X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28548
Przesłano:

Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego przed komisją

Powiedz, a zapomnę,
pokaż, a zapamiętam,
pozwól przeżyć, a zrozumiem”.
Konfucjusz

Autoprezentacja

Grażyna Kurek
nauczyciel kontraktowy geografii i biblioteki szkolnej
ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

okres stażu: 13 września 2007 r. – 30 listopada 2011 r.

Nazywam się Grażyna Kurek, jestem nauczycielem geografii i biblioteki szkolnej z dziewięcioletnim stażem pracy. Moją karierę zawodową rozpoczęłam w szkole w Polsce, gdzie pracowałam jako nauczyciel przyrody w szkole podstawowej oraz geografii w gimnazjuM i liceum ogólnokształcącym. Sześć ostatnich lat pracy łączy mnie ze Szkolnym Punktem Konsultacyjnym im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie.

Starałam się, by opracowany przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły, mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy, jeszcze skuteczniejszego oddziaływania na uczniów i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Poniżej znajdą Państwo przykłady realizowanych przeze mnie działań, które potwierdzają spełnienie wymagań do uzyskania stopnia awansu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

•Współpracowałam z opiekunem stażu.

•Dzieliłam się moją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, korzystałam z ich doświadczeń.

•Aktywnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego.

•Podczas pracy dydaktycznej z uczniem wykorzystywałam różnorodne metody aktywizujące.

•Tworzyłam z uczniami projekty edukacyjne (m. in.: „Mój region – moja mała ojczyzna”, „Miasta polskie“, „Szkolny Międzynarodowy Periodyk Internetowy e-zin).

•Opracowałam słowniczki pojęć geograficznych, stworzyłam autorskie karty pracy.

•Modyfikowałam programy nauczania i przygotowałam plany wynikowe.

•Dokonywałam autoanalizy i oceny własnych działań, przeprowadzałam ankiety wśród uczniów na temat mojej pracy.

•Organizowałam własny warsztat pracy.

•Prowadziłam dokumentację dydaktyczną, dokumentowałam swój dorobek stażu.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

•Współpracowałam z rodzicami uczniów, prowadziłam lekcje otwarte.

•W pracy wychowawczej zasięgałam opinii psychologa współpracującego ze szkołą.

•Indywidualizowałam system nauczania wypracowując metody pracy z uczniem słabym i zdolnym.

•Kształciłam wśród uczniów poczucie godności narodowej i dumy z bycia Polakiem, współorganizowałam imprezy integrujące społeczność szkolną..

•Organizowałam wycieczki szkolne oraz poprowadziłam uczniowską wymianę międzyszkolną ze Szkołą Polską w Atenach.

•Inspirowałam uczniów do rozwijania zainteresowań, organizując konkursy szkolne i przygotowując ich do konkursów pozaszkolnych.

•Wzbogacałam treści nauczania o problemy polskiej emigracji we Włoszech oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

•Tworzyłam scenariusze lekcji tak, by uczniowie mogli korzystać z wiedzy wyniesionej ze szkół włoskich oraz doświadczeń ich codziennego życia.

III. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy
technologii komputerowej i informacyjnej

•Korzystam z komputera i Internetu w procesie samokształcenia, tworzyłam sprawdziany, testy, materiały do lekcji, dokumentacje szkolną.

•Wykorzystywałam komputer na lekcji oraz zachęcałam uczniów do korzystania z technologii komputerowej w domu

•Zadawałam uczniom zadania, które pozwały im na ćwiczenie umiejętności selekcji i syntezy zdobytych z Internetu informacji

•W czasie lekcji wykorzystywałam programy multimedialne oraz narzędzia platformy edukacyjnej Moodle

•Korzystałam z komputera i Internetu w pracach prowadzonych w bibliotece szkolnej .
•Wykorzystywałam komunikatory do kontaktów z uczniami, ich rodzicami, kierownikiem Szkoły i innymi nauczycielami.

•Wysyłałam uczniom nieobecnym na zajęciach, materiały wykorzystywane podczas lekcji.

•Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego i aktualizowałam wiedzę.

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zdobytą wiedzę z tego zakresu stosowałam m.in.: do:

•Motywowania i wspierania uczniów w rozwoju;
•Pracy z uczniem dyslektycznym, uczniem mającym ADHD;
•Pracy uczniów w grupie;
•Przeciwdziałania agresji wśród uczniów i postępowania w sytuacjach konfliktowych;
•Budowania pozytywnych relacji z rodzicami uczniów;
•Przygotowania panelu do dyskusji na szkoleniu podczas Rad Pedagogicznych;
•Tworzenia projektu drogą internetową.;
•Przeprowadzenia reinwentaryzacji księgozbioru

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

•Właściwie realizowałam wymogi awansu zawodowego, sporządzałam dokumentację i przygotowałam się do egzaminu.

•Znajomość dokumentów regulujących pracę szkoły dała mi podstawy do właściwego i aktywnego angażowania się w realizację zadań

•Odpowiednie rozporządzenia MEN dały mi obraz zmian jakie zachodzą w szkolnictwie polskim poza granicami kraju.

•Poznałam przepisy o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wycieczek szkolnych.

•Współpracowałam z Radą Rodziców .

•Zgodnie z przepisami prowadziłam wszelkie prace w bibliotece szkolnej.

•Stosując się do odpowiednich przepisów prowadziłam dokumentację szkolną.

Wnioski:

Okres stażu był dla mnie sprawdzianem kompetencji zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych. Dążyłam do tego, aby podejmowane przeze mnie działania wynikały przede wszystkim z potrzeb uczniów i rodziców oraz specyfiki szkoły w jakiej pracuję.. Udało mi się zrealizować ujęte w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, ale także przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Bardzo ważną kwestią okazał się dobrze przemyślany i przygotowany plan pracy, jak również konsekwencja i systematyczność w działaniu.
Kończący się okres stażu skłonił mnie do wyciągnięcia wniosków, które z pewnością wykorzystam w dalszej pracy. W niedalekiej przyszłości, gdy tylko będzie to możliwe, zamierzam podjąć starania o kolejny stopień awansu zawodowego, odbyć różnorodne kursy nadające mi nowe kwalifikacje oraz rozpocząć studia podyplomowe.

Praca w tej placówce jest dla mnie cennym doświadczeniem. Uświadomiła mi jak ważne jest kształcenie i umacnianie w uczniach świadomości i dumy z bycia Polakiem, z bycia Europejczykiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.