X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28712
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego na awans na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
z przebiegu stażu mgr ........................
nauczyciela języka polskiego ...................
ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

W okresie od 1 września 2003r. do 31 maja 2006r. odbywałam staż w celu osiągnięcia kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W okresie odbywania stażu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (zwanego dalej Rozp.) - § 7 ust. 1 najważniejszymi moimi zadaniami było:
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywałam staż.

W trakcie odbywania stażu na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego, zdając sprawozdania dyrektorowi szkoły – mgr Renacie Daniszewskiej.

Wymagania niezbędne do uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują (Rozp. § 7 ust. 2):
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Rozp. § 7 ust. 2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Pierwszym moim krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego oraz ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu. Efektem tego był poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowany plan rozwoju zawodowego, który przedłożyłam Dyrekcji szkoły. Ustaliłam również jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady współpracy z opiekunem stażu. Przypomniałam sobie najważniejsze dokumenty wewnątrzszkolne: WSO, plan wychowawczy, statut, regulamin oceniania zachowania itd. Stała współpraca z opiekunem, częste rozmowy i konsultacje stanowiły nieodzowną pomoc w codziennej pracy nauczyciela języka polskiego.
Starałam się samodzielnie przygotowywać i stosować pomoce naukowe (plansze, wykresy, materiały źródłowe, słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy malarstwa i sztuki), służące podnoszeniu jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. W celu urozmaicenia swoich lekcji stosowałam metody aktywizujące: scenki dramowe, metaplan, burzę mózgów, metodę projektów. Duże doświadczenie zdobyłam czuwając nad wykonaniem uczniowskiego projektu o życiu i twórczości Teodora Goździkiewicza., który został zaprezentowany na forum szkoły dnia 1 czerwca 2006r.
W związku z koniecznością realizowania programu nauczania w określonym tempie i zakresie opracowałam plany wynikowe z języka polskiego dla poszczególnych klas, które przedstawiałam do akceptacji dyrekcji szkoły. Biorąc pod uwagę obserwacje postępów uczniów w pracy, musiałam na bieżąco wprowadzać drobne zmiany w realizowanym planie. Wynikały one między innymi z technicznych możliwości omówienia np. lektury w podanym wcześniej terminie. Opracowany plan musiałam także dostosować w toku nauki do poziomu intelektualnego uczniów, stąd niektórym tematom musiałam poświęcić więcej czasu niż to wcześniej zaplanowałam.
W celu określenia moich słabych i mocnych stron oraz możliwości bieżącego korygowania błędów popełnianych podczas prowadzenia zajęć, systematycznie prowadziłam zajęcia w obecności Dyrektora szkoły zgodnie z opracowanym przez Dyrekcję harmonogramem hospitacji lekcji. Wszystkie hospitowane lekcje prowadzone były w oparciu o scenariusze lub konspekty lekcji. Dowodem przeprowadzonych lekcji są arkusze pohospitacyjne znajdujące się u Dyrektora szkoły. Zajęcia te kończyły się omówieniem mającym na celu ocenę wszystkich stron pracy z uczniem. Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i doświadczonych kolegów. Dnia 10 czerwca 2005r. obserwowałam lekcję otwartą przeprowadzoną przez panią ............., nauczyciela mianowanego. Była to lekcja fizyki, a jej temat brzmiał: Maszyny proste. Z uwagą śledziłam poczynania uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem brali udział w zajęciach.

Rozp. § 7 ust. 2 pkt 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

W czasie odbywania stażu na bieżąco obserwowałam i analizowałam możliwości ucznia. Starałam się poznać sytuację rodzinną uczniów i pomagać rozwiązywać problemy dzieci, jak też mobilizować do tego rodziców, ale przede wszystkim samych uczniów.
Samodzielnie opracowałam plan pracy wychowawcy klasowego. W ramach godzin wychowawczych realizowałam zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły. Jednak starałam się uwzględnić również bieżące potrzeby uczniów. Stąd w roku szkolnym 2003/2004 jako wychowawca klasy III gimnazjum skoncentrowałam się na zajęciach związanych z preorientacją zawodową uczniów. Odbyły się lekcje z cyklu: Jak się uczyć, aby się nauczyć? Jak przezwyciężyć stres egzaminacyjny? Uczniowie w ramach zajęć prezentowali także interesujące ich zawody. Wykonali gazetkę poświęconą tej tematyce. Uczestniczyli także w prezentacji szkół ponadgimnazjalnych.
Obecna klasa IIc ma założoną teczkę zawodową, w której zebrane są materiały dotyczące zainteresowań i możliwości uczniów ukierunkowane na wybór przyszłego zawodu. Są to przede wszystkim ankiety badające osobiste uwarunkowania ucznia i jego predyspozycje do wykonywania określonych zawodów.
Z dniem 1 września 2004r. objęłam wychowawstwo w klasie Ic. Była to nowa grupa uczniów, dlatego starałam się poznać ich sytuację rodzinną, zbadać ich umiejętności i zdolności, aby w pełni zaangażować ich w życie klasy i szkoły. Początkowo plan pracy ukierunkowany był na integrację zespołu klasowego. W I semestrze 2004/2005 odbył się wyjazd całej klasy na zajęcia integracyjne do leśniczówki (12 października 2004). Dnia 1 grudnia 2004r. wyjechałam wraz z klasą do Teatru Powszechnego na spektakl „Zemsta” Aleksandra Fredry. Ponieważ dzieci wyraziły potrzebę organizowania podobnych wyjazdów, z chęcią podjęłam się tego zadania. Dnia 5 maja 2005r. mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie „Szatan z siódmej klasy” w Teatrze Powszechnym. Uczniowie bardzo miło wspominają ten wyjazd. 20 czerwca 2005r. wraz z klasą w ramach lekcji bibliotecznej poznawaliśmy pracę i księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej. A dnia 13 lutego 2006r klasa obejrzała przedstawienie w Teatrze Muzycznym pt: „Romeo i Julia”. Ponadto w mijającym semestrze wspólnie wyjechaliśmy do kina na film: „Jan Paweł II”.
Zespół obecnej klasy IIc składa się z 17 chłopców i 9 dziewcząt. Stopień zaangażowania uczniów w prace na rzecz klasy i szkoły jest różny. Chłopcy rzadko wykazują własną inicjatywę, choć poproszeni o pomoc w wykonaniu zadań, nie odmawiają. We wrześniu 2005r. rozpoczęłam realizację planu pracy wychowawcy klasowego tego zespołu. W ramach eksperymentu wprowadziłam zeszyty ćwiczeń do godzin wychowawczych. Opracowane tam tematycznie zadania pomagają uświadomić uczniom zrozumienie przyczyn ich zachowań i reakcji w różnych sytuacjach. Umożliwiają one poznanie siebie i rozwijają potrzebę zmiany własnego sposobu myślenia wartościując różne wzory do naśladowania. Nadrzędnym celem stosowanych ćwiczeń było wywołanie w uczniach chęci akceptacji siebie i kształtowanie pozytywnych działań. Pragnę zaznaczyć, że rodzice w czasie spotkania w kwietniu 2006r. mieli możliwość zapoznania się z wynikami pracy dzieci, przeglądając ich ćwiczenia z godzin wychowawczych. Rodzice pozytywnie ustosunkowali się do tej formy pracy na zajęciach. Ponieważ uczniowie również chętnie wykonywali zadania w zeszytach ćwiczeń, zamierzam kontynuować tę formę pracy w przyszłym roku szkolnym.
Część godzin wychowawczych poświęciłam w roku szkolnym 2005/2006 na realizację zadań wynikających z prac w ramach programu SUS (Szkoła Ucząca Się), do którego przystąpiła nasza placówka. Były to lekcje dotyczące zagrożeń, jakie niosą nadużywanie narkotyków i agresja wśród młodzieży.
Utrzymuję stały kontakt z rodzicami uczniów mających problemy w nauce. W roku szkolnym 2004/2005 jeden z wychowanków w drugim semestrze opuszczał bardzo dużo zajęć. Kontaktowałam się listownie z jego domem rodzinnym. Sytuacja ta uległa poprawie i uczeń obecnie nie opuszcza już tylu godzin lekcyjnych. Często korzystam z wiedzy i doświadczenia starszej koleżanki. Współpracuję z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Rozp. § 7 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Wysoko rozwinięta współczesna technika wymaga od nauczyciela ciągłego rozwoju w celu nadążania za nowościami cywilizacyjnymi. Wiąże się to z nowocześniejszymi metodami nauczania, wykorzystującymi komputer, czy technologię informacyjną. W swojej pracy również starałam się wykorzystywać technologię komputerową. Samodzielnie przygotowywałam środki dydaktyczne na lekcje, opracowywałam narzędzia pomiaru dydaktycznego, czyli sprawdziany i testy. Staram się w miarę możliwości i doboru tematów wykorzystywać na lekcji materiały z encyklopedii multimedialnych. Korzystam również z Internetu. Dzięki niemu mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących szkolnictwa i oświaty np. poprzez strony MEN (www.men.waw.pl) czy też informacji dotyczących metod wykorzystywanych w procesie nauczania, które znajduję między innymi na stronach www.gimnazjum.pl, www.eduseek.pl.

Rozp. § 7 ust. 2 pkt 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Wiedza psychologiczna jest przydatna w życiu każdego człowieka. Szczególne znaczenie ma w zawodzie nauczyciela, który powinien znać zasady rozwiązywania konfliktów w szkole. Powinien także podejmować próby rozwiązywania problemów wychowawczych, społecznych i opiekuńczych. Wiedza ta przydatna jest także w procesie dydaktycznym. Ciągłe doszkalanie się nauczyciela jest pomocne w doskonaleniu warsztatu pracy z uczniem. W okresie odbytego stażu podjęłam szereg działań mających na celu pogłębienie moich wiadomości potrzebnych do lepszego wykonywania zadań związanych z wykonywanym zawodem.
Samodzielnie studiuję literaturę przedmiotowo – metodyczną. Systematycznie czytam pismo „Język polski w gimnazjum”, sięgam również po „Polonistykę”, a ciekawsze pomysły staram się wykorzystywać w ramach własnych zajęć. W ten sposób bogacę własny warsztat pracy. Przykładem mogą być zajęcia poświęcone lekturze B. Prusa „Faraon”, którą omawiałam w klasie III w roku szkolnym 2003/2004.
W celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, uczestniczę w różnych formach doskonalenia zawodowego, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i zewnętrznych. Ukończyłam następujące formy doskonalenia:
• szkolenie z cyklu: Zastosowanie metod aktywizujących na lekcjach języka polskiego (wrzesień 2003r)
• kurs: Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysortografia, dyskalkulia (listopad 2003)
• warsztaty: Ocenianie zewnętrzne a planowanie pracy nauczyciela polonisty (listopad 2003)
• wykład: Sztuka słuchania (marzec 2004)
• szkolenie: Wprowadzenie do interpretacji obrazu malarskiego i filmowego. Analiza i interpretacja filmu „Wesele” (marzec 2004)
• warsztaty: Dyslektyk czy leń? Diagnoza i pomoc. (marzec 2005)
• konferencja zorganizowana w WODN nt.: Nowe metody i formy pracy na lekcjach języka polskiego z elementami filozofii. (listopad 2005r.)
• W listopadzie 2005r. rozpoczęłam studia podyplomowe z zakresu pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Teorie oddziaływań wychowawczych. Projektowanie sytuacji stymulujących rozwój dziecka; Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna; Wybrane elementy terapii pedagogicznej; Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej; Krytyczne zdarzenia w biegu życia człowieka. Wiedza uzyskiwana na studiach pomaga mi w rozwiązywaniu trudnych problemów w ramach codziennej pracy wychowawczej.
Posiadaną wiedzę starałam się przekazywać rodzicom prowadząc pogadanki na temat nauczania i uczenia się języka polskiego podczas rozmów indywidualnych i zbiorowych z nimi.
W trakcie odbywania stażu starałam się aktywnie uczestniczyć w zadaniach ogólnoszkolnych. Brałam udział w pracach zespołu przedmiotowego. Od kiedy szkoła przystąpiła do programu SUS, pracuję również w ramach zespołu zadaniowego. Zespół, do którego należę zajmuje się standardem III: „Szkoła wolna od przemocy i narkotyków”. Do moich obowiązków w mijającym roku szkolnym należał monitoring realizacji jednego z zadań, którym było przeprowadzenie określonej ilości zajęć dotyczących problemu narkomanii i agresji wśród młodzieży.
W roku szkolnym 2003/2004 zajęłam się także opracowaniem i przeprowadzeniem sprawdzianu kompetencji uczniów klas III w zakresie bloku przedmiotów humanistycznych.
Systematycznie uczestniczę we wszystkich posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej szkoły, w której pracuję. W marcu 2005r. odbyły się spotkania poświęcone standardom edukacyjnym oraz opracowaniu narzędzi diagnostycznych do wybranych.
Co roku we współpracy z opiekunem stażu współorganizuję szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Samodzielnie opracowuję zestaw pytań i poleceń konkursowych, które zatwierdza mój opiekun stażu.
Do tradycji można już zaliczyć szkolne konkursy czytelnicze przygotowywane przeze mnie i nauczyciela biblioteki. Ich tematem każdorazowo jest inny twórca. Oto tematyka kolejnych konkursów:
- Życie i twórczość Małgorzaty Musierowicz (luty 2004r.)
- Twórczość Krystyny Siesickiej (grudzień 2004r.)
- cykl powieści J. K. Rowling pt.: „Harry Potter” (luty 2005r.)
- Życie i twórczość Adama Mickiewicza (luty 2006r.)
Do moich zadań należy także pomoc w przygotowaniu szkolnych eliminacji ogólnopolskiego konkursu Alfik Humanistyczny organizowanego przez firmę Jersz – Łowcy Talentów. Konkurs odbywa się co roku w grudniu.
W roku szkolnym 2003/2004 opracowałam i realizowałam program koła polonistycznego dla klas III. A w roku szkolnym 2004/2005 realizowałam plan pracy w ramach zajęć wyrównawczych w klasie IIe.
Uczestniczyłam także w przygotowaniu apeli i imprez okolicznościowych. I tak w maju 2003r. przygotowałyśmy uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a w czerwcu tego samego roku przygotowałam ogólnoszkolną debatę na temat: Konflikt pokoleń. Debatę przygotowali uczniowie, a obserwować ją mogli zaproszeni przedstawiciele grona pedagogicznego. Dnia 12 grudnia 2004r. jako wychowawca klasy Ic współuczestniczyłam w organizacji festynu szkolnego „Dzieci – Rodzicom”. Impreza ta na stałe weszła w kalendarz uroczystości szkolnych, dlatego corocznie uczestniczę w przygotowaniach do niej, najczęściej zajmuję się organizacją kawiarenki.
Jako wychowawca obecnej klasy IIc starałam się zapewnić dzieciom możliwość uczestniczenia w różnych imprezach wyjazdowych, stąd pomysły na wycieczki do teatru, kina, wyjście do biblioteki czy też wyjazd na piknik integracyjny. Do moich obowiązków należało także pełnienie dyżurów międzylekcyjnych oraz opieka nad dziećmi w czasie dyskoteki szkolnej.
Jako wychowawca klasy przeprowadziłam również pedagogizację rodziców. Odbyły się dwa takie spotkania, a ich tematyka była następująca:
- Jak uchronić swoje dziecko przed narkotykami? Jak rozpoznawać i zapobiegać uzależnieniu? (kwiecień 2005r.) – przeprowadziłam pogadankę na temat uzależnień wśród młodzieży, omówiłam najważniejsze objawy uzależnienia od narkotyków, wskazałam adresy instytucji pomagających rodzicom i dzieciom w walce z narkomanią. Zaprezentowałam i rozdałam rodzicom ulotki dotyczące tego tematu opracowane przez moje doświadczone koleżanki:
- Jak motywować dziecko do nauki? (listopad 2005r.) – przedstawiłam rodzicom warunki sprzyjające nauce, jakie należy stworzyć każdemu dziecku. W dniu tym rodzice wysłuchali także pogadanki pani pedagog na temat: Przemoc i agresja wśród młodzieży.

Rozp. § 7 ust. 2 pkt 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

Poza wiedzą, jaka nauczyciel ma, bardzo istotna jest umiejętność wykorzystania przekazania tej wiedzy, szczególnie w zakresie problemów wynikających ze specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. Istotna jest również znajomość i stosowanie przepisów Konstytucji, Karty Nauczyciela, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie awansu zawodowego, ustawy o systemie oświaty, Karty Praw Dziecka, Karty Prawa Człowieka, Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, rozporządzenia dotyczącego oceniania i promowania uczniów i innych ważnych w pracy nauczyciela przepisów.
Ze względu na ogrom zagadnienia nie udało mi się poznać wszystkich przepisów wchodzących w zakres wymagań egzaminacyjnych objętych tym punktem. Starałam się jednak jak najbardziej kompleksowo zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, a także poznać jak najlepiej przepisy wewnątrzszkolne, których znajomość jest konieczna w codziennej pracy nauczyciela.

Odbyty przeze mnie staż przyczynił się niewątpliwie do rozwoju mojego własnego warsztatu pracy. Pogłębiałam swoją wiedzę z psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu. Często analizowałam podejmowane przeze mnie działania, wyciągałam wnioski do dalszej pracy. Rozmowy pohospitacyjne z Dyrektorem Szkoły i konsultacje z opiekunem stażu, ale również z doświadczonymi zawodowo koleżankami i kolegami, pozwoliły mi poznać moje zalety i wady jako nauczyciela i wychowawcy. Zawsze starałam się usuwać to, co było złe.
Staż dał mi z całą pewnością możliwość pracy nad samą sobą. Przez trzy lata dojrzałam zawodowo, stałam się bardziej świadoma swoich umiejętności wychowawczych i pedagogicznych. Utwierdziłam się w przekonaniu, że decyzja o wyborze studiów i zawodu była słuszna, bowiem zawód nauczyciela i praca z dziećmi, mimo pojawiających się różnych problemów, daje mi dużą satysfakcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.