X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28735
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Magdaleny Pikiel

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
W SŁOMNIKACH

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ZAJMOWANE STANOWISKO: NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012r.
TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2015r.

Niniejszy plan został sporządzony z uwzględnieniem wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

CELE:
1.Podniesienie efektywności moich działań opiekuńczo – wychowawczych;
2.Podniesienie jakości pracy szkoły;
3.Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego;


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia własnej pracy
i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA DO
REALIZACJI

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOKUMENTACJA

Zapoznanie z
procedurą awansu
zawodowego w
kontekście stażu na
stopień nauczyciela
dyplomowanego.

Analiza dokumentów
prawnych dotyczących
awansu (Karta
Nauczyciela,
Rozporządzenie MENiS
w sprawie uzyskiwania
stopnia awansu
zawodowego przez
nauczycieli).

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na
nauczyciela dyplomowanego.

Plan Rozwoju Zawodowego.

Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).


VIII/IX 2012

Cały staż.

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan Rozwoju Zawodowego.

Notatki, biblioteczka.

Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Udział w szkoleniach, Radach Pedagogicznych.

Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- kursy tematyczne;
- seminaria;
- warsztaty;
- konferencje;
- studia podyplomowe;

Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

Korzystanie z portali internetowych i publikacji przeznaczonych dla nauczycieli.

Diagnoza indywidualnych potrzeb nauczyciela oraz potrzeb wynikających ze zmian
w miejscu pracy.


Udział w zajęciach
otwartych prowadzonych
przez innych
nauczycieli.

Zgodnie z harmonogra-mem posiedzeń Rady.

Cały staż.

Cały staż.

Początek
każdego
kolejnego roku
trwania stażu.

Cały staż

Potwierdzenia.

Dyplomy, zaświadczenia, materiały metodyczne.

Notatki, biblioteczka, wykaz stron
Internetowych.

Notatki własne.

Notatki własne.

Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkoły.

Dostosowanie własnego Planu Rozwoju do wymagań szkoły.

Cały staż

Plan Rozwoju Zawodowego.

Dalsze doskonalenie i modyfikowanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający własną realizację zadań, realizację podstawowych zadań szkoły oraz dostosowanie ich do potrzeb indywidualnego ucznia.

Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych.

Opracowywanie Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej Świetlicy Szkolnej na podstawie oceny skuteczności podejmowanych działań.

Opracowywanie scenariuszy i przygotowywanie wg nich konkursów, kiermaszy, wystaw, projektów, imprez.

Diagnoza potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych konkretnych uczniów.

Cały staż

IX .2012r.
IX .2013r.
IX .2014r.


Plan Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej Świetlicy Szkolnej.

Scenariusze, zdjęcia, prace dzieci, dyplomy, artykuły na stronach internetowych.

Notatki, rozpoznanie problemu.

Organizacja i rozbudowa warsztatu pracy wychowawcy w świetlicy szkolnej.

Opracowanie kary zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

Opracowanie regulaminów świetlicy szkolnej oraz stołówki szkolnej.

Sprawowanie opieki nad pomieszczeniami świetlicy i stołówki szkolnej.

Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.

Starania o doposażenie sal świetlicowej i stołówki w nowe pomoce i urządzenia, pozyskiwanie sponsorów.

Karta zapisu.

Regulaminy.

Pomoce dydaktyczne.

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Opis realizacji Planu Rozwoju.

Autorefleksja.

Wnioski do dalszej pracy.

V. 2015r.

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania pracy z uczniami i do własnego rozwoju.

Dokonanie bilansu własnej wiedzy i umiejętności oraz opracowanie wynikającego z tego faktu zestawu potrzeb kształcenia.

IX 2012r.

Zestaw potrzeb (sprzęt, umiejętności, oprogramowanie).

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informatycznej.

Udział w kursach i szkoleniach.

Cały staż.

Zaświadczenia.

Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej.

Przygotowanie nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole, wykorzystanie bazy szkolnej do opracowania własnych zajęć.

Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.

Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, programów edukacyjnych do opracowania i prowadzenia zajęć.

Wykorzystywanie
Internetu w procesie
samokształcenia.

Dokumentacja szkolna, zaproszenia, dyplomy, podziękowania.

Scenariusze, zestawy informacji do powielania.

Materiały pomocnicze, programy edukacyjne.

Publikacje własnych materiałów, prac, scenariuszy zajęć i uroczystości na stronach internetowych.

Redagowanie tekstów dotyczących wydarzeń w świetlicy szkolnej na stronę internetową szkoły.

Przygotowywanie artykułów do zamieszczenia ich na stronach internetowych portali edukacyjnych.

Cały staż.

Zaświadczenia, wykaz stron www.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli
stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się wiedzą
i umiejętnościami
w ramach
świetlicowego zespołu
samokształceniowego.

Przygotowanie
i przeprowadzenie
szkoleń oraz
warsztatów:
- Zaburzenia
funkcjonowania
społecznego i
emocjonalnego u dzieci
i młodzieży – objawy,
przyczyny, formy
pomocy;
- Zajęcia plastyczne
inspirowane bajką;
- Budowanie autorytetu
nauczyciela
i wychowawcy;
- Jak pomóc nieśmiałemu
dziecku w przedszkolu
i szkole podstawowej;

Przygotowanie
materiałów
poglądowych do
prowadzonych szkoleń
i warsztatów.

Cały staż

Materiały
poglądowe w
postaci
wydruków lub
w postaci
elektronicznej.

Prowadzenie zajęć
otwartych dla
nauczycieli stażystów
i nauczycieli
kontraktowych

Przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć
otwartych dla
nauczycieli stażystów
i kontraktowych.

Wg potrzeb w trakcie stażu.

Konspekty.

Wykorzystanie
serwisów
internetowych do
promocji własnych
działań związanych z awansem i pracą opiekuńczo-wychowawczą.

Zamieszczenie na
portalach oświatowo edukacyjnych
Planu Rozwoju Zawodowego,
realizowanych
programów, referatów,
konspektów itp.

Wymiana doświadczeń
zawodowych na forach
internetowych.

Opublikowanie na stronie internetowej szkoły informacji o świetlicy szkolnej
- Opis ciekawych metod pracy;
- Plan pracy świetlicy;;
- Zdjęcia;

Adresy stron internetowych.

Adresy stron internetowych.

Strona internetowa szkoły.

Przygotowanie „ biblioteczki
wychowawcy świetlicy”.

Pozyskiwanie pozycji książkowych z zakresu pedagogiki, dydaktyki, przydatnych w pracy wychowawcy świetlicy.

Cały staż.

Bibliografia.

§ 8 ust.2 pkt 4

A – Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie
i wdrożenie w pracy
świetlicy programu
działań edukacyjno wychowawczych
związanych ze
zdrowiem i szeroko
pojętym
bezpieczeństwem
na bazie Szkolnego
Programu
Profilaktycznego.

Opracowanie projektu
programu.

Wdrożenie programu, prowadzenie zajęć
i ewaluacja.

2013/2014

2014/2015

Projekt
programu

Sprawozdanie
z realizacji
programu,
efekty.

Port folio z
pracami
uczniów.

C – Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Uzyskanie
dodatkowych
kwalifikacji
zawodowych
umożliwiających
poszerzenie zakresu
działań edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych
związanych z realizacją
zadań szkoły.

Podjęcie studiów
Podyplomowych z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej.

Okres odbywania stażu.

Zaświadczenie
z uczelni o podjętej formie
kształcenia, dyplom ukończenia.

Podejmowanie działań
sprzyjających
podnoszeniu jakości
pracy świetlicy
poprzez wzbogacanie
jej bazy materialnej.


Zaangażowanie w organizację kiermaszy
przedświątecznych.

Pozyskiwanie sponsorów nagród i upominków dla dzieci

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Obserwacja uczniów.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, wychowawcami, pedagogami oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych oraz rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań.

Adnotacje w dzienniku, dokumentacja.

E – Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami.


Współpraca z instytucjami
kulturalnymi (domami
kultury, bibliotekami) przy
realizacji zadań
edukacyjno wychowawczych.


Zaangażowanie w udział
uczniów w konkursach
organizowanych przez te
placówki.


Potwierdzenie
udziału uczniów
w konkursach,
dyplomy, fotografie i
kserokopie prac
uczniów.

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną
w Słomnikach

Korzystanie z publikacji.
Udział w konkursach.

Cały staż.

Zaświadczenia.

Współpraca z Filią Biblioteki Pedagogicznej w Słomnikach.

Korzystanie z publikacji, wymiana doświadczeń.

Cały staż.

Notatki.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słomnikach oraz instytucjami i organizacjami zajmującymi się i świadczącymi pomoc społeczną.

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

Organizowanie pomocy dzieciom z rodzin najuboższych.

Aktywne włączanie się we wszystkie akcje organizowane na terenie szkoły ( Pola Nadziei, CARITAS, Góra Grosza, zbieranie zakrętek , i in.)

Cały staż.

Cały staż.

Adnotacje w dzienniku.
Prowadzona dokumentacja dożywiania.

Współpraca ze szkolną higienistką.

Cykl pogadanek na temat „Zdrowego stylu życia”.
Udział w jury konkursu na ww. temat.

Wg harmonogramu.

Adnotacje w dzienniku.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokonanie opisu i analizy rozwiązania
przypadków dydaktyczno – wychowawczych.

Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole.
Identyfikacja problemu.
Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.
Określenie znaczenia problemu.
Propozycje rozwiązania.
Wdrażanie oddziaływań.
Efekty oddziaływań.

Okres odbywania stażu.

Opis i analiza przypadku.


*Plan ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacjom. Wszelkie zmiany w planie będą wnoszone w postaci aneksu.

Słomniki, 11.09.2012r. opracowała: mgr Magdalena Pikiel
.......................................
podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji:

...................................
Data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.