X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28586
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O
STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
MGR JOLANTA PIKURA

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Jolanta Pikura

Nazwa placówki oświatowej: Miejskie Przedszkole

Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne

Okres trwania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2015

Kwalifikacje zawodowe:
- Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalność pedagogika wczesnoszkolna
- Kurs Kwalifikacyjny
- Studia Podyplomowe

Zadania organizacyjne
Zadania:
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Sposoby, formy realizacji
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, strony internetowe, analiza „Poradnika dla nauczyciela dyplomującego się”
Termin realizacji :IX 2012
Sposób dokumentacji
Wniosek o rozpoczęcie stażu,
Plan rozwoju zawodowego,

Złożenie wniosku.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie materiałów i dokumentów

Cały okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały

Przygotowanie projektu sprawozdania

Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego

V 2015 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły
Zadania

Doskonalenie metod i warsztatu pracy

Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych

Współpraca z rodzicami

Dbanie o wystrój powierzonej sali oraz korytarza przedszkolnego


Udział w konkursach przedszkolnych


Udział w badaniu jakości pracy przedszkola

Udział w badaniu jakości pracy przedszkola
Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
Diagnoza dziecka 5 i 6 letniego

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w przedszkolu
Formy realizacji

Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz artykuły z prasy oświatowej

Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych poza placówką

Aktywny udział w wewnętrznym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej

Zebranie materiałów
Opracowanie scenariuszy
Wykonanie dekoracji

Udział rodziców w zebraniach
Zaangażowanie rodziców
w klasowe przedsięwzięcia
– lepszy przepływ informacji
nauczyciel - rodzic

Dekoracje okolicznościowe, wystawy prac dzieci

Przygotowanie dzieci do konkursów

Opracowanie ankiety skierowanej do rodziców
Przeprowadzenie badań
Analiza ankiet
Opracowanie wniosków do dalszej pracy

Praca w zespole ewaluacyjnym
Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi:
przeprowadzanie diagnozy
sporządzanie ocen opisowych

Podejmowanie działań na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych
- pełnienie funkcji członka komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- pełnienie funkcji koordynatora
w zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Termin realizacji

Okres stażu, zgodnie z kalendarzem imprez przedszkolnych

Okres stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

VI 2012/13/14/15

W trakcie stażu
2 razy w roku

Okres stażu
W miarę potrzeb


Okres stażu
Sposoby
dokumentacji

Notatki, kopie artykułów, bibliografia

Zaświadczenia

Potwierdzenia dyrektora przedszkola

Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora przedszkola

Poświadczenie Dyrektora
Notatki w dzienniku
Kserokopie podziękowań dla
rodziców

Zdjęcia wystroju, gazetek ściennych, sprawozdanie

Dyplomy, podziękowania


Ankiety, potwierdzenie dyrektora

Poświadczenie dyrektora przedszkola

Poświadczenie dyrektora przedszkola

Notatki z obserwacji.
Wnioski z osiągniętych efektów
- aktualizowanie regulaminu,

- dokumentacja dzieci – poświadczenie dyrektora

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania

Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera

Opracowanie druków ozdobnych

Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia dydaktyczne

Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela przedszkolnego poprzez samodzielne studiowanie literatury z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki

Opracowanie dokumentacji przedszkolnej (umowy, plany, sprawozdania, scenariusze)


Korzystanie ze środków audiowizualnych

Formy realizacji

Ukończenie kursu komputerowego

Opracowanie dyplomów, zaproszeń i innych technologią komputerową

Opracowanie kart pracy, rebusów, łamigłówek technologią komputerową

Śledzenie nowych wydawnictw oraz witryn www adresowanych
do nauczycieli przedszkolnych w celu pogłębienia swojej wiedzy
Pozyskiwanie za pomocą
Internetu bieżących
materiałów metodycznych

Opracowanie materiałów technologią komputerową

Słuchanie bajek , utworów muzycznych z płyt CD, oglądanie bajek i filmów (DVD)

Termin realizacji:

W trakcie trwania stażu

Cały okres stażu

Sposoby dokumentacji:

Zaświadczenie

Wzory dyplomów, zaproszeń, listów, medali

Kopie opracowanych materiałów

Notatki, sprawozdanie

Uwagi i refleksje zawarte w sprawozdaniu, przydatne linki

Dokumenty, scenariusze

§8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania

Prowadzenie zajęć otwartych-koleżeńskich dla innych nauczycieli w ramach WDN

Sprawowanie opieki nad studentką uczelni pedagogicznej w ramach odbywania praktyk,

Promocja własnych osiągnięć i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi w ramach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Udostępnienie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom
Formy realizacji

Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja.

Pełnienie obowiązków opiekuna praktyki

Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego Publikowanie na stronach internetowych własnych opracowanych materiałów

Aktywna realizacja zadań koordynatora zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpraca z psychologiem, logopedą i z wychowawcami grup

Gromadzenie i udostępnienie wzorów, materiałów dydaktycznych, prac innym nauczycielom

Termin realizacji:

Według planu Okres stażu
Cały okres stażu Według potrzeb

Sposoby dokumentacji
Scenariusze zajęć
Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora przedszkola, dokumentacja opiekuna praktyki
Zaświadczenie, publikacja w Internecie
Potwierdzenie pedagoga, logopedy, wychowawców grup

8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania

Opracowanie i wdrożenie programu „Poznajmy Kraje Unii Europejskiej”

Opracowanie w zespole programu „Bezpieczny przedszkolak”.

Propagowanie akcji „Czyste powietrze wokół nas”.
Formy realizacji

Przygotowanie programu
Opracowanie cyklu zajęć i wdrożenie programu w placówce


Gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Wdrożenie i ewaluacja programu w pracy.

Opracowanie regulaminu quizu „Bezpieczny przedszkolak”.
Przeprowadzenie dla grupy 6 latków wewnątrz przedszkolnego quizu „Bezpieczny przedszkolak”.
Ewaluacja przeprowadzonych działań

Wdrożenie programu antytytoniowego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Opracowanie regulaminów konkursów: plastycznych, recytatorskich itp.

Termin realizacji
W trakcie stażu

Sposoby dokumentacji

Program autorski

Program, zatwierdzenie programu uchwałą RP,
ewaluacja z realizacji programu.

Regulamin.

Scenariusz, potwierdzenie dyrektora.

Program realizowany we współpracy

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania

Organizowanie wycieczek przedszkolnych

Organizowanie uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych

Współorganizowanie kiermaszów: bożonarodzeniowego i wielkanocnego terenie przedszkola


Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych i
sportowych

Współpraca z wydawnictwem WSiP oraz Nowa Era

Współpraca z nauczycielami przedszkola i szkoły

Współpraca z Biblioteką Szkolną

Współpraca z Miejskim Domem Kultury i GCK

Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną

Formy realizacji

Wnikliwa obserwacja uczniów
Redagowanie opinii
Konsultacje z psychologiem i logopedą
Realizowanie zaleceń

Zaproszenie funkcjonariuszy na pogadanki

Nauka udzielania pomocy przedmedycznej
Pogadanki na temat zdrowego stylu życia: „Żyj zdrowo”.
Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach. „Sprzątanie ziemi”
Organizowanie zbiórki zabawek, gier i książek dla przedszkoli
Zbiórka makulatury.
Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt

Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych

Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Propagowanie akcji czytelniczych

Współudział w organizowaniu spotkań i imprez integrujących, konkursów.

Udział w szkoleniach, propagowanie zdrowego stylu życia
Termin realizacji:Okres stażu
Opis działań, potwierdzenia

Zaświadczenia

Sposoby dokumentacji:
Opis działań, potwierdzenia

Zaświadczenia

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania
Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Formy realizacji
Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Podsumowanie i wnioski
Termin realizacji
W trakcie trwania stażu

Sposoby
dokumentacji
Opis dwóch przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracowanie: Jolanta Pikura

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.