X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28650
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Doskonalenie warsztatu pracy jest niezwykle ważne w zawodzie nauczyciela, który mając do czynienia z nowym pokoleniem, musi dostosowywać formy i metody przekazywania wiedzy do wymogów czasu i technologii. Tematykę szkoleń i warsztatów starannie dobierałam do swoich potrzeb zawodowych, mając
na uwadze zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły, potrzeby uczniów i zadania nauczyciela – wychowawcy we współczesnej szkole. W trakcie odbywania stażu wdrażałam liczne działania ukierunkowane na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły. Poprzez autorefleksję i dokonywanie dogłębnej analizy wykonywanych zadań uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez cały staż, starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami, a jednocześnie rozwijała siły twórcze i zdolności innowacyjne uczniów. Wykonywanie tych zadań wymagało współpracy z innymi nauczycielami, wymiany poglądów i wspólnego rozwiązywania problemów. Zaangażowanie koleżanek i kolegów, ich uwagi i opinie często były bodźcem do wprowadzenia zmian i doskonalenia samej siebie. Koniec stażu jest okazją do podsumowania moich dokonań. Włożony wysiłek w realizację zadań wytyczonych w Planie Rozwoju Zawodowego przyniósł mi satysfakcję, zmienił moje spojrzenie na własną pracę i na ucznia, któremu należy poświęcić maksimum uwagi i czasu.
W wychowaniu młodych ludzi zawsze zwracam uwagę na prawidłowe relacje między nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, rozumienie osób o odmiennych poglądach, wyznaniach itp.; ćwiczę w nich asertywność oraz wiarę we własne siły. Zawsze cieszę się z osiągnięć indywidualnych moich wychowanków i zachęcam ich do dalszej pracy.
Działania szkoły, w której pracuję, koncentrują się na wprowadzaniu zmian związanych z reformą systemu edukacji, na pracy wychowawczej, współpracy z rodzicami oraz nauczaniu aktywnym. Ważnym elementem programu wychowawczego szkoły jest działalność pozalekcyjna oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY
DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ
NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI
PRACY SZKOŁY
(§ 8 ust.2 pkt.1)

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego, prawem oświatowym regulującym wymogi awansu oraz sposobem dokumentowania działalności nauczyciela.
Zapoznałam się z aktami prawnymi, które regulują zasady awansu zawodowego. Dokonałam analizy Karty Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393) oraz strony internetowej MEN.
Na początku stażu zapoznałam się z dokumentami szkolnymi takimi jak: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. Ponadto brałam udział w nowelizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz współtworzyłam Przedmiotowy System Oceniania. Dodatkowo, zostałam powołana przez dyrektora szkoły do Zespołu Zadaniowego ds. dostosowania Statutu do zmian przepisów Prawa Oświatowego. Współtworzyłam również Program Profilaktyki I Liceum Ogólnokształcącego, który obejmuje profilaktykę pierwszorzędową skoordynowaną z działaniami wychowawczymi, których obiektem działań jest całe środowisko szkolne.
Zapoznałam się z procedurami i wymaganiami kwalifikacyjnymi niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Na bieżąco studiowałam literaturę pedagogiczną poszukując nowości na rynku wychowawczym, materiałów metodycznych i szkoleniowych, a także analizując oferty wydawnictw edukacyjnych.

Brałam udział w warsztatach oraz szkoleniach w ramach WDN. Dzięki temu efektywniej wykorzystuję wyniki sprawdzianu zewnętrznego (egzamin maturalny) do planowania pracy dydaktycznej. Pogłębiam swoją wiedzę na temat wykorzystywania inteligencji emocjonalnej ucznia w procesie kształcenia i wychowania. Zapoznałam się również z zasadami tworzenia szkolnego programu profilaktyki i programu wychowawczego.

Aktywnie uczestniczyłam w procesach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Opracowałam plany wynikowe z chemii i edukacji dla bezpieczeństwa dla klas ponadgimnazjalnych od I do III, plany wychowawcze, szczegółowe kryteria oceniania.

Efektywnie włączałam się w tworzenie dokumentacji szkoły biorąc udział w:
Opracowaniu zmian w statucie szkoły, w tym w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i programie wychowawczym szkoły,
Opracowaniu Przedmiotowego Systemu Oceniania z chemii i edukacji dla bezpieczeństwa,
Opracowaniu harmonogramu pracy wychowawcy klasowego,

Będąc wychowawcą systematycznie współpracowałam z rodzicami poprzez:
Regularne spotkania z rodzicami i uczniami,
Organizowanie wspólnych imprez środowiskowych (Wigilia, Dzień Otwarty Szkoły, Festyn Ekologiczny, SanLOremo),
Przygotowywałam pogadanki i referaty, które wzbogacałam listą lektur pomocnych rodzicom. Każdy z referatów był przyczynkiem do dyskusji na poruszony temat. Oto lista referatów wygłoszona na spotkaniach z rodzicami:
„Uzależnienia od  środków odurzających prowadzących do narkomanii”,
„Zagrożenia społeczne: nikotyna, alkohol i narkotyki – ich rozpoznawanie u dzieci i młodzieży, oraz sposoby radzenia sobie z nimi”,
„Przyczyny niepowodzeń szkolnych i ich źródła”,
„Wpływ stresu na wyniki w nauce, sposoby niwelowania nadmiernego stresu” – we współpracy z psychologiem szkolnym,
Prowadzenie spotkań z rodzicami z uwzględnieniem metody „Wywiadówka inaczej” (wywiadówki z udziałem: uczniów, rodziców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
Rozmowy indywidualne,

Efektywnie przygotowywałam uczniów do konkursów pozaszkolnych:
Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego Stylu Życia (2012, 2013, 2014),
Regionalny Konkurs Chemiczny zorganizowany przez UTH w Radomiu (2013, 2014, 2015),
Olimpiada Chemiczna (2014),
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej (2014, 2015),
Konkurs Chemiczny Alchemik (2013),
Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża (od 2006 r. do teraz),
Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża (od 2006 r. do teraz),

Sprawowałam opiekę nad pracownią chemiczną. Dbałam o jej wystrój i estetykę. Jako wychowawca koordynowałam wykonywanie przez uczniów gazetek ściennych i dekoracji. Samodzielnie przygotowałam również wiele pomocy dydaktycznych, m.in.:
Tablice rozpuszczalności,
Plansze wskaźników kwasowo-zasadowych,
Zdjęcia zasłużonych chemików,

Aby podnieść jakość pracy szkoły przez cały okres stażu podwyższałam swoje kwalifikacje:
Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa, dzięki czemu posiadam kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu (2013 r.),
Ukończyłam 30-godzinne szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (2013 r.),

WYKORZYSTANIE W PRACY
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 8 ust.2 pkt 2)

Systematycznie i stale wykorzystuje w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną. Aby efekty mojej pracy były lepsze, podczas odbywania stażu:
Prowadziłam zajęcia koła chemicznego i szkolnego PCK w pracowni komputerowej,
Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, portali edukacyjnych,
Opracowałam testy, sporządziłam raporty i inną dokumentację, przygotowałam dyplomy, wkładki do książek,
Korzystałam z publikacji w Internecie,
Wdrażałam uczniów do korzystania z Internetu, darmowych programów oraz wykorzystania programów multimedialnych na zajęciach koła chemicznego,
Tworzyłam prezentacje multimedialne do wykorzystania podczas lekcji chemii i edukacji dla bezpieczeństwa, by móc przekazać obrazowo wiedzę w sposób atrakcyjny dla ucznia,
Prowadziłam w obecności dyrektora lekcje z wykorzystaniem przygotowanej wcześniej prezentacji komputerowej na temat: „Kosmetyki w naszym życiu” i „Pożary i ich zapobieganie”,
Wykorzystałam pocztę elektroniczną do wymiany informacji, doświadczeń, materiałów metodycznych innym nauczyćielom oraz składania zgłoszeń na konkursy i warsztaty,
Uczestniczyłam w kursach internetowych,
Wykorzystuję w swojej pracy następujące technologie komunikacyjne:
W kontaktach z uczniami są to: materiały pisane na komputerze i drukowane (zagadnienie z wiedzy ogólnej, zadania z treścią, sprawdziany, testy konkursowe, scenariusze uroczystości itp.),
W kontaktach z rodzicami są to: referaty, kartki z ocenami, karty informacji zwrotnej,
Prowadziłam dokumentacje pedagogiczną, co ułatwia pracę nauczyciela,
Opracowywałam wyniki z egzaminu maturalnego oraz próbnego egzaminu maturalnego, poprawiłam efektywność kształcenia,
Przeprowadziłam analizę wyników egzaminu ze szczególnym uwzględnieniem zadań z chemii. Przygotowałam zestaw zadań na próbny egzamin maturalny,
Psycholodzy twierdzą, że w procesie nauczania najlepsze efekty przynosi angażowanie wszystkich zmysłów. Należy zatem odejść od lekcji, które oddziałują tylko na sam słuch. Na rynku pojawia się coraz więcej pomocy dydaktycznych wpływających na wizualizację przedmiotu lekcji, wśród nich jest również tablica interaktywna. Jest to urządzenie, które coraz częściej znajduje zastosowanie w szkole.
Taka tablica znajduje się w pracowni matematycznej. Postanowiłam poszerzyć swoja wiedzę z tego tematu poprzez uczestnictwo w szkoleniu „Obsługa i użytkowanie tablicy multimedialnej”. Ze spotkania wyniosłam wiele cennych informacji, które wykorzystałam na swoich lekcjach.
Tablica umożliwia mi oraz uczniom lepsze wykorzystanie programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych oraz Internetu. Prowadzenie zajęć z tablicą sprawiło, że uczniowie stali się bardziej aktywni, skupieni i zaangażowani w lekcje, chętniej podchodzili do tablicy, z większą przyjemnością rozwiązywali zadania. Ułatwiło mi to pracę, a dzieciom sprawiło wiele przyjemności. Wydawnictwo, z którego podręczników korzystam, ma bardzo bogatą oprawę multimedialną. Na co dzień korzystam razem z uczniami z multipodręczników oraz programów interaktywnych, co w znacznym stopniu wzmaga aktywność i zaangażowanie uczniów w pracę podczas lekcji.
Techniki informacyjne i multimedialne są dla mnie bardzo pomocnym narzędziem i źródłem informacji oraz atrakcyjnym środkiem ich przekazu. Łączą w sobie najlepsze cechy wszystkich obecnie funkcjonujących mediów. Dotychczas ludzie nie mieli tak łatwego dostępu do tak wielu danych i takich możliwości porozumiewania się, dzięki e-mail Outlook Express mogę wymienić się z koleżankami i kolegami wiedzą i materiałami. Pozwala mi on również na kontakt z wydawnictwami oraz z innymi osobami w trakcie organizacji wycieczek. Systemy komputerowe wzbogacają tradycyjne metody i formy kształcenia o nowe technologie informacyjne, które ze względu na swoją atrakcyjność sprzyjają aktywnemu nauczaniu.

Poniżej przedstawiam adresy internetowych portali edukacyjnych, z których korzystam:

www.portaloswiatowy.pl, www.45minut.pl, www.eduseek.pl,
www.edu.com.pl, www.szkola.net.pl, www.profesor.pl

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ
WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM
Z INNYMI NAUCZYCIELAMI
(§ 8 ust.2 pkt 3)

Podczas stażu często wymieniałam się wiedzą, spostrzeżeniami, doświadczeniem nabytym w okresie pracy oraz materiałami z innymi nauczycielami w ramach spotkań osobistych i konferencji. Jako przewodnicząca Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego ustalam harmonogram spotkań i wspólnie z nauczycielami przygotowywałam plan pracy zespołu.
Byłam współorganizatorem Dni Otwartych Szkoły, przygotowywałam pracownię chemiczną oraz młodzież do prezentacji dorobku szkoły. Pomagałam innym nauczycielom w organizacji uroczystości szkolnych i świątecznych. Na bieżąco konsultowałam z pedagogiem szkolnym swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące uczniów i niejednokrotnie korzystałam z pomocy dyrektora do spraw opiekuńczo-wychowawczych. Współpracowałam z nauczycielami z innych szkół.
Stała współpraca, ciągły kontakt z nauczycielami innych przedmiotów zaowocowały m.in. organizacją wycieczek szkolnych do Radomia, Warszawy, Bułgarii, Chorwacji czy Czarnogóry.
Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak www.edux.pl i www.literka.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego).
W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić trendy w metodyce wykładanego przeze mnie przedmiotu. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna.
W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym obserwowałam lekcję otwartą koleżanki z mojej szkoły. Sama również przeprowadzałam taką lekcję, w której udział wzięli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. Mogłam w ten sposób podzielić się swoją wiedza i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące a także korzystałam z projektora multimedialnego, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
(§ 8 ust.2 pkt 4a)

Współpracowałam w opracowaniu i realizowałam:
Program wychowawczy szkoły,
Zajęcia dodatkowe dla maturzystów,
Plan pracy z uczniem uzdolnionym chemicznie,
Harmonogram pracy z uczniem słabym,
Zajęcia pozalekcyjne z uczniami,
Zajęcia z edukacji medycznej – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna,
Podczas realizacji programu prowadziłam następujące działania:
Utworzona została Grupa Medyczna, której byłam opiekunem,
Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla grupy medycznej,
Przygotowanie uroczystości szkolnych:
Pokaz ratownictwa medycznego podczas Festynu Ekologicznego i podczas Dni Otwartych Szkoł,
Warsztaty i szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
Pokaz Grupy Medycznej podczas obchodów „Dni Wody” i Polskiego Czerwonego Krzyża,
Pomoc przedmedyczna podczas uroczystości organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Kozienicach m.in. Wigilia Miejska, obchody 70 rocznicy Bitwy pod Studziankami Pancernymi,

W czasie realizacji prowadziłam analizę wykonywanych działań zgodnie
z formami jakie opracowałam. Do efektów jakie zauważyłam u uczniów należą:
Wzrost zainteresowania pierwszą pomocą i uczestnictwem w grupie medycznej,
Zaangażowanie i aktywność uczniów podczas zajęć,
Wzrost pewności siebie i poznanie swoich mocnych stron,
Szybsze przyswajanie wiedzy dzięki nauce i zajęciom praktycznym,
Większa integracja i lepsza praca w grupie,
Uwrażliwienie uczniów na krzywdę ludzką, potrzebę niesienia pomocy innym,

Poza tym, dzięki realizacji programu wzrosła jakość pracy szkoły, poprzez:
Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,
Reprezentowanie szkoły podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy,
Współpraca z rodzicami i instytucjami państwowymi m.in. Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Komendą Główną Policji,

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęłam pracę z klasą pierwszą liceum. Była to grupa uczniów, w której od razu dało się zauważyć, że nauka chemii dostarcza uczniom nie lada trudności.
Mimo zajęć lekcyjnych tempo pracy było tam bardzo wolne. Uczniowie posiadali bardzo duże zaległości ze szkoły gimnazjalnej. Byli oni zniechęceni do chemii, a spowodowane było to piętrzącymi się zaległościami. W związku z tym postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe dla tej grupy, na których uczniowie mieliby możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i poćwiczenia niezbędnych umiejętności do zaliczenia semestru.
Aby zajęcia były zorganizowane rzetelnie, opracowałam plan pracy z uczniem słabym, którego celem miało być wyrównanie zaległości. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości. W końcu roku szkolnego 2014/2015 dokonałam częściowej analizy programu, opierając się na wynikach semestralnych i końcowych uczniów oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku szkolnego.
W roku 2013/2014 opracowałam i wdrożyłam program zajęć dodatkowych z chemii dla maturzystów. Miał on na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Zapoznałam ich z formułą typowych zadań, powtarzałam materiał, rozwiązywaliśmy arkusze maturalne. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, po trzy godziny. Program został przygotowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.

POSZERZANIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH
ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
(§ 8 ust.2 pkt 4c)

Realizując wymagania zawarte w § 8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia wykonałam szereg zadań związanych z opieką i wychowaniem, które stanowiły poszerzenie zakresu działań szkoły.

Aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły podejmując działania, jako opiekun Szkolnego Koła PCK i Grupy Medycznej, poszerzając zakres oddziaływań szkoły. Należały do nich:
Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka pieniędzy w marketach, zbiórka zabawek i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka oraz dzieci z ubogich rodzin,
Udział Grupy Medycznej w warsztatach i szkoleniach młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, opieka przedmedyczna podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy i Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia,
Udział we wszystkich działaniach zarządu rejonowego PCK,

Prowadziłam nieodpłatnie zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce. Dzięki tym zajęciom uczniowie uzupełnili braki w nauce z chemii. Mieli również okazję poprawić oceny.

Byłam opiekunem Pocztu Sztandarowego Szkoły

Organizowałam zagraniczne wycieczki szkolne
Wycieczka jest to zawsze impreza bardzo lubiana przez uczniów i oczekiwana przez nich, a ja, jako nauczyciel i wychowawca, widzę wiele pozytywnych stron wynikających z jej przeprowadzenia. Przede wszystkim jest to okoliczność bardzo sprzyjająca integracji grupy. Uczniowie poznają się wzajemnie i dają się
poznać także mnie i innym nauczycielom z różnych stron.
Ci postrzegani w klasie jako mało popularni dla kolegów, wykazują się często cechami, które powodują, że ich notowania rosną, a u nich samych widać wzrost samooceny. Mogą wykazać się np. znajomością okolicy czy tematu wycieczki. Obserwacje uczniów pozawalaj mi wychwycić ich mocne strony, a wycieczka jest często dobrą sytuacją do ich „wydobycia”. W związku z tym od 2012 roku jestem organizatorem wycieczek zagranicznych, w których młodzież z mojej szkoły chętnie bierze udział.

Cele turystyki szkolnej to:
Poznawanie kraju, jego środowiska naturalnego, zabytków, tradycji, kultury i historii,
Poznawanie kultury i języka innych państw,
Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego,
Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowawczym,
Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
Podnoszenie sprawności fizycznej,

Organizacja Festynu Ekologicznego szkoły, który stał się tradycją szkoły trwającą już 10 lat.

Praca z uczniem zdolnym.
W trosce o rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych chemicznie, opracowałam własny plan pracy z uczniem zdolnym. Miał on na celu stworzenie warunków do pielęgnowania talentów oraz umożliwienie uczniom osiągnięcia sukcesów we wszelkiego rodzaju konkursach, olimpiadach oraz egzaminach państwowych.
Efektem podjętych działań jest sukces mojego podopiecznego w konkursie chemicznym w roku szkolnym 2014/2015. Uczeń Artur Marszałek został finalistą w Regionalnym Konkursie Chemicznym. Każdego roku moi uczniowie otrzymują wysokie miejsca i wyróżnienia w konkursie Zdrowego Stylu Życia oraz innych konkursach.

Praca w ramach Zespołu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
W roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 byłam przewodniczącą Zespołu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych. Wspólnie z nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych opracowałam harmonogram pracy zespołu i jego aktualizację.
Współuczestniczyłam w opracowaniu następujących narzędzi diagnostycznych:
Kryteria oceniania PSO,
Opracowanie, analiza i omawianie wyników egzaminów zewnętrznych (maturalnych),
Wyboru podręczników do nauczania przedmiotu,
Opracowanie i omawianie wyników testów diagnostycznych klas pierwszych,
Wspólne podejmowanie decyzji np. zmiany dotyczące kryteriów oceniania,

Współorganizowałam Dni Otwarte szkoły.
Rokrocznie nasze liceum organizuje dni otwarte szkoły dla uczniów trzecich klas okolicznych gimnazjów. Wraz z koleżankami i kolegami aktywnie bierzmy udział w tym przedsięwzięciu. Ja zajmuję się prezentacją pracowni chemicznej. Rozmawiam z młodzieżą gimnazjalną, odpowiadam na pytania związane z chemią oraz nauką w naszym liceum, przedstawiam również ciekawe doświadczenia chemiczne.
Młodzież gimnazjalna wraz z wychowawcami odwiedzając nasze liceum, ma okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły, nauczycielami oraz wziąć udział w przygotowanych pokazach czy prezentacjach.

Organizowałam imprezy klasowe w celu pełnej integracji zespołu klasowego oraz wdrażania uczniów do właściwego spędzania wolnego od nauki czasu.

Uroczysta Wigilia
W grudniu 2012 roku wspólnie z klasą IIb, której byłam drugi rok wychowawcą, postanowiliśmy zorganizować uroczystą Wigilię klasową. Udział w przygotowaniach do Wigilii miał na celu zintegrowanie wszystkich uczniów klasy oraz przekazanie im wartości, jakie niesie ze sobą wspólne przeżywanie świąt.
Poprzez to działanie chciałam również zwrócić uczniom uwagę na tradycje związane z tym świętem, na jego rodzinny charakter oraz na to, że oni, jako klasa stanowią w szkole rodzinę, która powinna, tak jak prawdziwa rodzina, pomagać sobie i wspólnie się wspierać.
Przygotowania do Wigilii polegały na dokładnym zaplanowaniu wszystkich działań i powołaniu grup uczniów odpowiedzialnych za ich wykonanie. Aby nadać prawdziwie uroczysty charakter Wigilii, udekorowaliśmy salę wykonanym
i własnoręcznie ozdobami świątecznymi oraz ułożyliśmy na ścianie choinkę z sosnowych gałęzi. Postanowiliśmy również zaprosić na Wigilię gości, a mianowicie tych nauczycieli, którzy nie są wychowawcami klas oraz panią dyrektor szkoły. W tym celu uczniowie wykonali zaproszenia świąteczne i wręczyli je wcześniej wymienionym osobom. Skromne potrawy wigilijne przygotowali uczniowie w domach z pomocą rodziców, a stoły w dniu Wigilii przystroiliśmy bardzo świątecznie. Uroczyste spędzenie Wigilii było klasowa tradycją.
Wycieczki Klasowe
Wraz z młodzieżą zorganizowaliśmy wycieczki klasowe do kina, muzeum, teatru, na pokazy chemiczne oraz wycieczkę zagraniczną do Chorwacji i Bułgarii. Przygotowanie cechowała współpraca, ponieważ wspólnie wybieraliśmy repertuar i trasę wycieczek.
Starałam się przynajmniej raz do roku być z młodzieżą w teatrze lub kinie. Zwiedzaliśmy również wystawy w Muzeum Regionalnym w Kozienicach i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Wyjazd na pokazy chemiczne do Lublina także cieszył się dużym uznaniem i zawsze był odbierany bardzo pozytywnie, gdyż młodzież mogła zobaczyć „teorię w akcji”, dla wielu z nich był to tez pierwszy kontakt z uczelnią wyższą, bowiem pokazy organizowane były przez Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
W czerwcu 2013 byłam z młodzieżą na wycieczce w Chorwacji celem której było poznanie kultury, zwyczajów i najpiękniejszych zakątków tego kraju, także skorzystanie z ciepłych morskich kąpieli.

W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 współtworzyłam Zespół do współpracy z Politechniką Warszawską.

W 2013 r. nasza placówka podpisała porozumienie o sprawowaniu patronatu z Politechniką Warszawską. W związku z porozumieniem został utworzony zespół w skład którego wchodzili nauczyciele matematyki, fizyki i chemii. Nasza współpraca polegała na wymianie doświadczeń z wykładowcami a także na wyjazdach naszej młodzieży na wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, odbywające się na Politechnice Warszawskiej. Chętnie również gościliśmy wykładowców i studentów w naszej placówce. Pozwoliło to na przedstawienie ciekawych wykładów i doświadczeń szerszej grupie licealistów.

Wspólnie z nauczycielem biologii panią dr Anną Przerwą-Bieniek zorganizowałyśmy konkurs biologiczno-chemiczny dla młodzieży gimnazjalnej z powiatu kozienickiego (maj-czerwiec 2015 r.)

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY
SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH
NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI,
INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI
PODMIOTAMI
(§ 8 ust.2 pkt 4e)

Realizując zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze systematycznie, współdziałam z innymi osobami wykonując zadania na rzecz oświaty. W tym celu współpracuję z wieloma organizacjami i instytucjami:

Pedagog Szkolny
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Wspólnie kierowaliśmy uczniów z trudnościami w prawidłowym przyswajaniu materiału dydaktycznego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Korzystałam z porad dotyczących: uzależnień oraz agresji wśród młodzieży, pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, pomocy uczniom z biednych rodzin, gromadzenia danych o warunkach bytowych uczniów oraz informacji z wybranych zagadnień pedagogiki i psychologii.

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
Utrzymuję stały kontakt z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
w Kozienicach. Mam możliwość fachowego przebadania uczniów przez specjalistów z różnych dziedzin i otrzymania rzetelnej diagnozy oraz wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem.

Ogród Jordanowski i Dom Kultury w Kozienicach
Z mojej inicjatywy moi wychowankowie w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęli działalność w wolontariacie, odwiedzając dzieci z rodzin ubogich lub zaniedbanych i pomagając im w odrabianiu prac domowych oraz wykorzystaniu wolnego czasu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kozienicach
Do Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozienicach im Ks. Franciszka Siarczyńskiego organizuję wycieczki na godzinie wychowawczej, aby zapoznać uczniów z pracą biblioteki, z księgozbiorem podręcznym i tym, który można wypożyczyć do domu. Wraz z młodzieżą bierzemy często udział w różnych wystawach organizowanych przez bibliotekę. Młodzież bierze udział w wieczorkach poetyckich, zarówno jako publiczność, jak i uczestnicy. Poprzez takie działania chciałabym krzewić wśród uczniów idee pomocy innym, patriotyzm i chęć sięgania po książki.

Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach.
Wspólnie z uczniami liceum, zaangażowanymi w wolontariat, współdziałamy na rzecz osób potrzebujących pomocy. Organizujemy spotkania z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach, które stanowią doskonałą lekcję tolerancji i wrażliwości dla młodzieży, natomiast dla pensjonariuszy są ulgą i pociechą w ich codziennym życiu. Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej przedstawiamy spektakle teatralne, zanosimy karty i stroiki świąteczne, wykonywane przez uczniów naszej szkoły. Moi wychowankowie mieli okazję poznać specyfikę pracy z ludźmi starszymi, często niedołężnymi czy też niepełnosprawnymi, zostali wdrożeni do właściwych zachowań pozbawionych niepotrzebnej nadopiekuńczości, a nacechowanych zainteresowaniem i umiejętnością wspierania innych.

Komenda Powiatowa Policji
Na lekcjach wychowawczych i zebraniach rodzicielskich, przeprowadzane były, przez specjalistę do spraw nieletnich i prewencji kryminalnej, liczne prelekcje na temat zapobiegania patologiom społecznym, zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach oraz bezpieczeństwa na drogach.

UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ
W PRACY ZAWODOWEJ
(§ ust. 2 pkt 4f)

W ciągu 10 lat pracy zawodowej stale dbałam o ulepszanie warsztatu i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zdobyłam nowe wartości i umiejętności, które wpływały na podnoszenie jakości mojej pracy. Uczniowie przygotowywani przeze mnie do konkursów byli laureatami rozgrywek na etapie szkolnym, prezentowali także swoje umiejętności w konkursach powiatowych i okręgowych. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymałam w roku 2012 i 2014 nagrodę Dyrektora Szkoły, a w 2011 nagrodę Starosty Powiatu. Na uwagę dyrektora zasłużyła moja działalność społeczna:
Organizacja czasu wolnego ucznia – wychowankowie uczestnicząc w różnych formach zajęć pozalekcyjnych zostali wdrożeni do pożytecznego spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, co służy ich wszechstronnemu rozwojowi i bezpośrednio wpływa na poziom ich bezpieczeństwa po zajęciach lekcyjnych,
Owocna współpraca z rodzicami – rodzice włączani przeze mnie do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych są związani emocjonalnie ze szkołą, do której uczęszczają ich dzieci, stale uczestniczą w realizacji zadań zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły,
Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce – uczniowie uczestniczyli w konkursach szkolnych i zewnętrznych, mistrzostwach i olimpiadach, wielokrotnie zajmując czołowe miejsca,
Od kilku lat jestem zaangażowana w ścisłą współpracę i organizację Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy, organizując wspólnie z -Rejonowym Związkiem Polskiego Czerwonego Krzyża etap rejonowy tych mistrzostw,
Dbanie o wygląd estetyczny szkoły – wiele pracy i wysiłku włożyłam w wykończenie plansz, gazetek w pracowni chemicznej, jak i wielu pomocy chemicznych,
Od kilku lat jestem zaangażowana w ścisłą współpracę i organizację Regionalnego Konkursu Chemicznego, organizując etap szkolny konkursu.
W czasie trwania stażu ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z wynikiem bardzo dobrym. Kierunek studiów: edukacja dla bezpieczeństwa,
W czasie trwania stażu ukończyłam 30-godzinne szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
W czasie trwania stażu ukończyłam seminaria prowadzone przez Instytut Szkolenia GOWRK.PL o tematyce:
Kreowanie wizerunku szkoły w trakcie niżu demograficznego,
Ocenianie wspierające,
Techniki motywacji uczniów – jak sprawić, by chciało im się uczyć?
W czasie trwania stażu ukończyłam szkolenie pt. „Zarządzanie wizerunkiem placówki – rekrutacja na 5!”

Przedsięwzięciem, które zaplanowałam i nie zrealizowałam jest kurs na egzaminatora. Zakończenie stażu nie oznacza końca moich działań i mojego rozwoju zawodowego. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się zrealizować i to zadanie. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH
LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI,
TYPU I RODZAJU SZKOŁY
(§ 8 ust.2 pkt 5)

Nauczyciel ogrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia. Powinien on stwarzać warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. Szczególnie ważnym zadaniem jest podejmowanie przez niego działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów lub między uczniami a innymi członkami środowiska społecznego. Nie mniej istotnym jest umiejętność udzielania pomocy z przypadkach występowania trudności w nauce, które mają różne i często bardzo złożone podłoże.
Trudności edukacyjne i wychowawcze są codziennością naszej pracy, a umiejętność radzenia sobie z nimi jest wyznacznikiem wartości naszego warsztatu pracy, osobowości i profesjonalizmu.
Nie mniej ważnym elementem jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w społeczeństwie i pełnienia ważnych ról społecznych.
Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem szkoły w celu rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych.
Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów z pozostałych klas. W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, z czego uczniowie chętnie korzystali poprawiając tym samym swoje wyniki.
W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązywać sytuacje konfliktowe, służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem.
Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w problemy moich wychowanków i w możliwie największym stopniu zaangażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły.
Moim priorytetem było uświadamianie im, że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ.
Aby osiągnąć zamierzony cel, skłaniałam uczniów do rozmowy na wszelkie interesujące tematy. Mieli oni również możliwość wybierania zagadnień poruszanych podczas godzin wychowawczych, co generowało poczucie współdecydowania o ważnych dla nas sprawach.
Dodatkowo, dokonałam analizy dwóch przypadków wychowawczych.
Opis i analiza przypadku uczennicy sprawiającej problemy wychowawcze.
Opis i analiza przypadku uczniów mających trudności w nauce.
Ustaliłam metody pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemów, współpracując z rodzicami i innymi nauczycielami, następnie wyciągnęłam stosowne wnioski. Pomogło mi to lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie często napotykamy w naszej pracy, a które zdarza się nam ignorować. Wnioski, do których doszłam analizując wspomniane zachowania, stały się dla mnie cennym źródłem w mojej przyszłej pracy w szkole.

PODSUMOWANIE
Kończąc swoje sprawozdanie pragnę stwierdzić, że zadania które umieściłam w planie awansu zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane w trakcie odbywania mojego stażu. Do ich realizacji w dużym stopniu przyczyniło się uzyskanie wsparcia ze strony Dyrektora i współpracowników. Myślę, że owocnie udało mi się przepracować ten czas i mam nadzieję, że moje działania podjęte w celu podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły przyniosły i nadal przynosić będą pożądane efekty. Starałam się pracować systematycznie, być otwartą dla uczniów, tak organizować proces kształcenia, by rozwijać zainteresowania, inicjatywę oraz samodzielne myślenie moich wychowanków.
Starałam się pracować metodami aktywizującymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy, jakie posiada szkoła oraz tych wykonanych przeze mnie. W swojej pracy wykorzystałam metody, formy i techniki pracy, które umożliwiały wszechstronny rozwój ucznia.
W czasie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia przede mną reforma edukacji. Pracowałam w oparciu o nową podstawę programową. Zawsze byłam i jestem otwarta na nowości dydaktyczne i metodyczne. Poszerzyłam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Dzieliłam się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Podejmowałam i realizowałam zadania wykraczające poza obowiązki służbowe.
Zakończenie stażu nie oznacza jednak końca. Nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, by stawać się coraz lepszy nauczycielem - przewodnikiem po trudnych ścieżkach wiedzy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.