X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28598
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

-Aneta Pawelec
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 1
w Radomsku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

CEL PODSTAWOWY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzenie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły.
• Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami w kierunku kształtowania postaw prozdrowotnych.
• Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

WSTĘP
Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku. Mam 13-letni staż pracy w zawodzie. Swoja pracę staram się wykonywać rzetelnie, dbając o dobro oraz wszechstronny rozwój dzieci, z którymi pracowałam i pracuję. Zawód nauczyciela jest moją pasją i powołaniem. Biorę czynny udział w pracach dydaktyczno – wychowawczych oraz wydarzeniach szkolnych. Staram się wzbogacać swój warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności.

Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans nauczyciela dyplomowanego trwał od 1 września 2012 roku do 31 maja 2015 roku. W napisanym przez siebie planie rozwoju zawodowego wytyczyłam cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Przeanalizowałam dotychczasowy dorobek, określiłam słabe oraz mocne strony swojej działalności. Starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami. Niektóre z zadań, nakreślone w planie rozwoju zawodowego, ulegały mniejszym lub większym modyfikacją. Wysiłek włożony w wykonywanie zadań przyniósł mi satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że nie koncentrowałam się wyłącznie na realizacji przepisów prawa, ale zabiegałam o dobro ucznia.

Zadania wyznaczone w planie rozwoju mogłam wykonywać dzięki współpracy z dyrekcją
i gronem nauczycielskim.

Opis realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam analizy:
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. oraz z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).
Śledziłam na bieżąco zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu. Ponadto brałam udział
w radach pedagogicznych, na których pan dyrektor szkoły systematycznie informował nas
o procedurach awansu i zmianach w przepisach oświatowych.
Powtórnie przejrzałam następującą dokumentację:
- Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku,
- Program Wychowawczy,
- Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Szkolny Program Profilaktyczny.

Efekty:
• Poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych systemu awansu zawodowego oraz poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego i sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
• Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez podwyższanie standardów nauczania.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.

31 sierpnia 2012 roku sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam na postawie obowiązujących przepisów prawnych plan rozwoju zawodowego, który zawierał zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 1
w Radomsku w dniu 5 września 2012 roku. Po odbyciu stażu sporządziłam sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłam je Dyrektorowi szkoły.

Efekty:
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
• Przedstawienie sprawozdania z realizacji wytyczonych zadań po odbyciu stażu.

3. Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez udział w kursach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach oraz samokształcenie.

Doskonaląc swój warsztat pracy brałam udział w kursach, szkoleniach warsztatach metodycznych, które pozwoliły mi na wspieranie rozwoju dziecka, poszerzenie wiedzy merytorycznej oraz zastosowanie w praktyce wielu nowych metod nauczania.
Wybór tych form doskonalenia podyktowany był przeze mnie potrzebą efektywnej
i skutecznej realizacji założeń programowych, przydatnością danej umiejętności w praktyce czy też poznaniem nowych rozwiązań metodycznych.

L.p. Forma kształcenia Liczba godzin Data ukończenia Efekty
1. Konferencja przedmiotowo-metodyczna organizowana przez WODN Piotrków Trybunalski na temat „Zabawa i jej znaczenie w rozwoju dziecka” 2 h 24.09.2012 Podczas konferencji miałam okazję pogłębić wiedzę na temat funkcji, jaką pełni zabawa w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym dziecka.
2. Szkolenie organizowane przez pedagoga i psychologa szkolnego na temat „Uczeń psychicznie chory w szkole” 2 h 27.09.2012 Dzięki szkoleniu poznałam rodzaje chorób psychicznych występujących najczęściej
u uczniów, ich objawy oraz procedury postępowania obowiązujące wobec uczniów chorych.
3. Warsztat organizowany przez WODN Piotrków Trybunalski na temat „Skuteczne metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej” 8 h 14.11.2012 Poszerzyłam wiadomości na temat aktywizujących metod i technik w edukacji wczesnoszkolnej, dowiedziałam się w jaki sposób wykorzystywać inteligencje wielorakie w pracy z każdym uczniem.
4. Kurs internetowy organizowany przez wydawnictwo Pedagogiczne „Operon” oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji na temat „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się matematyki” 80 h 14.12.2012 Poznałam objawy zaburzeń poznawczych w różnych sferach aktywności ucznia ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się matematyki, zabawowe formy przezwyciężania niepowodzeń
w uczeniu się matematyki (gry matematyczne), zasady postępowania terapeutycznego oraz terapię zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych.
5. Kurs doskonalący organizowany przez WODN Piotrków Trybunalski na temat „Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej ” 10h 05.12.2012 Poznałam zasady prowadzenia rozgrzewki oraz ćwiczeń relaksacyjnych, podstawowe kroki, figury taneczne krakowiaka, polki
i kujawiaka, tańce integracyjne
i w kręgu, a także zasady tworzenia choreografii na potrzeby zajęć
i występów okolicznościowych.
6. Kurs internetowy organizowany przez wydawnictwo Pedagogiczne „Operon” oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji na temat „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE” 40h 11.01.2013 Dowiedziałam się, w jaki sposób analizować oraz interpretować opinie i orzeczenia wydawane przez PPP, a także jak poprawnie tworzyć dokumentację szkolną
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Plan Działań Wspierających i IPET).
7. Szkolenie organizowane przez Wydawnictwo Nowa Era na temat „Barwy świata, czyli plastyka pełna wyobraźni” 4h 11.04.2013 Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu poznałam nowoczesne
i zabawne pomysły służące rozwojowi twórczości oraz wyobraźni plastycznej dziecka.
8. Konferencja przedmiotowo-metodyczna organizowana przez WODN Piotrków Trybunalski na temat „Diagnozowanie możliwości dziecka” 2h 23.09.2013 Podczas konferencji miałam okazję pogłębić wiedzę na temat diagnozy pedagogicznej jako informacji
o poziomie opanowania czynności przez dziecko, sposoby diagnozowania oraz poznałam propozycje gromadzenia informacji o dziecku.
9. Warsztat organizowany przez Pracownię Szkoleniową „Sentire” na temat „Ruch, taniec i muzyka” 5h 24.10.2013 Zdobyłam informacje na temat atrakcyjnych dla uczniów metod
i zabaw stosowanych w edukacji muzycznej, poznałam różnorodne tańce zabawowo-rekreacyjne, ożywiające, relaksujące
i wyciszające.
10. Kurs internetowy organizowany przez wydawnictwo Pedagogiczne „Operon” oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji na temat „Indywidualizacja
w praktyce – uczniowie
ze SPE ” 90h 17.01.2014 Uzyskałam praktyczne wskazówki oraz materiały do pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.
11. Warsztat organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe na temat „Zrobię – zrozumiem – zapamiętam! Jak rozwijać myślenie matematyczne najmłodszych uczniów?” 2h 10.02.2014 Poznałam następujące zagadnienia: rozwijanie myślenia matematycznego jako główne zadanie w nauczaniu matematyki oraz pomoce do ćwiczeń manipulacyjnych urozmaicające tok zajęć, a także zachęcające uczniów do pracy.
12. Konferencja metodyczna organizowana przez wydawnictwo WSiP na temat „Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka.” 2h 20.02.2014 Miałam okazje poznać metody wspierania rozwoju dziecka
w oparciu o nowości wydawnicze WSiP – u.
13. Konferencja metodyczna organizowana przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Radomsku na temat „Kształcenie specjalne.” 4h 24.03.2014 Zdobyłam informację na temat pracy z uczniem z upośledzeniem
w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z uczniem autystycznym.
14. I Forum organizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie na temat „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 5h 03.04.2014 Podczas forum miałam okazję pogłębić wiedzę na temat w jaki sposób rozwijać umiejętności kluczowe dziecka z ASD (syndromem autyzmu), poznałam aktualne tendencje w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczestniczyłam w wykładzie „Oczami rodzica: Zespół Aspergera w praktyce. Czym jest nauczanie domowe?” prowadzonym przez matkę dwóch chłopców z zespołem Aspergera.
15. Kurs internetowy organizowany przez wydawnictwo Pedagogiczne „Operon” oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji na temat „Diagnoza i co dalej – czyli o wykorzystywaniu wyników badania umiejętności uczniów” 30h 20.06.2014 Zdobyłam teoretyczną wiedzę na temat co można wyczytać z prac uczniów, w jaki sposób wykorzystywać wyniki diagnozy oraz jak planować skuteczne uczenie.
16. Kurs internetowy organizowany przez wydawnictwo Pedagogiczne „Operon” oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji na temat „Indywidualizacja w praktyce, czyli jak skutecznie uczyć z podręcznika MEN „Nasz elementarz”” 20 h 16.02.2015 Dzięki uczestnictwu w tym kursie zapoznałam się
z podstawami prawnymi obowiązującymi od
1 września 2014 roku w klasie pierwszej i kolejnych latach, zdobyłam podstawowe kompetencje w zakresie organizacji procesu edukacyjnego uwzględniającego konieczność indywidualizacji nauczania zgodnie z zaleceniami MEN oraz nabyłam wiedzę w jaki sposób korzystać
z materiałów przygotowanych przez wydawnictwo Operon do pracy z podręcznikiem „Nasz elementarz”, aby uczyć nowocześnie i skutecznie.
17. Kurs internetowy organizowany przez wydawnictwo Pedagogiczne „Operon” oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji na temat „Uczyć czytania przez zabawę” 40 h 27.02.2015 Dowiedziałam się, jak rozwijać
u uczniów umiejętność czytania, poznałam sposoby rozwijania umiejętności czytania poprzez zabawę oraz pomoce terapeutyczne i publikacje wspierające naukę czytania.
18. Kurs internetowy organizowany przez wydawnictwo Pedagogiczne „Operon” oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji na temat „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem
z dysgrafią” 50 h 23.03.2015 Dzięki uczestnictwu w tym kursie uzyskałam wiedzę na temat problemów rozwoju
i zaburzeń funkcji ruchowych oraz ich konsekwencji dla nauki pisania, zdobyłam doświadczenie w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności pisania oraz udzielania im wskazówek niezbędnych do przezwyciężania trudności w pisaniu.
19. Kurs internetowy organizowany przez wydawnictwo Pedagogiczne „Operon” oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji na temat „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem trudnościami w uczeniu się matematyki” 60 h 13.04.2015 Zdobyłam informacje na temat rozpoznawania i różnicowania trudności w uczeniu się matematyki. Poznałam założenia metodyczne i wskazania praktyczne Metody Ortograffiti oraz w jaki sposób stosować metodę zgodnie ze wzorcem wypracowanym przez ekspertów terapii pedagogicznej.
20. Kurs internetowy organizowany przez wydawnictwo Pedagogiczne „Operon” oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji na temat „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem trudnościami w nauce czytania i pisania” 60 h 30.04.2015 Poszerzyłam wiadomości na temat jak skutecznie pomagać uczniom mającym trudności
w nauce czytania i pisania, w jaki sposób radzić sobie z typowymi problemami w pracy
z uczniami. Poznałam założenia metodyczne i wskazania praktyczne Metody Ortograffiti oraz w jaki sposób stosować metodę zgodnie ze wzorcem wypracowanym przez ekspertów terapii pedagogicznej.
21. Szkolenie organizowane przez Instytut Kształcenia EKO TUR na temat „Prawo oświatowe dla nauczycieli” 5 h 07.05.2015 Podczas szkolenia miałam okazję pogłębić wiedzę na temat podstawowych aktów prawnych obowiązujących nauczyciela, statusu prawnego nauczycieli, dokumentacji przebiegu nauczania (nowe druki), organizacji wycieczek, imprez (procedury i regulaminy), odpowiedzialności karnej, porządkowej i dyscyplinarnej nauczycieli.
Efekty:
• Udoskonalenie metod pracy, kształtowanie otwartych i pozytywnych stosunków
z wychowankami rodzicami.
• Wzbogacanie swojego warsztatu pracy, rozwijanie się intelektualnie i zawodowo.
• Poszerzanie własnych horyzontów, wiedzy i umiejętności
• Rozwijanie aktywności w poszukiwaniu niestandardowych i skutecznych form pracy.
• Lepsza organizacja warsztatu pracy nauczyciela.
• Podniesienie jakości pracy szkoły.
• Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

4. Ukończenie studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu”.

W latach 2007 – 2010 byłam nauczycielem wychowawcą w klasie integracyjnej. Praca w tej klasie dostarczyła mi wielu doświadczeń zawodowych i prywatnych, wielu rzeczy mnie nauczyła. Obecnie „moje” dzieci chodzą do klasy II gimnazjum. Pomimo obaw, jakie miałam w klasie I – czy będę w stanie pomóc każdemu z nich, dziś już wiem, że nie był to dla nich czas stracony. Uczniowie niepełnosprawni nie czują się izolowani. Dzięki doskonałej współpracy z nauczycielem wspomagającym udało nam się umocnić je w wierze we własne siły, sukces i w sens ogromnych starań. Nabrały pewności siebie, nie czują się gorsze od innych. Są po prostu z siebie dumne. Znalazły swoje miejsce w klasie wśród dzieci zdrowych.
W latach 2012 – 2015 pracowałam jako nauczyciel wspomagający również w klasie integracyjnej w szkole podstawowej (od 2 do 4 godzin tygodniowo). Klasa ta liczyła 15 osób, w tym 4 z różnorodnymi problemami: z mózgowym porażeniem dziecięcym,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, słabowidzeniem oraz niepełnosprawnością sprzężoną (słabosłyszenie, ruchowa).

Chcąc bardziej pomagać uczniom niepełnosprawnym ukończyłam studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu”. Program studiów obejmował treści kształcenia, których realizacja umożliwiła mi nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby oraz możliwości rozwojowe dzieci ze spektrum autyzmu, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym, a także innymi specjalistami. Zdobytą wiedzę miałam okazję wykorzystywać podczas zajęć rewalidacyjnych z uczniem z zespołem Aspergera.

W nauczaniu ważne jest również wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, również tych z dysfunkcjami. Aby lepiej i skuteczniej im pomóc w opanowaniu wymaganych umiejętności ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.
Uczestnicząc w nim zdobyłam wiedzę na temat:
• pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia rewalidacyjne),
• wczesnego wykrywania deficytów rozwojowych (diagnoza) w sferze poznawczej, społecznej, emocjonalnej i ruchowej,
• poszerzyłam również swoją wiedzę na temat organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uniemożliwiającymi im uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

Efekty:
• Pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci niepełnosprawnych.
• Lepsze efekty terapeutyczne.
• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
• Podniesienie jakości pracy szkoły.

5. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym poprzez udział uczniów konkursach oraz organizowanie konkursów.

Jedną z form mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły są konkursy. Od ucznia wymagają one zdobycia wiedzy szerszej jak szkolna lub zaprezentowania nowych umiejętności.
Każdy człowiek jest do czegoś uzdolniony, a wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zadaniem szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. Wiadomo, że tyle jest rodzajów zdolności, ile jest rodzajów działalności ludzkiej i każdemu rodzajowi działalności odpowiada rodzaj zdolności. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich zainteresowań i uzdolnień.
Ważnym czynnikiem wpływającym na zainteresowania są metody pracy stosowane przez nauczyciela. Jeżeli nauczyciel bacznie obserwuje swoich uczniów, umie dostrzegać u nich zainteresowania pewnymi sprawami. Ma on cenną wskazówkę do pracy w kształtowaniu
i rozwijaniu zainteresowań swych wychowanków.
Zainteresowania budzą się łatwiej, jeżeli doświadczenia dziecka poparte są określonymi zdolnościami. Rozwojowi zainteresowań plastycznych sprzyjają zdolności manualne dziecka, wrażliwość na barwy, dobre różnicowanie kształtów. Absolutny lub dobry słuch - rozwojowi zainteresowań muzyką. Sportem szybciej zainteresuje się dziecko o rozwiniętych sprawnościach motorycznych, niż takie, u którego cechy te nie zostały rozwinięte. Czytelnictwem zajmie się przede wszystkim dziecko, które nie ma problemów z samym czytaniem. W związku z tym należy pamiętać, że okres dzieciństwa musi być wykorzystany maksymalnie dla kształtowania zainteresowań.
Jest wiele form i metod rozbudzania oraz kształtowania zainteresowań dzieci i młodzieży. Są to: zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, różne zespoły, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, wystawy, filmy, czytanie literatury, słuchanie opowiadań, wspólne zabawy, konkursy, wykonywanie różnorodnych prac.
Aby zmotywować uczniów do wzięcia udziału we wszelkiego rodzaju konkursach, trzeba umiejętnie wpłynąć na ich chęci, rozbudzić zainteresowania i pozytywne nastawienie do uczestnictwa w konkursach.
W ciągu okresu stażu przygotowywałam dzieci do różnorodnych konkursów, przeglądów oraz wystaw promując tym samym talenty uczniów jak i szkołę. Organizowałam
i współorganizowałam konkursy dla uczniów klas 0 - III: plastyczny – „Jestem bezpieczny na drodze”, „Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa”, matematyczny „Mistrz matematyki” oraz między klasowy konkurs oszczędzania w SKO.

Efekty:
• Możliwość pokazania swoich zdolności oraz odnoszone sukcesy bardzo pozytywnie wpłynęły na wzrost samooceny uczniów, pozwoliły uwierzyć im w swoje możliwości i zachęciły do dalszej aktywności w kierunku rozwoju swoich zainteresowań.
• Zaprezentowanie swojej pracy, wzbogacenia doświadczenia i kompetencji zawodowych oraz uzyskania satysfakcji z osiągniętych celów.
• Promocja szkoły.
• Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

6. Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.

Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy placówki i daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty. Cały czas staram się, aby ta współpraca stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści zarówno dzieciom, jaki i szkole.
Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan współpracy z rodzicami, plan wspólnych imprez i uroczystości szkolnych oraz plan wycieczek.
W ramach spotkań z rodzicami organizowałam pedagogizację rodziców. W ramach pedagogizacji poruszałam następujące zagadnienia: „ Dziecko z trudnościami w nauce – jak można mu pomóc?”, „Jak rozpoznać dziecko dyslektyczne”, „Uczeń zdolny w szkole”, „Praca domowa ucznia jako ważny element w procesie kształcenia i wychowania”. Przygotowałam ankietę dla rodziców – „Czy znam swoje dziecko?”. Rodzice mieli szansę wypowiedzieć się na temat własnych dzieci, ich zainteresowań oraz trudności.
Angażowałam rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły poprzez pomoc w poszukiwaniu sponsorów celem doposażenia sali lekcyjnej oraz wpłynięcia na jej wygląd estetyczny.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami poprzez:
- organizowanie spotkań bezpośrednich – zebrania klasowe, konsultacje, rozmowy po zajęciach, pośrednie – pisanie e-maili, rozmowy telefoniczne, smsy,
- angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły,
- zachęcanie rodziców do organizacji i opieki podczas wycieczek klasowych oraz pomocy
w organizacji imprez klasowych,
- przygotowywałam spotkania otwarte,
- zorganizowałam wycieczkę z udziałem rodziców, która okazała się doskonałym pomysłem na wspólne poznanie się i spędzenie miło czasu,
- podnosiłam kulturę pedagogiczną rodziców w ramach spotkań z wychowawcą poprzez pogadanki i referaty.

Efekty:
• Nawiązanie pozytywnych relacji wychowawca – rodzic.
• Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym.
• Poszukiwanie wspólnych rozwiązań napotykanych problemów.
• Kształcenie kultury pedagogicznej.
• Budzenie zainteresowania życiem zespołu klasowego.
• Angażowanie się rodziców i efektywna współpraca ze szkołą.
• Zakup urządzenia wielofunkcyjnego „Brother” do klasy.

7. Kształtowanie postawy ekologicznej.

Każdy człowiek powinien posiadać zasób wiedzy, zainteresowań i ukształtowanych postaw
w stopniu co najmniej odpowiadającym jego możliwościom działania na rzecz ochrony środowiska.
Kształtowanie świadomości środowiskowej winno rozpoczynać się jak najwcześniej, ponieważ wtedy wychowanie przyrodnicze będzie efektywne i przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci właściwego rozwoju oraz kształtowania prawidłowych zachowań wobec przyrody.
Poznawanie zagadnień ochrony przyrody i środowiska kształtuje u dzieci poczucie odpowiedzialności za utrzymanie naturalnych, sztucznych ekosystemów, rozwija zdolność odczuwania piękna przyrody, jej krajobrazów oraz chęć włączenia się do działań na rzecz ochrony przyrody oraz środowiska. Młodszy wiek szkolny jest korzystnym okresem do rozpoczęcia tego procesu, ponieważ predyspozycje w nim ukształtowane odznaczają się wysokim stopniem trwałości.
Kształtując postawę proekologiczną, nauczyciel kształtuje tym samym osobowość ucznia.
Posiadanie określonych postaw uczeń przejawia w rozmaitych sposobach zachowania się. Młodszy wiek szkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu ekologicznego sumienia dziecka oraz jego stosunku do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmować decyzje. Budowanie świadomości ekologicznej poprzez edukację ma oznaczać nie tylko to, że się coś wie i ma swoje przekonania, ale że czuje się je oraz głęboko przeżywa.
Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Należy dać im tylko szansę. Dzieci nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy, można skutecznie oraz efektywnie kształtować ich postawę, zgodną z etyką ekologiczną. Na kształtowanie postaw wpływa wiele czynników, jak: rodzina, proces nauczania i wychowania, zajęcia pozaszkolne, środki masowego przekazu, grupa rówieśnicza. Jednak edukacja ekologiczna w szkole to nie zajęcia w ławkach i wiedza teoretyczna, choćby największa. To nie podawanie gotowej recepty na lepsze jutro. Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby one samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad; aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski, a co za tym idzie - aby umiały perspektywicznie myśleć.
Pozytywne działania praktyczne dzieci, skoncentrowane na ochronie i poprawie jakości środowiska są uwarunkowane ich poczuciem podmiotowości działania, dlatego stymulowanie dzieci do podmiotowego działania (poznawczego i praktycznego) jest istotą wszelkiej edukacji, w tym edukacji środowiskowej.
Przeprowadziłam cykl zajęć o tematyce ekologicznej, tak ważnej z punktu widzenia cywilizacji „Chrońmy Ziemię – nasz dom” mających na celu zrozumienie konieczności ochrony przyrody, szanowania planety i jej bogactw (utrzymanie i zachowanie różnych gatunków roślin, zwierząt) oraz w jaki sposób uczniowie mogą przyczynić się do jej ochrony (podejmowanie odpowiednich działań), uczniowie aktywnie uczestniczyli w akcjach „Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi”, itp.

Efekty:
• Uwrażliwienie dzieci na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego.
• Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
• Kształtowanie nowych przyzwyczajeń modelu życia we współczesnym świecie.
• Upowszechnienie wiedzy o problemach ochrony środowiska i ekologii.
• Uświadomienie uczniom skutków działalności człowieka na stan środowiska naturalnego oraz w konsekwencji wpływu środowiska na zdrowie ludzi.

8. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkole.

Prowadziłam następujące zajęcia pozalekcyjne:
- Koło matematyczne dla uczniów rozwijających zainteresowania matematyczne (klasa II i III) – w latach 2012/2013, 2013/2014
- Zajęcia wyrównawcze dla klas I – III – przez cały okres stażu
- Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci (niepełnosprawnych, przewlekle chorych, ADHD, autystycznych, z obniżoną sprawnością manualną) w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Miasto Radomsko” – rok szkolny 2012/2013
- Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – w latach 2012/2013, 2013/2014
- Zajęcia dla uczennicy w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zmiana środowiska edukacyjnego, związana z wcześniejszym kształceniem za granicą – (Grecja)) - 2013/2014
- Zajęcia realizowane programem edukacyjno - terapeutycznym „Ortograffiti"
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej – w roku szkolnym 2012/2013
- Zajęcia rewalidacyjne – przez cały okres stażu

Efekty:
• Zorganizowanie pomocy uwzględniającej potrzeby uczniów.
• Rozwijanie zainteresowań uczniów.
• Podniesienie jakości pracy szkoły.
• Doskonalenie warsztatu pracy.

9. Opieka nad klasopracownią.

Organizacja własnego warsztatu pracy to także dbałość o salę i jej estetyczny wygląd. Dlatego też starłam się na miarę moich możliwości, aby pomieszczenie miało ładny i przyjazny wygląd, aby uczniowie tam uczęszczający czuli się swobodnie. Duże wyzwanie stanowiła dekoracja pomieszczenia w okresach świątecznych, aktualizacja gazetek ściennych zgodnych z tematyką okolicznościową lub wynikającą z planu zajęć wychowawczo – dydaktycznych.
Opracowałam projekt modernizacji klasy i wdrożyłam go. Zorganizowałam rodziców do pomocy i wspólnie pomalowaliśmy salę. Zakup farby sponsorowali rodzice jak również cztery duże tablice korkowe. Każdym roku rodzice byli sponsorami materiałów potrzebnych na organizowane imprezy oraz dekorację do sali.
W roku 2014 napisałam i złożyłam wniosek o pozyskanie pieniędzy z 0,4 % rezerwy ministerialnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6 letnich. Z wnioskowanej kwoty 24 378 zł otrzymałam 8430 zł. Zakupiłam zestaw komputerowy, pojedyncze ławki wraz z krzesłami, rzutnik, oraz zestaw do gry w unihokeja.

Efekty:
• Stwarzanie uczniom lepszych warunków do wszechstronnego rozwoju.
• Stwarzanie przyjaznych warunków umożliwiających dziecku indywidualne tempo rozwoju.
• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły.

10. Praca w komisjach zadaniowych.

- Praca w zespole opracowującym pakiet dokumentów w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Wprowadzenie w życie nowego rozporządzenia w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej spowodowało, że uczestniczyłam w tworzeniu dokumentów. Dla uczniów posiadających dysfunkcje, opinie, orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także zdolnych powołano specjalne zespoły zajmujące się udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jako nauczyciel wychowawca byłam przewodniczącą każdego zespołu (dla uczniów z mojej klasy) i tworzyłam wymaganą dokumentację – Plany Działań Wspierających, Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
- Praca w komisji ewaluacyjnej.
W roku szkolnym 2012/2013 opracowywałam ankietę w ramach ewaluacji wewnętrznej dla nauczycieli oraz uczniów „Respektowanie norm społecznych w szkole”, pracowałam
w zespole analizującym ich wyniki.
Natomiast w roku szkolnym 2013/2014 byłam koordynatorem ewaluacji wewnętrznej „Uzyskanie informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej. Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej”. Wspólnie z innym nauczycielem opracowałam ankiety dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów, analizowałam uzyskane wyniki i samodzielnie opracowałam raport, który następnie przedstawiłam na radzie pedagogicznej.
- Praca w komisjach egzaminacyjnych.
W pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu szóstoklasisty brałam udział rokrocznie: w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 (uczniowie z dysleksją), 2014/2015 (uczennica z upośledzeniem w stopniu lekkim). W czasie sprawdzianu czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem, po jego zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli członka komisji.
- Praca w komisji rekrutacyjnej.
W ciągu okresu stażu pracowałam w komisji rekrutacyjnej, której zadaniem było dokonanie merytorycznej oceny wniosków, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz ich przydział do oddziałów.
- Praca jako opiekun SKO.
W ciągu okresu stażu pracowałam jako opiekun Szkolnego Koła Oszczędności. W swojej pracy skupiałam się na kształtowaniu w uczniach nawyku systematycznego oszczędzania, umiejętności gospodarowania pieniędzmi oraz poszerzaniu ich wiedzy bankowej. Systematycznie wpłacałam do Banku Spółdzielczego w Radomsku zebrane od uczniów klas I - III pieniądze. Organizowałam różne konkursy przede wszystkim konkursy plastyczne oraz między klasowy konkurs oszczędzania w SKO.

Efekty:
• Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
• Nawiązanie współpracy ze specjalistami.
• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Stworzenie dokumentacji dotyczącej pracy w poszczególnych komisjach.
• Podniesienie jakości pracy szkoły.

11. Diagnoza uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.

Podczas trwania stażu opracowałam oraz przeprowadziłam testy sprawdzające przygotowanie dziecka do klasy I oraz wiadomości i umiejętności uczniów. Diagnozowanie umiejętności uczniów jest czynnością, którą należy wykonać przed rozpoczęciem pracy z grupą. Przeprowadzona przeze mnie diagnoza w klasie I pozwoliła mi na dostosowywanie metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
Kierowałam uczniów na badania szczegółowe do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W oparciu o wyniki diagnozy organizowałam w szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców. Po pierwszym, drugim i trzecim roku nauki sprawdzałam osiągnięcia każdego ucznia w kontekście wymagań podstawy programowej.
W procesie dydaktycznym wykorzystywałam różne formy kontroli oraz wspomagania nauczania dostosowane zarówno do uczniów zdolnych, a także uczniów z trudnościami. Opracowałam narzędzia do ewaluacji poziomu wiedzy i umiejętności uczniów takie jak: zestawy ćwiczeń o różnym poziomie trudności, zadania na „6”, testy, karty pracy.
W roku szkolnym 2013/2014 moi uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasisty.
W roku szkolnym 2014/2015 we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Radomsku przeprowadzone zostało badanie przesiewowe wzroku i słuchu uczniów klasy I.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy kilkoro uczniów zostało skierowanych na wizytę
u okulisty oraz szczegółowe badanie słuchu.
Dwa razy w semestrze przeprowadzałam badanie tempa pisania – test Elżbiety Grzegorzewskiej – stosując jednominutową próbę pisania wyrazu „domek”. Miarą sprawności manualnej była liczba liter napisanych w ciągu jednej minuty. Wyniki porównywałam i dokonywam ewaluacji. Dzięki temu uczniowie, którzy uzyskiwali wyniki niskie lub poniżej przeciętnej obecnie mieszczą się w normie wiekowej lub powyżej przeciętnej. Zwiększenie tempa pisania ww. uczniów nastąpiło po wielu ćwiczeniach, które stosowałam na lekcjach, zajęciach wyrównawczych oraz ich pracy w domu.
Chcąc poznać pozycję uczniów w grupie klasowej corocznie przeprowadzałam test socjometryczny techniką Moreno. Uczniowie odpowiadali na cztery pytania: dwa dotyczące wyborów pozytywnych oraz dwa dotyczące wyborów negatywnych. Badania te pomogły mi poznać wewnętrzną strukturę zespołu klasowego, określić pozycję socjometryczną każdego ucznia, a w tym wyłonić tzw. „gwiazdę socjometryczną”, czyli osobę najbardziej lubianą
i popularną w klasie oraz ustalić kto w grupie jest odrzucony, izolowany. Dzięki ewaluacji przeprowadzonego testu udało mi się bardziej zintegrować zespół klasowy.

Efekty:
• Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz podjęcie środków zaradczych.
• Stwarzanie dziecku warunków umożliwiających indywidualne tempo rozwoju.
• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Umiejętne wspieranie uczniów.
• Podniesienie wartości procesu dydaktyczno – wychowawczego.
• Stwarzanie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju.
• Stworzenie dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie dokumentacji w okresie stażu.

Współczesna szkoła nie może obyć się bez korzystania z nowoczesnej technologii komputerowej, a tym samym bez nauczycieli znających postawy obsługi komputera i korzystających z programów komputerowych. Również i w moim życiu technologia komputerowa odgrywa bardzo ważną rolę. Komputer stał się powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy. Codziennie używam go zarówno do celów zawodowych jak i osobistych, jest narzędziem znacznie ułatwiającym mi pracę oraz źródłem dostępu do najnowszych informacji.
Komputerowo opracowałam dokumentację związana z awansem zawodowym. Sporządziłam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie, wykorzystywałam Internet do wyszukiwania nowych informacji z zakresu prawa oświatowego.
Opublikowałam na stronie internetowej www.edux.pl plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie (zaświadczenia w załączeniu).

Efekty:
• Lepsza organizacja warsztatu pracy.
• Samodzielne tworzenie dokumentów.
• Podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Nowe technologie nieustannie i nieodwracalnie wkraczają do wszystkich aspektów naszego życia, a szczególnie technologia informacyjna i komunikacyjna. Przed nauczycielami stoi ważne zadanie, polegające na integrowaniu zaawansowanej technologii z zadaniami szkoły. Komputer stał się więc nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych oraz życiu codziennym bardzo często korzystam z umiejętności komputerowych. Komputer jest niezbędnym narzędziem
w mojej pracy. Chcąc się do tego lepiej przygotować uczestniczę na bieżąco w różnych formach kształcenia i szkoleniach zespołu przedmiotowego, z konsultacji z nauczycielem informatyki zatrudnionym w naszej szkole oraz samodzielnie uzupełniam swoją wiedzę
i umiejętności w oparciu o fachową literaturę.
Internet służy mi jako źródło niezbędnych informacji oraz jest środkiem komunikacji z otoczeniem. W swojej pracy regularnie korzystam z zasobów sieci internetowej: odwiedzam portale edukacyjne i oświatowe, aktualizuję wiedzę na temat prawa oświatowego, korzystam z poczty elektronicznej (kontakt z organizatorami konkursów i akcji, itp.), wymiana ciekawych pomysłów i doświadczeń z innymi nauczycielami.
Korzystając z programu Microsoft Word, graficznego Point i zasobów sieci Internet przygotowywałam różnego rodzaju materiały dydaktyczne:
• pomoce wizualne,
• testy i sprawdziany,
• dodatkowe ćwiczenia,
• karty pracy ucznia, scenariusze zajęć,
• materiały na gazetki,
• materiały na spotkania z rodzicami,
• opinie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sądu Rodzinnego,
• scenariusze uroczystości, imprez klasowych i szkolnych,
• dokumentację wychowawcy,
• dokumentację awansu zawodowego
oraz projektowałam i wykonywałam:
• zaproszenia,
• dyplomy,
• podziękowania.

Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez:
- opracowywanie w programie Excel wyników testów, kart ewaluacyjnych, ankiet,
- korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej, pobieranie informacji, grafiki,
- umieszczanie na stronie internatowej szkoły informacji wraz ze zdjęciami
z uroczystości klasowych, szkolnych i organizowanych przeze mnie konkursów,
- wyszukując nowości wydawnicze oraz recenzje na stronach internetowych,
- śledząc zmiany w prawie oświatowym,
- korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy,
- kontaktowanie się z niektórymi rodzicami moich uczniów poprzez pocztę elektroniczną: wymiana spostrzeżeń odnośnie dzieci, przesyłanie zdjęć
z uroczystości i wydarzeń w szkole, itp.,
- komunikowanie się z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych przeznaczonych dla nauczycieli: www.eduseek.pl, www.eduinfo.pl, www.profesor.pl,
- komunikowanie się z innymi nauczycielami i przedstawicielami wydawnictw za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokonywałam zakupów pomocy dydaktycznych za pomocą sieci Internet,
- korzystanie ze stron poświeconych między innymi prawu oświatowemu, kursom
i szkoleniom, awansowi zawodowemu, podręcznikom i materiałom dodatkowym do zajęć. Korzystałam miedzy innymi z następujących stron i portali edukacyjnych:

www.men.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.wodn.piotrkow.pl Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
www.womczest.edu.pl Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie
www.interklasa.pl Polski Portal Edukacyjny
www.publikacje.edu.pl Publikowanie materiałów
www.eduseek.pl Portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli
www.profesor.pl Portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli
www.literka.pl Portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli
www.eduskrypt.pl Platforma edukacyjna
www.szkola.net.pl Portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli
www.cmppp.edu.pl Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
www.harmonia.gda.pl Strona Wydawnictwa „Harmonia”
www.operon.pl Strona Wydawnictwa Pedagogicznego „Operon”
www.wsip.pl Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
www.impulsoficyna.com.pl „Impuls” Oficyna Wydawnicza
www.eduksiegarnia.pl Wydawnictwo „Seventh Sea”


Muszę w tym miejscu dodać, że powyższa lista, to przykładowa lista stron, które systematycznie odwiedzałam. Tak naprawdę nie sposób wymienić wszystkich adresów stron, z których korzystałam podczas mojego stażu.
Dokumentowałam organizowane przeze mnie i innych nauczycieli uroczystości szkolne, klasowe, apele, imprezy, wycieczki. W trackie trwania stażu systematycznie umieszczałam informacje z przebiegu wydarzeń szkolnych z udziałem uczniów klas I – III w szkolnym portalu internetowym http://zsg1radomsko.pl/, co przyczyniło się do promowania szkoły
w środowisku miejskim.
Umiejętność obsługi komputera okazała się również niezbędna do wypisywania arkuszy ocen oraz świadectw promocyjnych moich uczniów. Posługiwanie się programem „Librus – Ocena Opisowa” oraz dziennikiem elektronicznym „Librus” znacznie ułatwia pracę nauczyciela – wychowawcy, a wypisane w ten sposób świadectwa są ładne i estetyczne.

Efekty:
• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Uatrakcyjnienie zajęć.
• Pozyskiwanie przydatnych informacji i materiałów edukacyjnych.
• Wymiana doświadczeń.
• Promocja szkoły.
• Ułatwione utrwalanie i sprawdzanie wiedzy uczniów.

3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.

Szkoła, w której pracuję posiada dwie pracownie komputerowe, w których miałam możliwość prowadzenia zajęć z uczniami z użyciem programu Power Point i Microsoft Office Word. Czynności praktyczne przy użyciu komputera pomogły utrwalać wiedzę w tym zakresie. Praca z użyciem komputera i zasobów sieci Internet sprawiała uczniom wielką przyjemność oraz podniosła motywację do dalszej pracy. Dzieci chętniej zdobywały i pogłębiały wiedzę za pośrednictwem komputera, a zajęcia stały się ciekawsze.
W mojej klasie znajduje się nowy komputer (rezerwa ministerialna) oraz laptop zakupiony
z funduszy unijnych w ramach projektu realizowanego przez szkołę „Znosimy bariery – otwieramy drzwi kariery”. Podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz rewalidacji indywidualnej uczniowie pracowali na następujących programach komputerowych zakupionych przeze mnie również z funduszy unijnych:
• „Wspomaganie rozwoju” część 1 i 2 – seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, wydawnictwo interaktywne Young Digital Planet,
• „Dysleksja” – multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę oraz terapię pedagogiczną trudności w czytaniu i pisaniu, wydawnictwo interaktywne Young Digital Planet,
• „Czytam i piszę” – interaktywna nauka języka polskiego, wydawnictwo interaktywne Young Digital Planet,
• „Liczę z Reksiem” – to połączenie multimedialnej przygody z nauką i kompleksowym sprawdzeniu znajomości matematyki z zakresu kształcenia zintegrowanego (labirynty, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, geometria, zbiory, orientacja, kalendarz, zadania z treścią), wydawnictwo Aidem Media,
• „Matematyka na wesoło” część 1 – 13 – różnorodne i oryginalne ćwiczenia do nauki matematyki, wydawnictwo interaktywne Young Digital Planet,
• „Bolek i Lolek na tropie zaginionej ortografii” – zbiór czternastu ciekawych zabaw
z ortografii (turniej ortograficzny, program telewizyjny, przeciąganie liny, lot balonem, latający dywan, zdobywanie zamków), wydawnictwo Aidem Media,
• „Gry ortomagiczne” – polisensoryczne utrwalenie poprawnej pisowni, wydawnictwo pedagogiczne OPERON.
Dzięki tym programom uczniowie uczestniczący w zajęciach mają możliwość indywidualnej pracy i są stymulowani do samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez dostarczanie im rozlicznych aktywizujących i mobilizujących bodźców.
Opanowanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem pozwoliło mi poprowadzić zajęcia z wykorzystaniem pozyskanego od wydawnictwa Nowa Era oraz zakupionym przeze mnie od wydawnictwa WSiP oprogramowania Multibook. Lekcje były znacznie ciekawsze
i przynosiły większe korzyści, ponieważ uczniowie zapamiętywali z takich zajęć znacznie więcej.

Efekty:
• Wykorzystywanie w pracy indywidualnej i grupowej ciekawych metod.
• Uatrakcyjnienie zajęć.
• Wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów.
• Podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii.
• Lepsza organizacja warsztatu pracy.§ 8 ust. 2 pkt. 3


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie funkcji opiekuna studentów.

Jako nauczyciel z oraz członek Rady Pedagogicznej starałam się dzielić doświadczeniami
i umiejętnościami z nauczycielami, którzy chętnie wymieniają poglądy na temat swojej pracy,
a jednocześnie oczekują pomocy.
W czerwcu 2012 r. i we wrześniu 2013 r. byłam opiekunem studentek: studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz V roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej Akademii Jana Długosza w Częstochowie odbywających czterotygodniową praktykę. Umożliwiłam im kontakt z rzeczywistością dydaktyczno – wychowawczą w szkole i zapewniłam warunki do zdobycia doświadczenia zawodowego. Prowadziłam zajęcia hospitowane przez studentki, pomagałam przygotować się im do samodzielnie prowadzonych zajęć oraz omawiałam już przeprowadzone lekcje.
Starałam się przygotować obie praktykantki do pisania konspektów zajęć, współpracy
z uczniami, indywidualizacji pracy na lekcji oraz stosowania metod aktywizujących ucznia.

Efekty:
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez dzielenie się doświadczeniem zawodowym.
• Poznanie własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie lekcji prowadzonych
w obecności praktykantki.
• Pogłębienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Współpracuje z innymi nauczycielami i wychowawcami dzieląc się z nimi swoimi doświadczeniami i wiedzą. Wymieniając opinie i informacje na temat uczniów ustalamy wspólny front działań pedagogicznych i wychowawczych, rozwiązujemy napotkane problemy. Udostępniam koleżankom swoje scenariusze uroczystości, zajęć i pomoce dydaktyczne. Dzielę się z nimi wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń, przedstawiam ciekawe propozycje zabaw oraz technik plastycznych wykorzystywanych w celu uatrakcyjniania zajęć.
Najlepszym sposobem dzielenia się wiedza i doświadczeniami z innymi nauczycielami jest prowadzenie rady pedagogicznej szkoleniowej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadziłam RP szkoleniową na temat „Wspieranie rozwoju dziecka sześcioletniego i młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych”. Przedstawiłam charakterystykę dziecka sześcioletniego gotowego do podjęcia obowiązku szkolnego, w jaki sposób przebiega jego rozwój, na co nauczyciel powinien
w szczególności zwrócić uwagę, atrakcyjne formy i metody pracy oraz obszary wspomagania rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole.
Uczestniczyłam w spotkaniach zespołów, których zadaniem było tworzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz programów rewalidacji indywidualnej.
Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem, psychologiem, logopedą szkolnym oraz nauczycielami i wychowawcami – wymienialiśmy doświadczenia, opinie i informacje
o uczniach, ich postępach, uzyskiwaliśmy porady. Wspólnie organizowaliśmy przedsięwzięcia, konkursy oraz uroczystości szkolne.
Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pomogła mi uświadomić sobie moje własne mocne i słabe strony, udoskonalić własny warsztat pracy oraz zaowocowała pomysłami przyszłych działań. Umożliwienie innym nauczycielom korzystania z moich doświadczeń spowodowało z kolei wzbogacenie ich warsztatu pracy i stymulację dalszego rozwoju zawodowego.

Efekty:
• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania.
• Rozwiązywanie wielu problemów metodycznych i wychowawczych.
• Dzielenie się doświadczeniem zawodowym.

3. Prowadzenie zajęć dla przedszkolaków w ramach Dni Otwartych.

Corocznie w lutym w naszej szkole organizuje się Dzień Otwartych Drzwi dla pięcio, sześcio – letnich i siedmiolatków. Podwoje placówki stoją otworem dla uczniów oraz ich rodziców, którzy mają możliwość zdobycia informacji o klasach pierwszych szkoły podstawowej.
W tym dniu wszyscy również mają okazję zobaczyć szkołę od „wewnątrz”, poznać nauczycieli, pracownie oraz ich wyposażenie. Dni otwarte to także wyjątkowa okazja, by rodzice wraz z dzieckiem mogli uczestniczyć w grach i zabawach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli.
W trakcie trwania stażu byłam współorganizatorką oraz koordynatorem Dni Otwartych.
W bezpośrednich kontaktach z odwiedzającymi szkołę rodzicami indywidualnie omawiałam rodzaj i zakres tematyczny prowadzonych zajęć w klasie I, informując ich o możliwościach uczestnictwa dzieci w zajęciach twórczych, rozwijających ich talent, wyobraźnię, gimnastyki korekcyjnej, terapii logopedycznej itp. Oprowadzałam rodziców po szkole, prezentowałam pracownie, ich wyposażenie oraz prowadziłam zajęcia komputerowe, podczas których uczniowie wykonywali rysunki w programie Power Point. W celu zapoznania rodziców
z pakietem podręczników dla ucznia klasy I, nawiązałam współpracę z wydawnictwem WSiP i zorganizowałam stoisko prezentujące podręczniki do klasy I. W trakcie rozmów rodziców dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.
Zapewniając promocję szkoły w środowisku lokalnym opracowałam do przedszkoli i dla rodziców kolorowe ulotki z informacjami dotyczącymi oferty szkoły.
W roku szkolnym 2012/2013 udałam się z wizytą do przedszkola w celu przedstawienia oferty edukacyjnej dla przyszłych pierwszoklasistów. We współpracy z nauczycielem informatyki opracowałam prezentację multimedialną z życia szkoły zachęcającą rodziców do odwiedzenia PSP nr 1 wraz ze swoimi pociechami.

Efekty:
• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
• Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych.
• Podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu rozwijającego zainteresowania matematyczne uczniów dla klas I – III oraz promocji zdrowia dla klas I – III „Żyjmy zdrowo na sportowo”.

W roku szkolnym 2012/2013 opracowałam własny program rozwijający zainteresowania matematyczne uczniów klas I – III szkoły podstawowej „Mały mistrz matematyki”.
Program został napisany przeze mnie z myślą o moich wychowankach, w których chciałam rozbudzić i kształtować zainteresowania matematyczne, rozwijać i rozszerzać wiadomości zdobyte na zajęciach, rozwijać pamięć oraz umiejętność logicznego rozumowania, myślenie abstrakcyjne, kształtować pozytywne nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego, wdrażać do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy, przygotować uczniów do udziału w konkursach matematycznych.
Program rozwijający zainteresowania matematyczne uczniów został opracowany w oparciu
o Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego i był realizowany na dodatkowych zajęciach po lekcjach raz w tygodniu.
W ramach ewaluacji programu zastosowałam następujące narzędzia:
- testy wiadomości i umiejętności,
- turnieje organizowane w formie rywalizacji grupowej,
- obserwacja pracy uczniów,
- opinie uczniów,
- prezentacja prac uczniów,
- sprawdzian diagnozujący na rozpoczęcie i zakończenie zajęć.
Jako narzędzie ewaluacji badające odczucia rodziców pod koniec realizacji programu
(w klasie III) przeprowadziłam anonimową ankietę.
Realizacja tego programu przyniosłam mi satysfakcję, ponieważ na bieżąco mogłam obserwować wzrost zainteresowań moich wychowanków „królową nauk” – matematyką. Sama od najmłodszych lat szkolnych bardzo lubiłam matematykę, była moim ulubionym przedmiotem, ponieważ nie trzeba się jej uczyć wystarczy myśleć.
W roku szkolnym 2014/2015 zostałam nauczycielem – wychowawcą w klasie I, w której połowę uczniów stanowili sześciolatkowie i ze względu na to, iż większość z nich
w momencie rozpoczęcia nauki nie znała cyfr, pracowała w wolnym tempie nie mogłam realizować mojego programu „Mały mistrz matematyki”.
Napisałam nowy program promocji zdrowia dla klas I – III „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
Podstawowym celem tego programu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z zasadami higieny i racjonalnego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego odżywiania się oraz promocję zasad aktywnego stylu życia.
Służy on nie tylko pogłębianiu wiedzy, ale pobudza również aktywność dzieci, ich twórcze myślenie zastosowanie nabytych umiejętności i wiadomości w praktyce. Uczy współdziałania w zespole, pokazuje wartość zdrowia człowieka, kształtuje właściwe nawyki oraz charakter młodego człowieka. Drugim celem jest zapewnienie takich warunków, aby dzieci nabyły umiejętności prozdrowotnych zachowań, poszanowania zdrowia własnego i innych.
W ramach realizacji programu 26 marca 2015 r. uczniowie klasy I c uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez ratowników medycznych ze Szpitala Powiatowego w Radomsku. Pani Monika oraz pan Jacek w profesjonalny sposób udzielili uczniom lekcji, jak, dbając o własne bezpieczeństwo, pomóc poszkodowanemu, m.in., w jaki sposób wezwać pomoc, co zrobić, gdy poszkodowany jest nieprzytomny, jak wykonuje się resuscytację albo kiedy i jak ułożyć ofiarę w bezpiecznej pozycji.
Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna zajęć. Każdy uczestnik miał możliwość przećwiczyć (wg wcześniejszych instrukcji) kolejne etapy pierwszej pomocy. Mimo, że wszyscy z uwagą słuchali i przyglądali się prowadzącym zajęcia, nie było łatwo powtórzyć wszystkie etapy pomocy. Na pewno jeszcze trudniej z powodu stresu i paniki byłoby ratować komuś życie. Dlatego warto instrukcję pierwszej pomocy powtarzać wielokrotnie, by w razie potrzeby wiedzieć, jak zareagować.
W dniu 22 maja 2015 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Jackiem Krzynówkiem, w którym uczestniczyli uczniowie klasy I c. Znany sportowiec, wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej opowiadał o swojej długoletniej przygodzie ze sportem, zdrowym odżywianiu chętnie odpowiadał na zadawane pytania oraz rozegrał krótki mecz
z uczniami klasy I c. Na zakończenie spotkania nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć
i autografów.
Gościliśmy w naszej klasie przedstawiciela Nature House panią dietetyk. W ramach programu przeprowadziła dla klasy spotkanie na temat zdrowego stylu życia. Łącząc elementy zdrowego odżywiania z uprawianiem sportu, ciekawie zachęcała dzieci do bardziej świadomego dbania o własne ciało. Omawiając piramidę zdrowego odżywiania zwróciła uwagę na to, co i w jakich proporcjach powinniśmy jeść aby nasz organizm jak najdłużej pozostał w dobrej kondycji. Uczniowie dowiedzieli się jak dużą wartość ma woda i ile powinniśmy jej wypijać. Myślą przewodnią spotkania było hasło: Zmień swoje nawyki na zdrowe zamienniki. Dużą uwagę, zwracała również na aktywność fizyczną oraz na to, jak przekłada się ona na spalanie naszych kalorii. Jazda na rowerze, pływanie, wolny bieg czy chodzenie są równie ważne jak zdrowe odżywianie i ściśle łączą się ze sobą. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji i chętnie wypowiadali się na temat swojego odżywiania.
Z zainteresowaniem słuchali i zapamiętywali to co dla nich powinno być ważne w codziennych posiłkach.
Również w ramach realizacji programu uczniowie na zajęciach obejrzeli amerykański film dokumentalny „Super Size Me” – którego reżyserem, producentem oraz głównym aktorem jest Morgan Spurlock. Dokument przedstawia efekt eksperymentu, jaki Spurlock przeprowadził na samym sobie - zdecydował się przez 30 dni jeść posiłki wyłącznie
w restauracjach sieci McDonald’s. Film przedstawia zmiany, jakie zaszły w organizmie bohatera, a także wzbogaconą o statystyki i opinie specjalistów próbę oceny sposobu odżywiania charakterystycznego dla wielu mieszkańców USA - w tym dzieci, na co zwraca uwagę Spurlock.

Efekty:
• Doskonalenie warsztatu pracy.
• Satysfakcja z możliwości dzielenia się wiedzą z uczniami.
• Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych.
• Wzbogacenie o nowy program terapeutyczny.
• Promowanie zdrowego stylu życia.
• Promocja szkoły.

2. Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych.

W ciągu trwania stażu prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami z orzeczeniem
o niepełnosprawności sprzężonej, niepełnosprawności – słabosłyszenie oraz zespołem Aspergera. W związku z tym zapoznałam się z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i opracowałam programy rewalidacyjne realizowane w ramach indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uwzględnieniem dostosowania form, metod i zadań do możliwości pracy ucznia. Planując pracę z tymi uczniami, kładłam nacisk na deficyty rozwojowe i poznawcze, uwzględniałam zainteresowania oraz ich możliwości intelektualne.

Efekty:
• Satysfakcja, cierpliwość oraz zadowolenie z najmniejszych nawet sukcesów ucznia.
• Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3. Pedagogizacja rodziców w zakresie aktualnych potrzeb.

Pedagogizacja rodziców, jest to działalność zmierzająca do stałego wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży. Rodzice i nauczyciele, poprzez wspólne zadanie, formują nowego człowieka. Kształtują jego postawy wobec samego siebie i otaczającego świata. Osiąganie wspólnych celów staje się najważniejszym elementem współpracy i partnerstwa, tych dwóch podstawowych środowisk wychowujących – domu rodzinnego i szkoły.

W ramach spotkań z rodzicami organizowałam pedagogizację rodziców. W ramach pedagogizacji poruszałam następujące zagadnienia: „ Dziecko z trudnościami w nauce – jak można mu pomóc?”, „Jak rozpoznać dziecko dyslektyczne”, „Uczeń zdolny w szkole”, „Praca domowa ucznia jako ważny element w procesie kształcenia i wychowania”. Przygotowałam ankietę dla rodziców – „Czy znam swoje dziecko?”. Rodzice mieli szansę wypowiedzieć się na temat własnych dzieci, ich zainteresowań oraz trudności.

Efekty:
• Nawiązanie pozytywnych relacji wychowawca – rodzic.
• Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym.
• Poszukiwanie wspólnych rozwiązań napotykanych problemów.
• Kształcenie kultury pedagogicznej.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 cPoszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom
z problemami.

Istotą zadań należących do wychowawcy klasy jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie życiem zespołowym klasy. Prowadząc planową pracę wychowawczą zmierzałam do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły przede wszystkim przez stworzenie zwartego zespołu uczniowskiego. Aby było to możliwe musiałam poznać swoich wychowanków, ich cechy psychiczne, warunki życia, sytuację rodzinną i środowiskową.
Na początku roku szkolnego, obejmując wychowawstwo opracowałam ankietę informacyjną „Moje dziecko”, którą rodzice otrzymali z prośbą o wypełnienie. Celem jej było uzyskanie niezbędnych informacji o każdym dziecku, jego upodobaniach, przyzwyczajeniach, zainteresowaniach, umiejętnościach, osobowości oraz sytuacji materialnej rodziny.
Wiedzę na temat moich uczniów uzupełniałam podczas spotkań z rodzicami w trakcie indywidualnych rozmów. Poznanie sytuacji rodzinnej pozwoliło mi w późniejszym czasie zrozumieć pewne zachowania uczniów i ich przyczyny. Przez cały okres pełnienia obowiązków wychowawcy klasy starałam się poświęcać dużo czasu na indywidualne rozmowy z uczniami na temat ich smutków i radości. W przypadku pojawienia się problemów wewnątrzklasowych omawialiśmy je wspólnie na zajęciach stosując zasadę tolerancji i zaufania.
Dzięki corocznie przeprowadzanemu w celu poznania pozycji uczniów w grupie klasowej testu socjometrycznego techniką Moreno, zdobywałam nowe informacje na temat uczniów. Odpowiadali oni na cztery pytania: dwa dotyczące wyborów pozytywnych oraz dwa dotyczące wyborów negatywnych. Badania te pomogły mi poznać wewnętrzną strukturę zespołu klasowego, określić pozycję socjometryczną każdego ucznia, a w tym wyłonić tzw. „gwiazdę socjometryczną”, czyli osobę najbardziej lubianą i popularną w klasie oraz ustalić kto w grupie jest odrzucony, izolowany. Dzięki ewaluacji przeprowadzonego testu udało mi się bardziej zintegrować zespół klasowy.
Wspólne wyjścia poza teren szkoły pozwoliły mi na poznanie dzieci z zupełnie innej strony.
Niejednokrotnie zwracałam się o pomoc do pedagoga i psychologa szkolnego. Wspólnie omawiałyśmy możliwe sposoby rozwiązania problemu, rozmawiałyśmy uczniami starając się znaleźć wyjście z sytuacji. Również rodzice moich wychowanków kontaktowali się
z pedagogiem, psychologiem w razie pojawienia się niepokojących sygnałów.
Dzięki poznaniu uczniów nie tylko usprawniłam pracę wychowawczą, wspomogłam również rozwój psychiczny i społeczny wychowanków.
Biorąc pod uwagę fakt, że wielu z moich wychowanków pochodzi z rodzin o niskim statusie materialnym, starałam się na bieżąco organizować pomoc finansową dla tych uczniów. Pełniąc rolę wychowawcy niejednokrotnie spotkałam na swej drodze uczniów z rodzin
o trudnej sytuacji materialnej. W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowałam pomoc materialną dla mojej uczennicy, pochodzącej z rodziny wielodzietnej, niepełnej, w której opiekę sprawowała bezrobotna matka. Wśród pracowników szkoły, rodziców uczniów mojej klasy przeprowadziłam zbiórkę odzieży, artykułów szkolnych, żywności i chemii gospodarczej dla dziewczynki oraz jej rodzeństwa. Dzięki temu dziecko nie czuło się gorsze od innych, ponieważ otrzymało wiele ładnych ubrań i przyborów szkolnych, mogło przychodzić do szkoły czyste i zadbane.
Jako wychowawca współpracowałam ze szkolnym kołem TPD – „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”. Dwa razy do roku, w czasie spotkań z rodzicami, przeprowadzałam zbiórkę pieniędzy, które trafiały do opiekuna TPD. Z uzyskanych w ten sposób funduszy wychowawca mógł zyskać dofinansowanie do wyjazdu na wycieczkę szkolną dla ucznia pochodzącego z rodziny o trudnej sytuacji materialnej, co czyniłam i ja organizując wycieczki szkolne.
Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku udało mi się pomóc rodzicom mojego ucznia – otrzymali oni tonę węgla, zasiłek celowy w kwocie 300 zł., paczki świąteczne dla trójki dzieci oraz darmowe obiady dla chłopca (przez cały rok szkolny).
Również szkolne koło PCK na moją prośbę ufundowało wyprawki szkolne (farby, kredki, bloki, zeszyty, itp.) dla czwórki najbiedniejszych uczniów.

Efekty:
• Lepsze poznanie uczniów.
• Pomaganie uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów.
• Wspomaganie psychicznego i społecznego rozwoju uczniów.
• Nawiązanie kontaktu z rodzicami, współpraca w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym.
• Rozwijanie umiejętności organizacyjnych.

2. Organizacja imprez, uroczystości klasowych i szkolnych oraz wycieczek.

Imprezy szkolne są formą pracy wychowawczej, która w sposób bezpośredni upowszechnia dorobek kulturalny. Dostarcza bodźców emocjonalnych i jest źródłem doznań estetycznych. Sprzyja aktywności uczniów rozwija ich zdolności i zainteresowania, kształtuje poglądy
i przekonania oraz przygotowuje świadomego odbiorę kultury.
Organizowanie takich imprez polega przede wszystkim na inspirowaniu działania uczniów. Uważam, że jest to bardzo ważny element pracy wychowawczej. Dobrze jest też włączyć do tych działań rodziców. W mojej klasie dzieci chętnie przygotowują programy artystyczne
z okazji różnych uroczystości, a rodzice przygotowują rekwizyty, przebrania. Uczniowie
w większości mają uzdolnienia i talenty artystyczne, recytatorskie, wokalne. Imprezy te dowartościowują oraz pozwalają osiągnąć sukces, przezwyciężyć nieśmiałość – czyli zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb psychicznych.
W roku szkolnym 2012/2013 byłam współorganizatorką akademii z okazji 30-lecia powstania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku. Przygotowałam montaż słowno – muzyczny oraz pomagałam w tworzeniu dekoracji.
W tym samym roku przygotowywałam z uczniami akademię z okazji zakończenia roku szkolnego. Opracowałam scenariusz oraz przygotowałam dekoracje.
W roku szkolnym 2014/2015 byłam współorganizatorką szkolnej akademii z okazji Dnia Nauczyciela połączonej z uroczystością Ślubowania uczniów klas I.
Cyklicznie przygotowywałam przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy
i Taty, Dni Rodziny. Była to dobra okazja, by przypomnieć sobie o osobach, którym często zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa oraz złożyć im życzenia. Często na twarzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność zawsze sprawiały Gościom (babciom, dziadkom, rodzicom) drobne upominki wręczone przez dzieci. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniom była okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu oraz bliższego poznania się.
Co roku moi wychowankowie mieli okazję poznania tradycji i zwyczajów ludowych na „Andrzejkach”, „Balach Karnawałowych”. Kultywuję również tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy przygotowując dla uczniów spotkania klasowe, gdzie
w gronie rodziców mają okazję do poznania tradycyjnych polskich potraw.
Poprzez organizację różnorodnych imprez i uroczystości kształtuję w moich wychowankach wartościowe społecznie postawy, które w przyszłości umożliwią im aktywne uczestnictwo
w życiu rodziny, szkoły i środowiska.
W trakcie trwania stażu byłam organizatorem wycieczek klasowych, zgodnie z opracowanym wcześniej planem wychowawczym klasy oraz opracowanym harmonogramem wycieczek szkolnych. Samodzielnie organizowałam wycieczki dla moich wychowanków oraz współorganizowałam, podczas, których pełniłam funkcję kierownika. Były to wycieczki do:
- Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz Kopalni Rud Ołowiu i Srebra w Tarnowskich Górach,
- Ośrodka Malutkie Resort,
- Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie na przedstawienie pt. „Tajemniczy ogród”,
- Fabryki bombek w Piotrkowie Trybunalskim,
- Ośrodka Malutkie Resort,
- Miasteczka Twinpigs w Żorach,
- Osikowej Doliny w Koziegłowach,
- Fabryki bombek w Piotrkowie Trybunalskim,
- Parku Rozrywki w Zatorze.
Wycieczki przynoszą długotrwałe efekty dydaktyczne i wychowawcze, umożliwiają lepsze poznanie przez uczniów rzeczy oraz zjawisk, wpływają na rozwój spostrzeżeń, wyobrażeń
i myślenia, służą utrwalaniu zdobytej wiedzy, dostarczają materiału do ćwiczeń w mówieniu, czytaniu, rysowaniu. Dzieje się tak w myśl maksymy Konfucjusza: „Powiedz, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól działać, a zrozumiem”.
Dzięki organizowaniu wycieczek mogłam poznać uczniów w innym środowisku niż, na co dzień w szkole, a także zintegrować klasę. Uczniowie podczas wycieczek byli bardziej otwarci, często zwierzali mi się ze swoich problemów, a ja mogłam im służyć radą i pomocą w ich rozwiązywaniu.

Efekty:
• Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych i klasowych.
• Przedstawienie artystycznego dorobku wychowanków.
• Wzbogacenie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły poprzez organizowanie wycieczek szkolnych.
• Lepsze poznanie uczniów.
• Aktywny udział rodziców w życiu klasy i szkoły.
• Integracja grupy.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych.

Patriotyzm pochodzi od łacińskiego słowa patria, czyli Ojczyzna: zaœś słowo patria od słowa pater, czyli ojciec. Patriotyzm to miłość do ojczyzny na wzór miłości do ojca.
Wśród instytucji, które w swojej działalności zajmująca się również wychowaniem, szkoła zajmuje czołowe miejsce w kształtowaniu patriotycznych postaw młodego pokolenia. Zadaniem szkoły jest praktycznie przygotować uczniów do czynnego udziału w życiu społecznym. Powiązania szkoły z życiem środowiska i całego kraju, czerpanie wzorów postępowania z dawniej historii i kultury narodu – to podstawowe warunki realizacji zadań szkoły.
Do szkolnych uroczystości o charakterze wybitnie patriotycznym należy zaliczyć: akademię szkolną 1 września, z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz akademię 11 listopada święto Odzyskania Niepodległości. Charakter tych uroczystości i ich sceneria oraz podniosły nastrój udziela się młodym wywołując wzruszenie i zmusza do głębokich refleksji. Pozwalają one lepiej zrozumieć motywy bohaterstwa tych, którzy poświęcili swoje życie w walce z zaborcami o niepodległości kraju, w walce z okupantem o wolność naszej Ojczyzny.
W wyrabianiu u uczniów szacunku dla narodowej tradycji moi uczniowie uczestniczyli
w cyklicznie organizowanych przez szkołę apelach i rocznicach ważnych wydarzeń w dziejach kraju, m. in.:
- Rocznica wybuchu II wojny światowej,
- Odzyskanie niepodległości,
- Dzień Patrona – Bolesława Chrobrego,
- Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Co roku chodziliśmy na Stary i Nowy Cmentarz w Radomsku, gdzie zapaliliśmy znicze na grobie Nieznanego Żołnierza, zachowywaliśmy powagę i zadumę. Dzięki tym wyjściom uczniowie poznali miejsca pamięci narodowej znajdujące się na radomszczańskich cmentarzach.
Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Regionalnym pt. „Radomsko na starej fotografii”.
Podczas wycieczki do Radzionkowa zwiedziliśmy Muzeum Chleba. Tam wzięliśmy udział w:
• projekcji filmu „Chleb” - historia chleba, jego pochodzenie i tradycje z nim związane, proces produkcji pieczywa,
• prelekcji o szacunku do chleba,
• zwiedzaniu muzeum z przewodnikiem
oraz w lekcji w dawnej klasie szkolnej, gdzie poznaliśmy:
• historię nauczania - zwyczaje panujące przed laty w szkołach, dawne książki, elementarze, materiały piśmiennicze, stroje, przybory; wszyscy siedzą w dawnych drewnianych ławkach szkolnych;
• naukę pisania rysikiem na tabliczkach kamiennych;
• historię komputerów – poznawanie komputerów na rzeczywistych eksponatach.

Efekty:
• Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
• Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem.
• Doskonalenie warsztatu pracy.

4. Organizacja imprezy „Jestem Bezpieczny na drodze, w domu i szkole”

W planowaniu i realizacji zajęć edukacyjnych starałam się uwzględniać problematykę środowiska lokalnego oraz te współczesne problemy społeczne, które w bezpośredni sposób dotyczą małych dzieci, takie jak np. zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.
Co roku we wrześniu organizowałam uczniom spotykanie z policjantem, który przypominał im zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz przeprowadzał rozmowy na temat bezpiecznego zachowania się w domu i szkole, co m.in. przyczyniło się to do bezpiecznego poruszania się przez nich po drogach.
Cyklicznie jestem również organizatorem konkursu na poziomie szkolnym „Bezpieczna Droga do szkoły”. Polega on na wykonaniu dowolną techniką plakatu lub makiety.
Z własnych środków kupowałam nagrody dla zwycięzców.
Dzięki ukończeniu kursu organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” przeprowadziłam cykl zajęć z uczniami klas I – III na temat pierwszej pomocy.
Głównym celem zajęć było nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Otrzymane profesjonalne fantomy, podręczniki dla dzieci
i nauczyciela, instruktażowe płyty DVD, tekturowe telefony uczą dzieci najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Forma zabawy oraz odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę na ten temat.

Efekty:
• Kształtowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
• Kształtowanie prozdrowotnych i prospołecznych wzorców zachowań.
• Zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
• Kształcenie umiejętności właściwego powiadamiania służb ratunkowych.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Jednym z zadań, które ujęłam w planie rozwoju zawodowego była współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym. Jako wychowawca często konsultowałam się z panią pedagog
i psycholog w celu zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych, mogąc stosować posiadaną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Panie wspierały mnie szczególnie w roku szkolnym 2014/2015, gdzie angażowałam je do prowadzenia zajęć w mojej klasie. Było to spowodowane trudnościami wychowawczymi, powtarzającymi się agresywnymi zachowaniami mojego ucznia, u którego podejrzewany jest Zespół Aspergera. W chwili obecnej mama ucznia uczęszcza na zajęcia terapeutyczne do pani psycholog, chłopiec natomiast bierze udział w grupowych zajęciach socjoterapeutycznych.
Widząc problemy w nauce niektórych uczniów, przy pomocy pedagoga i psychologa szkolnego, kierowałam ich na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Radomsku.
Współpraca z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym wzbogaciła moje doświadczenia zawodowe i wpłynęła na zwiększenie skuteczności moich oddziaływań wychowawczych,
a także opiekuńczych. Wymiana informacji na temat uczniów pozwoliła mi na dogłębne poznanie ich zachowania również poza szkołą, w tym przyczyn ich nieodpowiedniego zachowania. Uzyskałam również rzetelną informację na temat sytuacji rodzinnej moich uczniów, co pomogło mi odpowiednio modyfikować moje działania wychowawcze. Dokładne poznanie przyczyn trudności wychowawczych umożliwiło mi podejmowanie odpowiednich kroków celem niwelowania tych trudności. Wnioski ze współpracy z pedagogiem uwzględniałam w kontaktach moimi wychowankami i na prowadzonych przeze mnie zajęciach. Jako wychowawca uzyskałam od pedagoga cenne wsparcie w szczególnie trudnych przypadkach wychowawczych. Opinie i rady pedagoga jak i psychologa w sprawach dotyczących powstałych problemów wychowawczych w mojej klasie ułatwiały mi pomyślne rozwiązywanie zaistniałych trudności. Wspólnie ustalone formy działania w odniesieniu do konkretnych uczniów konsekwentnie wcielałam w życie, co w perspektywie przyniosło widoczną poprawę.
Korzyści z tych działań uzyskali więc przede wszystkim moi uczniowie, a także ich rodzice.

Efekty:
• Wzbogacenie doświadczenia zawodowego.
• Skuteczniejsze oddziaływania wychowawcze.
• Satysfakcja z zadowalających efektów pracy.
• Rozwijanie umiejętności organizacyjnych.


2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną kierowałam moich uczniów, u których zauważyłam jakieś deficyty na badania.
Zgodnie z potrzebami przygotowywałam opinie o uczniach zgłaszanych na diagnozę do poradni.
Organizując proces dydaktyczno – wychowawczy w klasach, zawsze opierałam się na zaleceniach poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Na bieżąco zapoznawałam się z opiniami i wskazówkami do pracy z dziećmi przebadanymi przez PPP, uwzględniałam zalecenia poradni podczas pracy z uczniami. Dostosowywałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych potrzeb.
Konsultowałam się z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku w sprawie wyników badań uczniów z mojej klasy, omówienia ich i uzyskania wskazówek do dalszej pracy.
W roku szkolnym, 2014/2015 we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Radomsku przeprowadzone zostało badanie przesiewowe wzroku i słuchu uczniów mojej klasy I. W wyniku przeprowadzonej diagnozy kilkoro uczniów zostało skierowanych na wizytę u okulisty oraz szczegółowe badanie słuchu.

Efekty:
• Specjalistyczna diagnoza psychologiczno pedagogiczna.
• Umiejętność współpracy z PPP.
• Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.
• Pogłębianie wiedzy na temat uczniów.
• Uatrakcyjnienie terapii dydaktyczno – wychowawczej poprzez stosowanie metod
i wskazówek PPP.


3. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami środowiska lokalnego.

W okresie odbywa stażu współpracowałam z Miejską Biblioteką Publiczna w Radomsku. Była to systematyczna współpraca w celu rozbudzenia zainteresowań czytelniczych: wycieczki, zapisy w poczet czytelników, systematyczne wypożyczanie książek. Moi wychowankowie poznali księgozbiór bajek dla dzieci i różne rodzaje literatury. Brali także udział w licznych spotkaniach z poetami, autorami książek dla dzieci. Podczas tych spotkań autorzy nawiązywali wspaniały kontakt z moim uczniami, prezentowali fragmenty wierszu, tekstów. Uczniowie mieli okazję zakupu książek i zdobycia osobistej dedykacji od autorów.
W latach 20012 – 2015 współpracowałam z Miejskim Domem Kultury, organizując liczne wyjścia na projekcje filmów, przedstawienia teatralne oraz biorąc udział w projekcie „KinoSzkoła”. W trakcie trwania stażu przygotowywałam uczniów do konkursu recytatorskiego organizowanego przez MDK.
W ramach współpracy z Powiatową Strażą Pożarną w Radomsku moi uczniowie w 2015 roku spotkali się ze strażakami. Dzieci miały możliwość zobaczyć jak z bliska wygląda praca strażaków podczas zorganizowanej wycieczki do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
w Radomsku. Dzięki życzliwości osób tam pracujących uczniowie mogli oglądać samochody i sprzęt pożarniczy. Podczas spotkania dzieci uświadomiły sobie, że strażacy pomagają również ludziom nie tylko w czasie pożarów, ale również podczas powodzi, wypadków samochodowych, sprzątają połamane przez wichury drzewa, usuwają gniazda szerszeni i os.
Strażacy poinformowali, jak zachować się w sytuacji, gdy jesteśmy świadkiem wypadku lub pożaru. Poruszony został również temat bezpieczeństwa dzieci w czasie zbliżających się wakacji oraz zasady zachowania się na akwenach wodnych. Przypomnieli również numery pod jakie mogą dzwonić i jakie informacje przekazać, wzywając pomoc.
Co roku we wrześniu odbywają się zajęcia poświęcone bezpieczeństwu i profilaktyce, prowadzone przez przedstawiciela policji. W klasach I – III spotkania te mają na celu kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania w czasie poruszania się po drodze jako pieszy, pasażer, a także rowerzysta zabaw w okresie ferii i wakacji, radzenia sobie
w sytuacjach zagrożenia. Liczne spotkania z policjantami, pogadanki przyczyniły się do utrwalenia zasad bezpieczeństwa na drodze.
W trakcie stażu współpracowałam także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w sprawie dofinansowania do obiadów i pomocy materialnej kilkoro moich uczniów, pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji finansowej.
W ramach współpracy z Muzeum Regionalnym w Radomsku uczniowie uczestniczyli
w lekcji muzealnej w Muzeum Regionalnym pt. „Radomsko na starej fotografii”.
Realizując zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego podjęłam współpracę
z radomszczańskimi mediami, w których przedstawiane były krótkie relacje
z organizowanych przeze mnie imprez, co przyczyniło się do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Efekty:
• Zdobycie nowych doświadczeń w zakresie współpracy ze strukturami samorządowymi
i innymi organizacjami środowiska lokalnego.
• Wzbogacanie doświadczenia zawodowego.
• Satysfakcja z efektów pracy.
• Podniesienie jakości pracy szkoły.


4. Propagowanie akcji charytatywnych.

Jako nauczyciel i wychowawca kształtowałam u dzieci wartościowe postawy społeczno – moralne. Stwarzałam takie okazje, aby dzieci mogły podejmować działania na rzecz innych
i dlatego bardzo ważne miejsce w mojej pracy zajmowała działalność charytatywna.
Celem akcji wszystkich akcji było: rozwijanie wśród dzieci zrozumienia wobec słabszych, biedniejszych, potrzebujących pomocy oraz skuteczne włączanie się w akcje rodzin, grona pedagogicznego i całej społeczności lokalnej w pozyskiwanie środków.
Zaangażowałam uczniów do udziału w akcjach:
- „Wyprawka dla żaka” – której celem była zbiórka artykułów i przyborów szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin w naszej szkole,
- „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – akcja polegała na zbiórce słodyczy
z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin w naszej szkole,
- „Góra Grosza” - to ogólnopolska akcja zorganizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom”,
a przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych, realizujących prorodzinne programy wychowawcze,
- „Gorączka Złota” – która polegała na zbieraniu monet 1, 2 i 5 groszowych, a kwota zebrana podczas akcji została przekazana na dofinansowanie kolonii dla najuboższych dzieci,
- „Pomagamy zwierzętom” – zbiórka żywności dla psów i kotów przebywających na terenie schroniska dla zwierząt w Radomsku.
- Zbiórka puszek i plastikowych nakrętek – przeznaczeniem na sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych wskazanych przez PCK oddział w Radomsku,
- Zbiórka zabawek i słodyczy dla dzieci przebywających w szpitalu.

Podczas akcji charytatywnych organizowanych przeze mnie na terenie szkoły uczniowie nauczyli się bezinteresownie pomagać drugiemu człowiekowi i zwierzętom.
Możliwość sprawdzenia samego siebie, poczucie, że jestem potrzebny innym ludziom dodała wiary we własne siły oraz pewności siebie. Podczas licznych spotkań, akcji na rzecz ludzi czy zwierząt zaszczepiłam w uczniach coś bardzo cennego chęć bezinteresownego pomagania innym.

Efekty:
• Kształtowanie postawy prospołecznej – chęci niesienia pomocy innym.
• Nabywanie umiejętności dzielenia się z innymi.
• Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi i zwierząt.
• Satysfakcja z efektów organizowanych akcji.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy nie tylko w zakresie nauczanego przedmiotu, ale także w sferze osobowości. Stałam się bardziej otwarta i pewna siebie. Opinie innych są one dla mnie bodźcem do autorefleksji. W znacznym stopniu wzbogaciłam swoją wiedzę i warsztat pracy. Pracując w sowim wymarzonym zawodzie staram się wykonywać moje obowiązki rzetelnie mając na uwadze przede wszystkim dobro powierzonych mi dzieci.
Działania te zostały zauważone przez Dyrektora szkoły. Wynikiem tego są nagrody Dyrektora szkoły, które otrzymałam w 2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r. i 2014 r.

Podsumowanie

Okres stażu to tylko odcinek mojej pracy pedagogicznej. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły.
Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci. Często pracuję metodami aktywnymi z wykorzystaniem pomocy, jakie posiada szkoła oraz moich własnych. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii jakim jestem pedagogiem i wychowawcą oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron.
Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego był zamierzeniem ambitnym, jednakże realizacja wszystkich zadań była dla mnie dużym wyzwaniem i przysporzyła mi dużo radości, nowych doświadczeń i satysfakcji.
Zdobyte przeze mnie umiejętności oraz wiedza przyniosły również niewątpliwie korzyści dla dzieci i szkoły.
Dzięki posiadanym umiejętnościom stosowania technologii komputerowej i informacyjnej przyczyniłam się do usprawnienia pracy własnej.
Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym pozwoliła mi także doskonalić umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Dzielenie się własnymi doświadczeniami było dla mnie źródłem osobistej satysfakcji i formą promowania własnych osiągnięć. Doskonaląc własną pracę przyczyniłam się do podwyższenia jakości pracy szkoły.
W swoich działaniach zwracałam również uwagę na integrację ze środowiskiem rodzinnym dziecka poprzez organizację różnych imprez i uroczystości.
Rodzice czuli się zawsze równorzędnymi partnerami w procesie edukacyjnym.
Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Szczególnie zależy mi na śledzeniu wszelkich nowości, analizowaniu ich i wdrażaniu tych najlepszych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.