X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28633
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Ilona Hillenberg
Placówka: Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Im. J. Pawła II w Świebodzicach, ul. Księcia Bolka 17
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne, język angielski
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2015r.
§7 ust.2 pkt 1 ( Dz. U z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Zadanie Formy realizacji Termin Dokumenty potwierdzające
1.Zapoznanie
z procedurą awansu zawodowego. • Zapoznanie z dokumentacją IX.2012r. Plan rozwoju zawodowego
2.Ukończenie instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form doskonalenia zawodowego podnoszących moje kompetencje
i umiejętności.
• Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia nauczycieli.
• Podjęcie studiów podyplomowych Certyfikaty
Zaświadczenia
3.Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych • Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka angielskiego
4.Systematyczna współpraca z opiekunem stażu. • złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, - opracowałam kontrakt i harmonogram wspólnych działań
• opracowanie planu rozwoju zawodowego uwzględniając wskazówki opiekuna stażu
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
• uczestniczenie w spotkaniach z opiekunem stażu
• sporządzanie notatek ze spotkań
• uczestniczenie w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli:
• Prowadzenie zajęć dla opiekuna stażu IX.2012r. Kontrakt,
harmonogram działań

5.Uczestniczenie
w WDN. • Aktywny i systematyczny udział w WDN Cały okres stażu Zaświadczenia
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy. • Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, bogacenie doświadczenia praktycznego i teoretycznego. Cały okres stażu Materiały, pomoce dydaktyczne
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. • Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
• Samodzielnie opracowywanie planów pracy dydaktyczno – wychowawczej, planów współpracy z rodzicami.
Cały okres stażu Dokumentacja przedszkolna
8. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. •
§7 ust.2 pkt2 ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadanie Formy realizacji Termin Dokumenty potwierdzające
1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. Współpraca z rodzicami poprzez:
• Zebrania z rodzicami
• Przeprowadzenie konsultacji i rozmów indywidualnych z rodzicami wg harmonogramu
• Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych z rodzicami np.: w postaci występów
• Prowadzenie „Kącika Edukacyjnego” dla rodziców
Cały okres stażu Plan współpracy z rodzicami.
Listy obecności z zebrań.
Protokoły z zebrań z rodzicami.

2.Diagnozowanie
i rozwijanie zainteresowań dzieci. • Obserwacja i diagnoza umiejętności dzieci Cały okres stażu Indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.
3.Współpraca ze specjalistycznymi poradniami i specjalistami. • Opracowywanie opinii o dzieciach wymagających dodatkowych konsultacji oraz pracy ze specjalistami
• Konsultacje indywidualne Cały okres stażu Opinie do PPP
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. • Współpraca z instytucjami i przedstawicielami zawodów Cały okres stażu Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym.

5. Pozyskiwane środków materialne na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki. • Konsultacje z rodzicami, sugerowanie rodzicom potrzeb dzieci i sposobów ulepszenia funkcjonowania placówki. Cały okres stażu Podziękowania Dyplomy dla rodziców
6. Prowadzenie pracy kompensacyjno – wyrównawczej dla dzieci z trudnościami. • Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi wymagającymi kompensacji
w różnych obszarach rozwoju. Cały okres stażu Dziennik zajęć
7. Prowadzenie pracy z dziećmi zdolnymi. • Prowadzenie warsztatów plastycznych, muzycznych, teatralnych. Cały okres stażu Dziennik zajęć
8. Organizowanie i przygotowywałam imprezy i uroczystości przedszkolne. • Opracowanie scenariuszy uroczystości, imprez grupowych, przedszkolnych.
• Przygotowanie i wykonanie dekoracji
• Prowadzenie imprez, przygotowanie dzieci do występów na forum przedszkola Cały okres stażu Scenariusze zajęć, arkusze podsumowania pracy nauczyciela
www przedszkola
9. Współpraca z innymi nauczycielami • Prowadzenie zajęć koleżeńskich i integracyjnych z innymi grupami przedszkolnymi
• Wymiana scenariuszy zajęć i doświadczeń zawodowych Cały okres stażu Dziennik zajęć
10. Wdrażanie nowatorskie form pracy z dziećmi. • Prowadzenie zajęć i zabaw z wykorzystaniem środków multimedialnych Cały okres stażu Dziennik zajęć
www

§7 ust.2 pkt3 ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadanie Formy realizacji Termin Dokumenty potwierdzające
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. • Opracowywanie, drukowanie dokumentacji za pomocą komputera
• Nagrywanie płyt CD z muzyką i zdjęciami
Cały okres stażu
Np.: Plany pracy dyd – wych.
Plany współpracy
Arkusze obserwacji
2.Aktualizowanie strony internetowej przedszkola. • Opracowywanie comiesięcznych kronik grupowych, okolicznościowych artykułów i fotorelacji z wydarzeń grupowych i przedszkolnych Cały okres stażu www przedszkola
3. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego na jednym z portali internetowych • Umieszczenie planu rozwoju zawodowego na jednym z portali internetowych w celu Cały okres stażu www.edux.pl
4. Prowadzenie korespondencji mailowej. • Prowadziłam służbowa korespondencję mailową w celu wymiany informacji z dyrektorem, współpracownikami i rodzicami, organizatorami konkursów i wydawnictwami edukacyjnymi. Cały okres stażu www przedszkola
e-mail służbowy
5. Opracowanie prezentacji – sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. • Opracowanie prezentacji przy użyciu programu komputerowego Power Point Sprawozdanie z realizacji stażu

§7 ust.2 pkt4 ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela
Zadanie Formy realizacji Termin Dokumenty potwierdzające
1.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
2.Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
• Rozpoznanie problemów dotyczących dzieci indywidulanie i podejmowanie działań naprawczych. Praca z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych;- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Cały okres stażu Dziennik zajęć, programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci

3.Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej • Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną. Cały okres stażu Scenariusze zajęć

4. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców • Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych. Cały okres stażu Protokoły z zebrań

5. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach • Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami. Cały okres stażu
6. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej • Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki, sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.
Cały okres stażu

§7 ust.2 pkt5 ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zadanie Formy realizacji Termin Dokumenty potwierdzające
1.Analiza przepisów prawa oświatowego
Analiza przepisów prawa systemu oświaty poprzez zapoznanie się z w/w dokumentami. Cały okres stażu Notatki własne, kserokopie wybranych przepisów prawa.
2.Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela Opiniowałam i zatwierdzałam dokumenty jako członek Rady Pedagogicznej
Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Programy autorskie. Cały okres stażu Notatki własne, kserokopie wybranej literatury
3.Aktualizacja znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
• Przepisy BHP podczas wycieczek pieszych i autokarowych, zabaw w ogrodzie przedszkolnym itp. Cały okres stażu Artykuły i fotorelacje na www przedszkola.
Dokumentacja przedszkolna
4.Aktualizacja wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku.
• Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Cały okres stażu Biblioteczka własna
5.Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka • Aktualizacja Kodeksu Przedszkolaka. IX 2012-2015 Kodeks Przedszkolaka
Kodeks grupowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.