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy (gry edukacyjne, dramę, zabawy pantomimiczne).
Jako wychowawczyni grupy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu integrację środowiska przedszkolnego. Zintegrowanie rodziców ze społecznością przedszkolną jest szalenie ważne. To rodzice decydują, co dzieje się z dzieckiem, pozyskanie ich zaufania i współpracy daje gwarancję sukcesu. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym starałam się włączać rodziców dzieci w przygotowania i realizację wielu imprez. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Zorganizowałam wiele uroczystości w grupie: Andrzejki, Mikołajki, Wieczór Wigilijny, Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Matki. Starałam się, aby przedszkolaki czuły się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowały siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, spotkaniach indywidualnych czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.
Zawsze dbałam o to, aby moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej.
Efekty realizacji:
Poznanie środowiska przedszkolaków i ich sytuacji rodzinnej wpłynęło korzystnie na współpracę zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami. Nastąpiła integracja środowiska rodzinnego z przedszkolem. Wypracowałam wraz z rodzicami pomysły na rozwiązywanie ewentualnych problemów. Zdobyłam zaufanie w relacji dziecko- nauczyciel, rodzic- nauczyciel. Wzrosła świadomość rodziców na temat zadań i funkcji przedszkola.
Wszystkie te działania wpłynęły na podniesienie jakości pracy mojej i przedszkola

5. Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, pikników we współpracy z rodzicami.
Kolejną formą zajęć pozwalającą dzieciom odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym najbliższego środowiska były uroczystości organizowane na terenie przedszkola. W ciągu stażu czynnie angażowałam się w przygotowywanie i udział w uroczystościach o charakterze kulturowo – rodzinnym uroczystości przedszkolnych i środowiskowych, takich jak:
- Pasowanie na Przedszkolaka,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Bal Jesieni,
- Zabawa Andrzejkowa,
- Zabawa z Mikołajem,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Choinka Noworoczna,
- Bal karnawałowy,
- Jasełka,
- Gwiazdka dla Afryki,
- Wszystkie Kolory Świata,
- Dzień Kobiet,
- Pierwszy Dzień Wiosny,
- Dzień Dziecka,
- Piknik rodzinny,
- Zakończenie roku szkolnego.

Rodzice z ochotą włączali się w organizowane i współorganizowane przeze mnie uroczystości i imprezy przedszkolne.
Efekty realizacji:
*wzbudzałam w dzieciach chęć do zdobywania i wykazywania się wiedzą w czasie zdrowego współzawodnictwa;
*radość dzieci, wzruszenie zaproszonych gości;
*aktywny udział dzieci w odbiorze sztuki i jej tworzenie;
*integrowałam społeczności podczas imprez;
*zacieśniałam więzi rodzinne;
*uzyskiwałam otwartość dzieci na nowe niekonwencjonalne wyzwania;
*ośmielałam i dodawałam odwagi w podejmowaniu wyzwań, jakim są publiczne wystąpienia;
*umożliwiałam zaprezentowanie przez dzieci własnych zdolności i umiejętności;
*promowałam przedszkole w lokalnym środowisku i mediach;
*dzięki mojemu zaangażowaniu został poszerzony zakres działań przedszkola.

6. Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami.
Zintegrowanie rodziców ze społecznością przedszkolną jest szalenie ważne. To rodzice decydują, co dzieje się z dzieckiem. Pozyskanie ich zaufania i współpracy daje gwarancję sukcesu. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym starałam się włączać ich w przygotowania i realizację wielu imprez. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. W ramach integracji z rodzicami prowadziłam zebrania, na których zapoznawałam ich z dokumentami przedszkola, informowałam o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu moich wychowanków. Spotkania takie często kojarzą się zarówno rodzicom, jak i nauczycielom z przykrym obowiązkiem. Oczywiście, każdy nauczyciel wie, że należy chwalić, chwalić i jeszcze raz chwalić dzieci, ale niestety, nigdy nie jest tak idealnie, żeby nie pojawiały się przykre (dla obu stron) tematy. Ważny jest sposób mówienia o problemach, a ten jest w dużym stopniu zależny od relacji, jakie występują miedzy nauczycielem a rodzicem. Jeśli na zebraniu panuje atmosfera empatii i zrozumienia, łatwiej jest dojść do wspólnych, efektywnych rozwiązań.

Efekty realizacji:
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich wychowanków poza środowiskiem przedszkolnym, co pozwoliło mi lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku z dobrą współpracą z rodzicami mogłam szybciej i na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze.
7. Zajęcia otwarte dla rodziców.
Podejmując współpracę z rodzicami organizuję zajęcia otwarte, na które zapraszam rodziców. Zajęcia otwarte to sposób indywidualnego zbliżenia rodziców do problemów wychowania w przedszkolu. Dzięki nim rodzice mogli w bezpośredni i atrakcyjny sposób poznać zadania, jakie realizowane są w pracy z dziećmi oraz zaobserwować i poznać stosowane formy i metody pracy. Zajęcia na które zapraszałam rodziców wyzwalały różne formy aktywności dziecka, angażując przy tym ich rodziców.
Zawsze dbałam o to, aby moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej.
Prowadziłam również zajęcia, podczas dni otwartych, dla nowo przyjętych dzieci.

8. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych.
Brałam czynny udział w realizacji kalendarza uroczystości. Byłam współautorką i współorganizatorem następujących uroczystości przedszkolnych i środowiskowych:
• Montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
• Pasowanie na przedszkolaka,
• Bal Jesieni,
• Mikołajki, wieczór wigilijny, Jasełka,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Zabawa karnawałowa,
• Powitanie wiosny,
• Dzień Kobiet, Dzień Matki,
• Dzień Dziecka,
• Piknik Rodzinny, zakończenie roku szkolnego.

Efekty realizacji
Przygotowanie przedszkolnych uroczystości było okazją do rozwinięcia uzdolnień artystycznych dzieci, zwiększenia ich motywacji, a także promocji przedszkola na terenie społeczności lokalnej.
Uroczystości przedszkolne zostały przeprowadzone w oparciu o opracowane przeze mnie scenariusze i udokumentowane w Kronice Przedszkolnej, wykonanych zdjęciach oraz na płycie DVD.

9. Organizowanie różnorodnych konkursów i quizów przedszkolnych.
Organizowanie konkursów przewidziałam w późniejszym czasie odbywania stażu, między innymi na zakończenie innowacji pedagogicznej pt.: „Bezpieczne dziecko – pierwsza pomoc od przedszkola”.

10. Promowanie przedszkola poprzez udział dzieci w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.
Ważnym dla mnie zadaniem było zawsze inspirowanie dzieci do rozwijania ich zainteresowań i zdolności. Dlatego też przygotowywałam dzieci do licznych konkursów. Tworzyłam wraz z dziećmi prace plastyczne na konkursy. W ramach tych zajęć dzieci rozwijały swoje zdolności i umiejętności plastyczne, muzyczne. Udział w nich dał moim podopiecznym możliwość przystąpienia do konkursów przedszkolnych, gdzie odnosili sukcesy, zdobywając atrakcyjne nagrody.
Przygotowując dzieci do konkursów przekazywałam przedszkolakom swoją wiedzę i doświadczenie, które uzyskałam w różnych formach doskonalenia oraz poprzez własne zainteresowania i samokształcenie, promowałam również nasze przedszkole w szerszym środowisku. Eksponowałam dziecięce prace plastyczne na wystawkach i gazetkach ściennych.
Przygotowywałam dzieci do udziału w następujących konkursach:
- Konkurs promujący Festiwal Małych Form Teatralnych pt. „Entliczek Pentliczek”,
- „Łowicka Szopka Bożonarodzeniowa”,
- „Małe – Wielkie Marzenia, list do Świętego Mikołaja”,
- „Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe” - konkurs on-line w ramach programu Akademia Aquafresh,
- „Tradycje Wielkanocne”,
- „Wierszem malowane” - konkurs plastyczno – fotograficzny z okazji ogłoszenia przez Sejm RP roku 2013, rokiem Juliana Tuwima,
- „Kolorowy Świat Łowiczanki” – w ramach programu plastycznego Łowickiej Spółdzielni Mleczarskiej,
- „Najpiękniejsze miejsce w okolicy” – konkurs on-line w ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
- „O niezwykłej krawcowej z Łowicza, co miłością niebo łatała”.
„Drugie życie śmieci” – Wielki Konkurs Ekologiczny dla Przedszkoli (konkurs on-line),
- „Łowicka Szopka Bożonarodzeniowa”,
- „Wiersze Pana Jana i Juliana” – konkurs recytatorski,
- „Moja rodzina” – konkurs plastyczny,
- „Co się kryje w mleku?” – konkurs plastyczny.
- „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” – konkurs ekologiczny.
- „Wszystkie Kolory Świata” – konkurs na najładniejszą laleczkę.
- „Żyję zdrowo i bezpiecznie” – konkurs muzyczny.
Konkursy te oprócz nagród i wyróżnień, dawały dzieciom ogromną satysfakcję,
a także były cennym doświadczeniem w tak młodym wieku oraz zachętą i motywacją do dalszej pracy.
Organizowałam również uroczystości przedszkolne, na których dzieci występowały z przygotowanym przeze mnie programem artystycznym.
W ramach edukacji ekologicznej i zdrowotnej przygotowałam dzieci do wystąpienia pt. „Królewna Śmieszka i Ekoludki”, które uświetniło otwarcie placu zabaw przy ulicy Klickiego.
Realizowałam programy edukacyjne propagowane przez inne instytucje:
- „Kubusiowi przyjaciele natury” - Ogólnopolski Program Ekologiczny,
- „Akademia Aquafresh” - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej,
- „Czyste powietrze wokół nas” - plan pracy oświatowo- zdrowotnej we współpracy z Sanepidem,
- „Gwiazdka dla Afryki” – Program Organizacji Unicef,
- „Wszystkie Kolory Świata” – Program Organizacji Unicef,
- „Ćwiczyć każdy może” - Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.
W ramach programu zdrowotnego „Akademia Aquafresh” wraz z wszystkimi przedszkolakami wzięliśmy udział w zbiorowym myciu ząbków przez 2 minuty, Bijąc Rekord Guinnessa.
Brałam dwa lata z rzędu udział w Marszu dla Życia i Rodziny. Podczas familiady parafialnej, na scenie zaprezentowało się nasze przedszkole. Przedszkolaki wraz z rodzicami zaśpiewały piosenkę pt. "Moja rodzina".

Efekty realizacji:
W celu zachęcenia rodziców do współpracy z przedszkolem zaangażowałam się w konkursy on - line: „Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe” - w ramach programu Akademia Aquafres, „Najpiękniejsze miejsce w okolicy” – w ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury oraz „Drugie życie śmieci”, gdzie wspólnie z przedszkolakami, na zajęciach plastycznych, wykonaliśmy prace konkursowe. Rodzice drogą internetową mogli oddawać głosy na stworzoną przez dzieci pracę.
Zajęliśmy I miejsca w konkursach: Konkurs promujący Festiwal Małych Form Teatralnych pt. „Entliczek Pentliczek”, „Tradycje Wielkanocne” oraz III miejsce w konkursie plastycznym „O niezwykłej krawcowej z Łowicza, co miłością niebo łatała”. Zajęliśmy II miejsca w konkursie plastycznym: „Moja rodzina” oraz „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.
Przygotowując dzieci do konkursów przekazywałam wychowankom swoją wiedzę i doświadczenie, które uzyskałam w różnych formach doskonalenia oraz poprzez własne zainteresowania i samokształcenie. Promowałam również nasze przedszkole w szerszym środowisku, jak również zdrowy styl życia.
Rozwijałam i przekształcałam spontaniczną motywację poznawczą w świadomą motywację, co jest wdrażaniem do samokształcenia. Dzieci miały możliwość twórczej realizacji własnych pomysłów. Przedszkolaki odnosiły sukcesy i zdobywały nagrody oraz wyróżnienia, a tym samym promowały przedszkole i podnosiły jego prestiż.
Wpłynęło to znacząco na podniesienie osiągnięć przedszkola, jak również na satysfakcję dzieci i rodziców.

11. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania niektórych akcji społecznych na terenie przedszkola.
W przedszkolu pełniłam funkcję koordynatora w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków pt. „Akademia Aquafresh”, koncentrującym się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz Ogólnopolskim Programie Edukacji Ekologicznej pt.: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
W roku szkolnym 2013/2014 byłam koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Unicefu „Gwiazdka dla Afryki”, w ramach którego w naszym przedszkolu zorganizowana była pionierska akcja charytatywna pt. „Podarujmy coś wyjątkowego dzieciom w Sierra Leone”. Uzbieraliśmy kwotę około 1 000 zł., za którą zostały zakupione najpotrzebniejsze szczepionki dla afrykańskich dzieci. W następnym roku wzięliśmy udział w kolejnej akcji Organizacji Unicef „Wszystkie Kolory Świata”, której również zostałam koordynatorem. Sprzedając laleczki na aukcji charytatywnej zbieraliśmy pieniądze dla dzieci w Sudanie Południowym. Kwota uzbierana wyniosła ponad 1200 zł.
Efekty realizacji:
Wdrażanie programów z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej ma korzystny wpływ na dalszy rozwój dziecka, a propagowanie pomocy humanitarnej ludziom potrzebującym, uświadamia wartości będące podstawą egzystencji ludzkiej.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego ( portale internetowe);
• poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje.
Na bieżąco korzystam także ze stron rządowych, które są poświęcone oświacie. Dzięki nim zapoznawałam się z dokumentami, rozporządzeniami i ustawami, zdobywałam informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
Efekty realizacji:
Potrzebne informacje wydrukowałam i zamieściłam w teczce awansu zawodowego. Umożliwiło mi to pracę zgodnie z przepisami prawa oświatowego, których aktualne wersje można bardzo łatwo pozyskać.

2.Wykorzystanie umiejętności obsługi komputera w codziennej pracy nauczyciela.
W obecnym czasie jednym z podstawowych narzędzi pracy jest komputer zaś źródłem informacji - Internet. W praktyce nauczycielskiej komputer stał się nowoczesnym, atrakcyjnym środkiem dydaktycznym, zdecydowanie usprawniającym proces nauczania - uczenia się, ale przede wszystkim nieocenionym narzędziem pracy nauczyciela. Właściwemu wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej sprzyja odpowiednie przygotowanie, osobiste zaangażowanie nauczyciela oraz inwencja twórcza.
W związku z powyższym komputer stał się nieodłącznym elementem mojej pracy a systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej prostym i bogatym sposobem wspierania procesów i oddziaływań edukacyjno -wychowawczych.
W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu mojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy przedszkola.
Mając na względzie fakt, iż komputer stał się nieodzowny we współczesnej rzeczywistości systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu technologii komputerowej śledząc w Internecie nowinki technologiczne. W okresie stażu wzięłam udział w szkoleniu na temat: „Komputer jako narzędzie edukacji i pracy w przedszkolu” .
Podczas całej swojej pracy w znacznym stopniu starałam się wykorzystywać technologię komputerową, która z czasem stała się niezbędna w moim warsztacie. Gromadzenie wszelkich opracowanych przeze mnie pomocy do pracy okazało się bardzo przydatnym procesem, wręcz nawykiem. Dzięki temu dysponuję dość obszerną bazą zgromadzonych treści na płytach CD lub DVD, z której w każdej chwili mogę skorzystać, a jednocześnie na bieżąco ją udoskonalać, co oszczędza mój czas. Ponadto wszelkie materiały czy dokumenty sporządzone przy użyciu techniki komputerowej są o wiele bardziej estetyczne i przejrzyste niż te tworzone ręcznie. Komputer traktuję jako narzędzie do codziennej pracy. Jego użycie stało się oczywiste przy pisaniu wszelkiej dokumentacji, np.: planów pracy wychowawczej, sprawozdań, scenariuszy, konspektów, ankiet, inscenizacji, materiałów informacyjnych dla rodziców, co podnosi ich estetykę i prestiż przedszkola.
Dzięki opanowaniu umiejętności obsługi programów graficznych wykonałam również wiele pomocy dydaktycznych. Posłużyły mi one do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Wykonywałam tą techniką także zaproszenia, podziękowania, dyplomy, ogłoszenia, ilustracje do gazetek.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców i środowiska lokalnego opracowałam „ Foto - pokaz dzieci z Sierra Leone”. Multimedialna prezentacja stała się wizytówką akcji charytatywnej, organizowanej w Przedszkolu nr 3, w ramach programu Unicef „Gwiazdka dla Afryki”. Stworzyłam również prezentację na temat sytuacji życiowej ludności w Sudanie Południowym, wyświetlanej podczas akcji charytatywnej „Wszystkie Kolory Świata”.
Często jako pomoc wykorzystywałam do tego celu encyklopedię multimedialną oraz Internet. Ponadto kontaktowałam się z niektórymi rodzicami moich uczniów poprzez pocztę elektroniczną: przesyłałam zdjęcia z uroczystości i wydarzeń przedszkolnych.
Poszukiwałam rozwiązań moich problemów dydaktycznych i wychowawczych także poprzez systematyczne śledzenie zasobów portali edukacyjnych i programów internetowych na stronach: www.literka.pl,www.przedszkolaczek.pl, www.publikacje.edu.pl. , www.scholaris.pl, www.kuratorium.kat.pl., www.nauczycielkiprzedszkola.pl www.eduinfo.pl, www.menis.pl.
Otrzymuję pocztą elektroniczną materiały z wydawnictw i informacje o kursach oraz szkoleniach.
W codziennej pracy stosowałam techniki komputerowe, które były mi niezbędne podczas przygotowywania materiałów dydaktycznych dla dzieci, scenariuszy zajęć, sprawozdań, planów, dokumentacji przedszkolnej itp. Wykorzystywałam również arkusze kalkulacyjne do robienia różnego rodzaju opracowań i zestawień, tworzyłam liczne prezentacje multimedialne.
W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 podjęłam się prowadzenia strony internetowej, ze skutkiem bardzo dobrym.
Efekty realizacji:
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę z dziećmi. Właściwe wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej pozwoliło mi na wzbogacenie warsztatu pracy i właściwą jego organizację oraz przyniosło korzyści mnie i moim wychowankom. Dało możliwość dostępu do nieograniczonej ilości materiałów, co skutkuje poszerzeniem wiedzy merytorycznej. Sprawne posługiwanie się przeze mnie technologią informacyjną i komunikacyjną wpłynęło także na podniesienie jakości realizowanego w przedszkolu procesu dydaktyczno – wychowawczego. Podniosło moje kompetencje (dzięki poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności), a zatem i efektywności nauczania. Pogłębiło moje zainteresowania związane ze światem techniki.
To wszystko korzystnie wpłynęło na pracę całego przedszkola.

3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
W swojej pracy na bieżąco korzystałam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego:
• korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali,
• publikowałam na stronie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości i zajęć (m. in. Miód i jego właściwości, Na wiejskim podwórku) plan rozwoju zawodowego oraz owe sprawozdanie - www.edux.pl,
• odwiedzałam strony: www.literka.pl, www.profesor.pl,www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl.
Obecnie analizuję ilość odsłon stron zawierających moje publikacje i widzę, że cieszą się one zainteresowaniem innych osób korzystających z tych portali. Dla mnie jest to ciekawe doświadczenie, które nadal będę kontynuować.
Warto jeszcze dodać, że do kontaktowania się z różnymi osobami z naszego przedszkola także wykorzystuję pocztę elektroniczną przesyłając ciekawe informacje.

Efekty realizacji:
Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a opublikowane przez mnie materiały okazały się pomocne innym nauczycielom.

4.Wykorzystanie komputera na zajęciach dydaktycznych. 5. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: pomocy dydaktycznych, planów pracy, sprawozdań, analiz, scenariuszy zajęć, uroczystości, elementów gazetek ściennych, zaproszeń, dyplomów na różne uroczystości czy podziękowań.
We współpracy z koleżanką opracowałam „Plan pracy zajęć edukacyjnych na komputerach”.
Prowadziłam zajęcia komputerowe dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. Zapoznawałam dzieci z komputerem i rozwijałam ich wiedzę oraz umiejętności stosownie do wieku. Uczyły się poprzez zabawę, zdobywały nowe doświadczenia. Uatrakcyjniałam pracę z dziećmi i motywowałam do dalszej pracy. Działania te skutecznie oddziaływały na wychowanków w kierunku ich rozwoju i nauki.
Efekty realizacji:
Wykorzystanie Internetu na zajęciach dydaktycznych zdecydowanie podniosło ich atrakcyjność. Stały się dla dzieci bardziej ciekawe, interesujące i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji przedszkolaków. Skróciło czas na przygotowanie zajęć edukacyjnych, a zatem stało się możliwe wykonania innych zadań na rzecz przedszkola. Stworzyło również możliwość aktywizacji moich uczniów na zajęciach oraz rozbudzania ich ciekawości poznawczej.

6.Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
Dzięki znajomości obsługi komputera w wersji elektronicznej przygotowałam plan rozwoju zawodowego, jak również sprawozdanie.
Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat awansu zawodowego.
§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Rozwijałam własne kompetencje pedagogiczne:
- poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach uzupełniających wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Wymieniłam je wcześniej w sprawozdaniu,
- wzbogacanie metod i form pracy wychowawczej i dydaktycznej o nowe metody aktywizujące, zabawy twórcze.
Aktualizowałam swoją wiedzę w zakresie aktywizujących metod pracy z dziećmi, w celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć i zabaw. Wprowadziłam następujące metody aktywizujące: praca w grupach, w parach, burza mózgów (zgromadzenie jak największej ilości pomysłów na rozwiązanie problemu), zabawa w skojarzenia (wzbogacanie słownictwa), drama, gry dydaktyczne, quiz.
Efekty realizacji:
Poprzez rozwijanie swoich kompetencji zdobyłam istotną wiedzę, którą umiejętnie wykorzystałam do rozwiązywania bieżących problemów (wobec dziecka lub rodzica). Zdobytą wiedzę starałam się zastosować w swojej pracy, rozwiązując sytuacje
o nasileniu grupowym lub jednostkowym.
Wykorzystywanie metod aktywizujących dzieci znacząco wpłynęło u nich na lepszą percepcję poznanych treści. Prowadzone zajęcia i zabawy stały się dla dzieci atrakcyjniejsze.
Znajomość i stosowanie w pracy metod aktywizujących wpłynęło na poprawę jakości mojej pracy.

2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie.
W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową, śledziłam nowości wydawnicze. Literatura ta była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć.
Na bieżąco korzystałam z zasobów biblioteki przedszkolnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego oraz czasopism zawodowych.
Wśród czasopism najwięcej informacji czerpałam z miesięcznika „Wychowanie w przedszkolu”. Zawarta w nim treść dostarczała aktualnych informacji z zakresu psychologii i pedagogiki, oprócz tego czasopismo było inspiracją przy doborze tematów tygodniowych do planów miesięcznych.
Nauczyłam się wykorzystywać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć starałam się integrować różne sfery osobowości dziecka: emocjonalną, motywacyjną i intelektualną. Systematycznie dbałam o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi.
Aktywnie pracując nad samokształceniem zapoznałam się i korzystałam z następujących pozycji:
1.Teresa Fiutowska „Scenariusze zabaw i zajęć oraz wskazówki metodyczne do książeczek dla starszych przedszkolaków”,
2.Helena Łazowska, Beata Mikiciuk, Barbara Moritz „Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania?”,
3.Ewa Skorek „Terapia pedagogiczna”,
4.„Każde dziecko to potrafi” – gry i zabawy z całego świata ,
7.Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
8.Marta Bogdanowicz „Piosenki do rysowania”,
9.Gruszczyk – Kolczyńska E.: Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli,
10.Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G „Psychologia rozwojowa
i wychowawcza wieku dziecięcego”,
11.Żebrowska M. „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”,
12. D. Chauvel ,, Zabawy relaksujące dla przedszkolaków”,
13.Adrychowska-Biegacz J.: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania,
14.Badowska A.: Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela,
15.Bogdanowicz Z.: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli,
16.Brown S.: Raz, dwa, trzy, spróbuj i Ty : Zabawy matematyczne dla przedszkolaków.
17. Florence Littauer: Jak zrozumieć innych poprzez zrozumienie siebie?, wyd. Logos. 2000r.
Efekty realizacji:
Udział w szkoleniach, studiowanie literatury fachowej oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pogłębiły moją wiedzę metodyczną i merytoryczną, pozwoliły mi lepiej planować swoją pracę, ale także były inspiracją do działań praktycznych. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności pracy pedagoga.

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze przedszkola, realizować program „Ku dziecku” oraz program profilaktyczny „Przeciwdziałanie Agresji w Przedszkolu”.
Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy społeczne i wychowawcze przedszkolaków. Motywowałam ich do nauki poprzez pochwały czy „naklejki serduszka”. Podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska poprzez aktywne uczestnictwo w programach („Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Dzieciaki - mleczaki) i akcjach („Gwiazdka dla Afryki”, „Wszystkie Kolory Świata”).
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami i rodzicami przedszkolaków. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Na spotkaniach grupowych, oprócz bieżących spraw dydaktyczno -wychowawczych, starałam się znaleźć czas na krótką pogadankę z rodzicami. Chciałam w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów, wyjaśnić relacje: rodzic – dziecko - nauczyciel czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie czyhają na ich dzieci.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb dzieci. Dobra współpraca z innym nauczycielami oraz rodzicami do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich podopiecznych, praca na rzecz grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że przedszkolaki rozwiązywały zadania bądź podejmowały prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Przez cały czas starałam się kształtować wśród wychowanków właściwe postawy wobec środowiska, a także drugiego człowieka.
Stałym elementem pogłębiania własnej wiedzy, doświadczenia były rozmowy i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Efekty realizacji:
Umiejętność stosowania zdobytej przeze mnie wiedzy przyczyniła się do rozwiązywania bieżących problemów, konfliktów, zapobiegania agresji, jak również integrowania grupy. Dobra współpraca z nauczycielami i rodzicami wpłynęła korzystnie na relację nauczyciel – dziecko – rodzic.

4. Sprawowałam opiekę nad studentem odbywającym praktykę pedagogiczną oraz stażystą pracującym w przedszkolu.
Jako opiekun praktyk byłam zobowiązana do zapoznania moich podopiecznych
z pracą nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz funkcjonowaniem przedszkola. Każdorazowo praktyki rozpoczynam od pokazania studentom dokumentacji przedszkola, na której będą opierali swoją przyszłą pracę. Czas, kiedy studenci byli słuchaczami prowadzonych przeze mnie zajęć był cennym doświadczeniem dla obu stron. Zawsze służyłam im odpowiedzią na wszelkie pytania dotyczące mojej pracy. Prowadząc zajęcia w obecności studentek oraz obserwując zajęcia prowadzone przez nie, dzieliłam się swoją wiedzą oraz wzbogacałam własną w nowe i ciekawe doświadczenia edukacyjne i wychowawcze. Na zakończenie praktyk wypisywałam opinie z ich przebiegu i realizacji podstawowych założeń oraz wystawiałam ocenę. Współpraca z nauczycielem stażystą była dla mnie nowym, ciekawym doświadczeniem w kontaktach interpersonalnych, dużą mobilizacją i wyzwaniem, aby młodego nauczyciela odpowiednio wdrożyć do pracy. Analizując ze studentkami ich wiedzę, doświadczenie i umiejętności, pomagałam im
w opracowaniu konspektów zajęć, dzieliłam się literaturą i pomocami dydaktycznymi. Zapoznałam studentów z obowiązującą dokumentacją i sposobem jej wypełniania. Wszystkie działania, podejmowane w okresie pełnienia obowiązków opiekuna praktyk, miały duże znaczenie dla mnie i nauczyciela rozpoczynającego pracę. Uzyskując pomoc z mojej strony nie czuł się bezradny, miał większe poczucie bezpieczeństwa, w pokonywaniu różnych trudności i niejasności w swoich pierwszych kontaktach z zawodem nauczyciela. Student uzyskał ode mnie podpowiedź w postaci sprawdzonych i wypraktykowanych metod i sposobów rozwiązania problemów dydaktyczno- wychowawczych.
Efekty realizacji:
Studenci poznali pracę przedszkola. Nabyłam pewności siebie w edukowaniu nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Dzieci mogły prezentować swoje możliwości przed szerszą publicznością
w trakcie trwania zajęć.
Podniosła się jakość mojej pracy, co poprowadziło w linii prostej do podniesienia jakości pracy przedszkola. Praktyki poszerzyły zakres działalności przedszkola i otworzyły je przed lokalnym akademickim środowiskiem.

§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Poznałam przepisy prawne związane z oświatą i opieką oraz śledziłam nowelizacje aktów prawnych :
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenia MENiS:
o Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego
o Rozporządzenie o pomocy psychologiczno pedagogicznej
o Rozporządzenie o podstawie programowej
o Rozporządzenie w sprawie oceny nauczyciela
o Rozporządzenie w sprawie innowacji i programów autorskich
o Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
o Rozporządzenie w sprawie BHP
o Rozporządzenie dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Korzystałam na bieżąco z przemyśleń i cennych porad dyrektora przedszkola pani Iwony Kosiorek.
Przez cały rok stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, gromadziłam akty prawne, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Efekty realizacji:
Znajomość prawa i przepisów dała mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego rocznej realizacji. Poznałam i zgromadziłam źródła wiedzy, do których sięgam w sytuacjach problemowych.
Posiadanie dobrej wiedzy dotyczącej uzyskania stopnia awansu zawodowego jest nieodzowne w stosowanie prawa oświatowego w praktyce i posługiwaniu się pozyskaną wiedzą.

2.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu.
Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Publicznego Przedszkola nr 3 „Pszczółka Maja”. Analizowałam dokumenty związane z funkcjonowaniem przedszkola oraz brałam udział w konstruowaniu i modyfikacji dokumentów wewnątrz przedszkolnych :
• Statut Przedszkola,
• Uchwały Rady Pedagogicznej,
• Program Wychowawczy,
• Koncepcja Pracy Przedszkola,
• Przedszkolny zestaw programów nauczania,
• Regulaminy np.:
o Regulamin Pracy,
o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
o Regulamin Rady Pedagogicznej,
• Kalendarz uroczystości przedszkolnych,
• Kryteria oceny pracy nauczyciela,
• Programy przedszkolne: Program Adaptacyjny, Program Profilaktyczny,
• Roczny plan pracy wychowawczo- opiekuńczo-dydaktycznej,
• Plan nadzoru pedagogicznego,
• Zarządzenia Dyrektora Przedszkola,
• Zarządzenia Burmistrza,
• i inne.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka, co okazało się pomocne w przeprowadzeniu zajęć tematycznych, w roku szkolnym 2012/13 z okazji uchwalenia roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka, jak również 20 listopada podczas Światowego Dnia Praw Dziecka.
Poznane zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola wykorzystywałam w praktyce, między innymi podczas zebrań z rodzicami, pracy z dziećmi czy wspólnych uroczystości przedszkolnych.

3. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
Wzięłam udział w szkoleniu: „Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego”, jak również w konferencji (naradzie) pt.: „Wspomaganie rozwoju dziecka 6 – letniego, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w placówkach, prowadzenie dokumentacji przedszkolnej z uwzględnieniem placówek niepublicznych”.
Efekty realizacji:
Wzbogaciłam swój warsztat dydaktyczny, podnosząc kompetencje z zakresu wiedzy o prawie oświatowym.

4. Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej: szkoleniowej, śródrocznej czy podsumowującej. Uczestniczyłam w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących prezentacji i interpretacji aktów prawnych, które wymieniłam wcześniej w sprawozdaniu. Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę na temat prawa oświatowego w ramach:
- samodzielnego studiowania aktów prawnych na stronie internetowej MEN.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji przedszkola. Byłam członkiem zespołu do ewaluacji wewnętrznej.
Efekty realizacji:
Uczestniczenie w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz pisanie sprawozdań śródrocznych i końcowych rozwijało moją kreatywność i dawało większe aspiracje do dalszej pracy.


Podsumowanie
Zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia, krytycznego oceniania, a czasami wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy.
Podejmowanie w okresie stażu różnorodnych zadań umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się bardziej kreatywna i twórcza. Bycie nauczycielem stale dostarcza mi niezapomnianych wrażeń, pozwala na samorealizację i zapewnia poczucie bycia potrzebnym.
Realizacja zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego pozwoliła mi spojrzeć na całokształt mojej pracy z pewnego dystansu, skłoniła do wnikliwej analizy
i oceny, dała dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń.
Analizując moją pracę w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego
i osiągnęłam założone cele stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podejmowałam szereg działań w celu wzbogacenia warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak szkolenia, konferencje, warsztaty podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam
i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie
i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych wynikających z planów pracy przedszkola. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Odbyty przeze mnie staż przyczynił się do mojego osobistego rozwoju,
a w konsekwencji do podniesienia jakości pracy placówki Za zaangażowanie, sumienną i rzetelną pracę, trud oraz poświęcenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego, jak również za całokształt osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymałam w nagrody dyrektora.
Awans zawodowy stał się dla mnie wyzwaniem do pogłębiania własnej wiedzy
i umiejętności wykorzystania jej w praktyce. Był to czas poznania siebie jako nauczyciela i człowieka, który w pełni oddziałuje na wychowanków przy współpracy innych ludzi – nauczycieli i rodziców. Wiele problemów wychowawczych udało mi się rozwiązać wspólnie z rodzicami, wiele ciekawych przedsięwzięć udało mi się osiągnąć wspólnie z koleżankami. Dzięki takim ludziom nasze plany są możliwe do zrealizowania, a praca przynosi zadowolenie , satysfakcję, jest dla mnie wyzwaniem
i realizacją moich marzeń.
Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikację, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.

Opracowała:
Małgorzata Rudnicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.