X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28785
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012r.
Zakończenie stażu: 31.05.2015r.

OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ
określonych w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia l marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013r. poz. 393)

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

Zrealizowane działania:
8.2.1.1 Analiza zasobów własnych oraz poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza mocnych i słabych stron w pracy zawodowej
• Zebranie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe kwalifikacje i osiągnięcia
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących procedury awansu zawodowego (przedstawienie planu rozwoju zawodowego dyrektorowi szkoły).

8.2.1.2 Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenie kompetencji i
umiejętności, pogłębianie wiedzy.
• Poszerzanie wiedzy umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły oraz współpraca w tej dziedzinie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, przedstawicielami wydawnictw, doradcami metodycznymi
• Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
• Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie literatury fachowej
• Konstruowanie i gromadzenie pomocy naukowych, bazy dydaktycznej oraz narzędzi badawczych
• Analiza osiągnięć uczniów poprzez przeprowadzenie badania diagnozującego poziom wiedzy z języka angielskiego
• Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego

8.2.1.3 Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją ich
podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• Uczestniczenie w pracach różnych komisji i w zespołach służących podnoszeniu jakości pracy szkoły
• Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez WDN

8.2.1.4 Rozwijanie u młodzieży zainteresowania językiem angielskim
• Przygotowywanie uczniów do konkursów zewnętrznych z języka angielskiego
• Stosowanie aktywizujących metod nauczania
• Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
• Publikacja dodatkowych ćwiczeń dla uczniów oraz przedstawianie im stron internetowych pomocnych w nauce

8.2.1.5 Współpraca z nauczycielami podczas przygotowywania uroczystości
szkolnych oraz innych imprez szkolnych
• Organizacja Dni otwartych Gimnazjum
• Organizacja innych uroczystości wraz z nauczycielami szkoły

8.2.1.1 Analiza zasobów własnych oraz poznanie procedury awansu zawodowego.

Podczas mojego pobytu na urlopie macierzyńskim w Gimnazjum bardzo wiele się zmieniło: oddziały integracyjne zostały przeniesione do centrum miasta, wraz z II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka staliśmy się Zespołem Szkół Ogólnokształcących. W związku z powyższym podczas pierwszego roku po powrocie do pracy postanowiłam nie rozpoczynać od razu ponownie stażu, tylko najpierw zapoznać się z nową organizacją i specyfiką szkoły, dokonać analizy moich mocnych i słabych stron w pracy zawodowej związanych z nową sytuacją, sprawdzić co się zmieniło w przepisach oświatowych odnośnie stażu od czasu jego przerwania w związku z urodzeniem dzieci.

• Analiza mocnych i słabych stron w pracy zawodowej

Dokonałam analizy mych umiejętności-mocnych i słabych stron, które mają wpływ na prawidłowe wykonywanie zawodu nauczyciela.

Efekty:
W efekcie obserwacji i analiz wyciągnęłam wnioski do planowania dalszego rozwoju zawodowego, uwzględniającego zarówno Gimnazjum jak i Liceum. Po analizie mocnych i słabych stron w pracy zawodowej postanowiłam w pierwszej kolejności poszerzyć zakres wiedzy co do właściwego diagnozowania uczniów odnośnie znajomości języka angielskiego oraz pogłębić wiedzę na temat wszystkiego co dotyczy egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

• Zebranie dyplomów, certyfikatów oraz analiza innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Realizację zadań związanych z wymaganiem uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, rozpoczęłam od zebrania posiadanych dotychczas dokumentów potwierdzających moje kwalifikacje i osiągnięcia.
Zebrałam uzyskane dotychczas świadectwa i dyplomy oraz przeanalizowałam inne dokumenty potwierdzające moje dotychczasowe kwalifikacje. Są to m.in.:
a) Dyplomy
b) w ramach WDN odbyłam następujące szkolenia:
- praca z dzieckiem mającym trudności w nauce (10.2006r.)
- praca z uczniem zdolnym (11.2006r.)
- młodzież a uzależnienia od narkotyków, nikotyny i alkoholu (08.10.2007r.)
- ewaluacja egzaminu gimnazjalnego jedną z metod podsumowania pracy
szkoły (19.11.2007r.)
- nowoczesne technologie w nauczaniu (12.03.2008r.)
- wykorzystanie technologii informatycznych w nauczaniu (14.05.2008r.)
c) uzyskane na konferencjach i kursach:
- kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych dla dzieci i
młodzieży, zorganizowany przez Index s.c. (15.05.2004r.), zaświadczenie
nr 043/04
- kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
zorganizowany przez Index s.c. (15.05.2004r.), zaświadczenie nr 037/04
- mówimy fonogestami -40 godzinny kurs stosowania fonogestów w pracy z uczniem
niedosłyszącym i niesłyszącym, organizowany
- podstawy języka migowego (10.2004-02.2005r.)
- kurs pisma punktowego (10.2004r.-05.2005r.)
- program „Saper-czyli jak rozminować agresję-20 godzinne szkolenie warsztatowe,
organizowane przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Homo Homini im. Karola de
Foucauld Marabut, (02-03.2005r.)
- Gymnasium Exam – Busting Tips– konferencja dotycząca skutecznego
przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego, zorganizowana przez
wydawnictwo Pearson Longman prowadzona przez Barbarę Janas, (01.09.2007r.)
- The New Gimnazjum Examination–konferencja dotycząca stosowania różnych
ćwiczeń pomagających w przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz
wprowadzania elementów kultury krajów anglojęzycznych w gimnazjum;
konferencja zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Longman, (12.02.2008r.)
- Exam? Practice makes perfect –konferencja poświęcona przygotowaniu do
egzaminu gimnazjalnego oraz zachęcaniu uczniów do systematycznego kontaktu z
językiem, konferencja zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Longman,
(18.03.2008r.)

Efekty:
Zdobytą podczas w/w kursów i konferencji wiedzę mogłam wykorzystać w codziennej pracy. Za najbardziej przydatne w mej pracy uważam:
kursy dotyczące angażowania uczniów do większego wysiłku w procesie samodzielnego uczenia się języka angielskiego i przygotowania młodzieży do egzaminów gimnazjalnych.
Podczas kursów zapoznałam się także z korzyściami płynącymi z wykorzystania technologii informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej, tworzenia różnego rodzaju dokumentów, korzystania ze stron internetowych. Zapoznałam się z nowymi tendencjami w nauczaniu języka oraz uczeniu się go przez uczniów, zdobyłam wiedzę na temat zmian w prawie oświatowym.
Posiadane kwalifikacje umożliwiły mi na pełnienie funkcji kierownika wycieczki podczas wycieczki szkolnej.

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących procedury awansu zawodowego

Przed rozpoczęciem stażu dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego związanych z tą tematyką.

Efekty:
Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi procedury awansu zawodowego. Zaplanowałam dalszy rozwój zawodowy, sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu, przedstawiłam plan rozwoju zawodowego Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Sporządziłam plan rozwoju zawodowego tak, aby wdrażane działania przyczyniły się do doskonalenia własnego warsztatu pracy i tym samym podnosiły jakość pracy szkoły.

8.2.1.2 Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenie kompetencji i
umiejętności, pogłębianie wiedzy.

Bardzo istotnym elementem pracy każdego nauczyciela jest ciągłe poszerzanie wiedzy i doskonalenie własnego warsztatu pracy. W związku z tym zarówno przed rozpoczęciem stażu jak i w trakcie uczestniczyłam w wielu konferencjach, kursach i szkoleniach metodycznych organizowanych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia, jaki i organizowane przez inne podmioty. O ile tematyka szkoleń prowadzonych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia wynikała z potrzeb szkoły, o tyle szkolenia zewnętrzne wybierałam z uwzględnieniem własnej potrzeby wgłębienia się w daną tematykę, po zetknięciu się z danym problemem lub z powodu innowacyjnego charakteru kursu.

• Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły oraz współpraca w tej dziedzinie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, przedstawicielami wydawnictw, doradcami metodycznymi.

Konferencje, kursy i warsztaty metodyczne, które odbyłam w okresie stażu:
- 17.10.2012r. pięciomodułowe szkolenie on-line pt. „Dokumentacja Szkolna 2012/2013”, podstawa programowa i monitoring jej realizacji
- 14.11.2012r. trójmodułowe szkolenie on-line pt. „Diagnonza szkolna”, przygotowane pod nadzorem merytorycznym prof. dr hab. Hanny Komorowskiej
- 14.11.2012r. trójmodułowe szkolenie on-line pt. „Diagnonza szkolna w praktyce”, przygotowane pod nadzorem merytorycznym prof. dr hab. Hanny Komorowskiej
- 05.01.2013r. konferencja metodyczna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pt. „ Eat, Sleep, Create, Repeat: the power of repetition in language learning” , czyli kreatywne powtórki, jako sposób na opanowanie umiejętności językowych, przygotowanie do matury, konferencja prowadzona przez Daniela Brayshawa, wydawnictwo Pearson
- 02.02.2013r. czteromodułowe szkolenie on-line pt. „Język obcy w kształceniu zawodowym”, wydawnictwo Pearson
- 18.03.2013r. Szkolenie on-line pt. „getting inside the examiner’s Head –the Key to exam success”, czyli dobór i stosowanie strategii egzaminacyjnych przez uczniów, prowadzone prze Roba Deana
- 15.05.2013r.czteromodułowe szkolenie on-line pt. „Rozwój emocjonalny ucznia, praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową z deficytami koncentracji uwagi (ADHD)”, wyd. Pearson
- 16.05.2013r. szkolenie pt. „praca z uczniami dyslektycznymi”, prowadzone w ramach programu Unii Europejskiej pt. Lifelong Learning Programme i Dys TEFL-Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language.
- 05.02.2014r. szkolenie pt. „Creating Competent Users of English”, prowadzone przez Express Publishing
- 14.05.2014r. szkolenie metodyczne online pt. „Boosting effectiveness in the Gimnazjum English Classroom”, prowadone przez Piotra Steinbricha, wyd. Pearson
- 24.11.2014r. szkolenie pt. „program Erasmus oraz Edukacja Szkolna” organizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
- 01, 08, 22 grudnia 2014r., 12 stycznia 2015r. Kurs „Kompetencje nauczycieli dla różnojęzycznej integracji, czyli TC4PI Teacher Competences for Plurilingual Integration” organizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej . Kurs składał się z 4 modułów zajęć stacjonarnych i pracy warsztatowej.
- 15 grudnia 2014r. Dni Otwarte organizowane przez Oxford University Press pt. „Zmiany dotyczące podręczników w ustawie o systemie oświaty –czyli spełnienie wymogu wieloletności”
- 02.02.2015r. czteromodułowe szkolenie on-line pt. „język obcy w kształceniu zawodowym” przygotowane przez Pearson,
- 05.02.2015 Konferencja metodyczna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pt. „ Sesja o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, prowadzona przez Anetę Gładys, organizowana przez wydawnictwo Pearason
- 05.02.2015 Konferencja metodyczna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Is that all there is? Boosting effectiveness in the Gymnazjum English classroom”, prowadzona przez Piotra Steinbricha organizowana przez wydawnictwo Pearson
- 16.03., 23.03., 30.03., 13.04. 2015 r., II część kursu „Kompetencje nauczycieli dla różnojęzycznej integracji” , Kurs składał się z 4 modułów, zajęć stacjonarnych i pracy warsztatowej.
- 26.03.2015r. Szkolenie pt. „Jak uczyć, żeby nauczyć”, prowadzone przez p. doradcę metodycznego, p. Monikę Wisłę.
- 13.05.2015r. szkolenie on-line pt. „Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach zmian w prawie oświatowym. Prowadzone przez Anne Abramczyk , wyd. Pearson

Efekty:
Wiedzę uzyskaną na konferencjach i szkoleniach metodycznych wykorzystałam m.in. do tworzenia dokumentacji szkolnej, diagnozowania uczniów pod względem znajomości języka angielskiego, do stosowania właściwych powtórek przed egzaminem gimnazjalnym i maturalnym.
Zdobyłam wiedzę i wdrażałam właściwe strategie egzaminacyjne, co przełożyło się na dobór odpowiednich ćwiczeń przygotowujących do egzaminów i późniejsze wyniki tych egzaminów.
Zdobyte na szkoleniach umiejętności pozwoliły mi także eliminować zachowania agresywne wśród uczniów oraz radzić sobie z różnymi trudnościami wynikającymi z zachowania młodzieży podczas zajęć.
Wiadomościami dotyczącymi zmian w pawie oświatowym, podręcznikach wieloletnich, czy różnojęzycznej integracji mogłam podzielić się na spotkaniach zespołu przedmiotowego języków obcych gimnazjum, co przełożyło się m.in. na organizację konkursów interdyscyplinarnych, wspólny wybór podręczników, czy zorganizowanie interdyscyplinarnej lekcji otwartej.

• Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu

Szkolenia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły lub osoby zaproszone do szkoły w związku z potrzebami wynikającymi z pracy szkoły, miały znaczący wpływ na moją pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz przyczyniały się do pogłębienia mojej wiedzy na różne tematy. Dotyczyły one różnych aspektów pracy z uczniami, m.in. zagadnień stawiania granic w relacjach z uczniami, wypowiedzi empatycznych, kierowania pozytywnych informacji zwrotnych do uczniów, roli motywacji w uczeniu się przez uczniów, metod aktywizujących, motywacji nauczyciela i jego stosunku do ucznia, o konieczności zwrócenia uwagi nie tylko na uczniów mających problemy w nauce, ale także tych uzdolnionych, a także obowiązkach i odpowiedzialności uczniów za swe czyny.
Szkolenia dotyczyły następujących tematów:
- 26.11.2012r. spotkanie z kierownikiem Grupy ds. zapobiegania, rozpoznawania, zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich aspirantem sztabowym Panem Dariuszem Krzywizną
- 26.03.2013r. Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin
przeprowadzony przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego EF Projekt
- 28.10 oraz 02.12.2014r. uczestniczenie w warsztatach pt. „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji trudnej”, warsztaty prowadzone w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”
- 10.03.2015r. uczestnictwo w prelekcji nt. odpowiedzialności prawnej nastolatków” prowadzonej przez kierownika grupy ds. zapobiegania, rozpoznawania, zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich aspiranta sztabowego p. Dariusz Krzywiznę
- 30.03.2015r. Szkolenie „Rola motywacji i emocji w uczeniu się prowadzone przez p. Grażynę Małyskę.
- 23.04.2015r. Szkolenie i warsztaty nt. “Rola nauczyciela w indywidualnym rozwoju każdego dziecka”

Efekty:
Pogłębiłam i wykorzystałam wiedzę na temat pracy z uczniami zdolnymi i tymi z trudnościami w nauce. Na bazie szkoleń i warsztatów zindywidualizowałam pracę z uczniami odpowiednio planując lekcje pod kątem standardów wymagań i możliwości uczniów, posiadłam wiedzę związaną z przemocą, agresją, czy uzależnieniami, mogłam odpowiadać na pytania uczniów dotyczące ich problemów, udzielić porady, czy pomóc szukać fachowej pomocy.
Zdobyte umiejętności wykorzystywałam do motywowania uczniów, poprzez stosowanie odpowiednich metod aktywizujących.
Zdobyte umiejętności stosowałam w codziennej pracy z uczniami na lekcjach, dyżurach dydaktycznych, podczas opieki nad młodzieżą poza szkołą, czy podczas opracowywania tematyki konkursów językowych, przygotowywania dodatkowych ćwiczeń dla uczniów klas trzecich.
Za szczególnie cenne uważam informacje na temat, który czasami umyka nauczycielom w pracy, a mianowicie zwrócenie uwagi na burzę emocji u uczniów, którym w tym wieku ulegają, informacje jak je rozpoznawać, uświadamiać uczniów o ich istnieniu, samemu zachować spokój i opanowanie, nie ulegać własnym emocjom w sytuacjach trudnych.

• Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie literatury fachowej

Przez cały okres pracy jako nauczyciel sięgam do różnego rodzaju literatury, korzystam z podręczników metodycznych, poradników, czasopism fachowych, w których znajduje ciekawe formy i metody realizacji różnych zagadnień, rozwiązywania problemów.
W mojej pracy korzystałam m.in. z:
- kwartalnika dla nauczycieli języka angielskiego „Modern English Teaching”
- czasopisma „The teacher”, m.in. artykuły: „praca z trudną grupą, Ewy Kozłowskiej,
„Fajny ten angielski, czyli kilka słów o ciekawości”, Ewa Palczak
- Książki „Obyś cudze dzieci wychowywał. Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko), autor Magdalena Sakowska, Joanna Sikora
- Opracowania „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej” redakcja naukowa J. Skibska, M. Warchał, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2012
- „Dziecko z autyzmem i zespołem aspergera w szkole i przedszkolu”, Gabriela Jagielska, ORE

Efekty:
Studiowanie literatury dydaktycznej i wychowawczej przyczyniło się do pogłębiania mojej wiedzy, a stosowanie cennych rad i wskazówek tam zawartych do podniesienia jakości pracy szkoły. Zdobyte umiejętności wykorzystywałam podczas problemów wychowawczych na lekcjach, w celu zapobiegania niepożądanym zachowaniom uczniów na przerwach, czy wyjść z uczniami poza szkołę. Ciekawe artykuły w czasopismach dla nauczycieli języka angielskiego miały wpływ na urozmaicenie prowadzonych przeze mnie lekcji i pogłębiania moich wiadomości potrzebnych do realizowania zadań związanych z wykonywanym zawodem.

• Konstruowanie i gromadzenie pomocy naukowych, bazy dydaktycznej oraz narzędzi badawczych

Przez wiele lat tworzę, gromadzę i wykorzystuję szereg pomocy naukowych oraz narzędzi badawczych. Są to m.in:
- karty pracy dla uczniów
- testy, sprawdziany, kartkówki
- pomoce dydaktyczne (krzyżówki, wykreślanki słowne, układanki, rebusy) ·
- ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły
- analizy, opisy, wykresy, diagramy i zestawienia w formie tabel
- opracowania i projekty multimedialne
- angielskie piosenki
- lekcje świąteczne i kulturoznawcze
- scenariusze lekcji
- plakaty, zdjęcia, filmy angielskie
- materiały do egzaminu klasyfikacyjnego
- testy diagnozujące poziom znajomości języków
- testy poziomujące dla uczniów

Efekty:
Tworzenie, gromadzenie pomocy naukowych i wykorzystywanie ich później na lekcjach stanowi praktykę codzienną.
Stworzone narzędzia badawcze pomogły usprawnić mój warsztat pracy, a szkole umożliwiły monitorowanie spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Dzięki badaniu uzyskałam informacje nt. skuteczności pracy szkoły w zakresie rozwoju intelektualnego i osobowego ucznia, najczęściej stosowanych metod pracy, uzyskałam odpowiedzi m.in. na pytania, czy uczniowie i ich rodzice znają wymagania nauczyciela, czy czują się zmotywowani do nauki. Dowiedziałam się również o potrzebie częstszego rozmawiania nie tylko o ich trudnościach, ale i postępach, osiągnięciach. Wszystkie wnioski i zalecenia z przeprowadzonych analiz systematycznie wdrażam w swej codziennej pracy.

• Analiza osiągnięć uczniów poprzez przeprowadzenie badania diagnozującego poziom wiedzy z języka angielskiego

Wprowadzenie egzaminu z języka angielskiego jako trzeciej części egzaminu gimnazjalnego wymagało podjęcia takich działań, które pomogą uczniom osiągnąć na nim wyniki na miarę swoich możliwości.

- Przed oraz w trakcie całego stażu (2011/2012r., 2012/2013r., 2013/2014r., 2014/2015r.) przeprowadzałam, analizowałam i formułowałam wnioski z badania diagnostycznego w klasach trzecich z języka angielskiego.
- W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadziłam pomiar dydaktyczny z języka angielskiego w klasach drugich. Celem ogólnym pomiaru było sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów, porównanie osiągnięć z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz określenie efektywności stosowanych metod, pozwalające na zaplanowanie optymalnego procesu nauczania.
- Ponieważ wyżej wspomniany pomiar dydaktyczny moim zdaniem był miarodajnym badaniem, które umożliwiło odpowiednio wczesne zareagowanie i uzyskanie informacji z czym uczniowie radzą sobie najlepiej, a z czym mają problemy, przeprowadzam podobne badanie diagnostyczne w nauczanych przeze mnie klasach drugich.
Efekty:
Przeprowadzone badania diagnostyczne pomogły mi w ocenie skuteczności stosowanych przeze mnie metod na lekcjach języka angielskiego, pozwoliły na modyfikację materiału, dopasowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów w klasie trzeciej. Pomogły mi podjąć działania zmierzające do poprawy efektywności nauczania, m.in. poprzez właściwy dobór zadań ćwiczących słabiej opanowane umiejętności w klasie trzeciej.
Analiza i wnioski wyciągnięte z badania diagnostycznego pozwalały nadrobić braki wiedzy i umożliwiły właściwe przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, co zaowocowało uzyskaniem przez nich satysfakcjonujących wyników na miarę ich możliwości.

• Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego

Co roku dokonuję szczegółowej analizy wyników egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego, na podstawie których sporządzam wnioski do dalszej pracy i omawiam je m.in. z nauczycielami uczącymi języka angielskiego w gimnazjum.

Efekty:
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych pozwoliła na zdiagnozowanie umiejętności uczniów i wyciągniecie wniosków do dalszej pracy, położenie nacisku na ćwiczenie tych umiejętności, które sprawiają uczniom trudności. Efektem są coraz lepsze wyniki egzaminów. Dla przykładu w roku 2014/2015 szkoła uzyskała średni wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym (70,17%), wyższy od województwa śląskiego (68%) i kraju (67%).

• Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją ich podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

W okresie stażu podejmowałam pracę w różnego rodzaju komisjach i zespołach w szkole, jak również pełniłam funkcje, do których zostałam wybrana. W realizacji wszystkich prac starałam się aktywnie uczestniczyć i jak najlepiej wywiązywać z powierzonych mi zadań. W niniejszym punkcie opisałam komisje i zespoły, w których uczestniczyłam oraz podjęte przeze mnie działania, które uważam za szczególnie ważne i przydatne w doskonaleniu warsztatu i metod mej pracy.
Komisje i zespoły, w których brałam udział:
- komisja do opracowywania wyników egzaminu gimnazjalnego w części język angielski (2008/2009, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)
- komisja opracowująca wyniki egzaminów próbnych z języka angielskiego (2008/2009, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015)
- Członek komisji - badanie diagnostyczne z języka angielskiego 23.10.2012r.
- Członek zespołu ds. inwentaryzacji 07.11.2012
- Członek komisji przeprowadzającej konkurs przedmiotowy z języka angielskiego 10.11.2012r.
- członek komisji przeprowadzającej egzamin próbny 15.11.2012r.
- członek zespołu na Olimpiadzie z języka angielskiego w gimnazjum nr 9 20.11.2012r.
- członek komisji przeprowadzającej konkurs FOX 26.02.2013r.
- członek zespołu wychowawczego nt. indywidualnych potrzeb uczniów 20.03.2013r.
- komisja ds. aktualizacji statutu oraz WSO Gimnazjum nr 2, sierpień/wrzesień 2013r.
- zespół wychowawczy 9.11.2013r.
- członek komisji przeprowadzający olimpiadę z języka angielskiego w Gimnazjum nr 9
14.11.2013r.
- członek komisji na olimpiadzie z języka niemieckiego w gimnazjum nr 9 25.11.2013r.
- członek komisji na olimpiadzię z języka francuskiego 26.11.2013r.
- przewodnicząca komisji w konkursie z języka angielskiego organizowanego przez III
L.O. im S. Żeromskiego 04.12.2013r.
- komisja oceniająca projekty edukacyjne 06.2013r.
- członek zespołu przedmiotowego języka angielskiego (2008/2009, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014)
- przewodnicząca zespołu przedmiotowego języków obcych gimnazjum w ramach WDN
(2013/2014, 2014/2015)
- zespół do spraw ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014
- komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 10 lipca 2014r.
- komisja w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego 14.11.2014r.
- członek komisji w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego w gimnazjum nr 9
25.11.2014r.
- przewodnicząca komisji w konkursie z języka angielskiego organizowanego przez L.O.
im S Żeromskiego 05.12.2014r.
- przewodnicząca komisji w konkursie międzygimnazjalnym z języka angielskiego
organizowanym przez IV LO im. KEN w Bielsku-Białej
- komisja ds. przeprowadzenia konkursu „potyczki językowe” 17.03.2015r.
- komisja do przeprowadzenia konkursu o tematyce kulturowej angielsko-włoskiego
30.04.2015r.
- komisja oceniająca prace- plakat nt. „dzień mamy w krajach „anglo, niemiecko i
włoskojęzycznych” 14.05.2015r.
- komisja do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego z języka angielskiego
24.06.2015r.
- komisja w konkursue „Mam talent” 01.06.2015r,

Efekty:
Pełnione przeze mnie funkcje i prace w różnych komisjach i zespołach przyczyniały się do podnoszenia jakości pracy szkoły. Dobrze przeprowadzony przegląd sali i wnikliwa analiza sytuacji zdecydowanie ułatwiły dyrektorowi orientację w bieżących potrzebach, a także pomogły zaplanować dalsze działania w tym zakresie. Charakter innych podejmowanych prac był różnorodny, wspólnym ich efektem było przyczynienie się do sprawnego funkcjonowania szkoły i skutecznego rozwiązywania lub zapobiegania problemom. Realizowanie powierzonych mi zadań dało możliwość wszechstronnego rozwijania swoich umiejętności i było okazją do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Za najbardziej przydatne w kwestii przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego uważam coroczne prace w komisjach przeprowadzających egzamin próbny. Praca ta polegała m.in. na dokonywaniu szczegółowych analiz wyników egzaminu z języka angielskiego, czego efektem były szczegółowo przygotowane raporty, wskazujące na standardy egzaminacyjne opanowane lepiej lub słabiej. Zawierały one wskazówki do pracy na przyszły rok nad słabiej opanowanymi umiejętnościami lub w przypadku wyników egzaminu próbnego, pokazywały, których części egzaminu uczniowie potrzebują więcej poćwiczyć. Raporty były każdorazowo przedstawiane na konferencjach.
Za bardzo istotne uważam także pracę w zespole przedmiotowym, która polegała na analizowaniu i doskonaleniu swojego warsztatu pracy, a jej efektem była organizacja wspólnych konkursów i uroczystości, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami odnośnie pracy z uczniami, rozwiazywanie wspólnych problemów związanych z nauką języków, czy problemów wychowawczych.
Praca w zespole opracowującym zmiany w statucie z kolei skutkowały zaktualizowanym dokumentem szkoły, napisanym zrozumiałym językiem dla nauczycieli i uczniów.
Wszystkie podejmowane przeze mnie czynności związane z pracami w komisjach i zespołach w dużym stopniu przyczyniły się do usprawnienia codziennego życia uczniów i nauczycieli.

• Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej oraz kursach i szkoleniach WDN:

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam czynny udział w jej pracach oraz związanymi z tym szkoleniami. Były to m.in.:
- 06.11.2012r. szkolenie z zakresu BHP
- aktualizacja statutu oraz zaopiniowanie programu koła chemicznego dla uczniów zdolnych
- szkolenie pt. „Style komunikacji”
- 2013 procedury egzaminacyjne;
- wybór Społecznego Inspektora Pracy; szkolenie w zakresie procedur organizacji przeprowadzenia egzaminu maturalnego
- 16.04.2013r. Szkolenie nt. „procedury egzaminacyjne”
- 06.03.2014r. Szkolenie „Style uczenia się”.
- 03.04.2014r. Szkolenie „procedury egzaminacyjne; omówienie realizacji wymagań
dotyczących ewaluacji wewnętrznej wynikającej z rozporządzenia o nadzorze
pedagogicznym”
- 12.05.2015r. Szkolenie nt. „dziecko z autyzmem i zespołem aspergera”prowadzone przez p. Joanne Piper.
- 28.10.2014r. szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych


Efekty:
Udział w Szkoleniach Rady Pedagogicznej, podczas konferencji, dał mi wiedzę do pracy z uczniami o różnych stylach uczenia się, co skutkowało przygotowywaniem różnorakich sprawdzianów, ćwiczeń.
Zdobyte wiadomości nt. procedur egzaminacyjnych wykorzystałam do właściwego przygotowania uczniów do egzaminów.
Wiedza na temat autyzmu umożliwiła mi wspieranie rozwoju ucznia z zespołem aspergera oraz dobre komunikowanie się z nim i jego rodzicami.

8.2.1.3 Rozwijanie u młodzieży zainteresowania językiem angielskim

Uczniowie powinni mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zainteresowań, rozwijania umiejętności językowych. Dlatego też należy rozwijać u uczniów zainteresowania językami obcymi, wskazywać im na potrzebę, która wynika dziś z możliwości swobodnego podróżowania pomiędzy krajami i szerokimi możliwościami wykorzystania znajomości języków obcych. Moją rolą nauczyciela języka angielskiego jest stwarzanie ku temu odpowiednich warunków.

• Przygotowywanie uczniów do konkursów zewnętrznych z języka angielskiego

W pracy nauczycielskiej można spotkać uczniów, którzy wykazują większe niż przeciętne zainteresowania lub zdolności językowe. Moim zadaniem jest wówczas pomaganie w pogłębianiu wiedzy i umiejętności takich uczniów, zachęcanie ich do wytężonej pracy, brania udziału w różnych konkursach.
Aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do konkursów archiwizuję i wyszukuję w internecie przykładowe zestawy egzaminacyjne z poprzednich lat, które następnie rozdaję chętnym uczniom. Na bazie regulaminów konkursowych przygotowuję materiał niezbędny do opanowania materiału przygotowującego do konkursu. Prowadzę społeczne dyżury dydaktyczne, podczas których uczniowie mogą zdobywać ponadprogramową wiedzę, dotycząca m.in. aspektów gramatycznych, słowotwórstwa, idiomów, elementów kulturoznawstwa.


Efekty:
W efekcie uczniowie co roku uczestniczą w szkolnym etapie konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, w konkursie międzynarodowym FOX, w międzygimnazjalnym konkursie Języka Angielskiego dla klas trzecich organizowanym przez IV LO im. KEN w Bielsku-Białej, w konkursie z języka angielskiego organizowanym przez III L.O. im. S. Żeromskiego.

• Stosowanie aktywizujących metod nauczania

Aby zachęcać uczniów, nawet tych słabszych do podejmowania wysiłku, związanego z nauką języka angielskiego, stosuję w mej pracy aktywizujące metody nauczania. Stwarzam takie sytuacje, aby młodzież mogła sama doświadczyć bliskości języków obcych, poznawać różne metody nauki i wykorzystania języka.
Posłużę się kilkoma przykładami z lekcji i dyżurów dydaktycznych, podczas których były wykorzystywane różne metody i źródła informacji, które cieszyły się popularnością wśród uczniów.
I tak np. mając lekcje w sali 26 prowadziłam lekcje z zastosowaniem rzutnika, oglądaliśmy film w języku angielskim z polskimi napisami, mając lekcje z klasami drugimi w sali informatycznej, uczniowie zapoznawali się z różnymi stronami internetowymi związanymi z nauką i doskonaleniem języka angielskiego oraz quizami i grami dla młodzieży w języku angielskim, podczas lekcji otwartej w Sali 60 prowadziłam lekcje z tablica interaktywną, podczas przygotowywania się i prób do konkursu piosenki w języku angielskim uczniowie korzystali na lekcji z internetu, w pracach nad projektem nad edukacyjnym dotyczącym systemu edukacji w Wielkiej Brytanii na dyżurach dydaktycznych uczniowie korzystali ze zdjęć i informacji szkół, o których później opowiadali podczas pokazu.
Metodę projektów wykorzystuję we wszystkich klasach, a uczniowie mogą tworzyć grupowo lub indywidualnie projekty w formie albumu lub plakatu. Jednym z ciekawszych był projekt multimedialny uczennic klasy 3a, dotyczący letnich festiwali muzycznych w Wielkiej Brytanii-czyli co warto zobaczyć? Projekt ten bardzo podobał się klasie, gdyż uczniowie słuchają i znają prawie wszystkie zespoły muzyczne, które grały na tych festiwalach.
Tematyka prac jest związana także z codziennymi zainteresowaniami uczniów, np. muzyka, film, rodzina. Młodzież do realizacji swych prac może wykorzystywać różne formy: przekaz multimedialny, Internet, czasopisma, rysunki, itp. Dużą popularnością cieszyły się plakaty na Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, uczniowie bardzo chętnie brali udział w przygotowywaniu plakatów w różnych językach (angielskim, niemieckim i włoskim) na „Dzień Mamy”, czy tworzyli plakaty i flagi różnych krajów na Dni Promocji Szkoły.
Poza tym stosuję następujące metody podczas lekcji:
- burza mózgów
- drama
- dyskusja
- praca z tekstem czytanym
- praca z tekstem słuchanym
- prezentacje multimedialne
- mapy mentalne
- gry dydaktyczne
Te ostatnie uważam za bardzo przydatne w pracy. Po pierwsze uczniowie je bardzo lubią i chętnie pracują na lekcjach, po drugie gry dydaktyczne zawierają w sobie wiele elementów:
- metody problemowe, podczas których uczniowie rozwiązują zagadnienia i
teoretyczne i praktyczne
- zabawę, podczas której uczniowie uczą się respektować ściśle ustalone reguły i
przyzwyczajają się do przestrzegania tych reguł,
- pełni ważne funkcje wychowawcze: uczy poszanowania przyjętych norm, umożliwia współdziałanie, sprzyja uspołecznieniu
- uczy zarówno wygrywania jak i przegrywania
- ugruntowują pojęcia i utrwalają wiadomości, ćwiczą funkcje umysłowe i rozwijają uzdolnienia.

Efekty:
Stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy zwiększa atrakcyjność lekcji, a uczniowie chętnie uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach, zabawach, angażują się w realizację projektów i zapamiętują dużo z lekcji. Uczniowie angażują się bardziej w procesie samodzielnego uczenia się języka angielskiego, mają poczucie spełnienia i świadomość możliwości osiągniecia zamierzonego celu.

• Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych

Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych ma na celu nie tylko rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim, motywowanie uczniów nie tylko i zawsze do nauki języka angielskiego, ale także wykazanie się uczniów mniej zdolnych, wzbudzenie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami, czy zaprezentowanie swoich zainteresowań, o których często można się dowiedzieć tylko poprzez takie konkursy.
Posłużę się kilkoma przykładami, więcej przykładów zostało opisanych w &8 ust.2 pkt 4c. :
- w roku 2007-2008 brałam udział w organizacji corocznej imprezy szkolnej Konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły. Był to konkurs między-klasowy, w którym wybrani uczniowie danej klasy rywalizowali ze sobą w wielu konkurencjach. Były to m.in. wykonanie plakatu na zadany temat, rozwiązywanie gier Sudoku, gry i zabawy logiczne. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do spędzania pierwszego dnia wiosny w szkole, zamiast wagarowania. W ramach tego konkursu opracowywałam scenariusze imprezy, przygotowywałam niektóre konkurencje, pracowałam w jury, zbierałam wyniki i sporządzałam tabele wyników
- w dniu 17 marca w ramach konkursu o puchar Dyrektora Szkoły byłam organizatorem konkursu pt. „potyczki językowe”. Ponieważ forma konkursu była dowolna, w tym roku postanowiłam zorganizować interdyscyplinarny konkurs piosenki. Celem było zmotywowanie wszystkich uczniów do wzięcia w nim udziału, gdyż w myśl zasadzie każdy śpiewać może „jeden lepiej drugi gorzej”.
W konkursie wzięły udział wszystkie klasy Gimnazjum i miały za zadanie przygotować i wykonać 2 piosenki, jedną w języku angielskim i drugą w języku niemieckim lub włoskim. Podczas konkursu były oceniane m.in. zaangażowanie klas, poprawność językowa, opanowanie materiału, wrażenie artystyczne -forma prezentacji, aranżacja. Rywalizacja była bardzo zacięta, gdyż wszystkie klasy podeszły do zadania bardzo ambitnie wybierając ciekawe propozycje piosenek i prezentując wysoki poziom wokalno-językowo-artystyczny. Uczniom bardzo spodobała się forma konkursu, która była dość nietypowa jak na konkursy językowe. Wszyscy dobrze się bawili bez względu na wynik. Klasa 3a, która wygrała konkurs miała możliwość zaprezentowania swoich piosenek także na dniach otwartych Gimnazjum „Science Day”.
- w Dniu Dziecka - 1 czerwca wraz z koleżanką zorganizowałam konkurs pt.„Mam talent”. Celem ogólnym konkursu było zaprezentowanie talentów i umiejętności uczniów gimnazjum, wyłonienie spośród uczniów posiadających różnorakie talenty i umiejętności najciekawszej osobowości. Celami szczegółowymi konkursu były: zaprezentowanie przez uczniów umiejętności pozaszkolnych niezwiązanych z nauką, wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów, ćwiczenie publicznych wystąpień, umożliwienie uczniom uzyskanie sukcesu w innych dziedzinach niż nauka, pobudzanie do twórczego myślenia oraz kształcenie indywidualnych uzdolnień uczniów, rozwijanie talentów artystycznych uczniów, uczenie wzajemnego poszanowania i słuchania, integracja młodzieży, dobra i bezpieczna zabawa społeczności szkolnej. Konkurs polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu przez uczniów krótkiego występu przed jury i publicznością
Oceniane były: oryginalność występu, wygląd i strój, wrażenie artystyczne oraz stopień trudności wymagany przy opanowaniu techniki.
Uczniowie zaprezentowali szeroki wachlarz nowych umiejętności, których ocena stanowiła olbrzymie wyzwanie dla jury, gdyż wszystkie występy były na wysokim poziomie artystycznym i dotyczyły różnych i trudnych do porównania dziedzin. Były to: śpiew, taniec, gra na gitarze, gra na pianinie, opowiadanie skeczu, własna poezja.

Efekty:
Konkursy cieszą się wśród uczniów dużą popularnością, uczniowie mają okazję zaprezentować nie tylko wiedzę, która posiedli w szkole, ale mogą „zabłyśnąć” przed rówieśnikami czymś wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju, ukazującym ich z innej, nieznanej dotąd strony.
W konkursach chętnie biorą udział zarówno uczniowie z bardzo dobrymi ocenami i zachowaniem, jak i Ci, którzy osiągają słabe wyniki w nauce, a ich zachowanie sporo odbiega od tego wzorcowego. Jednak jak pokazują liczne przykłady i jedni i drudzy potrafią wspaniale odnaleźć się na scenie, zmotywować do wysiłku, intensywnie pracować i czerpać satysfakcję z publicznych występów, podziwu rówieśników. Czują się wtedy potrzebni i doceniani, identyfikują się ze szkołą.

• Publikacja dodatkowych ćwiczeń dla uczniów oraz przedstawianie im stron internetowych pomocnych w nauce

Aby zachęcić uczniów do nauki języka angielskiego przygotowałam dla nich zestaw ćwiczeń do nauki języka angielskiego, który został opublikowany m.in. na stronie internetowej szkoły. Chętni uczniowie otrzymują na lekcji opublikowane materiały, z których mogą tez skorzystać w domu. Są to ćwiczenia związane zarówno z nauką gramatyki i słownictwa, jak i tematyką kulturową, krzyżówki, quizy, wykreślanki.
Poza tym zapoznaję uczniów z adresami stron internetowych, które dostarczą im ciekawych pomysłów, zadań, gier, ćwiczeń w języku angielskim. Wybór stron jest na tyle duży, że każdy uczeń, w zależności od stopnia zaawansowania w nauce języka, jak i upodobań, co do sposobu prezentacji materiału, stylu uczenia się, może wśród nich znaleźć coś dla siebie.
Mając lekcje języka angielskiego w sali komputerowej gimnazjum uczniowie zaznajamiali się z tymi stronami, m.in.:
www.cambridge.org - wydawnictwo językowe z materiałami dla uczniów i nauczycieli
- www.diki.pl - multimedialny słownik angielskiego online
- e-nglish.net - ćwiczenia na słówka i gramatykę, przykładowe ćwiczenia
- www.egzamin-gimnazjalny.pl - portal poświęcony egzaminowi gimnazjalnemu
- www.encafejka.com-lekcje języka angielskiego online
- www.howjsay.com-słownik wymowy języka angielskiego
- www. languageguide.org - strona do nauki słownictwa
- ling.pl - słownik języka angielskiego
- megaslownik.pl - słownik języków angielskich
- www.pdictionary.com- słownik obrazkowy/wizualny

Efekty:
Urozmaicenie zajęć lekcyjnych, zachęcanie uczniów do nauki języka poprzez wskazanie im różnych form i możliwości. Dopasowanie metod nauczania do obecnych tendencji nauki wśród uczniów-internet.
Uczniowie otrzymują w formie papierowej zestaw stron internetowych, z których mogą w każdej chwili i według własnej potrzeby skorzystać, jeśli nie obecnie, to w przyszłości.
Ponadto:
• Przygotowywanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka
angielskiego.

Podczas wszystkich trzech lat odbywania stażu przygotowywałam uczniów do egzaminu gimnazjalnego, a w roku szkolnym 2013/2014 przygotowywałam także do egzaminu maturalnego dwie uczennice z liceum.
Ponieważ zawsze brałam udział w opracowywaniu wyników egzaminów próbnych i końcowych w gimnazjum, a także formułowałam wnioski końcowe z tych egzaminów, postanowiłam wdrożyć takie działania w nauczanie języka angielskiego, aby uczniowie mogli osiągnąć satysfakcjonujące ich wyniki. W tym celu m.in:
- omawiałam z uczniami standardy wymagań egzaminacyjnych, tematykę tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych oraz zakres struktur leksykalno-gramatycznych;
- omawiałam z uczniami typy zadań oraz strategie ich rozwiązywania;
- rozwiązywałam z uczniami testy egzaminacyjne i omawiałem ich wyniki
- w przypadku dwóch uczennic liceum, zastosowałam metody pracy adekwatne do ich problemów.

Efekty
Efektem podjętych działań było rozwinięcie u uczniów świadomości własnych możliwości oraz nabranie pewności siebie podczas pracy z testami egzaminacyjnymi, a w rezultacie obniżenie poziomu stresu towarzyszącemu pracy z arkuszem egzaminacyjnym. W kolejnych latach 2012, 2013, 2014 uczniowie naszej szkoły uzyskali wynik powyżej średniej krajowej i średniej w województwie śląskim, co świadczy o skuteczności podjętych działań.
Na egzaminie próbnym z języka angielskiego w roku 2014/2015 klasa, która uczę zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym uzyskała największą średnią liczbę punktów przypadającą na jednego ucznia. Dwoje spośród 12 uczniów uzyskało 100% punktów, czworo 90% i więcej, pięcioro powyżej 80% i jedna 72%.
Tegoroczne wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego były najlepsze w ciągu ostatnich czterech lat, czyli od 2011/2012 r., Sukces ten udało się powtórzyć także na egzaminie gimnazjalnym, a szkoła uzyskała z języka angielskiego wyniki lepszy niż średnia w województwie i kraju.
Jeżeli chodzi o pracę z uczennicami z liceum na lekcjach nauczania indywidualnego, za największy sukces uważam pozytywny wynik maturalny z języka angielskiego uczennicy z problemami zdrowotnymi, która zdała egzamin maturalny jedynie z języka angielskiego.

8.2.1.5 Współpraca z nauczycielami podczas przygotowywania uroczystości
oraz innych imprez szkolnych

Ważną umiejętnością w pracy w szkole jest właściwa współpraca wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Dopiero poprzez ciężką wspólną pracę można uzyskać satysfakcjonujące efekty.
Podczas wieloletniej pracy w Gimnazjum miałam okazję współpracować prawie ze wszystkimi pracownikami szkoły, Panią Dyrektor, wychowawcami, pedagog, psycholog, sekretarką, pracownikami obsługi, nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Czasami jest to pojedyncza ścisła i codzienna współpraca, jak. np. pomiędzy nauczycielami języków obcych, wychowawcami nauczanych klas, panią pedagog, a czasami ogólna szkolna przy pracach nad większymi projektami, czy uroczystościami. Takich uroczystośći w trakcie roku szkolnego było wiele, m.in. Dzień europejski, Mam talent, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Uroczystością do której przygotowujemy się całym zespołem przez wiele miesięcy są Dni Otwarte Gimnazjum.
Są one organizowane co roku i odbywają się w różnej formie. Realizacja projektu trwa kilka miesięcy, a jego finalizacja przypada zawsze na marzec danego roku. Głównym celem jest promocja szkoły poprzez prezentację dorobku artystycznego uczniów naszego gimnazjum, sposób rozwijania własnych zainteresowań, zintegrowanie środowiska uczniowskiego oraz możliwość zapoznania sześcioklasistów z przyszłym miejscem nauki.
Współpraca pomiędzy nauczycielami biorącymi w przygotowaniach polega między innymi na ustaleniu terminów, przygotowania regulaminu, wyznaczeniu poszczególnych zadań, wyznaczeniu odpowiedzianych osób. Projekt każdego roku obejmuje szereg etapów i angażuje dużą liczbę nauczycieli i uczniów i każdy ma w nim swój udział, może zgłaszać pomysły, wychodzić z inicjatywą.
Program corocznie rozpoczyna się na Sali gimnastycznej wystąpieniem dyrekcji, a następnie uczniowie naszego gimnazjum prezentują pokazy artystyczne.
Następnie poszczególne klasy przechodzą do sal, gdzie proponuje się im w zależności od przedmiotu zabawy i gry, konkursy, pokazy. Młodzież klas pierwszych oprowadza klasy po szkole, przygotowuje słodki poczęstunek, rozdaje ulotki i prezentacje multimedialną szkoły.
Ja osobiście byłam odpowiedzialna za poprowadzenie kilku takich dni w poszczególnych latach. Zwykle prowadzę je we współpracy z kolegami anglistami, w tym roku natomiast zorganizowałyśmy ten dzień we współpracy z koleżanką uczącą w naszej szkole włoskiego.

Efekty:
Efektem wspólnego działania jest sprawnie przeprowadzona uroczystość, podczas której uczniowie klas szóstych bardzo dobrze się bawią, uczniowie naszej szkoły mają okazję wykazać się swoimi talentami i umiejętnościami przed młodszymi kolegami.
W efekcie wspólne działania są bardziej owocne i dają lepsze efekty i satysfakcję dobrze wykonanej wspólnej pracy.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia komputerowa i informacyjna stała się stałym i niezbędnym narzędziem zarówno w mej pracy, jak i życiu codziennym. Umiejętność obsługi komputera i znajomość przydatnych do pracy programów komputerowych, nadążanie za obecnymi trendami w tej dziedzinie życia stanowi codzienną praktykę, bez której trudno sobie dziś wyobrazić pracę nauczyciela.

Zrealizowane działania:
8.2.2.1 Doskonalenie własnych umiejętności stosowania technologii
komunikacyjnej i informacyjnej
• Tworzenie sprawdzianów, testów, pomocy dydaktycznych, narzędzi badawczych,
scenariuszy lekcji, kryteriów oceniania oraz innych dokumentów z wykorzystaniem programów komputerowych
• Korzystanie w Internecie z serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka angielskiego, jako źródła cennych informacji oraz wykorzystywanie ich w pracy
• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauką języka angielskiego
• Korzystanie z e-panelu w pracy
• Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych
• Przygotowanie relacji z przeprowadzonych uroczystości szkolnych w celu umieszczenia ich na stronach internetowych szkoły

8.2.2.2 Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy
dydaktyczno – wychowawczej
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem rzutnika i komputera
• Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas lekcji
• Prowadzenie e-dziennika, współpraca z nauczycielami i rodzicami
• Wykorzystanie Internetu w celu przygotowania lekcji
• Wykorzystanie Internetu do prowadzenia lekcji języka angielskiego i zapoznania młodzieży ze stronami edukacyjnymi wspomagającymi naukę języka angielskiego
• Zamieszczenie na stronach internetowych szkoły relacji z przeprowadzonych
uroczystości szkolnych
• Zamieszczenie na stronach internetowych szkoły dodatkowych zadań przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

8.2.2.1 Doskonalenie własnych umiejętności stosowania technologii
komunikacyjnej i Informacyjnej

• Tworzenie sprawdzianów, testów, pomocy dydaktycznych, narzędzi badawczych,
scenariuszy lekcji, kryteriów oceniania oraz innych dokumentów z wykorzystaniem programów komputerowych

Przy użyciu komputera oraz m.in. programów: Word, Excel, Power Point, Paintbrush, Irfanview, Picasso, opracowuję i tworzę następujące materiały:
- sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia, testy diagnozujące oraz inne pomoce
dydaktyczne;
- rozkłady materiału, kryteria ocen, treści nauczania, scenariusze lekcji, kontrakt;
- wszystkie materiały dodatkowe dla uczniów
- testy diagnozujące, opracowania wyników badania diagnostycznego oraz
egzaminu z języka angielskiego,
- ankiety, analizy, wykresy, wnioski i programy naprawcze
- plan pracy, sprawozdania z realizacji zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego,
- harmonogram pracy zespołu przedmiotowego, referaty opracowane na spotkania zespołu oraz sprawozdania z jego pracy;
- dokumenty statutowe
- materiały ze stron internetowych
- regulaminy organizowanych konkursów i ich wyniki, dyplomy
- materiały związane z promocją szkoły – prezentacja szkoły, materiały na dni
otwarte, zabawy do Konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły oraz na Dzień Mózgu;
- materiały i prezentacje multimedialne na stronę internetową szkoły
- dokumentację związaną z awansem zawodowym, w tym: plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji

Efekty:
Efektem korzystania przez wiele lat z komputera i licznych programów, jest zgromadzenie bardzo obszernej dokumentacji w pamięci komputera oraz jej archiwizacja na nośnikach oraz na tzw. chmurze. Spowodowało to usprawnienie i lepszą organizację pracy, łatwy dostęp do niezbędnych i wykorzystywanych na co dzień materiałów, umożliwiło korzystanie z materiałów przez innych nauczycieli i uczniów.
Dobór i umiejętność tworzenia właściwych materiałów spowodował także możliwość urozmaicenie zajęć lekcyjnych, profesjonalizację pracy, a co za tym idzie podnoszenie jakości pracy szkoły.

• Korzystanie w Internecie z serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka angielskiego, jako źródła cennych informacji oraz wykorzystywanie ich w pracy.

Zasoby sieci internetowej są dla mnie ważnym źródłem informacji, które wykorzystuję do realizacji wielu zadań związanych z moją pracą w szkole. Za najważniejsze z nich uważam:
a) Korzystanie z portali edukacyjnych:
- www.edu.info.pl
- www.edukacja.edux.pl
-www.anglisci.pl
- www.ang.pl
- www. ore.edu.pl
- www.profesor.pl
- www.nauczyciel.pl
- www.angielski-online.pl
- www.anglomaniacy.pl/
- nauczyciel.pl
- www.eduforum.pl
- www.scholaris.pl
- www.planetaangielskiego.pl
- www.teacherled.com
- www.ldoceonline.com
- www.oxfordenglishonline.pl

Efekty:
Posiadłam umiejętność korzystania z różnorodnych portali edukacyjnych, o tematyce dotykającej wielu aspektów związanych: zarówno z samym nauczaniem języka angielskiego, rozwiązywaniem problemów wychowawczych w klasie, jak i samodzielną nauką uczniów w domu.
Dzięki licznym portalom mogłam śledzić edukacyjne aktualności, selekcjonować informacje, dowiadywać się o podręcznikach, korzystać z materiałów edukacyjnych, słowników angielskich, ćwiczeń interaktywnych, gier i zabaw, poszerzać swoją wiedzę. Dzięki tej umiejętności mogłam urozmaicać lekcje, motywować i zachęcać uczniów do nauki języka angielskiego.

b) Uzyskiwanie informacji dotyczących oświaty, m.in. rozporządzeń, egzaminów gimnazjalnych, planowanych przez MEN nowych podręczników na rok szkolny 2015/2016. Było to możliwe dzięki śledzeniu stron internetowych:
www.men.gov.pl
bip.men.gov.pl/
men.gov.pl/podreczniki/
http://www.oswiata.org.pl/

Efekty:
Efektem korzystania z w/w stron jest szybki dostęp do ważnych i aktualnych informacji związanych ze zmianami w prawie oświatowym.

c) Pozyskiwanie informacji dotyczących konkursów z języka angielskiego ze stron:
- www.kuratorium.katowice.pl/
- www.fox
- www.womkat.edu.pl
- egzaminy.edu.pl/

Efekty:
Dzięki śledzeniu w/w stron dowiadywałam się na temat terminów i form przeprowadzania konkursów, mogłam wysyłać zgłoszenia, sprawdzać wyniki i pobierać testy z przeprowadzonych konkursów.

a) Współpraca z wydawnictwami Longman, Oxford, Macmillan, czy Express Publishing:
- www.pearson.pl/
- elt.oup.com
- www.macmillan.pl
- www.egis.com.pl/


Efekty:
Byłam informowana o wszelkich zmianach wprowadzonych w podręcznikach, mogłam uczestniczyć w wielu ciekawych kursach i konferencjach metodycznych, miałam dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych, a co za tym idzie urozmaicałam mój warsztat pracy.

• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauką.

Wykorzystywałam internet, jako narzędzie do komunikowania się i dzielenia się wiedzą, doświadczeniami. Korzystałam z portali:
- edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/
-www.edulandia.pl
- www.tablice.net.pl/
- www.edukacja.edux.pl
- www.scholaris.pl
- www.edukator.org.pl/publikacje10.html

Efekty:
Na portalach internetowych mogłam komunikować i kontaktować się z innymi nauczycielami, wyszukiwać artykuły, które mnie w danym momencie interesowały oraz wielokrotnie korzystać i dzielić się doświadczeniem z innymi nauczycielami. Kontakty te dotyczyły rozwiązywaniu problemów związanych zarówno z nauką języka angielskiego, jak i problemów wychowawczych na lekcjach.
Korzystałam także ze strony społecznościowej „Tablica SMART w mojej klasie”, gdzie mogłam uzyskać informacje, otrzymać porady, jak wykorzystać w mojej pracy tablicę interaktywną SMART Board.

• Korzystanie z e-paneli.

Aplikacja e-panel to przełomowe narzędzie w pracy nauczyciela. Umożliwia ona błyskawiczną możliwość zapoznania się z nowościami oraz dostęp do cyfrowej wersji komponentów i obudowy metodycznej.
Od wielu lat jestem obecna na e-panelach:
- platformie internetowej moodle – http://moodle2.wombb.edu.pl
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
- e-panelu na www.pearson.pl/angielski
- e-panelu www.e-doradztwobb.pl
- e-panelu www.oxfordenglishonline.pl

Efekty:
Obecność na platformach umożliwia mi korzystanie z cyfrowej biblioteki nauczyciela, a więc cyfrowej wersji komponentów i obudowy metodycznej różnych kursów. Dzięki e-panelom mam w jednym miejscu, na moim komputerze, tablecie wszystkie materiały potrzebne do prowadzenia lekcji: podręcznik, ćwiczenia, audio, dokumentacje szkolną i testy, a także monitor realizacji nowej podstawy programowej, czy informację, dostęp i możliwość zapisywania się na kursy, szkolenia. Mam także błyskawiczny możliwość zapoznawania się z nowościami wydawniczymi.

• Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych

Internet wykorzystywałam także do publikacji na stronie internetowej http://www.edukacja.edux.pl własnego planu rozwoju zawodowego oraz aneksu do planu rozwoju zawodowego.

Efekty:
Publikacja planu rozwoju zawodowego- Numer publikacji: 26795, jest dostępna pod adresem: http://www.edukacja.edux.pl/p-26795-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-ubiegajacego.php
Aneks do planu rozwoju zawodowego – Nr publikacji 27457, jest dostępny pod adresem: http://www.edukacja.edux.pl/p-27457-aneks-do-planu-rozwoju-zawodowego.php


• Przygotowanie relacji z przeprowadzonych uroczystości szkolnych w celu umieszczenia ich na stronach internetowych szkoły

Korzystając z komputera i programów, m.in. Paintbrush, Powerpoint i Picasso przygotowywałam relacje zdjęciowe (fotograficzne) z konkursów i uroczystości szkolnych, organizowanych przeze mnie na stronę internetową naszego gimnazjum: http://www.g2bb4330.webd.pl/

Efekty:
Przygotowane fotorelacje oraz opisy z przeprowadzonych uroczystości szkolnych i konkursów.

8.2.2.2 Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy
dydaktyczno – wychowawczej

• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem rzutnika i komputera
Podczas prowadzenia lekcji w Sali mogłam korzystać z komputera i rzutnika. Podczas pracy z tymi nośnikami korzystałam głównie z materiałów dotyczących kultury i krajów anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii i USA.
Także projekty edukacyjne, które uczniowie przygotowywali w postaci przekazu multimedialnego w klasie drugiej, były prezentowane za pomocą rzutnika na lekcjach języka angielskiego.

Efekty:
Poprzez zastosowanie komputera, rzutnika na lekcji uczniowie mogli poszerzać swoja wiedzę na temat życia i kultury krajów anglojęzycznych. Dzięki takiej formie prowadzenia lekcji mogłam lepiej zilustrować omawiane treści. Taka forma przekazu uatrakcyjniała lekcje, motywowała uczniów do pracy. Poprzez prezenetowanie projektów edukacyjnych innych uczniów, uczniowie innych klas mogli obejrzeć pracę swoich kolegów i koleżanek, ocenić ją i skomentować, a także nauczyć się czegoś nowego o kulturze krajów anglojęzycznych.


• Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas lekcji

Tablica interaktywna w klasie, to marzenie wielu nauczycieli, gdyż jest to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie ciekawej lekcji. Poza tym jest to doskonały sposób na zaangażowanie i czynny udział uczniów w lekcji. W naszej szkole posiadamy 2 takie tablice: jedna w sali językowej liceum oraz druga w sali biologicznej gimnazjum.
Praca z tablicą wymagała opanowania kilku umiejętności: zainstalowania odpowiedniego oprogramowania, tak aby móc odtworzyć wybrany materiał, a więc program SMART Notebook, a także przetestować wybrany materiał na różnych przeglądarkach, gdyż np. niektóre gry dydaktyczne działają dobrze w Chrome, a nie działają w Internet Explorer, czy Mozilli i na odwrót, wtyczek na dysku komputera,
Przeprowadzenie lekcji z tablicą interaktywną wymaga także umiejętności obsługi zainstalowanego programu komputerowego oraz przygotowania odpowiedniej lekcji, tak, aby włączyć w nią uczniów.
Podczas pracy z tablicą interaktywną korzystałam z programu SmartNotebook oraz korzystałam ze stron http://www.teacherled.com/ „Tablica SMART w mojej klasie” .

Efekty:
Przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli języków obcych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Wymiana informacji i doświadczeń za pomocą strony społecznościowej. Poznanie nowych programów i stron do obsługi tablicy intearaktywnej. Duże zainteresowanie tematyką i sposobem prowadzenia zajęć wśród uczniów oraz ich aktywny udział.

• Prowadzenie e-dziennika, współpraca z nauczycielami i rodzicami

Początki pracy z e-dziennikiem nie były łatwe. Przede wszystkim każdy obawiał się niepewności, związanej z tym, czy program będzie ułatwieniem, czy utrudnieniem pracy, czy będzie prawidłowo działał i spełniał funkcje, do których został stworzony.
Po odbyciu szkoleń związanych z jego obsługą, wdrożeniu się w jego działanie, po tych kilku latach pracy można stwierdzić, iż jest to narzędzie, które bardzo ułatwia pracę, w wielu aspektach, w tym m.in. w procesie komunikowania się i współpracy z nauczycielami i rodzicami i uczniami.

Efekty:
Używanie e-dziennika przyczyniło się do:
- Stały, bieżący kontakt z nauczycielami, psychologiem i pedagogiem dotyczący całego procesu edukacyjnego w szkole.
- Bieżące i ciągłe informowanie rodziców o postępach ich dzieci w nauce, a co za tym idzie szybsze niż dotychczas reagowanie na złe oceny, zachowanie, czy inne wynikające problemy.
- Łatwy kontakt z rodzicami uczniów, którzy wymagają specjalnej i stałej opieki ze strony szkoły i rodziców.
- Informowanie uczniów o konkursach, tematyce projektów, terminach, regulaminach, itd.
- Większa świadomość a co za tym idzie odpowiedzialność uczniów za swoje postępy w nauce, zachowaniu, planowanych sprawdzianach i innych ważnych wydarzeń w szkole.

• Wykorzystanie Internetu w celu przygotowania lekcji

W pracy dydaktycznej, przygotowując się do lekcji korzystam czasami z zasobów Internetu, jako nieograniczonego źródła wiedzy i pomysłów.
Strony, z których m.in. korzystałam to:
- www.angielski.co.uk
- www.angielski.slowka.pl
- www.e-ang.pl
Korzystając z internetu przygotowuję także dla uczniów przykładowe ćwiczenia w oparciu o testy z olimpiad i konkursu FOX z poprzednich lat.

Efekty:
Praca z internetem oraz jego możliwości pozwoliły mi wielokrotnie na opracowywanie i wyszukiwanie ciekawych materiałów do lekcji oraz organizowanych konkursów.
Z pomocą internetu poszukiwałam mi.n. pomysłu i opracowywałam lekcje angielsko-niemiecką o tematyce świątecznej oraz konkurs kulturowy angielsko-włoski.
Praca z Internetem ułatwia także moją pracę, gdyż mogę tu zawsze znaleźć jakieś ciekawe pomysły i inspiracje na tematykę zajęć.

• Wykorzystanie Internetu do prowadzenia lekcji języka angielskiego i zapoznania młodzieży ze stronami edukacyjnymi wspomagającymi naukę języka angielskiego.

Podczas lekcji w Sali komputerowej gimnazjum, które prowadziłam przez cały rok dla klas drugich i trzecich miałam możliwość prowadzić lekcję z wykorzystaniem internetu. Każdy uczeń miał wtedy dostęp do komputera i mógł czynnie uczestniczyć w lekcji.
Uczniowie poznali kilka stron, przez które mogli uczyć się języka on-line.
Wykorzystywałam w tym celu m.in. strony internetowe:
- www.projectbritain.com
- www.infoplease.com
- www.dobreprogramy.pl
- a4esl.org - zadania on-line
- www.vocaroo.com – program online do nagrywania głosu
- www.tolearnenglish.com - zadania online, filmy video, lekcje języka angielskiego

Efekty:
Dzięki wykorzystaniu zasobów stron internetowych podczas lekcji uczniowie lepiej przyswajają znajomość struktur gramatycznych, poprzez rozwiazywanie testów i quizów wzbogacają zasób słownictwa oraz poszerzają swą wiedzę o krajach anglojęzycznych. Wykazują się przy tym dużym zaangażowaniem i pracą twórcza.
• Zamieszczanie na stronach internetowych szkoły relacji z przeprowadzonych
uroczystości szkolnych.

Opracowywanie i zamieszczanie na stronach szkoły relacji z odbywających się w gimnazjum konkursów, uroczystości, wystaw, czy innych imprez stało się niejako tradycją szkolną. Poprzez takie działanie, każdy uczeń, rodzic, nauczyciel, czy zainteresowany może zapoznać się z działalnością szkoły, nie tylko tą edukacyjną
Jest to bardzo dobry sposób na dzielenie się i informacjami, na temat tego, co się w szkole dzieje. Służy to także promowaniu szkoły.
Wszystko to składa się na efekt integrowania się szkolnej młodzieży, która chętnie tam zagląda, omawia i komentuje swoje osiągnięcia, zdjęcia i relacje z imprez

Efekty:
Relacje przygotowane przeze mnie w galerii szkoły:
„Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka”, „Dni otwarte Gimnazjum-Science Day-lekcja językowa”, „Lekcja otwarta dla nauczycieli języków obcych”, Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły- „Potyczki językowe-czyli konkurs piosenki”, Interdyscyplinarny konkurs angielsko-włoski o tematyce kulturowej, Plakat-Dzień Mamy w Anglii, Niemczech i Włoszech, „Mam talent” na Dzień Dziecka.

• Zamieszczenie na stronach internetowych szkoły dodatkowych zadań przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Aby lepiej przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego, zamieściłam na stronach internetowych oraz w bibliotece szkolnej dodatkowe ćwiczenia pogrupowane i podzielone na kategorie, m.in. słownictwo, czasy, dialogi, egzamin.

Efekty:
Dodatkowe ćwiczenia egzaminacyjne oraz informacje o egzaminie zamieszczone na stronach internetowych szkoły oraz w bibliotece szkolnej. Dzięki temu uczniowie mogli lepiej przygotować się do egzaminu i wybrać sobie preferowaną formę doskonalenia języka.

Ponadto:
• Udział w szkoleniach
- nowoczesne technologie w nauczaniu (12.03.2008r.)
- wykorzystanie technologii informatycznych w nauczaniu (14.05.2008r.)
- szkolenie WDN na temat wdrożenia dziennika elektronicznego (2012r.)

Efekty:
Poznałam nowe możliwości, techniki i metody pracy z komputerem, możliwości wykorzystania komputera i internetu do pracy z uczniem. Ułatwiło mi to pracę oraz lepsza współpracę z nauczycielami, rodzicami i uczniami.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zrealizowane działania:
8.2.3.1. Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w szkole, w tym
prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
• Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych
• Konsultacje z nauczycielami zespołu języków obcych oraz z nauczycielami
innych przedmiotów, wymiana doświadczeń i pomoc w doborze podręczników,
udostępnianie opracowanych dokumentów, pomocy dydaktycznych
• Przygotowywanie i prezentacja na spotkaniach zespołu przedmiotowego referatów dotyczących problemów występujących na lekcjach języków obcych
• Przygotowanie i przedstawienie programu naprawczego po analizie egzaminu
Gimnazjalnego
• Opublikowanie i przekazanie do biblioteki zestawu dodatkowych ćwiczeń pomocnych
przy przygotowywaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego

8.2.3.2 Dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami innych szkół oraz upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
• Wymiana doświadczeń, współpraca z nauczycielami innych szkół podczas pracy na egzaminach gimnazjalnych, maturalnych, podczas konkursów oraz spotkań szkoleniowych
• Opublikowanie na portalu internetowy sprawozdania z planu rozwoju zawodowego

8.2.3.3 Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań
• Współpraca i dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach europejskiego projektu edukacyjnego

8.2.3.1. Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w szkole, w tym
prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

W mojej pracy nauczyciela staram się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Jest to ważny element pracy każdego nauczyciela, który usprawnia pracę, gdyż pozwala na wymianę doświadczeń, i spostrzeżeń, co do prowadzenia lekcji, doboru materiałów, rozwiązywania problemów wychowawczych.
Dobra współpraca zespołu wspomaga właściwą i sprawną pracę szkoły, umożliwia integrowanie się całego zespołu, pozwala na osiągnięcie lepszych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

• Przeprowadzenie zajęć otwartych

W mojej pracy nauczyciela nie zapominam o potrzebie dzielenia się swoją wiedzą
i doświadczeniem i jestem otwarta na współpracę z innymi nauczycielami. Aby osiągnąć
ten cel prowadziłam lekcje otwarte, przeznaczone w głównej mierze dla nauczycieli
języków obcych naszego gimnazjum. M.in.:
- W dniu 10 listopada 2014 przeprowadziłam lekcję otwartą w klasie trzeciej „A visit to the North
Pole”. Lekcja miała na celu doskonalenie umiejętność pracy z tekstem. Podczas lekcji
uczniowie klasy trzeciej poznawali i utrwalali nowe słownictwo, odnajdywali określone
informacje w tekście czytanym, przedstawiali fakty w formie krótkiej wypowiedzi ustnej,
znajdowali określone informacje w tekście.
- W dniu 28 października 2014r. przeprowadziłam lekcję otwarta w klasie 3a, dla
nauczycieli języków obcych Gimnazjum, pt. „My journey-listening comprehension”.
Lekcja miała na celu doskonalenie słuchania ze zrozumieniem na podstawie tekstu.
Lekcja odpowiadała treści podstawy programowej: rozwijanie w uczniach postawy
ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych krajów.
-w dniu 10 kwietnia 2015r. odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli języków obcych
naszego Gimnazjum. Ciekawą nowością było przeprowadzenie tej lekcji w dwóch
językach-angielskim i niemieckim, a jej przebieg został opisany w punkcie sprawozdania
dotyczącym poszukiwania nowatorskich rozwiązań.

Efekty:
Efektem podjętych działań była m.in. możliwość obserwacji pracy z uczniami i pogłębianie wiedzy u moich koleżanek odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych motywuje mnie do kreatywności i pobudza inwencję twórczą, zmusza do stosowania różnorodnych metod i technik pracy. Spotkania po tych lekcjach i ich omówienie pozwoliło mi na uświadomienie sobie mocnych i słabych stron sposobu prowadzenia lekcji, a przez to wpłynęły na kształt prowadzonych lekcji oraz na późniejszy wybór formy doskonalenia zawodowego. Dodatkowym i cennym owocem tych obserwacji były nowe pomysły, które realizowałam później nie tylko tak jak dotychczas wraz z koleżanką i kolegą anglistami, ale także wraz z nauczycielami włoskiego i niemieckiego.

• Konsultacje z nauczycielami zespołu języków obcych oraz z nauczycielami
innych przedmiotów, wymiana doświadczeń i pomoc w doborze podręczników,
udostępnianie opracowanych dokumentów, pomocy dydaktycznych

Przy realizacji wspólnych zadań, współpracowałam i dzieliłam się doświadczeniem z innymi nauczycielami. Zadania te realizuję na wiele sposobów, m.in. poprzez pracę w różnego rodzaju komisjach lub zespołach, podczas opracowywania scenariuszy uroczystości szkolnych i organizowania konkursów, dni otwartych szkoły, akcji promujących naszą szkołę, przeprowadzania akcji charytatywnych, podczas wyjść do kina, czy wspólnych wycieczek.
Współpraca polegała także na przeprowadzaniu rozmów i konsultacji indywidualnych z wychowawcami i nauczycielami innych przedmiotów na temat uczniów w prowadzonej przez nich klasie, poprzez współpracę z pedagogiem i psychologiem, wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych naszych uczniów.
Jako przykład mogę tutaj podać, m.in. przedstawianie corocznie na konferencji Rady Pedagogicznej (m.in. 18 listopad 2015r.) raportów dotyczących „Analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego”, którego celem było zapoznanie nauczycieli z wynikami, wnioskami wynikającymi z analizy oraz zaproponowanie działań zmierzających do efektywniejszej pracy w najsłabszych obszarach.
Przedstawiłam Radzie Pedagogicznej, m.in. na jakim poziomie uczniowie klas trzecich opanowali umiejętności w zakresie poszczególnych standardów egzaminacyjnych. Wskazywałam obszary, z którymi uczniowie mają najwięcej trudności.
Raport ten był także omawiany na spotkaniach zespołu przedmiotowego języków obcych i wraz z nauczycielami innych języków szukaliśmy m.in. sposobów na podniesienie motywacji wśród uczniów do samodzielnej nauki.
Na podstawie raportu zaproponowałam m.in.:
- systematycznie rozwijać umiejętności uczniów w obszarze znajomości środków językowych poprzez wykonywanie ćwiczeń leksykalno-gramatycznych w formie zadań egzaminacyjnych, zarówno na lekcjach jak i w pracy domowej,
- należy zwiększyć nacisk na samodzielną naukę słownictwa przez uczniów,
aby zwiększyć umiejętność rozumienia tekstów pisanych,
- w dalszym ciągu systematycznie ćwiczyć z uczniami wypowiedzi pisemne, gdyż część
uczniów nie podeszło do tego zadania,
- nadal przeznaczać kilka lekcji w miesiącu na pracę z arkuszami egzaminacyjnymi.
- uświadamiać uczniów (zwłaszcza tych, którzy, w związku z dobrze napisanym
egzaminem próbnym, popadli w „euforię” i błogie lenistwo), iż fakt, że uzyskali dobre efekty na egzaminie próbnym, nie daje pewności, iż pójdzie im równie dobrze na egzaminie kwietniowym. Dlatego uczniowie muszą bardzo ciężko pracować jeszcze przez te kilka miesięcy.

Wraz z koleżankami i kolegami z zespołu przedmiotowego języków podczas wspólnych spotkań dokonujemy corocznie: opracowania planu pracy zespołu przedmiotowego języków obcych, przygotowujemy testy poziomujące Placement test w celu podziału klas na grupy wg stopnia zaawansowania, opracowujemy analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z języków , zapoznajemy się z zakresem wiedzy i umiejętności oraz formą i terminami konkursów przedmiotowych z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego, omawiamy dostosowania wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gimnazjum, przeprowadzamy na terenie szkoły konkursy, zgłaszamy uczestników, pracujemy w komisjach, sprawdzamy testy, podajemy wyniki, opracowujemy tematykę, sposób przeprowadzania i regulaminy konkursów wewnątrzszkolnych, organizujemy wspólnie lekcje otwarte dla klas szóstych szkół podstawowych, w ramach dni otwartych Gimnazjum, omawiamy wyniki konkursów językowych, testów diagnostycznych, egzaminów gimnazjalnych, wyciągamy wnioski.
Wszystkie tworzone przez nas analizy, dokumenty, dodatkowe materiały pomocne w prowadzeniu lekcji, lub przygotowywane dodatkowo dla klas są dostępne dla innych nauczycieli.

Efekty:
Wszyscy uczący zapoznali się z analizą wyników, i mogli zwrócić uwagę w szczególności na słabo opanowane umiejętności i uwzględnić je w pracy dydaktycznej. Podjęcie tych działań pozwoliło lepiej przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
Efektem działań są także materiały dostępne w formie cyfrowej i bibliotece szkoły, regulaminy wspólnych uroczystości, konkursów, które mogli obserwować nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, wspólny podręcznik do nauki języka angielskiego. Efektem pracy zespołu językowego jest udział wielu uczniów w licznych konkursach, lepsza organizacja pracy.
Praca w komisjach i zespołach była ważną formą wymiany wiedzy i doświadczenia z innymi nauczycielami, a także sposobem na znalezienie najlepszych rozwiązań, adekwatnych do zaistniałej sytuacji. W zależności od charakteru podejmowanych zadań konkretne efekty wspólnych działań są różne, jednak zawsze taka współpraca pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania, adekwatne do zaistniałej sytuacji. Opisane w tym punkcie działania pozwoliły podnieść jakość pracy szkoły poprzez szybkie i skuteczne wdrażanie zmieniających się przepisów w oświacie oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy z uczniami na podstawie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, sprawnego przeprowadzania konkursów, egzaminów i innych uroczystości szkolnych.

• Przygotowywanie i prezentacja na spotkaniach zespołu przedmiotowego referatów dotyczących problemów występujących na lekcjach języków obcych.

Jako przewodnicząca zespołu przedmiotowego języków obcych opracowywałam i omawiałam z innymi nauczycielami plan pracy zespołu na cały rok szkolny. W planie tym ujmowałam m.in. artykuły i referaty na temat nauki języków o tematyce wynikającej z potrzeb Gimnazjum i problemów w nauczaniu języków obcych w naszej szkole.
Były to m.in.:
- referat „Fajny ten angielski, czyli kilka słów o ciekawości”, Ewy Palczak
Referat dotyczył tematyki naturalnej aktywności poznawczej dzieci w praktyce szkolnej, przyczyn obniżenia tej aktywności, elementów wpływających negatywnie na dzieci i ich zaangażowanie w naukę języka, mechanizmie zachęcania uczniów do myślenia i stawiania pytań, namawiania do współpracy, stwarzania szansy samooceny podnoszącej wiarę we własne możliwości, tworzenia dobrej atmosfery na lekcji i różnorodnych metod nauczania.

-artykuł „ Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w odniesieniu do nauki języka
autor. Anna Grys”.
Przedmiotem rozważań w artykule było omówienie przyczyn dysleksji, zwrócenie uwagi na typowe objawy, błędy charakterystyczne dla ucznia z dysleksją rozwojową spowodowaną zaburzoną percepcją wzrokową i obniżoną sprawnością percepcji słuchowej, jaki jest związek w uczeniu się a nauką języka angielskiego oraz o rodzajach trudności w nauce języka angielskiego.
Zebrane materiały udowadniały, iż istnieje bezpośrednia zależność między trudnościami w nauce wynikającymi z dysleksji a trudnościami w nauce języka polskiego i angielskiego. Trudności te są wprost proporcjonalne do stopnia nasilenia zaburzeń obserwowanych w języku polskim i zwiększają się w miarę pokonywania kolejnych etapów edukacji.
Uczeń z dysleksją uczący się języka angielskiego zmuszony jest pokonywać trudności ortograficzne wynikające z ogromnych czasami różnic między głoskami a literami . To prowadzi do problemów z poprawnością wypowiedzi ustnych i pisemnych, które zakłócają komunikację. Dodatkowo uczeń z dysleksją każdego dnia zmuszony jest radzić sobie z wolnym tempem nabywania wiedzy i umiejętności językowych i z towarzyszącym temu zaburzeniami emocjonalnymi, zwłaszcza obniżonym poczuciem wartości i niską motywacją do nauki.

- omówienie artykułu „jak poprawić rozumienie ze słuchu-kilka radykalnych
rozwiązań”
Artykuł jest o przyczynach problemów z mówionym angielskim wśród uczących się tego języka, a więc o różnorodności angielskiego, z która spotykamy się na zajęciach i lekcjach w ograniczonym stopniu. Można się tu także dowiedzieć, jak poprawić rozumienie ze słuchu w języku angielskim, ale też w innych językach obcych. Jak należy słuchać, ile i co z tym potem robić, żeby nauka przynosiła rezultaty. Traktuje także o potrzebie korzystania z wielu różnych źródeł języka (nagrań, filmów, piosenek, telewizji, itp.), o różnicy pomiędzy brytyjską a amerykańską wymową, o serwisach, które pomagają w nauce ze słuchu.

- omówienie artykułu „Dysleksja –diagnoza i co dalej”
Tematem artykułu były zaburzenia dyslektyczne, charakterystyczne objawy, pierwsze symptomy, poziom inteligencji wśród uczniów dyslektycznych, sposoby diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, konieczność odpowiednej terapii, wymagania jakie należy spełnić aby uczeń z dysleksją mógł zdawać egzamin w warunkach dostosowanych do jego specjalnych potrzeb.

- omówienie programu wspierającego naukę języka angielskiego dla uczniów
Gimnazjum
Podczas spotkania omówiłam tutaj charakterystykę programu, cele, treści nauczania, różne umiejętności, procedury osiągania celów nauczania, metod form i technik pracy, pomocy naukowych, przewidywania osiągnięć uczniów oraz kontroli ich ocen.
W referacie zwracano także uwagę na międzynarodowość tego języka, konieczność jego nauki w celu swobodnego podróżowania i zwiedzania innych krajów, a także o tym, iż umiejętność posługiwania się nim jest wymagana przez większość pracodawców. W dobie jednoczących się krajów Europy znajomość języka angielskiego ułatwia szukanie pracy także poza granicami własnego kraju, poza tym daje większe możliwości rozwoju zawodowego, pozwala nawiązywać kontakty z obcokrajowcami, poznawać kulturę innych krajów. Znając język angielski można czytać książki, czasopisma w tym języku, czy oglądać filmy, co przyczynia się do rozwoju światopoglądu. Satysfakcję daje możliwość komunikowania się i samodzielnej egzystencji w obcym kraju. Niestety pewna część uczniów nie dostrzega istoty uczenia się języków obcych lub nie ma predyspozycji do ich uczenia się i dlatego należy uświadamiać im korzyści płynące ze znajomości języków.

- artykuł „Gry i zabawy dydaktyczne, ich rola i znaczenie w procesie kształcenia”
Omówiłam tutaj, co to jest gra dydaktyczna, jakie spełnia funkcje, czego uczy, jak można je stosować podczas lekcji, jakie są jej rodzaje.

Efekty
Praca w zespole i przygotowanie referatów pozwoliło na poszerzenie warsztatu pracy każdego z nauczycieli, a wygłoszone referaty zainspirowały innych do podejmowania działań mających na celu podnoszenie efektywności nauczania. Tematyka referatów związana była z problemami, z którymi nauczyciele języków obcych spotykają się w naszej szkole najczęściej.
Elementy tam poruszane, pomogły każdemu, kto miał nieusystematyzowaną wiedzę na temat uczniów z dysleksją, kto chce podejmować działania w kierunku wspierania ucznia z dysleksją w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności na różnych przedmiotach, w tym na języku angielskim, także kto pragnie poprawić umiejętności uczniów w rozumieniu ze słuchu.

• Przygotowanie i przedstawienie programu naprawczego po analizie egzaminu
gimnazjalnego
Po egzaminie gimnazjalnym co roku wraz z nauczycielami języka angielskiego opracowujemy oraz dokonujemy analizy wyników i przedstawiamy wnioski z tej analizy.
Na podstawie tych wniosków w ramach realizacji tego zadania opracowałam i udostępniłam innym nauczycielom języka angielskiego program naprawczy, który był przeznaczony dla klas drugich i trzecich gimnazjum. Priorytetem programu jest zachęcanie uczniów do nauki języka angielskiego, zredukowanie zaległości, pomoc w zrozumieniu zdobywanych na bieżąco wiadomości.
Program może być modyfikowany w zależności od wyników badania diagnostycznego przeprowadzanego w klasach pierwszych na koniec roku szkolnego. Program może być realizowany zarówno podczas lekcji, jak i dyżurów dydaktycznych.
Celami programu są:
• rozbudzenie zainteresowania uczniów językiem angielskim i wzmocnienie motywacji do nauki;
• indywidualizacja procesu nauczania;
• rozwijanie sprawności mówienia w języku angielskim;
• rozwijanie sprawności czytania w języku angielskim.
• utrwalenie podstawowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych;
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, wzmocnienie pozytywnej samooceny.

Efekty:
Efektem podjętych działań jest większa indywidualizacja procesu nauczania, rozwijanie różnych sprawności językowych u uczniów, wzmacnianie wiary we własne siły wśród uczniów oraz większa motywacja do nauki języka, a co za tym idzie lepsze wyniki egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego.

• Opublikowanie i przekazanie do biblioteki zestawu dodatkowych ćwiczeń pomocnych przy przygotowywaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego

W trakcie mojego stażu opublikowałam i przekazałam do biblioteki szkolnej zestawy ćwiczeń, które są pomocne przy przygotowywaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Ćwiczenia są podzielone według umiejętności, które uczniowie muszą posiąść, aby zdać egzamin gimnazjalny z języka angielskiego z dobrym wynikiem.


Efekty:
Wszyscy nauczyciele mogę skorzystać z udostępnionych materiałów i realizować je wraz ze swoimi uczniami np. w formie zadań domowych lub na dyżurach dydaktycznych. Jest to pomocne w podnoszeniu poziomu nauczania, podnoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego, a co za tym idzie podnoszeniu jakości pracy szkoły.

8.2.3.2 Dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami innych szkół oraz upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

• Wymiana doświadczeń, współpraca z nauczycielami innych szkół podczas pracy na egzaminach gimnazjalnych, maturalnych, podczas konkursów oraz spotkań szkoleniowych

Podczas mojej pracy w różnych komisjach egzaminacyjnych i konkursowych, m.in. na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych w szkole i szkołach współpracujących, w konkursach przedmiotowych z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, części finałowej konkursu języka angielskiego organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej, podczas wielu kursów, szkoleń i konferencji miałam wielokrotnie okazję spotkać się i rozmawiać z nauczycielami z innych szkół. Byli to zarówno nauczyciele uczący języka angielskiego, jak niemieckiego, francuskiego, czy innych przedmiotów podczas egzaminów gimnazjalnych.
Podczas tych spotkań, przygotowywania i przeprowadzania egzaminów i konkursów, czy pracach warsztatowych na kursach mogłam wymieniać się z nimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, m.in.: w zakresie projektów i konkursów, w jakich uczestniczą szkoły, stosowanych metod i technik nauczania, nowości dotyczących nauczania języków, poziomu, jaki reprezentują uczniowie, podręczników, a nawet początków wprowadzania dziennika elektronicznego i związanych z nim problemów i obaw.
Posłużę się tutaj kilkoma przykładami:
- podczas prac komisji egzaminacyjnej konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dzieliłam się z moimi koleżankami mi doświadczeniami dotyczącymi działalności dziennika elektronicznego, który w naszej szkole już rok działał, a w gimnazjum nr 9 był dopiero wprowadzany
- podczas prac w komisji egzaminacyjnej w Gimnazjum nr 9 dowiedziałam się o planowanym, ciekawym projekcie edukacyjnym, który będzie organizowany na ternie Bielska-Białej, i w którym w efekcie wzięłam udział.

Efekt:
Dzięki uczestniczeniu w wielu komisjach konkursowych i egzaminacyjnych w i poza miejscem pracy, kursach czy szkoleniach, mogłam dowiedzieć się, a często być świadkiem różnego podejścia do tych samych problemów, innych doświadczeń moich kolegów z równoległych szkół, dowiedzieć się jak oni pracują ze swoimi uczniami, jak jakie mają efekty tej pracy, w jakich ciekawych szkoleniach biorą udział. Dzieliłam się z nimi spostrzeżeniami na temat podręczników, z których korzystam, prac w komisji przeprowadzającej egzaminy gimnazjalne. Zdobytą wiedzę mogłam później przenieść na grunt pracy w mojej szkole.

• Opublikowanie na portalu internetowym sprawozdania z planu rozwoju zawodowego oraz konspektów lekcji

W celu realizacji zadania dzieliłam się doświadczeniami z nauczycielami innych szkół i opublikowałam na stronie internetowej http://www.edukacja.edux.pl sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz konspekty z przeprowadzonych lekcji. Dzięki temu inni nauczyciele będą mogli skorzystać z ciekawych pomysłów i metod stosowanych podczas lekcji.

Efekty:
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego- Numer publikacji
Konspekt 1: Numer publikacji
Konspekt 2: numer publikacji
Konspekt 3: numer publikacji
Konspekt 4: numer publikacji
Konspekt 5: numer publikacji
Konspekt 6: numer publikacji


8.2.3.3 Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań

• Współpraca i dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach europejskiego projektu edukacyjnego

Różnorodność językowa – harmonijne współistnienie wielu języków w Europie symbolizuje dążenie UE do zjednoczenia w różnorodności – co stanowi jedną z podstaw projektów europejskich.
Języki nie tylko określają tożsamość jednostki, lecz są także częścią wspólnego dziedzictwa, łączą ludzi, sprzyjają poznawaniu innych krajów i kultur oraz ułatwiają wzajemne zrozumienie. Skuteczna polityka wielojęzyczności może zwiększyć perspektywy życiowe obywateli, poprawić ich szanse na rynku pracy, ułatwić dostęp do usług i przysługujących im praw, przyczynić się do wzmacniania dialogu międzykulturowego i większej spójności społecznej.
Obecnie UE liczy 500 milionów obywateli, 28 państw członkowskich, 3 alfabety i 24 języki urzędowe, z których kilka jest rozpowszechnionych na całym świecie. Około 60 innych języków używanych w niektórych regionach albo przez niektóre grupy również stanowi część dziedzictwa UE. Ponadto wiele języków pojawiło się wraz z napływem imigrantów: szacuje się, że obecnie na terytorium UE żyje co najmniej 175 narodowości.
Różnorodność językowa jest zapisana w art. 22 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej („Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową”) i w art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) („[...] Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”.).

Poprzez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bielsku-Białej miałam okazję wziąść udział w europejskim projekcie edukacyjnym promującym w/w wartości.
Cele projektu:
- Głównym celem projektu jest wkład w edukację różnojęzyczną i wielokulturową przez opracowanie ram kształcenia i doskonalenia nauczycieli, zorientowanego na rozwój zawodowych kompetencji nauczycieli zajmujących się wymiarem wielokulturowym w różnojęzycznej edukacji
- Organizacja tzw. „jobshadowing" dla nauczycieli ze szkół z terenu Bielska-Białej uczestniczących w projekcie
- Przeprowadzenie kursów dla nauczycieli pt. „Kompetencje nauczycieli dla różnojęzycznej integracji" na podstawie modułów opracowanych przez uniwersytety biorące udział w projekcie. Moduły kursów będą przeprowadzone na dwa sposoby: albo jako kurs on-line, albo jako kurs stacjonarny
- Rozpowszechnianie oraz wykorzystanie rezultatów projektu. Udział w opracowanie dokumentu pt. „Ramowy dokument o kompetencjach nauczycieli dla różnojęzycznej integracji" (Dokument ramowy TC4Pi) do wykorzystania w krajach partnerskich.

W projekcie tym brały również udział instytucje edukacyjne z Czech, Litwy, Turcji i Hiszpanii. W ramach tego projektu miałam okazje oglądać, jak nauczyciele z Polski i innych krajów przeprowadzają lekcje w języku angielskim dla uczniów mówiących różnymi językami, współpracować i dzielić się swoją wiedzą z innymi nauczycielami z terenu Bielska-Białej, którzy przeprowadzali lekcje w ramach wymiany międzynarodowej. W ramach realizacji głównych idei projektu wraz z koleżankami ze szkoły przeprowadziłam angielsko-niemiecką lekcję, konkursy angielsko-włoski kulturowy i angielsko-niemiecko-włoski plakat, angielsko-niemiecko-włoski konkurs piosenki.
Jedną z głównych kwestii poruszanych w projekcie stanowi podejście do zarządzania różnorodnością językowa i kulturową w szkołach-zarządzanie, które poszukuje wykorzystanie językowych możliwości poszczególnych osób oraz rozwój tych możliwości. Oznacza to nauczanie zarówno języka ojczystego jak i języków obcych w oparciu o to samo podejście. Jest to zmiana akcentu w myśleniu o uczniu-jeśli uczniowie są świadomi swojej różnojęzyczności, to zaprowadzi ich to do nadania tej samej wartości innym sposobom komunikacji, tzn. do językowej tolerancji, co stanowi istotny element w interkulturowej edukacji, a co za tym idzie akceptacji różnorodności.
Zakładałoby to rozwój i doskonalenie umiejętności współistnienia w pełnym poszanowaniem godności każdego człowieka, jak również umiejętność uczestniczenia w życiu społecznym i kulturowym.
Z powodu swobody podróżowania i coraz liczniejszej migracji ludności będziemy mieli coraz częściej do czynienia z sytuacjami obcojęzycznych uczniów.
W Gimnazjum poza przypadkami dwujęzyczności u kilku uczniów, którzy władają dobrze językiem polskim i włoskim, nie spotkałam się jeszcze z taki przypadkiem. Ale jest to zapewne kwestia czasu. Natomiast w Liceum taki przypadek wystąpił, jest to uczennica –Polka, która większość życia spędziła we Włoszech i mówi po włosku lepiej niż w języku polskim, co powoduje duże problemy w odnalezieniu się i w nowej sytuacji.

Efekty:
Współpraca wielu nauczycieli i dzielenie się swoimi doświadczeniami, otwieranie uczniów na wszelkie formy inności, porównywanie kultur, tolerancja wobec osób posługujących się innym językiem, zwracanie uwagi uczniów na podobieństwa w językach, uświadamianie uczniom dwujęzycznym ich językowego repertuaru, a co za tym idzie umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Doskonalenie umiejętności interkulturowych, wykorzystywanie i poznanie ćwiczeń z różnymi językami i kulturami.

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zrealizowane działania:
8.2.4c.1 Systematyczne poszerzanie wiedzy w celu podnoszenia jakości pracy
szkoły
• Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły

8.2.4c.2 Prowadzenie dyżurów dydaktycznych
• Pomaganie uczniom słabym w zrozumieniu trudnych zagadnień,
• Uzupełnieniu braków i poprawie ocen
• Przygotowywanie uczniów do konkursów

8.2.4c.3 Organizacja konkursów przedmiotowych
• Praca w szkolnych komisjach konkursowych
• Przygotowanie i zorganizowanie własnych konkursów

8.2.4c.4 Rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży
• Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów interesujących się językiem
angielskim
• Angażowanie młodzieży do opracowywania plakatów, projektów, oraz brania udziału w innych konkursach związanych z nauką języka angielskiego i kulturą krajów anglojęzycznych
• Organizowanie oraz przeprowadzenie konkursu języka angielskiego

8.2.4c.5 Nawiązanie współpracy z rodzicami
• Współpraca z rodzicami podczas zebrań lub konsultacji oraz poprzez e-dziennik

8.2.4c.6 Projekt edukacyjny
• Koordynowanie i pomoc w pracach uczniów podczas projektów edukacyjnych
• Udział w kursie „Kompetencje nauczycieli dla różnojęzycznej integracji”, który jest realizowany w ramach europejskiego projektu edukacyjnego

8.2.4c.7 Promowanie szkoły
• Organizacja dni otwartych Gimnazjum
• Wizyta w szkole podstawowej promująca Gimnazjum

8.2.4c.1 Systematyczne poszerzanie wiedzy w celu podnoszenia jakości pracy
szkoły

• Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły

Aby systematycznie podnosić jakość pracy szkoły uczestniczyłam w wielu nieobowiązkowych konferencjach i szkoleniach, których wskazówki mogłam później wdrażać w różnych aspektach mej pracy. Wymienię tutaj tylko kilka szkoleń, które nie zostały przedstawione w paragrafie 8.2.1.2.
Były to m.in.:
- 15.03.2013r. Szkolenie metodyczne on-line pt. „technika mini poprawek jako sposób na osiągnięcie makroefektów językowych”, organizowane przez wyd. Pearson
- 14.05.2013r. szkolenie metodyczne on-line pt. „Learner-centred teaching? Yes, but what about my teaching style?”, prowadzone przez Daniela Brayshaw
- 12.03.2014r. konferencja metodyczna pt. „Learner-centre Teaching: Tips&Strategies”, prowadzone przez Express Publishing
- 23.10.2014r. Szkolenie pt. „W sieci współpracy nauczycieli języków obcych-grupa wsparcia, wymiana doświadczeń i przykłady dobrych praktyk”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
- 06.12.2014r. Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego gimnazjów;„To think, or not to think” - unorthodox activities developing language skills, czyli „ćwiczenia (nie) do pomyślenia”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
- 26.04.2015 szkolenie metodyczne on-line pt. „Zmiany w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” prowadzone przez Annę Abramczyk z wydawnictwa Pearson.
- 06.12.2014r. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego gimnazjów pt.„Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r.”, organizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

Efekty:
Poprzez systematyczny udział w szkoleniach, które dotyczą interesujących mnie aspektów mej pracy, mogłam na bieżąco i skuteczniej realizować moje obowiązki, pogłębiać wiedzę w wielu aspektach, zwiększać efektywność mej pracy, zapoznawać się i stosować różne techniki pracy z uczniem na lekcjach, tak aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości, uczyć uczniów różnych strategii podczas przygotowywania się do egzaminów, czy wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami. Dzięki byciu „na bieżąco” z czekającymi nas zmianami we wprowadzaniu podręczników wieloletnich mogłam również jako przewodniczącą zespołu przedmiotowego języków obcych przekazywać te informacje na spotkaniach zespołu.
Wszystkie działania miały za cel zwiększyć efektywność i jakość pracy szkoły.

8.2.4c.2 Prowadzenie dyżurów dydaktycznych

• Pomaganie uczniom słabym w zrozumieniu trudnych zagadnień,
• Uzupełnieniu braków i poprawie ocen
• Przygotowywanie uczniów do konkursów

Pewna część uczniów nie dostrzega istoty uczenia się języków obcych lub nie ma predyspozycji do ich uczenia się. Gimnazjaliści albo często przejawiają niechęć do nauki języka angielskiego albo mają ogromne zaległości z poprzedniego etapu edukacyjnego.
Praca z takimi uczniami nie należy do łatwych, gdyż trudno jest w trzy lata nauki nadrobić powstałe zaległości, zrealizować program nauczania w gimnazjum i przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. Uczniowie z brakami w wiadomościach i umiejętnościach z języka angielskiego niejednokrotnie tracą motywację do ich uzupełnienia, ponieważ napotykają na coraz większe trudności z realizowanymi podczas lekcji treściami. Tacy uczniowie nie uczestniczą aktywnie w lekcji, bo zwykle nie potrafią sprostać stawianym przez nauczyciela oczekiwaniom, często mówią, że nie lubią języka angielskiego.
Systematyczna praca z uczniem z biegiem czasu przynosi efekty, uczeń słaby zaczyna umieć i rozumieć coraz więcej, zdobywa lepsze oceny i dzięki temu posiada większą motywację do dalszej pracy nad swoimi problemami.
W swojej pracy z uczniami staram się służyć im pomocą nie tylko podczas lekcji języka angielskiego, ale również podczas dyżurów dydaktycznych. Zarówno uczniowie, którym języka angielski sprawia dużo problemów, jak Ci, którzy opuścili zajęcia np. z powodu choroby mogli korzystać z dyżurów.
Uczniowie mają w ten sposób możliwość uzyskania dodatkowej pomocy w opanowaniu trudniejszych dla nich treści nauczania, mogą również uzupełnić braki w opanowaniu materiału spowodowane nieobecnościami na zajęciach, a także napisać zaległy sprawdzian, kartkówkę lub poprawić oceny otrzymane na lekcjach z prac pisemnych porozmawiać. Podczas takich spotkań uczeń ma możliwość bez skrępowania zadawać pytania i mówić o swoich problemach, a także nauczycielowi łatwiej jest do takiego ucznia dotrzeć.
Celami ogólnymi i zadaniami podczas takich dyżurów było m.in.: doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w języku angielskim, wyrównanie poziomu znajomości środków językowych, przygotowanie uczniów zdolnych do konkursów o różnej tematyce, wspieranie uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Podczas spotkań uczniowie oprócz poprawy testów, kartkówek, nadrabiania zaległości po nieobecności, mogli przygotowywać się do konkursów, uzyskać pomoc w opanowaniu materiału, uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Zachęcałam uczniów, którzy mieli trudności w nauce języka do uczestniczenia w tej formie pomocy. Uczniowie Ci realizowali program naprawczy. Ćwiczenia były dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb.
Posłuże się dwoma przykładami.
Jako przykład pierwszy mogę tutaj podać uczennicę z klasy Milenę, która korzystała z takiej pomocy w roku szkolnym 2012/2013, będąc wówczas w klasie 1B. Uczennica uczęszczała na dyżury dydaktyczne bardzo systematycznie przez cały rok i opuszczała je tylko w przypadku choroby. Uczennica uczyła się na poziomie oceny dopuszczającej/dostatecznej, a każdą porażkę i złą ocenę na lekcjach, nie tylko języka angielskiego przyjmowała poprzez atak płaczu. Poprzez takie zachowanie czuła się także wyobcowana w klasie. Jej problemem nie była pamięć, tylko zaległości i kłopoty w pojmowaniu zagadnień gramatycznych, a także nieumiejętność godzenia się z najmniejszymi porażkami szkolnymi. Ponieważ uczennica wykazywała chęci lepszego zrozumienia i posługiwania się językiem angielskim, za moją namową chętnie korzystała z tej formy pomocy. Miałam wrażenie, że nasze spotkania traktuje nie tylko jako pomoc w nauce, ale także jako terapię radzenia sobie z nową sytuacją w szkole. Efektem współpracy było nadrobienie zaległości, a co za tym idzie lepsze oceny, większa wiara we własne siły i możliwości.

Efekty:
Taka forma pomocy dla uczniów z mojej strony dobrze służyła nie tylko uczniom, ale i podnosiła jakość pracy szkoły. Jest to przykład działania zarówno w kierunku wyrównywania szans uczniów i uzyskiwania przez nich wyników w nauce na miarę swoich możliwości, jak i pozwalało uczniom uzdolnionym na rozwijanie swoich
zainteresowań językiem angielskim poprzez udział i dobre przygotowanie do różnych konkursów i projektów językowych organizowanych w naszej szkole i poza nią.

8.2.4c.3 Organizacja konkursów przedmiotowych

• Praca w szkolnych komisjach konkursowych
• Przygotowanie i zorganizowanie własnych konkursów

Organizacja każdego konkursu wiąże się z wykonaniem wielu czynności. Konkursy przedmiotowe z języka angielskiego przybierają dwie formy: konkursów zewnętrznych i wewnętrznych. W tych pierwszych moim zadaniem było po konsultacjach z nauczycielami języków obcych rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów w szkole w tym zakresie i zaproponowanie im udziału w konkursach, zaznajomienie uczniów z regulaminami, przygotowanie materiałów potrzebnych do nauki, przygotowanie i zgłoszenie organizatorom listy uczestników, przygotowanie sal, przeprowadzenie konkursu, sprawdzenie prac i wysłanie wyników do organizatorów, śledzenie stron internetowych organizatorów w celu sprawdzenia czy uczniowie zakwalifikowali się do dalszych etapów, jeśli tak następowało kolejne przygotowywanie uczniów do kolejnych etapów.
W konkursach wewnątrzszkolnych natomiast na początku zapadała decyzja czy i jaką formę konkurs ma przybrać, a więc tematyka, następnie regulamin, daty przeprowadzenia konkursu, listę uczestników, przygotowanie testów i zadań konkursowych, zapoznanie uczniów z regulaminem, tematyką i materiałem niezbędnym do przygotowani się do konkursu, przeprowadzenie go, zebranie komisji konkursowej, wyłonienie zwycięzców, wybór i zakup nagród, wręczenie ich. W tej formie konkursów zaangażowana zwykle zostaje większa liczba nauczycieli, gdyż konkursy takie nie mogłyby się, w zależności od tematyki, odbywać bez współpracy z dyrekcją, nauczycielami innych języków, czy wychowawców poszczególnych uczniów, klas.

W ramach tego punktu zrealizowałam m.in.:
- W roku 2007-2008 brałam udział w organizacji i przeprowadzeniu szkolnego konkursu języka angielskiego „Mini –olimpiada”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas pierwszych i drugich, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki na lekcjach. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do udziału w konkursach oraz wyłonienie najlepszych w celu indywidualnej pracy pod kątem przygotowania do konkursu przedmiotowego. W celu przeprowadzenia konkursu przygotowywałam uczniów klas pierwszych i drugich, wraz z zespołem przedmiotowym języka angielskiego opracowywałam testy, pracowałam w komisji konkursowej, poprawiałam prace uczniów i opracowywałam wyniki, przygotowywałam nagrody dla najlepszych uczniów.
- 2007/2008, 2014/2015 organizowałam etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Opracowywałam listy uczniów chętnych do wzięcia w konkursie, zapoznawałam uczniów z regulaminem konkursu, opracowywałam materiał dla uczniów, przygotowywałam Salę, pracowałam w komisji i przeprowadzenie konkursu, poprawiałam pracę uczniów, sporządzałam karty wyników, przesyłałam do organizatorów konkursu.
- organizowałam etap szkolny II Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas III gimnazjum przygotowanego przez IV LO KEN w Bielsku-Białej
W ramach tego konkursu zachęcałam uczniów do brania w nim udziału, przygotowywałam materiały do nauki, pracowałam w komisji przeprowadzającej konkurs, poprawiałam prace, sporządzałam karty wyników, wysyłałam je do organizatorów konkursu.
- 2013/2014, 2014/2015 organizowałam szkolny etap konkursu III L.O. im. S. Żeromskiego. W tym roku konkurs odbywał się po raz ósmy.
W ramach tego konkursu zachęcałam uczniów do wzięcia w nim udziału, przygotowywałam materiały do nauki, pracowałam indywidualnie z uczniami, przygotowywałam salę i przeprowadzałam konkurs, poprawiałam prace, sporządzałam karty wyników, wysyłałam je do organizatorów konkursu.
W roku 2013/2014 wraz z dwoma finalistami uczestniczyłam w trzecim-finałowym etapie tego konkursu.
- w dniu 17 marca w ramach konkursu o puchar Dyrektora Szkoły byłam organizatorem konkursu i pomysłodawczynią jego formy „potyczki językowe”. Pracowałam także w komisji oceniającej w tym konkursie.
-W dniu 30 kwietnia 2015r. wraz z koleżanką uczącą języka włoskiego zorganizowałam konkurs angielsko-włoski o tematyce kulturowej. W konkursie dzielnie walczyło 6 grup składających się z uczniów, którzy uczą się w Naszym Gimnazjum obu języków -angielskiego i włoskiego. Celem konkursu było twa i różnice w kulturach angielskiej i włoskiej, sprawdzenie ich wiedzy o krajach anglo i włoskojęzycznych. W ramach tego konkursu zachęcałam uczniów do wzięcia w nim udziału, przygotowywałam materiały do nauki z języka angielskiego, przygotowywałam pytania konkursowe do części angielskiej oraz poprawiałam prace, sporządzałam karty wyników, organizowałam nagrody w konkursie.

Efekty:
Poprzez różne konkursy uczniowie angażują się chętnie w naukę języka angielskiego, a konkursy cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Ich celem jest zachęcenie uczniów do nauki języka, często wykraczającego poza treści programowe, motywowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy, do podnoszenia sprawności językowych, do zgodnej współpracy z rówieśnikami, przełamania nieśmiałości i kompleksów. Pozwala to także zainteresować uczniów kulturą krajów anglojęzycznych. Poprzez wybór różnej tematyki i formy konkursów, zarówno indywidualnej jak i grupowej, interdyscyplinarności, konkursów dla uzdolnionych i mających problemy w nauce języków, uczniowie mają szeroki wybór i każdy może doświadczyć emocji związanych z rywalizacją.

8.2.4c.4 Rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży

• Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów interesujących się językiem
angielskim

Prowadziłam społecznie dodatkowy dyżur dydaktyczny w tygodniu, na który przychodzili zarówno chętni uczniowie, którzy są zwykle albo uzdolni językowo, albo interesują się językiem, ale także tacy, którzy rozumieją, iż znajomość języka angielskiego „w dzisiejszych czasach” jest dla nich szansą na lepszą przyszłość (pracę, wyjazd za granicę, itd.). Podczas tych zajęć, uczniowie mogli przygotowywać się do konkursów, projektów edukacyjnych, plakatów, pokazów multimedialnych oraz poznać możliwości samodzielnego monitorowania postępów w nauce języka.
Uczeń powinien mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności językowych. Uważam także, iż należy wśród uczniów rozwijać zainteresowanie językami obcymi, poprzez dostrzeganie ich w życiu codziennym. Rolą nauczyciele jest wówczas stwarzanie ku temu odpowiednich warunków.
Ponieważ wiem, że ucznia najlepiej zmobilizować poprzez aktywne działanie i stały kontakt z językiem chętnym uczniom zaproponowała prowadzenie portfolio.
Taką chęć wyraziło dwóch uczniów klasy drugiej i dwóch uczniów klasy trzeciej.
Portfolio językowe jest osobistym dokumentem ucznia reprezentującym jego umiejętności językowe i doświadczenia interkulturowe we wszystkich znanych mu językach. Jego celem jest wspieranie ucznia w nauce języków oraz kształcenie refleksji na temat procesu uczenia się języków. Zostało ono opracowane zgodnie z europejskimi standardami dotyczącymi portfolio językowych, wdrażanych w krajach europejskich.
Uczeń jest aktywnym twórcą swojego portfolio. Rejestruje w nim swoje prace,
segreguje je i wybiera. Sam decyduje, co się ma w nim znaleźć, uczy się tym samym oceniania tego, co zrobił. Portfolio jest indywidualnym zapisem procesu uczenia się. Uczeń dokumentuje w nim tylko i wyłącznie swoje sukcesy, ma możliwość pokazania, czego się uczy obecnie, czego już się nauczyło i przypomnienia tego, co zapomniało.
Na portfolio składa się kilka elementów:
- biografia językowa, a wiec: jakie znasz języki, jakie języki znają moi bliscy,
w jaki sposób uczę się języków, jakie znam osoby mówiące w innych językach,
moje marzenia o językach, podróżach, o moich dotychczasowych podróżach, pamiątki i wspomnienia, moja obecna i przyszła korespondencja, moje językowe i kulturowe ABC, samoocena, czyli „co już potrafię w różnych językach”.
- paszport językowy, w którym uczeń wpisuje wszystkie osiągniecia językowe, kontakty z osobami, które mówią innymi językami niż on oraz swoje podróże
- dossier, czyli wybrane prace, dyplomy, zaświadczenia i świadectwa, które uczeń sam zbiera, w zależności od tego co chce tam mieć i czym się pochwalić.
Portfolio zawiera karty samooceny, dzięki którym uczeń może ocenić swoje możliwości w uczeniu się języków i nabyte umiejętności językowe.

Efekty:
Poprzez udział w dodatkowych zajęciach, uczniowie poszerzają swoje umiejętności językowe. Mogą skonsultować postępy w nauce języka angielskiego, poziom przygotowania się do konkursów, prezentacji multimedialnych. Ponadto poprzez rejestrowanie swoich osiągnieć w portfolio, uczniowie zwiększają motywacje do nauki oraz tworzą pozytywny obraz samego siebie, które to czynniki decydują o jego dalszych sukcesach. Zachęca to uczniów do samodzielnego planowania swoich działań, rozwija poczucie wartości, którego podstawą są realistyczne kryteria. Uczniowie przygotowują się stopniowo do monitorowania i oceny swoich umiejętności, a co za tym idzie do samodzielności w nauce.

• Angażowanie młodzieży do opracowywania plakatów, projektów, oraz brania udziału w innych konkursach związanych z nauką języka angielskiego i kulturą krajów anglojęzycznych.

W mojej pracy staram się nieustannie zachęcać uczniów do aktywności, która ma na celu nie tylko samą naukę języka angielskiego, ale także wykazanie się przy tej okazji innymi umiejętnościami, wykazaniem się pomysłem i inwencją.
W tym celu m.in.:
- wykorzystuję metodę projektu, gdzie uczniowie tworzą grupowo lub indywidualnie projekty o różnej tematyce. Projekty są realizowane w formie albumu, plakatu, pokazu multimedialnego, opracowania. Tematyka jest różnorodna, albo związana z obchodem w naszej szkole danego święta, z codziennym życiem, albo z zainteresowaniami uczniów.
- uczniowie mają możliwość zaproponowania sposobu i tematyki realizacji projektu, lub wyboru spośród kilku zaproponowanych.
I tak:
- w ramach organizowanej przeze mnie gazetki na Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który przypada na 10 grudnia, wielu uczniów zgłosiło chęć przygotowania plakatów i opracowań w języku polskim i angielskim.
Moim zadaniem było tutaj rozpropagowanie idei ważności tego dnia, napisanie regulaminu i zasad tworzenia plakatów. Uczniowie zostali także zapoznani z szerokim wachlarzem możliwości i wyboru tematyki plakatu, gdyż dzień praw człowieka zawiera w sobie aż trzy generacje praw, a więc m.in. prawo do życia, wolność osobista, prawo do prywatności, prawo do posiadania własności, równość wobec prawa, prawo do sądu,
wolność słowa, wyznania i przekonań, prawo do udziału w wyborach, prawo do oświaty, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do pracy, prawo do urlopu, prawo do opieki nad matką i dzieckiem, prawo do korzystania z dóbr kultury, prawo do rozwoju, prawo do pokoju, prawo do zdrowego środowiska naturalnego, prawo do wspólnego dziedzictwa ludzkości, prawo do pomocy humanitarnej, prawo do informacji.
Najlepsze wyłonione plakaty zostały uhonorowane poprzez zaprezentowane w holu szkoły na tablicach moderacyjnych.
- zorganizowałam konkurs na plakat na Dzień Mamy. Tematyka plakatu wiąże się z miłym świętem, o którym uczniowie pamiętają i celebrują, jednak często nie mają świadomości, iż w różnych krajach jest ono obchodzone w różnych terminach. W związku z tym, aby zwrócić im na to uwagę, po konsultacji z koleżankami uczącymi języka niemieckiego i włoskiego, zaproponowałam uczniom formę plakatów. Uczniowie wykonywali je w językach, w których się uczą. Zapoznali się przez to z podobieństwami i różnicami w poszczególnych krajach w obchodzeniu tego święta.
- zorganizowałam także omówione w innych punktach sprawozdania: konkurs angielsko-włoski o tematyce kulturowej, pomogłam przy realizacji innych projektów związanych z językiem angielskim

Efekty:
Organizacja konkursów i projektów, w trakcie których uczniowie mają wpływ na wybór formy i tematyki pracy, danie im pewnej swobody w sposobie ich realizacji, a także przekazanie rzetelnej wyczerpującej wiedzy w danej tematyce daje efekty w postaci ciekawych prac i opracowań.
Powoduje to także, iż uczniowie chętnie biorą udział w takich konkursach i angażują się w ich realizację. Motywuje ich to do zdrowej rywalizacji, rozwija umiejętność pracy w grupie. A możliwość zaprezentowania swych prac na forum szkoły dodatkowo mobilizuje do wysiłku.

• Organizowanie oraz przeprowadzenie konkursu języka angielskiego

Uczniowie naszego Gimnazjum biorą udział w wielu konkursach zewnętrznych związanych z językiem angielskim (FOX, olimpiada, konkurs organizowany przez Liceum im Żeromskiego, czy IV Liceum KEN). Są to bardzo ważne konkursy, które organizuje się w naszej szkole, jednak ich forma jest do siebie podobna, a konkursy są przeznaczone głównie dla uczniów z dobrą znajomości języka. Poza tym uczniowie traktują te konkursy często już, jako coś naturalnego, stałego i niemalże automatycznie wpisanego w program pracy szkoły.
W badaniu, które przeprowadziłam w nauczanych przeze mnie klasach, znajdowało się
pytanie, „podaj działanie związane z językiem angielskim, w którym chętnie wziąłbyś
udział i spróbuj krótko je opisać.
Wielu uczniów odpowiadało, iż chcieliby więcej konkursów. Takich odpowiedzi udzielili nie tylko uczniowie uzdolnieni językowo, ale także Ci ze średnią lub słabą znajomością języka.
W związku z powyższym, aby spełnić oczekiwania uczniów, zachęcić wszystkich, bez względu na poziom znajomości języka do udziału, umożliwić im wykazanie się na miarę ich możliwości, zaproponowałam im kilka innych form, z których wybrali m.in.:
-formę plakatu
- piosenki
- konkurs w grupach

Aby uatrakcyjnić formę konkursów i umożliwić udział wszystkim uczniom, konkursy te skonsultowałam z zespołem przedmiotowym i postanowiliśmy uatrakcyjnić formę konkursów poprzez przygotowanie ich w kilku językach. W ten sposób zostały zorganizowane konkursy:
- angielsko-włoski o tematyce kulturowej
- angielsko-niemiecko-włoski konkurs piosenki
- angielsko-niemiecko-włoski konkurs na plakat

Efekt:
26 uczniów wzięło udział w pracach nad projektami na „Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka”. 37 uczniów wzięło udział w konkursie na plakat „Mother’s Day”. Wszystkie klasy Gimnazjum wzięły udział w konkursie piosenki-uczyły się 2 piosenek- jednej angielskiej i drugiej włoskiej lub niemieckiej.
6 grup uczących się języka angielskiego i włoskiego, w sumie 29 uczniów wzięło udział w angielsko-włoskim konkursie związanym z kulturą krajów anglojęzycznych i włoskojęzycznych.

8.2.4c.5 Nawiązanie współpracy z rodzicami

• Współpraca z rodzicami podczas zebrań lub konsultacji oraz poprzez e-dziennik

Na początku drogi szkolnej to przede wszystkim rodzice dopingują dziecko. Są oni także najważniejszymi i pierwszymi nauczycielami dzieci. Poczucie, „że się uczę dla siebie, aby osiągnąć wymarzony zawód, czy realizować pasje”, pojawia się dopiero w starszych klasach.
Dlatego tak bardzo ważna jest dla osiągnięcia zamierzonych celów edukacyjnych i wychowawczych właściwa i stała współpraca pomiędzy nauczycielem i rodzicem.
W mojej pracy staram się osobiście lub poprzez wychowawcę, czy pedagoga współpracować z rodzicami. Stałej współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielem wymagają przede wszystkim dzieci, które mają trudności w nauce, obniżyły poziom nauki, sprawiają problemy wychowawcze.
Aby móc zaradzić trudnym sytuacjom i pomóc uczniom jestem dostępna dla rodziców podczas zebrań, konsultacji, spotkań indywidualnych. Wykorzystuję także obecnie dające mi możliwość natychmiastowej reakcji źródło komunikowania, jakim jest wiadomość poprzez e-dziennik. Większość rodziców potrafi i chętnie korzysta już z tego źródła. Dlatego maile wymieniane pomiędzy mną a rodzicami, którzy interesują się swoimi dziećmi, stanowią stałą praktykę mej codziennej pracy. Tematyka wymiany informacji jest różnorodna i dotyczy m.in.: otrzymanych ocen, spóźnień, wagarów, niewłaściwego zachowania, prośby o kontakt osobisty w konkretnej sprawie, nadrabianiu zaległości, informowania rodziców o obecności lub nieobecności ucznia na dyżurach dydaktycznych.

Efekty:
Stały kontakt z rodzicami, umożliwia lepsze i szybkie reagowanie na różne sytuacje związane z postepowaniem ucznia w szkole i poza nią. Rodzic może na bieżąco kontrolować postępy swojego dziecka w nauce, a uczeń ma świadomość, że rodzic ma informacje o jego ocenach i zachowaniu.
Właściwa komunikacja i wymiana informacji umożliwia wspólne wypracowanie i obranie najwłaściwszej metody postępowania dotyczącej danego ucznia.

8.2.4c.6 Projekt edukacyjny

• Koordynowanie i pomoc w pracach uczniów podczas projektów edukacyjnych

Podczas odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego byłam trzykrotnie
opiekunem i koordynatorem grupy młodzieży realizującej w gimnazjum projekty
edukacyjne.
W trakcie przebiegu i realizacji zadania wraz z uczniami dokonywaliśmy każdorazowo:
- wyboru tematu projektu, wyznaczaliśmy zadania dla poszczególnych osób. Uczniowie poszukiwali informacji o dostępnych źródłach, dokonywali wyboru informacji przydatnych do projektu, pracowali z programami komputerowymi, ustalali zagadnienia istotne dla projektu, dokonywali podziału pracy w grupie, monitorowali postępy i dokonywali prezentacji próbnej. Po tej prezentacji nanosili poprawki oraz ostatecznie prezentowali swój projekt na forum szkoły.
Projekty, które koordynowałam:
- od stycznia do maja 2013r. czteroosobowa grupa uczennic z klasy 2c realizowała projekt pod tytułem „The Beatles-muzyka i ciekawostki”.
Na początku pracy z projektem uczennice podzieliły się rolami, wybrały sposób prezentacji projektu, następnie opracowały ankietę z pytaniami dla uczniów szkoły dotyczącej znajomości zespołu i jego repertuaru, stworzyły prezentacje multimedialną, przygotowały podkład muzyczny związany z piosenkami zespołu the Beatles oraz zapoznały uczniów gimnazjum z fenomenem zespołu rokowego, uważanego przez wielu za najpopularniejszy zespół wszechczasów.
- od stycznia do czerwca 2014r. czteroosobowa grupa uczniów klasy drugiej a realizowała projekt po tytułem „Który film anglojęzyczny rozśmieszył Cię najbardziej i dlaczego”.
- od stycznia do czerwca 2015r. pięciu uczniów klasy 2 a realizowała projekt pt. „System edukacji w Wielkiej Brytanii. Pięcioosobowa grupa chłopców z klasy 2a
przygotowała prezentacje, która była podzielona na trzy części: informacje ogólne, w tym różnice w systemie szkolnictwa Wielkiej Brytanii i w Polsce, przedstawiła najciekawsze i najsłynniejsze szkoły, uniwersytet w UK oraz za pomocą programu Skype przeprowadziła wywiad z uczennicą jednej ze szkół-Polką, która mieszka w Anglii i uczęszcza tam do szkoły. Projekt w formie multimedialnej był podparty także właściwym ubiorem startujących chłopców. Przygotowali oni także kilka herbów omawianych szkół oraz ubranie jednej ze słynnych szkół.

Podczas mojej pracy staram się zachęcać uczniów nie tylko do nauki języka angielskiego w tradycyjny sposób, ale także poprzez oglądanie filmów anglojęzycznych, słuchanie ich ulubionej muzyki, czy tworzenie projektów o tematyce i bliskiej. Przykładem mogą tu być dwie uczennice z klasy 3a, które zaprezentowały na forum klasy projekt na temat ulubionych zespołów. Stworzyły one prezentację multimedialną festiwali muzycznych w wielkiej Brytanii, w których chciałyby uczestniczyć. Tematyka prezentacji była związana z ich zainteresowaniami i marzeniami. Wszystkie zaprezentowane w projekcie zespoły, m.in. były znane młodzieży w klasie. Poprzez ten projekt dziewczyny pokazały, iż angielskiego można się także uczyć poprzez słuchanie ulubionej muzyki.

Efekty:
Prezentacja wszystkich projektów odbywała się na auli szkolnej przed gronem nauczycieli i uczniami naszego Gimnazjum. Dzięki projektom uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania, zapoznawać się z różnymi aspektami życia w krajach anglojęzycznych. Uczniowie mogli uczyć się angielskiego nie tylko poprzez naukę słówek czy gramatyki, ale m.in. poprzez poznawanie angielskich piosenek, zapoznawanie się z wieloma aspektami życia w Wielkiej Brytanii, a także komunikację za pomocą Skypea ze swoimi rówieśnikami mieszkającymi w Anglii.
Poprzez pracę przy projektach uczniowie nabyli wiele przydatnych umiejętności: korzystania z różnych źródeł przy nauce języka angielskiego; wyboru problemu i form działania; realizowania tematu projektu zgodnie z założonymi celami; selekcji i przetwarzania informacji; doboru materiałów stosownie do celów; wyboru adekwatnej do projektu formy prezentacji, tak aby zainteresować innych uczniów; wykorzystywania przysługującego czasu na prezentacje; pracy z wykorzystaniem programów komputerowych do tworzenia zdjęć i filmów w prezentacji multimedialnej; tworzenia i przeprowadzania ankiet; udzielania sobie informacji; uatrakcyjnienia formy prezentacji poprzez odpowiedni sposób mówienia, strój, rekwizyty, czy wywiad; słuchania się nawzajem; podejmowania decyzji w sprawie grupy; pracy zespołowej; rozwiązywania konfliktów w grupie; zaangażowania innych w pracę; systematycznej pracy nad projektem; czy odnajdywania rozwiązań przy pojawiających się problemach.
Praca nad projektem pozwoliła mi doskonalić pracę własną i podnosić jakość pracy szkoły oraz przyniosła pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a uczniowie chętnie brali udział w projektach.

• Udział w kursie „Kompetencje nauczycieli dla różnojęzycznej integracji”, który jest realizowany w ramach europejskiego projektu edukacyjnego.
Każdego roku, 26 września, w Europejskim Dniu Języków, UE razem z Radą Europy, Europejskim Centrum Języków Nowożytnych, instytucjami zajmującymi się językami oraz przy udziale obywateli w całej Europie promuje różnorodność językową i naukę języków obcych, organizując szereg imprez. Programy edukacyjne UE zawsze zapewniały i nadal będą zapewniać wsparcie finansowe dla projektów dotyczących nauczania języków. Część programu „Uczenie się przez całe życie”, który zrealizowano w latach 2007–2013, była poświęcona specjalnie promowaniu nauki języków obcych i różnorodności językowej. Wspierano sieci współpracy, które przyczyniają się do rozwoju polityki językowej i realizacji wielostronnych projektów dotyczących opracowywania i szerokiego rozpowszechniania materiałów do nauki języków. Obecnie wsparcie to jest realizowane przez projekty edukacyjne i kursy związane z integracją różnojęzyczną.
Różnorodność językowa – harmonijne współistnienie wielu języków w Europie symbolizuje dążenie UE do zjednoczenia w różnorodności – co stanowi jedną z podstaw projektu europejskiego. Pod hasłem tej myśli został przeprowadzony kurs, w którym wzięłam udział.
Kurs był organizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej pod tytułem „Kompetencje nauczycieli dla różnojęzycznej integracji, czyli TC4PI Teacher Competences for Plurilingual Integration”. Kurs składał się z 2 części, każda cześć z 4 modułów, każdy moduł 6 godzin: 2 godziny zajęć stacjonarnych i 4 godziny pracy warsztatowej.
Na kursie próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania: Co to jest różnojęzyczność?, Co to jest różnojęzyczność w edukacji? , Co to jest komunikacja interkulturowa?, Co to są kompetencje nauczycieli dla różnojęzycznej integracji w kontekście szkolnym?, Czy polski nauczyciel jest gotowy do pracy z uczniem obcojęzycznym? .
Każdy moduł realizował inne cele, były to m.in.: otwieranie uczniów na wszelkie formy inności, porównywanie kultur , autonomia ucznia w projektach międzyprzedmiotowych
uświadamianie uczniom ich językowego repertuaru.

Efekty:
Efektem udziału w kursie była tematyka i forma przeprowadzenia lekcji otwartej dla nauczycieli języków obcych naszego Gimnazjum. Lekcja była przeprowadzona w dwóch językach-angielskim i niemieckim. Podczas lekcji uczniowie klasy 1b, którzy uczą się obu tych języków, zbierali i powtarzali wiadomości o świętach Wielkanocnych obchodzonych w krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, wyszukiwali podobieństwa i różnice w słownictwie, kształcili umiejętności współpracy w zespole i szanowania wypowiedzi innych, kształtowali i umacniali różnorodność oraz tożsamość językową i kulturową narodów Europy.
Efektem uczestniczenia w kursie były także pomysły na konkursy szkolne, interdyscyplinarne, podczas których uczniowie mogli wykazać się znajomością kilku języków.

8.2.4c.7 Promowanie szkoły

Informowanie uczniów, tych już uczęszczających jak i przyszłych oraz ich rodziców o wydarzeniach z życia szkoły, jest niezbędnym elementem promowania szkoły. Dlatego też zostały podjęte w naszej szkole działania, których głównym celem była promocja działalności w środowisku lokalnym.

• Organizacja dni otwartych Gimnazjum

Dni otwarte Gimnazjum są bardzo ważnym wydarzeniem w naszej szkole. Do tego dnia przygotowujemy się długo i starannie. Dzień ten przeprowadzany był w poszczególnych latach w różny sposób.
- brałam udział w projekcie o nazwie „Dzień Mózgu”, który był połączony z „Drzwiami otwartymi” szkoły. Ten dzień odbywał się w naszej szkole cyklicznie od 2004r, a celem projektu było zaprezentowanie środowisku uczniowskiemu osiągnieć naukowych, artystycznych i zainteresowań uczniów naszej szkoły oraz zachęcenie uczniów szkół podstawowych do kontynuacji nauki w naszym gimnazjum.
Realizacja tego projektu trwała kilka miesięcy i brało w niej udział kilkunastu nauczycieli i kilkudziesięciu uczniów. Program rozpoczynał się na sali gimnastycznej, a następnie uczniowie klas szóstych przechodzili do poszczególnych klas, gdzie brali udział w grach i zabawach.
w ramach „Dnia mózgu” 07.03.2008r. prowadziłam lekcje otwartą dla uczniów klas VI SP nr 20, 33 i 26. W lekcji pomagali mi uczniowie gimnazjum. Podczas lekcji uczniowie mogli rozwiązywać gry logiczne, łamigłówki słowne i językowe. Młodzież klas pierwszych przygotowała słodki poczęstunek, rozdano ulotki i prezentację multimedialną o naszej szkole.
- w dniu 09.04.2015r. prowadziłam lekcje otwartą dla uczniów klas 6-tych ze szkoły nr 20 i 33. Aby uatrakcyjnić przekaz lekcja miała formę konkursu i była przeprowadzana w języku angielskim i włoskim. Dużym zaangażowaniem w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wykazała się klasa 2a. Uczniowie oprócz przebrania się za różne postacie, przeprowadzali konkursy oraz prezentowali przygotowaną prezentację multimedialną.
- aby promować naszą szkołę uczennice klasy 3a, które przygotowały na organizowany przez mnie konkurs „potyczki językowe” zwycięską piosenkę występowały z nią również dla szóstoklasistów podczas rozpoczęcia dnia otwartego na auli szkoły.

Efekty:
Efekty działań były widoczne wśród zaproszonych uczniów, którzy chętnie brali udział we wszystkich proponowanych zabawach i konkursach, z zainteresowaniem oglądali pokazy i przedstawienia, następnie wychodzili po uroczystościach zadowoleni, dzielili się swoimi pozytywnymi komentarzami.
Uczniowie naszej szkoły wykazali olbrzymie zaangażowanie w prace nad projektem, mogli pokazać społeczności lokalnej, a wiec często koleżankom i kolegom „z podwórka” swoje możliwości, zainteresowania, umiejętności.
Efektem powyższych działań jest także kształtowanie pozytywnych opinii uczniów na temat swojej szkoły, angażowanie ich w prace na jej rzecz.
Dzięki takim działaniom uczniowie utożsamiają się ze swoim środowiskiem.
Myślę, iż podjęte działania miały pozytywny wpływ na wizerunek naszej szkoły i przyczyniały się do jej promocji.

• Wizyta w szkole podstawowej promująca Gimnazjum

Aby promować naszą szkołę, udałam się z wizytą do Szkoły Podstawowej nr 22 w Bielsku-Białej. Podczas tej wizyty rodzice szóstoklasistów mogli obejrzeć prezentację multimedialną o naszej szkole, zostali zapoznani z najważniejszymi informacjami o gimnazjum, m.in. jego infrastrukturą, kadrą nauczycielską, opieką psychologa i pedagoga szkolnego, zajęciami i kółkami zainteresowań, zajęciami z doradztwa zawodowego, akcjami charytatywnymi, współpracą z organizacjami i fundacjami, wycieczkami szkolnymi, i innymi osiągnięciami szkoły.

Efekty:
W efekcie moich działań rodzice uczniów szóstej klasy zostali zapoznani funkcjonowaniem szkoły, poznali ofertę edukacyjną naszego gimnazjum oraz zapoznali się z efektami pracy naszych uczniów. Przyczyniło się to do powstania rzetelnej i uczciwej informacji na temat gimnazjum i wzbudziło większe zainteresowanie naszym gimnazjum ze strony rodziców.

• Ponadto inne działania służące promowaniu szkoły

W dniu 18 maja 2015r. brałam udział w spotkaniu dla rodziców uczniów klas szóstych. Na spotkaniu wszyscy chętni rodzice mieli możliwość rozmowy z nauczycielami uczącymi w Gimnazjum. Mogli także uzyskać informacje i pomoc przy logowaniu do szkoły gimnazjalnej z wykorzystaniem aplikacji elektronicznego systemu naboru „vEdukacja Nabór Gimnazja”, a więc m.in. sprawdzić na podstawie numeru pesel, do jakiej szkoły uczeń został przypisany, poprawić błędnie wprowadzone dane, skorzystać z przeglądarki wyszukiwania szkół, potwierdzić wolę zapisania do szkoły obwodowej, czy zrezygnować ze szkoły obwodowej i zgłosić nabór do szkoły spoza obwodu.
Na spotkanie przyszło także kilku sześcioklasistów, którzy zapoznali się z infrastrukturą szkoły, pracowniami chemiczną, biologiczną, fizyczna, salą gimnastyczna, biblioteką, aulą oraz uzyskali odpowiedzi na wszystkie interesujące ich pytania.

Efekty:
Podjęte przeze mnie działania związane z promocją szkoły przyczyniały się do tworzenia wizerunku naszej placówki jako instytucji przyjaznej dla ucznia i jego rodziców. Pozwoliły również uczniów klas 6 szkół podstawowych i ich rodziców naszym gimnazjum.

§ 8 ust.2 pkt 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych -uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

Zrealizowano:
• Studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku filologia w zakresie języka handlowego, tytuł licencjata niemieckiego języka handlowego- Dyplom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kolegium Języka Biznesu, nr dyplomu 407/K/97


§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zrealizowane działania:
8.2.4e.1 Wykonywanie zadań członka komisji egzaminacyjnej oraz członka komisji konkursowej
• Praca w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, konkursach przedmiotowych

8.2.4e.2 Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
• Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych
• Projektowanie konkursów

8.2.4e.3Współpraca z innymi nauczycielami
• Współpraca z innymi nauczycielami przy tworzeniu dokumentów i projektów szkolnych, podejmowaniu działań wynikających z koncepcji pracy i potrzeb szkoły a także organizacji uroczystości i konkursów

8.2.4e.4 Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnych i stosunków interpersonalnych
• Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz wychowawcami
Przez cały okres mojej pracy zawodowej starała się czynnie współpracować z psychologie i pedagogiem w naszej szkole. Kontakt z nimi był stały,niezbędny i niezwykle pomocny w relacjach z uczniami.
• Współpraca z rodzicami
• Diagnozowanie potrzeb uczniów, zindywidualizowana praca z uczniami
posiadającymi zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


• Pozyskiwanie dodatkowych kompletów podręczników dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

8.2.4e.1 Wykonywanie zadań członka komisji egzaminacyjnej oraz członka komisji
konkursowej
• Praca w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, konkursach przedmiotowych

Od początku mojej pracy w gimnazjum corocznie wykonywałam obowiązki członka różnych zespołów egzaminacyjnych i konkursowych. Udział w komisjach konkursów przedmiotowych został już opisany w niniejszym sprawozdaniu. W tym punkcie skupię się na pracach w komisjach egzaminacyjnych.
Swoją postawą dbałam o zapewnienie uczniom optymalnych warunków w czasie trwania egzaminu, a także spełnienie wymagań określonych w wytycznych okręgowej komisji egzaminacyjnej. Celem pracy w komisjach było wykonywanie zadań na rzecz oświaty oraz dbanie o prawidłowy przebieg egzaminu.
Komisje egzaminacyjne, w których brałam udział:
- Członek komisji egzaminacyjnej -matura z języka polskiego, w Liceum im. S.
Żeromskiego 07.05.2013r.
- Członek komisji egzaminacyjnej -matura z matematyki 08.05.2013r.
- Członek komisji egzaminacyjnej -matura z fizyki i astronomii, w Liceum im. S.
Żeromskiego 20.05.2013
- Członek komisji na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej 23.04.2014r.
- Członek komisji na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej
24.04.2014r.
- Członek komisji egzaminacyjnej –matura z języka polskiego 9.05.2014r.
- Członek komisji egzaminacyjnej –matura z matematyki rozszerzonej 9.05.2014r.
- Członek komisji na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej w gimnazjum nr
9 21.04.2015r.
- Członek komisji na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej
22.04.2014r.

Efekty:
Ponieważ swoje zadania wykonywałam z należytą sumiennością, moja praca przyczyniała się do sprawnej organizacji egzaminów. Wszystko przebiegało pomyślnie i zgodnie z procedurami.

8.2.4e.2 Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej

• Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych

W roku szkolnym 2014/2015 kolejny raz nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji POLA NADZIEI.
W związku z tą akcją w dniach 18.10.2014r. oraz 13.12.2014r. wykonywałam czynności wolontarystyczne, a moja praca polegała na nadzorowaniu chętnych i przedsiębiorczych uczniów podczas akcji.
Pozyskane w ten sposób pieniądze zostały przekazane na budowę hospicjum, a środki na ten cel były zbierane w sklepie Tesco przy ulicy Jutrzenki.
Podczas kwestowania z młodzieżą nazdorowałam wręczanie ulotek osobom dokonującym zakupów w sklepie i wraz z uczniami zachęcałam do kupowania cegiełek na rzecz budowy hospicjum.
Celem akcji było promowanie ruchu hospicyjnego, wrażliwienie młodzieży na potrzeby drugiego człowieka, propagowanie postaw otwartych na innych ludzi, zwłaszcza ciepiących, a także pozyskanie środków finansowych na budowę stacjonarnego hospicjum w Bielsku-Białej.

Efekty:
Efektem tego działania było nie tylko pozyskane środki pieniężne, ale przede wszystkim rozbudzona w dzieciach wrażliwość na potrzeby cierpiących ludzi. Udział w zbiórce przyniósł wymierne efekty w postaci pieniędzy, dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Bielska. Ogromne zaangażowanie i właściwa postawa dzieci biorących udział w akcji potwierdziło, jak wielkie mają serca.

• Projektowanie konkursów

Pomysły na tematykę konkursów pojawiają się jako efekt wielu czynników i są to m.in. odpowiedzi uczniów w ankiecie, a więc zapotrzebowanie zgłaszane przez przyszłych uczestników konkursów, odbyte formy doskonalenia zawodowego, próba łączenia wiedzy z kilku przedmiotów-języków, a także ciekawa, często nowa tematyka, z którą uczniowie nie spotykają się zbyt często, albo się spotykają tylko nie mają takiej świadomości. Przykładem konkursu organizowanego w formie quizu, jest konkurs pt. wszystko o prawach człowieka”. Rozwiązywali go uczniowie w uczonych przez mnie klasach w ramach obchodu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Uczniowie pracując w grupach odpowiadali na 30 pytań dotyczących wiedzy m.in. na temat: deklaracji praw człowieka, największych wydarzeń związanych z prawami człowieka, komisji zajmujących się prawami człowieka.
Należy przyznać, że uczniowie posiadają ograniczoną wiedzę w tym zakresie, a więc należałoby częściej poruszać tą tematykę podczas lekcji kulturowych.

Efekty:
Przekazanie uczniom istotnych informacji związanych z prawami człowieka. Forma przekazu spotkała się z zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów. Wnioski na przyszłość odnośnie wprowadzenia tej tematyki do lekcji kulturowych.

8.2.4e.3Współpraca z innymi nauczycielami

• Współpraca z innymi nauczycielami przy tworzeniu dokumentów i projektów szkolnych, podejmowaniu działań wynikających z koncepcji pracy i potrzeb szkoły a także organizacji uroczystości i konkursów

- W sierpniu i wrześniu 2013r. brałam udział w pracach komisji, która opracowywała zmiany i poprawki do Statutu Gimnazjum oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, a wyniki tego opracowania zostały przedstawione i zaopiniowane na konferencji Rady Pedagogicznej 25.02.2014r.
- Przez cały okres stażu brałam udział w tworzeniu wielu dokumentów, regulaminów związanych z przygotowywaniem konkursów, czy uroczystości szkolnych, czego skutkiem była sprawna ich organizacja.
- W roku 2013/2014r. brałam udział w pracach zespołu w ramach ewaluacji wewnętrznej odbywającej się w naszej szkole. Ewaluacja dotyczyła wymagania 2-„procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.
Celami ewaluacji było: uzyskanie informacji i analizy skuteczności pracy szkoły w zakresie rozwoju intelektualnego i osobowego ucznia, a badanie miało odpowiedzieć na kluczowe pytanie- czy organizacja procesu edukacyjnego w szkole sprzyja uczeniu się?
W ramach realizacji tego zadania opracowywałam 2 ankiety dla uczniów i nauczycieli. Wyniki przeprowadzonych badan pozwoliły na poczynienie następujących obserwacji: w szkole procesy dydaktyczne są planowane z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów oraz organizacji roku szkolnego. Również wybierane metody pracy zależą od możliwości uczniów, celów i treści zajęć lekcyjnych oraz liczebności klas. Najczęściej stosowane są: metoda projektu i prezentacji, metoda aktywizacyjna, praca w grupach, analiza tekstu, praca z podręcznikiem. Pomysły i opinie uczniów są brane pod uwagę w szczególności przy wyborze metod pracy na lekcji oraz ustalaniu terminów testów czy sprawdzianów. Dzięki temu procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Ich atrakcyjność podnosi również możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego oraz z pracowni komputerowej (odtwarzacze CD, projektory, komputery w salach, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu oraz multimedialne centrum informacji w bibliotece szkolnej). Dodatkowo szkoła organizuje wycieczki klasowe, wycieczki w ramach Szkolnego Koła Turystycznego, jak również zajęcia pozalekcyjne podczas których można skorzystać z pomocy nauczycieli, poszerzyć wiedzę, nadrobić zaległości. Zgodnie z WSO, na początku roku szkolnego przekazywana jest uczniom dokładna informacja o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz przedmiotowego systemu oceniania. Uczniowie i ich rodzice znają wymagania nauczyciela, system nagród i kar oraz są informowani o zaplanowanych pracach pisemnych. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić m. in. na zajęciach wyrównawczych. Systematyczne ocenianie dostarcza uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w nauce lub ich braku. Pozwala to uczniowi wziąć odpowiedzialność za własną naukę oraz zaplanować dalszy rozwój. Informacje przekazywane są uczniom w czasie lekcji, rodzicom podczas spotkań z wychowawcą i konsultacji indywidualnych; komunikację usprawnia również dziennik elektroniczny. Natomiast informacje o szczególnych osiągnięciach uczniów są podawane na forum szkoły w takcie apeli oraz przy rozdawaniu świadectw – uczniowie otrzymują nagrody. Jest to sposobem na motywowanie uczniów do wzmożonego wysiłku, udziału w licznych konkursach i zawodach sportowych.
Wnioski, które wynikły z przeprowadzonych analiz:
- Należy zwrócić większą uwagę na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania oraz podnosić ich poczucie sukcesu adekwatnego do możliwości..
- Nadal doskonalić i poszerzać metody pracy oraz szukać sposobów na zwiększenie motywacji, wspierania uczniów w procesie uczenia się – stosować częściej pracę w grupach.
- Przeprowadzać częściej rozmowy z uczniami mającymi trudności w nauce na temat przyczyn tych trudności. Uczniowie wskazują na potrzebę częstego rozmawiania o ich trudnościach, ale i postępach, osiągnięciach. Znaczna część ankietowanych uczniów nie czuje się motywowana do nauki.
- Należy również uświadamiać powiązanie różnych dziedzin wiedzy. Mimo, że ankietowani nauczyciele wskazują na korelację między przedmiotową, z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów wynika, że część z nich nie potrafi tego stwierdzić, ale 31 % uczniów wskazuje, że taka korelacja występuje.
- Należy nadal kontynuować planowanie, monitorowanie i doskonalenie przebiegających w szkole procesów edukacyjnych służących realizacji koncepcji pracy
- Należy przeprowadzić podczas lekcji wychowawczych pogadanki na temat skutecznych form uczenia się oraz higieny pracy umysłowej i czasu wolnego – zmęczenie wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć może mieć podłoże w braku umiejętności uczenia się oraz z ich ogólnego zmęczenia związanego z niewłaściwym rozplanowaniem nauki i wypoczynku.

Efekty:
Wszystkie działania związane z tworzonymi dokumentami przyczyniły się do usprawnienia codziennego życia uczniów i nauczycieli, a w konsekwencj do usprawnienia działanośi placówki, podniesienia jakości pracy szkoły. W doumentach zostały uwzględnione wnioski wyciagnięte z przeprowadzonych ankiet i analiz, a pod uwagę zostały wzięte sugestie nauczycieli, uczniów I rodziców. Dzięki pracy nad dokumentami szkolnymi jestem na bieżaco z mechanizmem funkcjonowania szkoły.


8.2.4e.4 Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnych i stosunków interpersonalnych

• Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz wychowawcami

Przez cały okres mojej pracy zawodowej starałam się czynnie współpracować z psychologiem i pedagogiem w naszej szkole. I pomimo tego, iż nie byłam wychowawcą, kontakt z nimi był stały, niezbędny i niezwykle pomocny w relacjach z uczniami.


Celem wspólnych rozmów było poszerzenie moich działań wychowawczych na lekcjach, podczas dyżurów dydaktycznych, dyżurów na przerwach, czy podczas wyjść z klasami poza teren szkoły oraz bieżące rozwiązywanie problemów pod okiem fachowców.

Moje konsultacje zaczynałam zawsze od rozmowy z wychowawcą, na tematy związane z prowadzeniem jego klasy, zachowaniem czy nauką poszczególnych uczniów. Często informację zwrotną, którą otrzymywałam od wychowawców w zupełności wystarczała, aby zaradzić trudnej sytuacji. Czasami problem wymagał przeprowadzenia wspólnej rozmowy z wychowawcą i uczniem, czasami koniecznością zaangażowania rodziców ucznia.
Jeżeli podjęte działania nie przynosiły skutków lub z góry było wiadomo, iż dany przypadek należy do tych trudnych, konsultowałam się z pedagogiem szkolnym lub psychologiem.
Moje spotkania i konsultacje z pedagogiem szkolnym dotyczyły głównie prac z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, ADHD, agresją i wagarującymi oraz z uczniów, których uczyłam na nauczaniu indywidualnym.
Szukaliśmy przyczyn ich zachowań, zapoznawaliśmy się z sytuacją rodzinną uczniów, w celu rozwiązywania ewentualnych konfliktów, problemów z nauką.
Wspólnie ustalałyśmy sposób postępowania dotyczący konkretnego ucznia poddawałyśmy analizie jego zachowanie, wdrażałam wówczas zalecone środki, aby zaradzić trudnej sytuacji i monitorowałyśmy postępy.

Bardzo ważną rolę w mojej pracy odegrały również konsultacje z naszą panią psycholog szkolną, która zawsze pomagała mi i służyła radą w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów natury emocjonalnej niektórych uczniów.
Rady i wsparcie pani psycholog okazywały się szczególnie cenne w przypadku uczniów z problemami depresyjnymi uczennic, które uczyłam na nauczaniu indywidualnym w liceum, oraz postepowaniem z uczniem z zespołem aspergera.
Jako przykład mogę tutaj podać m.in. trudności dziewczynki w trzeciej klasie maturalnej, która miewała napady agresji, a około dwóch miesięcy przed przystąpieniem do matury choroba się nasiliła i dziewczynka zaczęła miewać napady lęku przed egzaminem. Istniała uzasadnione zagrożenie, iż Klaudia nie przystąpi w ogóle do matury. Dzięki licznym rozmowom, wytężonej pracy dziewczynka zdała z wynikiem pozytywnym egzamin maturalny z języka angielskiego .

Efekty:
Poprzez ścisłą współpracę, natychmiastowe reagowanie na problematyczne sytuacje, dyskusje, wspólne rozmowy dzielenie się doświadczeniem i pomoc mogłam rozwiązać wiele trudnych problemów, doprowadzić ze skutkiem pozytywnym uczniów do końca ich edukacji w naszym zespole.
Pozytywnymi efektami współpracy była często poprawa zachowania uczniów. Poprzez stosowanie odpowiednich procedur, dobieranie indywidualnych form pomocy uczniom, wielu z nich uzyskało wsparcie i zmieniło swoje zachowanie.

• Współpraca z rodzicami

Dobra współpraca z rodzicami, którzy zdają sobie sprawę, iż często, aby pomóc ich dzieciom jest konieczne wspólne działanie i wysiłek wielu osób, daje zwykle najlepsze efekty w pracy z uczniem i jest marzeniem wielu nauczycieli.
Celem współpracy nauczycieli i rodziców jest stworzenie młodzieży warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Oba te środowiska wychowawcze (rodzina i szkoła) najbliższe uczniom, powinny funkcjonować na precyzyjnie określonych zasadach. Oczywiście jedno nie zastąpi drugiego, ale każde odpowiada za wychowanie młodego człowieka, wymaga ciągłej wymiany doświadczeń i informacji.
Wymiana ta może następować poprzez wywiadówki, konsultacje, rozmowy indywidualne oraz e-dziennik.
Jednym z przypadków właściwej współpracy z rodzicami, są rodzice Przemka, który jest uczniem z zespołem aspergera, dysleksją i dysgrafią. Rodzice Przemka od początku jego edukacji biorą czynny udział w pomocy przy edukowaniu ich syna. I pomimo tego, iż u ucznia początkowo nie został diagnozowany zespół aspergera, a problem z nauką się u ucznia nasilał, jego rodzice natychmiast reagowali na każdą informację od nauczyciela, prośbę o spotkanie, aby zaradzić trudnej sytuacji. Kontakt ten w przypadku mojego przedmiotu następuje głównie za pomocą wymiany informacji poprzez e-dziennik. Za każdym razem informuję rodziców o materiale, jaki Przemek ma się nauczyć, zadaniu domowym jakie otrzymał, czy konieczności przyjścia na dyżur dydaktyczny. I za każdym razem można liczyć na to, ze uczeń zostanie dopilnowany.

Efekty:
Ścisła współpraca z rodzicami i wymiana informacji na temat ich dzieci daje duże możliwości na rozwiązanie pojawiających się problemów. Uczniowie otrzymują wówczas wsparcie z każdej strony, wiedzą, że mogą liczyć na pomoc, czyją się bezpiecznie

• Diagnozowanie potrzeb uczniów, zindywidualizowana praca z uczniami posiadającymi zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Lepsze poznanie uczniów, ich sytuacji rodzinnej, finansowej i zdrowotnej zdecydowanie poprawia współpracę z nimi. Pozwala to także zrozumieć i poznać przyczyny ich zachowań i postaw, jakie prezentują. Przez tą wiedzę, istnieje większe prawdopodobieństwo właściwego postępowania z uczniem, a co za tym idzie możliwość pomocy, motywowania do działania i właściwego funkcjonowania w szkole.
Spośród 141 uczniów w Gimnazjum 42 uczniów wychowuje się w rodzinach niepełnych, 17 przejawia różnorodne zaburzenia psychiczne, 4 uczniów posiada kuratora, 29 ma orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a co za tym idzie dostosowania z powodu dysleksji, dysgrafii, dysortografii, złożonej sytuacji rodzinnej, wolnego tempa pracy, obniżonego poczucia własnej wartości, słabej motywacji, niepełnosprawności ruchowej, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, depresyjnymi zaburzeniami, poziomem intelektualnym niższym niż przeciętny, zespołem lękowo-depresyjnym, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, nadpobudliwością psychoruchową. Praca z tymi uczniami polega wówczas na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

Efekty:
Poprzez wiedzę na temat sytuacji rodzinnej oraz znajomości orzeczeń z PPP rozumiem sytuację uczniów, staram się im pomóc i rozwiązywać problemy. Staram się także dbać o to, aby mogli integrować się w zespole klasowym i byli jego aktywnymi członkami, a klasa akceptowała ich czasami niezrozumiałe dla innych zachowania. W wyniku powyższych działań uczniowie Ci mogą we właściwy sposób funkcjonować w środowisku szkolnym.

• Pozyskiwanie dodatkowych kompletów podręczników dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

Bardzo wielu uczniów naszej szkoły nie stać na książki, gdyż ich rodzice mają trudną sytuacje finansową i zakup książek jest dla ich luksusem. Komplet książek do języków jest najczęściej najdroższy z wszystkich przedmiotów i stanowi dla rodzin często zbyt duży wydatek. Dlatego też na początku klasy pierwszej jeszcze przed zakonczeniem okresu bezksiążkowego i zauważeniu braku takich książek wśród uczniów przeprowadzałam rozmowę z uczniem na temat przyczyn braku książki do przedmiotu. Zgłaszałam także ten fakt wychowwcy i pani pedagog, przeprowadzałam z nimi rozmowę na temat sytuacji materialnej w rodzinie takiego ucznia. Po zasięgnięciu informacji pisałam do przedstawicieli wydawnictwa-przedstawicieli metodycznych , z których książek uczę z prośbą o przesłanie dodatkowych podręczników dla takich uczniów.
Moja prośba zwykle została uwzględniania i otrzymywałam kilka dodatkowych
kompletów książek.
Jeden komplet książek do nauki języka angielskiego jest także zawsze dostępny w bibliotece szkolnej.

Wyjścia do kina
Przed rozpoczęciem stażu prowadziłam przez rok działalność związaną z organizowaniem w szkole wyjść do kina. Moim zadaniem było zaproponowanie uczniom filmów, uzgodnienie terminu, zarezerwowanie seansów, zebranie funduszy i zakup biletów, pozyskanie darmowych biletów dla najbiedniejszych uczniów, których nie byłoby stać na taki wydatek.Efekty:
Wszyscy uczniowie, których uczę posiadają podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego i mogą realizować swój szkolny obowiązek. Biedni uczniowie mieli możliwość uczestniczenia wraz z klasą w seansach filmowych.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zrealizowane działania:
8.2.5.1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub
wychowawczych
• Obserwacja i analiza potrzeb uczniów wymagających szczególnej opieki
dydaktyczno-wychowawczej
• Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce
• Analiza podjętych działań i wynikających z nich skutków

Bardzo ważną umiejętnością w mojej pracy jest identyfikowanie pojawiających się problemów oraz skuteczne ich rozwiązywanie poprzez wdrażanie odpowiednich działań. Ta umiejętność ma szczególnie duże znaczenie w pracy z uczniami w gimnazjum, którzy należą do bardzo szczególnej grupy wiekowej, ponieważ wkraczają w trudny wiek dojrzewania. Nie są już dziećmi, ale nie osiągnęli jeszcze poziomu dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej dorosłego człowieka. Pod względem emocjonalnym są bardzo wrażliwi na krytykę i brak akceptacji ze strony rówieśników. Chęć zaistnienia w grupie a także poczucie niezrozumienia ze strony dorosłych, może prowadzić do podejmowania działań destrukcyjnych, które zakłócają prawidłowy rozwój młodego człowieka. Dodatkowo wiele z tych osób boryka się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi lub deficytami rozwojowymi, które utrudniają proces edukacji i w konsekwencji mogą prowadzić do obniżenia motywacji i poczucia własnej wartości. Zespół Aspergera, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, nadpobudliwość psychoruchowa, depresyjne zaburzenia zachowania, poziom sprawności intelektualnej niższy niż przeciętny, niepełnosprawność ruchowa, inteligencja niższa niż przeciętna, czy zespół lękowo-depresyjny to tylko niektóre z wielu zaburzeń i schorzeń uczniów, z którymi dotychczas pracowałam.

Opisałam następujące przypadki:
1. Przypadek Natalii-uczennicy z dysleksją rozwojową

Opis i analiza przypadku uczennicy z dysleksją rozwojową
• Identyfikacja problemu
Natalia jest uczennicą pierwszej klasy, która z powodu utrzymujących się trudności w pisaniu została skierowana do badań specjalistycznych w Poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczennica posiada normę intelektualną, przeciętny zasób słów i wiadomości podstawowych
Uczennica jest niepewna siebie, cicha i choć zwykle bardzo się stara pracować jak najlepiej potrafi, często rezygnuje z wysiłku przy napotkaniu trudności.
Problem pojawił się już w szkole podstawowej, a pierwsze badanie pedagogiczne i psychologiczne zostało przeprowadzone w 2009r. Natalia była później diagnozowana jeszcze kilka razy podczas badania psychologicznego i pedagogicznego w roku 2009, 2012, 2013r.

• Geneza i dynamika zjawiska
Informacje na temat charakterystyki funkcji percpepcyjno-motorycznych i pamięciowych znalazły się w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej dostarczonej przez rodziców do szkoły. Przy interpretowaniu opinii oraz doborze właściwych ćwiczeń niezbędna okazała się pomoc psychologa szkolnego.
Wg obserwacji przeze mnie dokonanych na zajęciach języka angielskiego wyciągnęłam następujące wnioski:
- Natalia pisze w wolniejszym tempie
- Podczas pisania ze słuchu wymaga częstego powtarzania dyktowanego tekstu
- Pismo jest czytelne, jednak litery mają różne proporcje, są rozchwiane
- ma trudności z zapamiętaniem słówek, struktur gramatycznych
- ma problemy z budowaniem wypowiedzi ustnych
- ma trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego
- ma problemy z odróżnianiem słów podobnie brzmiących
- popełnia błędy w pisaniu- trudności z odróżnianiem wyrazów podobnych- gubienie
drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter
- ma kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej
- gubi drobne elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter

• Znaczenie problemu
Uczniowie z dysleksją nie potrafią opanować czytania i pisania w toku normalnej nauki
w szkole i w tempie przewidzianym przez program.
Problemy z pisaniem i czytaniem mają wpływ na przyswajanie wiedzy przez uczennice, a co za tym idzie wprost na wiedzę, która jest niezbędna do kontynuacji nauki i zdobycia zawodu. Z drugiej strony wysiłek wkładany w zdobycie wiedzy nie jest proporcjonalny do sukcesu osiąganego przez Natalię. Rodziło się u niej poczucie niższej wartości, dziewczynka była niepewna i zestresowana przed odpowiedziami.
Mogą nastąpić reakcje nerwicowe i trudności wychowawcze spotęgowane nieprawidłową reakcją środowiska szkolnego. Właściwa interwencja może zmniejszyć skutki zaburzeń.

• Prognoza
= prognoza pozytywna
Podjęte działania doprowadzą do:
- usprawnienia rozwoju funkcji wzrokowo-słuchowych i słuchowych
- wyrównywania braków w umiejętnościach Natalii
- podniesienia samooceny i poczucia własnej wartości, obniżenia napięcia spowodowanego stresem,
- eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji
= prognoza negatywna
W przypadku nie podejmowania działań:
- uczennica nie poprawi techniki pisania i czytania, co przełoży się na trudność w nauce przedmiotu
- trudności będą dezorganizować naukę i wpływać negatywnie na jego osiągnięcia szkolne
- obniży się samoocena, co wpłynie na brak chęci do podejmowania wyzwań lub pokonywania najmniejszych trudności
- nastąpi obniżenie poczucia własnej wartości
- będą się pogłębiać problemy emocjonalne
- będą się pogłębiać problemy związane z funkcjonowaniem uczennicy w klasie
• Propozycje rozwiązań
Głównym celem zamierzonego przeze mnie działania było zachęcenie Natalii do pracy nad sobą i wykonywania ćwiczeń korygujących jej trudności. Moje działania skupiłam na pobudzeniu jej do pozytywnego myślenia o sobie, większej wiary we własne siły, a co za tym idzie lepszego radzenia sobie z trudnościami.
Pozostałe cele:
- dostosować wymagania dydaktyczne z języka dotyczące poprawności ortograficznej do występujących deficytów rozwojowych,
- uwzględnić występujące deficyty rozwojowe w ocenie postępów w nauce języków obcych,
- różnicować ocenę z wypracowań pisemnych za treść (bogactwo sownika, poziom merytoryczny) oraz poprawność ortograficzną,
- stosować ocenę opisową z dyktand, która wskazywałaby na sposób poprawy popełnianych błędów
- mobilizować uczennicę do dalszej pracy samokształceniowej nad doskonaleniem techniki pisania-autokontrola napisanych prac i notatek z wykorzystaniem słownika ortograficznego
- otoczyć uczennicę ciepłą i serdeczną, dająca poczucie bezpieczeństwa atmosferą,
- umożliwić (w razie potrzeby) sprawdzanie posiadanej przez ucznennicę wiedzy w kontakcie indywidualnym z nauczycielem
- podnosić poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości
- współpraca z rodzicami i wychowawcą w zakresie pomocy dziecku

Zadania:
- zindywidualizowanie procesu dydaktycznego
- dostosowanie wymagań do możliwości i tempa pracy uczennicy
- pozostawianie więcej czasu na napisanie i sprawdzenie prac pisemnych
- podjęcie współpracy z pedagogiem, psychologiem i rodzicami uczennicy
- dawać łatwiejsze zadania
- nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie
się i przypomnienie słówek, zwrotów
- dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek-
- nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej,
podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem
- przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika
- w nauczaniu gramatyki stosować graficzne wykresy, tabele, rysunki
- podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze
zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego
- dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne
- liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma
- oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka,
- kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne

• Wdrażanie oddziaływań
Na początku przeanalizowałam problem Natalii, wraz z psychologie ustaliłyśmy sposób postępowania wobec uczennicy, metody pracy, dostosowanie środków dydaktycznych. Wszystkie środki zostały systematycznie wdrożone.

• Uzyskane efekty:
Uczennica bardzo dobrze odnalazła się w klasie, stałą się mniej nieśmiała i pewna siebie. Wzięła nawet czynny udział w wykonywaniu piosenki (śpiewała i tańczyła) w organizowanym przeze mnie konkursie piosenki. Uczennica uczestniczyła w dyżurach dydaktycznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.