X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28720
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: Anna Adamczewska
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Barczewie
Dyrektor: mgr Aleksandra Molska
Opiekun stażu: mgr Anita Szewczyk
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2015r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
1. Działania i zadania nauczyciela
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Forma/metoda realizacji
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji/ dokumentacja:
• Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

Termin realizacji:IX 2014
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Forma/ metoda realizacji:
• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
Dowody realizacji:
• Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
Termin: IX 2014r

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

3.Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

Forma/ metoda realizacji:
• Obserwacja
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Organizacja zajęć własnych

Dowody realizacji:
• Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
• Plany miesięczne
Termin: okres stażu

4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
Formy/ metody realizacji:
• Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
Dowody realizacji:
• Dziennik zajęć
• Karty obserwacji
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania
Termin realizacji: IX 2014r

5.Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola w Barczewie

Forma/ metoda realizacji:
• Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programu rozwoju placówki, programów autorskich dopuszczonych do użytku, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej

Dowody realizacji:• Notatki własne
Termin realizacji:IX – X 2014

6.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
Forma/ metoda realizacji:
• Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
• Udział w instruktażu
• Udział w szkoleniu BHP
Dowody realizacji:
• Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

• Potwierdzenie odbycia instruktażu
• Potwierdzenie odbycia szkolenia
Termin: zależny od harmonogramu szkoleń BHP
7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań
Forma/ metoda realizacji:
• Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN
Dowody realizacji:
• Listy obecności
• Zaświadczenia
Termin:okres stażu

8.Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Forma/ metoda realizacji:
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć
Dowody realizacji:
• Teczka stażysty
Termin: okres stażu

9.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
Forma realizacji:
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
Dowody realizacji:
• Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza
• Sprawozdanie z realizacji całego stażu

10.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
Formy/ metody realizacji:
• Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
• Wniosek
• Dokumentacja stażu
Termin:1.05.2015

§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
11.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Forma/ metoda realizacji:
• Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
Dowody realizacji/ dokumentacja:
• Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii
Termin realizacji: raz w miesiącu
12.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Forma/ metoda realizacji:
• Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
Dowody realizacji:
• Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
• Autorefleksja
Termin: raz w miesiącu

13.Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
Formy/ metody pracy:
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN
Dowody realizacji:
• Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
Termin: cały okres stażu
14.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
Formy:
• Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej
Dowody:
• Spis literatury metodyczno – pedagogicznej
termin:w ciągu stażu

15.Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
Formy/ metody:
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
Dowody:
• Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
Termin:okres stażu
16.Wymiana doświadczeń
Formy/ metody realizacji:
• Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
Dowody:• Notatki
• Zajęcia otwarte dla rodziców
Termin: w ciągu stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
17.Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza
Formy/ metody: • Prowadzenie kart obserwacji
Dokumentacja: • Karty obserwacji dziecka
Termin: cały okres stażu

18.Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
Metody/ formy:
• Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)
Dowody realizacji:
• Karta Informacyjna Dziecka
• Notatki własne
19.Współpraca z rodzicami
Formy/ metody:
• Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
Dowody:
• Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna
termin: okres stażu

20.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych

Metody/ formy:
• Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
Dowody:
• Notatki własne
• Rejestr pozycji
Termin:okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

21.Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Formy/ metody:
• Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków
Dowody:
• Notatki, spostrzeżenia
IX 2014

22.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Metody/ formy:
• Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
Dowody realizacji:• Teczka stażysty

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI
23. Zadania związane z planem rocznym przedszkola
Metody/ formy:

• Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Pożegnanie starszaków
• Dekoracja przedszkola
Dowody realizacji:
• Notatki, scenariusze, zdjęcia
24.Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Metody/ formy:
• Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce
Dowody realizacji:
• Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów

25.Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych

Formy/ metody realizacji:
• Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www
Dowody realizacji:
• Zaświadczenia, spis literatury, stron www
Termin: okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.