X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28595
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Emilia Łapińska
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego:
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.
2. Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
- Analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, plan wychowawczy)
Wykaz zadań w planie rozwoju. Posiadanie bieżących wiadomości.
3. Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.
- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).
- Warsztaty szkoleniowe z gier zespołowych.
- Opracowanie programu własnego i opinii o programie.
- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.
- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.
4. Promocja szkoły
- Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.
5. Udział drużyny chłopców w międzyszkolnej lidze piłki koszykowej.
- Prowadzenie drużyny w rozgrywkach, nabór zawodników.
§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.
- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.
- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.
-Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.
2. Wykorzystanie internetu.
- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.
- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych
§8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
- Prowadzenie zajęć otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli.
- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu.
Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu wychowania fizycznego
2. Współpraca z rodzicami uczniów.
Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Organizacja wycieczek i imprez szkolnych.
Współorganizacja i organizacja wycieczek szkolnych w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
2. Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych.
Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych, m.in. Otwarty Turniej Unihokeja, Wiosenny Turniej Piłki Nożnej, Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Pierwszego Dnia Wiosny oraz z Okazji Dnia Dziecka, Szkolny Turniej Koszykówki o Puchar Pani Dyrektor ZSE.
3. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów.
Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych koszykówka chłopców.
4. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.
- Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.
- Organizowanie pomocy.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca ze strukturami samorządowymi.
Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.
2. Organizowanie zawodów sportowych we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym.
Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.
4. Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.
Współorganizowanie akcji „Wózki za nakrętki”
5. Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami.
Współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków finansowych na organizowanie imprez nie tylko o charakterze sportowym.

6. Współpraca z doradcą metodycznym.
Rozmowy, szkolenia.
§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
-zdiagnozowanie wybranych problemów
-ustalenie i wdrożenie środków zaradczych,
-wyciągnięcie wniosków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.