X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28718
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Anna Kasprzyk
Wychowawca Internatu ZSP nr 1 w Kielcach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

2. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012
3. DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 08.07.2015

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1 Przypomnienie wymagań i procedur kwalifikacyjnych niezbędnych
do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Analiza przepisów prawa oświatowego, ustawy, rozporządzenia 2012r.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów
Gromadzenie dokumentacji, potwierdzającej realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
na bieżąco
Gromadzenie dokumentów
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie zgromadzonej dokumentacji.
Analiza osiągniętych wyników
2015r.
Teczka stażu zawodowego
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
2015r.
Poprawnie sformułowany wniosek
§ 8. UST 2. PKT 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp
ZADANIA
2015r.
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1.Zapoznanie się z dokumentami określającymi zasady funkcjonowania i organizacji szkoły
i internatu.
Analiza dokumentacji: statutu, programu
rozwoju szkoły, regulaminów,
wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
IX / XII2012
Uwzględnienie w opracowaniach założeń zawartych w dokumentacji szkoły.
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych.
na bieżąco
Prezentacje multimedialne
Scenariusze
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności wychowawczych.
Udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych poza szkołą.
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych
przez innych wychowawców.
raz w roku
wg terminarza szkoleń
raz w roku
Zaświadczenia
4. Studiowanie literatury fachowej i wzbogacanie warsztatu pracy, poszukiwanie nowych rozwiązań.
Samodzielne zapoznawanie się z literaturą
metodyczną.
Korzystanie zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
na bieżąco
wg potrzeb
Wykaz literatury
5. Wspomaganie wychowanków mających
trudności w nauce.
Zaangażowanie w efektywną organizację nauki własnej wychowanków:
- inicjowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,
- wspomaganie ucznia z trudnościami edukacyjnymi
zgodnie z potrzebami
Zapisy w dzienniku zajęć
§ 8 ust.2 pkt.2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
LP.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1.Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej w codziennej pracy
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych: konspektów zajęć, ankiet, dyplomów.
Tworzenie potrzebnych dokumentów związanych z pracą wychowawcy w internacie.
Samodzielne tworzenie prezentacji multimedialnych np:
- anoreksja i bulimia,
- depresja.
wg potrzeb
IX – każdego roku
I sem.2013
II sem.2014
Obowiązująca dokumentacja wychowawcy internatu, plany, sprawozdania, programy scenariusze.
2. Wykorzystywanie zasobów internetowych.
Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu, zmian w przepisach prawa
oświatowego.
Wykorzystywanie materiałów metodycznych związanych z pracą w internacie.
na bieżąco
zgodnie z potrzebami
Spis portali i adresów stron internetowych
3. Korzystanie w pracy z wychowankiem z technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Redagowanie wraz z wychowankami gazetek i plansz poglądowych .
6 razy w roku
Zapisy w dzienniku
Zdjęcia

§8 ust.2.pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
LP.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1. Organizowanie różnego rodzaju imprez i zajęć w internacie.
Przygotowanie scenariuszy i samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć np:
- Dzień Chłopaka,
- Dzień Kobiet,
- Złap moje imię,
- Tym, co odeszli,
- Mój temperament.
IX/2012
III/2013
X/2013
XI/2014
II/2014
Scenariusze zajęć
2.Wymiana doświadczeń z wychowawcami innych grup.
Współpraca z wychowawcami innych grup w przygotowywaniu uroczystości
i imprez w internacie.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych i pomoc w prowadzeniu
dokumentacji.
Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych innym wychowawcom.
zgodnie z harmonogramem imprez
raz w sem.
wg potrzeb
Zapisy w dzienniku
Plany pracy
Sprawozdania
3.Opracowanie referatów szkoleniowych dla grona pedagogicznego internatu.
Wygłaszanie referatów w ramach samokształcenia wychowawców:
- „Potrzeby psychiczne młodzieży w internacie,”
- „Adaptacja wychowanków w internacie.”
I/2013
II /2014
Treść referatu
4. Publikacje internetowe.
Opublikowanie na stronie Internetu planu rozwoju zawodowego.
Umieszczenie własnej publikacji na stronie wybranego portalu edukacyjnego np.:
(scenariusz zajęć, miesięczny plan pracy).
III/2015
XII/2014
Adres strony
5. Internetowej Pozyskiwanie artykułów z zakresu pedagogiki i dydaktyki przydatnych w pracy
wychowawcy internatu
Kompletowanie„ Biblioteczki wychowawcy internatu”.
na bieżąco
Teczka z wybranymi artykułami
6. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Udzielanie pomocy w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.
Służenie radą i pomocą w pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Omawianie prowadzonych lub obserwowanych zajęć.
Opracowanie projektu oceny dorobku nauczyciela w okresie stażu.
IX/2012 – do końca stażu na bieżąco
raz w sem.
V/2015
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
7. Aktywna praca w zespole wychowawczym.
Aktualizowanie dokumentacji:
- rocznego planu pracy internatu,
- regulaminu internatu.
Omawianie i rozwiązywanie aktualnych problemów wychowawczych.
Prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń.
IX – każdego roku
Zgodnie z potrzebami
wg. terminów Rad Wychowawczych
Plany pracy
Sprawozdania
§ 8.ust. 2 pkt.4b
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
LP.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1.Opracowanie i wdrażanie programu w zakresie działań profilaktycznych lub wychowawczych.
Opracowanie i wdrożenie programu „Ja czy używki?”
I sem.2012/13 -do końca stażu
Ksero programu
Zapisy w dzienniku
3.Współpraca z rodzicami.
Prowadzenie indywidualnych spotkań z rodzicami.
Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mającymi problemy w nauce
i sprawiającymi problemy wychowawcze.
raz w sem.
wg potrzeb
Zapisy w dzienniku
3.Koordynowanie działań pracy wychowawczej w grupie
Praca wychowawcza na rzecz integracji wychowanków internatu.
Kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych przez :
- organizowanie i udział w uroczystościach
odbywających się w internacie: (wigilia, pożegnanie maturzystów),
- włączanie młodzieży do akcji charytatywnych: ( pluszowy miś, świąteczna paczka).
IX/X każdego roku
zgodnie z harmonogramem imprez
XII- każdego roku
Miesięczne plany pracy
Zapisy w dzienniku
4.Poszukiwanie rozwiązań problemów wychowawczych.
Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami
- współdziałanie w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
na bieżąco
Potwierdzenia

§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
LP.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1.Rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.
Organizowanie zajęć poza internatem:
- ogniska,
- wyjścia do kina, teatru,
- zajęcia sportowe.
X,VI- każdego roku
raz w roku
raz w miesiącu
Zdjęcia
Zapisy w dzienniku
1. Działania dotyczące profilaktyki prozdrowotnej.
Udział uczniów w zajęciach propagujących zdrowy styl życia np:
- „Wokół zdrowia,”
- „Dzień promocji zdrowia.”
• Wykonanie gazetek tematycznych:
- „5 owoców, które są jak naturalne lekarstwo,”
- „Sen w życiu człowieka,”
- „Czy wiesz, co jesz?.”
I sem. 2013
II sem.2014
XI/2012
VI/2013
X/2014
Zapisy w dzienniku
Scenariusze
3. Podejmowanie działań w celu rozwijania zainteresowań kulturalnych.
Prowadzenie informatora kulturalnego imprezach kulturalnych w naszym mieście.
raz w miesiącu
Tablica informacyjna na korytarzu internatu
4. Organizowanie konkursów w internacie.
Opracowanie zestawu pytań konkursowych:
-„ J. Piłsudski -życie i działalność,”
- „Wiem wszystko,”
- konkurs recytatorski.
XI/ 2012
III/ 2014
XII/2015
Ksero pytań konkursowych
Kronika internatu
5. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy pomocy dydaktycznych.
Wzbogacanie biblioteczki internackiej i zaplecza dydaktycznego.
na bieżąco
Wykaz książek

§8 ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

LP.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1.Współpraca z Miejską Komendą Policji.
Zorganizowanie spotkania z policjantem nt. - „Nieletni wobec prawa.”
Konsultacje w sprawach nieletnich.
rok szkolny2013/2014
wg potrzeb
Zdjęcia
Zapisy w dzienniku
1. Współpraca poradnią pedagogiczno-psychologiczną.
Organizowanie spotkań z:
• psychologiem: -”Trening efektywnego uczenia się,”
• pedagogiem: -„Motywacja do nauki, - Rozwijanie empatii,”
X/2013
XI/2014
III/2015
Zdjęcia
Potwierdzenia współpracy
3. Promocja profilaktyki AIDS i HIV.
Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
rok szkolny 2014/2015
Potwierdzenia współpracy
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Systematyczne spotkania, zajęcia, rozmowy dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych
raz w miesiącu
Zapisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Notatki
5. Współpraca z biblioteką szkolną.
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych.
- adaptacje filmowe lektur szkolnych
na bieżąco
Zaświadczenia

§8 ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

LP.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji
1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy
z uczniami i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem
problemu
rok szkolny:
2013/2014
2014/2015
Opis i analiza dwóch przypadków
2. Kształtowanie umiejętności zaspakajania potrzeb wychowawczych.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów
edukacyjno- wychowawczych z pomocą literatury
fachowej, współpracy z pedagogiem i rodzicami.
zgodnie z potrzebami
Zapisy w dzienniku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.