X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28631
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Joanna Maniak-Adamczyk

nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
w Lublinie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1.IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Maniak-Adamczyk
2. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2011
3.STAŻ PRACY: 13 lat
4.STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany
5.POSIADANE KWALIFIKACJE: -studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
-tytuł licencjata filologii angielskiej
-uzupełniające studia magisterskie: filologia angielska

6.TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z PROJEKTEM PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO: wrzesień 2012
7. TERMIN ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:..............
8. DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2015 r.
9. TERMIN DOKONANIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO:.................
10. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:...........

CELE:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
2. Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej;
3. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1

Poznać procedurę awansu zawodowego i przygotować plan rozwoju

-Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego

-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

-Sporządzenie planu rozwoju zawodowego

-Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym

- Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu

sierpień/wrzesień 2012

wrzesień 2012

wrzesień 2012

okres stażu

okres stażu

Rejestr aktów prawa oświatowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły

Wydruki z Internetu
( strony MEN)

2

Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego

-Gromadzenie dokumentacji
-Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
-Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

okres stażu

czerwiec 2015

Teczka Awans zawodowy

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

3

Opracować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

czerwiec 2015

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

Doskonalić własny warsztat pracy i metody pracy pedagogicznej
- Konstruowanie planu pracy zespołu przedmiotowego
- Korekty Przedmiotowego systemu Oceniania

-Aktywny udział w różnorodnych formach
doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela
i szkoły( kursy, warsztaty, seminaria, konsultacje z metodykiem)
-Uczestniczenie w różnych formach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
( szkoleniowe rady pedagogiczne)
-Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej
-Samodzielne studiowanie literatury fachowej
-Przygotowanie uczniów do udziału w ogólnopolskich
i międzyszkolnych konkursach z języka angielskiego oraz organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych

-Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
- Organizowanie kółek zainteresowań i zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych

wrzesień każdego roku
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Plan pracy zespołu
PSO
Zaświadczenia
Przykładowe pomoce, zdjęcia,
Bibliografia
Potwierdzenia, podziękowania
oraz sprawozdania
Sprawozdania, potwierdzenie dyrektora

2

Opracować narzędzia badawcze do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej

- Konstruowanie testów z języka angielskiego dla klas
I-VI
- Badanie wyników nauczania w klasach III-VI
-Konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy
dydaktycznej

Okres stażu
Przykładowe testy
Druki ankiet
3

Brać czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów wewnętrznych organizowanych przez OKE

- Udział w przebiegu egzaminów zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły

Zgodnie z przydziałem czynności
Potwierdzenie dyrektora

4

Współpracować z rodzicami

-Udział w zebraniach oraz konsultacjach
- Współpraca z rodzicami w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
-Rozmowy indywidualne( postępy w nauce, zachowanie, problemy wychowawcze)

Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Zeszyt kontaktów indywidualnych z rodzicami

5

Działać w każdy inny sposób na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły
-Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę, promocja szkoły w środowisku
( Dni ‘Drzwi Otwartych’, uroczystości szkolne i in.)
- Współpraca z Samorządem , Klubem Młodego Europejczyka i Radą Rodziców

Okres stażu
Sprawozdania, potwierdzenia,
Zdjęcia
bibliografia

§ 8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1
Wykorzystywać umiejętność stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela

-Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu
dokumentacji szkolnej( sprawozdania, dokumentacja stażu, dziennik elektroniczny, plan pracy zespołu nauczycieli języka angielskiego i in.)
- Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole( testy, karty pracy, prezentacje multimedialne)
-Wykorzystanie komputera do przygotowania gazetek ściennych, wykonania dyplomów, podziękowań
-Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas lekcji( prowadzenie zajęć w sali komputerowej, wykorzystanie tablicy interaktywnej)oraz w przygotowaniu zajęć( słowniki multimedialne, komputerowe programy edukacyjne)
- Wykorzystanie Internetu do kontaktów z innymi nauczycielami, dyrektorem( zarządzenia, sprawozdania), wydawnictwami metodycznymi( konkursy, bieżąca korespondencja )
- Kursy internetowe z zakresu metodyki nauczania

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Przykładowe dokumenty
Przykładowe pomoce
Zdjęcia
Przykładowe scenariusze lekcji
Zaświadczenia
Zaświadczenia§ 8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1

Dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

- Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych oraz lekcji koleżeńskich
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
-Opieka nad studentami odbywającymi praktykę pedagogiczną
- Udział w spotkaniach rady pedagogicznej
-Praca w zespołach wychowawczych

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie
Potwierdzenia

2

Pełnić funkcję przewodniczącego zespołu nauczycieli języka angielskiego

- Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń podczas spotkań zespołu
-Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń lub samodzielnej lektury

Okres stażu

Sprawozdanie z pracy zespołu

3
Opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy
- Przygotowanie i opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz przykładowych scenariuszy zajęć

Okres stażu

Adres strony z zamieszczoną publikacją, potwierdzenie§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą
społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1

Opracować i wdrożyć program kółka języka angielskiego dostosowanego do potrzeb i zainteresowań uczniów

- Opracowanie programu koła języka angielskiego

- Ewaluacja działań na kółku

Okres stażu

- Program koła języka angielskiego

- Dziennik zajęć koła
( Dziennik zajęć KN)

2

Opracować i wdrożyć program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów mających problemy w nauce

- Opracowanie programu zajęć wyrównawczych
- Ewaluacja działań

Okres stażu

- Program zajęć wyrównawczych
- Dziennik zajęć
( Dziennik KN)

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych. wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1

Podejmować działania mające na celu promowanie szkoły w środowisku

- Angażowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich.

- Organizacja konkursów na terenie szkoły

-Włączanie się w organizację imprez wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych.

Okres stażu
Według harmonogramu imprez na dany rok szkolny przez cały okres stażu

Dyplomy, podziękowania, potwierdzenia dyrektora szkoły
sprawozdania, dokumentacja fotograficzna.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI


1
Współpracować z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
- Współpraca z wydawnictwami językowymi, doradcą metodycznym oraz American Corner( Centrum Kultury Amerykańskiej) i British Council( Biblioteka Brytyjska)
- Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły: Samorządem Uczniowskim, Klubem Młodego Europejczyka, Radą Rodziców
- Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz PPP
( opinie)

Okres stażu
Opis współpracy, zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia.
Opis lub potwierdzenie współpracy, podziękowania.

2
Realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze nauczyciela – wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom
- Imprezy szkolne( dyskoteki, zabawa choinkowa, Andrzejki i in.)
- Wycieczki przedmiotowe i in.
- Uwzględnienie podczas planowania zajęć lekcyjnych ćwiczeń pozwalających uczniom opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, upodobaniach oraz poznać kolegów/ koleżanki z grupy
- Rozpoznawanie trudnej sytuacji uczniów( kontakty z innymi nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, rodzicami)
- Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1

Rozpoznawać i rozwiązywać pojawiające się w szkole problemy edukacyjne i wychowawcze

- Współpraca z rodzicami , nauczycielami i wychowawcami( zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne, współpraca w ramach zespołów wychowawczych)
- Analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów
- Ustalenie metod pracy i form pomocy oraz analiza efektów podjętych działań

Okres stażu
-Zeszyt kontaktów z rodzicami, potwierdzenie dyrektora szkoły, dokumentacja szkolna, studium przypadku

Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej.

Joanna Maniak-Adamczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.