X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28579
Przesłano:

Sprawozdanie na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie

Wstęp

Jestem nauczycielką w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie od 11 lat i uczę wychowania fizycznego. Jestem przekonana, że zawód nauczyciela oprócz dużej satysfakcji jest trudny i bardzo wymagający. Przechodząc poszczególne ścieżki awansu zawsze dążyłam i dążę do tego by nie zawieźć moich uczniów jak i siebie. Stawiałam sobie coraz to nowe wyzwania spełniając się zawodowo. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Tworząc plan rozwoju zawodowego chciałam by uwzględniał on specyfikę
i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli, jak i również środowiska lokalnego. Plan uwzględnia także mój czynny udział w życiu szkoły oraz jej promowanie, doskonalenie zawodowe (wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności), wspomaganie prawidłowego rozwoju moich uczniów i wychowanków, dobrą współpracę z pracownikami szkoły, rodzicami i społecznością lokalną. Starałam się nie pomijać moich zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć.
W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w planie rozwoju zawodowego, ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą do podejmowania nowych w ramach pełnionych obowiązków.
Okres stażu, będący pewnym odcinkiem mojej pracy pedagogicznej, jest okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą. Odbywając staż zaplanowałam następujące cele, które były wyznacznikiem mojej pracy:
• podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami szkoły;
• poszerzanie zakresu wiedzy metodycznej i merytorycznej;
• stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego młodzieży;
• współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe;
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
• w czasie trwania stażu zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli:
- Kartą Nauczyciela, ustawą z 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz.2593 z 8.12.2004r.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Sprawozdanie z zadań realizowanych podczas stażu, opis ich realizacji przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Dążąc do uzyskania pozytywnych efektów mojej pracy pedagogicznej podejmowałam wiele różnorakich działań, których podstawowym celem było doskonalenie własnego warsztatu pracy, a przez to podniesienie jakości pracy placówki. Aby uzyskać pozytywne efekty w trakcie stażu podjęłam różnorodne zadania i starałam się je w pełni zrealizować.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia organizowanych w mojej szkole w ramach WDN oraz szkoleniach, konferencjach
i warsztatach podejmowanych z własnej inicjatywy:

- 2012/2013
W ramach WDN-u
- Ewaluacja zewnętrzna (25.09.2012r., 3.10.2012r.)
- Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej (05.03.2013r.)

Formy doskonalenia podejmowane z własnej inicjatywy:
- Fit Ball Complite –26.08.2012r.
- Trening funkcjonalny – 15-16.06.2013r.
2013/2014
W ramach WDN-u
- Szkolenie e-learningowe „Zasady organizowania i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (22.10.2013r.)
- Szkolenie „Narkotyki wśród uczniów”(16.12.2013r.)
- Szkolenie „Rola Rady Pedagogicznej w budowie systemu jakości pracy szkoły” (13.01.2014r.)
- „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” w ramach Brzeskiego programu wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli (08.04.2014r.)
- E-moodle – szkolenie (03.05.2014r.)

Formy doskonalenia podejmowane z własnej inicjatywy:
- „Zdrowe plecy” – warsztaty fitness (08.09.2013r.)
- „Zdrowa mama zdrowsze dziecko” – szkolenie (10.2013r.)
- „Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień” dla szkolnych koordynatorów programu – ARS, czyli jak dbać o miłość” – szkolenie (06.03.2014r.)
- Nowe trendy w nauczaniu siatkówki – „Blok i atak” – konferencja metodyczno-szkoleniowa (18.06.2014r.)
2014/2015
W ramach WDN-u
- „Ocenianie kształtujące” – wrzesień 2014r.
- Brzeski Program Wspomagania Szkół i Przedszkoli – „Postawy uczniowskie – jak je kształtować? – cykl szkoleń.”

Formy doskonalenia podejmowane z własnej inicjatywy:
- „Nowoczesny fitness na lekcji w-f” – konferencja metodyczno-szkoleniowa (18.11.2014r.)
- „Instruktor Pilates & Zdrowy Kręgosłup” – kurs instruktorski (styczeń/kwiecień 2015r.)

Wymienione formy doskonalenia zawodowego i działania, w których brałam udział wpłynęły na wzbogacenie mojej wiedzy, podniesienie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły. Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy
i osiągania coraz większych umiejętności. Pomogło mi to dobrze planować zadania dydaktyczne i wychowawcze.

• Należę do zespołu nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa i jestem przewodniczącą tego zespołu. Moja współpraca
w zespole ma charakter koleżeński i polega na wzajemnej pomocy i wsparciu. Zespół aktywnie współpracuje ze sobą, dowodem są opracowane testy sprawdzające sprawność fizyczną, które są przeprowadzane we wszystkich klasach dwa razy w roku: na początku oraz na końcu. Pomaga to dokładnie zdiagnozować uczniów pod względem ich rozwoju fizycznego. Wspólnie wyciągamy wnioski do dalszej pracy na koniec roku szkolnego.
• Ponadto jestem członkiem zespołu d/s profilaktyki i promocji zdrowia
w ramach, którego opracowałam program profilaktyczny szkoły na lata 2010-2013, a w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 brałam udział
w modyfikacji tegoż programu.
- Chcąc przeciwdziałać negatywnym postawom i zachowaniom wśród młodzieży staram się rozwijać i kształtować świadomość prozdrowotną. Uświadamiam uczniom, jaki wpływ na ich życie mogą mieć różne substancje pochodzenia chemicznego, a wybrane klasy biorą udział w pięcioletnim programie edukacyjnym ARS – czyli jak dbać o miłość, którego jestem koordynatorem. Celem programu jest bezpieczeństwo i zwiększenie szans na życiowy sukces.
- W ramach zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów podejmuję tematykę ochrony dziecka w okresie płodowym przed ekspozycją na nikotynę, alkohol i narkotyki, szczególnie zwracając uwagę na picie alkoholu w czasie ciąży. W 2010 roku ukończyłam szkolenie „Dziecko
z zespołem FAS – standardy postępowania i terapii”.
- Co rok prowadzę zajęcia z zakresu profilaktyki raka piersi, październik jest miesiącem profilaktyki i wtedy w szkole prowadzona jest akcja „Różowa wstążeczka”.
- W czasie trwania mojego stażu opracowałam i przeprowadziłam ankietę prozdrowotną oraz wraz z uczniami wzięliśmy udział
w kampanii przeciw „Siedzącemu Trybowi Życia”.
• W roku szkolnym 2014/2015 został powołany zespół do ewaluacji wewnętrznej, będąc jego członkiem zbadałam problem: „Przyczyny i rodzaje nagannych postaw i zachowań uczestników procesu edukacyjnego.
Ponadto pełniąc dodatkowe funkcje w szkole:
• byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego w ramach, którego wspólnie
z uczniami organizowałam akcje charytatywne, prowadziłam imprezy oraz konkursy szkolne,
• redagowałam gazetkę szkolną zarówno w wersji papierowej jak
i elektronicznej,
• współorganizowałam „Dni Otwarte”, wspólnie nauczycielami w-f byliśmy odpowiedzialni za organizowanie pokazów i konkursów sportowych.
Chciałam również wspomnieć, że promując naszą placówkę w środowisku lokalnym aktywnie brałam udział w cyklicznych imprezach organizowanych w ramach Stowarzyszenia Miłośników Szkoły działającego przy naszej szkole i założonego przez pracowników szkoły, a były to:
• Jarmark Wielkanocny,
• Jarmark Bożonarodzeniowy,
• Biesiada Średniowieczna,
• byłam pomysłodawczynią zorganizowania „Szkolnych Igrzysk Olimpijskich”, których celem była integracja szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z naszego miasta ponadto dobra zabawa i rywalizacja na płaszczyźnie sportowej. Igrzyska mogły się odbyć dzięki pozyskanym funduszom z projektu „Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej”.
Organizowałam i prowadziłam imprezy szkolne zarówno o charakterze sportowym jak i również promujące zdrowy styl życia:
• z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013 przygotowałam zespół taneczny do pokazu,
• z okazji otwarcia boiska wielofunkcyjnego w roku szkolnym 2012/2013 przygotowałam zespół taneczny;
• w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyliśmy w programie „W-F z klasą”
w ramach, którego zostały zorganizowane obowiązkowe zajęcia (okrągły stół, lokalna akcja sportowa, akcja „Zdrowo żyję-zdrowo jem), w ramach w/w programu prowadziłam bloga z wykonanych obowiązkowych zadań
o charakterze sportowym;
• z okazji Wojewódzkiego Dnia Przeciw Siedzącemu Trybowi Życia przygotowałam i poprowadziłam akcję nauki układu tanecznego dla uczniów
i nauczycieli w szkole,
• z okazji Dnia Wiedzy o Zdrowiu 21 marca 2014 roku przygotowałam
i przeprowadziłam ankietę dla uczniów, a najlepsi otrzymali nagrody.
Od roku szkolnego 2012/2013 pełnię funkcję wychowawcy klasy:
• współpracuję systematycznie z rodzicami moich wychowanków podczas zebrań, indywidualnych spotkań w szkole, jak również w trakcie rozmów telefonicznych. Informuję ich na bieżąco o postępach uczniów w nauce, zachowaniu, problemach;
• w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy, sugestie rodziców i uczniów opracowałam swój plan pracy wychowawcy, w tym tematykę godzin wychowawczych;
• dbam o jak najlepszą integrację klasy, poprzez oddziaływania wychowawcze na swoich podopiecznych, organizując wigilię klasową czy współpracując
z uczniami przy organizacji konkursu „Szkolnego Prawnika” „Jarmarku Wielkanocnego”, „Biesiady Średniowiecznej” czy „Dni Otwartych” zachęcając uczniów do działań w ramach współpracy np. z Samorządem Szkolnym;
• zapewniam uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki oraz wypoczynku, zapoznając ich z regulaminem wycieczek szkolnych oraz instrukcjami BHP znajdującymi się w salach gimnastycznych.
Na bieżąco starałam się pogłębiać swą wiedzę i umiejętności:
• w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów; ponieważ uczniowie niechętnie wypowiadają się w obecności kolegów na temat swoich problemów, bardzo ważne okazały się indywidualne rozmowy z nimi, które pozwalały na ustalenie przyczyn kłopotów szkolnych (np. absencja na zajęciach oraz problemy osobiste);
• z przyswajaniem treści programowych, trudności w kontaktach
z rówieśnikami, co z kolei umożliwiało podjęcie odpowiednich kroków, mających na celu udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• w kontaktach z rodzicami ponieważ w wielu przypadkach konieczne okazały się również indywidualne spotkania szczególnie z tymi, którzy z różnych przyczyn nie brali udziału w wywiadówkach;
Dbając o wizerunek i wyposażenie sali gimnastycznej oraz zaplecza sportowego jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz przewodnicząca zespołu przedmiotowego na bieżąco współpracowałam z kierownikiem gospodarczym oraz kierownikiem warsztatów szkolnych. W ramach współpracy udało się odmalować salkę fitness, przymocować niezbędne w niej drabinki gimnastyczne oraz wyposażyć teren przy boisku wielofunkcyjnym w koło do pchnięcia kulą.
Ponadto z własnych funduszy udało się nauczycielom wychowania fizycznego zakupić piłki gimnastyczne typu fit ball do zajęć fitness.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej
Komputer stał się dla mnie niezbędnym narzędziem i obecnie trudno mi wyobrazić sobie pracę bez niego. Znajomość technologii komputerowej znacznie uatrakcyjnia pracę dydaktyczną i wychowawczą z uczniami, a jednocześnie podnosi jakość pracy nauczyciela, klasy i szkoły. Wykorzystując komputer, wzbogacałam swój warsztat pracy, zyskałam możliwość sprawnego zbierania i analizy danych, pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej, dzięki czemu miałam możliwość wygodnego i estetycznego obrabiania materiałów informacyjnych (programy, regulaminy, dyplomy) i ich drukowania. Dzięki poczcie elektronicznej i grupom dyskusyjnym miałam możliwość szybkiego kontaktowania się z innymi nauczycielami, co pozwoliło mi na bieżące przekazywanie informacji. Korzystanie ze stron internetowych wydawnictw edukacyjnych wpłynęło na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez pozyskiwanie nowych materiałów do nauczania.
Wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną do przygotowywania zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
• wykonywałam konspekty, scenariusze i inne materiały dydaktyczne;
• wykonywałam prezentację multimedialną prezentującą analizę wyników przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015;
• wykonywałam ankiety dla uczniów, opracowywałam wyniki przeprowadzonych testów i sprawdzianów sportowych;
• zachęcałam uczniów do korzystania z technologii informacyjnej w celu przygotowywania gazetki o tematyce sportowej, której jestem opiekunem (wspólnie wybieramy tematy gazetki);
• umieściłam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie ze stażu na stronie internetowej www.edux.pl.

Korzystałam między innymi z następujących stron i portali internetowych:
- www.men.gov.pl (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu)
- www.cke.edu.pl (Centralna Komisja Egzaminacyjna)
- www.edux.pl (portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli)
-www.wychowaniefizyczne.pl/
-wychowaniefizyczne.net/

Ponadto:
• korzystam ze szkolnego dziennika internetowego;
• wielokrotnie przygotowywałam materiały, na szkolną stronę internetową, do Gazety Grodkowskiej i Brzeskiej;
• prowadzę szkolnego sportowego facebooka,( ZSR CKP Grodków – Sport) oraz szkolną sportową stronę internetową (www.salagimnastyczna.pl.tl.).

&8. ust. 2. pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Jestem nauczycielem z 11 letnim stażem. Zawsze systematycznie współpracuję
z innymi nauczycielami. Takie kontakty pomagały mi we wczesnym okresie mojej pracy. Korzystając z rad starszych koleżanek i kolegów „po fachu”, mogłam jako młody nauczyciel nauczyć się bardzo wiele. Teraz, gdy wypracowałam sobie swoje własne metody pracy, wiem jak ważna jest umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem, chętnie służę pomocą jeśli zajdzie taka potrzeba. Moje dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas stażu przejawiało się poprzez:
• poprowadzenie lekcji otwartej dla praktykanta w roku szkolnym 2013/2014 –„Aerobik – wzmacnianie”;
• poprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli naszej szkoły „Zajęcia fitness, nauka pomiaru tętna i praca na tętnie przy spalaniu tkanki tłuszczowej” (16.05.214);
• w ramach akcji Movie Week w październiku 2013 roku poprowadziłam zajęcia na fit ballach dla nauczycieli. MOVE Week jest ogólnoeuropejską kampanią promującą ruch i zdrowy styl życia.
• uczestniczenie w pracach zespołu, dzielenie się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Moja praca w zespołach opiera się na doświadczeniach i kompetencjach, jakie wynoszę z różnych kursów i warsztatów itp., nabytą wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy;
• aktywne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej realizując zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze poprzez współpracę
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

&8. 2. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Będąc członkiem zespołu d/s profilaktyki i promocji zdrowia brałam udział
w pracach nad stworzeniem „Programu Profilaktycznego” (2013/2014). Założeniem szkolnego programu profilaktyki jest wyposażenie uczniów
w niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju, stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły i monitorowanie skuteczności podjętych działań, a poza tym włączenie w działania profilaktyczne rodziców i uczniów. Efektywność podejmowanych działań zależy w dużym stopniu od ich zaangażowania, a wspólna praca ułatwia osiągnięcie celu.
2.W roku szkolnym 2013/2014 wdrożyłam innowację programową
z wychowania fizycznego w klasie III technikum ekonomicznego. Tytuł innowacji to „Polubić fitness – nowoczesne formy prowadzenia zajęć”. Ponieważ posiadam kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami z różnych szkoleń m.in. „Układy choreograficzne w aerobiku”, Basic Aerobik”, „Step Certifikat”, „Instruktor Fitness Shape” „Fit Ball”„ Trening funkcjonalny” postanowiłam zapoznać uczennice tejże klasy z różnymi formami fitnessu. Program obejmował dwie lekcje w miesiącu. intencją innowacji było wywołanie zainteresowania uczniów różnorodnością
i bogactwem tej formy zajęć, a także stworzenie i ugruntowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, za własne zdrowie oraz wyrobienie poczucia otwartości na wszelkie nowości związane z uprawianiem aktywności ruchowej
3.Od początku stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy aktualnie III technikum informatycznego, po analizie Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego oraz wartości wychowawczych zawartych w podstawie programowej:
• skonstruowałam i wdrożyłam plan pracy wychowawczej do klas I, II. i III;
• opracowałam przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego,
z którego zasadami zostali zapoznani moi uczniowie;
• dostosowywałam metody nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;
• w procesie dydaktycznym wykorzystuję różne formy kontroli oraz wspomagania nauczania dostosowane zarówno do uczniów zdolnych, a także uczniów z trudnościami. Przygotowałam zestawy dodatkowych ćwiczeń
i dostosowuję wymagania do możliwości uczniów.
Ponadto:
• przez cały rok szkolny realizowałam poszczególne cele programu wychowawczego z uczniami: Pracowałam nad integracją zespołu klasowego, organizując wigilie klasowe, angażując uczniów we współpracę
z Samorządem Uczniowskim. Zachęcam ich do działań mających na celu współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym (współpraca moich wychowanków z OSW trwa już kilka lat);
• realizowałam na zajęciach tematykę z zakresu promowania zdrowia oraz profilaktyki uzależnień – program edukacyjny „ARS – czyli jak dbać o miłość”;
• rozwijałam współpracę z rodzicami, którzy byli w stałym osobistym, telefonicznym lub internetowym kontakcie ze mną, brali udział w zebraniach rodziców w określonym terminie lub w innym jak i również staram się na bieżąco informować o wynikach rodziców uczniów, którzy nie wykazują zainteresowania sprawami swoich dzieci z różnych przyczyn.

§8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności
dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Ukończyłam kurs instruktorski „Pilates & Zdrowy Kręgosłup” co znacznie poprawi i wzbogaci zajęcia lekcyjne w szczególności z zakresu profilaktyki wad postawy ponadto wzbogaci sportowo-rekreacyjnie życie szkoły.
2. We współpracy z nauczycielami mojego zespołu przedmiotowego pod kierunkiem koordynatora sportu z naszego powiatu opierając się
o „kalendarz imprez sportowych” brałam udział w przydzielonych mi zawodach sportowych – piłka siatkowa, koszykowa, ręczna dziewcząt, lekka atletyka, tenis stołowy, taniec na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim.
3. Brałam udział w Ogólnopolskiej E-spartakiadzie (2013/2014, 2014/2015).
4. Uczestniczyłam w „Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół” w kategorii taniec (2013/2014 0 I m-ce).
5. Organizowałam zawody międzyklasowe z piłki siatkowej.
6. Brałam udział w „Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie”
–(finał 8.04.2014r.).
7. Będąc opiekunem Samorządu Uczniowskiego byłam odpowiedzialna za życie kulturalne i rozrywkowe szkoły. Przygotowywałam, organizowałam oraz nadzorowałam szereg działań, które wynikały zarówno z planu pracy samorządu jak i również ze spontanicznych akcji uczniów (apele, konkursy, turnieje, akcje charytatywne, opinie o uczniach).
8. Od kilku lat współpracuję z nauczycielami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego biorąc udział w kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, przygotowując „Mikołajki” dla uczniów z ośrodka oraz organizując zbiórki książek oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów ośrodka. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich tych przedsięwzięciach.
9. Przez cały czas współpracuję z pedagogiem szkolnym wspólnie rozwiązując napotkanie problemy wychowawcze, analizując sytuacje rodzinne i środowiskowe wychowanków oraz ich problemy szkolne itp. wspólnie ustalając metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy i mających problemy.

&8. ust. 2. pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
W ramach współpracy z osobami i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty
i pomocy społecznej:
1. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym:
• wymieniałam informacje na temat sytuacji szkolnej moich wychowanków również innych uczniów, ich trudnościach w opanowaniu materiału. oraz różnych innych problemach. Ustalamy na bieżąco metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
2. Współpracowałam ze szkolną pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej, a dzięki udostępnionym materiałom mogę prowadzić akcję „Różowej wstążeczki”, która ma miejsce co rok
w październiku w naszej szkole.

3. Zachęcałam rodziców
• do odwiedzin szkolnej witryny internetowej, gdzie mają możliwość na bieżąco śledzić życie szkoły,
• do logowania się do e-dziennika by móc w pełni mieć nadzór nad wynikami szkolnymi swoich dzieci,
• do kontaktów z nauczycielami oraz ze mną poprzez e-dziennik.

4. Współpracowałam z innymi nauczycielami szkoły:
• wymieniałam informacje na temat uczniów, programów nauczania, wyników testów i sprawdzianów, bieżących spraw;
• dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem.
5. Brałam aktywny udział w życiu społecznym Grodkowa – współorganizacja Jarmarku Wielkanocnego, Jarmark Bożonarodzeniowego, Biesiady Średniowiecznej – promując szkołę w środowisku.
6. Jestem autorką wielu artykułów, które ukazały się na szkolnej stronie internetowej oraz w prasie lokalnej opisującej imprezy i zawody sportowe jak i również działania Samorządu Uczniowskiego.
7. Wielokrotnie brałam udział w pracach zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego (ZSR CKP, LO), egzaminów zawodowych jak i również egzaminu gimnazjalnego.
8. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego: organizowałam akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących -
• nadzorowałam zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących dzieci
w ramach dorocznej akcji charytatywnej „Góra Grosza”,
• w roku szkolnym 2013/2014 nadzorowałam zbiórkę nakrętek
w szkole dla potrzebującej dziewczynki,
• organizowałam zbiórkę pomocy szkolnych i książek dla dzieci
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
9. Współpracowałam z biblioteką szkolną organizując szkolne imprezy.

&8. ust. 2. pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć
- W 2010, 2013 i 2014 roku otrzymałam Nagrodę Specjalną Dyrektora Szkoły za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły.
&8. ust. 2pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania, rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznałam i dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi:
1.Opis i analiza rozpoznania, diagnozy, rozwiązania problemu edukacyjnego – uczennicy, która niechętnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego.
2.Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego ucznia stwarzającego problemy wychowawcze.
3.Dokonałam analizy zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego na przełomie ostatnich trzech lat.

PODSUMOWANIE
Pracując w zawodzie nauczyciela wszelkie starania związane zarówno
z dokształcaniem, jak i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów, które są niezbędne w pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.
Rozpoczynając we wrześniu 2012r. staż na nauczyciela dyplomowanego
i opracowując plan rozwoju wytyczyłam sobie wiele zadań, które zamierzałam zrealizować i dużej większości udało mi się tego dokonać. Uważam, że konieczność wyraźnego określenia celów do realizacji, których zamierzałam dążyć korzystnie wpłynęła na moją pracę, bowiem stała się bodźcem do systematycznego, planowego działania i mobilizacją do doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Zaprezentowane efekty mojej pracy uważam za znaczące. Świadczą one
o moich umiejętnościach, zainteresowaniach oraz poziomie i gotowości do podejmowania różnorodnych zadań służących podwyższeniu jakości pracy szkoły, samodoskonaleniu, podmiotowym traktowaniu uczniów oraz poszanowaniu ich praw. Moja otwartość na problemy innych, niesienie pomocy i służenie radą jest dla mnie źródłem satysfakcji.
W swojej pracy wykorzystuję różne metody, formy pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę. Mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania. Zmieniają się moje metody pracy, ale wszystkim moim działaniom przyświecać będzie nadal dobro i rozwój uczniów. „Każdy sukces sprawia, że jestem szczęśliwa, a porażka, że mądrzejsza”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.