X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28648
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Anna Adamczewska
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Barczewie
Dyrektor: mgr Aleksandra Molska
Opiekun stażu: mgr Anita Szewczyk
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2015r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

L. p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin realizacji
1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
• Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
IX 2014
2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
• Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem

IX 2014
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
3.
Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
• Obserwacja
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Organizacja zajęć własnych
• Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
• Plany miesięczne
okres stażu
4.
Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
• Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
• Dziennik zajęć
• Karty obserwacji
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania
IX 2014
5.
Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola w Barczewie
• Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programu rozwoju placówki, programów autorskich dopuszczonych do użytku, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej
• Notatki własne
IX – X 2014
6.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
• Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
• Udział w instruktażu
• Udział w szkoleniu BHP
• Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

• Potwierdzenie odbycia instruktażu
• Potwierdzenie odbycia szkolenia
IX 2014 – V
2015

zależny od harmonogramu szkoleń BHP
7.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań
• Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN
• Listy obecności
• Zaświadczenia
okres stażu
8.
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć
• Teczka stażysty
okres stażu
9.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
• Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza
• Sprawozdanie z realizacji całego stażu
II 2015

V 2015
10.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
• Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
• Wniosek
• Dokumentacja stażu
1.05.2015
§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
11.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
• Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii
raz w miesiącu
12.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
• Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
• Autorefleksja
raz w miesiącu
13.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN
• Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
cały okres stażu
14.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej
• Spis literatury metodyczno - pedagogicznej
w ciągu stażu
15.
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
• Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
cały okres stażu
16.
Wymiana doświadczeń
• Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
• Notatki
• Zajęcia otwarte dla rodziców
w ciągu stażu
§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
17.
Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza
• Prowadzenie kart obserwacji
• Karty obserwacji dziecka
okres stażu
18.
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
• Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)
• Karta Informacyjna Dziecka
• Notatki własne
okres stażu
19.
Współpraca z rodzicami
• Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
• Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna
okres stażu
20.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
• Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
• Notatki własne
• Rejestr pozycji
okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
21.
Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
• Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków
• Notatki, spostrzeżenia
IX 2014
22.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
• Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
• Teczka stażysty
w ciągu stażu
ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI
23.
Zadania związane z planem rocznym przedszkola
• Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Pożegnanie starszaków
• Dekoracja przedszkola
• Notatki, scenariusze, zdjęcia
okres stażu
24.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
• Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce
• Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów
okres stażu
25.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
• Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www
• Zaświadczenia, spis literatury, stron www
okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.