X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28563
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowaneg

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA OKRES STAŻU
OD 01.09.2008 DO 31.05. 2011 ROKU

Jestem nauczycielem kontraktowym z siedmioletnim stażem pracy. Pracuję jako nauczyciel języka angielskiego oraz od dnia 1 września 2011r. pełnię funkcję wychowawcy zespołu klasowego w Szkole Podstawowej. W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczynałam staż, by po jego ukończeniu móc ubiegać się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Jednym z pierwszych zadań podjętych w trakcie odbywania stażu było opracowanie własnego planu pracy rozwoju zawodowego i przedłożenia go dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez dyrektora mojego planu rozwoju przystąpiłam niezwłocznie do jego systematycznej realizacji i wszystkie wyznaczone w nim zadania wypełniłam. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji podjętych działań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających
ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§7 ust.1 pkt.1)

Czynnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej.
W czasie odbywania stażu opracowałam i przeprowadziłam pomiar dydaktyczny z języka angielskiego w klasach IV i V. Dokonywałam analizy wyników pomiaru i na ich podstawie wyciągałam wnioski do dalszej pracy z uczniami.
Pełniąc funkcję wychowawcy, pogłębiam wiedzę z zakresu funkcjonowania szkoły i sporządzania dokumentacji szkolnej. Byłam w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym w związku z wykonywaną pracą wychowawczą.
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym w celu zdobycia niezbędnych informacji o uczniach, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się. Zdobytą wiedzę wykorzystałam przy formułowaniu wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania.
Pełniłam funkcję przedstawiciela szkolnego zespołu humanistyczno-artystycznego. Przygotowałam plan pracy zespołu na rok szkolny 2010/2011 oraz sporządziłam protokoły spotkań nauczycieli wchodzących w skład Zespołu. Praca w zespole pozwoliła mi na głębsze zaangażowanie się w działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły.
Współpracowałam z radą rodziców. W związku z organizacją konkursów szkolnych Rada Rodziców wspierała podejmowane inicjatywy i finansowała nagrody konkursowe.
Uczestniczyłam w pracach zespołu w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły.
Współpracowałam z członkami grona pedagogicznego. Kontaktowałam się z wychowawcami klas i na bieżąco informowałam ich o postępach w nauce jak i trudnościach oraz zachowaniu ich wychowanków. Ich wskazówki i rady pomogły mi rozwinąć moje umiejętności wychowawcze.
Sporządzałam wpisy do kroniki szkolnej, zdając relację z wydarzeń szkolnych.
Jako członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego brałam udział w przeprowadzeniu (cały okres stażu) próbnego sprawdzianu w klasach VI.
Pełniłam funkcję członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego i brałam udział w przeprowadzeniu sprawdzianów w klasach szóstych w latach 2009-2011.
Pełniłam funkcję przewodniczącego komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego w części pisemnej(maj 2010) oraz pełniłam funkcję egzaminatora podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części ustnej (maj 2009, maj 2010).
Uczestniczyłam w pracach komisji nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego 22-24. 04.2009.
Pełniłam funkcję opiekuna studentek filologii angielskiej oraz wydałam o nich opinie po odbytej praktyce.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego(§7 ust.1 pkt.2)

Pogłębiałam wiedzę z zakresu metodyki nauczania, psychologii i pedagogiki korzystając z portali edukacyjnych i czasopism specjalistycznych. Zdobytą wiedzę wykorzystałam w pracy z uczniem na lekcji, aby uzyskać jak najlepsze wyniki wychowawcze i edukacyjne.
Korzystając z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych samodzielnie pogłębiałam wiedzę i zdobywałam umiejętności przydatne w pracy z uczniami.
Brałam udział w radach szkoleniowych na temat: Pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, „Praca metodą projektu”, „Jak pracować z uczniem uzdolnionym i nieposiadającym uzdolnień przedmiotowych na jednej lekcji”, „Cyberprzemoc i uzależnienia”, „Dobrej współpracy nauczyciela z rodzicami jako elementu sukcesu w szkole”, „Reforma programowa kształcenia ogólnego” „Prowadzenia dokumentacji szkolnej”, „Motywowania uczniów do nauki, czyli jak budować w szkole relacje pomagające w nauce”, „Odczytywania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej” ,
Uczestniczyłam w kursach i szkoleniach:
Praca z uczniem zdolnym (6-7.12.2008r.)
Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi (23.11.2009r.)
Landscapes of Perfect Writing (17.11.2010r.)
Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna-innowacje I eksperymenty w szkole(listopad 2010r.)
Spotkanie konsultacyjno-informacyjne w ramach projektu Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (09.11.2010r.)
Norweskie Kampanie Społeczne (31.05.2010r.), kurs e-learningowy
Uczniowie Optivum NET. Dziennik lekcyjny Optivum. Dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli (31.01.2011r.), kurs komputerowy
Wielokulturowość w praktyce szkolnej (26.03.2011r.).

Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§7 ust.1 pkt.3)

Brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, gdzie przywoływane były akty prawne, które tyczyły się działalności instytucji oświatowej i jej członków.
Analizowałam następujące dokumenty prawne: Ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS regulujące sprawy dotyczące awansu zawodowego.
Uczestniczyłam w szkoleniowym posiedzeniu rady pedagogicznej dotyczącym nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2 pkt.1)

Współpracowałam z panią K. C., która była moim opiekunem stażu w roku szkolnym 2008/2009 oraz z p. I.R., która pełniła tę funkcję przez dwa kolejne lata stażu( zawarcie kontraktu, przygotowanie planu rozwoju zawodowego, omówienie zasad współpracy oraz form realizacji planu rozwoju zawodowego).
Opiekun stażu wielokrotnie udzielał mi wsparcia poprzez dzielenie się ze mną swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem, które później wykorzystałam w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nasze spotkania dotyczyły różnych kwestii, m.in. przygotowania zajęć, sposobów kontrolowania wiedzy uczniów, organizacji wyjazdów i imprez szkolnych oraz problemów wychowawczych.
Hospitowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Konsultowałam dobór metod i form pracy.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora. Lekcje były omawiane, co ułatwiło na wskazanie moich mocnych i słabych stron. Wyciągnęłam wnioski, które pozwoliły mi na ulepszenie toku lekcji i pomogły w doborze odpowiednich form i metod pracy z uczniem.
Dostosowałam swój warsztat pracy do obowiązującego w szkole programu nauczania języka angielskiego. Opracowałam przedmiotowy system oceniania oraz kryteria oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI oraz nauczania zintegrowanego.
Tworzyłam bazę materiałów dydaktycznych takich jak: wystawy (prezentująca: zwyczaje i obrzędy związane z Bożym Narodzeniem w Wielkiej Brytanii, prace konkursowe z języka angielskiego- pocztówki świąteczne odwołujące się treścią i oprawą graficzną do Bożego Narodzenia w Brytanii, zwyczaje wielkanocne w Zjednoczonym Królestwie, Walentynki, Dni specjalne w kalendarzu anglosaskim, drzewa genealogiczne uczniów, prace tematyczne o Australii), testy, sprawdziany, dodatkowe ćwiczenia i zadania do pracy z uczniem na lekcji.
Diagnozowałam osiągnięcia uczniów pod kątem skuteczności własnej pracy (testy, karty ewaluacji po jednej lekcji, bądź po cyklu lekcji). Prowadziłam teczki z pracami uczniów, przeprowadziłam godziny wychowawcze, podczas których omówiłam wyniki w nauce w poszczególnych semestrach. Analiza wyników wskazała na mocne jak i słabe obszary, wymagające powtórzenia. Na podstawie wniosków z analizy wprowadziłam formy i metody pracy, które wpłynęły pozytywnie na wyniki nauczania.
Odpowiednio stosowałam środki, formy i metody pracy adekwatne do specyfiki klasy. Poprzez odpowiednio wyselekcjonowane zadania i ćwiczenia, mogłam sprostać wymaganiom, jakie wynikały z indywidualnych potrzeb uczniów słabszych.
Opracowałam plan pracy wychowawczej oraz plan godzin wychowawczych dla klasy IVa.
Prowadziłam dokumentację wychowawcy, która ułatwiała mi pracę dydaktyczną i wychowawczą z uczniami (teczka wychowawcy).
Przeprowadzałam spotkania z rodzicami w ramach zebrań rodzicielskich oraz indywidualne rozmowy z opiekunami wychowanków. Podczas tych spotkań informowałam o wynikach nauczania, gromadziłam cenne uwagi rodziców na temat oczekiwań dzieci wobec szkoły i nauczycieli.
Współpracowałam z opiekunem stażu podczas przygotowywania się do zajęć. Konsultowałam dobór metod i form pracy oraz stosowanie pomocy dydaktycznych.
Przygotowałam plan pracy na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na rok szkolny 2009/2010 dla klasy IVb w ramach „19-tej godziny wynikającej” z Karty Nauczyciela.
Przeprowadziłam pomiar dydaktyczny z języka angielskiego w klasie IV(maj 2009). Następnie sprawdziłam test i przeanalizowałam wyniki uczniów (przekazałam im szczegółowe informacje na temat ich mocnych i słabych punktów z języka angielskiego), a w konsekwencji wykorzystałam wnioski wynikające z analizy pomiaru w procesie dydaktycznym. Zwróciłam szczególną uwagę na zagadnienia wymagające utrwalenia i powtórzenia. Ci sami uczniowie poddani byli pomiarowi w roku kolejnym. Wyniki pokazują, iż braki zostały uzupełnione. Pomiar wyników kształcenia w klasie V pokazuje też właściwy przyrost wiedzy. Na podstawie wyników kolejnego badania uczniów wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy z tymi uczniami.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt.2)

Jako wychowawca i nauczyciel języka angielskiego zapoznawałam się z sytuacją moich uczniów poprzez wywiad i kontakty z rodzicami oraz pedagogiem szkolnym i wykorzystywałam tę wiedzę w swej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Pośredniczyłam w załatwieniu dofinansowania obiadów w roku szkolnym 2010/2011 dla moich wychowanków oraz umorzenia składki na Radę Rodziców tych uczniów, których rodziny były w trudnej sytuacji finansowej.
Kontaktowałam się z rodzicami moich wychowanków w sprawie możliwości zgłoszenia uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Pośredniczyłam w zaaranżowaniu spotkania mojego wychowanka i jego matki z psychologiem.
W roku szkolnym 2009/2011 wystawiałam opinie na temat osiągnięć edukacyjnych ucznia klasy IIc, jego specyficznych trudności w nauce w celu przebadania dziecka w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.
Po kontaktach z pedagogiem szkolnym i zebraniu informacji o uczniach dostosowywałam wymagania edukacyjne z języka angielskiego, do możliwości uczniów. Opracowywałam szczegółowe kryteria oceniania. W swej pracy szczególną opieką otaczałam właśnie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce dostosowując pracę na lekcji oraz formy sprawdzania wiedzy do ich możliwości.
Udzielałam pomocy uczniom słabym poprzez zaangażowanie dzieci w pomoc słabszym kolegom, odpowiednio rozplanowałam pracę w grupach na lekcji, monitorowałam postęp w nauce i pomagałam uczniom w osiągnięciu lepszych wyników w nauce.
W tematyce zajęć dydaktycznych i wychowawczych uwzględniałam problematykę środowiska (Mała Ojczyzna, używki, bezrobocie, przemoc itd.).
Zachęcałam uczniów zdolnych do samodzielnej pracy. Wskazywałam na możliwość dalszego rozwoju poprzez udział w dodatkowych zajęciach, czytanie literatury oraz udział w konkursach, w których często odnosili sukcesy.
Zorganizowałam (lub współorganizowałam) i przeprowadzałam konkursy (także zawarte w programie wychowawczym szkoły):
- konkurs z języka angielskiego pod hasłem „Christmas in Great Britain”,
- konkurs z języka angielskiego „Easter”,
- konkurs z języka angielskiego „Moje osiągnięcia z języka angielskiego
w roku szkolnym 2010/2011”,
- konkursy z zasad savoir-vivre’u pod hasłem „Mistrz dobrych manier”.
Przygotowałam uczniów do „Gminnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii 2011”.
Zorganizowałam lub współorganizowałam zgodnie z kalendarzem dni specjalnych zawartym w programie wychowawczym szkoły:
-apel z okazji rocznicy wyzwolenia miasta B.
- apel z okazji Dnia Dziecka.
- apel podsumowujący akcję pod hasłem „Mistrz dobrych manier”.
Jako nauczyciel i wychowawca byłam organizatorem i współorganizatorem wycieczek szkolnych, biwaków i imprez klasowych. Celem organizowanych przeze mnie wyjazdów było ukazywanie uczniom walorów przyrodniczych naszego regionu, kraju, poznawanie historii, uczestniczenie w życiu kulturalnym kraju, a także integracja zespołu klasowego. W ramach tych działań zorganizowałam:
- wycieczkę do Gdańska i na Westerplatte
- wyjazd do kina do Gdańska,
- mikołajki klasowe,
- dyskotekę karnawałową.
Wraz z innymi wychowawcami klas IV zorganizowałam wycieczkę do Gdańska i na Westerplatte. Celem wyjazdu było zapoznanie dzieci z ważnymi miejscami na Pomorzu oraz integracja zespołu klasowego.
Sprawowałam opiekę nad dziećmi w czasie biwaku w Funce (rok szkolny 2009/2011), w czasie wyjazdu do Teatru Miniatury w Gdańsku na spektakl „Doktor Dolittle i jego przyjaciele” oraz podczas wyjść pozaszkolnych.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt.3)

Wykorzystywałam komputer do przygotowania pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, planów pracy, kryteriów oceniania, gazetek ściennych, dyplomów itp.
Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem słowników multimedialnych, edukacyjnych gier komputerowych oraz Internetu.
W swej pracy nauczyciela i wychowawcy korzystałam z zasobów internetowych przygotowując się do lekcji, pogłębiając wiedzę oraz realizując wszelkie zadania wynikające z odbywania stażu.
Wykorzystując programy komputerowe Word i Excel przygotowywałam testy, sprawdziany, konkursy, pomiar dydaktyczny, opracowywałam wyniki pomiaru, i przygotowałam ankietę dla wychowawców oraz dokonałam analizy jej wyników w ramach działań w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej szkoły.
Za pomocą komputera i Internetu przygotowałam notatki na temat życia szkoły, które umieszczałam w kronice szkolnej, co skutecznie wpływało na propagowanie naszej szkoły w środowisku.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§7 ust.2 pkt.4)

Aktualizowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez czytanie literatury fachowej, lekturę czasopism oraz czerpanie wiedzy z Internetu. Wykorzystywałam tę wiedzę w swej pracy nauczyciela i wychowawcy.
Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce, czy sprawiającymi kłopoty wychowawcze, oraz obarczone różnymi dysfunkcjami jak np. dysleksja, co przyczyniało się do pogłębiania niepowodzeń szkolnych, które ujawniały się w niskich wynikach nauczania oraz problemach wychowawczych. Spotkania miały charakter informacyjno-interwencycjny. Rodzice byli informowani o aktualnej sytuacji ucznia, wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu w szkole. Przeprowadzałam rozmowy zarówno z dziećmi jak i z ich rodzicami, co skutecznie wpłynęło na poprawę wyników w nauce i zmianę ich zachowania w pozytywnym kierunku. Na szczególną uwagę zasługują wyniki klasy VIb, która zakończyła pierwszy etap edukacji w czerwcu 2010r. Poprzez poznanie specyfiki klasy i analizę ocen śródrocznych, a następnie dostosowaniu procesu nauczania do możliwości tych uczniów udało mi się osiągnąć z dziećmi zadowalające wyniki.
Korzystałam z literatury fachowej w celu głębszego poznania psychologicznej strony pracy z dzieckiem. Starałam się wpłynąć pozytywnie na nastawienie dzieci do nauki i obowiązków szkolnych, a także do otoczenia. Mam tu na myśli między innymi pracę z uczniem słabo słyszącym i słabo widzącym. Kontrolowałam ich pracę na lekcjach, motywowałam do podjęcia samodzielnej próby pracy na lekcji , udzielałam wyjaśnień i pomocy w nauce. Dbałam o to, aby uczniowie ze specyficznym trudnościami siedzieli w sali lekcyjnej „w zasięgu ręki „ oraz dzielili ławkę z osobą im pomocną i życzliwą. Podjęłam działania, które pomogły mi w zaangażowaniu uczniów do pracy na lekcji.
Współpracowałam z wychowawcami klas i szkolnym pedagogiem. Dowiadywałam się i informowałam wychowawców o sytuacji poszczególnych uczniów. Rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym pomogły mi w rozwiązywaniu sytuacji spornych i odpowiednio reagować na zachowania uczniów.
Podczas zajęć lekcyjnych wprowadzałam starałam się kształtować charakter i postawę dzieci w odniesieniu do drugiej osoby, tym samym wdrażałam elementy wychowawcze: budowanie zaufania w grupie, zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania odmienności oraz wpajałam pozytywne wzorce zachowań.
Jako wychowawca klasy IVa spisałam kontrakt z uczniami, który reguluje pracę na lekcji oraz określa reguły funkcjonowania w zespole klasowym. Ściśle określone zasady współpracy wpłynęły pozytywnie na sferę dydaktyczną i wychowawczą w tej klasie.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2 pkt.5)

Wykorzystywałam wiedzę zawartą w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniach realizując zadania wynikające z odbywania stażu.Posługiwałam się przepisami prawa oświatowego w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Posługiwałam się wewnątrzszkolnymi przepisami.
Prawidłowo prowadziłam dokumentację szkolną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.