X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28604
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta- mgr Marzena Michniewicz
Miejsce odbywania stażu- Przedszkole Publiczne „ Na akacjowym wzgórzu” w Łagiewnikach
Czas trwania stażu- 01.09.2014- 31.05.2015 r.
Posiadane kwalifikacje- licencjat: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; magister: poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne.
Opiekun stażu- mgr Maria Haładyn

Niniejsze sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów
i zadań.
Z dniem 01.09.2014 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.
Zgodnie z procedurą awansu z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który opracowałam w oparciu o podstawę prawną
1. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) - rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593 – obowiązuje od 8 grudnia 2004 r.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Wymaganie I- Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

Pierwszym podjętym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i podpisałyśmy kontrakt. Kolejno przyjrzałam się organizacji oraz zasadom funkcjonowania placówki, w której odbywam staż. Przeanalizowałam takie dokumenty jak:
- Statut;
- Program wychowawczy;
- Harmonogram uroczystości przedszkolnych;
- Regulamin i procedury;
- Ramowy rozkład dnia.
Zapoznałam się również ze swoimi obowiązkami- zadaniami programowymi i dodatkowymi. Poznałam przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów przedszkola jak: dyrektor, Rada Pedagogiczna.
Rozpoczynając staż jako wychowawca grup dzieci 3 i 4- letnich, zapoznałam się
z obowiązującą dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej oraz dokumentację pracy wychowawczo- dydaktycznej ( miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka, dokumentację współpracy z rodzicami). Podczas stażu prowadziłam również dokumentację zawierającą zaświadczenia i potwierdzenia szkoleń, przedszkolnych imprez oraz scenariusze zajęć, które prowadziłam, i na których byłam jako obserwator. Uczestniczyłam
w szkoleniu BHP i posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Wymaganie II- Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

Pracując w roku szkolnym 2014/2015 w grupach dzieci 3 i 4-letnich przeanalizowałam podstawę programową w oparciu której tworzyłam miesięczne plany pracy. W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia przeprowadzane przez opiekuna stażu oraz gromadziłam scenariusze tych zajęć. Przez okres trwania stażu opracowywałam scenariusze zajęć, które przeprowadzałam
w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola. Zajęcia były poprzedzone rozmową
z opiekunem stażu, a po zajęciu były analizowane zamierzone i osiągnięte cele. Systematycznie korzystałam z konsultacji z opiekunem stażu, oraz pomocy innych koleżanek.
Do zajęć starałam się dobrze przygotowywać wykonując pomoce dydaktyczne ( ilustracje, wycinanki, plansze, stroje), opracowując scenariusze zajęć konsultowałam je wcześniej
z opiekunem stażu pod względem doboru metod, technik stosowanych na zajęciach i wyboru tematyki zajęć.
W celu podniesienia umiejętności prowadzenia zajęć zapewniających właściwą realizację statutowych zadań przedszkola przystąpiłam do następujących szkoleń, kursów:
1. 03.10.2014 r.- Seminarium instruktażowe dla kierowników wycieczek szkolnych;
2. 20-21.02.2015 r. - Warsztaty metodyczne „ Klasyka dla smyka, czyli wesoła muzyka”;
3. 14.03.2015 r. - szkolenie nt. „ Terapia dziecka z autyzmem”
4. 23-24.05.2015 r.- szkolenie nt. „ Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu”.
Podczas trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę studiując literaturę fachową. Wykorzystałam wiedzę z zakresu literatury zawodu taką jak:
- „ Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
- „ W co się bawić z dziećmi” M. Bogdanowicz
- „ Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” Z. Bogdanowicz
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie mojego planu rozwoju, niniejszego sprawozdania oraz scenariusz „ Nocnego Oczekiwania na św. Mikołaja” (www.edux.pl). Przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej ( płyta).
Na bieżąco śledziłam również propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.wsip.com.pl
- www.men.gov.pl
- www.publikacje.edux.pl
- www.szkolnictwo.pl
- www.literka.pl
- www.scholaris.pl
Na pierwszą Radę Szkoleniową opracowałam prezentację multimedialną pt. „ Rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym”, którą przedstawiłam i omówiłam.
Swoje umiejętności multimedialne wykorzystywałam również na zajęciach z dziećmi, ilustrując omawiane konkretne sytuacje. Wielokrotnie dzieci korzystały z tablicy interaktywnej, rozwijając spostrzegawczość, pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny.
Na uroczystości Dnia Babci i Dziadka goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną oraz wysłuchać wypowiedzi wnucząt na ich temat.
Podczas całego stażu aktywnie uczestniczyłam w organizacji imprez przedszkolnych.
W listopadzie współtworzyłam projekt edukacyjny „ Promujemy żywność ekologiczną”, który skierowany był do wszystkich grup w naszym przedszkolu. Celem projektu było uświadomienie dzieciom zagrożeń jakie niesie ze sobą niewłaściwy sposób żywienia, zachęcanie do zdrowego
i racjonalnego odżywiania oraz wyrobienia prawidłowych nawyków żywieniowych.
W grudniu współtworzyłam „ Nocne oczekiwanie na św. Mikołaja”. Wraz z koleżanką opracowałyśmy scenariusz uroczystości, przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy zabawy dla dzieci, które nocowały w przedszkolu.
W styczniu odpowiedzialna byłam za wykonanie dekoracji na uroczystość Dnia Babci i Dziadka.
W marcu przeprowadziłam uroczystość Powitania Wiosny połączoną z Festiwalem Piosenki Wiosennej. Dodatkową atrakcją był mój strój Pani Wiosny.
Przez okres całego stażu odpowiedzialna byłam za tablicę informacyjną dla rodziców, którą na bieżąco aktualizowałam.
Dbałam również o wizerunek szatni i holu wykonując dekorację tematyczną: Jesień, Boże Narodzenie, Wiosna.

Wymaganie III- Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem

Rozpoczynając pracę jako nowy nauczyciel starałam się nawiązać serdeczne kontakty
z dziećmi i ich rodzicami, aby darzyli mnie zaufaniem, co wpływa na jakość mojej mojej pracy.
W trakcie całego roku starałam się jak najwięcej dowiedzieć się o dzieciach z którymi pracuję.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potencjał i zainteresowania. Opracowałam z koleżanką Karty Obserwacji Dziecka
3 i 4- letniego, z wynikami których rodzice zapoznali się podczas zebrań i mogli zaobserwować postępy, jakie poczyniły ich dzieci.
Prowadziłam zebrania z rodzicami, które były protokołowane.
Zachęcałam rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości przedszkolnych takich jak: Zabawa Karnawałowa, Piknik Rodzinny, Dzień Babci i Dziadka.
Podczas tygodniowych zajęć o muzyce, jeden z ojców odwiedził przedszkolaki z bębnami
i zaprezentował swoje hobby.
Organizowałam dzieciom wyjścia do GOKiB w Łagiewnikach i współpracowałam
z osobami pracującymi w bibliotece. Jedno z wyjść dotyczyło twórczości Juliana Tuwima, z którą zaznajamiałam dzieci podczas tygodniowego tematu.
Odwiedziliśmy również pocztę, gdzie dzieci wysłały listy do swoich rodziców. Podczas tego jak i innych wyjść poza teren przedszkola, dbałam o bezpieczeństwo dzieci, zakładając kamizelki odblaskowe. Zwracałam uwagę na bezpieczne poruszanie się po chodniku, chodzenie w parach
i prawidłowe przejście przez jezdnię.
Przeprowadziłam zabawy z dziećmi i ich rodzicami z Grupy Zabawowej, która gościła
w przedszkolu.
Wraz z koleżanką opracowałyśmy i przeprowadziłyśmy zajęcia otwarte dla rodziców. Podczas spotkania rodzice mogli obserwować jak dzieci pracują w przedszkolu.
Przez okres stażu przygotowywałam dzieci do uroczystości przedszkolnych takich jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Przegląd Twórczości Teatralnej, Dzień Mamy i Taty, występ na Dniach Łagiewnik.
Prace plastyczne dzieci, których byłam opiekunem: Kornelia- II miejsce w Konkursie na kartkę świąteczną „ Przyjaciele Renifera Rudolfa”, Staś- III miejsce w Powiatowym Ekologicznym Konkursie Plastycznym „ Jak zrobić z odpadków coś ładnego”.
Podczas stażu uczestniczyłam w trzech wycieczkach przedszkolnych: do Fabryki bombek, gdzie byłam kierownikiem wycieczki, do teatru oraz do Zoo.
Wraz z koleżanką opracowałyśmy i przeprowadziłyśmy uroczystość Dnia Dziecka.

Wymaganie IV- Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Przez okres całego stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności dyrektora lub opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości mojej pracy.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody wspomagające rozwój dzieci: Klanza- pedagogika zabawy, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss, Metoda Dobrego Startu, metoda zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorakie techniki plastyczne.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć sprawiła, że stałam się bardziej otwarta na sugestie, nowe pomysły. Nauczyłam się lepiej słuchać i analizować własne działania.
Wiem jak ważna jest umiejętność oceny własnej pracy, mam świadomość jakich błędów powinnam unikać i na zwracać szczególną uwagę.

Autorefleksja

Pracę w zawodzie zaczęłam gdy byłam studentką II roku. Moje wiadomości i umiejętności dopiero się kształtowały. Wiedziałam, że jest to praca moich marzeń i pomimo młodego wieku nie bałam się wyzwania. Dziewięciomiesięczny staż w Przedszkolu Publicznym w Łagiewnikach przekonał mnie, że zawód nauczyciela to nieustanne samodoskonalenie się , krytyczne ocenianie swoich umiejętności i wiedzy. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Spotkałam się z dużym zrozumieniem i wsparciem ze strony Pani Marii Haładyn- opiekuna stażu oraz Pani Doroty Zarzyckiej- dyrektora placówki, za co serdecznie dziękuję.
Za moje mocne strony uważam zaangażowanie w pracę przedszkola, ciągłą chęć przebywania z dziećmi. Wykazuję również dużą chęć ciągłęgo doskonalenia się oraz wzbogacania własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej, nad którą będę pracowała, jest dobór środków dydaktycznych czy metod pracy.
Działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po ukończeniu stażu zamierzam nadal się doskonalić i podnosić swoje kwalifikację. Chciałabym, aby moje działania stały się atrakcyjniejsze dla dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.