X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28700
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

&7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
* Poszerzanie wiadomości na temat zasad funkcjonowania i organizacji życia szkoły - analiza dokumentów szkolnych (okres stażu; własne notatki)
* Udział w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oraz zespołach doraźnych powołanych przez Dyrektora Szkoły - obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zespołu wychowawczego klasy
- realizacja przydzielonych obowiązków
- współpraca z gronem pedagogicznym
- praca w komisjach i zespołach, w tym udział w ewaluacji wewnętrznej
- współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych, zabaw i imprez szkolnych (okres stażu; listy obecności, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zespołu wychowawczego klasy)
* Współpraca z rodzicami wychowanków, zespołem nauczycieli uczących w klasie i pedagogiem szkolnym - pełnienie funkcji wychowawcy klasy IIa
- spotkania z rodzicami w trakcie zebrań i dni otwartych
- zbieranie, aktualizowanie i udzielanie informacji o wychowankach
- organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów
- wspólne rozwiązywanie problemów opiekuńczo – wychowawczych
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, wyjść i imprez (okres stażu; wpisy w dzienniku, własne notatki, protokoły z zebrań, dokumentacja z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej)
* Motywowanie i wspieranie rozwoju uczniów - zachęcanie do nauki
- organizowanie konkursów
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach
- prowadzenie zajęć wyrównawczych
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (okres stażu; protokoły z konkursów, wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych i zajęć wyrównawczych)

&7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
* Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MEN z 1.03.2014r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- udział w szkoleniu nt. awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
- samodzielne opracowanie planu rozwoju zawodowego (IX 2014r., według terminów szkoleń; właściwe prowadzenie dokumentacji, zaświadczenie ze szkolenia, plan rozwoju zawodowego)
* Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi i podniesieniu poziomu pracy szkoły - udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych
- kontynuacja kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej
- uzyskanie kwalifikacji terapeuty pedagogicznego
- udział w szkoleniach i kursach dotyczących oceniania kształtującego (okres stażu, XI 2014r.; listy obecności, zaświadczenia)
* Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej - poszerzanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki
- śledzenie nowości wydawniczych (okres stażu; wykaz lektur, wykaz stron internetowych)
* Tworzenie warsztatu pracy przy pomocy technik komputerowych - tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, plansz, pomocy itp.)
- korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli
- zamieszczenie planu rozwoju zawodowego i konspektów zajęć na portalach internetowych (okres stażu; przykładowe pomoce, wykaz stron internetowych)
* Prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu - prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu (okres stażu; scenariusze zajęć)
* Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli uczących w szkole - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli uczących w szkole (cały okres stażu; notatki własne)
* Prowadzenie zajęć otwartych - przeprowadzenie 3 zajęć otwartych dla rodziców (okres stażu; scenariusze zajęć)
&7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
* Zapoznanie się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty - analiza dokumentów prawa oświatowego: Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z 1.03.2014r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
- śledzenie aktualizacji prawa oświatowego
- zapoznanie z nową podstawą programową
-zapoznanie z dokumentami dotyczącymi statusu zawodowego nauczyciela, udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzenie dokumentacji oceniania (okres stażu; własne notatki)
* Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły - analiza dokumentów szkolnych: Statutu, Regulaminów (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Pracy, BHP), WSO, Programów (wychowawczego i profilaktyki)(okres stażu; własne notatki)
&7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach * Współpraca z opiekunem stażu - zawarcie kontraktu
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu (IX 2014r., okres stażu; kontrakt, plan rozwoju zawodowego, harmonogram spotkań)
* Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, a także samodzielne działania - udział w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych
- kontynuacja kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej, oraz uzyskanie kwalifikacji terapeuty pedagogicznego
- udział w szkoleniach i kursach dotyczących oceniania kształtującego
- samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej (okres stażu, według oferty szkoleniowej; zaświadczenia)
* Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy - gromadzenie, tworzenie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych (okres stażu; materiały i pomoce dydaktyczne)
* Prowadzenie ewaluacji własnych działań -opracowywanie i modyfikowanie rocznych planów pracy dydaktycznej
- ewaluacja pracy dydaktycznej poprzez ankiety, rozmowy (IX 2014r., IX 2015r., IX 2016r., okres stażu; plany pracy, ankiety)
&7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
* Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego - zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
- rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania agresji, bezpieczeństwa (okres stażu; dokumentacja szkolna, własne notatki, dziennik lekcyjny)
* Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, cywilizacyjnych i ekologicznych - włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. Dzień Ziemi)
- realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie
- realizacja projektów prowadzonych w zespole nauczycieli 0-III (okres stażu; zapisy w dzienniku)
* Wspieranie rozwoju uczniów - opieka nad uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce
- organizacja konkursów na terenie szkoły
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
- bieżące diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn (okres stażu; zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych, protokoły z przebiegów konkursów, własne notatki)
* Współdziałanie ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji - zapoznanie się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, uwzględnienie we własnym działaniu opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków (okres stażu; notatki własne, dokumentacja szkolna)
&7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
* Wykorzystanie znajomości obsługi komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela - opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dokumentów szkolnych (programów nauczania, planów pracy, sprawozdań itd.)
- wykorzystanie zasobów Internetu w pracy zawodowej
- przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych
- korzystanie z programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć (okres stażu; wykaz stron internetowych, pisemna dokumentacja nauczyciela, scenariusze zajęć)
* Wykorzystanie technologii na zajęciach - wykorzystanie na lekcjach tablicy interaktywnej, komputera (okres stażu; scenariusze zajęć)
&7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
* Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych - diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
- stosowanie w trakcie zajęć różnorodnych form pracy
- współpraca z rodzicami (okres stażu; notatki własne)
* Pedagogizacja rodziców - rozmowy indywidualne z rodzicami
- wspólne omawianie problemów wychowawczych w trakcie zebrań (okres stażu; dokumentacja szkolna)
&7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
* Przeanalizowanie aktów prawnych - analiza podstawowych aktów prawnych, zwłaszcza dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
- znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły (okres stażu; własne notatki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.