X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28570
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Nauczyciel stażysta: .........................
Opiekun stażu: .......................
Miejsce: ................................
Czas: 1.09.2014 r. – 30.05.2015r

Wstęp
W dniu 1 września 2014 r. podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela języka wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela języka angielskiego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, rozpoczynając jednocześnie staż w celu uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W trakcie dziewięciu miesięcy stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora przedszkola, po moich uprzednich konsultacjach z opiekunem stażu mgr Anną Ambroziak. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393) obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r. Systematycznie realizując poszczególne zadania ujęte w planie rozwoju, informowałam na bieżąco opiekuna stażu o moich działaniach, dzieląc się jednocześnie własnymi spostrzeżeniami związanymi z pracą nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego pomógł mi w wyznaczeniu celów, do których zamierzałam dążyć jako nauczyciel, co sprzyjało konsekwencji i metodycznemu podejściu do obowiązków w codziennej pracy nauczyciela oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:
(§6 ust. 1 pkt.. 1, §6 ust. 2 pkt. 1*)
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, oraz dokumentacji funkcjonującej w przedszkolu

Moim pierwszym krokiem, jaki podjęłam w celu realizacji tego zadania było zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w placówce. We wrześniu 2014 roku przeanalizowałam Podstawę Wychowania Przedszkolnego, Statut Przedszkola oraz Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok 2014/2015. Dzięki poznaniu tej dokumentacji lepiej zrozumiałam przepisy rządzące wewnętrznym funkcjonowaniem przedszkola. Dodatkowo w czasie opracowywania miesięcznych planów pracy opierałam się na Programie Wychowania Przedszkolnego „Kalendarz Przedszkolaka” B. Tokarskiej oraz programach autorskich obowiązujących w przedszkolu. Na bieżąco dokonywałam wpisów do dziennika, protokołowałam zebrania z rodzicami oraz zebrania Zespołu ds. programów i edukacji. Poprzez udział w zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
Poznałam przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu. Dzięki temu uświadomiłam sobie istnienie potencjalnych źródeł zagrożeń. Przepisów BHP przestrzegałam podczas codziennej pracy. Dodatkowo uczestniczyłam w kursie udzielania pierwszej pomocy.
We wrześniu 2014 roku przeanalizowałam podstawowe akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, w szczególności zapoznałam się z treścią następujących dokumentów:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (j. t. – Dz. U. z 2014 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393)– obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia(ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r.
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Kolejnym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy i podpisanie kontraktu z opiekunem stażu mgr Anną Ambroziak. Wspólnie określiłyśmy jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Harmonogram współpracy w roku szkolnym 2014/2015 oraz Plan Rozwoju Zawodowego. W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu moich umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy.
(§6 ust. 1 pkt. 2, §6 ust. 2 pkt. 4*)
Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, umiejętność omawiania obserwowanych zajęć
Bardzo ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam na sposób prowadzenia zajęć, stosowane metody pracy, sposoby komunikowania się z dziećmi, a także na indywidualizację pracy z uczniami słabszymi, zdolniejszymi, jak również tymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez obserwacje i rozmowy z opiekunem stażu wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć. Wdrożyłam również w swój warsztat pracy niektóre metody, które zaobserwowałam.

(§6 ust. 1 pkt. 3, §6 ust. 2 pkt. 4*)
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora przedszkola

Opiekun stażu – Anna Ambroziak, również obserwował moje zajęcia raz w miesiącu, zgodnie z terminarzem hospitacji. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Wszystkie zajęcia były omówione i przeanalizowane. Wnioski i spostrzeżenia wynikające z analizy zajęć uwzględniałam w planowaniu swojej dalszej pracy. Dzięki temu podniosłam jej jakość.
Poza tym, pani dyrektor Joanna Kalbarczyk dwukrotnie hospitowała moje zajęcia z następujących tematów:
- „Zajęcia umuzykalniające – Deszcz głowy zrasza, do tańca nas zaprasza.”
- „Tajemnicze bąbelki – zabawy z wodą.”
Z kolei nauczycielka, Agnieszka Wójcik brała udział w prowadzonych przeze mnie zajęciach koleżeńskich z zakresu języka angielskiego o następującej tematyce: „Let’s play with little rabbits” oraz „Activities with emotions – shy, scared, tearful, happy, angry and sleepy”.
Dodatkowo korzystałam z informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS, jak również ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne, m.in. takie jak:www.eedux.pl, www.literka.pl, www.szkolnictwo.pl, www.awans.net, www.wychowanieprzedszkolne.pl www.publikacjeedukacyjne.pl, www.eduskrypt. Dzięki temu poznałam procedurę awansu zawodowego nauczycieli, jak również zapoznałam się ze sposobem dokumentowania działań i porządkowania dokumentacji. Przez cały czas trwania stażu rozwijałam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, która w dzisiejszych czasach jest niezbędna nauczycielowi w pracy. Dzięki Internetowi miałam stały dostęp do ciekawych materiałów, publikacji pedagogicznych, śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego. Wykorzystywałam programy komputerowe, tj. Word i Paint do przygotowywania miesięcznych planów pracy, sprawozdań, konspektów zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych, dyplomów i opracowania całej mojej dokumentacji (również teczki stażysty). W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy opublikowałam w Internecie wybrane scenariusze zajęć, Plan Rozwoju Zawodowego oraz Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej. W tej chwili nie wyobrażam sobie mojej pracy bez wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
Poza tym, starałam się wzbogacać mój warsztat poprzez czytelnictwo różnych pozycji książkowych i czasopism - głównie „Nauczycielka Przedszkola” (którą prenumeruję). W codziennej pracy korzystałam również z wielu propozycji zabaw dla dzieci, zebranych w pozycjach, m.in. takich autorów jak:
- K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
- E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska. „ Dziecięca matematyka” Książka dla rodziców i nauczycieli
- M. Bogdanowicz „Zabawy dydaktyczne”
- H. Kruk „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu z komentarzem metodycznym”
- R. Portmann, „Gry i zabawy przeciwko agresji”
- B. Fuchs, „Gry i zabawy na dobry klimat”
- J. Griesbeck, „Zabawy dla grup”
- Mazlish Elaine, Faber Adele „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
- J.K. Siwek „Wiersze i wierszyki. Ponad 60 wierszy dla dzieci”
- I. Rup „Zagadki od A do Z”
Książki te dostarczyły mi pomysłów, dzięki którym każdą wolną chwilę można było zmienić w wesołą zabawę, a zarazem sposobność do wzajemnej integracji i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom. Różne zabawy z dziećmi znakomicie wypełniały wolne chwile, zapobiegały nudzie, urozmaicały czas i pozwalały rozładować napięcie. Wymienione pozycje ułatwiły mi także planowanie pracy i opracowywanie miesięcznych planów pracy. Książki te prezentowały ciekawe pomysły na organizację zajęć z zakresu integracji grupy, komunikacji interpersonalnej, profilaktyki zdrowia. Autorzy prezentowali propozycje różnych zabaw i imprez dla grupy, pomocnych w planowaniu ciekawych form aktywności. Ułatwiało mi to realizację zadań zawartych w opracowanym przeze mnie rocznym planie pracy oraz stanowiły inspirację dla własnych pomysłów.
Poza tym zachęcałam dzieci do rozwijania wiedzy na temat środowiska przyrodniczego i zwierząt mieszkających w naszych otoczeniu, poprzez członkowstwo w Lidze Ochrony Przyrody. Z mojej inicjatywy dzieci otrzymały legitymacje LOP oraz inne materiały promujące ochronę środowiska.
Podczas trwania stażu sprawowałam opiekę nad salą zajęć dydaktycznych. Na bieżąco wykonywałam dekoracje z kolorowego papieru współgrające z aktualną porą roku oraz kalendarzem najważniejszych wydarzeń, które przyczyniały się do upiększania naszej sali. Starałam się utrzymywać estetyczny i atrakcyjny wygląd sali. Zaaranżowałam wolną przestrzeń na ekspozycję prac plastycznych dzieci, które były systematycznie prezentowane. Dzięki temu moi podopieczni chętniej brali udział w zajęciach plastycznych. Wykonywałam również dekoracje okolicznościowe na korytarzach i oknach przedszkolnych.

(§6 ust. 1 pkt. 4*)
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

Realizując to zadanie przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy, aby w jak najlepszy sposób wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, na których zostały wygłoszone następujące referaty: „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka?”, „Higiena i emisja głosu nauczyciela”, „Rozwijanie aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym” oraz „Znam historię mojego miasta - poznanie ważniejszych wydarzeń dotyczących Kozienic”.
Ponadto brałam udział w:
- seminarium pt. Ochrona przyrody w ujęciu globalnym. Wykorzystanie materiałów edukacyjnych projektu „Makutano Junction – multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej”, organizowanym przez MSCDN w Radomiu,
- warsztatach metodycznych „Papierowe czary – zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru”, przeprowadzonych przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris.,
- szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
- kursie udzielania pierwszej pomocy.
Dodatkowo, w celu podniesienia swoich kwalifikacji ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Kwalifikacyjno-metodyczne studia nauczania języka angielskiego w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej – z wynikiem bardzo dobrym.

(§6 ust. 2 pkt. 3*)
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci

Podczas stażu szczególnie dużą uwagę poświęcałam na rozpoznanie środowiska w którym przebywają dzieci, ich problemów oraz nabywałam umiejętności współpracy z ich rodzicami i opiekunami. W miarę potrzeb przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami w celu lepszego zrozumienia zachowań dzieci, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz informacji o postępach dzieci. Ponadto byłam współorganizatorem zebrań grupowych z rodzicami, gdzie zostały m.in. przedstawione wyniki wstępnej obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej, przeprowadzanej przeze mnie w miesiącach wrzesień, październik, marzec i kwiecień - w celu określenia poziomu i przyrostu kompetencji dzieci uczęszczających do Oddziału III. Byłam współorganizatorem warsztatów plastycznych dla rodziców „Ozdoby Bożonarodzeniowe”. Na bieżąco umieszczałam informacje na tablicy dla rodziców w holu przedszkola oraz sprawowałam opiekę nad tablicą w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, gdzie umieszczałam prace plastyczne dzieci tworzone w różnych grupach wiekowych.
Poza konsultowaniem bieżących trudności z rodzicami, szukałam również wsparcia u psychologa i logopedy, pracujących na terenie przedszkola. Dodatkowo, w ciągu trwania stażu starałam się zwrócić szczególną uwagę na integrację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z pozostały dziećmi z grupy. Zachęcałam ich do brania udziału w zajęciach oraz organizowałam szereg zabaw integracyjnych.
Zorganizowałam dla dzieci zajęcia z robotyki, przeprowadzone przez firmę roboty4you.pl z Radomia, które wprowadziły dzieci w tajniki tworzenia robotów i ich obsługiwania. Dodatkowo, w ramach obchodów przeprowadziłam warsztaty pt. „Ekologiczne przebranie”, polegające na tworzeniu strojów z surowców wtórnych a następnie prezentowaniu ich w czasie pochodu przebierańców po okolicy przedszkola.
Ponadto, pomagałam w organizacji i przygotowywałam dzieci do występów w różnych imprezach okolicznościowych w przedszkolu i konkursach, tj.:
- Akademia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej (14.10.2014r.)
- Akademia z okazji Dnia Niepodległości (7.11.2014r.)
- XI Mały Festiwal Szkolnej Piosenki Żeglarskiej OJ Szanty (7.11.2014r.)
- VIII edycja gminnego konkursu „Znam to miasto” – konkurs plastyczny „Kozienice nocą” (27.11.2014r.)
- Przedstawienie Jasełkowe (1.12.2014r.)
- Przedstawienie dla Babci i Dziadka (9.02.2015r.)
- XII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków OPP Ogród Jordanowski (20.05.2015r.)
- Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty (26.05.2015r.)
W czasie przygotowań do wymienionych imprez starałam się również angażować rodziców do udzielenia pomocy przy tworzeniu strojów i rekwizytów niezbędnych do występów ich pociech.
Byłam również opiekunem lub organizatorem następujących wycieczek:
- na Cmentarz Komunalny w Kozienicach (3.11.2014r.),
- do Teatru Powszechnego w Radomiu na sztukę „Na arce o ósmej” (12.11.2014r.),
- na Dzień Otwarty do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach (21.03.2015r.)
- do Publicznej Biblioteki w Kozienicach (15.05.2015r.),
- do „Magicznych Ogrodów” w Janowcu (18.05.2015r.)
- na przedstawienie teatralne w Domu Kultury w Kozienicach (22.05.2015r.)
Podsumowanie.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie oaz unowocześnienie mojego warsztatu i metod pracy. Ponadto, dziewięciomiesięczny staż oraz zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania była umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć. Mocną stroną mojej działalności jest przyjmowanie postawy otwartości i aktywności, duże zaangażowanie w pracę zawodową, a także konsekwencja w działaniu.
W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego wychowawcy. Starałam się, aby wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do rozwoju dzieci i zadowolenia ich rodziców, a także sprostały wymaganiom i potrzebom przedszkola. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać dobry kontakt z moimi wychowankami, zrozumieć ich oraz wywołać uśmiech na ich twarzach. Pozwoliło to uwierzyć mi, że podejmowane działania są słuszne, potrzebne i przynoszą pozytywne rezultaty. Zauważyłam, że najlepsze efekty wychowawcze daje konsekwentne i stanowcze przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. Doszłam również do wniosku, iż do każdego wychowanka należy podejść w sposób indywidualny zrozumieć jego zachowania i reakcje, jak również wpływać na przyjmowane postawy, niwelować niestosowne zachowania i przejawy agresji.
Praktycznie wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zostały zrealizowane. Wiele zadań, które wykonywałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym, które chciałabym kontynuować. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku przedszkolnym. Jestem im bardzo wdzięczna. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałbym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.


.................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.