X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28559
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Katarzyna Królik

Opiekun stażu:
Placówka oświatowa:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Cele główne:

• rozwój kompetencji nauczyciela,

• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

• poszerzenie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

• pogłębienie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

• rozwinięcie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

• udoskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

• zwiększenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Akt prawny:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 7 ust. 2 pkt. 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Ustawa z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela;
Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.13r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Bieżące przeglądanie stron internetowych oraz innych materiałów. plan rozwoju zawodowego,
zbiór przepisów,
własne notatki wrzesień 2014, cały okres stażu
2. Współpraca z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu między nauczycielem kontraktowym,
a opiekunem stażu

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Opracowanie harmonogramu spotkań
z opiekun stażu

Organizowanie spotkań z opiekunem stażu zgodnie z ułożonym harmonogramem spotkań

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu kontrakt

plan rozwoju zawodowego

harmonogram spotkań

notatki,
wnioski ze spotkań

scenariusze zajęć,
karty obserwacji

scenariusze zajęć,
karty obserwacji wrzesień 2014

2x w miesiącu

raz w miesiącu
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli Omawianie przeprowadzonych zajęć, wyciąganie wniosków, poszukiwanie inspiracji do dalszej pracy scenariusze zajęć,
karty obserwacji okres stażu
4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć

Przygotowywanie miesięcznych planów pracy

Sprawdzanie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji

Zeszyt współpracy z rodzicami dziennik zajęć

plany pracy

arkusze obserwacji

zeszyt współpracy okres stażu


okres stażu, raz na 2 miesiące

okres stażu, 3x w roku

okres stażu, na bieżąco
5. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych
i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
i umiejętności Udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach zaświadczenia,
notatki okres stażu
6. Aktywna praca nad samokształceniem Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: Formy gimnastyczno-taneczne i fitness

Uzyskanie certyfikatu FCE

Zdobywanie nowej wiedzy
i aktualizowanie już zdobytej poprzez czytanie literatury pedagogicznej, czasopism, śledzenie stron internetowych. dyplom ukończenia studiów

certyfikat

notatki rok szkolny 2014/15

rok szkolny 2014/15

okres stażu
7. Publikowanie własnych prac
w Internecie Publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, dekoracji. strony internetowe okres stażu
8. Modyfikowanie programu autorskiego Aktualizowanie, modyfikowanie, uzupełnianie programu autorskiego nauczania języka angielskiego „Enjoy English” program autorski wrzesień 2014, w miarę potrzeb

§ 7 ust. 2 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poznanie środowiska wychowanków, diagnozowanie ich potrzeb i rozwijanie zainteresowań Stałe obserwowanie dzieci, diagnozowanie potrzeb i osiągnięć. Odbywanie zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami. Prowadzenie rozmów i pracy indywidualnej z dzieckiem arkusze obserwacji,
plany zebrań,
notatki okres stażu
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, pedagoga i logopedy notatki okres stażu,
wg potrzeb
3. Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi przedszkole Nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta, Policją, Strażą Miejską, itd. notatki,
zdjęcia okres stażu
4. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych, dni tematycznych oraz wycieczek dla dzieci Przygotowanie uroczystości przedszkolnych, dni tematycznych np.: wizyta Gwiazdora, Balik karnawałowy, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Babci i Dziadka, , Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Mamy i Taty, itd. Organizowanie wycieczek notatki,
zdjęcia,
karty wycieczek okres stażu
5. Organizacja spotkań
z przedstawicielami różnych zawodów i wyjść do ciekawych miejsc Organizowanie spotkań
z przedstawicielami różnych zawodów
w przedszkolu lub miejscu ich pracy, np.: fryzjer, krawcowa, lekarz, dentysta, piekarz, itd.
Organizowanie wyjść do ciekawych miejsc np.,: apteka, biblioteka, sklep, poczta, itd. notatki,
zdjęcia okres stażu
6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych Nawiązanie współpracy z przychodnią lekarską i fitness club.
Prowadzenie zajęć na podstawie ogólnodostępnych programów profilaktycznych, a także stworzenie własnego programu i scenariuszy.
Dokonywanie ewaluacji w tym zakresie. scenariusze zajęć,
notatki,
zdjęcia okres stażu
7. Rozwijanie zainteresowań dzieci Uczestniczenie w zajęciach różnego rodzaju prowadzonych przez szkoły notatki,
zdjęcia okres stażu
8. Promowanie placówki przez udział dzieci w różnorodnych konkursach Przygotowanie dzieci do udziału
w różnorodnych konkursach dyplomy,
podziękowania okres stażu
9. Organizowanie wystaw prac dziecięcych poza terenem przedszkola Inspirowanie dzieci do tworzenia prac plastycznych o danej tematyce prace plastyczne okres stażu
10. Udział w życiu społecznym
i kulturalnym Zachęcanie do brania udziału
w akcjach charytatywnych, np.: „Góra grosza”, zbiórka książek i zabawek dla dzieci potrzebujących pomocy
Nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej notatki,
zdjęcia

okres stażu
11. Współpraca z rodzicami Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

Promowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Organizowanie warsztatów plastycznych dla rodziców z dziećmi,
a następnie wystawy scenariusze zajęć,
zdjęcia

lista rodziców,
zdjęcia

praca plastyczne,
zdjęcia
okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Opracowanie dokumentacji rozwoju zawodowego Przygotowanie planu rozwoju zawodowego plan rozwoju zawodowego wrzesień 2014
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów pracy , scenariuszy, zaproszeń, dekoracji, itd. pomoce dydaktyczne,
plany pracy,
scenariusze zajęć,
zaproszenia,
dekoracje sali okres stażu
3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą
z innymi nauczycielami Umieszczenie scenariuszy zajęć, planów pracy, itd. na portalach internetowych dla nauczycieli strony internetowe okres stażu
4. Korzystanie podczas zajęć
z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji: odtwarzacz płyt CD, laptop, rzutnik, telewizor, DVD. scenariusze zajęć,
prezentacje multimedialne,
zdjęcia okres stażu
5. Współpraca z rodzicami Udostępnianie zdjęć z życia grupy na stronie dla rodziców. Drukowanie informacji dla rodziców. strona internetowa
informacje okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Aktualizowanie wiedzy
z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi oraz śledzenie stron internetowych

Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego notatki

notatki,
zaświadczenia okres stażu

okres stażu
2. Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej Uzupełnianie wiedzy z zakresu różnorodnych metod zapewniających osiąganie systematycznych postępów
i sukcesów oraz radzenia sobie
z trudnościami notatki,
scenariusze zajęć okres stażu
3. Nawiązanie współpracy
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Wspólne rozwiązywanie problemów psychologiczno-pedagogicznych zaistniałych w przedszkolu notatki okres stażu,
w miarę potrzeb
4. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Praca indywidualna z dzieckiem plan działań wspierających okres stażu
5. Praca z dziećmi zdolnymi Praca indywidualna z dzieckiem plan działań wspierających okres stażu
6. Pedagogizacja rodziców Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem zeszyt współpracy

§ 7 ust. 2 pkt. 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

Lp. Zadania Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Aktualizowanie wiedzy poprzez indywidualne studiowanie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty Analizowanie aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach zbiór aktów prawnych okres stażu
2. Analiza aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu Analiza dokumentacji przedszkolnej: statutu przedszkola, regulaminów, przepisów BHP i innych dokumentów notatki okres stażu

Zatwierdzam do realizacji

............................... ..................................
Miejscowość, data Podpis i pieczątka dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.