X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28628
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2012 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

Zatwierdzam do realizacji

........................................

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przegląd i analiza stosownych przepisów z zakresu prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza dokumentacji szkoły.
Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i portalach internetowych.
Złożenie do Dyrektora Szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie projektu Planu rozwoju zawodowego. VIII 2012 r.

Na bieżąco

IX 2012

IX 2012 Rejestr wybranych ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego.
Orientacja w zmianach i posiadanie aktualnych wiadomości.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Projekt Planu rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
2. Dokumentowanie realizacji Planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego i podwyższanie kwalifikacji Cały okres stażu Portfolio ze zgromadzonymi dokumentami działalności nauczyciela.
3. Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego. Przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych działań z uwzględnieniem ewaluacji.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego V 2015 Opis i analiza konkretnych działań, sprawozdanie.
4. Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy. Aktywny udział w udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnętrznych i zewnętrznych.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły. Cały okres stażu Zaświadczenia z odbytych szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji.
5. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych. Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów.
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji z poziomu nauczania języka polskiego. Cały okres stażu Formularze ankiet, analiza wyników, wnioski dotyczące ewentualnej modyfikacji pracy.
6. Mobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy, czyli praca z uczniem zdolnym. Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach.
Inicjowanie i organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów humanistycznych. Cały okres stażu Podziękowania, dyplomy, prace młodzieży, notatki prasowe.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

7. Kreowanie pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku lokalnym. Jasełka, Festyn zdrowotny „Moda na zdrowie” Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
8. Praca w komisjach egzaminacyjnych. Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego, maturalnego. Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
9. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności. Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Cały okres stażu Opis wykorzystania na lekcji, notatki.
10. Pedagogizacja rodziców. Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów. Cały okres stażu Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
11. Organizacja wycieczek. Wycieczki przedmiotowe (muzea, kino, teatr) w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz staranne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych OKE.
Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z dziedzictwem kulturowym regionu oraz w celu integrowania grupy. Cały okres stażu Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera w pracowni zajęć komputerowych.
Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych i zasobów Internetu.
Wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Cały okres stażu Konspekty lekcji, środki dydaktyczne, karty pracy, testy, prezentacje multimedialne, prace uczniów, rejestr stron internetowych i wykaz multimedialnych środków edukacyjnych, materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.
2. Komputerowe opracowanie materiałów wynikających ze statusu nauczyciela. Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji, związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym.
Opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.
Archiwizowanie danych w formie elektronicznej na CD lub DVD, drukowanie i skanowanie materiałów. Na bieżąco Scenariusze uroczystości szkolnych, wzory dyplomów, zaproszeń, ankiet, podziękowań, rozkłady materiału, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja działalności nauczyciela w trakcie odbywania stażu, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
3. Wykorzystanie Internetu, jako źródła informacji
i narzędzia skutecznej komunikacji. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauczanym przedmiotem i promowanie nowoczesnych technik porozumiewania się. W miarę potrzeb Strony internetowe.
4. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji. Umieszczenie Planu rozwoju zawodowego i sprawozdania na stronie internetowej. V 2015 Certyfikat publikacji lub adres strony www.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. Przygotowanie stosownych dokumentów.
Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę. Według potrzeb Kontrakt, harmonogram konsultacji, wykaz lekcji hospitowanych przez opiekuna i obserwowanych przez stażystę, przykładowe konspekty, projekt oceny, ewaluacja.
2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Aktywne uczestnictwo w pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli języka polskiego. Według potrzeb Potwierdzenie lidera zespołu przedmiotowego.
3. Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z młodzieżą. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli humanistów i udział w lekcjach koleżeńskich. Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze zajęć.
4. Opublikowanie przykładowych materiałów związanych z wykonywanym zawodem. Prezentacja wypracowanych materiałów na edukacyjnych portalach internetowych. Cały okres stażu Adresy stron internetowych.
5. Współpraca z gronem pedagogicznym. Gromadzenie i opracowanie różnorodnych materiałów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.
Współpraca w organizowaniu imprez szkolnych i uroczystości klasowych, konkursów, wewnętrznych sprawdzianów wiadomości i egzaminów. Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych w związku z opieką sprawowaną nad zespołem klasowym. Opracowanie i sukcesywna realizacja Planu pracy wychowawczej
Integracja zespołu klasowego: pogłębianie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów oraz stosunków interpersonalnych panujących wśród wychowanków.
Aktywna współpraca z rodzicami: cykliczne zebrania poświęcone analizie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualne kontakty podyktowane konkretnymi potrzebami. Diagnozowanie sytuacji, opracowanie referatów w ramach pedagogizacji.
Regularna współpraca z pedagogiem szkolnym. Okres pełnienia funkcji wychowawcy Zatwierdzony Plan pracy wychowawcy klasy, ankiety ewaluacyjne, karty wycieczek, fotografie z uroczystości klasowych, kserokopie stron dziennika lekcyjnego, referaty, protokoły spotkań z rodzicami.
2. Wdrażanie metod aktywizujących pracę na lekcji języka polskiego. Aktywizowanie uczniów do pracy zespołowej. Cały okres stażu Plan pracy i wnioski z jego realizacji.
3. Opracowanie programu zajęć koła języka polskiego Opracowanie i wypracowanie do realizacji programu zajęć koła języka polskiego. 2014/2015 Program.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Organizacja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „W hołdzie Janowi Pawłowi II”. Organizacja i przeprowadzenie Konkursu. X 2012
X 2013
X 2014 Regulamin Konkursu.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
2. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji Szkoły. Przygotowywanie programów artystycznych
i współorganizacja szkolnych akademii. Według kalendarza uroczystości szkolnych Dokumentacja fotograficzna.
3. Praca z uczniem słabym. Dostosowywanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia. Cały okres stażu Wpisy w dzienniku lekcyjnym.
4. Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy potrzebującym uczniom. Diagnozowanie środowiska wychowanków. Cały okres stażu Wpisy w dzienniku lekcyjnym.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury. Aktywny udział w imprezach organizowanych przez Dom Kultury Cały okres stażu Potwierdzenie Dyrektora SOK
2. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Sierakowie. Zachęcenie uczniów do korzystania z księgozbioru Biblioteki, przeprowadzenie lekcji bibliotecznej. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektor Biblioteki.
Wpisy w dzienniku lekcyjnym.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną
w Międzychodzie. Praca z uczniem mającym opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Konsultacje w przypadku trudności wychowawczo-dydaktycznych poszczególnych uczniów. Cały okres stażu Opis działań.
4. Współpraca z Muzeum Zamkiem Opalińskich w Sierakowie. Zwiedzanie wystaw tematycznych. Cały okres stażu Zdjęcia, prace uczniów (sprawozdania).
5. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Przygotowanie inscenizacji.
Lekcje z „ciekawymi ludźmi”. Według potrzeb Zdjęcia, wpisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu u rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania o rozwiązywania problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych. Zdiagnozowanie wybranych problemów;
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych;
Podsumowanie oraz wnioski;
Wprowadzeni działań naprawczych. Cały okres stażu Opis przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.