X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28662
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Inż. Stanisław Łyziński
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Okres stażu od 01. 09. 2012 do 31.05. 2015 roku

Wprowadzenie

Dnia 1 września 2012 roku rozpocząłem staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, który trwał do 31 maja 2015 roku. W chwili rozpoczęcia stażu byłem nauczycielem przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, obecnie jestem nauczycielem praktycznej nauki zawodu.
Napisanie planu rozwoju zawodowego poprzedziłem wstępną oceną własnych umiejętności. Postawiłem sobie pytanie, co jest dla mnie ważne i co chcę osiągnąć.
Przy opracowywaniu planu rozwoju zawodowego brałem pod uwagę zarówno potrzeby własnego rozwoju zawodowego, jak również specyfikę i potrzeby szkoły, w której jestem zatrudniony oraz lokalnej społeczności. To, jak również realność osiągnięcia celu, wyznaczyło mi kierunki aktywności zawodowej. W usystematyzowaniu działań pomogły mi wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej dobro ucznia stawiam najwyżej. Uważam się za nauczyciela kreatywnego i poszukującego nowych metod nauczania i wychowania. Staram się doskonalić swój warsztat pracy, wykorzystywać własne umiejętności oraz stosować ciekawe metody pracy z młodzieżą i rozwijać ich zainteresowania zawodowe tak, aby umieli się odnaleźć w zetknięciu z wymagającym rynkiem pracy.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy technicznej oraz rozwijania umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych. Starałem się, aby realizacja planu rozwoju zawodowego przebiegała zgodnie z założonymi celami i jednocześnie podnosiła jakość pracy szkoły oraz doskonaliła moją pracę.
W opisie i analizie podjętych działań przedstawię stopień realizacji założonych celów oraz dodatkowe formy aktywności podjęte w trakcie stażu. Postaram się również dokonać oceny osiągniętych efektów i ich przydatności dla szkoły, naszej małej ojczyzny i własnego samorozwoju.

§8 ust.2 p.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej pełnioną lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub funkcją.

Opis i analiza:
1. Przystępując do odbywania stażu, zapoznałem się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego ,aby poznać procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu. W tym celu dokonałem analizy następujących dokumentów:

 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.;
 Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela;
 Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. dotyczące zmian w procedurach awansu.

2. Chcąc prawidłowo dokumentować przebieg stażu studiowałem literaturę fachową m. in. czasopismo „Wychowawca” oraz publikacje w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET. Korzystałem również z poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałem doświadczenia z innymi nauczycielami.

3. W trakcie trwania stażu śledziłem zmiany w prawie oświatowym, związane głównie z wprowadzeniem nowej podstawy programowej, zawarte w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Mój plan rozwoju uwzględniał również założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Planu Wychowawczego, a także potrzeby i oczekiwania uczniów oraz rodziców.

4. Warsztat i metody pracy pedagogicznej doskonaliłem uczestnicząc w następujących formach szkolenia zawodowego:

- Szkoleniowe Rady Pedagogiczne dotyczące zmian w prawie oświatowym jak również procedur egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
- Warsztaty szkoleniowe ,,Jak przeprowadzić wewnętrzną ewaluację pracy szkoły” przeprowadzone w kwietniu 2010 roku;
- Warsztaty szkoleniowe ,,Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny-czyli jak walczyć z agresją w szkole” przeprowadzone w październiku 2010 roku;
- Warsztaty szkoleniowe ,,Wypalenie zawodowe nauczycieli” przeprowadzone w czerwcu 2011 roku;
- Egzamin na Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych -czerwiec 2011 rok;
- Szkolenie w formie ,,Samokształcenia kierowanego” w zakresie organizowania i wykonywania pracy wg aktualnych przepisów i zasad bhp przeprowadzone w maju 2012 roku;
- Szkolenie ,,Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy” przeprowadzone w październiku 2012 roku;
- Warsztaty szkoleniowe ,,Formy uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych jako sposób aktywizacji słuchaczy” przeprowadzone w czerwcu 2012 roku;
- Szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ,,Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” przeprowadzone w lutym 2013 roku;
- Warsztaty szkoleniowe ,,Wybrane zagadnienia z emisji głosu” przeprowadzone w listopadzie 2013 roku;
- Certyfikat uzyskany w projekcie ,,Wykształceni technologią. Program doskonalenia nauczycieli zawodu” Kurs dzielił się na następujące etapy:
- Obsługa obrabiarek CNC i systemy narzędziowe CNC, część teoretyczna- październik 2012;
- Dokumentacja technologiczna, przygotowanie obrabiarki CNC do pracy, podstawy obsługi operatorskiej obrabiarki CNC, część praktyczna- luty 2013 rok;
- Komputerowe wspomagania projektowania (CAD) i wytwarzania (CAM), część teoretyczna- październik 2013 rok;
- Kontrola techniczna, komputerowe wspomagani projektowania CAD i wytwarzania CAM grudzień 2013 rok.
- ,,Kurs okresowy nauczycieli w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” przeprowadzony listopadzie 2014 roku;
- Szkolenie wewnętrzne w zakresie obsługi zgrzewarki, spawania metodą TIG i cięcia plazmą, przeprowadzone przez producenta urządzeń- sierpień 2014;
- Szkolenie wewnętrzne w zakresie obsługi tokarki, frezarki, wiertarko- frezarki i piły taśmowej, przeprowadzone przez producenta- sierpień 2014 rok.;
- Szkolenia wewnętrzne w zakresie obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej i tablic probierczych przeprowadzone przez firmę Bosch-wrzesień 2015 rok.

5. Wejście w roku szkolnym 2012/2013 nowej podstawy programowej w szkołach średnich, spowodowało konieczność opracowania skorelowanych z programem nauczania rozkładów zajęć, planów wynikowych, systemów oceniania i ich ewaluacja.

6. W ramach opieki nad pracownią Techniki Wykonywania Połączeń dbałem o powierzony sprzęt, dokonywałem na bieżąco niezbędnych napraw narzędzi i urządzeń tak, aby spełniały wymogi bhp .Staram się, aby pracownia wyposażona była w literaturę fachową dostępną uczniom oraz gablotki tematyczne. We współpracy z inspektorem bhp dokonałem przeglądu i aktualizacji instrukcji bezpiecznej obsługi urządzeń. W ramach zajęć praktycznych wraz z uczniami naprawialiśmy sprzęt i pomoce dydaktyczne z sal lekcyjnych. Często w mojej gestii leżało wykonanie pomocy wspomagających imprezy szkolne np. zaciemnienie okien sali gimnastycznej dla celów multimedialnych i inne.
W trakcie przenosin pracowni do nowych warsztatów zweryfikowałem istniejące narzędzia i urządzenia pod względem stanu technicznego i dalszej przydatności w procesie dydaktycznym.

7. Dodatkowe działania mające na celu doskonalenie pracy własnej podniesienie jakości szkoły:

- Brałem udział w przygotowaniach do uroczystości nadania szkole imienia oraz sztandaru;
- Od 2008 roku przez kolejne lata byłem przewodniczącym komisji egzaminacyjnych na Egzaminach Zawodowych w macierzystej szkole oraz Szkole Zawodowej nr 4;
- Byłem członkiem komisji egzaminacyjnych na egzaminach maturalnych,
- Brałem czynny udział w przygotowaniach „Dni otwartych szkoły”;
- Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 brałem udział w pracach szkolnej komisji rekrutacyjnej;
- W lipcu i sierpniu 2014 roku brałem czynny udział w odbiorze sprzętu, pomocy dydaktycznych narzędzi i urządzeń dla nowych warsztatów;
- W tym samym czasie uczestniczyłem w kontroli technicznej i kontroli funkcjonowania zakupionego sprzętu, maszyn i urządzeń;
- W październiku 2014 brałem udział w ewaluacji zewnętrznej szkoły;
- Powierzony został mi dozór nad urządzeniem sprężarkowym i instalacją sprężonego powietrza;
- Brałem czynny udział w przygotowaniach do wojewódzkich uroczystości inauguracji roku szkolnego 2014/2015 oraz otwarcia nowych warsztatów w naszej szkole.

§8 ust.2 p.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Opis i analiza:
Współczesna technologia informacyjna ma olbrzymi wpływ na życie człowieka i całych społeczeństw.
Znajduje to swoje odbicie w procesie nauczania i wychowania.
W czasach powszechnej komputeryzacji i szybkiego dostępu do informacji, koniecznością stała się znajomość obsługi komputera oraz umiejętność jego wszechstronnego wykorzystania. Dobra i szybka informacja to gwarancja sukcesu.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej komputer jest znaczącym źródłem informacji i diagnostyki.
Starałem się również uświadomić uczniom , że jest to wspaniałe narzędzie dające olbrzymie możliwości, jeżeli go rozważnie używamy, ale nie zastąpi ono geniuszu naszego umysłu.

W okresie trwania stażu wykorzystywałem technologię komputerową do następujących działań:
- Przygotowanie dla uczniów pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć i sprawdzianów;
- Wykorzystywanie filmów i innych materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie;
- Pozyskiwanie z Internetu aktów prawnych i ich zmian związanych z oświatą;
- Korzystanie z serwisów internetowych udostępniających programy nauczania np. www.koweziu.edu.pl;
- Odwiedzanie stron internetowych związanych z nauczaniem m. in. www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.eduinfo.pl, www.awans.edux.pl;
- Korzystanie ze strony MEN oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej celem uzyskania dostępu do zasobu zadań egzaminacyjnych udostępnianych uczniom;
- Kontakty z wydawnictwami oferującymi podręczniki szkolne;
- Bieżące śledzenie ofert szkoleń i kursów oraz dostęp do wszelkich aktualności;
- Dobór pomocy dydaktycznych i wyposażenia technicznego nowych warsztatów korzystając z ofert różnych firm;
- Nawiązanie kontaktów z firmami produkującymi maszyny i urządzenia;
- Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;
- Wykorzystanie Internetu do pozyskiwania Dokumentacji Techniczno Ruchowej maszyn i urządzeń oraz pomoc w diagnozowaniu usterek i ich przyczyn;
- Obsługa dziennika elektronicznego (prowadzenie dokumentacji szkolnej, kontakty z rodzicami);
- Wykorzystanie dobrodziejstw elektroniki i informatyki zainstalowanych do sterowania procesami obróbczymi w zakupionych urządzeniach diagnostycznych i maszynach;
- Korzystanie z urządzeń multimedialnych i sprzętu audio video, dostępnych w pracowni;
- Możliwość stałego kontaktu z innymi nauczycielami;
- Gromadzenie dokumentacji m in. dotyczącej stażu ;
- Przygotowanie dokumentacji odbytego stażu w postaci elektronicznej.

§8 ust.2 p.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Opis i analiza:
Jedną z wielu umiejętności posiadanych przez nauczyciela jest umiejętność dzielenia się wiedzą i swoim doświadczeniem zawodowym. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się podczas wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po zajęciach oraz na spotkaniach Komisji Przedmiotów Zawodowych. Duże znaczenie ma ta umiejętność przy nauczaniu praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych. Pewne tajniki zagadnień technicznych nabywa się poprzez praktykę i ważnym jest, aby umieć je przekazać innym. Jako praktyk pracujący wiele lat w przemyśle staram się przekazać posiadane wiadomości uczniom i nauczycielom z mniejszym doświadczeniem praktycznym.
- Byłem opiekunem stażów nauczycieli kontraktowych starających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego;
- Pomagałem w prowadzeniu dokumentacji młodym kolegom;
- Służyłem radą i doświadczeniem nauczycielom praktycznej nauki zawodu zwłaszcza rozpoczynającym karierę zawodową;
- Konsultowałem z kolegami przyczyny awarii maszyn i urządzeń oraz sposoby ich naprawy;
- Dzieliłem się wiedzą wyniesioną ze szkoleń oraz otrzymanymi materiałami;
- Nauczyciele stażyści i kontaktowi, odbywający staż uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie lekcjach(zajęciach praktycznych) otwartych;
- Brałem aktywny udział w pracach Komisji Przedmiotów Zawodowych, dzieliłem się doświadczeniem i wiedzą z członkami komisji m.in. na temat efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego oraz sposobów oceniania;
- Wymieniałem doświadczenia dotyczące nauczania i wychowania z nauczycielami innych szkół;
- Opublikowałem w Internecie na www.awans.edux.pl swoje sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.
§8 ust. 2 p. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opis i analiza:
1. W roku szkolnym 2012/2013 weszła w życie nowa podstawa programowa, zmieniająca od podstaw program nauczania w szkołach średnich. Przygotowanie do zmian wymagało od Dyrekcji i Rady Pedagogicznej wielu skoordynowanych działań i dużego wkładu pracy. Korzystając z nabytej wiedzy aktywnie włączyłem się w tworzenie skorelowanych wzajemnie programów nauczania dla klas o profilu elektrycznym. Programy nauczania w tworzeniu których uczestniczyłem obowiązują obecnie w klasach trzecich. Kolejne roczniki uczniów korzystają z programów opracowanych przez KOWEZIU.
2. We wrześniu 2014 roku opracowałem wraz z kolegą dla Komisji Przedmiotów Zawodowych program naprawczy dotyczący przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego. Problemem okazała się niska zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w niektórych zawodach nauczanych w naszej szkole. Należało więc zdiagnozować przyczyny i podjąć kroki naprawcze. Pomocne w tych działaniach było doświadczenie uzyskane w trakcie pracy egzaminatora. Zalecenia ujęte w programie zostały omówione, przyjęte i przekazane do wdrożenia na posiedzeniu Komisji Przedmiotów Zawodowych. Na efekty działania programu naprawczego należy poczekać do następnych egzaminów zawodowych, chociaż pewne pozytywne objawy widać było na egzaminach próbnych.

§8 ust. 2 p. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych -także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Opis i analiza:
1. Od listopada 2007 roku jestem wpisany do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Mechanik.
2. Przez kolejne dwa lata powoływany byłem na egzaminatora w Zespole Egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie sprawdzających prace z egzaminu praktycznego w zawodzie Technik Mechanik.
3. W lutym 2013 roku uczestniczyłem w szkoleniu uzupełniającym dla egzaminatorów organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i uzyskałem uprawnienia egzaminatora zmodernizowanego egzaminu zawodowego.
4. W marcu 2015 roku zostałem powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku do przeprowadzenia w charakterze egzaminatora, czerwcowych zmodernizowanych egzaminów zawodowych- kwalifikacja M19.
5. W październiku 2014 roku złożyłem stosowne dokumenty do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z wnioskiem o umożliwienie odbycia szkolenia dla egzaminatorów w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych.

§8 ust. 2 p..4 a
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Opis i analiza:
1. Bycie egzaminatorem i uczestniczenie w sprawdzaniu prac egzaminacyjnych pozwala na zdobycie pewnych doświadczeń w zakresie kryteriów sprawdzania i oceniania . To z kolei umożliwia wyciągnięcie stosownych wniosków dotyczących przygotowania uczniów do egzaminu i ich wdrożenie. Samo zapoznanie ich z treścią zadań i sposobem rozwiązywania, owocuje zmniejszeniem stresu. Przy rozwiązywaniu zadań praktycznych ważna jest umiejętność tworzenia i prawidłowego opisania procesów technologicznych naprawczych oraz obróbkowych. Dlatego już w klasach pierwszych staram się zapoznawać uczniów ze specyfiką egzaminu. Istotną sprawą jest uzmysłowienie zdającym, że uzyskanie dobrych wyników na egzaminie zawodowym procentuje lepszym startem w życie zawodowe. Swoją wiedzę i doświadczenie w tym temacie starałem się przekazać również w ramach dodatkowych zajęć .
2. Zachęcałem uczniów do uczestnictwa w kursach i szkoleniach zawodowych ułatwiających start w przyszłej pracy.
3. Wykorzystując doświadczenia zdobyte w przemyśle staram się tak przygotować uczniów, aby mogli sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.
4. Uświadamiam im że muszą być przygotowani do zmian profilu zatrudnienia, co wiąże się z koniecznością ciągłego dokształcania. Im szersza wiedza i umiejętności tym łatwiej znaleźć interesującą pracę.
5. Każdego roku w naszej szkole organizowany jest próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych wyznacza zespoły nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie tego egzaminu. Będąc przewodniczącym lub członkiem komisji uczestniczę w przygotowaniu, sprawdzeniu i analizie egzaminu praktycznego w zawodzie Technik Mechanik, albo teoretycznego dla elektromechanika. Aby egzamin przebiegł prawidłowo należy: ułożyć arkusz egzaminacyjny lub zestawy pytań, stworzyć klucz odpowiedzi , sprawdzić prace zgodnie z kluczem, przeanalizować wyniki i omówić z uczniami
6. W maju 2013 roku wraz z uczniami brałem czynny udział w przygotowaniach do Jarmarku Tumskiego.
7. W maju 2014 roku byłem opiekunem wycieczki dydaktycznej m.in. do Muzeum Techniki w Warszawie i Muzeum Motoryzacji w Otrębusach.
8. Brałem czynny udział w urządzaniu pracowni w nowych warsztatach. Zakres prac obejmował m.in. rozmieszczenie zgodnie z ustaleniami, rozruch oraz przeszkolenie się w obsłudze nowych maszyn i urządzeń. Mimo trwających wakacji udało się w te działania zaangażować również uczniów. Uczestniczyłem czynnie w zewnętrznym wystroju szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dbałem o wygląd ogrodzenia oraz umieszczania na nim w odpowiedniej oprawie reklam dotyczących działalności szkoły. Rozpocząłem przegląd techniczny i naprawę starej zgrzewarki punktowej.
9. W maju 2015 byłem opiekunem wycieczki z klasą II TB do firmy New Holland w Płocku, produkującej maszyny rolnicze.

§8 ust. 2 p. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Opis i analiza:
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz wychowawcami, polegała w głównej mierze na wspólnym rozwiązywaniu zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych. Z wychowawcami monitorowałem na bieżąco frekwencję, zachowanie oraz postępy w nauce. Efektem konsultacji było ustalenie wspólnych działań na rzecz uczniów.
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną i inspektorem bhp dotyczyła głównie pogadanek z uczniami na temat szkodliwości działania używek , narkotyków , profilaktyki zdrowotnej, chorób zawodowych i im zapobieganiu oraz zasad bezpieczeństwa. Zagadnienia bhp to zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki zawodu. Miało to związek z budową nowych warsztatów i uwzględnieniem w pracowni techniki wykonywania połączeń i innych, systemów i urządzeń zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki. Duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma również bieżąca analiza zagrożeń i przestrzegania przepisów bhp podczas wykonywania zadań oraz ciągłe uświadamianie uczniom, jak tragiczne mogą być skutki łamania zasad bezpiecznej pracy.
3. Współpraca z biblioteką szkolną, ograniczała się głównie do dyskusji z uczniami na temat korzyści płynących z czytania literatury fachowej i nie tylko oraz korzystania z jej zasobów.
4. Dużym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli były prace związane z iluminacją świąteczną miasta. W ramach zajęć praktycznych uczniowie wykonywali pod nadzorem moim i kolegów metalowe konstrukcje, które w dalszej fazie były okładane wężami świetlnymi. Ciekawym i pouczającym doświadczeniem dla uczniów było opracowanie procesu technologicznego wytwarzania skomplikowanych pod względem kształtu konstrukcji. Prace te były źródłem nowych doświadczeń ,zdobywania wiedzy oraz inspiracją do angażowania się w prace społeczne. W ostatnich dwóch latach współpraca polegała na przeglądach ,konserwacji i naprawach sprzętu oświetleniowego.
5. W 2014 r. wspomagałem stowarzyszenie Warsztaty Idei, organizujące wyjazd do Kazachstanu celem nawiązania więzi z rodakami zesłanymi tam w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Moja pomoc polegała na zbieraniu materiałów takich jak: polska literatura, pieśni patriotyczne i inne , które zostały przekazane mieszkańcom Jasnej Polany i innych okolicznych wsi. Jasna Polana to osada w Kazachstanie zamieszkała głównie przez zesłańców z Polski, którzy dalej czują więź z ojczyzną, ale z różnych przyczyn tylko jedna osoba mówi w języku ojczystym. Kontakty z tymi ludźmi są dalej utrzymywane.
6. Przez rozmowy z uczniami starałem się poznać ich środowisko rodzinne, a także problemy i poglądy. Prowadziłem również rozmowy z wychowawcami, i innymi nauczycielami, dotyczące problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów i sposobów ich rozwiązywania. Z uwagi na to, że nie jestem wychowawcą klasy moje kontakty z rodzicami był rzadsze.

§8 ust.2 p.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

Opis i analiza:
1. W trakcie stażu trwała budowa warsztatów szkolnych. Obecnie szkoła posiada nowoczesne pracownie przystosowane do kształcenia zgodnie z obowiązującymi wymogami. Do moich zadań w tym zakresie należała pomoc w sporządzeniu wykazu wyposażenia pracowni Techniki Wykonywania Połączeń i Obróbki Mechanicznej. Podstawą do wykonania wykazu wyposażenia była zgodność z wymogami stawianymi przez nową podstawę programową, jak również przydatność do przeprowadzenia zmodernizowanych egzaminów z kwalifikacji zawodowych. Wiązało się to z koniecznością analizowania ofert producentów maszyn i urządzeń w Internecie oraz niekiedy bezpośrednich kontaktów celem ustalenia szczegółów w zakresie wymagań technicznych. Te ustalenia były podstawą do stworzenia wykazów na podstawie których Urząd Miasta opracował warunki przetargów.
2. Lata 2012 do 2015 to czas ważnych rocznic historycznych związanych z Powstaniem Styczniowym , drugą Wojną Światową i wojnami napoleońskimi. Historią interesuję się od zawsze ,ale tym razem postanowiłem to czynić biorąc czynny udział w rekonstrukcjach ważnych wydarzeń historycznych. W 2012 roku powstała Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Święty Marcin” z którą rozpocząłem swoją przygodę z bronią. Pierwszym etapem było dotarcie do źródeł historycznych ( m.in. Internet) dotyczących umundurowania oraz uzbrojenia z danej epoki. Następny krok to skompletowanie tych elementów. Efektem działań był mój czynny udział w rekonstrukcjach bitew i uroczystościach upamiętniających historię.
- Styczeń 2013 ,rekonstrukcja ataku powstańców w roku 1863 na Odwach organizowana przez Miasto Płock i Muzeum Mazowieckie;
- Styczeń 2013, rekonstrukcja jednej z większych bitew Powstania Styczniowego pod Węgrowem;
- Maj 2013, udział w uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Płocku z grupą rekonstrukcyjną 4 Pułku Księstwa Warszawskiego;
- Udział w pikniku „Powstańczy Obóz” i potyczce zbrojnej organizowanej przez Miasto Płock;
- Udział w „ Marszu Wierności” związanym ze 150 rocznicą bohaterskiej śmierci Zygmunta Padlewskiego w Płocku;
- Udział w odsłonięciu pomnika Powstańców Styczniowych w Ligowie;
- Maj 2013 i 2014 udział w rekonstrukcji walk z1920 roku pod Ratowem. Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ kilku z nas pierwszy raz wystąpiło w mundurach wroga czyli bolszewików;
- Udział w uroczystościach związanych ze 150 rocznicą śmierci powstańców przy ich mogile w Dobrzykowie;
- Lipiec 2013 roku, udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Powstańców Styczniowych pod Szczutowem;
- Maj 2015 udział w uroczystościach pod Pomnikiem Bohaterów Walk Partyzanckich i Pomordowanym Ofiarom Hitleryzmu w latach 1939-1945 w latach 1939-1945 w Myśleniu;
- Maj 2015, udział z grupą rekonstrukcyjną w Pikniku Historycznym organizowanym przez odział IPN w Warszawie i Miasto Płock z okazji 15 lat istnienia Instytutu Pamięci Narodowej;
- Rezultatem działań grupy są również filmy dokumentalne związane z tym okresem: Ziemia Gostynińska 1863 i Powstanie Styczniowe na Ziemi Dobrzyńskiej. W drugim z nich wziąłem udział przy robieniu zdjęć plenerowych jako jeden z powstańców. W pierwszym podkładałem głos w kilku scenach. Filmy są dostępne w Internecie i były wykorzystywane na lekcjach historii w naszej i innych szkołach.
3. Największą satysfakcją przyniosły mi jednak prace związane z odbudową pomnika Powstańców Styczniowych w Dobrzykowie w 2010 roku. Pomnik ten został zniszczony przez hitlerowców w 1939 roku. Do prac związanych z tym przedsięwzięciem udało mi się zaangażować uczniów naszej szkoły. Rezultatem tych działań były podziękowania dla Pani Dyrektor i uczniów naszej szkoły na uroczystym odsłonięci pomnika w maju 2010 roku. Obecnie pieczę nad pomnikiem i mogiłą powstańców sprawuje młodzież z gimnazjum Dobrzykowie.
4. Materiały dotyczące tych uroczystości można znaleźć na stronach internetowych i w czasopiśmie Nasze Korzenie, czerwiec 2014.
5. W kolejnych trzech latach stażu za swą pracę otrzymywałem nagrodę Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 8 ust. 2 p.5
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza:
Udział w szkoleniach, samokształcenie oraz obserwacja życia, a w szczególności uczniów poszerzyły moją wiedzę z dziedziny psychologii, pedagogiki i metodyki kształcenia zawodowego. Pomocne okazały się równie doświadczenia zdobyte w przemyśle. Jednak dopiero praca z uczniami na zajęciach praktycznych i teoretycznych pokazała, że specyfika myślenia i postępowania młodzieży jest trochę inna niż ludzi dorosłych. Musiałem się więc przystosować do tych wymagań i nabrać praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela oraz wychowawcy. Nasuwa się tu wniosek, że im lepiej poznamy psychikę człowieka, tym łatwiej zrozumieć jego postępowanie i porozumieć się z nim.
Najprostszym bardzo trafnym sposobem diagnozowania problemów edukacyjnych i wychowawczych okazała się obserwacja uczniów zwłaszcza w trakcie zajęć praktycznych.
Mogłem obserwować ich rekcje podczas wykonywania ćwiczeń, umiejętność planowania i organizacji pracy, reagowania na prośby i polecenia, umiejętność pracy w grupie, zachowania wobec innych, przestrzegania zasad bhp i ppoż., dbania o wyposażenie, posługiwanie się narzędziami, zdolności manualne, reagowanie na sukcesy i niepowodzenia, aktywność na zajęciach, oszczędność materiałów oraz porządek na stanowisku pracy.
Spostrzeżenia te pozwalały mi wyciągać odpowiednie wnioski i reagować tak, aby kształtować właściwe postawy. Napotykane problemy starałem się rozwiązywać we własnym zakresie, aby dodatkowo nie stresować uczniów oraz zdobyć ich zaufanie.
Gdy przerastało to moje możliwości, mogłem zawsze liczyć na pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, wychowawców, kolegów nauczycieli, a w skrajnych przypadkach-Dyrekcji Szkoły. Najczęściej korzystałem z pomocy wychowawców z którymi podejmowałem działania dydaktyczne i wychowawcze. Nauczanie praktycznej nauki zawodu różni się nieco w porównaniu z innymi zajęciami. Tutaj ujawniają się m.in. predyspozycje manualne’ współpraca z grupą oraz umiejętność organizacji pracy. Z tym związane są analizowane przypadki.

Dokonałem analizy dwóch przypadków:

1. Uczeń z trudnościami manualnymi
2. Problemy szkolne spowodowane nietrafnym, wymuszonym przez rodziców wyborem szkoły i zawodu.

Podsumowanie

Podsumowując swój staż i rozwój zawodowy stwierdzam, że dzięki szkoleniom, warsztatom, dostępowi do nowoczesnych technologii i własnej pracy, poszerzyłem swoją wiedzę oraz warsztat pracy. Współuczestnicząc w różnych przedsięwzięciach ,miałem możliwość poznawania wielu aspektów pracy szkoły i posiąść szerszą wiedzę w zakresie jej funkcjonowania. Pozwoliło mi to na lepsze zrozumienie problemów uczniów i ich rodziców, a tym samym podejmować trafniejsze decyzje.
Uświadomiłem sobie w pełni, że praca nauczyciela i wychowawcy opiera się na ciągłym doskonaleniu, zbieraniu doświadczeń i wyciąganiu wniosków, a młodzież jest świetnym egzaminatorem.
Mam również świadomość poniesionych porażek i popełnionych błędów, które będę starał się w przyszłości eliminować, aby podnosić jakość pracy szkoły.
Analizując plan rozwoju zawodowego stwierdzić mogę, że udało mi się zrealizować założone cele. Punktem , który nie został zrealizowany jest ewaluacja programu nauczania w tworzeniu którego brałem udział. Spowodowane to było korzystaniem w następnych latach z programów KOWEZIU.
Starałem się być otwartym dla uczniów i wykorzystać doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle oraz szkole do takiej organizacji procesu szkolenia, by wzbudzać ich zainteresowanie wyzwalać inicjatywę, samodzielność działania oraz najlepiej jak to możliwe, przygotować do przyszłej pracy.
W przyszłości zamierzam dalej podnosić swoje kwalifikacje i jakość pracy, aby jak najlepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.