X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28677
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Wstęp
Pracę w rozpoczęłam 1 września 2014r., a tym samym okres stażu awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 9 miesięcy.
Mam wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku „Pedagogika”, o specjalizacji „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, które pozwoliło mi podjąć pracę w w/w placówce. Dążąc do wzbogacenia swojej wiedzy rozpoczęłam studia uzupełniające magisterskie o kierunku Pedagogika Ogólna. Pozwolą mi one na udoskonalenie warsztatu pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej podczas prowadzenia zajęć oraz podniosą moje kwalifikacje.
Sporządzone przeze mnie sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty jest zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań założonych w planie.
W pierwszych dniach września 2014r. zapoznałam się z następującymi przepisami prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz.2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2007r.
Nr 214, poz. 1580);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Znajomość w/w przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na zrozumienie procedury awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła mi przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego, z którego sprawozdanie przedstawiam poniżej. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli skompletowałam według poszczególnych wymagań.

§ 6 ust.2 pkt 1
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż


1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego oraz rozporządzeniami prawa oświatowego.

Na początku mojego stażu zapoznałam się z podstawowymi procedurami awansu zawodowego, poprzez analizę przepisów prawa oświatowego tj.:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie MENiS z dnia 01 grudnia 2004 r.;
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.
Dzięki zapoznaniu się z podanymi dokumentami prawnymi, procedury awansu zawodowego stały się dla mnie bardziej zrozumiałe, co ułatwiło mi pracę nad zredagowaniem Planu Rozwoju Zawodowego oraz jego realizację.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

W celu nawiązania współpracy z opiekunem zostały określone jasne, czytelne i możliwe do realizacji zadania, co zostało sformułowane we wspólnie omówionym i zaakceptowanym kontrakcie, w skład którego wchodziły określone obowiązki stażysty i opiekuna stażu, a także zasady komunikowania się i współdziałania. Następnie uzgodniłyśmy terminy obserwowanych zajęć, tematykę oraz zasady przygotowywania scenariuszy i ich omawiania. Uczestniczyłam w 9 przeprowadzonych zajęciach organizowanych przez opiekuna stażu,
w czasie których szczególną uwagę zwracałam na rodzaje środków dydaktycznych i formy pracy z dziećmi, sposoby prowadzenia zajęć i zabaw, język i komunikację z dziećmi.
Współpraca z opiekunem p. przyczyniła się do polepszenia i wzbogacenia mojego warsztatu pracy. Podczas obserwowanych zajęć poznałam nowe metody i formy pracy z dziećmi.

3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

Przystępując do pracy nad Planem Rozwoju Zawodowego uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne do tematu. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się
z procedurą awansu zawodowego oraz dokonałam analizy prawa oświatowego. Prześledziłam również publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego.
Z pomocą opiekuna stażu zredagowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który następnie został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor

4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.

Zapoznałam się również z dokumentami regulującymi funkcjonowanie placówki, w której odbywam mój 9 – miesięczny staż. Przeanalizowałam:
- Statut Przedszkola
- Nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
- Program Wychowania Przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” aut. I. Broda
- Roczny Plan Pracy Wychowawczo–Dydaktyczno–Opiekuńczej na rok szkolny 2014/2015
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców
- Plan WDN
- Program własny dopuszczony do realizacji w roku 2014/2015 „Maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki”
Dzięki przestudiowaniu w/w dokumentów zrozumiałam jak działa przedszkole, jakie ma cele, zasady, wymagania edukacyjne, jakie mechanizmy nim kierują i jak ono funkcjonuje. Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów placówki oraz jakie są moje obowiązki i prawa.
W okresie trwającego stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których zapoznawałam się z regulaminami i rozporządzeniami wydawanymi przez Dyrektora placówki.
Zapoznanie z w/w aspektami pracy w przedszkolu i uczestnictwo w Radach Pedagogicznych przyczyniło się do usprawnienia mojego funkcjonowania w placówce, pozwoliło lepiej planować i realizować założone cele.

5. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedszkola.

Podczas realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego uczestniczyłam
w organizowanym na terenie placówki szkoleniu BHP i P/POŻ oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach. Spotkania te pozwoliły mi zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i poza nim oraz przepisami przeciwpożarowymi. Wiem jak należy postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci i dorosłych. W codziennej mojej pracy przestrzegałam tych zasad, aby powierzone mi dzieci były bezpieczne i zdrowe.

6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w przedszkolu.

Pierwszymi krokami jakie poczyniłam w mojej współpracy z opiekunem stażu było zapoznanie się z obowiązującą nauczyciela przedszkola dokumentacją. Poznałam zasady prowadzenia takich dokumentów jak:
- dziennik zajęć przedszkola (forma papierowa i elektroniczna)
- plan miesięczny pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej
- karta obserwacji dziecka 3-letniego
- scenariusz zajęcia
- dokumentowanie zebrań z rodzicami.
Starałam się systematycznie uzupełniać dziennik, co umożliwiło mi poznanie jego struktury. Wraz z opiekunem stażu (nauczycielką współpracującą ze mną
w grupie 3-latków) uzupełniłam karty obserwacji dziecka 3-letniego i zapoznałam rodziców
z ich wynikami na zebraniu w dniu 27.11.2014r.
Wspólne opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej nauczyło mnie właściwego planowania pracy dostosowanej do możliwości
i rozwoju dzieci w mojej grupie. Opracowałam samodzielnie i z pomocą opiekuna stażu wiele scenariuszy imprez, uroczystości przedszkolnych, które uatrakcyjniły spotkania z rodzinami moich wychowanków. Wdrażałam je stopniowo dopasowując do aktualnej tematyki pracy.

7. Poznanie tygodniowego rozkładu zajęć i zasad współpracy Dyrektora z pracownikami.

Ponad to przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz ramowy rozkład dnia, co ułatwiało mi planowanie pracy i przestrzeganie ustalonych ram, a to z kolei z pewnością wpłynęło na moją pracę w przedszkolu. Zasady współpracy Dyrektora z pracownikami poznałam na licznych Radach Pedagogicznych zorganizowanych przez dyrektora placówki.

8. Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

W czasie trwającego stażu systematycznie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania zawarte w moim Planie Rozwoju Zawodowego. Zaświadczenia jakie uzyskałam były potwierdzeniem mojego uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Zredagowane przeze mnie scenariusze zajęć i uroczystości zebrałam
w teczce nauczyciela stażysty.
Praca nad kompletowaniem dokumentów zmobilizowała mnie do dokonania autorefleksji i autoanalizy i wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy w zawodzie nauczyciela.

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi

Po zakończeniu stażu w wymiarze 9 miesięcy dokonałam analizy i podsumowania swojej pracy w ZSP nr 1 PP nr 22 w Radomiu i sporządziłam niniejsze sprawozdanie
w sposób fachowy i myślę wyczerpujący.
W przypadkach wątpliwości i pytań dotyczących podsumowania mojej działalności, sporządzania niniejszego sprawozdania i wielu innych aspektów w zakresie zawodowym służyła mi pomocą pani - opiekun stażu.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Po zakończeniu stażu w wymiarze 9 miesięcy opracowałam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, sporządziłam wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i złożyłam wraz z potrzebną dokumentacją do Dyrektora

§ 6 ust.2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Rozpoczynając pracę w przedszkolu uznałam za właściwe, aby dokładnie przeanalizować Nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, Program Wychowania „Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Brody oraz literaturę fachową z zakresu dydaktyki i metodyki pracy. W pogłębianiu tejże wiedzy oraz w praktycznym jej zastosowaniu pomogły mi także prowadzone przez opiekuna stażu i inne nauczycielki zajęcia, w których uczestniczyłam jako obserwator.
przeprowadziła w mojej obecności następujące zajęcia:
- „Sygnalizator” – zapoznanie z elementarnymi przepisami ruchu drogowego, układanie
w odpowiednim układzie kolorowych kół w oparciu o wiersz A. Maćkowiaka.
- „Dwa jeżyki” – teatrzyk sylwet. Poznanie zwierząt zamieszkujących polskie lasy,
a w szczególności jeża. Wdrażanie do poszanowania roślin i zwierząt.
- „Jesienny spacer – liście malowane pod drzewami rozsypane”. Usprawnianie narządów mowy. Próby klasyfikowania według jednej cechy.
- „Spotkanie z listonoszem”- poznanie zawodu listonosza na podstawie wiersza „Listonosz”. Poznanie drogi listu od nadawcy do odbiorcy oparte o historyjkę obrazkową.
- „Biały obrazek” – malowanie palcami białą farbą. Rozwijanie sprawności motorycznych
i percepcji wzrokowej w trakcie malowania.
- „Czy to dzień czy to noc?” Dostrzeganie regularności w układach rytmicznych. Rozumienie przemienności dnia w noc i nocy w dzień.
- „Kto mieszka w wielkanocnym jajku?” poznanie budowy jajka, zaznajomienie z tradycjami Świąt Wielkanocnych.
- „Życie w wodzie”- rozumienie znaczenia czystej wody dla życia zwierząt w niej żyjących. Wykonanie zbiorowej pracy plastyczno- technicznej.
- „Kocham Cię Mamusiu”- rozmowa na podstawie wiersza „Bukiecik dla mamy” W. Ścisłowskiego. Zwrócenie uwagi na rolę matki w życiu każdego człowieka. Pielęgnowanie relacji z najbliższymi członkami rodziny.
Miałam także okazję obserwować zajęcia, uroczystości prowadzone przez innych nauczycieli. Były to:
- „Gawronek poznaje zimę” zajęcie mające na celu uwrażliwienie dzieci na konieczność dokarmiania ptaków zimą
- „Psie smutki” zajęcie rozpoczynające przedszkolną akcję zbiórki karmy i innych akcesoriów dla zwierząt przebywających w radomskim schronisku
- „Z Kubusiem Puchatkiem na drodze” zajęcie przypominające o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach
- „Leśne kłopoty Koszałka Opałka” zajęcie uwrażliwiające na piękno przyrody i zapobieganiu jej zaśmiecania i niszczenia.
Przez cały okres stażu gromadziłam scenariusze obserwowanych zajęć, notatki
z obserwacji i rozmów przed i pohospitacyjnych.
Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach poznałam różnorodne formy pracy z małymi dziećmi, ciekawe metody i techniki wspomagające rozwój dziecka, sposoby komunikowania się z dziećmi, a także indywidualną pracę z dziećmi słabszymi i zdolniejszymi, które wzbogaciły mój warsztat pracy i sprawiły większe zainteresowanie u wychowanków podczas prowadzonych przeze mnie zajęć. Zajęcia te stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy przez co nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
3. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora

Wzorując się na doświadczeniu nauczycielek pracujących w przedszkolu, w którym odbywałam staż samodzielnie prowadziłam zajęcia w oparciu o wcześniej przygotowane scenariusze. Zajęcia prowadziłam raz w miesiącu według wcześniejszych ustaleń
z opiekunem stażu i dyrektorem. Do moich działań edukacyjnych sumiennie się przygotowywałam, samodzielnie wykonując pomoce dydaktyczne. Zajęcia zawsze były poprzedzone konsultacjami z podczas których analizowałyśmy scenariusze. Chętnie też korzystałam z rozmów, doświadczeń, rad innych koleżanek w przedszkolu. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy jego przebieg, analizowałyśmy zamierzone i osiągnięte cele, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności, a także dokonywałam eliminacji popełnionych przeze mnie błędów.
Opracowałam scenariusze i przeprowadziłam 8 zajęć w obecności opiekuna stażu oraz 1 w obecności Dyrektora:
- „Moje ręce” – kształtowanie zasad prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz stosowanie zasad zawartych w Kodeksie Przedszkolaka
- „Buda dla Burka” – wyrabianie przyjaznego stosunku do zwierząt domowych, kształtowanie właściwych zachowań w stosunku do nieznanych zwierząt, pomoc bezdomnym zwierzętom
- „Kurtki i płaszczyki” – kształtowanie reakcji ruchowych na dynamikę, tempo, wysokość dźwięków w utworze muzycznym
- „Ptasie smakołyki” – kształtowanie umiejętności pracy w grupie podczas zajęć plastyczno – technicznych, poznanie sposobu odżywiania się ptaków
- „Karuzela pór roku” – doskonalenie sprawności motorycznej dzieci, przestrzeganie umówionych sygnałów dźwiękowych
- „Prawda zawsze wyjdzie na jaw” – zapoznanie dzieci z pojęciem „prawdy i kłamstwa”.
- „Porządki w naszej sali”- uświadomienie konieczności dbania o czystość w najbliższym otoczeniu.
- „Czarna kropka w kropki bordo” – wyrabianie właściwego nawyku żywieniowego, przyzwyczajanie do spożywania mleka i jego produktów (zajęcie w obecności Dyrektora)
- „Bezpieczne zabawy ze zwierzętami”- zna zagrożenia ze strony zwierząt i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
W ramach tego zadania rozwinęłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych
i wychowawczych. Potrafię poprawnie napisać scenariusz zajęć z wyszczególnieniem celów ogólnych, operacyjnych, metod i form pracy oraz jego przebieg. Podsumowuję także swoją pracę poprzez sformułowanie mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć, co poprawia ich jakość. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki z pewnością mnie wzbogaciło. Nowe doświadczenia sprawiły, że wciąż poszukuję innych rozwiązań i pomysłów. Moja pewność siebie rośnie, co wpływa na moją pracę, a także wizerunek całego przedszkola.

4. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych metod wychowania.

Zgłębianie teorii zawartej w literaturze fachowej było istotnym elementem samodoskonalenia mojego warsztatu pracy. Dzięki temu wzbogaciłam swoją wiedzę
i doświadczenie, rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyłam możliwości zawodowe. Zajęcia jakie przeprowadziłam stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. W swoich działaniach wykorzystałam wiedzę zawartą w takich pozycjach jak:
- „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” E. Gruszczyk - Kolczyńska
- „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym” R. Więcek
- „W co się bawić z dziećmi” M. Bogdanowicz
- „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” M. Bogdanowicz
- „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych” J. Andrychowskiej - Biegacz
- „Tańce integracyjne w pracy z grupą” cz. I i II L. Gęca
- „Każde dziecko to potrafi” U. Barff, I. Burkhardt, J. Maler
- „Zabawy plastyczne” L. C. Martin
- „Wychowanie fizyczne w przedszkola” K. Wlaźnik
- „Dziecko aktorem” B. Forma
- „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk
- „Inscenizacje nie tylko dla dzieci” U. Kozłowska
- „Logopedia” E. Chmielewska
- „Stare i nowe zabawy podwórkowe” E. Noga, A. Wasilak
- „Uczymy się bawiąc” L. Brzozowska
- „Nauczycielka w przedszkolu” czasopismo dla nuczycieli
- „Bliżej przedszkola” czasopismo dla nauczycieli
Prócz fachowej literatury na bieżąco śledziłam edukacyjne strony internetowe
w poszukiwaniu nowych rozwiązań i ciekawych pomysłów. Były to między innymi:
- www.wsip.com.pl
- www.publikacje.edux.pl
- www.awans.net
- www.men.waw.pl
- www.przedszkolanki.com
- www.blizejprzedszkola.pl
- www.wychowanieprzedszkolne.pl
- www.nauczycieleprzedszkola.pl
Czytałam również wiele artykułów z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki zamieszczonych na stronach internetowych.

5. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

Dążąc do wzbogacenia swojej wiedzy, umiejętności, podnoszenia kwalifikacji oraz
doskonalenia własnego warsztatu pracy rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Ogólna, specjalność terapia logopedyczna w Wyższej Szkole Handlowej
w Radomiu.
Ponad to w okresie mojego stażu uczestniczyłam w licznych i różnorodnych wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli. Były one organizowane na terenie mojej placówki w ramach WDN, a także poza nią w ośrodkach metodycznych RODoN i MSCDN. Uczestniczyłam w:
a) warsztatach:
- „Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego”;
- „Diagnoza w wieku przedszkolnym”;
- „Jak rozwijać u dzieci uzdolnienia matematyczne”;
- „Rozwój mowy i myślenia dziecka w wieku przedszkolnym – metody twórczego działania”;
-„Przygotowujemy jasełka – scenariusze przedstawień dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”;
- „Cztery żywioły: ziemia, woda, ogień, powietrze”;
- „Wychowanie przez sztukę z Przygodą z Uśmiechem”;
- „Projekt w przedszkolu sposobem na efektywną współpracę nauczycieli, rodziców
i dzieci”;
- „Motywacja dzieci do nauki”;
b) konferencji:
- „Wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
c) e-konferencji:
- „Wychowanie przez sztukę z Przygodą z uśmiechem”
- „Język obcy w edukacji przedszkolnej”
d) szkoleniu:
- „Zwiedzaj grając – graj zwiedzając”
Uważam, że zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne formy doskonalenia nauczycieli są cenne pod względem treści merytorycznych oraz stwarzają sytuacje do spotkań z innymi nauczycielami i wymiany doświadczeń zawodowych z nimi. Udział w w/w szkoleniach, kursach i konferencjach pomogły mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia są ciekawsze.
W ramach wzbogacania swojego warsztatu pracy, a tym samym doświadczeń brałam udział w organizowaniu i uczestniczyłam w organizowanych przez inne koleżanki następujących uroczystości:
- „Dzień Chłopaka” 30.09.2014r.
- „Pasowanie na Przedszkolaka”
- „Mikołajki”
- „Jasełka”
- „Dzień Babci i Dziadka” 01.2015r.
- „Bal Karnawałowy” 01.2015r.
- „Topienie Marzanny”
-„ Dzień Rodziny” 25.05.2015r.
- „Festyn Rodzinny” 29.05.2015r.
- „Dzień Dziecka” 1.06.2015r.
W listopadzie wraz z całym przedszkolem uczestniczyłam z moją grupą w wycieczce na Cmentarz Komunalny na Firleju w ramach oddania hołdu pomordowanym żołnierzom podczas II Wojny Światowej.
Z w/w uroczystości gromadziłam scenariusze i notatki, które będę mogła wykorzystać w późniejszej pracy.
W trakcie odbywanego stażu wspierałam i czynnie angażowałam się w następujące akcje charytatywne:
- Góra Grosza
- Zbiórka karmy, misek, koców dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska na Wincentowie
- Zbiórka plastikowych nakrętek dla Fundacji Kawalerów Maltańskich
- Ustalanie rekordu Guinessa „Największa liczba dzieci myjących zęby”
- Kiermasze świąteczne na terenie placówki
- Pomoc dla Ukrainy.
W ramach prezentowanego zadania utworzyłam również własny warsztat pracy wyposażając go w materiały dydaktyczne i pomoce, z których korzystałam podczas realizacji swoich zajęć. Pomoce wykonywałam sumiennie i estetycznie co wpłynęło na walory estetyczne działań edukacyjnych. Wykorzystując swoje uzdolnienia plastyczne wykonywałam dekoracje sali i pomieszczeń przedszkolnych zgodnie z porami roku oraz uroczystościami: Pasowanie na Przedszkolaka, Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Święta Wielkanocne, Święto Rodziny.

6. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.

W obecnych czasach komputer jest stałym i nieodzownym narzędziem pracy w wielu
dziedzinach życia. Dlatego też realizując to zadanie z Planu Rozwoju Zawodowego systematycznie korzystałam z technologii komputerowej i informacyjnej jako źródła prostego i bogatego wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
Dzięki programom takim jak:
- Microsoft Word
- SlowView
- Mikrosoft Office
- Mikrosoft Exell
- Power Point
tworzyłam dokumentację swoją i przedszkolną oraz wzbogacałam pracę pedagogiczną. Posługując się technologią komputerową napisałam Plan Rozwoju Zawodowego, opracowałam sprawozdanie z jego realizacji, co drugi miesiąc pisałam miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, scenariusze imprez oraz zajęć. Projektowałam i wykonywałam zaproszenia, życzenia, dyplomy na okolicznościowe uroczystości.
Jednak technologię komputerową wykorzystywałam głównie do przygotowywania pomocy dydaktycznych takich jak: ilustracje, karty pracy, nagrań dźwiękowych, filmów edukacyjnych, bajek, które uatrakcyjniały i urozmaicały prowadzone przeze mnie zajęcia.
Podczas samodzielnego odwiedzania stron internetowych związanych z zawodem nauczyciela poznałam nowe i ciekawe metody, formy i techniki pracy z dziećmi, poszerzałam swoją wiedzę z zakresu treści wychowawczych oraz kontaktów z rodzicami.
Po odbytym we wrześniu 2014r. szkoleniu systematycznie prowadziłam dziennik elektroniczny mojej grupy na stronie www.oświatawradomiu.pl.
Korzystając z publikacji na stronach RODoN-u i MSCDN-u pozyskiwałam informacje o szkoleniach mnie interesujących.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy zamieściłam na portalu internetowym swój Plan Rozwoju Zawodowego, opublikowałam scenariusze zajęć
i uroczystości. Dzięki temu miałam szansę podzielić się moimi pomysłami, doświadczeniami i efektami swojej pracy z wieloma koleżankami korzystającymi z portali nauczycielskich.
Umiejętność posługiwania się komputerem ułatwiła mi pracę, wzbogaciła warsztat, umożliwiła promowanie placówki w środowisku lokalnym. Dzięki technologii komputerowej i informacyjnej moja dokumentacja prowadzona była przejrzyście i czytelnie.

§ 6 ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Współpraca z rodzicami.

Będąc młodym nauczycielem starałam się tworzyć miłą, ciepłą i przyjazną atmosferę
w mojej grupie, gdyż zdaję sobie sprawę z tego, iż relacje między nauczycielem a rodzicami mają ogromny wpływ na całokształt pracy z dziećmi. Zależało mi na tym, aby rodzice wiedzieli, że jestem otwarta i chętna do współpracy i że chcę stworzyć jak najlepszy komfort przede wszystkim dla dzieci, a jednocześnie i dla nich.
Współpraca z rodzicami dzieci z mojej grupy układała się pozytywnie. Chętnie uczestniczyli oni w życiu grupy i przedszkola wywiązując się z ustalonych na organizacyjnym zebraniu zobowiązań.
Przeprowadziłam 3 zebrania z rodzicami, na których przekazałam informacje
o funkcjonowaniu dzieci w przedszkolu oraz o dokumentach obowiązujących w placówce:
- na I zebraniu zapoznałam rodziców z Nową Podstawą Programową, z charakterystyką dziecka 3-letniego, zasugerowałam jak przetrwać trudny okres adaptacyjny - 28.08.2014r.
- podczas II zabrania przedstawiłam wyniki obserwacji dziecka, omówiłam jej arkusze, udzieliłam wskazówek do dalszej pracy – 28.11.2014r.
- natomiast na III zebraniu podsumowałam pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą za I półrocze roku szkolnego 2014/2015, zaprezentowałam osiągnięcia dzieci – 2015r.
W ramach indywidualnych rozmów z rodzicami chętnie służyłam pomocą i poradą na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępniałam materiały odnoszące się do różnych nurtujących zagadnień. Swoim zachowaniem starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc im przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dzieci. Poprzez kontakt z rodzicami, rozmowy indywidualne z nimi poznałam i zgromadziłam wiedzę na temat powierzonych mi dzieci oraz środowiska rodzinnego i lokalnego w jakim się wychowują.
Podczas trwania mojego stażu włączyłam rodziców do współorganizacji uroczystości grupowych zarówno dla rodziców jak i innych członków rodziny:
- Pasowanie na Przedszkolaka
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Rodziny.
Na w/w uroczystościach rodzice i dziadkowie mogli zaobserwować umiejętności dzieci, poznać ich możliwości i predyspozycje do szybkiego opanowywania tych umiejętności.
Wraz z nauczycielem prowadzącym grupę wybrałyśmy arkusz obserwacji dziecka
3-letniego, na który nanosiłyśmy wyniki swoich obserwacji. Pozwoliło nam to, na zapoznanie rodziców z indywidualnym rozwojem ich dzieci.
Dzięki działaniom określonym w tym punkcie rodzice poszerzyli swoją wiedzę na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, chętnie dokonywali refleksji nad swoimi metodami wychowawczymi stosowanymi w domach i dyskutowali na interesujące ich tematy. Wiele razy dali mi odczuć, iż doceniają to, że jestem gotowa do współpracy i chętnie poznaje potrzeby dzieci, aby prawidłowo zadziałać w sytuacjach problemowych.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych.

Podczas stażu podjęłam się realizacji zadania mającego na celu rozpoznanie środowiska rodzinnego dzieci oraz nabycia umiejętności współpracy z tym środowiskiem.
Pierwszą informację o dziecku uzyskałam z Karty Zgłoszenia Dziecka do przedszkola. Zapisane są w niej podstawowe informacje i dane o dziecku i jego rodzinie.
Drugim dokumentem, który pozwalał mi poznać rozwój dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania to Arkusz Obserwacji Dziecka. Tu poprzez wyrywkową oraz ciągłą obserwację zbierałam i zapisywałam określone zachowania dzieci.
Starałam się poznać sytuację dzieci poprzez rozmowy z rodzicami lub samymi dziećmi. W czasie rozmów z rodzicami dzieliłam się spostrzeżeniami i wspólnie z nimi starałam się wyciągnąć wnioski z danej sytuacji czy problemu, ustalić dalsze postępowanie mające na celu poprawę sytuacji. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy.
Przez okres stażu prowadziłam różnorodną dokumentację dotyczącą informacji dzieci. Ułatwiło mi to pracę w codziennych działaniach Zdobyte z różnych źródeł wiadomości omawiane były w zespole wychowawczym, do którego należę w ramach dodatkowych czynności nauczyciela.
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb
i współpracy ze środowiskiem rodzinnym sprawiła, że mogłam lepiej poznać potrzeby moich wychowanków, zauważać przyczyny negatywnych zachowań, frustracji czy niezadowolenia. Potrafię pomóc dzieciom i ich rodzicom w pokonywaniu trudności, problemów, niedociągnięć zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej i opiekuńczej służąc fachową poradą.

3. Poszerzanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych dzieci i sposobów ich zaspakajania.

W tej sferze po dokonaniu wstępnej obserwacji wraz z opiekunem stażu wyłoniłam dzieci zdolne i dzieci o zwiększonych potrzebach edukacyjnych. Z dziećmi zdolnymi prowadziłam dodatkowe czynności rozwijające percepcję plastyczną oraz umiejętność szybkiego przyswajania tekstów piosenek i wierszy. Natomiast z dziećmi wymagającymi dodatkowych zajęć wyrównujących przeprowadzałam działania w zakresie usprawniania funkcji manualnych, stymulujących rozwój mowy i myślenia, a także w kierunku uspołeczniania.
Jak już wspomniałam rozwijałam uzdolnienia dzieci i promowałam je na terenie placówki i poza nią. Przygotowałam je do następujących konkursów:
– konkursy plastyczne:
- „Barwy jesieni” organizowany przez DK BORKI
- „Znajdź wśród drzew swojego przyjaciela” PP22 (wyróżnienie)
- „Kartka Bożonarodzeniowa i zabawka choinkowa” DK BORKI
- „Ulubieni bohaterowie Hanny Łochockiej” PP22
- „Kartka Wielkanocna” DK BORKI
- „Maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki” PP22
- „4 pory roku” PP25
- „Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak ci to powie” PP8 (wyróżnienie)
– konkurs recytatorski:
- „Dziecięcy Świat Poezji” DK BORKI
Wymienione konkursy były za każdym razem formą prezentowania umiejętności dzieci. Skłaniały je do pokazania się z jak najlepszej strony, wzmacniały ich wiarę we własne siły i możliwości oraz dawały okazję do osiągania sukcesów. Dzieci poprzez udział
w konkursach pogłębiły swoją ciekawość poznawczą, poznały inne placówki oświatowe oraz instytucje wspomagające oświatę na terenie miasta, a jednocześnie dzięki temu przedszkole zostało zaprezentowane w szerszym środowisku.

§ 6 ust.2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Realizując to zadanie przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. Udział w zajęciach przeprowadzanych przez w roli obserwatora, pozwoliło mi poszerzyć swoje doświadczenia i ulepszyć sposoby wypełniania obowiązków nauczycielskich. Szczególną uwagę zwracałam na sposób realizacji celów założonych w scenariuszu, jego przebieg, rodzaje metod, form i technik pracy z dziećmi oraz indywidualizację procesu nauczania
z uwzględnieniem dzieci słabszych i zdolniejszych.
Raz w miesiącu także prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna, a w ciągu roku jedno zajęcie w obecności Pani Dyrektor.
Każde zajęcie poprzedzone było przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz jego przebiegiem. Po każdym działaniu omawiałam realizację zajęcia, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Zauważałam też popełnione błędy i omawiałam sposoby ich naprawienia.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna jak i Pani Dyrektor wpłynęła na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie działań. Potrafię omówić i ocenić własne zajęcia i zabawy prowadzone z dziećmi.

2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Dziewięciomiesięczny staż pracy oraz zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy własnej działalności i określenie moich mocnych i słabych stron.
W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego realizowałam sumiennie
i z właściwym zaangażowaniem. Dało mi to dużo satysfakcji i jestem przekonana, że to co robiłam przyczyniło się nie tylko do wzrostu jakości mojej pracy, ale również lepszego funkcjonowania i wizerunku przedszkola.
Jako młody nauczyciel korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i innych starszych stażem nauczycieli. Dzięki temu praca moja stawała się łatwiejsza i przyjemniejsza w realizacji. Zawsze mogłam też liczyć na informację dotyczącą podejmowanych przeze mnie działań, co wpłynęło na coraz lepsze planowanie zajęć i bardziej właściwe dobieranie i stosowanie metod pracy.
Przez okres stażu starałam się zgłębić wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabyć nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy. Zrozumiałam, że każde dziecko należy traktować indywidualnie. Dlatego starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z nich, a także zrozumieć zachowania i reakcje, aby w razie potrzeby wpłynąć na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji.
Moją mocną stroną jest bezgraniczne zaangażowanie w życie i funkcjonowanie przedszkola, realizowanie się w roli nauczyciela, chęć nauczania i wychowywania dzieci, cierpliwość, łatwe nawiązywanie kontaktu z wychowankami i ich rodzicami, otwartość i chęć ulepszania, doskonalenia współpracy z Gronem Pedagogicznym przedszkola, a także poczucie konieczności ustawicznego dokształcania się i wzbogacania własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania jest zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć oraz wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania
z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne.

3. Poznanie zasad oraz konstruowanie planów miesięcznych.

W ramach tego zadania na początku roku szkolnego 2014/2015 zapoznałam się z Nową Podstawą Programową, Programem Wychowania Przedszkolnego „Od pierwszaka do przedszkolaka” aut. p. Iwony Brody oraz Planem Rocznym Pracy Przedszkola zatwierdzonym do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 26.08.2014r. i obowiązującym w mojej placówce w bieżącym roku.
Z pomocą opiekuna stażu nauczyłam się redagować plany miesięczne pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w oparciu o w/w dokumenty. Uwzględniałam
w nich treści i efekty pracy ustalone w Podstawie Programowej oraz zawarte w Planie Rocznym.
Wspólne opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej nauczyło mnie właściwego planowania pracy dostosowanej do możliwości
i rozwoju dzieci w mojej grupie.

Podsumowanie

Powyższe sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. Zostały tu przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.
Biorąc pod uwagę fakt, iż jestem nauczycielem z krótkim stażem zawodowym, praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy, osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek. Wszystkie zaplanowane przeze mnie działania zostały zrealizowane, a czas jaki im poświęciłam prawidłowo wykorzystany.
Myślę, że moja praca, pozwoliła mi również na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, wpłynęła na ufność i uśmiechy moich wychowanków, co wskazuje na to, że podejmowane przeze mnie działania były w pełni akceptowane, potrzebne i przynosiły pozytywne efekty.
W czasie trwania stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku przedszkolnym. Uważam, że ogromną rolę odgrywa kooperacja z innymi osobami, gdyż dzięki niej praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Jestem wszystkim za wszelką okazaną mi pomoc, wyrozumiałość, ciepło i zaangażowanie w mój awans zawodowy bardzo wdzięczna.
Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić swoje kwalifikacje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.