X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28747
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją


ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
o analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli

VIII/ IX 2014
sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego
2. Poszerzanie
wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

o udział w procesie
wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
o udział w różnych
formach doskonalenia
(warsztaty, kursy, konferencje itp.)
o obserwowanie zajęć innych nauczycieli
o studiowanie literatury
fachowej i
wykorzystanie jej w
pracy

okres stażu
zaświadczenia, świadectwa ukończenia

zaświadczenia

karty obserwacji zajęć

wykaz literatury

3. Aktywny udział
w pracach komisji wychowawczej szkoły i zespołu samokształceniowego.

o aktualizacja Programu
Wychowawczego
o współtworzenie Programu Profilaktyki
o systematyczna
współpraca z Komisją
Wychowawczej
o współpraca przy wykonywaniu określonych zadań w Zespole Samokształceniowym
Nauczycieli Języków
Obcych

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
zaświadczenie przewodniczącego Komisji Wychowawczej

protokoły i notatki z zebrań, referaty

4. Organizowanie
i przygotowanie konkursów językowych.
o opracowanie regulaminów konkursów
o przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

okres stażu

okres stażu
regulaminy konkursów

protokoły
z przebiegu konkursów, potwierdzenie dyrektora szkoły

5. Opracowanie
i wdrożenie autorskiego programu zajęć kółka języka angielskiego.
o opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu zajęć

2015/ 2016
program autorski

6. Przygotowywanie próbnych sprawdzianów
w klasie VI z języka obcego nowożytnego.
o opracowanie, analiza wyników i sformułowanie wniosków do dalszej pracy

okres stażu
opis działań

7. Praca z uczniem zdolnym.

o wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów

okres stażu
opis działań, dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
o przygotowanie
pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem (scenariusze uroczystości
szkolnych, konspekty, karty pracy, testy itp.)
o opracowywanie tematycznych prezentacji multimedialnych

okres stażu

okres stażu
pomoce dydaktyczne, scenariusze,

prezentacje

2. Prowadzenie zajęć w sali komputerowej lub sali językowej.
o prowadzenie lekcji w sali komputerowej
o prowadzenie lekcji przy użyciu tablicy interaktywnej

okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

o przedstawienie wymaganej dokumentacji
okres stażu
załączona dokumentacja

4. Opublikowanie
planu rozwoju zawodowego.
o umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie

okres stażu
adres strony internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
o przygotowanie scenariuszy lekcji i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i
kontraktowych

okres stażu
scenariusze lekcji, karty obserwacji

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
o opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
o dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)
o sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą
o pedagogizacja rodziców- opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych

2014/ 2015

okres stażu
wydruk publikacji

scenariusze lekcji, potwierdzenia nauczycieli

harmonogram spotkań, kontrakt

referat, ankieta

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

o przygotowanie (wraz z nauczycielem historii)
uczniów do udziału w
turnieju mitologicznym
o opracowanie i
przygotowanie
uroczystości szkolnych
razem z innymi
nauczycielami

2014/ 2015

okres stażu

potwierdzenie

potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych oraz planu wychowawczego.

o opracowanie i wdrożenie autorskiego programu kółka języka angielskiego
o opracowanie i wdrożenie Planu Pracy Wychowawczej dla klasy zgodnego z Programem Wychowawczym szkoły.

2015/ 2016

2014/ 2015
dokumentacja pracy kółka, program, zaświadczenie
dyrektora
Plan Pracy Wychowawczej dla klasy V

2. Współpraca z rodzicami uczniów.
o przygotowanie i wygłoszenie referatu, rozmowy indywidualne z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi
o angażowanie rodziców i ich uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych

okres stażu

okres stażu
protokoły z zebrań z rodzicami

zdjęcia z uroczystości

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1.Współorganizowanie i przeprowadzenie konkursów z języka
angielskiego.

o przygotowanie i zachęcenie uczniów do udziału w konkursach
okres stażu
protokoły

2. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.
o organizowanie wycieczek do kina, zwiedzanie wystaw
o organizowanie wycieczek klasowych
okres stażu

okres stażu

karty wycieczek

karty wycieczek

3. Współpraca
przy organizowaniu uroczystości szkolnych.

o współorganizacja różnych uroczystości szkolnych
okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły

4. Pomoc w nauce uczniom z deficytami rozwojowymi oraz uczniom mającym trudności w nauce języka angielskiego.

o organizacja zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego

okres stażu
poświadczenie dyrekcji, lista uczestników zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
o rozmowy dotyczące uczniów
o analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

okres stażu
opis działań

2. Współpraca z instytucjami samorządowymi.

o nawiązanie współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i innymi

okres stażu
poświadczenia

3. Współpraca
z uczelniami wyższymi.
o pełnienie funkcji opiekuna praktyki

okres stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

1. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych
o opis i analiza dwóch przypadków dotyczących rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
o zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych

okres stażu
opis działań

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodne z potrzebami własnymi i szkoły.

Opracowała:
Marcelina Wysokińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.