X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28626
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel mianowany: mgr Maria Błaszak
nauczyciel języka polskiego
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Sierakowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.

Wstęp

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 01.09. 2012r. i zgodnie z planem zakończyłam 31.05. 2015r. W czasie 2 lat i 9 miesięcy realizowałam Plan Rozwoju Zawodowego w Szkole Podstawowej w Sierakowie.
W planie tym zostały uwzględnione założenia statutowe szkoły oraz zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły, Programie profilaktycznym, a także w planach pracy realizowanych w szkole w latach 2012 – 2015 oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczno – wychowawczą. Plan przyjęty i zatwierdzony przez dyrektora szkoły uwzględnia również specyfikę i potrzeby placówki.
Celem podjęcia stażu było:
- zdobycie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
- doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- poszerzanie zakresu wiedzy i własnych umiejętności,
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki,
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, a w szczególności:

• opracowanie i wdrażanie programów działań,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną,
• podejmowanie i doskonalenie ewaluacji własnych działań,
• zdobywanie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

& 8 ust. 2 pkt1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu po to, aby właściwie zaplanować swoją pracę .
Przestudiowałam akty prawne regulujące kolejne kroki awansu, sięgając głównie do:
• Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
• strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu poświęconej awansowi nauczycieli.
Śledziłam fachową prasę wyszukując artykuły lub pozycje literackie traktujące o awansie.
Wszelkie komentarze, uwagi, spostrzeżenia oraz nasuwające się refleksje pomogły mi odnieść się do własnych poczynań tak, aby w możliwie jak najszerszym wymiarze uzyskać realizację zaplanowanych wcześniej celów.

Opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który pomógł mi w prowadzeniu stałego monitoringu zadań, ich realizacji, których podjęłam się w czasie trwania stażu.

Podnoszenie umiejętności planowania własnej pracy realizowałam również poprzez coroczne opracowanie planu pracy dydaktycznej oraz wychowawczej i modyfikacji przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego dla wszystkich klas, w których prowadzę zajęcia.

Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy realizowałam poprzez aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jak również udział w licznych szkoleniach, warsztatach oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych, podczas których omawiano aspekty dydaktyczne oraz wychowawcze pracy nauczyciela.

Były to między innymi szkolenia z zakresu:
- „Jak przeciwdziałać skutkom stresu i wypaleniu zawodowemu?”,
- „ Nowa podstawa programowa”,
- „Ochrona danych osobowych; Bezpieczne korzystanie z komputera; Legalne korzystanie z komputera”,
- „Bezpieczeństwo danych osobowych”,
- „Zagrożenie ze strony mediów”,
- „Diagnoza funkcjonalna Dziecka z zaburzeniami rozwoju”,
- „Cyber Pomocy!- szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy”,
- „Kim byłem? Kim jestem? Kim się staję? Zdrowie seksualne integralną częścią zdrowia psychicznego”,
- „Model wspierania uczniów”,
- „ Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole”,
- „Coaching w pracy nauczyciela”,
-„ Współpraca z rodzicami”,
- „Dziecko przewlekle chore w szkole”,
- „Metody aktywizujące i techniki efektywnego uczenia się”,
- udział w projekcie „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć- projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego” ( „Duży, zdolny” – 140h ),
- udział w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Międzychodzkim”,
- udział w warsztatach „ Innowacyjny program rozwijania psychoedukacyjnych kompetencji uczniów”,
- udział w warsztatach w ramach projektu „ Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”, doskonalących umiejętności liderskie umożliwiających skuteczną działalność w środowiskach lokalnych, w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły, w tym w zakresie rozwoju uczniów/uczennic uzdolnionych twórczo i społecznie.
Przeprowadzałam analizę własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych przeze mnie działań dydaktycznych. Wprowadzałam różne formy i metody pracy oraz przeprowadziłam ankiety ewaluacyjne dotyczące satysfakcji z poziomu nauczania języka polskiego.
Pracując z uczniami zdolnymi mobilizowałam ich do pracy a tym samym poszerzałam ich wiedzę i umiejętności, przygotowując dzieci do olimpiad i konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach.
- szkolny i rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego,
- udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym,
- szkolne i powiatowe konkursy recytatorskie ( XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego)
- Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „W hołdzie Janowi Pawłowi II”,
- Ogólnopolskiego konkursu z baśni braci Grimm,
- konkursu „Moja ulubiona postać bajkowa” w Pacanowie.

Przygotowuję i przeprowadzam:
- szkolne eliminacje do Powiatowego Konkursu Ortograficznego,
-ogólnopolskie konkursy „Ortograf” (listopad 2012), „Panda”( kwiecień 2013), „Stypendiada 2012/2013, „Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów”(grudzień 2014).

Starałam się kreować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym poprzez wystawianie jasełek dla OPS w Sierakowie podczas corocznych wigilii dla osób samotnych i podopiecznych tegoż ośrodka oraz w kościele dla parafian.
Pracując z uczniami zdolnymi, zachęcałam ich do rozwijania zdolności i talentów poprzez udział w konkursach przedmiotowych oraz przy redagowaniu gazetki szkolnej „Kaktus” , której byłam opiekunem. Inspirowałam dzieci do poszukiwań ciekawej lektury w księgozbiorze biblioteki szkolnej i miejskiej. Zachęcałam do udziału w apelach i uroczystościach, jakie przygotowywałam. Przez cały okres stażu wykorzystywałam różne aktywizujące metody ( np.: drama, metoda projektów, metoda dyskusji,
burza mózgów, drzewko decyzyjne ).
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach: konkursach, występach, projektach czytelniczych. Udział w konkursach nauczył uczniów zasad prawidłowej rywalizacji i był dla nich szansą zaprezentowania umiejętności. Materiał prezentowany przy wykorzystaniu metod aktywizujących był łatwiej i chętniej przyswajany przez uczniów. Lekcje były ciekawe. Uczniowie mieli możliwość swobodnego wypowiadania się i rozwijania własnej kreatywności.

Od wielu lat jestem członkiem Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia, który co roku organizuje dla mieszkańców festyn o nazwie „Moda na zdrowie”, podczas którego propaguje się zdrowy styl życia i umożliwia badania profilaktyczne. W tym roku miał on odmienną formę ,na sportowo, ponieważ celem jego była pomoc w zbiórce pieniędzy na turnus rehabilitacyjny dla chorego ucznia z naszej szkoły.
Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz zawodowego. Pełniłam rolę przewodniczącego i członka w komisjach sprawdzianu szóstoklasisty.
Samodzielnie pogłębiałam własną wiedzę i umiejętności poprzez studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
Poszerzałam wiedzę z zakresu pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, np.: dyslektykiem, pracy z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym czy dzieckiem , które swoją edukację rozpoczęło za granicą.
Współpracowałam z rodzicami/opiekunami swoich wychowanków poprzez:
- stały kontakt telefoniczny,
- cykliczne spotkania w ramach wywiadówek,
- konsultacje indywidualne,
- zachęcenie rodziców/opiekunów do wzięcia udziału w życiu klasy oraz szkoły (pomoc przy organizowaniu uroczystości klasowych, szkolnych, wycieczek).
Podczas wywiadówek rodzice byli informowani o problemach i zagrożeniach dzieci wynikających z rozwoju cywilizacji i rozpowszechnianych w mass-mediach, dotyczyły one złego odżywiania, skutków nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu i telewizji, agresji wśród rówieśników.
Przez okres trwania stażu pełniłam rolę wychowawcy klasy. Razem z moimi wychowankami czynnie uczestniczyliśmy w akcjach organizowanych przez szkołę oraz różnorodnych uroczystościach klasowych.
Były to między innymi:
• zbiórka nakrętek plastikowych oraz makulatury,
• pomoc zwierzętom ze schroniska,
• adopcja na odległość,
• Dzień Czwartoklasisty,
• organizacja wigilii klasowych, Dnia Chłopaka, Walentynek, Dnia Kobiet,
• udział w projektach czytelniczych.
Dodatkowo przeprowadziłam ankietę mierzącą poziom zadowolenia uczniów tak, aby w jeszcze skuteczniejszy sposób pracować z moimi wychowankami.
Byłam organizatorem oraz opiekunem podczas licznych wycieczek klasowych, między innymi do: Poznania, Międzychodu, Mniszek, Szlakiem Piastowskim, Trójmiasta, Warszawy.
Utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami uczącymi w mojej klasie oraz z pedagogiem szkoły w celu wymiany informacji na temat poszczególnych uczniów, zwracając uwagę na tych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Zacieśnienie współpracy pozwoliło działać w taki sposób, aby eliminować niewłaściwe zachowania uczniów po to, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej.

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową do tworzenia: sprawdzianów, testów kompetencji, ankiet, zadań domowych, pomocy dydaktycznych, sprawozdań, scenariuszy zajęć oraz uroczystości (przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, apel na zakończenie roku szkolnego 2013/2014, zakończenie roku szkolnego szóstoklasistów) oraz niezbędnej dokumentacji szkolnej.
Korzystałam z narzędzi pakietu Office w następujący sposób:
- word: do tworzenia wyżej wymienionych materiałów,
- exel : do obliczeń, w celu opracowywania analizy ankiet w formie diagramów oraz wykresów.,
- power point: w celu stworzenia prezentacji multimedialnych dotyczących rozmaitych zagadnień, między innymi: wycieczek szkolnych organizowanych w mojej klasie.

Przy użyciu komputera opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Systematycznie prowadziłam dokumentację mojego awansu zawodowego, dzięki czemu moja sprawność i zakres posługiwania się komputerem znacznie wzrosły.

Wielokrotnie przekonałam się o tym, że wykorzystanie narzędzi multimedialnych wzmaga aktywność i zaangażowanie uczniów w pracę podczas lekcji.

Na setnej lekcji w danym roku szkolnym, w celu uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć, wykorzystywałam materiały zawierające zestaw krótkich filmików, przygotowanych przez uczniów, co spotkało się z wielkim entuzjazmem.
Uczniowie potrafią posługiwać się technologią komputerową przy opracowywaniu określonych dokumentów. Samodzielnie wykonana przez dzieci praca rozwija ich zainteresowania, inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z komputerem, wdraża do aktywności i doskonali ich umiejętności.

Przygotowywanie i opracowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji i zajęć pozalekcyjnych coraz częściej opiera się na Internecie oraz korzystaniu z informacji tam zamieszczonych. Pogłębiając swoją wiedzę korzystałam z różnych stron internetowych, między innymi: www.awans.net, www.edux.pl , www.literka.pl oraz wielu innych.
Zasoby portali edukacyjnych wykorzystywałam na lekcjach języka polskiego, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Ciekawe i przydatne materiały gromadziłam do dalszego wykorzystywania.

Systematycznie śledziłam publikacje nauczycieli zamieszczane na stronach internetowych oraz wymieniałam doświadczenia drogą elektroniczną.

Umiejętność wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw moich wychowanków.
Jako opiekun gazetki szkolnej „Kaktus” wdrożyłam grupę redakcyjną do korzystania z programów edukacyjnych, dzięki czemu powstały kolejne wydania szkolnego pisemka.
Projektowałam i przygotowywałam plakaty i ulotki informujące o festynie zdrowotnym „Moda na zdrowie”.
Pracowałam w szkolnym zespole ewaluacyjnym, gdzie przygotowywałyśmy narzędzia badawcze i sprawozdanie w wersji elektronicznej na temat wyników sprawdzianu szóstoklasisty.
Korzystałam z encyklopedii multimedialnej i programów edukacyjnych. Dzięki stronom internetowym jestem na bieżąco z przepisami prawa oświatowego.
Opublikowałam plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji na www.edux.pl
Współpracowałam z biblioteką szkolną, w której dzieci korzystały z tablicy interaktywnej oraz komputerów.


& 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego języka polskiego oraz działaniach wychowawczych. Wprowadziłyśmy poprawki do przedmiotowego systemu oceniania, analizowałyśmy nową podstawę programową, na podstawie której przygotowałyśmy wymagania przedmiotowe dla uczniów na poziomie klas IV-VI.
Nieodłącznym elementem działań dydaktyczno–wychowawczych na terenie szkoły oraz poza jej obrębem, była współpraca z innymi nauczycielami oraz wymiana doświadczeń.
Działania te były szczególnie widoczne podczas organizowania oraz czynnego udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych, konkursach, wycieczkach, czy też różnego rodzaju akcjach społecznych.
Bardzo chętnie dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami z „młodszymi” stażem koleżankami, korzystając równie często z rad i wskazówek bardziej doświadczonych ode mnie współpracowników.
Prowadziłam zajęcia otwarte na temat „Przysmaki kuchni świata”, udostępniałam materiały dydaktyczne, z których korzystałam.
Starałam się służyć swoją radą oraz nabytym doświadczeniem, a ewentualną krytykę ograniczać do udzielania konstruktywnych wskazówek.
Systematycznie dzieliłam się nowościami, umiejętnościami informacjami i materiałami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń. Pełniłam rolę organizatora i jurora w szkolnych konkursach przedmiotowych.
Wspólnie z nauczycielami polonistami tworzymy projekty czytelnicze, które cieszą się dużym uznaniem wśród uczniów. Przeczytałam w każdej klasie, w której uczę, książkę Andrzeja Maleszki „Magiczne drzewo. Tajemnica mostu”.
Brałam udział z wychowankami w szkolnych dniach Janusza Korczaka oraz w konkursie wiedzowym na temat wierszy Juliana Tuwima.
Ponadto uczestniczyłam w projekcie czytelniczym w klasie IIb w roku szkolnym 2012/2013 czytając dzieciom fragment książki pt. „Zaczarowana zagroda” Centkiewiczów oraz byłam zaproszona na jego uroczyste podsumowanie.
Byłam członkiem komisji konkursowej „Czy znasz baśnie Ch. Perraulta?”
Chcąc się podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami udostępniłam również na stronie www.edux.pl następujące moje opracowania:
• scenariusz apelu na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 ,
• konspekt lekcji otwartej z języka polskiego.

& 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Co roku ,we wrześniu, opracowywałam wspólnie z wychowawcami innych klas, na tym samym poziomie edukacyjnym, plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny.
Rozszerzałam wiedzę na temat sytuacji rodzinnej uczniów i stosunków interpersonalnych wśród wychowanków poprzez rozmowy indywidualne, obserwacje, współpracę z pedagogiem szkoły, lekcje wychowawcze.
Na lekcjach języka polskiego i wychowawczych starałam się wprowadzać metody aktywizujące i pracę zespołową, a tym samym uczynić uczniów odpowiedzialnymi za swój proces edukacyjny.
Aby naukę w szkole uczynić atrakcyjniejszą i odejść od systemu lekcyjno - klasowego zaproponowałam uczniom udział w zajęciach wyjazdowych, multimedialnych na temat „ Rodzaje gatunków filmowych” , „ Wzór na bohatera” oraz inscenizacje lektur: „Przygody Tomka Sawyera” , „Ten obcy”, „Baśnie Andersena”, „Mity greckie”.
Przygotowałam z koleżanką sztafetę ortograficzną , której celem było połączenie sportu z zadaniami ortograficznymi i ukazanie, że z pisownią polską też można dobrze się bawić.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego przygotowałam scenariusz lekcji dla klas IV-VI, w którym szczególną uwagę zwróciłam na zapożyczenia i wpływ frazeologii na styl języka.
Opracowałam program pracy z uczniem zdolnym w ramach gazetki szkolnej „Kaktus” oraz projekt edukacyjny „Sieraków widziany oczami dzieciaków”, których realizacja nastąpi w roku szkolnym 2015/2016.

& 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Wraz z innymi nauczycielami jestem organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „W hołdzie Janowi Pawłowi II”. Co roku w miesiącu październiku przyjeżdża się do naszej szkoły i Sierakowskiego Ośrodka Kultury liczne grono uczestników, którzy zmagają się z recytacją poezji. Atrakcją podczas tych konkursów są spotkania z ludźmi ze świata kultury, np.: Katarzyną Skarżanką, Haliną Frąckowiak, Dariuszem Kowalskim, Jerzym Zelnikiem, którzy zasiadają w jury, opowiadają o sobie i rozdają autografy.
Angażuję się w działania na rzecz tradycji szkoły i zgodnie z kalendarzem szkoły przygotowywałam Dzień Czwartoklasisty, apel z okazji Dnia Edukacji Narodowejw2013r., apel na zakończenie roku szkolnego 2013/2014, pożegnanie szóstoklasistów w czerwcu 2015r. Wspólnie z wychowankami wzięliśmy udział w XI Rajdzie Niepodległości 11 listopada 2014r.
Na lekcjach wychowawczych realizuję Program Profilaktyczny szkoły biorąc udział w akcjach „Dzień bez papierosa”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, „Agresji i przemocy mówimy nie”, „Światowy Dzień bez Papierosa” w przedstawieniu „Bezpieczny Internet”, „Strach ma wielkie oczy” czy w zajęciach „Wiem, co jem” oraz „Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie”. Dla uczniów odbyły się spotkania z kuratorem sądowym dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, co to jest czyn karalny i jakie zachowania podlegają karze i policjantem na temat „Narkotyki kradną wolność”. Oglądaliśmy filmy uczące dzieci asertywności.
Zorganizowałam wspólne spotkania dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka w 2014r w Zielonej Dolinie oraz pożegnanie 29.05.2015r.w Bucharzewie.
Włączyłam się z uczniami do akcji „Sadzimy 500 milionów drzew” organizowanej przez Lasy Państwowe, a na naszym terenie przez Nadleśnictwo w Bucharzewie. Zwiedziliśmy szkółkę leśną i posadziliśmy las.
Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Celem zajęć wyrównawczych z języka polskiego było wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, utrwalanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności poznanych na lekcjach, a także wzmacnianie motywacji do nauki oraz przygotowanie dzieci do sprawdzianu szóstoklasisty.
Uczniowie na bieżąco utrwalali wiadomości realizowane na lekcjach z zakresu literatury, gramatyki i ortografii. Poznawali treść lektur. Poprawiali oceny niedostateczne ze sprawdzianów i wypracowań. Ćwiczyli umiejętność pisania dłuższych form wypowiedzi i rozwiązywania testów. Prowadzenie zajęć wyrównawczych było dla mnie szansą bliższej współpracy z poszczególnymi uczniami, którym przedmiot sprawia trudności. Dzięki tym zajęciom uczniowie przestali bać się języka polskiego, potrafili określić zagadnienie, którego nie rozumieją.

W pracy z uczniem wymagającym specyficznego podejścia starałam się dostosować kryteria oceniania wiedzy w taki sposób, aby zapewnić realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, z uwzględnieniem występujących u ucznia trudności w uczeniu się. Aby podnieść jego samoocenę i zmotywować do poprawy istniejących słabych stron, starałam się najpierw wskazać mu jego mocne strony, a dopiero później koncentrować się na brakach. Nieodzowną pomocą były dla mnie opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami i pedagogiem. Na podstawie tych informacji dobierałam odpowiednie formy pracy z danym uczniem, np.:
- omawianie niewielkich partii materiału, o mniejszym stopniu trudności,
- pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie,
- podawanie poleceń w prostszej formie,
- unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć,
- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,
- unikanie pytań problemowych, przekrojowych,
- wolniejsze tempo pracy,
- odrębne instruowanie dzieci,
- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

Dostosowanie wymagań do możliwości dzieci z dysfunkcjami były przeze mnie wprowadzane na lekcjach języka polskiego i podczas zajęć wyrównawczych. Widocznym efektem mojej pracy były poprawione przez uczniów słabe oceny, a także wzrost poczucia wartości u tych dzieci i wiary w swoje możliwości.

Starałam się poznać sytuacje rodzinną moich wychowanków, współpracując z pedagogiem szkoły i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzieci, u których była trudna sytuacja materialna korzystały z dożywiania w szkole. Ponadto w okresie świątecznym otrzymywały paczki, a latem korzystały z tygodniowego wypoczynku w Niemczech, w zaprzyjaźnionym z Gminą mieście Schonbergu. O innych, trudnych, rodzinnych sytuacjach dziecka dowiadywałam się podczas rozmowy indywidualnej z uczniem lub rodzicem.

& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpracowałam z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury przy organizacji powiatowego konkursu recytatorskiego, podczas wystawiania jasełek i licznych prób przed występami.
Uczniowie kilkakrotnie korzystali z SOK-y podczas cyklicznych spotkań z edukacji muzycznej, np.: „Tańce świata”, Tańce hiszpańskie”, „Afryka dzika”, „Gitara, lasso, kapelusz”.
Zachęcałam uczniów do korzystania z księgozbioru w Bibliotece Publicznej w Sierakowie oraz zwiedzania tam licznych wystaw.
Brałam udział z uczniami w lekcjach bibliotecznych poświęconych rodzajom katalogów i korzystania ze słowników.
Ponadto byłam członkiem komisji w konkursie organizowanym przez tę placówkę dla klas trzecich pt.”Zwyczaje Bożonarodzeniowe w Szwecji i w Polsce” na podstawie książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.
Współpracowałam z regionalnym Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, zwiedzając z wychowankami wystawy: „Historia komiksu”, „Ta okrutna wojna”, prac ceramicznych wykonanych przez uczennicę z naszej szkoły.
Dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowałam inscenizację „ Kopciuszek XXI wieku” na rozpoczęcie nowego roku akademickiego2013/2014. Wystawiałam jasełka podczas uroczystej wigilii studentów. Wielokrotnie UTW wspierało nas podczas festynu zdrowotnego przygotowując, np.: „ Przekąski dla wnuczka” czy inne zdrowe potrawy.
Przy współpracy z biblioteką szkolną brałam udział z wychowankami w spotkaniach z „Ludźmi z pasją” panem Antonim Taczanowskim, który opowiadał o podaniach i legendach naszego regiony (2012r.) i panem Robertem Jędrzejczakiem, który przedstawił działalność i zasady działania ruchu rekonstrukcyjnego, którego jest członkiem. Przeprowadziłam szkolne eliminacje do książki Dariusza Chwiejczaka „Czarodzieje mogą wszystko”, gdzie najlepsi uczniowie reprezentowali szkołę na szczeblu powiatowym w 2014r.
Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Międzychodzie. Stale korzystam z zaleceń i uwag zawartych w opiniach i orzeczeniach opracowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną , dostosowując wymagania do możliwości uczniów.
Jako wychowawca klasy systematycznie analizowałam pracę uczniów na zajęciach, dokonując diagnozy niepowodzeń szkolnych. W wielu przypadkach sugerowałam rodzicom konsultacje w PPP. Podobnie analizowałam przyczyny trudności wychowawczych uczniów, biorąc pod uwagę zachowanie, obecności w szkole.

Porady i wskazówki udzielane przez szkolnego pedagoga czy panią dyrektor bardzo ułatwiały mi rozwiązywanie problemów wychowawczych w ciągu trzech lat pracy ze zróżnicowanym zespołem klasowym.

Nawiązałam również stałą współpracę z pielęgniarką, która prowadziła zajęcia związane z profilaktyką prozdrowotną.

Współpracowałam z wydawnictwami. Stale korzystam z ofert wydawnictw pedagogicznych, takich jak:
- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
- Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
- Wydawnictwo MAC Edukacja.
W zespole przedmiotowym konsultowałam wybór podręcznika, materiałów pomocniczych.
Na bieżąco staram się uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wydawnictwa. Na lekcjach korzystam z pomocy dydaktycznych przygotowanych przez wydawców podręczników – plansz, reprodukcji, testów, scenariuszy i zestawów ćwiczeń, płyt CD. Pomoce dydaktyczne proponowane przez wydawnictwa urozmaicają lekcje języka polskiego, pozwalają stosować różnorodne metody aktywizujące.
Współpraca z wydawnictwami pozwoliła mi dokonać wyboru odpowiedniego podręcznika zgodnego z podstawą programową, wzbogaciła mój warsztat polonisty i wychowawcy.

& 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem szkoły w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych.
Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów z pozostałych klas.
W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, z czego uczniowie chętnie korzystali poprawiając tym samym swoje wyniki.
W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązać sytuacje konfliktowe. Służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem czy dyrektorem szkoły.
Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w potrzeby moich wychowanków i w możliwie największym stopniu angażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły.
Moim priorytetem było uświadomienie im, że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ.
Aby osiągnąć zamierzony cel, skłaniałam uczniów do rozmowy na wszelkie interesujące ich tematy. Mieli oni również możliwość wybierania zagadnień poruszanych podczas godzin wychowawczych, co generowało poczucie współdecydowania o ważnych dla nas sprawach.

Dodatkowo, dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów Szkoły Podstawowej w Sierakowie.
Pomogło mi to lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie często napotykamy w naszej pracy,
a które zdarza się nam ignorować. Wnioski, do których doszłam analizując wspomniane zachowania, stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy i z pewnością wykorzystam je
w mojej przyszłej pracy w szkole.

PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie stanowi obraz działań oraz inicjatyw, których realizacji podjęłam się w okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Sądzę, że efektem mojej aktywności w ostatnich trzech latach są nowe umiejętności, jakie uzyskałam.
Szczególnie cenna jest dla mnie umiejętność świadomego planowania oraz organizowania własnej pracy, co moim zdaniem skutkuje wymiernymi korzyściami tak dla ucznia, jak i dla szkoły, w której pracuję.
Uważam również, że okres stażu przyczynił się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu funkcjonowania szkoły, a to z kolei okazało się przydatne, aby jeszcze lepiej zrozumieć problemy, które spotykam na swojej drodze zawodowej.
Liczne szkolenia oraz warsztaty, w połączeniu ze stosowaniem nieszablonowych rozwiązań, wzbogaciły mój warsztat pracy i wyposażyły mnie w pakiet doświadczeń, które już teraz procentują i z pewnością zaowocują również w przyszłości.
Mając na uwadze również niezrealizowane cele wychowawcze jak i popełnione nieświadomie błędy, będę starała się w przyszłości stosować takie rozwiązania, aby pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody, po to, aby nieustannie doskonalić się jako wychowawca, nauczyciel oraz opiekun dzieci.
Jestem przekonana, że korzyści z mojej trzyletniej pracy odnieśli przede wszystkim uczniowie, którzy zawsze byli najważniejszym podmiotem moich działań.
Chociaż czas stażu minął, nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.