X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28717
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

mgr Aneta Drewnowska
nauczyciel mianowany
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz.U. z 2007r., Nr 214, poz. 1580)

Zadania wynikające z rozporządzenia §8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania szczegółowe:
1.Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
Formy realizacji:
– Analiza przepisów prawa oświatowego.
– Opracowywanie planu rozwoju zawodowego.
– Gromadzenie dokumentów związanych z realizacją planu.
– Sporządzanie sprawozdań z podjętych zadań.
– Autoanaliza.
– nZłożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.
Harmonogram: IX-X 2012, Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.

2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Prowadzenie samodzielnych działań pogłębiających wiedzę
i umiejętności.
– Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
– Studiowanie literatury pedagogicznej, artykułów, opracowań, programów zamieszczonych
w publikacjach naukowych.
– Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących pracy w internacie.
– Uczestniczenie w 3 -stopniowym kursie doskonalącym: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”.

Cały okres stażu.
Pierwszy okres stażu.

Zaświadczenia.
Uzyskanie certyfikatu Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem.

3. Obserwowanie i poznanie możliwości uczniów.
Rozpoznanie środowiska uczniów.
– Gromadzenie informacji w teczce wychowawcy.
– Aktualizacja potrzeb edukacyjnych uczniów i pomoc im.
– Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Rozmowy z rodzicami, nawiązywanie ścisłej współpracy z nimi.

Cały okres stażu.
Sprawozdania, notatki.
4. Podniesienie walorów artystycznych uroczystości internackich.
– Analiza różnych publikacji i utworów muzycznych w celu uatrakcyjnienia organizowanych uroczystości w internacie.
– Nauka prostych układów choreograficznych.

Cały okres stażu.
Potwierdzenie dyrekcji.

5. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Internatu.
– Opracowanie planu pracy Samorządu.
– Opracowanie regulaminu internatu.
– Systematyczna praca nad tematyczną zmianą dekoracji.
– Organizowanie imprez, konkurów, wystaw.

2011/2012
2012/2013
2013/2014
Potwierdzenie kierownika internatu, wychowawców, członków samorządu.

Zadania wynikające z rozporządzenia §8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej.
– Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
– Poszukiwanie materiałów do zajęć.

Cały okres stażu.
Notatki o zmianach w prawie oświatowym.

2.Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej. – Prowadzenie dokumentacji własnej (scenariuszy, planów pracy, informacji w gablotach, sprawozdań, pomocy dydaktycznych).
– Przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego.

Cały okres stażu.
Załączona dokumentacja.

3. Wykorzystywanie w pracy technologii komunikacyjnej
– Kontakt telefoniczny z rodzicami, opiekunami uczniów.
– Ogłoszenia dla rodziców, wychowanków, uczniów w gablotach.
– Kontakt bezpośredni – rozmowa, przekazywanie stosownych pism dla rodziców.

Cały okres stażu.
Potwierdzenia rodziców.

 Zadania wynikające z rozporządzenia §8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego
– Pomoc w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego, omawianie wniosków do dalszej pracy.
– Opracowanie zasad i form współpracy.
– Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, hospitowanie i ocenianie jego zajęć, kontrolowanie dokumentacji.
Cały okres stażu.
Notatki w dzienniku zajęć.
Konspekty zajęć, harmonogram współpracy stażysta-opiekun.

2. Współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
– Przeprowadzenie rady szkoleniowej na temat „Zapoznanie z podstawowymi sposobami pracy z dzieckiem
z autyzmem”.
– Organizacja i przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli w tym również stażystów.

Pierwszy rok stażu.
Potwierdzenie dyrektora.

3.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
w Internecie
– Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w oświatowym portalu internetowym.

Okres stażu.
Adres strony internetowej.

Zadania wynikające z rozporządzenia §8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie programu mającego na celu zwiększenie integracji w grupie wychowawczej
w internacie.
– Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu, określenie głównych celów programu.
– Przedstawienie programu Radzie Pedagogicznej w celu zaopiniowania.

Od drugiego roku stażu.
Program pracy.

2. Realizacja i wdrożenie programu w zakresie rozwijania samorządności wychowanków w internacie „Internat naszym domem”.
– Stworzenie i realizacja programu „Internat naszym domem”.

Od drugiego roku stażu.
Przedstawiony program.

Zadania wynikające z rozporządzenia §8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Ukończenie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego.
– Ukończę formy doskonalenia zawodowego poszerzające wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie dodatkowych zajęć.

W czasie stażu.
Kserokopie zaświadczeń.

2.Przygotowanie wychowanków do konkursów i wystaw w celu promowania placówki oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.
– Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Łasku i Domem kultury.
– Organizowanie wystaw z okazji różnych świąt.
– Uczestniczenie uczniów w ofercie kulturalnej miasta.
– Prowadzenie koła plastyczno–technicznego w internacie.

Cały okres stażu.
Potwierdzenia instytucji. Informacje o wystawach w okolicznej prasie.

3. Zadania związane z przystosowanie, do życia w społeczeństwie i aktywnym poszukiwaniem pracy przez osoby niepełnosprawne.
– Organizacja wycieczek
•do zakładów pracy
•na pocztę
•do Urzędu Miasta i Gminy
•przychodni.
– umiejętność korzystania z komunikatorów – GG, skype, zakładanie konta internetowego, znajomość adresu e-mail, korzystanie z portali internetowych.

Cały okres stażu.
Sprawozdania z wycieczek, wpis do dziennika lekcyjnego.

Zadania wynikające z rozporządzenia §8 ust. 2 pkt 4c

wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem.
– Systematyczne spotkania w zakresie ustalenia wspólnych działań edukacyjnych, przekazanie niezbędnych informacji.

Cały okres stażu.
Zeszyty kontaktów.

2. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Łasku i Łaskim domem kultury.
– Rozbudzanie u wychowanków zainteresowania książką.
– Korzystanie z oferty kulturalnej.
– Udział w konkursach, wystawach.

Cały okres stażu.
Dokumentacja współpracy.

3. Współpraca z Policją.
– Spotkania i pogadanki na temat bezpieczeństwa.
– Omówienie szkolnych procedur postępowania w sprawach nieletnich.
– Podejmowane działania interwencyjne.

Pierwszy rok stażu.
Wpisy w dzienniku.

4. Współpraca z kuratorem.
– Kontakt telefoniczny.
– Spotkanie z kuratorem, omówienie jego roli i zadań.

Pierwszy rok stażu.
Potwierdzenie spotkań.

6. Stała współpraca z Domami Dziecka.
– Kontakt telefoniczny i bezpośredni podczas przewozu i zabierania dzieci.

Cały okres stażu.
Notatki.

Zadania wynikające z rozporządzenia §8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo -wychowawczych.
– Analiza i opis dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
– Współpraca z psychologiem, pedagogiem i wychowawcami internatu Ośrodka w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Okres stażu.
Załączony opis przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.